فهرست مطالب

نشریه مدیریت ورزشی
سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 59، زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/23
 • تعداد عناوین: 20
|
 • احمد نصرالهی قدیم، حمید قاسمی*، ابوالفضل فراهانی صفحات 1-20
  مقدمه

  هدف  این تحقیق طراحی الگوی ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی در ورزش کشتی ایران بود.

  روش پژوهش: 

  این پژوهش از طریق روش تحقیق آمیخته کمی-کیفی به روش اکتشافی متوالی انجام شد. نمونه بخش کیفی 14 نفر از خبرگان ورزش کشتی بودند که به روش گلوله برفی و در حد اشباع نظری انتخاب شدند و در بخش کمی نمونه آماری 160 نفر از مسیولان، ورزشکاران، مربیان، کارشناسان و اصحاب رسانه در رشته کشتی  بودند. پرسشنامه محقق ساخته شامل 38 مولفه بود. روایی سازه به روش تحلیل عاملی تاییدی انجام شد. پایایی پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و تایید شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.

  یافته ها

  با توجه به نتایج، مدلی با 5 بعد مشتمل بر 38 گویه طراحی شد که با توجه به بار عاملی به ترتیب اولویت شامل ابزارهای تبلیغاتی (72/0)، ابزارهای روابط عمومی (71/0)، ابزارهای پیشبرد فروش (67/0)، ابزارهای بازاریابی مستقیم (59/0) و ابزارهای فروش شخصی (56/0) بودند.

  نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق نشان دهنده یک مدل جامع و فراگیر است که بعنوان چهارچوبی جامع برای بهبود تبلیغات با الگوی ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC) در ورزش کشتی ایران می باشد، که استفاده از آن می تواند باعث جذابیت ورزش کشتی، جذب تماشاگر، جذب حامیان مالی و در نهایت افزایش درآمدزایی شود.

  کلیدواژگان: ارتباطات یکپارچه بازاریابی، بازاریابی رابطه ای، کشتی، تبلیغات، روابط عمومی در ورزش
 • حمیدرضا گوهررستمی*، محمدصادق وقار صفحات 21-39
  مقدمه

  هدف این پژوهش طراحی مدل مدیریت استعداد در ورزش ایران بود.

  روش پژوهش: 

  روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی و جامعه آماری شامل مدیران ورزش، متخصصان دانشگاهی، مربیان و ورزشکاران بود که تعداد 112 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود و روایی ابزار پژوهش، توسط نظر کارشناسان و نرم افزار پی،ال،اس ارزیابی شد. همچنین از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، خی دو و روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار پی،ال،اس نسخه (3.2.8) برای تجزیه تحلیل داده ها استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد در مدل مدیریت استعدادهای ورزشی عوامل اثرگذار را می توان در چهار لایه و سه مرحله کشف و شناسایی، انتخاب و توسعه استعداد بررسی کرد. لایه ها شامل شاخص های استعدادیابی، مدیریت و ساختار، ذینفعان و محیط کلان می باشد. در مدیریت و ساختار چهار بعد الزامات، منابع، فرصت ها و اهداف در سه مرحله شناسایی شدند. در لایه ذینفعان و محیط کلان در مرحله کشف تاثیرگذاری 14 ذینفع و 7 مولفه محیطی، در مرحله انتخاب تاثیرگذاری 5 ذینفع و 1 مولفه محیطی و در مرحله توسعه تاثیرگذاری 12 ذینفع و 15 مولفه محیطی شناسایی شدند.

  نتیجه گیری

  بنابراین بر اساس مدل نهایی پژوهش می توان اظهار داشت که مدیریت استعداد می بایست در یک چارچوب جامع و در یک بستر اکولوژیک بررسی شود.

  کلیدواژگان: استعدادیابی در ورزش، محیط استعداد، مدل استعدادیابی، مدیریت استعداد، مدیریت ورزش
 • مهدی عباسیان، سید حسین مرعشیان*، صدیقه حیدری نژاد، امین خطیبی صفحات 40-59

  مقدمه:

   هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات ورزشی در رسانه های اجتماعی است.

  روش پژوهش: 

  روش تحقیق به شکل آمیخته انجام گرفته است. تجزیه وتحلیل اطلاعات در بخش کیفی با استفاده از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته با 48 نفر از استادان رشته تربیت بدنی که به روش هدفمند انتخاب شدند، انجام گرفت. در بخش کمی با طراحی پرسشنامه و پس از تایید روایی و پایایی از دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه های شهر اهواز (349) که محصولات ورزشی را از رسانه های اجتماعی خریداری می کردند و در زمینه رسانه های اجتماعی فعال بودند، برای تکمیل استفاده شد. در بخش کیفی برای تجزیه وتحلیل از روش دلفی استفاده شد و در بخش کمی با استفاده از نرم افزارهای SPSS16 وAMOS و از طریق مدل معادلات ساختاری به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد شبکه های اجتماعی بر متغیرهای فنی و متغیرهای فرهنگی اجتماعی تاثیر می گذارند. جنبه های مختلف رفتاری بر متغیرهای فنی و اجتماعی تاثیرگذار است. همچنین شبکه های اجتماعی بر جنبه های مختلف رفتاری تاثیر معناداری دارد.

  نتیجه گیری

  به طور کلی به توجه به تحقیق انجام گرفته، به کارگیری رسانه های اجتماعی تاثیر معناداری بر جنبه های مختلف رفتار مصرف کننده دارد و نقش حیاتی در بازاریابی و وفاداری به برند ایفا می کند.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، رفتار خرید، مصرف کننده، محصولات ورزشی، ورزش
 • محسن اسمعیلی*، کاوه میرانی، شهاب بهرامی صفحات 60-75
  مقدمه

  فروش کالاهای منتسب به باشگاه یکی از شیوه های روبه رشد درآمدی سازمان های ورزشی است. از اینرو، هدف تحقیق شناسایی عوامل موثر بر فروش کالاهای تجاری در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بود.

  روش پژوهش:

   روش تحقیق کیفی (نظریه داده بنیاد) بود. ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند بود. پس از انجام 13 مصاحبه با متخصصان رشته فوتبال، کدها به حد اشباع نظری رسیدند. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت همزمان و با استفاده از رویکرد سیستماتیک صورت گرفت.

  یافته ها

   با انجام فرایند کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) در نهایت تعداد 261 کد اولیه غیرتکراری بدست آمد که در قالب 67 مفهوم و 25 مقوله طبقه بندی شد. نتایج بیان داشت فروش محصولات تجاری باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران موجب می شود تا باشگاه ها بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند و فعالیت های اقتصادی خود را رونق دهند. توجه به منابع اطلاعاتی و انسانی همراه با عناصر مرتبط با بازاریابی و نیازسنجی واقعی از راهبردهای تحقیق در فروش کالاهای تجاری هستند.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق میتواند اطلاعات مفیدی را برای مدیران فوتبال در سطوح خرد، میانی و ارشد جهت توسعه ظرفیت های مختلف باشگاه و رشد درآمد داشته باشد. به فدراسیون فوتبال پیشنهاد می شود فروش کالاهای تجاری را به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی باشگاه ها در نظر داشته باشند.

  کلیدواژگان: بازاریابی، باشگاه، فروش، فروشگاه، فوتبال، محصول
 • رقیه سرلاب*، حوریه دهقان پوری، شعله خداداد کاشی صفحات 76-96
  مقدمه

  هدف اصلی این پژوهش رفع چالش های مربیان ورزشی در مواجهه با همه گیری کووید-19 است. مربیان ورزشی جز عناصر مهم در حوزه مشاغل صنعت ورزش می باشند.

  روش پژوهش:

   پارادایم پژوهش تفسیری-برساختی، ماهیت آن اکتشافی بنیادی، رویکرد حاکم استقرایی، روش پژوهش کیفی، استراتژی پژوهش نظریه داده بنیاد، هدف تبیین و مدل سازی و ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه می باشد. دوازده نفر از مربیان باشگاه های ورزشی، به صورت نمونه گیری هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب و مورد مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده پس از طی فرآیند مقایسه مستمر داده ها و کدگذاری های باز، محوری و انتخابی، در قالب 286 کد اولیه، 67 مفهوم و 25 مقوله سازمان دهی شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد، مقوله محوری، چالش های مربیان ورزشی در مواجهه با همه گیری کووید 19 است. شرایط علی دو مقوله انسجام در سیاست گذاری ها و اجراء، و دغدغه های شغلی است. راهبردها شامل شش مقوله تقویت همبستگی، توسعه جامع، ایجاد فضای توانمندسازی جسمانی، ایجاد فضای توانمندسازی عاطفی، اتخاذ سیاست ها و حمایت ها، و تغییر شیوه های آموزشی است. ارتقا دانش مردم، مهیا کردن بستر فرهنگی، ارتقای مسایل انگیزشی نیز به عنوان سه مقوله در شرایط زمینه ای شناسایی شدند. شرایط مداخله گر توجیه نبودن بسیاری از مشتریان، تغییر نگرش ها، خواسته ها و انتظارات مشتریان و مطلوب نبودن وضع اطلاع رسانی نیز بر راهبردها تاثیر می گذارد که در نهایت به پیامدهای مثبت و منفی منجر می شود.

  نتیجه گیری

  ارایه بیمه، وام و تسهیلات بانکی بلاعوض یا با درصد بسیار پایین و با تنفس چند ماهه یا حتی چند ساله میتوانند درصدی از مشکلات مربیان ورزشی را حل نمایند.

  کلیدواژگان: باشگاه ها، چالش ها، کووید-19، مربیان ورزشی، نظریه داده بنیاد
 • عبدالرحیم خداجو، مسعود نادریان جهرمی*، حسین دست برحق، محمدصادق افروزه صفحات 97-115

  مقدمه :

  به منظور بهره گیری و عملکرد مطلوب بازیکنان، یکی از راهکارهای مدیران ورزشی استفاده از مدیریت تنوع اثربخش است. ازاین رو هدف اصلی تحقیق حاضر ارایه مدل چندسطحی مدیریت تنوع اثربخش در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بود.

  روش پژوهش: 

  پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش آمیخته متوالی (کیفی-کمی) است. جامعه آماری شامل پژوهش های قابل دسترس در پایگاه های علمی معتبر در بحث مدیریت تنوع و همچنین استادان، مدیران، مربیان و بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران بود. نمونه گیری با روش هدفمند انجام گرفت. شناسایی عوامل با روش فراترکیب و تعیین روابط میان آن ها به کمک مدلسازی ساختاری تفسیری انجام پذیرفت.

  یافته ها

  تحلیل یافته ها نشان داد مدیریت تنوع اثربخش در باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران در چهار سطح فردی، تیمی، باشگاهی و اجتماعی طبقه بندی شده است. این مدل شامل هشت نوع پیامد در سطح فردی شامل کارایی و اثربخشی، رشد و پیشرفت، رفاه و بهزیستی، عدم نگرانی هویتی، تعهد و مسیولیت پذیری، خودکارامدی بالاتر، افزایش انگیزه، تلاش، رضایت و وفاداری است. همچنین در سطح باشگاهی شامل چهار عامل ارتباطات و هماهنگی، رفتار عادلانه، ادغام تفاوت ها و انسجام تیمی و مشارکت در تصمیم گیری تاکتیکی است. در سطح باشگاهی نیز به سیاست ها و فرایندهای مدیریت باشگاهی اشاره کرده و در سطح اجتماعی نیز عواملی همچون قانونگذاری، وضعیت اجتماعی اقتصادی و فرهنگی را شناسایی کرده است.

  نتیجه گیری

  باشگاه های فوتبال در ایران باید بر مولفه ها و اصول مدیریت تنوع در سطوح مختلف فردی، تیمی، باشگاهی و اجتماعی تمرکز بیشتری داشته باشند.

  کلیدواژگان: انسجام تیمی، بازیکنان فوتبال، تنوع بازیکنان، کارایی تیمی، مدیریت تنوع
 • جمال الدین شریعتی، رحیم خسرومنش، آمنه اسدالهی* صفحات 116-133

  مقدمه:

   امروزه اهمیت فعالیت بدنی برای سلامت زنان در ابعاد مختلف، بیش از پیش نمایان شده است، اما در کشورهای مختلف چالش های فراوان و متفاوتی برای فعالیت بدنی مستمر زنان در مراحل مختلف زندگی وجود دارد. از همین رو هدف این تحقیق شناسایی، دسته بندی و بررسی تاثیر چالش های فعالیت بدنی زنان ایرانی در مراحل مختلف زندگی بود.

  روش پژوهش: 

  روش تحقیق نظریه داده بنیاد، رویکرد نظام مند بود. نمونه گیری از نوع نمونه گیری نظری بود. تحلیل داده ها به روش «پرسش» و «مقایسه» مستمر انجام گرفت. به منظور رسیدن به اشباع نظری ضمن بررسی متون تخصصی، با 136 خانم 7-78 ساله ایرانی که مرتب به فعالیت بدنی می پرداختند، به علاوه 17 مادر و 6 پدر، مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام گرفت.

  یافته‎ ها:

   یافته ها نشان داد در مرحله کودکی ثانویه مشکلات مدیریتی-اقتصادی، در مرحله نوجوانی مشکلات اجتماعی-فرهنگی و مدیریتی-اقتصادی، در مرحله جوانی مشکلات اجتماعی-فرهنگی، در مرحله میانسالی کمترین مشکلات و در مرحله سالمندی مشکلات شخصی بیشترین تاثیر منفی را بر فعالیت بدنی زنان ایرانی می گذارند.

  نتیجه گیری

  چالش های متعدد موجب شده است فعالیت بدنی زنان ایرانی در مراحل مختلف زندگی به شدت در نوسان باشد، اما مهم ترین افت فعالیت بدنی زنان ایرانی در شروع مرحله نوجوانی رخ می دهد. با توجه به یافته های تحقیق، محققان و مدیران ورزشی برای بررسی و برنامه ریزی به منظور توسعه فعالیت بدنی زنان ایرانی باید به وجود چالش های متفاوت در هر مرحله از زندگی آنان توجه ویژه ای داشته باشند.

  کلیدواژگان: بیماری های محدودکننده، سوء مدیریت، عدم امنیت و عدم ایمنی، فرزندآوری و فرزندپروری، کمبود امکانات، معضلات فرهنگی
 • محسن کرمی، بهرام یوسفی*، سعید صادقی بروجردی صفحات 134-148

  مقدمه :

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر حمایت سازمانی و سرمایه های روان شناختی بر توانایی انجام کار کارکنان در ادارات ورزش و جوانان غرب کشور بود.

  روش پژوهش: 

  این تحقیق از نوع توصیفی - همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان های غرب کشور بود، نمونه گیری به صورت تمام شمار بود که از بین جامعه آماری (388 نفر)، 350 نفر به پرسشنامه پژوهش به صورت صحیح پاسخ دادند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد توانایی انجام کار (تومی و همکاران، 1991)، حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران (1986) و سرمایه روان شناختی لوتانز (2007) استفاده شد. از روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 2 به منظور آزمون مدل پژوهش، استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که حمایت سازمانی بر سرمایه روان شناختی (843/0)، ارتقای سلامتی (112/0) و جلوگیری از بیماری (153/0) تاثیر مثبت و معنا داری دارد. همچنین سرمایه روان شناختی بر ارتقای سلامتی (753/0) و جلوگیری از بیماری (773/0) تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

  نتیجه گیری

  به مدیران اداره کل ورزش جوانان غرب کشور توصیه می شود که با اتخاذ تدابیری برای افزایش حس حمایت سازمانی به کارکنان و همچنین بهبود سرمایه روان شناختی کارکنان به افزایش و بهبود وضعیت توانایی انجام کار کارکنان تحت مدیریت خود منجر شوند.

  کلیدواژگان: ارتقای سلامتی توان انجام کار، ساختار، سرمایه روانی
 • احمد محمودی*، سحر پیرجمادی، شیده روزبه تهرانی صفحات 149-164

  مقدمه:

   هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت شهری و فرهنگ پذیری دوچرخه سواری همگانی در توسعه پایدار شهری بود.

  روش پژوهش: 

  روش پژوهش همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل شهروندان تهرانی عضو سامانه بیدود (409/215=N) در دوره زمانی 12 ماهه بود که 319 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای-تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان و روایی سازه با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی، تایید شد. همچنین پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای هر سه پرسشنامه بالای 7/0 به دست آمد. در تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی برای طبقه بندی داده ها و در آمار استنباطی از آزمون های همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS و مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS استفاده شد.

  یافته ها

  براساس نتایج مدل پژوهش مشخص شد که مدیریت شهری بر توسعه پایدار و فرهنگ پذیری شهروندان و فرهنگ پذیری بر توسعه پایدار شهری اثر مثبت معناداری داشتند. همچنین مشاهده شد که فرهنگ پذیری شهروندان در ارتباط بین مدیریت شهری و توسعه پایدار شهری نقش میانجی دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر بر لزوم تقویت شاخص هایی مانند زیرساخت ها، تسهیلات، زیبایی شناختی، فرهنگی، امنیت، جامعه پذیری و تمایز جغرافیایی در سیاستگذاری های آتی استفاده شهروندان از دوچرخه به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار شهری به ویژه محیط زیست پایدار و سلامت شهری تاکید دارد.

  کلیدواژگان: زیرساخت، شهروند، شیوه زندگی، کلان شهر، مدیریت شهری
 • امیرحسام رحیمی، احمدعلی آصفی* صفحات 165-183

  مقدمه:

   بهره مندی از فواید فعالیت بدنی مستلزم داشتن سبک زندگی فعال و مشارکت مستمر در انواع فعالیت بدنی است. بنابراین هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر در نهادینه شدن فعالیت بدنی اوقات فراغت مبتنی بر نظریه نهادینه سازی بود.

  روش پژوهش:

   روش تحقیق کیفی از نوع اکتشافی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی بود و به شکل میدانی اجرا شد. مشارکت کنندگان پژوهش حاضر (16 نفر)، افرادی بودند که حداقل پنج سال فعالیت بدنی مستمر (سه جلسه در هفته) داشتند و این رفتار در وجود آنها نهادینه شده بود و از طریق روش نمونه گیری هدفمند و به شیوه گلوله برفی تا رسیدن به نقطه اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و برای تحلیل داده های از روش کدگذاری استفاده شد. روایی و پایایی مصاحبه ها از طریق روش های معتبر بررسی شد.

  یافته ها

  نتایج تحقیق منجر به کشف 21 عامل از جمله کسب پاداش های درونی و بیرونی و ارضای حس رقابت طلبی در مرحله عادت سازی، ترویج فعالیت بدنی و نتایج آن برای دیگران و تشکیل و رهبری گروه های ورزشی در مرحله عینی سازی و کسب محبوبیت اجتماعی و الگو شدن برای دیگران در مرحله رسوب گذاری فرایند نهادینه شدن فعالیت بدنی اوقات فراغت شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج تحقیق می توان با شناخت، برنامه ریزی و ایجاد سازوکارهایی برای عملیاتی سازی عوامل کشف شده و همچنین اتخاذ راهکارهایی برای تجربه این موقعیت ها توسط افراد جامعه روند نهادینه شدن فعالیت بدنی اوقات فراغت را در افراد و در نهایت کل جامعه تسهیل کرد و شاهد جامعه ای سالم و پویا بود.

  کلیدواژگان: رسوب گذاری، عادت سازی، عینی سازی، فعالیت بدنی اوقات فراغت، نهادینه شدن
 • حمیدرضا قزلسفلو*، ناصر بای، علی چوری صفحات 184-201

  مقدمه :

  هدف از پژوهش حاضر طراحی اپلیکیشن جامع برگزاری رویدادهای ورزشی جانبازان و معلولان بر مبنای استقرار سیستم های مدیریت رویدادمحور است.

  روش پژوهش: 

  پژوهش به روش آمیخته اکتشافی عملیاتی شد. در فاز کیفی، 15 نفر از متخصصان آگاه به روش نمونه گیری قضاوتی و در فاز کمی 113 نفر از ورزشکاران، داوران، مربیان و عوامل اجرایی مسابقات لیگ برتر والیبال نشسته کشور به روش نمونه گیری هدفمند حضور داشتند. ابزار پژوهش پرسشنامه مستخرج از فاز اولیه پژوهش بود که پس از اطمینان از پایایی مطلوب، از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS-3 برای اطمینان از نکویی برازش الگوی پژوهش و نسخه 2020 نرم افزار مکس کیودا به منظور استخراج کدهای گزینشی استفاده شد.

  یافته ها

  بررسی برازش الگوی پژوهش بر مبنای شاخص های سه گانه لاکر و فورنر موید برخورداری از برازش مطلوب الگوی پژوهش بود. همچنین در بین تمامی سازها، سازه سیستم مدیریت پشتیبانی و سیستم مدیریت منابع انسانی از بالاترین ضریب مسیر برخوردار بودند.

  نتیجه گیری

  اجرای جامع و باکیفیت مدیریت رویدادهای ورزشی جانبازان و معلولان دربرگیرنده هفت ماژول شامل سیستم مدیریت مسابقه، سیستم مدیریت بازاریابی، سیستم مدیریت اطلاعات و ارتباطات، سیستم مدیریت پشتیبانی، سیستم مدیریت منابع انسانی، سیستم مدیریت ریسک و سیستم مدیریت بودجه است.

  کلیدواژگان: سیستم برگزاری مسابقات، مدیریت پشتیبانی، مدیریت ریسک، مدیریت منابع انسانی
 • آزاده عقیلی، عزت الله شاه منصوری*، رضا صابونچی صفحات 202-222
  مقدمه

  هدف این پژوهش طراحی مدل مدیریت استعداد در ورزش کاراته ایران با رویکرد طرح های ترکیبی بود.

  روش پژوهش:

   روش پژوهش ترکیبی اکتشافی دومرحله ای از نوع ابزارسازی بود. روش پژوهش کیفی، مطالعه موردی کیفی و مشارکت کنندگان بالقوه شامل 12 نفر از کارشناسان و خبرگان ورزش کاراته و اساتید دانشگاهی مسلط به استعدادیابی با روش نمونه گیری گلوله برفی بودند. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ورزشکاران، مدیران هییت استانی، مدیران فدراسیون ها، استعدادیاب ها، داوران و مربیان ورزش کاراته بود که تعداد آن ها 500 نفر می باشد. نمونه آماری با توجه به جدول مورگان 217 نفر در نظر گرفته شد و نمونه گیری به صورت تصادفی در دسترس در نظر گرفته شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل معادلات ساختاری برای بررسی برازش مدل پژوهش استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که مقدار T مربوطه هر عامل تاثیر معناداری را دارد و تمامی چارچوب مدل مدیریت استعداد در ورزش کاراته ایران مورد تایید قرار گرفت. همچنین عوامل نگهداشت با تاثیر 86/0 مهم ترین عامل در چارچوب مدل مدیریت استعداد در ورزش کاراته ایران می باشد.

  نتیجه گیری

  بنابراین با توجه به ضرورت استعدادیابی در ورزش و به خصوص ورزش کاراته، به مدیران و دست اندرکاران ورزش کاراته، توصیه می شود که به هر یک از فاکتورهای شناسایی شده در خصوص استعدادیابی در ورزش کاراته توجه نمایند.

  کلیدواژگان: استعداد، حفظ استعداد، توسعه، جذب، مدیریت
 • ایمان صفائی*، الهه حیدریان بایی صفحات 223-239

  مقدمه:

   پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر تفکر راهبردی بر نوآوری و تغییر سازمانی با نقش میانجی هوش راهبردی انجام گرفت.

  روش پژوهش: 

  جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی به تعداد 287 نفر بود که با استفاده از روش سرشماری 274 نفر واجد شرایط به عنوان نمونه آماری شناخته شدند. این پژوهش از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی و از منظر هدف کاربردی است. برای گردآوری داده ها از چهار پرسشنامه استاندارد تفکر راهبردی گلدمن (2005)، نوآوری سازمانی ونگ و احمد (2004)، تغییر سازمانی میل (2003) و هوش راهبردی مکوبی (2007) استفاده شد. پایایی این پرسشنامه ها در این پژوهش به ترتیب 85/0، 94/0، 84/0 و 90/0 برآورد شده و روایی صوری آنها نیز با توجه به استاندارد بودن به تایید کارشناسان و متخصصان تربیت بدنی رسیده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون مدلسازی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد اثر کل تفکر راهبردی بر نوآوری سازمانی از طریق هوش راهبردی مثبت و غیر معنادار و بر تغییر سازمانی از طریق هوش راهبردی مثبت و غیر معنادار است. به علاوه اثر کل تفکر راهبردی بر نوآوری سازمانی از طریق هوش راهبردی مثبت و معنادار بود و اثر کل تفکر راهبردی بر تغییر سازمانی از طریق هوش راهبردی مثبت و غیر معنادار است.

  نتیجه گیری

  به طور کلی باید گفت تفکر راهبردی مدیران را به سوی یادگیری سریع از محیط کسب وکار و به کارگیری خلاقیت برای خلق ارزش های جدید فرامی خواند. ازاین رو این شیوه تفکر، چشم اندازهایی متمایز از رقبا را به همراه دارد.

  کلیدواژگان: ادارات ورزش، تفکر راهبردی، هوش راهبردی، تغییر سازمانی، نوآوری سازمان
 • زهرا شهبازنژاد گنزق، زهرا حاجی انزهایی*، فریده اشرف گنجویی صفحات 240-260

  مقدمه:

   موفقیت هر سازمانی به تخصیص و به کارگیری مناسب ابزار، تجهیزات، منابع مالی، مواد خام و منابع انسانی آن سازمان بستگی دارد. از میان عوامل تولید، بی شک نیروی انسانی، اساسی ترین عامل است.

  روش پژوهش: 

  تحقیق پیش رو با هدف کلی طراحی الگوی توانمندی و صلاحیت حرفه ای داوران تکواندو انجام گرفت. روش پژوهش حاضر آمیخته است. جامعه آماری شامل داوران بین المللی، مدیران فدراسیون و ورزشکاران خبره این رشته بود. در بخش کیفی نمونه گیری با روش هدفمند و تکنیک گلوله برفی انجام گرفت و در بخش کمی نیز حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به دست آمد و نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای صورت پذیرفت. ابزار اندازه گیری پژوهش مصاحبه و پرسشنامه بود. از نتایج مصاحبه ها برای ساخت پرسشنامه استفاده شد.

  یافته ها

  به منظور شناسایی و تبیین عوامل علی، زمینه ای و مداخله گر، شناسایی ابعاد پدیده محوری، تبیین راهبردهای موثر و شناسایی پیامدهای صلاحیت حرفه ای داوران تکواندو و در نهایت طرحی الگوی صلاحیت حرفه ای داوران تکواندو از نظریه داده بنیاد استفاده شد و الگوی تحقیق به کمک نرم افزار Smart PLS و نرم افزار مکس کیودا طراحی شد.

  نتیجه گیری

  با تبعیت از این الگو، مدیران و سایر دست اندرکاران فدراسیون تکواندوی جمهوری اسلامی ایران و هیات های تابعه می توانند با توجه ویژه به مقولات و شاخص های بیان شده در الگو، زمینه ها و بسترهای ارتقای وضعیت شایستگی های داوران این رشته را مهیا سازند.

  کلیدواژگان: تکواندو توانمندی، داوران، شایستگی
 • شعله استاد حسن بنا، مجید سلیمانی*، عادل افکار صفحات 261-282

  مقدمه :

  هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل موانع و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی ورزش حضور بانوان ورزشکار در مسابقات برون مرزی بود.

  روش پژوهش:

   روش پژوهش ترکیبی اکتشافی متوالی (کیفی - کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان حوزه مدیریت ورزشی (استادان مدیریت ورزشی) و مدیران و دست اندرکاران ورزش قهرمانی زنان بود. با بهره گیری از روش نمونه گیری گلوله برفی و تکنیک اشباع نظری به نمونه گیری در بخش کیفی اقدام شد (24 نفر). برای تحلیل داده های مربوط به مصاحبه از روش کدگذاری استفاده شد. جامعه آماری بخش کمی این پژوهش شامل بانوان ورزشکاری که سابقه حضور در رویدادهای بین المللی را داشته اند، نایب رییسان بانوان فدراسیون های ورزشی و برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی بین المللی است (384 نفر). برای جمع آوری اطلاعات در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از بخش کیفی استفاده شد که به دو بخش کلی ویژگی های جمعیت شناختی و سوال های آن تقسیم شد. این پرسشنامه شامل 69 گویه و در قالب شش مولفه اصلی به صورت پنج گزینه ای لیکرت (خیلی زیاد، 5 امتیاز تا خیلی کم، 1 امتیاز) است. از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart- PLS برای تحلیل مدل استفاده شد.

  یافته ها

  در بخش کیفی پژوهش مشخص شد که مقوله ها در قالب 69 کد مفهومی و در دل ابعاد شش گانه مدل پارادایمی جای گرفتند. در بخش کمی نیز مشخص شد که هر شش مولفه اصلی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است.

  نتیجه گیری

  به مدیران ورزش کشور پیشنهاد می شود به منظور رفع موانع و دستیابی به پیامدهای مثبت حضور زنان در مسابقات برون مرزی، از رسانه ها، فرهنگ سازی، جذب هوادار، مربیان مناسب و قوانین حمایتی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: مسابقات برون مرزی، موانع اجتماعی، موانع فرهنگی، ورزش زنان
 • داود نصر اصفهانی*، برزو بدری فولاد صفحات 283-304

  مقدمه:

   هدف پژوهش حاضر ارایه الگوی آسیب شناسی مدیریت راهبردی ورزش ژیمناستیک ایران بود.

  روش پژوهش: 

  روش این پژوهش کیفی و از نوع نظریه داده بنیاد رهیافت نظام مند بود. جامعه آماری تحقیق را خبرگان ورزش ژیمناستیک تشکیل می دادند که براساس اشباع نظری و نمونه گیری هدفمند 28 نفر از آنها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای بررسی روایی صوری و محتوایی، یافته ها به مصاحبه کنندگان ارایه و پس از مطالعه نظریه، نظرهای آنها اعمال شد. روش بررسی پایایی، روش بازآزمون بود. میانگین میزان توافق درون موضوعی 83/0 گزارش شد. برای تحلیل داده ها از رویکرد سیستماتیک؛ سه مرحله اصلی کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد مقوله های شرایط علی (ضعف مدیریت و برنامه ریزی، اطلاع رسانی، تعدد سلایق و...)، عوامل زمینه ای (نبود نظام جانشین پروری، مسایل ساختاری و فرهنگی، ضعف مالی و امکانات)، عوامل مداخله گر (مسایل رفتاری، سیاست ورزی منفی، تعارضات سیاسی و...)، اقدامات و راهبردها (کاربست مدیریت مشارکتی، مدیریت استعداد، پایش برنامه ها، دانش افزایی، جبران خدمات و...) و پیامدها (تحقق اهداف، توسعه ژیمناستیک، افزایش همدلی سازمانی و...) بود.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج تحقیق استنباط می شود که رشد، توسعه و بالندگی ژیمناستیک تابع مدیریت راهبردی است که نوعی فرایند محسوب می شود، ازاین رو توجه به پیشران ها و ورودی های این فراگرد در تبیین کارایی برنامه های راهبردی ورزش ژیمناستیک می تواند موثر باشد.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، مدیریت راهبردی، برنامه راهبردی، تفکر راهبردی، توسعه ژیمناستیک
 • محسن طیبی* صفحات 305-321

  مقدمه :

  هدف از این تحقیق شناسایی سندروم های سازمانی در هیات های ورزشی استان لرستان بود.

  روش پژوهش:

   روش انجام تحقیق با استفاده از طرح متوالی اکتشافی بود که تلفیقی از روش های کیفی و کمی است. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل استادان آشنا با حوزه تحقیق بود که 16 نفر تا رسیدن به نقطه اشباع انتخاب شدند. در روش کمی نیز جامعه آماری شامل تمامی کارکنان هیات های ورزشی اداره ورزش و جوانان استان لرستان بود که از بین آنها 332 نفر به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق در روش کیفی شامل مصاحبه عمیق بود که با رویکرد داده بنیاد انجام پذیرفت. در روش کمی ابزار تحقیق پرسشنامه برگرفته از مصاحبه بود که روایی محتوای آن با نظرخواهی از استادان و نخبگان آشنا با حوزه تحقیق (11 نفر) تایید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و روش های آمار استنباطی (تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم) در محیط نرم افزارهای SPSS و SmartPLS استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان داد که مهم ترین سندروم های سازمانی در هیات های ورزشی شامل سندروم تصمیم گیری (83/0)، تبعیض و سیاسی کاری (725/0)، سندروم اینرسی (886/0)، سندروم پاریس (621/0)، سندروم خودشناسی (654/0)، سندروم سکوت (820/0)، سندروم تسلط ساختاری (672/0)، سندروم تروریسم (672/0) و سندروم تغییرات (691/0) هستند.

  نتیجه گیری

  شناسایی سندروم های سازمانی از مهم ترین وظایف مدیران ارشد هر سازمان برای رسیدن به وضعیت مطلوب و دفع آسیب های احتمالی از آن است، چراکه همواره پیشگیری بهتر از درمان است.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، سندروم های سازمانی، سندروم سکوت، سندروم تروریسم، سندروم اینرسی
 • سعید علی سرلک، حمید فروغی پور*، محمد نیکروان صفحات 322-340

  مقدمه :

  هدف این پژوهش طراحی مدل توسعه منابع انسانی در سازمان های ورزشی با رویکرد کارآفرینانه با استفاده از نظریه داده بنیاد در استان لرستان بود.

  روش پژوهش: 

  این تحقیق از حیث مبانی فلسفی پژوهش در پارادایم تفسیرگرایی، از منظر هدف جزء تحقیقات اکتشافی و روش اجرای کار به صورت کیفی بود که از راهبرد پژوهشی نظریه پردازی داده بنیاد با رهیافت نظام مند و با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده ها جمع آوری و کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش مدیران سازمان های ورزشی استان لرستان بودند. مشارکت کنندگان تحقیق با توجه به اشباع نظری داده ها شامل 20 نفر از مدیران ارشد سازمان های ورزشی استان لرستان بودند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که شرایط علی شامل نگرش و مسیولیت سازمان های ورزشی نسبت به کارآفرینی، شرایط محوری شامل داشتن مدیریت منابع کارآفرینانه؛ راهبردها شامل راهبردهای فردی و سازمانی؛ شرایط مداخله گر شامل داشتن نظام اداری و مدیریتی؛ شرایط زمینه ای داشتن توسعه و مشوق جویی کارآفرینی و پیامدها داشتن توسعه فردی و سازمانی (عملکرد کاری، رضایت شغلی و کیفیت کاری) بودند.

  نتیجه گیری

  با توجه به اهمیت روزافزون منابع انسانی به عنوان عامل مهم تحول سازمان ها در عصر رقابت، توسعه و بهبود مستمر منابع انسانی و پرورش آنها به گونه ای اجتناب ناپذیر، ضروری به نظر می رسد. مدیران سازمان های ورزشی باید در زمینه آموزش منابع انسانی برنامه ریزی کنند و به مهارت های کارآفرینانه نگاه ویژه داشته باشند.

  کلیدواژگان: منابع انسانی، توسعه، کارآفرینی، ورزش، لرستان
 • سامان مهری، فرزاد غفوری* صفحات 341-359

  مقدمه :

  در عصر کنونی، دگرگونی هایی در مفهوم قدرت پدیدار شده که قدرت هوشمند، بیانگر چنین تحولی است، ازاین رو محققان بر آن اند که با شناسایی مولفه های قدرت هوشمند در ورزش، نگاه سنتی و صرفا نرم از ورزش را تغییر دهند و در نهایت مولفه های به دست آمده را رتبه بندی کنند.

  روش پژوهش:

   پارادایم پژوهش حاضر پراگماتیسم و رویکرد آن ترکیبی است که در مرحله اول به صورت کیفی و اکتشافی و مرحله دوم توصیفی-پیمایشی است. در این زمینه با روش نمونه گیری هدفمند با 15 شرکت کننده اعم از متخصصان مدیریت ورزشی و علوم سیاسی مصاحبه انجام گرفت و داده های جمع آوری شده با نرم افزار مکس کیودی نسخه 2020 تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج حاکی از وجود شش مولفه اصلی شامل رویدادی، سلبی، اقتصادی، انسانی، ایدیولوژیک و علمی است. در مرحله بعدی برای رتبه بندی 18 خبره آشنا با دو حوزه مدیریت ورزشی و علوم سیاسی پرسشنامه را تکمیل کردند. داده ها با نرم افزار AHP تحلیل شد. نتایج رتبه بندی به ترتیب وزن عبارت اند از: 1. رویدادی، 2. سلبی، 3. اقتصادی، 4. انسانی، 5. ایدیولوژیک و 6. علمی.

  نتیجه گیری

  علاوه بر صحنه های نرم و زیبا در ورزش، تاریخ شاهد قدرت نمایی های سختی نیز در پنجره قدرت هوشمند بوده است. در این زمینه پیشنهاد می شود ایران با قابلیت های موجود و همکاری با نهادهای داخلی و بین المللی و ملاحظه حقوق و روابط بین الملل، قدم در راه قدرت هوشمند در ورزش بگذارد.

  کلیدواژگان: تحریم، دیپلماسی، قدرت هوشمند، نرم، ورزش سیاسی
 • طیبه زرگر*، استون رین صفحات 360-377

  مقدمه :

  پژوهش حاضر با هدف طراحی و تدوین منشور مسیولیت اجتماعی سازمان های ورزشی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد ترکیبی اجرا شد.

  روش پژوهش: 

  پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوری پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل استادان و مدیران منتخب سازمان های ورزشی (18 نفر) و در بخش کمی شامل مدیران سازمان های ورزشی (110 نفر) بود. برای جمع آوری اطلاعات در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از بخش کیفی استفاده شد که به دو بخش کلی ویژگی های جمعیت شناختی و سوال های آن تقسیم شد. این پرسشنامه شامل 30 گویه و در قالب 8 مولفه اصلی به صورت پنج گزینه ای لیکرت است. از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart- PLS برای تحلیل یافته ها استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل مصاحبه ها نشان داد که 30 کد مفهومی، 8 مقوله (کد محوری) اقتصادی، قانونی، داوطلبانه، اخلاقی، زیست محیطی، آموزشی، سلامت فردی و اجتماعی و مدیریت مصرف انرژی از مولفه های مسیولیت اجتماعی سازمان های ورزشی اند.

  نتیجه گیری

  در انتها، منشور مسیولیت اجتماعی سازمان های ورزشی طراحی شد. به سازمان های ورزشی کشور پیشنهاد می شود از منشور مسیولیت اجتماعی پژوهش حاضر، به منظور توسعه مسیولیت اجتماعی سازمان خود استفاده کنند.

  کلیدواژگان: ایران، سازمان ورزشی، مسئولیت اجتماعی، منشور، نظام نامه
|
 • Ahmad Nasrollahi Ghadim, Hamid Ghasemi *, Aboualfazl Farahani Pages 1-20
  Introduction

  The purpose of this research was to design a model of Integrated Marketing Communication (IMC) tools for wrestling of Iran.

  Methods

  The statistical population of the qualitative part included 14 wrestling experts, who were selected by snowball method and at the limit of theoretical saturation, and in the quantitative part, the statistical population included 160 officials, athletes and coaches, sports experts and members of the media in the field of wrestling. Convenience sampling was used. The factors extracted from the combination of library sources and interviews with experts included 38 components. Construct validity was done by confirmatory factor analysis. The reliability of the questionnaire was calculated and verified using Cronbach's alpha coefficient. To analyze the data confirmatory factor analysis was used.

  Results

  According to the research findings, a model with 5 dimensions consisting of 38 items was designed, among which the highest factor loads were in order of priority, advertising tools (0.72), public relations tools (0.71), sales promotion tools (0.67) are direct marketing tools (0.59) and personal sales tools (0.56).

  Conclusion

  Therefore, the results of this study present a comprehensive and comprehensive model that as a comprehensive framework to improve advertising with the model of integrated marketing communication tools (IMC) in the sport of wrestling puts Iran in front of sport and wrestling managers who can be up to a high percentage. It promotes wrestling, attracts spectators, attracts the support of sponsors, and ultimately increases revenue.

  Keywords: Integrated Marketing Communications (IMC), Relationship marketing, wrestling, Advertising
 • Hamidreza Goharrostami *, MohammadSadegh Vaghar Pages 21-39

  Introduction :

  The purpose of this study was to design a talent management model for sports of Iran.

  Methods

  The research method was a descriptive survey and the statistical population consisted of sport managers, academics, coaches and athletes that 112 individuals were selected as sample. The research tool was a researcher-made questionnaire and the validity of the research tool was first evaluated by experts and continued in the research in PLS software. Data were analyzed using Kolmogorov Smirnov, Chi-square and Structural equation modeling method in SMART PLS (3.2.8) software.

  Results

  The result showed that in the final model, the effective factors can be examined in four layers and three stages of talent discovery and identification, selection and development. Layers include the indicators of talent, management and structure in sport, stakeholders and macro environment. In the management and structure, the four dimensions: requirements, resources, opportunities, and goals were identified in three stages. In the stakeholder layer and the macro environment at the stage of discovery the influence of 14 stakeholders and 7 environmental components, in the selection stage the impact of 5 stakeholders and 1 environmental component and in the development stage the influence of 12 stakeholders and 15 environmental components were identified.

  Conclusion

  Therefore, according to final model, it can be stated that talent management in sport should be considered in a holistic and ecological context.

  Keywords: model of talent, sport management, Talent Environment, Talent in sport, Talent Management
 • Mehdi Abasian, Seyed Hosein Marashian *, Sedighe Heydarinejad, Amin Khatibi Pages 40-59
  Introduction

  The purpose of this study was to investigate the affecting factors on purchasing behavior of consumers of sports products through social media.

  Methods

  The research method included two parts of quantitative and qualitative approachs. In the quantitative part, the required data were collected through semi-structured interviews from 48 sport teachers and experts. In the qualtative part, by designing a researcher made questionnaire and after confirming its validity and reliability, the physical education students (349 people) who share sports products in social media were asked to complete. The data were analyzed using Delphi method, SPSS version 16 and AMOS softwares.

  Results

  The results showed that social networks affect technical and socio-cultural variables. Also, different aspects of behavioral aspects affect technical and cultural variables also social networks.

  Conclusion

  According to the findings, social media have significant effects on various aspects of consumer behavior and play key roles in marketing and brand loyalty, and it is suggested that managers of organizations use this way as an important part of their marketing.

  Keywords: Social media, Consumer, Purchasing behavior, Social Medi Sport Product, Sport
 • Mohsen Esmaeili *, Kaveh Mirani, Shahab Bahrami Pages 60-75
  Introduction

  Selling goods attributed to the clubs is one of the ways in which sports organizations increase their income. So, the purpose of this study was to identify the factors affecting the sale of commercial goods on Iranian Premier League clubs.

  Methods

  The research method was qualitative (grounded theory). The data collection tool was through in-depth and semi-structured interviews. After conducting 13 interviews with football experts, the codes reached theoretical saturation. Data were analyzed simultaneously using the Systematic approach.

  Results

  By performing a three-step coding process (open, axial and selective), 261 non-duplicate initial codes were obtained, which were classified into 67 concepts and 25 categories. The results showed that the sale of club commercial goods in Iranian Football Premier League will enable the clubs to earn more income and boost their economic activities. Paying attention to information and human resources along with the elements related to marketing and real needs assessment are research strategies in selling commercial goods.

  Conclusion

  The research results can provide useful information for football managers at the micro, meso and macro levels to use the various capacities of the clubs and increase their revenue. The Football Federation is advised to consider the sale of commercial goods as one of the evaluation criteria in order to encourage football clubs.

  Keywords: Marketing, club, Sale, Store, football, product
 • Roghayeh Sarlab *, Houriyeh Dehghanpouri, Shole Khodadad Kashi Pages 76-96
  Introduction

  Because sports coaches are one of the important elements in the business field of the sports industry, the main purpose of this study was to solve the challenges of sports coaches confronting the Covid-19 pandemic.

  Methods

  The governing paradigm of the present study was interpretive-constructive; its nature was basic exploratory research; the governing approach was inductive; the research method was qualitative; the strategy used was data theory research; the main purpose was explanation and modeling and data collection tools were interviews. The findings of this study have been extracted using the grounded theory method. Twelve coaches of sports clubs were selected by purposive sampling based on the snowball method and underwent in-depth semi-structured interviews. The collected data sets were organized in the form of 286 initial codes, 67 concepts and 25 categories after the process of continuous comparison of data and open, axial and selective coding.

  Results

  The findings showed that the central factor was the challenges of sports coaches when faced with the Covid-19 pandemic. Causal conditions had two categories of coherence in policy and implementation, and job concerns.  The strategies in question included six categories (strengthening solidarity, like-mindedness.). Promoting people's knowledge, providing a cultural context, attention and promoting motivational issues were also identified as three categories in the context. Interventional conditions do not justify many customers, change attitudes, demands and expectations of customers which ultimately leads to positive and negative consequences.

  Conclusion

  Providing insurance, loans and bank facilities free of charge or with low interest rate and with a few months or even years break (favourable payback period) can be helpful for sports coaches.

  Keywords: Clubs, Callenges, Covid-19, Grounded theory, sports coaches
 • Abdolrahim Khodajoo, Masood Naderiyanjahromi *, Hosain Dastbarhagh, MohammadSadegh Afroozeh Pages 97-115
  Introduction

  In order to benefit and optimize the performance of players, one of the strategies of managers is to use effective diversity management, so the main purpose of this study was to provide a multi-level model of effective diversity management in Iranian Football Premier League clubs.

  Methods

  This research is applied in terms of purpose and in terms of method, it is a sequential mix. The statistical population included researches available in reputable scientific databases in the field of diversity management as well as professors, managers, coaches and players. The sampling method was purposeful and the identification of factors was done by meta-combination method and determining the relationships between them with the help of interpretive structural modeling.

  Results

  The results showed that effective diversity management is classified into 4 levels: individual, team, club and social. This model includes 8 types of outcomes at the individual level including efficiency and effectiveness, growth and development, welfare and well-being, lack of identity concern, commitment and responsibility, higher self-efficacy, increased motivation, effort, satisfaction and loyalty. At the club level, it also includes four factors: communication and coordination, fair behavior, integration of differences and team cohesion, and participation in tactical decision-making. At the club level, it has referred to the policies and processes of club management, and at the social level, it has identified factors such as legislation, socio-economic status and culture.

  Conclusion

  Football clubs in Iran should focus more on the principles of diversity management at different individual, team, club and social levels

  Keywords: Diversity management, football players, team cohesion, Team efficiency, variety of players
 • Jamal Al-Din Shariati, Rahim Khosromanesh, Ameneh Asadolahi * Pages 116-133
  Introduction

  Today, the importance of physical activity for women's health in various dimensions has become more apparent, but in different countries, there are many different challenges for the continuous physical activity of women at different stages of life. Therefore, the purpose of this study was to identify, categorize and investigate the impact of Iranian women's physical activity challenges in different stages of life.

  Methods

  The research method was Grounded Theory, systematic approach. Sampling was theoretical. Data analysis was performed through continuous "questioning" and "comparison". In order to achieve saturation while reviewing specialized texts, semi-structured interviews were conducted with 136 Iranian women aged 7-78 who regularly participated in physical activities in addition to 17 mothers and 6 fathers.

  Results

  The findings showed that managerial-economic problems in the secondary childhood, socio-cultural and managerial-economic problems in the adolescence, socio-cultural problems in the youth, the least problems in the middle age, and personal problems in the aging have the most negative impact on physical activity of Iranian women.

  Conclusion

  Many challenges have caused the physical activity of Iranian women to fluctuate sharply at different stages of life but the most important decline in Iranian women's physical activity occurs at the beginning of adolescence. According to the research findings, the researchers and sports managers who are responsible for studying and planing in order to develop physical activity of Iranian women should pay special attention to the challenges in each stage of their lives.

  Keywords: Childbearing, Parenting, Cultural Problems, Insecurity, Lack of Facilities, Limiting Diseases Mismanagement
 • Mohsen Karami, Bahram Yosefi *, Saeid Sadeghi Boroujerdi Pages 134-148
  Introduction

  The purpose of this study was to investigate the effect of organizational support and psychological capital on the ability of employees to work in sports and youth departments in the west of Iran.

  Methods

  This research was descriptive-correlational and applied in terms of purpose. The statistical population of the study consisted of all employees of sports and youth departments in the western provinces of the country. Data were collected from available sampling; The sample size was 350 based on Morgan table. To collect the data, the standard questionnaire of work ability (Tommy et al., 1991), perceived organizational support of Eisenberger et al. (1986) and Lutans psychological capital (2007) were used. Structural equation modeling method was applied using Smart PLS software version 2.

  Results

  The results showed that organizational support has a positive and significant effect on psychological capital (0.843), health promotion (0.112) and disease prevention (0.153). Also, psychological capital has a positive effect on health promotion (0.753). And disease prevention (0.773) has a positive and significant effect.

  Conclusion

  Managers of the General Directorate of Youth Sports in the west of the country are advised to take measures to increase the sense of organizational support to employees and also to improve the psychological capital of employees to increase and improve the ability of employees under their management.

  Keywords: Ability to do work, Organizational Support, structural, Psychological capital, model
 • Ahmad Mahmoudi *, Sahar Pirjamadi, Shideh Roozbeh Tehrani Pages 149-164
  Introduction

  This study aimed to investigate the role of urban management and cultural adoption of public cycling on sustainable urban development.

  Methods

  The research method was correlation by applying structural equation model approach. The statistical population of the research included Tehran's citizens who were the members of the BDOOD system (N=215/409).  Finally, 319 people were selected as the sample using cluster-random sampling.  These participants were studied in a period of 12 months. To collect data, three questionnaires were used.  The face and content validity of the questionnaire was confirmed by the related experts using exploratory and confirmatory factor analysis. Also, the reliability was obtained above 0.7 using Cronbach's alpha for all three questionnaires. To analysis data, descriptive statistics were used for data classification, and in inferential statistics, Pearson correlation tests were used in SPSS software and structural equation modeling was utilized in AMOS software.

  Results

  Based on the results, it was found that urban management had a significant positive effect on sustainable development and acculturation of citizens and acculturation on sustainable urban development. It was also observed that citizens' acculturation plays a mediating role in the relationship between urban management and sustainable urban development.

  Conclusion

  The results emphasize the need to strengthen indicators such as infrastructure, facilities, aesthetics, culture, security, sociability and geographical differentiation in the future policies of citizens' using bicycles in order to achieve the goals of sustainable urban development, especially sustainable environment and urban health

  Keywords: Infrastructure, Citizen Lifestyle Metropolis Urban Management
 • Amirhesam Rahimi, AhmadAli Asefi * Pages 165-183
  Introduction

  Enjoying the benefits of physical activity requires an active lifestyle and a continuous participation in a variety of physical activities. Therefore, the purpose of this study was to identify the effective factors of institutionalizing leisure-time physical activity which was based on institutionalization theory.

  Methods

  This qualitative research method was in exploratory type and in the terms of purpose was functional which was conducted in the field format. Participants in the present study (16 people) were people who had continuous physical activity for at least 5 years (three sessions per week) and this behavior was institutionalized in them. These participants were selected through purposive sampling and snowball method to reach the theoretical saturation point. The data collection tool was the semi-structured interview and then a coding method was used to analyze the data of the interviews.

  Results

  The results of the research led to the discovery of 21 factors, including gaining internal and external rewards and satisfying the sense of competition in the habituation phase, promoting physical activity and its results for others, and forming and leading sports groups in the objectification phase and gaining social popularity and role models. Others were in the process of depositing the process of institutionalization of physical activity in leisure time.

  Conclusion

  By recognizing, planning and creating mechanisms for the operation of these factors, as well as adopting strategies for experiencing these situations by members of society, the process of institutionalization of physical activity in leisure time can be facilitated for individuals and ultimately for a society as a whole and a healthy and active community would be witnessed.

  Keywords: habituation, Institutionalization, Leisure Time Physical Activity, objectification, sedimentation
 • Hamidreza Ghezelsefloo *, Nasser Bay, Ali Choori Pages 184-201
  Introduction

  The purpose of the current research was developing comprehensive management system for holding sporting events for veterans and the disabled athletes based on the S7 approach.

  Methods

  The research was carried out by a mixed exploratory method. In the qualitative phase, 15 knowledgeable experts were included as the population for judgmental sampling method and in the quantitative phase, 113 athletes, referees, coaches and executives of the sitting volleyball Super League competitions participated as statistical population for the purposeful sampling method. The research tool was a questionnaire extracted from the quality phase of the research. After ensuring the desired reliability, the structural equation method with PLS-2 software was used to ensure the good fit of the research model and 2020 version of Maxqda software for the extracting selective codes.

  Results

  The study of research model fit based on Forner and Larker triple indexes confirmed that the research model had a good fit. Also, among all constructs, logistic management system and human resource management system had the highest factor load.

  Conclusion

  Therefore, the comprehensive and good implementation of sporting events management for veterans and the disabled includes seven modules such as competition management system, marketing management system, information and communication management system, logistic management system, human resource management system, risk management system and budget management system.

  Keywords: Competition Management, Human Resource, Logistic Management, risk management
 • Azadeh Aghili, Ezatollah Shahmansouri *, Reza Sabounchi Pages 202-222

  Talent management is a broad concept in the field of discovering, developing and achieving talent, and talent search is a part of this process and more clearly in the early parts of this process. The purpose of this study was to design a talent management model in Iranian karate with a combined design approach. The research method was a two-stage exploratory combination of instrument making. Qualitative research method, qualitative case study and potential participants included 12 karate experts and university professors and professors proficient in talent identification by snowball sampling method. The statistical population of this research included all athletes, provincial board managers, federation managers, talent scouts, referees and karate coaches, whose number is 500 people. The statistical sample was 217 people according to Morgan table and random sampling was considered available. The results showed that the corresponding T value of each factor has a significant effect and the whole framework of the talent management model in Iranian karate was approved. Also, retention factors with an effect of 0.86 is the most important factor in the framework of the talent management model in Iranian karate. Therefore, due to the need to find talent in sports, especially karate, karate managers and staff are advised to pay attention to each of the identified factors in finding talent in karate.

  Keywords: Talent, Attract, develop, Retain talent, management
 • Iman Safaei *, Elahe Heidarian Bayi Pages 223-239
  Introduction

  The aim of this study was to determine the effect of strategic thinking on innovation and organizational change with the mediating role of strategic intelligence. 

  Methods

  The statistical population of the present study included all employees of sports and youth departments of South Khorasan province with 287 people. Data were collected using four standard questionnaires: Goldman (2005) Strategic Thinking, Wong and Ahmed (2004) Organizational Innovation, Mill (2003) Organizational Change, and Maccobi (2007). The reliability of these questionnaires in this study was estimated to be 0.85, 0.94, 0.84 and 0.90, respectively. To analyze the data, structural equation modeling was performed with LISREL software. 

  Results

  The results showed that the effect of total strategic thinking on organizational innovation through strategic intelligence is positive and insignificant and on organizational change through strategic intelligence is positive and insignificant. In addition, the effect of total strategic thinking on organizational innovation through strategic intelligence was positive and significant, and the effect of total strategic thinking on organizational change through strategic intelligence is positive and insignificant. 

  Conclusion

  In a general conclusion, it should be said that strategic thinking calls managers to learn quickly from the business environment and use creativity to create new values. Therefore, this way of thinking has different perspectives from competitors

  Keywords: Sports department, Strategic thinking, Strategic intelligence, Organizational change, Organizational Innovation
 • Zahra Shahbaznezhad, Zahra Hahi Anzehaie *, Farideh Aashraf Ganjoui Pages 240-260
  Introduction

  The success of any organization depends on the proper allocation and use of tools, equipment, financial resources, raw materials and human resources of that organization. Among the factors of production, manpower is undoubtedly the most basic one.

  Methods

  The present study was conducted with the general aim of designing a model of competence and professional competence of Taekwondo referees. The present research method is mixed. The statistical population included international referees, federation managers and professional athletes. In the qualitative part, the sampling was performed by purposive method and snowball technique and in the quantitative part, the sample size was obtained using Morgan table and sampling was done by stratified random method. The research measurement tools were interviews and questionnaires. The results of the interviews were used to construct a questionnaire.

  Results

  In order to identify and explain causal, contextual and intervening factors; identify the dimensions of the axial phenomenon; explain effective strategies and identify the consequences of Taekwondo  referees' professional competence and finally designing a Taekwondo  referees' professional competency model, the data theory of the foundation was used and the research model was designed using SMART PLS software and MAXQDA software to follow this model.

  Conclusion

  Managers and other stakeholders of the Islamic Republic Taekwondo Federation of Iran and its affiliated delegations can provide special attention to the categories and indicators expressed in the model, fields and contexts for improving the qualifications of referees in this field.

  Keywords: taekwondo, referees, Competence, eligibility, Professional
 • Sholeh Ostad Hassan Bana, Majid Soleymani *, Adel Afkar Pages 261-282

  The purpose of this study is to identify the developmental characteristics of the ethical behaviors of the Yar organization in the country's sports. This research has a qualitative approach and the method of fundamental data theory has been used as a research method. Data collection methods are the study of theoretical foundations and in-depth and open interviews with 16 prominent professors in the field of sports management who specialize in the field of ethical behavior. The sampling method continued purposefully by standard and to the extent of theoretical saturation. The validity of this study was evaluated and confirmed by the interviewees and then the expert professors. Reliability was also achieved by using the process audit study method of the results of 70.3%. To analyze the data, continuous comparison method has been used during three stages of open, central and selective coding. The research results showed that the strategic factor of the model is to create a charter of ethical behaviors to improve the development indicators of ethical behaviors of Yar organization in the country's sports. An organization was considered. Consequences whose manifestation means the emergence of the phenomenon of improving the indicators of development of the ethical behaviors of Yar Organization in the country's sports.

  Keywords: Development, Behavior, Ethics, organization, Sports
 • Davood Nasr Esfahani *, Borzoo Badri Foolad Pages 283-304
  Introduction

  The aim of this study was to present the pathology model of strategic management of Iranian gymnastics.

  Methods

  The method of this research was qualitative and grounded theory based on a systematic approach. The statistical population of this study consisted of gymnastics experts, 28 of whom were selected based on theoretical saturation and purposefully sampling. The data collection tool was a semi-structured interview. To check the face and content validity, the findings were presented to the interviewer and after studying the theory, their opinions was applied. The method of reliability assessment was the retest method. The average rate of internal agreement was 0.83. To analyze data, three main stages of open, axial and selective coding were used.

  Results

  The results showed the categories of causal conditions (management and planning weakness, information, multiple tastes), contextual conditions (lack of succession system, structural and cultural issues, financial and facilities weakness), Intervening conditions (behavioral issues, negative policy-making, political conflicts), actions and strategies (participative management, talent management, plans monitoring, education, service compensation) and consequences (achievement of goals, gymnastic development, increase of organizational empathy).

  Conclusion

  Based on the results, it’s inferred that the growth, development and maturity of gymnastics is a dependent on strategic management, so paying attention to the drivers and inputs of this process in explaining the effectiveness of strategic gymnastics programs can be effective.

  Keywords: Gymnastics Development, pathology, Strategic Management, Strategic Planning Strategic Thinking
 • Mohsen Tayebi * Pages 305-321
  Introduction

  The purpose of this study was to identify organizational syndromes in sports boards in Lorestan province.

  Methods

  The research method was using mixed exploratory designs which is a combination of qualitative and quantitative methods. In the quantitative method, the statistical population included all the employees of the sports boards of the Lorestan Province Youth and Sports Department, from which 332 people were randomly selected as a statistical sample. The research tool in the qualitative method included in-depth interviews that were conducted with the foundation data approach. In the quantitative method, the research tool was a questionnaire taken from an interview, the content validity of which was confirmed by asking for opinions from professors and elites familiar with the research field (11 people). Also, descriptive statistics methods and inferential statistics methods (second-order confirmatory factor analysis) in SPSS and Smart PLS software were used to analyze the data.

  Results

  Findings showed that the most important organizational syndromes in sports delegations include decision syndrome (0.83), discrimination and work politicization (0.725), inertia syndrome (0.886), Paris syndrome (0.621), Self-knowledge syndrome (0.654), Silence syndrome (0.820), Structural dominance syndrome (0.672), Terrorism syndrome (0.672) and change and promotion syndrome (0.691).

  Conclusion

  Identifying organizational syndromes is one of the most important tasks of the senior managers of any organization in order to reach the desired situation and prevent possible harm from it, because prevention is always better than cure.

  Keywords: Organizational Syndromes, pathology, Silence Syndrome, Sports board
 • Saeed Ali Sarlak, Hamid Foroghipor *, Mohamad Nikravan Pages 322-340
  Introduction

  The purpose of this study was to design a human resource development model in sports organizations with an entrepreneurial approach using grounded theory in Lorestan province. Considering philosophical underpinnings of research in interpretive paradigm, in terms of the purpose, the study was part of an exploratory research.

  Methods

  The method of work was qualitative in which grounded theory research strategy with a systematic approach was used. Data were collected through semi-structured interviews and then open, axial and selective coding was performed. The statistical population of the study was the managers of sports organizations in Lorestan province. Due to the theoretical saturation of the data, the participants of the study included 20 senior managers of sports organizations in Lorestan province.

  Results

  The findings showed that causal conditions consisted of  the attitude and responsibility of sports organizations to entrepreneurship, central conditions included having entrepreneurial resource management and individual and organizational strategies, intervening conditions was composed of administrative and managerial system, contextual conditions comprised of entrepreneurship development and finding incentives for it and finally, consequences were individual and organizational development (job performance, job satisfaction and job quality).

  Conclusion

  Considering the increasing importance of human resources as an important factor in the transformation of organizations in the era of competition, the continuous development and improvement of human resources and their cultivation seems inevitable. Managers of sports organizations should plan for human resource training and pay special attention to entrepreneurial skills.

  Keywords: human resources, Development, Entrepreneurship, Sports, Lorestan
 • Saman Mehri, Farzad Ghafouri * Pages 341-359

  In the current era and in the light of the communication revolution, there have been changes in the concept of power that the design of Smart Power indicates such a change, so researchers believe that by identifying the components of Smart Power in sport, the traditional and purely soft prospective of sport can be changed and finally they aim to rank the obtained components. The study paradigm is pragmatism and its approach is a combination that in the first stage is qualitative and exploratory and the second stage is descriptive-survey. Using purposive sampling method in the first stage, 15 participants including sports management and political science experts were interviewed and the collected data were analyzed with MAXQAD 2020 software. Results in the exploratory phase revealed 6 main components including Events, Deprivation, Economic, Human, Ideological, and Scientific. In the second phase, to rank the identified factors, the questionnaires were distributed among 18 experts in both sports management and political science fully acquainted with the subject and then the results were analyzed in the AHP software showing that the results of the ranking in order of weight are Events, Deprivation, Economic, Human, Ideological, and Scientific. Consequently, it turned out that in addition to the purely soft and beautiful scenes in sports, history has also witnessed tough saber-rattling in the smart power perspective.

  Keywords: Smart Power, sanctions, Soft, Political Sports, diplomacy
 • Tayebeh Zargar *, Steven Rynne Pages 360-377
  Introduction

  The present study was conducted with the aim of designing and compiling a social responsibility charter for sports organizations in the Islamic Republic of Iran with a combined approach.

  Methods

  In terms of applied purpose, the present study was a research method mixed with a sequential exploratory type and a survey collection method. The statistical population in the qualitative part included professors and selected managers of sports organizations (18 people) and in the quantitative part included professors of managers of sports organizations (110 people). To collect information in a quantitative part, a researcher-made questionnaire based on the qualitative part was used, which was divided into two general parts: demographic characteristics and its questions. This questionnaire consists of 30 items and in the form of 8 main components in the form of five Likert options (strongly agree, 5 points to strongly disagree, 1 point) were used. To analyze the findings, the method of structural equations using Smart-PLS software was applied.Results The results of the analysis of the interviews showed that 30 concept codes, 8 categories (core code) economic, legal, voluntary, ethical, environmental, Education, personal and social health and energy consumption management are the components of social responsibility of sports organizations.

  Conclusion

  Finally, the Charter of Social Responsibility of sports organizations was designed. It is suggested to the sports organizations of the country to use the charter of social responsibility of the current research in order to develop the social responsibility of their organization

  Keywords: Charter, Regulations, Social Responsibility, sports organization, Iran