فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 35، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/04
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احمد احمدی فولادی*، جواد واحدی صفحات 1-15
  در این مقاله پژوهشی با استفاده از روش تابع گرین در مدل اندرسون، ویژگی های ترموالکتریک نقطه کوآنتومی مثلثی که به الکترودهای فلزی متصل است را به صورت عددی بررسی می کنیم. با استفاده از روش معادله حرکت و در حضور برهم کنش کولمبی در رژیم انسداد کولمبی، ولتاژ و جریان دمایی و اتلاف گرما محاسبه می شوند. نتایج نشان می دهند که ولتاژ و جریان دمایی رفتاری غیرخطی دارند که اندازه و علامت آنها را می توان توسط انرژی جایگاهی و قدرت اتصال نقاط کوآنتومی به یکدیگر کنترل نمود. همچنین جریان گرمایی نسبت به تغییر علامت ولتاژ بایاس و به ازای تمامی مقادیر انرژی های جایگاهی نقاط کوآنتومی، تابعی غیرخطی و نامتقارن است. محاسبات نشان می دهند که برای تمامی مقادیر انرژی جایگاهی، جریان گرمایی می تواند مثبت یا منفی باشد که نشان می دهد جریان گرمایی به صورت غیرمعمول به ازای ولتاژ غیرصفر برابر با صفر می شود. این نتایج می توانند در تعیین کارایی ادوات الکترونیکی نانومقیاس برای کنترل اتلاف گرما مفید باشد.
  کلیدواژگان: نقطه کوآنتومی مثلثی، روش تابع گرین، روش معادله حرکت، ولتاژ دمایی
 • حمید راستی، حسن صفری* صفحات 17-26
  به کمک روش اختلال، رابطه انرژی پتانسیل پاشندگی یک اتم الکتریکی و یا مغناطیسی حالت پایه در حضور مواد مغناطوالکتریک اتلافی را به محیط های غیرموضعی تعمیم داده ایم. از آنجایی که رابطه نهایی به هندسه سیستم وابسته است، می توان نیروی کازیمیر-پولدر را نیز در چنین سیستم هایی با محاسبه شیب انرژی پتانسیل به دست آورد. اگرچه رابطه پتانسیل به لحاظ شکل ظاهری کاملا مشابه با رابطه متناظر در محیط های موضعی می باشد که پیش تر به دست آمده است، اما به دلیل تفاوت تانسور گرین محیط های موضعی با محیط غیرموضعی و وابستگی رابطه نهایی پتانسیل پاشندگی به تانسور گرین محیط، نتایج کاملا متفاوتی به دست می آوریم.
  کلیدواژگان: انرژی پتانسیل پاشندگی، مواد مغناطوالکتریک اتلافی، محیط غیرموضعی، تانسور گرین
 • سعیده محمدی*، ایوب اسماعیل پور صفحات 27-42
  نانونوار ژرمانن دولایه به دلیل پیوندهای بین دولایه و جفت شدگی اسپین - مدار قوی، دارای کاربردهای فراوانی در طراحی نانو دستگاه ها و دانش اسپینترونیک دارند. با استفاده از مدل تنگ بست و رهیافت تابع گرین، ویژگی های ترابرد کوانتومی و گذار فازهای توپولوژیکی نانونوار ابرشبکه ژرمانن دولایه با لبه زیگزاگ با اعمال میدان الکتریکی عمودی و جفت شدگی اسپین- مدار راشبا بررسی می شود. نتایج محاسبات نشان می دهد که اعمال میدان الکتریکی عمودی یک گاف انرژی ایجاد می-کند و گذار فاز فلز- نیم فلز در سامانه اتفاق می افتد. همچنین، ما شاهد گذار فاز از عایق شبه توپولوژیکی به عایق با اعمال میدان الکتریکی عمودی در ژرمانن دولایه بودیم. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که با تغییر دادن قدرت جفت شدگی اسپین- مدار راشبا، جریان اسپینی قابل کنترل است. این توانایی کنترل جریان اسپینی و رسانش در نانونوار ژرمانن کاربردهای فراوانی در نانوقطعات الکترونیکی دارد و در توسعه اسپینترونیک مفید می باشد.
  کلیدواژگان: گذار فازهای توپولوژیکی، نانونوار ژرمانن دولایه، میدان الکتریکی عمودی، جفت شدگی اسپین- مدار راشبا، اسپینترونیک
 • علی مقدسی* صفحات 43-50

  برای ایجاد یک توصیف نظری جامع از سیستم هسته ای، لازم است که خصوصیات حالت پایه و حالت های برانگیخته هسته استخراج شود. یکی از کاربردهای مهم احتمال گذار چارقطبی الکتریکی (B(E2)) این است که به عنوان پارمترهای کتابخانه ای در کدهای محاسبه واکنش هسته ای مانند EMPIRE وTALYS  به کار گرفته می شود. همچنین با به کاربستن نتایج حاصل از محاسبه احتمال گذار تقلیل یافته می توان به سادگی سطح مقطع واکنش را تعیین و به کمک آن کمیت هایی همچون فاکتور اخترفیزیکی S و نرخ واکنش را به دست آورد. احتمال گذار تقلیل یافته چارقطبی الکتریکی B (E2) بین حالت پایه و حالت های برانگیخته در واکنش گیراندازی تابش 5He (p,γ)6Li با پتانسیل وودز-ساکسون و M3Y محاسبه شده است. مقدار B (E2) در هسته 6Li بین حالت های برانگیخته +3 و +2 (با انرژی برانگیختگی  MeV186/2 و MeV 31/4) و حالت پایه با پتانسیل وودز-ساکسون به ترتیب برابر e2fm4 2/10 و e2fm4 678/4 و با پتانسیل M3Y به ترتیب برابر e2fm4 25/10 و e2fm4 78/4 به دست آمد، که تطابق خوبی بین داده های تجربی و نتایج محاسبات وجود دارد.

  کلیدواژگان: احتمال گذار تقلیل یافته، گذار چارقطبی الکتریکی، واکنش گیراندازی تابش، گشتاور چارقطبی الکتریکی
 • سعید نبی پور، سید کامران مویدی* صفحات 51-69
  در یک مجموعه از مقالات (Czechoslovak Journal of Physics, 53 (2003) 1035-1040; Found. Phys, 46 (2016) 1666-1679) فریدریشاک به همراه تکاچوک یک توسیع تک پارامتری با پارامتر دگرگونش را از جبر استاندارد هایزنبرگ در یک فضای فاز شش بعدی ارایه دادند. در این مقاله، ما به بازفرمول بندی لاگرانژی نظریه ی الکتروستاتیک ماکسول در یک فضای فاز شش بعدی از منظر جبر هایزنبرگ تعمیم یافته معرفی شده توسط این نویسندگان می پردازیم. بعد از به دست آوردن شکل دقیق پتانسیل الکتروستاتیکی و میدان الکتریکی وابسته به یک بار نقطه ای ایستا در این الکتروستاتیک تعمیم یافته (الکتروستاتیک ماکسول تعمیم یافته) نشان می دهیم که مقدار این عبارت ها در مکان قرار گرفتن بار نقطه ای برخلاف نظریه ی ماکسول مقادیری متناهی به دست می آیند. نشان می دهیم که تمامی نتایج به دست آمده برای الکتروستاتیک ماکسول تعمیم یافته در حد انرژی های پایین (فواصل فضایی بزرگ) با نتایج به دست آمده از الکتروستاتیک ماکسول سازگار هستند.
  کلیدواژگان: فضای فاز، جبر هایزنبرگ، دگرگونش، الکتروستاتیک ماکسول، فرمول بندی لاگرانژی، بار نقطه ای
 • فروزان میرمسعودی*، صدیف احدپور صفحات 71-79
  همبستگی های کوانتومی بصورت جامع به عنوان منبع اصلی برای کارهای مختلف پردازش اطلاعات کوانتومی پذیرفته شده اند. اگر به کد گذاری چگال به عنوان یک فرایندی برای انتقال اطلاعات از منبع تا دریافت کننده اطلاعات نگاه کنیم. این مساله که چگونه می توان از ویژگی های کانال کوانتومی پی برد تحت چه شرایطی کانال برای کدگذاری چگال مناسب است، اهمیت می یابد. در این مقاله کدگذاری فوق چگال را با در نظر گرفتن یک مدل ساده کانال کوانتومی دو کیوبیتی بررسی می کنیم. نشان می دهیم که ابرناهمخوانی کوانتومی می تواند نقش بسیار موثری در پیش بینی رفتار ظرفیت کدگذاری فوق چگال داشته باشد. این مساله می تواند نقش موثر و مفیدی در فرآیند اطلاعات کوانتومی داشته باشد.
  کلیدواژگان: همبستگی های کوانتومی، ابرناهمخوانی کوانتومی، کدگذاری فوق چگال
|
 • Ahmad Ahmadifouladi *, Javad Vahedi Pages 1-15
  In this paper, we numerically investigate the thermoelectric properties of a triangle quantum dot connected to metallic electrodes using Green's function method in the Anderson model. Using the equation of motion method in the presence of Coulomb interaction in the Coulomb-blockade regime, the thermovoltage, thermocurrent and heat dissipation are calculated. Results show that the thermovoltage and thermocurrent have nonlinear behavior and their magnitude and sign of them can be controlled with the site energy and coupling strength of quantum dots. Also, the heat current is nonlinear and has an asymmetrical function with respect to the sign of bias voltage for all of the site energies of quantum dots. Results show that the heat current can be positive or negative for all of the site energies and it shows that heat current has a nontrivial zero for the nonzero voltages. These results can be useful to determine the performance of the nanoscale electronic devices to control heat dissipations.
  Keywords: Triangle Quantum dot, Green's function method, Equation of motion method, Thermovoltage
 • Hamid Rasti, Hassan Safari * Pages 17-26
  The dispersion potential for a single ground-state of an electric and/or magnetic atom has been generalized in the presence of magnetoelectric media, making use of perturbation theory to the ones with nonlocal responses. As the final relation depends on the geometry of the system, the Casimir-Polder force in such systems can be obtained by calculating the gradient of the potential. It will be seen that the potential formula is totally similar to the previously obtained relation for local media. The dependence of the final relation on the Green tensor, geometrically similar systems with different natures of responses to the electromagnetic field may present different results for dispersion potential.
  Keywords: Dispersion potential, Dissipative magnetoelectric body, Nonlocal media, Green tensor
 • Saeedeh Mohammadi *, Ayoub Esmailpour Pages 27-42
  Bilayer germanene nanoribbons (bGNR), due to interlayer bonds and strong spin-orbit coupling, have more application in the design of nano-devices and spintronics. Quantum transport properties and topological phases transition of zigzag superlattice bGNR exposed to the vertical electric field and Rashba spin-orbit coupling (RSOC) are studied within the tight-binding based non-equilibrium Green's function approach. Results demonstrate that by applying the vertical external electric field, a gap opening and metal-semimetal phase transition occur in the system. Meanwhile, we found the topological phase transition of a quasi-topological insulator-band insulator by applying a vertical electric field in bGNR. Further, results reveal that by tuning the RSOC strength, we can control the spin current. This controllability of spin and quantum transport in GNR may contribute to potential applications in nano-devices and the development of spintronic.
  Keywords: Topological Phases Transition, Bilayer Germanene Nanoribbon, Vertical Electric Field, Rashba Spin-orbit Coupling, Spintronic
 • Ali Moghadasi * Pages 43-50

  For a theoretical description of the nuclear system, it is necessary to extract the properties observed on the ground and the excited states of the nucleus. Another important application of computing, data B (E2) is for nuclear reaction calculations, which are essential as library parameters and nuclear reaction calculation codes such as EMPIRE and TALYS. Also, by applying the results of the reduced transition probability calculation, the cross-sections of the reaction can be easily determined and quantities such as the astrophysical S factor and the reaction rate can be obtained. The probability of a reduced electric quadrupole transition B (E2) between the ground state and the excited states in the 5He (p, γ) 6Li radiation capture reaction with the Woods-Saxon and M3Y potentials are calculated. The value of B(E2) in the 6Li nucleus between the excited states 3+ and 2+ (with excitation energies of 2.18 MeV and 4.31 MeV) and the ground state with Woods-Saxon potential obtained equal to 10.2 e2fm4 and 4.678 e2fm4, respectively. Also by using the M3Y potential obtained equal to 10.25 e2fm4 and 3.78 e2fm4, respectively. There is a good agreement between the experimental data and the computational results.

  Keywords: Reduced transition probability, Electric quadrupole transition, Radiative capture reaction, Quadrupole moment
 • Saeed Nabipour, Seyed Kamran Moayedi * Pages 51-69
  In a series of papers, Frydryszak and Tkachuk (Czechoslovak Journal of Physics, 53 (2003) 1035-1040; Found. Phys, 46 (2016) 1666-1679) introduced a one-parameter extension of the Heisenberg algebra with a deformation parameter in a six-dimensional phase space. In this paper, after Lagrangian reformulation of Maxwell electrostatics from the viewpoint of the above one-parameter extension of the Heisenberg algebra in a six-dimensional phase space the electrostatic potential and the electric field of a point charge are calculated analytically in this generalized electrostatics (generalized Maxwell electrostatics). We show that in contrast with the conventional Maxwell electrostatics the electrostatic potential and the electric field of a point charge are not singular at the position of the point charge in this generalized electrostatics. We show that in the low-energy limit (large spatial distances), the results of this generalized electrostatics are compatible with the results of the conventional Maxwell electrostatics.
  Keywords: Phase space, Heisenberg algebra, Deformation, Maxwell electrostatics, Lagrangian formulation, Point charge
 • Forouzan Mirmasoudi *, Sodeif Ahadpour Pages 71-79
  Quantum correlations have been comprehensively accepted as the main resource for different quantum information processing tasks.  If we regard density coding as a process for transmitting information from source to receiver, it is important to understand how the properties of the quantum channel itself can be determined, and under what conditions the channel is suitable for density coding.  This study considers super dense coding of a bipartite state via a quantum correlated channel. We find that the dynamic properties of SQD on our channel enable us to determine when and under what conditions the system is suitable for dense coding capacity. The results show that our proposals could lead to this scheme being efficient for quantum information processing.
  Keywords: Quantum correlations, Super quantum discord, Density coding