فهرست مطالب

مجله مطالعات دینی رسانه
پیاپی 11-12 (پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/07/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید مسعود روستا*، احمدعلی سجادی صدر صفحات 1-20
  هدف

  مستند بازسازی دارای گونه های مختلفی بوده که هر نوع آن در بازسازی واقعیت و میزان تاثیری پذیری از آن، حدود متفاوتی دارد. در این پژوهش امکانات هر یک از انواع مستند بازسازی را در بازسازی سیره علمای دین، بیان نموده ایم.

  روش شناسی پژوهش

   از طریق مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات فیلم ها، داده های به دست آمده با روش تحلیل کیفی با رویکرد توصیفی تبیین می گردند.

  یافته ها

  در بخش امکانات روایی، سیره علمای دین می تواند در انواع گونه های مستندهای بازسازی ازجمله، مستند بازسازی از مواد اسنادی (آرشیوی)، مستند درام، درام مستند و مستند انیمیشن به عنوان موضوع مورد استناد قرار گیرد. ویژگی های میزانسن، تصویرفتوگرافیک، تدوین و صدا را در امکانات بیانی مستند بازسازی در انعکاس سیره علمای دین بررسی کردیم.

  نتیجه گیری

  مستند بازسازی در صورتی می تواند در عین وفاداری به واقعیت، اثری تاثیرگذار را خلق کند که مستندساز، شناخت کافی به ابعاد زندگی شخصی و اجتماعی این بزرگان و دوره ی زیستشان و علم کافی به دین مبین اسلام و همچنین شناخت هنرهای اسلامی را داشته باشد.

  کلیدواژگان: مستند، مستند بازسازی، سیره علمای دین، امکانات روایی، امکانات بیانی
 • هادی زهره کاشانی*، سید حمید میرخندان صفحات 21-45
  هدف

  هدف پژوهش حاضر این است که فرم های روایی و سبکی استفاده شده برای نمایش و صورت بندی مفهوم توکل و توسل در فیلم های جنگی را تحلیل کند.

  روش شناسی پژوهش

   در این پژوهش سکانس های برجسته مرتبط با موضوع توکل و توسل با روش نیوفرمالیستی تحلیل و بررسی شده است.

  یافته ها

   کهن الگوی قالب این فیلم ها، کهن الگوی تحول است. همچنین هم زمان با ژانر جنگ، ژانر جاده ای نیز در این فیلم ها به کار رفته است. بیان آیاتی از کتب مقدس، اضافه کردن شخصیتی مذهبی، گفت وگوی مستقیم قهرمان فیلم با خدا و پاسخ گرفتن از او، از عناصر روایی معمول برای نمایش مفهوم توکل و توسل در فیلم های ژانر جنگ است. اما تمهیدات روایی به تنهایی کافی نیست و عناصر سبکی مانند استفاده درست از لنز، زاویه و حرکت دوربین، صدا، تدوین، بازی بازیگران و طراحی صحنه و لباس هرکدام در انتقال محتوا و حس نقش به سزایی دارند.

  نتیجه گیری

   با بررسی عناصر روایی به کار برده شده مشخص شد که استفاده از کهن الگوی تحول و استفاده از ژانر جاده ای در کنار ژانر جنگ به شخصیت پردازی و تحول شخصیت ها کمک زیادی کرده است. همچنین تاثیر توکل و توسل شخصیت در آرامش و اجابت دعایش مشهود است. عناصر سبکی استفاده شده در این سکانس ها در همبستگی کامل با عناصر روایی بوده و وظیفه دارد حس ارتباط شخصیت با معبود به هنگام توکل و توسل را منتقل کند.

  کلیدواژگان: ژانر جنگ، توکل، توسل، تحلیل نئوفرمالیستی، سبک فیلم
 • احمد عالم زاده نوری*، علی رازی زاده صفحات 46-68
  هدف

  هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل عناصر روایت بر مبنای الگوی مفهومی روایت، از قصه قرآنی آفرینش و بررسی نقش ابلیس در آن است.

  روش شناسی

   این پژوهش با استفاده از روش تحلیل روایت و با نظر به مبنای الگوی مفهومی روایت، به تحلیل عناصر روایت در قصه آفرینش در قرآن، با نگاه به نقش شخصیت ابلیس به عنوان ضد قهرمان می پردازد.

  یافته ها

   مقاله حاضر به تحلیل قصه آفرینش در قرآن پرداخته، و آن را با عناصر روایت مطابقت داده است. توجه اصلی این مقاله، از میان شخصیت های گوناگون قصه آفرینش، همچون خداوند، آدم و همسرش، و فرشتگان، بر روی ابلیس بوده و این قصه، با توجه به چگونگی نقش آفرینی ابلیس موردبررسی قرار گرفته است. همچنین به چگونگی بیان قرآنی در مورد ویژگی های شخصیتی-روایی ابلیس نیز پرداخته شده است.

  نتیجه گیری

   ابلیس در قصه قرآنی آفرینش نقش ضدقهرمان را ایفا می کند و عناصر روایت شامل پی رنگ، کشمکش، شخصیت و گفتار، همراه با مقولات زیرمجموعه شان، به خوبی در این داستان مشاهده می شوند. تنها مقوله فرعی که فقدانش در این روایت احساس می شود، تک گویی است. همچنین می توان در نگاهی جامع تر، کل قصه آفرینش را، به عنوان آغازی برای پی رنگ جامع ابلیس در قرآن در نظر گرفت که بخش هایی از آن در قصه های دیگر قرآنی و تقابل پیامبران با او مشاهده می شود.

  کلیدواژگان: ابلیس، شیطان، قصه آفرینش، قرآن، عناصر روایت
 • کمال اکبری* صفحات 69-89
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی حق مالکیت فکری و مبانی فقهی آن در رسانه های جدید است

  روش شناسی

   این مقاله می کوشد با روش تحلیلی اجتهادی به شناسایی مفهوم کپی رایت و نحوه ارتباطش با مالکیت فکری پرداخته و سپس عناصر تشکیل دهنده این مفهوم و جایگاهش در قوانین و مبانی آن را شرح دهد و ضمن بیان دیدگاه فقهی در این خصوص به بررسی و تبیین فقهی این مفهوم و اثرگذاری آن در نظام اجتماعی بپردازد.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهد که در سال 1379 قانونی با نام «قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای» به تصویب رسید که به موجب آن، حمایت ملی از مالکیت فکری در ایران گسترش یافت. اختلاف دیدگاه نسبت به مشروعیت مالکیت فکری در میان فقها سبب ارایه فتاوی مختلف در این خصوص شده است.

  نتیجه گیری

   براساس یافته ها راه حل هایی جهت بهبود استفاده از فضای رسانه ای دیجیتال با پیروی از مفاهیم مالکیت معنوی، می توان تدارک دید؛ 1. لازم است مولفین و صاحبان اثر با حقوق خود در این حوزه آشنا گردند و در فرآیندهای تولید تا توزیع و تکثیر، آن ها را به کار بگیرند. 2. باتوجه به پذیرش بعد معنوی و اخلاقی حقوق مالکیت معنوی ازسوی فقها و صاحبنظران اسلام، می توان در برخی موارد که مفاهیم بین المللی مالکیت معنوی به سختی ازسوی کاربران و مصرف کنندگان پذیرفته می شوند، با رجوع به آموزه های دینی در این حوزه، کمبودهای موردنظر را پوشش داد. 3. فقهای شیعه نسبت به کپی رایت نگاه های متفاوتی دارند، اما زمینه های مساعد فکری برای تبیین بیشتر آن و موضوع شناسی دقیق تر وجود دارد تا براساس آن برخی گره های موجود در این زمینه مرتفع گردد.

  کلیدواژگان: مالکیت فکری، حق کپیرایت، مالکیت ادبی و هنری، رسانه های دیجیتال
 • محمدحسین حبیبی*، محسن کرمی صفحات 90-105
  هدف

  هدف این مقاله، بررسی ظرفیت ها و چالش های نمایش عروسکی برای بازنمایی از زندگی پیشوایان دینی است.

  روش

  جمع آوری اطلاعات به صورت ترکیبی (مصاحبه - کتاب خانه ای) و شیوه تحلیل نیز به صورت کیفی (توصیفی- تبیینی) است.

  یافته ها

  ابتدا به «خیال انگیزی» و «منحصربه فرد بودن» به عنوان دو ظرفیت ویژه، و نیز «تابوها» به عنوان مهم ترین چالش می رسیم. سپس در ادامه برای حل این چالش، «نظر دین درباره نمایش عروسکی»، «هتک» و «تحریف» پیشوایان دینی؛ و هم چنین «نظر دین درباره ی بازنمایی زندگی پیشوایان دینی در نمایش عروسکی» مورد بررسی قرار گرفته، و در ادامه قاعده ای کلی برای حل این مشکل معرفی می کنیم.

  نتیجه گیری

  نمایش عروسکی هیچ تقابلی با مفاهیم دینی اسلامی نداشته؛ و بالعکس، ظرفیتی ویژه برای پرداختن به زندگی پیشوایان این دین است. البته این امر چالش هایی پیش روی خود می بیند که غیرقابل حل نیستند. برای حل مهم ترین آن ها (که تابوها هستند) فرمولی پیشنهاد می شود: اینکه در مرحله ی اول هنرمند (در مورد محتوا یا تصویر) ادعای واقعیت ننماید و اقتباس بودن اثرش را اذعان کند. دوم اینکه مراقب باشد در اثر اقتباسی خود، نسبت به پیشوایان دینی هتک و توهین صورت نگیرد. در این صورت است که می تواند ادعا کند از امور ممنوعه ی شرع (حرام) تخطی نکرده، و اثر هنری او، فاقد ایراد دینی است.

  کلیدواژگان: نمایش عروسکی، پیشوایان دینی، نمایشنامه اقتباسی
 • مرضیه بیگی درونکلا*، سعید امیرکاوه صفحات 106-137
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی انتقادی روابط خانوادگی در سریال تلویزیونی پایتخت 6 بر اساس اخلاق و آموزه های اسلامی است.
   

  روش

  این پژوهش از شیوه ی اسنادی و کتابخانه ای برای ارایه اصول اخلاقی در حوزه روابط خانوادگی بهره گرفته است و پس از آن با روش تحلیل نشانه شناسی بر اساس نشانه شناسی جان فیسک، محورهای اخلاقی مرتبط با روابط خانوادگی در این سریال را با شیوه ی کیفی و از نوع کاربردی بررسی کرده است.

  یافته ها

   یافته ها در بردارنده نتایج بررسی انتقادی سکانس ها در سریال پایتخت 6 و اصول اخلاقی در حوزه روابط خانواده است. پژوهش در پی آن است که نکات و مولفه های مثبت و منفی را به کمک 11 محور اخلاقی به همراه مصادیق، مورد تشریح و تبیین قرار دهد. محورها شامل: خوش رویی و خوش رفتاری، مودت، رحمت و مهربانی، شکیبایی و بردباری، عفو و گذشت، مدارا و حسن خلق، تفاهم و همدلی، احترام و توجه طرفینی، حق مداری، تامین نیازها، سپاسگزاری و پرهیز از منت گذاشتن و اصل خوش گفتاری می باشد. یافته ها منطبق با مبانی و مستندات قرآنی و روایی جمع آوری و تحلیل گردیده است که بیان ماحصل آن، تر سیمی از پارامترهای متناسب و شاخص های رفتاری مطلوب در خانواده را ارایه خواهد داد.

   نتیجه گیری

   با پایبندی و رعایت اصول اخلاقی میان همسران و فرزندان، تر بیت صحیح نسل جوان در کانون خانواده به خوبی شکل خواهد گرفت، همچنین لازم است پژوهشی جامع درباره تطبیق فرهنگ بومی با آموزه های دینی در سبک روابط خانواده ها صورت گیرد تا به مدیریت هرچه بهتر در خانواده بینجامد.

  کلیدواژگان: بررسی انتقادی، بازنمایی، روابط خانوادگی، سریال پایتخت 6، آموزه های اسلامی، اخلاق
|
 • Seyyed Masoud Rusta *, Ahmad Ali Sajjadi Sadr Pages 1-20
  Purpose

  Reconstruction documentary has different species, each of which has different capabilities in the reconstruction of reality and its effectiveness. In this research, we have presented the possibilities of each documentary of reconstruction in the reconstruction of religious scholars' traditions.

  Methodology

  Through library studies and observations of films, the data obtained by qualitative analysis method are explained by descriptive approach.

  Findings

  In the section of narrative possibilities, the biography of religious scholars can be cited as a topic in various types of reconstruction documentaries, including reconstruction documentaries from archival materials, drama documentaries, documentary dramas, and animation documentaries. We examined the characteristics of mise-en-scène, photographic image, editing and sound in the expressive possibilities of the reconstruction documentary in the reflection of the biography of religious scholars.

  Conclusion

  The documentary of reconstruction can create an influential work while being faithful to reality if the documentary maker has sufficient knowledge of the personal and social life of these elders and their period of life and sufficient knowledge of Islam as well as the recognition of Islamic arts.

  Keywords: documentary, reconstruction documentary, biography of religious scholars, narrative possibilities, expressive possibilities
 • Hadi Zohre Kashani *, Seyyed Hamid Mirkhandan Pages 21-45
  Purpose

  The purpose of the present study is to analyze the narrative and stylistic forms used to represent and formulate the concept of trust and recourse in war movies.

  Methodology

  In this research, prominent sequences related to the subject of trust and reliance have been analyzed and investigated with the neoformalist method.

  Findings

  The dominant archetype of these films is the archetype of transformation. At the same time as the war genre, the road genre has also been used in these films. The expression of verses from the Holy Scriptures, the addition of a religious character, the direct dialogue of the film's hero with God, and the answer to him are among the usual narrative elements for displaying the concept of trust and recourse to films of the war genre. But the narrative arrangements alone are not enough and stylistic elements such as the correct use of the lens, camera angle and movement, sound, editing, acting and costume design each play a significant role in conveying the content and feeling.

  Conclusion

  By examining the used narrative elements, it was found that the use of the transformation archetype and the use of the road genre along with the war genre have greatly contributed to the characterization and transformation of the characters. Also, the effect of the character's trust and appeal is evident in the peace and the answering of his prayers. The stylistic elements used in these sequences are in complete correlation with the narrative elements and have the task of conveying the sense of connection between the character and the deity at the time of trust and recourse.

  Keywords: war genre, Reliance, Recourse, neoformalist analysis, Film Style
 • Ahmad Alemzade Nouri *, Ali Razizadeh Pages 46-68
  Purpose

  The main purpose of this study is to analyze narrative elements based on the conceptual model of narrative from the Quranic story of creation and to investigate the role of Iblis in it.

  Methodology

  This research uses narrative analysis method and according to the conceptual model of narrative, analyzes the narrative elements in the story of creation in the Qur'an, looking at the role of Iblis character as an anti-hero.

  Findings

  This article analyzes the story of creation in the Qur'an and matches it with the elements of narrative. The main focus of this article is on Iblis among the various characters of the story of creation, such as God, Adam and his wife, and angels, and this story has been studied according to how Iblis plays. Also, the Qur'anic expression of the personality-narrative characteristics of Iblis has also been discussed.

  Conclusion

  Iblis plays the role of the anti-hero in the Quranic story of creation, and the elements of the narrative, including plot, conflict, character and speech, along with their subcategories, are well seen in this story. The only sub-category whose absence is felt in this narrative is monologue. Also, in a more comprehensive view, the whole story of creation can be considered as the beginning of the comprehensive depiction of Iblis in the Quran, parts of which can be seen in other Quranic stories and the confrontation of the prophets with him.

  Keywords: Iblis, Satan, The story of creation. Quran, narrative elements
 • Kamal Akbari * Pages 69-89
  Purpose

  The purpose of the current research is to investigate the intellectual property right and its jurisprudential foundations in new media

  Methodology

  This paper tries to identify the concept of copyright and its relationship with intellectual property through exploratory analytical method and then describe the elements of this concept and its place in the laws and its principles, while expressing the jurisprudential view in this regard, to investigate and explain this concept jurisprudentially and its impact on the social system.

  Findings

  The findings show that in 1379, a law called "the Computer Software Protection Act" was passed, expanding national protection of intellectual property in Iran. Different views on the legitimacy of intellectual property among jurists have led to the presentation of different judicial decree in this regard.

  Conclusion

  Based on the findings, solutions can be prepared to improve the use of digital media space by following intellectual property concepts; It is necessary for authors and owners of the work to become familiar with their rights in this field and use them in production processes to distribute and reproduce. 2. Considering the acceptance of the spiritual and moral dimension of intellectual property rights by Islamic jurists and scholars, in some cases where international concepts of intellectual property are hardly accepted by users and consumers, by referring to religious teachings in this field, the shortcomings can be covered. 3. Shiite jurists have different views on copyright, but there are favorable intellectual grounds for further explanation and more detailed theology in order to overcome some of the nodes in this field.

  Keywords: Intellectual Property, copyright, Literary, Artistic Property, Digital media
 • Mohammad Hossein Habibi *, Mohsen Karami Pages 90-105
  Purpose

  The purpose of this article is to investigate the capabilities and challenges of puppet shows to represent the lives of religious leaders.

  Methodology

  Data collection is mixed (interview- library) and analysis method is qualitative (descriptive-explanatory).

  Findings

  First, we come to "imaginary" and "uniqueness" as two special capacities, as well as "taboos" as the most important challenge. Then, in order to solve this challenge, "Religion's opinion about puppet show", "abuse" and "distortion" of religious leaders; And also "Religion's opinion about the representation of the life of religious leaders in a puppet show" has been examined, and in the following we will introduce a general rule to solve this problem.

  Conclusion

  Puppet show has no conflict with Islamic religious concepts; and vice versa, it is a special capacity to deal with the life of the leaders of this religion. Of course, this has challenges that are not insurmountable. To solve the most important of them (which are taboos), a formula is suggested: in the first step, the artist (about the content or image) should not claim reality and acknowledge that his work is an adaptation. Second, he should be careful not to insult religious leaders in his adaptation work. It is in this case that he can claim that he has not violated any of the prohibited things of Sharia (haram), and his artwork has no religious objections.

  Keywords: Puppet show, religion, religious leader, adapted play
 • Marzieh Beygi Daronkola *, Saeed Amir Kaveh Pages 106-137
  Purpose

  The purpose of the current research is to critically examine family relationships in the TV series Paytakht 6 based on Islamic ethics and teachings.

  Methodology

  This research has used documentary and library method to present ethical principles in the field of family relationships and then by semiotic analysis based on John Fisk semiotics, the ethical themes related to family relationships in this series have been investigated qualitatively and practically.

  Findings

  The findings include the results of a critical review of the sequences in the series Capital 6 and ethical principles in the field of family relationships. The research seeks to describe and explain positive and negative points and components with the help of 11 ethical axes along with examples. The axes include: kindness and good behavior, kindness, mercy and kindness, patience and forbearance, forgiveness and forgiveness, tolerance and good nature, understanding and empathy, respect and attention of parties, right-mindedness, meeting needs, gratitude and avoiding giving up and It is the principle of eloquence. The findings have been collected and analyzed in accordance with the foundations and documents of the Qur'an and narration, and the expression of the result will provide a drawing of appropriate parameters and desirable behavioral indicators in the family.

  Conclusion

  Proper training of the young generation will be well formed in the center of the family by adhering to and observing the moral principles between spouses and children. Also, it is necessary to carry out a comprehensive research on the adaptation of local culture with religious teachings in the style of family relationships in order to lead to the best possible management in the family.

  Keywords: critical review, Representation, family relations, Paytakht 6 series, Islamic teachings, ethics