فهرست مطالب

اندازه گیری تربیتی - پیاپی 47 (بهار 1401)
 • پیاپی 47 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/07/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدجواد ربانی پارسا*، الهام ربانی پارسا صفحات 7-32
  امروزه نقش بنیادین حضور هدف در زندگی، در راستای افزایش سلامت تن و روان، به تایید رسیده است. از نگاه ویکتور فرانکل، وجود هدف در زندگی، به زندگی معنا می دهد و تاب آوری در برابر دردها و آسیب های شدید را ممکن می سازد. اهمیت سازه ی هدف در زندگی، نیاز به وجود ابزاری معتبر و روا برای اندازه گیری آن را آشکار می سازد. پرسش نامه ی هدف در زندگی کرامباف و ماهولیک، نخستین ابزار و یکی از پرکاربردترین ابزارهای سنجش هدف مندی زندگی است. هدف از این پژوهش، تعیین ساختار عاملی پرسش نامه ی هدف در زندگی است. بدین منظور، این پرسش نامه بر روی 206 تن از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد که به شیوه ی تصادفی طبقه ای گزیده شده بودند، اجرا شد. تحلیل عاملی اکتشافی، وجود دو عامل ((اندریافت)) و ((هدف)) را در این پرسش نامه نشان داد، که این یافته با تحلیل عاملی تاییدی، تایید گردید. روی هم رفته یافته های این پژوهش، نشان دهنده ی روایی عاملی پرسش نامه ی هدف در زندگی با الگوی دوعاملی است.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی، هدف در زندگی، معنای زندگی، کرامباف و ماهولیک
 • فرامرز سهرابی، پیمان مام شریفی*، نورعلی فرخی صفحات 33-54
  بهبود مشارکت در فعالیت های داوطلبانه در ایران از آن جهت اهمیت دارد که افزایش بهره وری در میان جوانان، با توجه به جمعیت جوان کشور، به پایداری جامعه کمک می کند. بنابراین، درک بهتر از انگیزه های داوطلبانه در جوانان ایرانی مورد نیاز است. سیاهه فعالیت های داوطلبانه برای ارزیابی انگیزه های داوطلبانه دارای خواص روانسنجی خوبی است و متناسب با چندین زبان است، اما هنوز هیچ ترجمه معتبر ایرانی وجود ندارد. پژوهش با هدف تعیین ویژگی های روان سنجی سیاهه فعالیت های داوطلبانه در اعضای جمعیت هلال احمر ایران انجام گرفت. حجم نمونه 595 نفر از اعضای سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ایران از 31 استان و 175 شهر ایران بود که با روش نمونه-گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و به سیاهه فعالیت های داوطلبانه پاسخ دادند. جمع آوری داده ها با استفاده از نمونه برگ ویژگی های جمعیت شناختی و سیاهه فعالیت ها داوطلبانه (VFI) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تاییدی به روش مولفه های اصلی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که سیاهه فعالیت های داوطلبانه از پایایی و روایی لازم برخوردار بود. همچنین ساختار عاملی نشان داد که 29 ماده و 6 عامل به خوبی نگرش افراد به فعالیت های داوطلبانه را ارزیابی می کنند و ساختار این سیاهه برازش قابل قبولی دارد و کلیه ی شاخص های نیکویی برازش مدل را تایید می کند. بنابراین، مطالعه حاضر استفاده از ترجمه ایرانی سیاهه فعالیت های داوطلبانه (6 مقیاس و 29 گویه) را برای ارزیابی انگیزه های داوطلبانه در بین داوطلبان جوان ایرانی را فراهم می کند.
  کلیدواژگان: فعالیت های داوطلبانه، ویژگی های روان سنجی، ساختار عاملی
 • عبدالرضا اکبری*، غلالمحسین مکتبی، مرتضی امیدیان، عسکر آتش افروز صفحات 55-73

  این پژوهش با هدف بررسی روایی، پایایی و ساختار عاملی پرسشنامه "چگونه من فکر می کنم" برای سنجش تحریف های شناختی در دانش آموزان ایرانی انجام شده است. طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات روان سنجی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر دزفول در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که از بین آن ها تعداد 316 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه چگونه من فکر می کنم و پرخاشگری باس و پری (جهت روایی همگرا (را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی، ضریب آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS 20 استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که پرسشنامه از شش عامل تشکیل شده و از شاخص های برازش مناسبی برخوردار است . روایی همگرای این پرسشنامه حاکی از همبستگی رضایت بخش بین ابعاد مقیاس "چگونه من فکر می کنم" با پرسشنامه پرخاشگری بود (01/0 >p). ضرایب آلفای کرونباخ و دونیمه سازی برای کل مقیاس و ابعاد آن بین 66/0 تا 92/0 نوسان داشت. نتیجه اینکه، نسخه فارسی پرسشنامه "چگونه من فکر می کنم"، برای سنجش تحریف های شناختی در دانش آموزان ایرانی، از خصوصیات روان سنجی قابل قبولی برخوردار است و می توان از آن به عنوان ابزاری معتبر در موقعیت های پژوهشی، آموزشی و بالینی استفاده کرد .

  کلیدواژگان: تحریف های شناختی، ساختار عاملی، دانش آموزان
 • لیلا حیدریانی*، مجید کرامتی مقدم، محسن کرامتی مقدم صفحات 75-93
  زمینه

  گسترش استفاده از تکنولوژی رسانه های صوتی و تصویری، جامعه را با چالش های پزشکی، فرهنگی و اقتصادی فراوانی رو به رو ساخته است. در این میان استفاده مفرط از تلفن همراه می تواند مشکلات فراوانی را در پی داشته باشد.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی پرسش نامه آسیب های جسمی و روانی تلفن همراه انجام گرفت.

  روش

  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و از نوع تحلیل عاملی تاییدی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه شهروندان شهر خرم آباد با مدرک تحصیلی دیپلم به بالاتر در سال 1399 تشکیل داد که با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 200 نفر به صورت آنلاین و مجازی به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد پرسش نامه آسیب های جسمی و روانی تلفن همراه تحلیل عاملی شده دارای 42 سوال و 10 مولفه (ترس از دست دادن، سندرم ویبره، سندرم اردک، نوموفوبیا، بیخوابی، مشکل شنوایی، سندرم چشم، سندرم تونل و گردن پیامکی) بوده و از لحاظ روان سنجی از پایایی، روایی و برازندگی خوبی برخوردار است. 

  بحث و نتبجه گیری

  از پرسش نامه تحلیل عاملی شده آسیب های جسمی و روانی تلفن همراه، می توان برای شناسایی و مطالعات مربوط به آسیب های جسمی و روانی تلفن همراه استفاده کرد.

  کلیدواژگان: ساخت، اعتباریابی، آسیب های جسمی و روانی، تلفن همراه
 • کریم عبدالمحمدی*، فرهاد غدیری صورمان آبادی، عسگر علیمحمدی، مصطفی زارعان صفحات 95-111
  ضرب آهنگ شناختی کند، برای توصیف نوع خاصی از اختلال توجه، تمرکز حواس و کندی در پردازش اطلاعات به کار می رود. هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس ضرب-آهنگ شناختی کند (SCTS) فرم والد در بین کودکان ایرانی است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است، نمونه ای با حجم 1700 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای از استان های تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان ، فارس و خراسان انتخاب شدند، 122 آزمودنی به علت پاسخ ناقص به به پرسشنامه ها از تحلیل آماری کنار گذاشته شدند و به این ترتیب نمونه نهایی به 1578 والد تقلیل یافت. به منظور تعیین روایی عاملی مقیاس ضرب آهنگ شناختی کند از روش آماری تحلیل عامل تاییدی و به منظور بررسی همسانی درونی مقیاس ضرب آهنگ شناختی کند از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین، به منظور مطالعه روایی سازه مقیاس ضرب آهنگ شناختی کند، ضرایب همبستگی آن با خرده مقیاس نقص توجه پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان) (CSI- 4گزارش شد. نتایج یافته های آماری نشان داده که این مقیاس در جامعه ایرانی از روایی سازه، ملاکی و همگرا برخوردار است، نتایج نشان دهنده سه عاملی بودن مقیاس است و همچنین اعتبار مقیاس با استفاده از روش آلفای کرونباخی و آزمون بازآزمون بعد از دو هفته مورد تایید قرار گرفت. با توجه به یافته های پژوهش حاضر، فرم والد مقیاس ضرب آهنگ شناختی کند(SCTS) اعتبار و روایی مطلوبی دارد و از آن می توان در پژوهش های مربوط به ضرب آهنگ شناختی کند در جامعه ایرانی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی تاییدی، مقیاس ضرب آهنگ شناختی کند، دانش آموزان
 • سعید کیانی*، پروین کدیور، هادی کرامتی، مسعود گرامی پور صفحات 113-144
  یکی از عواملی که می تواند رابط بین قصدها و اعمال ما و پیامدهای بیرونی آنها قرار گیرد، عاملیت انسانی می باشد که بیانگر طراحی آگاهانه و اجرای قصدمند اعمال از سوی فرد به منظور تاثیرگذاری بر رویدادهای آینده است. هدف و
  روش
  این پژوهش با رویکرد توسعه ای از نوع روان سنجی و روش پیمایشی، شاخص های روان سنجی مقیاس ویژگی های عاملیت انسانی را با بهره گیری از نظریه اندازه گیری کلاسیک نمره آزمون و نظریه سوال-پاسخ مدرج مورد بررسی قرار داده و بدین منظور از جامعه آماری این پژوهش که شامل دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستانهای تهران بود با روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 500 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و تجزیه و تحلیل آماری بر روی 481 داده انجام شد. برای جمع آوری داده ها از مقیاس ویژگی های عاملیت انسانی یون (2011) استفاده گردید و با بهره گیری از نرم افزارهای IRTPRO و SPSS سوالات پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نسبت روایی محتوا(CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) مقیاس ویژگی های عاملیت انسانی با روش والتس و باسل مناسب ارزیابی شد. مفروضه استقلال موضعی براساس شاخص x2 پیرسون با اعمال نظریه سوال-پاسخ مدرج شده سیمجیما و مفروضه تک بعدی بودن براساس تحلیل نظریه سوال-پاسخ چند بعدی برقراربودند. پارامترهای تشخیص با رویکرد سوال-پاسخ و رویکرد کلاسیک نمره آزمون هر دو رویکرد گویه 25 کمترین و گویه 2 بیشترین پارامتر تشخیص را داشتند. آستانه های پاسخ برای تمامی سوالات به اندازه ای با یکدیگر فاصله داشتند که هیچ گزینه ای تحت پوشش گزینه دیگر قرار نگرفت و گزینه ها به طور مستقل در بازه هایی از تتا دارای احتمال انتخاب از سوی افراد بودند. باعتبار کل مقیاس با آلفای کرونباخ 945/0، قصدمندی894/0، پیش اندیشی780/0، خود واکنش گری871/0و بازاندیشی762/0محاسبه شد. همچنین نقش هر گویه در همسانی درونی با روش لوپ بررسی شد، که همه سوالات دارای نقش مطلوبی در همسانی درونی این مقیاس داشتند. مقدار ضریب اعتبار حاصل از نظریه سوال-پاسخ با روش حاشیه ای برای قصدمندی 92/0، پیش اندیشی 85/0، خودواکنش گری91/0، باز اندیشی 83/0 بدست آمد..
  کلیدواژگان: ویژگی های عاملیت انسانی، نظریه کلاسیک نمره آزمون، نظریه سوال-پاسخ مدرج
 • اصغر مینائی*، مرضیه حسنی صفحات 145-165
  پرسشنامه پنج بزرگ(BFI) یکی از پرسشنامه های پرکاربرد شخصیت است، اما درباره ویژگیهای روانسنجی آن در جامعه ایران، مطالعات بسیار اندکی صورت گرفته است. پژوهش حاضر با هدف مطالعه ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه BFI به اجرا درآمد. برای این منظور تعداد 390 نفر از دانشجویان دانشگاه های شهر تهران(210 دختر و 180 پسر) با دامنه سنی 18 تا 56 سال(52/27=M؛ 79/8=SD) به روش در دسترس انتخاب و پرسشنامه BFI و NEO-FFI را تکمیل کردند. برای برآورد ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه از آلفای کرونباخ، ماتریس چند صفتی- چند روشی، و تحلیل عاملی تاییدی، استفاده گردید. نتیجه تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که 15 سوال از 44 سوال، روی عاملهای متناظر از بار عاملی قوی(بالاتر از 40/0) برخوردار نبودند و بنابراین از پرسشنامه حذف شدند. شاخص های برازش نشان داد که نسخه فارسی 29 سوالی(BFI-29) با 5 عامل از برازش خوب با داده ها برخوردار است. تحلیل های اعتبار نیز نشان داد که دامنه ضرایب آلفای کرونباخ عاملها از 70/0 تا 79/0 است. کمترین ضریب آلفای کرونباخ مربوط به عامل توافق پذیری و بیشترین آن مربوط به وظیفه شناسی بود. یافته های مربوط به ماتریس چند صفتی- چند روشی نشان داد که پرسشنامه BFI-29 از روایی همگرا و واگرای خوب با پرسشنامه NEO-FFI برخوردار است. در مجموع، با استناد به نتایج پژوهش حاضر می توان چنین گفت که پرسشنامه BFI-29 از ویژگیهای روانسنجی مطلوب برخوردار است و هر زمان که به ابزاری کوتاه برای اندازه-گیری شخصیت مورد نیاز باشد از این پرسشنامه می توان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: اعتبار، روایی، ساختار عاملی، پرسشنامه پنج بزرگ، پرسشنامه شخصیت
|
 • Mohammad Javad Rabbani Parsa *, Elham Rabbani Parsa Pages 7-32
  Nowadays, the fundamental role of having a purpose for life in physical and mental health has been confirmed. According to victor frankl, presence of a purpose in life gives life a meaning and increases resilience against pains and traumas. The importance of the purpose in life construct reveals the need for a reliable and valid tool to measure it. Crumbaugh and Maholick's purpose in life questionnaire is the first and one of the most applied tools for the assessment of life's purposefulness. The aim of this research is to determine the factor structure of purpose in life questionnaire. The questionnaire was administered on 206 students who were selected through random stratified sampling at Ferdowsi University of Mashhad. Exploratory factor analysis showed that there are two factors "comprehension" and "purpose" and this finding were confirmed by confirmatory factor analysis. Altogether results of this research showed factor validity of the purpose in life questionnaire with a two factor pattern
  Keywords: exploratory factor analysis, Confirmatory Factor Analysis, Purpose in life, meaning in life, Crumbaugh, Maholick
 • Faramarz Sohrabi, Peyman Mamsharifi *, Noorali Farrokhi Pages 33-54
  Improving participation in voluntary activities in Iran is important because increasing productivity among young people, given the country's young population, contributes to community sustainability. Therefore, a better understanding of volunteer motivation in Iranian youth is needed. The Volunteer Functions Inventory (VFI) for assessing volunteer motivations has good psychometric properties and is adapted to several languages, but no validated Iranian translation yet exists. The purpose of this study was to investigate the psychometric Characteristics of voluntary functions inventory in members of Iranian Red Crescent Society. Sample size was 595 members of Youth Organization of Iranian Red Crescent Society from 31 provinces and 175 cities of Iran that were selected by multi-stage cluster sampling method and responded to voluntary functions inventory. Data were collected using a demographic sample and voluntary functions inventory (VFI). Confirmatory factor analysis using principal components method was used for data analysis. The results of the present study showed that the voluntary functions inventory had validity and reliability. Also, the factor structure showed that 29 items and 6 factors well assess people's attitudes to volunteering, and the structure of this inventory was well-fitted and confirmed all goodness of fit models. The present study provides the use of the Iranian translation of the Voluntary Functions Inventory (6 scales and 29 items) to assess volunteer motivation among young Iranian volunteers.
  Keywords: Voluntary Functions, psychometric characteristics, factor structure
 • Abdolreza Akbari *, Gholamhossein Maktabi, Morteza Omidian, Askar Atashafrouz Pages 55-73

  The aim of this study was to investigate the validity, reliability and factor structure of the "How I Think" questionnaire to assess cognitive distortions in Iranian students. The present research design is descriptive and psychometric studies. The statistical population of this study included all male high school students in city Dezful in the academic year 1399-1400, from which 316 students were selected by multi-stage random sampling and completed the How I think and Bass and Perry Aggression Questionnaires (for Convergent validity). Factor analysis, Cronbach's alpha and Pearson correlation were used to analyze the data using SPSS and AMOS 20 software. The results of factor analysis showed that the questionnaire consists of six factors and has good fit indices. The convergent validity of this questionnaire indicated a satisfactory correlation between the dimensions of the scale "How I think" with the Aggression Questionnaire (p <0.01). Cronbach's alpha and Split- half coefficients for the whole scale and its dimensions ranged from 0.66 to 0.92.The conclusion is that the Persian version of the "How do I think" questionnaire for measuring cognitive distortions in Iranian students has acceptable psychometric properties and can be used as a valid tool in research, educational and clinical situations.

  Keywords: Cognitive distortions, factor structure, students
 • Leila Heidaryani *, Majid Keramatimoghadam, Mohsen Keramatimoghadam Pages 75-93
  Background

  The expansion of the use of audio and video media technology has faced society with many medical, cultural and economic challenges. In the meantime, excessive use of mobile phones can cause many problems.

  Objective

  The aim of this study was to construct and validate a questionnaire on physical and psychological injuries of mobile phones.

  Method

  The method of the present study was descriptive-correlational and confirmatory factor analysis. The statistical population of the study consisted of all citizens of Khorramabad with a diploma or higher in 1399, which was selected as a statistical sample by available sampling method of 200 people online and virtual.

  Results

  The results showed that the factorized physical and psychological harm questionnaire of cell phone with 42 questions and 10 components (fear of loss, vibration syndrome, duck syndrome, nomophobia, insomnia, hearing problem, eye syndrome, tunnel and neck syndrome SMS) and has good reliability, validity and flexibility in terms of psychometrics. Discussion and

  Conclusion

  The questionnaire of factor analysis of physical and psychological injuries of mobile phones can be used to identify and study the physical and psychological injuries of mobile phones.

  Keywords: Construction, Validation, physical, psychological injuries, Mobile Phone
 • Karim Abdolmohamadi *, Farhad Ghadiri Sourman Abadi, Asgar Alimohamadi, Mostafa Zareean Pages 95-111
  Sluggish Cognitive Tempo is used to describe a particular type of attention deficit, concentration, and slowness in information processing. The aim of this study was to investigate the psychometric properties of the Sluggish Cognitive Tempo Scale (SCTS) of the parent form among Iranian children. The present study is a descriptive study. A sample of 1700 people was selected from the provinces of Tehran, East Azerbaijan, West Azerbaijan, Kurdistan, Fars and Khorasan using cluster sampling method. 122 subjects were excluded from statistical analysis due to incomplete answers to the questionnaires and thus the final sample was reduced to 1578 parents. The confirmatory factor analysis method and internal consistency were used to compute the Sluggish Cognitive Tempo Scale factorial validity and reliability, respectively. Also, in order to examine the construct validity of the Sluggish Cognitive Tempo Scale, we computed correlations between different dimensions of Sluggish Cognitive Tempo Scale with Attention Deficit Subscale of Mental Health Assessment Questionnaire for Children and Adolescents. The results of statistical results showed that this scale has structural validity, criterion and convergence in Iranian society. The results indicate that the scale is three factors and also the validity of the scale using Cronbach's alpha method and retest test after Approved two weeks. According to the findings of the present study, the parent form of the Sluggish Cognitive Tempo Scale (SCTS) has a good validity and reliability and it can be used in research related to slow cognitive multiplication in Iranian society.
  Keywords: Confirmatory Factor Analysis, Sluggish Cognitive Tempo Scale, students
 • Saeid Kiani *, Parvin Kadivar, Hadi Keramati, Masoud Gramipour Pages 113-144
  One of the factors that can be the link between our intentions and actions and their external consequences is human agency, which indicates the conscious design and intentional execution of actions by the individual in order to influence future events.Objective and
  Method
  This research with a developmental approach of psychometric method and method 1, examines the psychometric indices of the Human Factor Characteristics Scale using the classical theory of test score measurement and the graduated question-answer theory. The purpose of this study, which included high school students in Tehran, was selected by cluster sampling of 500 people as a sample size and statistical analysis was performed on 481 data. To collect the data, the ion Human Agent Characteristics Scale (2011) was used and the research questions were evaluated using IRTPRO and SPSS software.
  Results
  The assumption of local independence based on Pearson x2 index was established by applying Simjima's calibrated question-answer theory and the assumption of being one-dimensional based on the analysis of multidimensional question-answer theory. Diagnosis parameters with question-answer approach and classical approach Test score Both item 25 approach had the lowest and item 2 had the highest diagnosis parameter. The answer thresholds for all the questions were so far apart that no option was covered by the other option, and the options were independently selected by individuals at intervals of theta. The total scale was calculated with Cronbach's alpha of 0.945, intentionality of 0.894, foresight of 0.780, self-reactivity of 0.871 and rethinking of 0.762. Also, the role of each item in internal consistency was investigated by the loop method, which all questions had a favorable role in internal consistency of this scale. The value of the validity coefficient obtained from the question-answer theory was obtained by marginal method for intentionality 0.92, forethought 0.85, self-reaction 0.91, rethinking 0.83..
  Keywords: Characteristics of human agency, Classical test score theory, Graded question-answer theory
 • Asghar Minaei *, Marzieh Hassani Pages 145-165
  The Big Five Inventory (BFI) is one of the most widely used personality questionnaires, but very few studies have been conducted on its psychometric properties in Iranian population. This study was carried out with the aim of studying the psychometric properties of the BFI questionnaire. For this purpose, 390 university students in Tehran (210 girls and 180 boys) with an age range of 18 to 56 years (M = 27.52; SD = 8.79) were selected using the convenience sampling method and completed BFI and NEO-FFI questionnaires. Cronbach's alpha, multitrait-multimethod matrix, and confirmatory factor analysis were used to estimate the psychometric properties of the questionnaire. The result of the confirmatory factor analysis showed that 15 of the 44 items did not have a strong factor loading (higher than 0.40) on the corresponding factors and were therefore removed from the questionnaire. The fit indices showed that the Persian version of 29 questions (BFI-29) with 5 factors has a good fit with the data. The reliability analysis also showed that the range of Cronbach's alpha coefficients of the factors is from 0.70 to 0.79. The lowest Cronbach's alpha coefficient was related to agreeableness factor and the highest was related to conscientiousness. The findings from the multitrait-multimethod matrix showed that the BFI-29 questionnaire has good convergent and divergent validity with the NEO-FFI questionnaire. In general, based on the results of the present study, it can be said that the BFI-29 questionnaire has desirable psychometric properties and whenever a short tool for personality measurement is needed, this questionnaire can be used.
  Keywords: reliability, validity, factor structure, Big Five Inventory, Personality Inventory