فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 4 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/04
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم ثاقبی، حامد خلیل وندی بهروزیار*، رسول پیرمحمدی، مریم دنیادوست صفحات 1-19

  سابقه و هدف:

   کمبود علوفه سبز و هزینه ی بالای خوراک های کنسانتره ای از جمله عوامل محدود کننده در صنعت تغذیه و تولید دام است. لذا نشخوارکنندگان از بقایای محصولات زراعی برای تغذیه استفاده می کنند. این باقی مانده های کشاورزی حاوی محتوای بالای دیواره سلولی و مقدار کم پروتیین و انرژی قابل متابولیسم هستند. جهت بهبود کیفیت این محصولات فرعی زراعی از فراوری های مختلفی استفاده می شود که از جمله آن ها می توان به فراوری های بیولوژیکی اشاره کرد. ثابت شده است که فراوری کاه ها با استفاده از قارچ ها سبب بهبود ارزش غذایی و تجزیه پذیری ترکیبات دیواره سلولی آن ها می شود. لذا این پژوهش جهت بررسی اثر قارچ آسپرژیلوس اوریزا بر ترکیب شیمیایی، حجم گاز تولیدی، تجزیه پذیری و مقدار اسیدهای چرب فرار تولیدی کاه گندم انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش از دو روش کشت مایع و کشت جامد قارچی برای فراوری کاه گندم استفاده شد. محتویات قارچی به درون شیشه های حاوی کاه گندم استریل شده منقل و به مدت 25روز در دمای 26 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. محتویات درون شیشه ها پس از 25روز خشک و آسیاب گردید و برای آزمایشات بعدی نظیر تعیین ترکیب شیمیایی، حجم گاز تولیدی، تجزیه پذیری ماده خشک، تجزیه پذیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی و مقدار اسیدهای چرب فرار تولیدی مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  فراوری با قارچ آسپرژیلوس اوریزا سبب کاهش ماده خشک، ماده آلی، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف گوارش ناپذیری نامحلول در شوینده خنثی شد و توانست مقدار پروتیین را به طور چشمگیری افزایش دهد به گونه ای که کشت جامد سبب افزایش پروتیین از 94/2 درصد به 86/5 درصد شد. فراوری کاه گندم به روش کشت جامد و کشت مایع سبب افزایش حجم گاز تولیدی طی 144ساعت انکوباسیون به ترتیب از 92/267 به 50/327 و 98/338 میلی لیتر به ازای هر گرم ماده خشک گردید. فراوری توانست مقدار انرژی قابل متابولیسم و مقدار قابلیت هضم ماده خشک کاه را افزایش دهد و بیشترین مقدار انرژی قابل متابولیسم در کاه گندم فراوری شده به روش کشت جامد مشاهده شد. تجزیه پذیری موثر ماده خشک در سطح 2درصد عبوری از شکمبه در کاه گندم فراوری شده به روش کشت جامد افزایش یافت. شاخص ارزش غذایی در هر دو تیمار در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت. تجزیه پذیری الیاف نامحلول در شوینده خنثی در کشت جامد تحت تاثیر فراوری قرار نگرفت اما کشت مایع سبب کاهش تجزیه پذیری شد. فراوری به هر دو روش کشت سبب افزایش مقدار کل اسیدهای چرب فرار تولیدی و نیتروژن آمونیاکی کاه گندم شد.

  نتیجه گیری

  فراروی کاه گندم با قارچ آسپرژیلوس اوریزا به روش کشت مایع و کشت جامد سبب بهبود برخی مولفه های تغذیه ای این محصول فرعی زراعی شد و با تاثیر بر مقدار الیاف نامحلول در شوینده خنثی و همچنین الیاف گوارش ناپذیر نامحلول در شوینده خنثی مشخص شد که مجموعه ی آنزیمی این قارچ توانایی هضم برخی ترکیبات لیگنینوسلولزی دیواره سلولی را دارد و چون کشت جامد در مقایسه با کشت مایع اثرات مفید چشمگیری را به جای گذاشت به طور کلی میتوان بیان کرد که استخراج مجموعه آنزیمی قارچ آسپرژیلوس اوریزای کشت یافته در محیط کشت جامد و تزریق آن به درون کاه گندم سبب بهبود ارزش تغذیه ای کاه می شود.

  کلیدواژگان: آنزیم قارچی، الیاف نامحلول در شوینده خنثی گوارش ناپذیر، محصولات فرعی زراعی، تجزیه پذیری شکمبه ای
 • محمدامین تاج الدینی، امید دیانی*، امین خضری، ررضا طهماسبی، محمدمهدی شریفی حسینی صفحات 21-38

  سابقه و هدف :

  به واسطه گرانی نسبی و وابستگی کشور به واردات کنجاله سویا، و نیز با افزایش تقاضا برای منابع پروتیینی جدید، استفاده از منابع پروتیینی گیاهی مانند کنجاله کانولا به عنوان جایگزین مناسبی برای آن مورد توجه است. با توجه به تجزیه پذیری بالای پروتیین کنجاله ها و اتلاف نیتروژن به شکل اوره از طریق ادرار، استفاده از روش های فرآوری کنجاله ها، به منظور کاهش نرخ تجزیه پذیری پروتیین و افزایش سهم پروتیین عبوری می تواند سبب بهبود عملکرد دام و راندمان استفاده از نیتروژن شود. در نتیجه، اثر جایگزینی کنجاله کانولای فرآوری شده با فرمالدهید با کنجاله فرآوری نشده در جیره بزهای شیرده بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های شکمبه ای، و امکان جبران کمبود پروتیین جیره با استفاده از کنجاله فرآوری شده با فرمالدهید در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش از هشت راس بز بالغ شیرده نژاد رایینی استفاده شد. پس از تعیین پروتیین خام، کنجاله کانولا با سطوح 8/0 و 2/1 درصد فرمالدهید (به ازای مقدار پروتیین خام کنجاله) فرآوری و در تهیه جیره استفاده شد. جیره های آزمایشی شامل: 1) جیره شاهد، دارای کنجاله فرآوری نشده و 5/14 درصد پروتیین خام. 2) جیره دارای کنجاله فرآوری شده با 8/0 درصد فرمالدهید و 5/14 درصد پروتیین خام، 3) جیره دارای کنجاله فرآوری شده با 2/1 درصد فرمالدهید و 5/14 درصد پروتیین خام، 4) جیره دارای کنجاله فرآوری شده با 2/1 درصد فرمالدهید و 5/12 درصد پروتیین خام بود. فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای پروتیین خام کنجاله کانولا با روش کیسه گذاری شکمبه ای تعیین شد و میزان پروتیین قابل تجزیه و غیرقابل تجزیه کنجاله فرآوری شده محاسبه شد. طی هفته نمونه برداری هر دوره، مصرف خوراک و تولید شیر در روز ثبت شد و یک نمونه شیر برای تعیین ترکیب شیر به آزمایشگاه منتقل شد. در روز آخر هر دوره نمونه گیری از مایع شکمبه به منظور تعیین pH، غلظت نیتروژن آمونیاکی و شمارش جمعیت پروتوزوآ انجام شد. همچنین هزینه تمام شده شیر، سود ناخالص از تولید شیر و برآورد اقتصادی جیره های آزمایشی بررسی شد.

  یافته ها

  فرآوری تاثیری بر درصد پروتیین خام کنجاله کانولا نداشت در حالی که میزان تجزیه پذیری پروتیین خام کنجاله را کاهش داد (05/0>p). مصرف ماده خشک بزها با تغذیه کنجاله کانولای فرآوری شده افزایش یافت (05/0>p)، اما با کاهش سطح پروتیین خام جیره تغییری نکرد. قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، آلی، الیاف نامحلول در شوینده خنثی، پروتیین خام و چربی بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنیداری نداشت. با تغذیه کنجاله کانولای فرآوری شده با 2/1 درصد، تولید روزانه شیر خام و شیر تصحیح شده افزایش یافت (05/0>p) و کاهش سطح پروتیین خام جیره، سبب افت تولید شیر بزها نشد. تغذیه جیره های آزمایشی بر درصد ترکیبات شیر بزها تاثیری نداشت، بااینحال تولید روزانه چربی، پروتیین، لاکتوز بطور معنیداری با تغذیه کنجاله کانولای فرآوری-شده با 2/1 درصد فرمالدهید در جیره های با سطوح 5/14 و 5/12 درصد پروتیین خام جیره افزایش یافت. همچنین تفاوتی در pH مایع شکمبه، جمعیت گونه های هلوتریش، سلولولیتیک و انتودینیومورف ها و کل پروتوزوآیی مایع شکمبه مشاهده نشد، اما غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه بزها با تغذیه کنجاله کانولای فرآوری شده با 2/1 درصد فرمالدهید کاهش یافت (05/0>p). میانگین هزینه روزانه خوراک مصرفی در گروه های تغذیه شده با کنجاله کانولای فرآوری شده افزایش یافت، سود ناخالص حاصل از تولید شیر در گروه های تغذیه شده با کنجاله کانولای فرآوری شده با 2/1 درصد فرمالدهید بالاتر بود (05/0>p).

  نتیجه گیری

  فرآوری کنجاله کانولا با 2/1 درصد فرمالدهید سبب بهبود مصرف خوراک و عملکرد تولیدی بزهای شیرده شد، هم چنین فرآوری در این سطح به خوبی اثرات احتمالی کمبود پروتیین خام جیره را جبران کرده و عملکرد کلی بزها با کاهش سطح پروتیین خام نسبت به جیره شاهد (با پروتیین بالاتر) برابر شد. در نتیجه، فرآوری کنجاله کانولا با 2/1 درصد فرمالدهید راهکاری مفید جهت افزایش سطح پروتیین عبوری جیره و بهبود عملکرد تولیدی، همچنین کاهش اتلاف نیتروژن از بدن به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: بزهای شیرده، تولید و ترکیب شیر، فرمالدهید، کنجاله کانولا
 • بهاره اکبری، سید حسن حافظیان، محسن قلی زاده* صفحات 39-52
  سابقه و هدف

  شناسایی نشانگرهای تک نوکلیوتیدی و روش های مختلف ارزیابی ژنومی در قالب انتخاب به کمک نشانگر در سطح ژنوم منجر به پیشرفت ژنتیکی چشمگیری در صفات اقتصادی حیوانات اهلی شده است. موفقیت پیش بینی ژنومی بر اساس صحت آن ارزیابی می شود. معادله های قطعی، ارتباط بین صحت پیش بینی و عوامل موثر روی صحت پیش بینی را مشخص می سازند و بنابراین قبل از انجام انتخاب ژنومی، امکان طراحی برنامه بهینه مانند اندازه مناسب جمعیت مرجع برای دستیابی به سطح مطلوب صحت انتخاب را فراهم می نمایند. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی پیش بینی صحت معادله های قطعی و مقایسه آن با صحت پیش بینی ارزش های اصلاحی ژنومی در مطالعه شبیه سازی شده بود.

  مواد و روش ها

  از چهار مدل قطعی شامل معادله دتوایلر و همکاران، معادله گودارد، معادله گودارد و همکاران و معادله رابییر و همکاران برای پیش بینی صحت ارزیابی ژنومی در ساختارهای ژنتیکی مختلف شامل طیف مختلف وراثت پذیری، اندازه جمعیت مرجع و تعداد قطعات مستقل کروموزومی استفاده شد. برای مقایسه و ترسیم پیش بینی صحت برآورد ارزش اصلاحی ژنومی از برنامه ShinyGPAS استفاده شد. به منظور مقایسه عملکرد معادلات قطعی با صحت پیش بینی در جمعیت شبیه سازی شده، شبیه سازی جمعیتی با استفاده از نرم افزار QMSIM صورت گرفت. بدین منظور در شبیه سازی ژنوم، سه سطح وراثت پذیری 1/0، 3/0 و 5/0 و دو سطح اندازه جمعیت مرجع 1000 و 2000 فردی در نظر گرفته شد و برآورد ارزش های اصلاحی ژنومی با استفاده از روش بیز A و بیز B در بسته نرم افزاری BGLR در محیط R انجام شد

  یافته ها

  در وراثت پذیری های پایین بیشترین مقدار پیش بینی صحت در معادله گودارد مشاهده شد که نزدیک ترین پیش بینی صحت (56/0) را با صحت ارزیابی ژنومی داده شبیه سازی شده به روش بیز A (56/0) داشت. با وراثت پذیری متوسط (3/0) معادله گودارد (74/0) و رابییر و همکاران (73/0) بیشترین نزدیکی و تطابق را به صحت ارزیابی داده های شبیه سازی شده داشتند. با افزایش اندازه جمعیت از 1000 به 2000 فرد همراه با افزایش وراثت پذیری، عملکرد معادله های قطعی به صحت برآورد شده توسط روش های بیز نزدیک شد و بیشترین انطباق در روش گودارد و رابییر دیده شد. در قطعات مستقل کروموزومی پایین بیشترین صحت ارزش اصلاحی به دست آمده مربوط به معادله رابیر و همکاران با مقدار 860/0 مشاهده شد با افزایش قطعات مستقل کروموزومی، بیشترین مقدار صحت ارزش اصلاحی به دست آمده مربوط به معادله پیش بینی کننده گودارد بود.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق نشان داد معادله های قطعی از توانایی مناسبی برای پیش بینی صحت ارزیابی ژنومی برخوردار هستند و عملکرد آن ها با تغییر ساختار ژنتیکی متفاوت است. نتایج پیشنهاد می کنند که به طور کلی پیش بینی صحت ارزیابی ژنومی با استفاده از معادله های گودارد و رابیر انطباق بیشتری با صحت ارزیابی ژنومی در داده های شبیه سازی شده برخوردار هستند.

  کلیدواژگان: ارزیابی ژنومی، صحت، معادله قطعی، شبیه سازی
 • زهرا اسدالهی، محسن دانش مسگران*، سید علیرضا وکیلی، عبدالمنصور طهماسبی صفحات 53-71

  سابقه و هدف:

   به منظور افزایش بهره وری، استفاده از موادمتراکم با انرژی بالا در جیره دام ها امری ضروری به نظر می رسد. این نوع خوراک احتمال بروز اسیدوز تحت حاد شکمبه ای را افزایش داده که منجر به کاهش مصرف ماده خشک، میزان تولید و چربی شیر می-شود. از این رو برای کاهش پیامدهای فوق، از انواع متفاوتی از بافرها استفاده می شود. از جمله بافرهای رایج مورد استفاده در مزارع دامپروری می توان به کربنات سدیم، بی کربنات سدیم، کربنات پتاسیم، بی کربنات پتاسیم، اکسید منیزیم، کربنات منیزیم و بنتونیت اشاره نمود. نتایج آزمایش های متعددی که بر روی بافرها صورت گرفته است، نشان دادند ظرفیت بافری خوراک هایی که تحت آزمایش کشت تولید گاز قرار می گیرند، می توانند پتانسیل تخمیرپذیری را از طریق تغییر در حجم، پتانسیل و ثابت نرخ گاز تولیدی تحت تاثیر قرار دهد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش به روش برون تنی 3 نوع جیره برای گاوهای شیرده با نسبت های 50:50، 40:60 و 30:70 علوفه به مواد متراکم و 4 نوع ترکیب بافر شامل بی کربنات سدیم، کربنات سدیم، کربنات پتاسیم و کربنات منیزیم استفاده شد. مراحل انجام این آزمایش شامل تعیین pH اولیه، ظرفیت بافری و شاخص ارزش بافری، تعیین اثر بافرها بر میزان فراسنجه های تخمیرپذیری (شامل فراسنجه تولید گاز از بخش دارای پتانسیل تخمیر، فراسنجه ثابت نرخ تولید گاز و نیمه عمر تولید گاز)، تولید پروتیین میکروبی و تولید پروتیین قابل استفاده در روده باریک جیره های متفاوت به لحاظ نسبت علوفه به مواد متراکم بود.

  یافته ها

  نتایج این آزمایش نشان داد بیشترین میزان ارزش اسیدزایی مربوط به تیمار جیره کم علوفه حاوی بافر بی کربنات سدیم بوده-است که اختلاف معنی داری با تیمار شاهد داشت (05/0>P). همچنین نتایج آزمایش تولید گاز نشان داد که در آزمایش تولید پروتیین میکروبی شکمبه، بیشترین میزان پروتیین میکروبی تولید شده در بین تیمارها، متعلق به تیمار جیره کم علوفه حاوی بافر بی کربنات سدیم می باشد. بیشترین میزان پروتیین قابل استفاده در روده باریک در زمان های 8 و 24 ساعت مربوط به تیمار خوراک کم علوفه حاوی بافر بی کربنات سدیم بوده است.

  نتیجه گیری

  نتایج این آزمایش نشان داد که ظرفیت بافری کربنات سدیم، کربنات پتاسیم و کربنات منیزیم به طور معنی داری بیشتر از بی کربنات سدیم است. استفاده از بافر بی کربنات سدیم و کربنات پتاسیم در جیره کم علوفه باعث افزایش تولید گاز و افزایش پروتیین میکروبی می شود. همچنین میزان پروتیین قابل استفاده در روده باریک هنگام استفاده از بافرهای بی کربنات سدیم و کربنات پتاسیم از بیش ترین مقدار برخوردار بود. به نظر می رسد استفاده از ترکیبات با ظرفیت بافری بالاتر موجب بهبود در مصرف نیتروژن شکمبه ای از طریق افزایش در تولید پروتیین میکروبی و همچنین بهبود در پروتیین قابل استفاده در روده باریک خواهدشد. بهتر است مخلوط این بافرها بر اساس ظرفیت بافری در شرایط درون تنی نیز بررسی شوند.

  کلیدواژگان: ارزش بافری، بافر، سنتز پروتئین میکروبی، pH شکمبه
 • محمد دالوند، آرش آذرفر، امیر فدایی فر*، علی مصطفی تهرانی صفحات 71-87

  سابقه و هدف :

  در پستانداران نیاز به مواد معدنی در دوره آبستنی جهت رشد و نمو جنین افزایش می یابد و در اواخر دوره آبستنی به بیشترین مقدار خود می رسد. بنابراین تامین مواد معدنی کم مصرف برای میش های آبستن برای حفظ جنین و بهبود رشد بره های متولد شده بسیار حایز اهمیت است. سلنیوم و کبالت دو عنصر ضروری برای نشخوارکنندگان می باشند که نقش مهمی در عملکرد حیوانات دارند. سلنیوم برای حفظ اعمال فیزیولوژیکی طبیعی بدن ضروری است، همچنین در ساخت هورمون های تیروییدی و تبدیل تیروکسین به تری آیودوتیرونین نقش مهمی دارد. کبالت از جمله عناصر ضروری است که نقش مهمی در ساختار ویتامین 12B دارد و بنابراین پژوهش حاضر با هدف استفاده از قرص آهسته رهش سلنیوم و کبالت بر تولید و ترکیب شیر، عملکرد تولید مثلی و برخی از فراسنجه های خونی میش های لری بختیاری انجام شد.

  مواد و روش ها

  از100 راس میش نژاد لری بختیاری با میانگین سن سه تا چهار سال و میانگین وزنی 44/5 ± 55/47 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) میش های شاهد بدون دریافت قرص آهسته رهش، 2) میش های دریافت کننده قرص آهسته رهش سلنیوم با نرخ رهش 3/0 میلی گرم در روز، 3) میش های دریافت کننده قرص آهسته رهش کبالت با نرخ رهش 3/0 میلی گرم در روز و 4) میش های دریافت کننده قرص آهسته رهش سلنیوم و کبالت با نرخ رهش 3/0 میلی گرم سلنیوم و کبالت در روز بودند. خون گیری 76 روز پس از معرفی قوچ ها به گله (اواسط دوره آبستن) و یک ماه پس از زایمان انجام شد و فراسنجه های خونی شامل غلظت سلنیوم، روی، آهن، تری آیودوتیرونین، تیروکسین سرم خون و فعالیت آنزیم کراتین فسفو کیناز تعیین گردید. تعداد و درصد میش های آبستن، تعداد و درصد سقط جنین، تعداد و درصد بره های بروز دهنده بیماری ماهیچه سفید، تعداد و درصد بره های تلف شده تا سن 70 روزگی نیز ثبت گردید.

  یافته ها

  استفاده از قرص آهسته رهش سلنیوم و کبالت تاثیری بر تعداد میش های آبستن، تعداد بره متولد شده سالم، تعداد دوقلوزایی، تعداد بره با علایم بیماری ماهیچه سفید و بره های زنده تا سن 70 روزگی نداشت. تولید شیر، در میش های دریافت کننده قرص آهسته رهش کبالت و سلنیوم-کبالت نسبت به سایر تیمارها بالاتر بود (05/0>P). درصد چربی شیر در میش های دریافت کننده قرص آهسته رهش کبالت و سلنیوم-کبالت نسبت به سایر تیمارها کمتر بود. درصد پروتیین شیر در تیمار دریافت کننده قرص آهسته رهش سلنیوم-کبالت به طور معنی داری بیشتر از تیمار شاهد بود (05/0>P)، اما تفاوت معنی داری با سایر تیمارها نداشت. غلظت سلنیوم سرم در میش های دریافت کننده قرص آهسته رهش سلنیوم و سلنیوم-کبالت نسبت به سایر تیمارها بالاتر بود (05/0>P). غلظت سرمی روی، آهن و فعالیت کراتین فسفوکیناز سرم تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. غلظت سرمی ویتامین 12B در میش های دریافت کننده قرص آهسته رهش کبالت و سلنیوم-کبالت به طور معنی داری بیشتر از سایر تیمارها بود (05/0>P). غلظت سرمی تری آیودوتیرونین و تیروکسین تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (05/0>P)، اما نسبت تیروکسین به تری آیودوتیرونین در میش های دریافت کننده سلنیوم و سلنیوم-کبالت به طور معنی داری کمتر از سایر میش ها بود (05/0>P).

  نتیجه گیری

  نتایج کلی نشان داد خوراندن قرص آهسته رهش سلنیوم-کبالت در زمان همزمانسازی فحلی در میش سبب افزایش غلظت سلنیوم و ویتامین 12B سرم خون قبل و بعد از زایمان شد که این امر باعث افزایش چشمگیر تولید شیر و بهبود برخی ترکیبات شیر شد.

  کلیدواژگان: بره، سلنیوم، شیر، کبالت، میش
 • ساجده شریفی، عیسی دیرنده*، حمید دلدار، عمار ملایی صفحات 89-104

  سابقه و هدف :

  اگر چه عدم توازن مواد مغذی نقشی در سبب شناسی بروز هیپوکلسیمی نداشته و وجود نقص در سازگاری فیزیولوژیکی دلیل عمده ی بروز است، متداول ترین فرآیندهای مورد استفاده برای پیشگیری از بروز هیپوکلسیمی تغذیه ای بوده و شامل به کارگیری برخی عوامل مدیریتی در جیره حیوانات نزدیک به زمان زایش است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تآثیر حذف جیره های آنیونیک بر پاسخ متابولیکی، تولید شیر و عملکرد تولید مثلی گاوهای هلشتاین طی دوره انتقال بود.

  مواد و روش ها

  دویست رآس گاو هلشتاین با نوبت زایش 0/1 ± 0/3، نمره وضعیت بدنی 5/0 ± 50/3 و وزن بدن 0/45 ±740 کیلوگرم، در قالب طرح کاملا تصادفی به تیمارهای آزمایشی اختصاص داده شدند. تیمارهای آزمایشی شامل 1- جیره شاهد (تفاوت آنیون-کاتیون100+ میلی اکی والان در کیلوگرم ماده خشک مصرفی) و 2- جیره آنیونیک (تفاوت آنیون-کاتیون100- میلی اکی والان در کیلوگرم ماده خشک مصرفی) بود. تغذیه جیره ها از سه هفته مانده به زایش شروع و تا زمان زایش ادامه یافت. غلظت های سرمی کلسیم، فسفر و منیزیم در زمان زایش (0)، 6 ،12 ،24 ،36 و 48 ساعت بعد از زایش اندازه گیری شدند. غلظت اسیدهای چرب غیراستریفه، بتاهیدروکسی بوتیرات و آنزیم های کبدی در روزهای 7 و 14 بعد از زایمان ارزیابی شدند. ماده خشک مصرفی در 48 ساعت اول پس از زایمان بررسی شد. تولید شیر روزانه طی 23 روز اول شیردهی ثبت شد و پس از آن به طور ماهانه به مدت دو ماه ثبت شد.

  یافته ها

  میانگین تولید شیر (55/0±27/39 در مقابل 73/0±39/40 کیلوگرم در روز) در گروهی که نمک آنیونیک مصرف کردند به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد بود. میانگین ماده خشک مصرفی (13/0±90/12 در مقابل 12/0±10/12 کیلوگرم در روز) در گروهی که نمک آنیونیک مصرف کردند به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود. جیره های آنیونیک هیچ اثری بر غلظت فسفر، منیزیم، اسیدهای چرب غیراستریفه و بتاهیدروکسی بوتیرات خون در مقایسه با گاوهای شاهد نداشت. غلظت کلسیم تنها در 24 و 48 ساعت اول پس از زایش در گروهی که جیره آنیونیک مصرف کردند، بیشتر از گروه شاهد بود (05/0>P).. نتایج نشان داد استفاده از جیره های آنیونیک در مقایسه با گروه شاهد درصد سخت زایی، جفت ماندگی، متریت و هیپوکلسیمی تحت بالینی را کاهش داد و تاثیری بر درصد بروز اندومتریت، هیپوکلسیمی بالینی و کیست های تخمدانی نداشت (05/0<P). نتایج پژوهش حاضر نشان داد، که پس از زایمان جیره های آنیونیک اثر معنی داری بر فاصله زایش تا اولین تلقیح، فاصله زایش تا آبستنی و درصد گیرایی اولین تلقیح داشتند. اما تفاوت معنی داری بین گروه های آزمایشی از نظر میانگین تعداد تلقیح به هر ازای آبستنی و درصد گیرایی کل تلقیحات تا روز 180 شیردهی مشاهده نشد (05/0<P).

  نتیجه گیری

  به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد استفاده از جیره های آنیونیک سبب افزایش تولید شیر شد و با بهبود سلامت دام پس از زایش درصد گیرایی اولین تلقیح پس از زایش را افزایش داد.

  کلیدواژگان: آنیونیک، تولید و تولیدمثل، دوره انتقال، گاو شیری
 • امیرحسین مهرانفروز، عباس فرح آور*، مرتضی یاوری، احمد احمدی صفحات 105-120

  سابقه و هدف:

   معمولا قوچ ها در فصل تابستان تنش گرمایی را تجربه می کنند. علاوه بر آن، فعالیت جنسی بالای قوچ ها هنگام جفت-گیری ممکن است باعث تشدید تنش شود. به دنبال تنش، افزایش تولید رادیکال های آزاد و آسیب های ناشی از تنش اکسیداتیو بروز می کند. سطوح بالای رادیکال های آزاد باعث کاهش زنده مانی اسپرم ها، ناباروری، تغییر متابولیسم گلوکز و انسولین می شود. استفاده از مکمل های آنتی اکسیدان و برخی مواد معدنی کمیاب نمونه ای از رهیافت های تغذیه ای برای مقابله با تنش اکسیداتیو است. هدف از این مطالعه بررسی اثر هم افزایی مکمل های کروم و سلنیوم آلی بر توانایی تحمل گلوکز و وضعیت آنتی اکسیدانی پلاسمای خون در قوچ بود.

  مواد و روش ها

  شانزده راس قوچ نژاد مهربان، با دامنه سنی2 تا 4 سال و میانگین وزن زنده 44/10±75/69کیلوگرم به طور تصادفی به چهار گروه چهارتایی تقسیم و با جیره پایه تغذیه شد. تیمارها شامل دو سطح صفر و6/0 میلی گرم سلنیوم در روز به ازای هر راس به شکل سلنیوم-مخمر و دو سطح صفر و1 میلی گرم کروم در روز به ازای هر راس به شکل کروم- متیونین بود. طول دوره آزمایش 60روز بود. ظرفیت آنتی اکسیدانی کل و غلظت مالون دی آلدیید پلاسمای خون در روزهای30 و60 ارزیابی شد. در پایان آزمایش تست تحمل گلوکز به روش تزریق درون رگی انجام شد. برای این منظور نیم میلی گرم گلوکز به ازای هر کیلوگرم وزن زنده (دکستروز 50% استریل از طریق سیاهرگ وداج تزریق و متعاقب آن غلظت گلوکز در زمان های 5، 10،15، 20، 25، 30، 45، 60، 90، 120 و 180دقیقه بعد اندازه گیری و فراسنجه های کینتیک گلوکز پلاسما محاسبه گردید.

  یافته ها

  اثر زمان و اثر متقابل تیمار×زمان غلظت مالون دی آلدیید و توان آنتی اکسیدانی کل پلاسمای خون را تحت تاثیر قرار نداد. اثر متقابل سلنیوم × کروم توان آنتی اکسیدانی کل پلاسمای خون را تحت تاثیر قرار داد (05/0>P)، اما اثری بر غلظت مالون دی آلدیید نداشت. توان آنتی اکسیدانی کل پلاسمای خون در تیمار حاوی سلنیوم و کروم نسبت به شاهد بیشتر و غلظت مالون دی آلدیید پلاسما کمتر بود (05/0>P). غلظت پایه و پیک گلوکز و میزان تغییر (غلظت پیک-پایه) بین تیمارها تفاوتی باهم نداشت. غلظت گلوکز در تیمار حاوی ترکیب کروم و سلنیوم نسبت به تیمار سلنیوم تنها در 15، 150 و 180 دقیقه بعد از تزریق گلوکز کمتر بود و اثر متقابل معنی داری نیز بین کروم و سلنیوم مشاهده شد (05/0>P). کروم و اثر متقابل کروم × سلنیوم غلظت گلوکز را در زمان های 20، 25 و 120 دقیقه بعد از تزریق گلوکز تحت تاثیر قرار نداد اما غلظت گلوکز در زمان های مذکور در سطح 1 میلی گرم کروم نسبت به سطح صفر آن گرایش به کاهش داشت (05/0>P). نرخ زدودگی پلاسما از گلوکز در بازه زمانی 5 تا 15 دقیقه بعد از تزریق گلوکز در تیمار حاوی ترکیب کروم و سلنیوم نسبت به تیمار سلنیوم تنها بالاتر و میزان نیمه عمر کمتر بود. اثر اصلی کروم نیز در بازه زمانی مذکور معنی دار بود و سطح 1 میلی گرم کروم نسبت به سطح صفر نرخ زدودگی بیشتر و نیمه عمر کمتری داشت (05/0>P). مساحت زیر منحنی در بازه زمانی 5 تا 15 دقیقه بعد از تزریق گلوکز تفاوتی بین تیمارها نداشت. بدون توجه به اینکه مساحت زیر منحنی از زمان 0 تا 30 یا 0 تا45 محاسبه شده باشد، تیمار حاوی ترکیب کروم و سلنیوم نسبت به تیمار سلنیوم تنها مساحت زیر منحنی کمتری داشت (05/0>P).

  نتیجه گیری

  استفاده از مکمل کروم و سلنیوم آلی هر یک به تنهایی و یا ترکیب آنها باهم باعث بهبود وضعیت آنتی اکسیدانی پلاسمای قوچ ها در فصل تابستان می شود اما، فقط استفاده از کروم به تنهایی و یا در ترکیب با سلنیوم باعث بهبود فراسنجه های پسا جذب گلوکز می-گردد. همچنین استفاده توام آن دو اثر هم افزایی بر متابولیسم پسا جذب گلوکز و وضعیت آنتی اکسیدانی پلاسمای خون ندارد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، تحمل گلوکز، تنش اکسیداتیو، مکمل تغذیه ای، عناصر کمیاب
 • سارا سعیدی گراغانی، مسلم باشتنی*، پیروز شاکری، حسین نعیمی پور یونسی صفحات 121-136

  سابقه و هدف:

   بیوچار یکی از ترکیبات کربنی می باشد که ‏جایگزینی مناسب برای برخی از افزودنی های خوراکی از ‏جمله آنتی-‏بیوتیک ها ‏معرفی شده است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر استفاده از سطوح مختلف یک نوع بیوچار معدنی از معدن بیوچار ‏کوهبنان کرمان ‏بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی، برخی از فراسنجه های خونی و تخمیری شکمبه گوساله های از شیرگرفته ‏هلشتاین بود. ‏

  مواد و روش ها

  در مطالعه حاضر، از 40 راس گوساله از شیرگرفته (نر و ماده) هلشتاین با میانگین سنی 7 ± 128 روز و میانگین ‏وزنی 4/0±‏‏4/99 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 10 تکرار استفاده شد. جیره های آزمایشی شامل: 1) جیره پایه فاقد ‏بیوچار معدنی (جیره شاهد)، 2) جیره پایه به همراه 33/0 ‏درصد بیوچار معدنی، 3) جیره پایه به همراه 66/0 درصد ‏بیوچار معدنی، 4) ‏جیره پایه به همراه 1 درصد بیوچار معدنی(همگی براساس درصدی از ماده خشک جیره) بود. دو هفته دوره عادت پذیری در نظر ‏گرفته شد. گوساله های از شیرگرفته شده در هنگام ورود به طرح توزین شدند و وزن کشی هر دو هفته یک بار تا پایان آزمایش تکرار ‏شد. گوساله ها در جایگاه های انفرادی نگهداری ‏و به مدت سه ماه با جیره های آزمایشی ‏تغذیه شدند. در طول آزمایش خوراک ‏مصرفی سه بار در روز در حد مصرف اختیاری در اختیار گوساله ها قرار گرفت. میزان مصرف خوراک به صورت روزانه‏ اندازه گیری ‏شد و میانگین ‏افزایش وزن روزانه، میانگین مصرف خوراک و بازده تبدیل خوراک محاسبه گردید‏. در پایان آزمایش از سیاهرگ گردنی‎ ‎گوساله ها نمونه خون تهیه و فراسنجه های‎ ‎خونی‎ ‎شامل‎ ‎نیتروژن‎ ‎اوره ای،‎ ‎گلوکز،‎ ‎پروتیین‎ ‎کل‎ ‎و‎ ‎تری گلیسرید،‎ ‎آلبومین،‎‏ آلانین ‏آمینوترانسفراز، ‏آسپارتات ترانس آمیناز‎،‎‏ لیپوپروتیین با چگالی خیلی پایین، لیپوپروتیین با چگالی پایین ‏و ‏لیپوپروتیین با چگالی بالا تعیین ‏شد.‏ همچنین در پایان آزمایش قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، پروتیین خام، فیبر نامحلول در شوینده خنثی،‎pH ‎‏ و غلظت ‏‎نیتروژن‎ ‎‎آمونیاکی مایع شکمبه اندازه گیری شد. ‏

  یافته ها

  نتایج نشان داد‏ استفاده از بیوچار معدنی در تغذیه گوساله های از شیرگرفته روی مصرف ماده خشک، ‏افزایش وزن روزانه، ‏افزایش وزن کل ‏و میانگین بازده تبدیل خوراک تاثیر معنی داری نداشت. بالاترین ‏قابلیت هضم ‏ظاهری ماده خشک، ماده آلی، پروتیین و ‏فیبر نامحلول در شوینده خنثی مربوط به ‏گوساله های تغذیه ‏شده با جیره حاوی یک درصد بیوچار بود (05/0>‏P‏).‏ غلظت گلوکز، اوره ‏و ‏لیپوپروتیینهای با چگالی بالا‏‎ ‎در خون گوساله های تغذیه شده با جیره حاوی یک درصد بیوچار ‏بالاتر از گوساله های گروه شاهد بود ‏‏(05/0>‏P‏). غلظت ‏کلسترول،‎ ‎تری گلیسرید، آسپارتات ترانس‎ ‎آمیناز، آلانین آمینوترانسفراز، آلبومین، ‏پروتیین کل، لیپوپروتیینهای با‎ ‎چگالی خیلی پایین، لیپوپروتیینهای با چگالی پایین، گاماگلوبولین بین گروه های آزمایشی تفاوت معنی داری نداشت. ‏همچنین گوساله-‏های تغذیه شده با جیره حاوی یک درصد بیوچار ‏نسبت به گروه شاهد نیتروژن آمونیاکی بیشتر و ‏pH‏ شکمبه کمتری ‏داشت‎ ‎‏(05/0>‏P‏). ‏‏

  نتیجه گیری

  به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از یک ‏درصد بیوچار معدنی در جیره گوساله‎‏ های از شیرگرفته هلشتاین ‏می تواند اثرات مثبتی بر قابلیت هضم و برخی از فراسنجه های خونی و تخمیری شکمبه داشته باشد.‏

  کلیدواژگان: بیوچار معدنی، عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی، گوساله های از شیرگرفته، نیتروژن آمونیاکی.‏
|
 • Maryam Donyadoust, Rasoul Pirmohammadi Pages 1-19
  Background and objectives

  Lack of green fodder and high cost of concentrated feed are among the limiting factors in the feed and livestock production industry. Therefore, ruminants use crop residues for feeding. These agricultural residues contain high cell wall content and low amounts of protein and metabolizable energy. To improve the quality of these by-products, various processes are used, including biological processes. Processing of straws using fungi has been shown to improve the nutritional value and degradability of their cell wall compounds. Therefore, this study was conducted to investigate the effect of Aspergillus oriza on chemical composition, volume of gas produced, degradability and the amount of volatile fatty acids produced by wheat straw.

  Materials and methods

  In this study, two methods of liquid culture and solid culture of fungus were used to process wheat straw. The fungal contents were transferred to jars containing sterilized wheat straw and stored at 26 ° C for 25 days. The contents of the jars were dried and ground after 25 days and used for further experiments such as chemical composition, gas volume, dry matter degradability, Neutral Detergent Fiber and the amount of volatile fatty acids produced.

  Results

  Processing with Aspergillus oryzae reduced dry matter, organic matter, Neutral Detergent Fiber and Indigestible neutral detergent fibers and was able to significantly increase the amount of protein so that solid culture increased protein by 2.94%. It was 5.86 percent. Processing of wheat straw by solid and liquid culture methods increased the volume of gas produced during 144 hours of incubation from 267.92 to 327.50 and 338.98 ml per gram of dry matter, respectively. Processing was able to increase the amount of Metabolisable energy and the amount of dry matter digestibility of straw and the highest amount of Metabolisable energy was observed in wheat straw processed by solid culture. The effective degradability of dry matter increased at the level of 2% passing through the rumen in wheat straw processed by solid culture method. Nutritional value index increased in both treatments compared to the control group. The degradability of Neutral Detergent Fiber was not affected by processing in solid culture but liquid culture reduced the degradability. Processing by both methods increased the total amount of volatile fatty acids produced and ammonia nitrogen of wheat straw.

  Conclusion

  Processing wheat straw by liquid and solid culture of Aspergillus oryzae improved some of the nutritional components of this crop and affected the amount of Neutral Detergent Fiber as well as insoluble Neutral Detergent Fiber. It has the ability to digest some lignin-cellulosic compounds in the cell wall, and since solid culture had significant beneficial effects compared to liquid culture, In general, it can be said that extracting the enzymatic complex of Aspergillus oryzae cultivar grown in solid culture medium and injecting it into wheat straw improves the nutritional value of straw.

  Keywords: uNDF, Agricultural by-products, Fungal enzymes, Rumen Degradability
 • MohammadAmin Tajaddini, Omid Dayani *, Amin Khezri, Reza Tahmasbi, MohammadMahdi Sharifi Hoseini Pages 21-38
  Background and objectives

  Due to relative cost and dependence of the country on soybean meal imports, more attentions are given to new protein sources such as canola meal as a suitable alternative for soybean meal. Also, high protein degradability of meals in the rumen lead to loss of nitrogen (urea) through urine. Thus, meal processing methods are considered in order to reduce the rate of ruminal protein degradation and increase by-pass protein proportion which can improve animal productive performance and efficiency of nitrogen utilization. Therefore, the effects of substituting formaldehyde-treated canola meal (0.8 and 1.2% of meal crude protein) for untreated meal on feed intake, nutrient digestibility, productive performance and some ruminal parameters in lactating goat’s diet, and the possibility to compensate dietary protein deficiency using processed meal with 1.2% formaldehyde was investigated in this study.

  Materials and methods

  Eight multiparous lactating goats with initial milk yield of 650-700 g/d were used in this study. Canola meal was treated with formaldehyde at two levels of 0.8 and 1.2% CP of meal and then used in the concentrate mixture. Four dietary treatments were: (1) control diet with 14.5 % CP containing untreated canola meal, (2) diet with 14.5 % CP containing formaldehyde-treated canola meal (0.8% CP), (3) diet with 14.5 % CP containing formaldehyde-treated canola meal (1.2% CP), and (4) diet with 12.5 % CP containing formaldehyde-treated canola meal (1.2% CP). In the last 7 days of each experimental period, feed intake and milk yield were measured daily and a subsample of produced milk was collected for milk component analysis. On the last day of each collection period, ruminal fluid samples were taken from goats to measure pH, NH3-N concentration and protozoa population count. Gross profit of milk production and economic estimation of experimental diets were also performed.

  Results

  The DM intake of the goats was significantly increased by substitution of formaldehyde-treated canola meal in the diet (P<0.05), also reducing dietary CP level had the same effect. Feeding 1.2 % formaldehyde-treated canola meal only, or with reduced CP level of diet significantly increased production of milk, FCM, and fat, protein, lactose (P<0.05) while experimental diets had no effect on milk composition of the goats. Treating canola meal with formaldehyde did not affect ruminal pH, total protozoa, and Entodiniomorph, Holotrich and Cellulolytic count, while NH3-N showed a significant decrease by feeding 1.2% formaldehyde-treated canola meal at 3h post-feeding (P<0.05). Mean daily feed cost increased by feeding formaldehyde-treated canola meal and daily gross profit were higher with groups fed diets containing 1.2% formaldehyde-treated canola meal.

  Conclusion

  Due to present results, formaldehyde treatment of canola meal (1.2 %) enhanced feed intake and productive performance of lactating goats, moreover, treatment at this level had properly compensated the probable adverse effects of the lack of dietary crude protein on animal performance, overally. Therefore, formaldehyde treatment of canola meal (1.2 %) is recommended as a suitable choice to increase dietary bypass protein and positively impact productive performance, also to reduce the loss of nitrogen from body.

  Keywords: Canola meal, Formaldehyde, Lactating goats, milk yield, composition
 • Bahare Akbari, Hasan Hafezian, Mohsen Gholizadeh * Pages 39-52
  Back ground and objectives

  Identification of single nucleotide markers and different methods of genomic evaluation in the form of marker assisted selection at the genome level has led to considerable genetic progress in the economic traits of domestic animals. The success of genomic prediction is measured by its accuracy. Deterministic formulas determine the relationship between prediction accuracy and factors affecting prediction accuracy and therefore before running into genomic selection, it is possible to design an optimal program such as the appropriate size of the reference population to achieve the optimum level of selection accuracy. The aim of the present study was to evaluate the prediction of the accuracy of deterministic formulas and compare it with the accuracy of prediction of genomic breeding values in the simulated study.

  Materials and methods

  Four deterministic formulas including Daetwyler et al formula, Goddard formula, Goddard et al formula and Rabier et al formula were used to predict the accuracy of genomic evaluation in different genetic architectures including different levels for heritability, reference population size and number of independent chromosome segments. The ShinyGPAS program was used to compare and plot the accuracy of prediction. In order to compare the performance of deterministic formulas with the accuracy of predictions in the simulated population, population simulations were performed using QMSIM software. For this purpose, in genome simulation, three levels of heritability of 0.1, 0.3 and 0.5 and two levels of reference population size of 1000 and 2000 individuals were considered and estimation of genomic breeding values was performed using Bayesian method A and Bayesian B using BGLR package in R medium

  Results

  In low heritability, the highest prediction accuracy was observed in Goddard formula, which had the closest prediction accuracy (0.56) to the accuracy of genomic evaluation of simulated data estimated by Bayes A method (0.56). With moderate heritability (0.3), Goddard (0.74) and Rabier et al. (0.73) had the closest and most similarity to the accuracy of the simulated data. With population size increased from 1000 to 2000 individuals along with increasing heritability, the performance of deterministic formulas was closer to the accuracy estimated from simulation data by Bayesian methods and the most agreement was obtained in Goddard and Rabier methods. In the lower independent chromosome segments, the highest accuracy obtained by Rabier et al (0.860). With increasing chromosomal independent segments, the highest value of accuracy obtained by Goddard predictive formula.

  Conclusion

  The results showed that deterministic formulas have a good ability to predict the accuracy of genomic evaluation and their performance is linked to the genetic architecture. The results suggest that the predictions of accuracy, in general, using Goddard and Rabier formulas are more consistent with genomic estimation accuracy in the simulated data.

  Keywords: Genomic evaluation, Accuracy, Deterministic formulas, simulation
 • Zahra Asadollahi, Seyed Alireza Vakili, Abdolmansour Tahmasbi Pages 53-71
  Background and objective

  In order to increase efficiency and productivity, the need to use high-energy concentrate in dairy cows rations seems to be essential. This type of feed increases the risk of subacute ruminal acidosis, which leads to reduced dry matter intake, milk production and fat content. Therefore, different types of buffers are used to reduce the above consequences. Most buffers used in livestock farms include sodium carbonate, potassium bicarbonate, potassium carbonate, potassium bicarbonate, magnesium oxide, magnesium carbonate and bentonite. Scientific reports on ration containing buffers has a significant effect of fermentation parameters such as volume of gas production, potential and consistent rate of gas production.

  Materials and Methods

  In this study, three types of rations for dairy cows compose 50:50, 40:60 and 30:70 forage to concentrate rations and 4 types of buffers and alkalizer including sodium bicarbonate, sodium carbonate, potassium carbonate and magnesium carbonate were examined by in vitro technique. The squence of this experiment included determining the initial pH, buffering capacity and buffering value index, determining the effect of buffers on the rate of fermentation parameters, microbial production and utilizable crude protein at the duodenum of different diets in terms of forage to concentrate ratios.

  Results

  The results of this experiment showed that the highest acidogenicity value was related to the treatment of low forage rations containing sodium bicarbonate buffer, which was significantly different from the control treatment. The rate of microbial protein production, in gas technique,indicated that highest amount of microbial protein was produced in the low-forage ration containing sodium bicarbonate buffer. In the microbial protein production experiment, it could be used in the small intestine. The highest amount of protein that could be used in the small intestine at eight and Twenty-four hours was related to the treatment of low forage feed containing sodium bicarbonate buffer.

  Conclusion

  The results of treatments indicated that the buffering capacity of sodium carbonate, potassium carbonate and magnesium carbonate was significantly higher than sodium bicarbonate. The use of sodium bicarbonate and potassium carbonate buffers in low forage diets increases gas production and increases microbial protein. The amount of utilizable crude protein at the duodenum was the highest when using sodium bicarbonate and potassium carbonate buffers. It seem by usingthe componds with higher buffering capacity, the fate of ruminal nitrogen alter via increasing of microbial protein production and utilizable crude protein at the duodenum. It is better to use the mixture of these buffers based on the buffering capacity on in vivo.

  Keywords: Buffer, Buffering capacity, Microbial protein synthesis, Ruminal pH
 • Mohammad Dalvand, Arash Azarfar, Amir Fadayifar *, Ali Mostafa Tehrani Pages 71-87
  Background and objectives

  In mammals, the need for minerals increases during the pregnancy period for the growth and development of the fetus and reaches to its maximum level at the end of the pregnancy period. Therefore, it is vital to supplement pregnant ewes with sufficient quantity of micro-minerals to preserve the fetus and improve the growth of the newborn lambs. Selenium and cobalt are two essential elements for ruminants, which play a major role in animal performance. Selenium is necessary to maintain the normal physiological functions of the body, it also plays an important role in the production of thyroid hormones and the conversion of thyroxine to triiodothyronine. Cobalt is one of the essential elements that presents in the structure of vitamin B12. Therefore, the present study aimed to investigate the effects of using slow-release bolus of selenium and cobalt on milk production and composition, reproductive performance and some blood parameters of Lori Bakhtiari's ewes.

  Material and methods

  One hundred Lori-Bakhtiari ewes with an average age of three to four years and an average weight of 47.55 ± 5.44 kg were used in a completely randomized design. Experimental treatments included: 1) control ewes without receiving slow-release bolus, 2) ewes receiving slow-release selenium bolus with a release rate of 0.3 mg per day, 3) ewes receiving slow-release cobalt bolus with a release rate of 0.3 mg per day and 4) the ewes receiving slow release bolus containing selenium and cobalt with a release rate of 0.3 mg of selenium and cobalt per day. Blood samples were collected at 76 days post-breeding (mid-gestation) and 30 days postpartum from all ewes, and analyzed for serum concentrations of selenium, zinc, iron, triiodothyronine, thyroxine and creatine-phospho-kinase activity. The number and percentage of pregnant ewes, number and percentage of healthy lambs born, number and percentage of twining, number and percentage of lambs with white muscle disease and number and percentage of lambs survived after 70 d were also recorded.

  Results

  Supplementing ewes with slow-release boluses of selenium and cobalt had no effect on the number of pregnant ewes, lambs born healthy, twins, lambs with clinical symptoms of white muscle and the number of live lambs up to the age of 70 days (P<0.05). Milk production was higher in ewes receiving slow-release cobalt and selenium-cobalt tablets compared to other treatments (P<0.05). Milk fat percentage in the ewes receiving slow-release cobalt and selenium-cobalt bolus was significantly lower than other treatments (P<0.05). The percentage of milk protein in the treatment receiving slow-release selenium-cobalt bolus was significantly higher than the control treatment (P<0.05), but there was no significant difference with the other treatments (P<0.05). Serum concentration of selenium in ewes receiving slow-release selenium and selenium-cobalt boluses was significantly higher than other treatments (P<0.05). Serum concentrations of zinc, iron and serum creatine phosphokinase activity were not affected by the experimental treatments (P<0.05). Serum concentration of vitamin B12 in ewes receiving slow-release cobalt and selenium-cobalt boluses was significantly higher than the other treatments (P<0.05). Serum concentrations of triiodothyronine and thyroxine were not affected by the experimental treatments, but the ratio of thyroxine to triiodothyronine was significantly lower in ewes receiving selenium and selenium-cobalt than the other ewes (P<0.05).

  Conclusion

  The results showed that supplementing ewes with slow-release boluses containing selenium and cobalt at the time of estrus synchronization increased serum concentrations of selenium and vitamin B12 before and after parturition, and increased milk production and milk protein content.

  Keywords: Lamb, Selenium, Milk, Cobalt, Ewe
 • Sajjedeh Sharifi, Essa Dirandeh *, Hamid Deldar, Ammar Mollaei Pages 89-104
  Background and objectives

  Although nutrient imbalance does not play a role in the etiology of hypocalcemia and the existence of defects in physiological adaptations is the main cause of occurrences, the most common processes used to prevent the occurrences of hypocalcemia are nutritional and involve the use of some factors. Management in animal diets is close to calving. The aim if this study was to consider the effects of Anionic diets withdraw on metabolic response and productive and reproductive performance of Holstein cows during transition period.

  Materials and methods

  Holstein cows (n = 200) with averaged parity 3.0±1.0 and BCS 3.5±0.5 randomly selected according to previous milk yield and assigned into one of two treatments: 1) control deit (DCAD= +100 mEq/kg dietary DM) and 2) Anionis diets (DCAD= -100 mEq/kg dietary DM). Diets fed from 3 week before expecting calving. At calving, 6, 12, 24, 36 and 48 h after calving and at 7, 14, 44 and 74 DIM serum concentrations of Ca, P and Mg were measured. Blood metabolites and liver enzymes were assessed on d 7 and 14 after calving. Dry matter intake (DMI) was monitored within the first 24 h of calving. Milk yield was recorded daily through 23 DMI thereafter it was recorded monthly until 2 months of lactation.

  Results

  The yield of milk was greater in cows fed anionic diet compared to control group (40.39±0.73 vs. 39.27±0.55) within 3 weeks of lactation. Dry matter intake was lower in cows fed anionic diet compared to control group (12.10±0.12 vs. 12.90±0.13). Serum concentrations of P, Mg, beta-hydroxy butyric acid and non-esterified fatty acids were similar between groups. Mean concentrations of Ca in serum were not different between treatment groups at calving (0), 6 and 12 h after calving but were higher at 24 and 48 h after calving for cows that received anionic diets (P < 0.05). Incidence rates of dystocia, retained placenta and subclinical hypocalcaemia (P < 0.05) were less in cows received anionic diets. There were no differences between two groups in the incidence rate of clinical hypocalcaemia, endometritis and ovarian cysts (P > 0.05). Number of days to first service was shorter, the conception rate at first service was greater and open days was shorter in cows received anionic diets (P < 0.05). However, services per conception and Cows pregnant before 180 DIM were unchanged between two groups.

  Conclusion

  The results of the present study showed that the anionic diets increased milk production and first service conception rate via improve in health status of dairy cows.

  Keywords: Anionic, production, reproduction, Transition period, Dairy cow
 • AmirHossein Mehranfrooz, Morteza Yavari, Ahmad Ahmadi Pages 105-120
  Background and Objectives

  Rams usually experience summer heat stress. In addition, rams due to high sexual activity during joining season experience doubled stress. Following the stress, the production of free radicals increases and oxidative stress related damages occur. High levels of free radicals cause sperm viability reduction, infertility and alter post-absorptive carbohydrate metabolism and glucose tolerance. There are various strategies to reduce the harmful effects of oxidative stress. The supplementation of antioxidants and some trace elements are important nutritional strategies have been recommended to combat harmful effects of oxidative stress. Therefore, the aim of this study was to investigate the synergistic effect of organic chromium or selenium on post-absorptive glucose metabolism and blood plasma antioxidant status in Mehraban rams.

  Material and Methods

  Sixteen Mehraban rams (2-4 years old, with a body score of 2.5-3.5 and 70.14 kg in initial body weight) were randomly divided in to four groups (n=4). Treatments included two levels of Se 0 and 0.6 mg/ram/day (in form of yeast selenium) and, two levels of Cr, 0 and 1 mg/ram/day (in form of Cr-Methionine). The experiment lasted for 60 days. The supplements were fed daily and with the morning meal and total antioxidant capacity and malondyaldehyde levels were determined at days 30 and 60 of experiment. At the end of the experiment an intravenous glucose tolerance test was performed. To do this, 0.5 g of glucose/kg BW as sterile 50 % dextrose solution (w/v) was infused by jugular vein and subsequently blood glucose concentrations were determined at 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 90, 120, 150, and 180 min post-infusion. Then plasma glucose kinetics was calculated.

  Results

  Time effect and treatment×time interaction did not impact malondialdehyde level and total antioxidant capacity. Interaction of chromium × selenium did impact total antioxidant capacity (P < 0.05) but, did not affect malondialdehyde level. Total antioxidant capacity was higher and malondialdehyde level was lower in chromium and selenium groups compared to control. Glucose basal and peak concentrations and amount of change (peak-basal concentrations) after glucose tolerance test did not differ among groups. Glucose concentrations were lower in chromium and selenium co-supplemented compared to chromium or selenium supplemented group at 15, 150 and 180 min glucose post-infusion and a significant chromium × selenium interaction was found (P < 0.05). Interaction of chromium × selenium did not impact glucose concentration at 20, 25 and 120 min post-infusion but glucose concentration at the mentioned time points in 1 mg level showed tendency to decrease compared to 0 levels. Plasma glucose clearance rate at 5 to 15 min post-infusion was higher and half-life was lower in chromium and selenium co-supplemented compared to selenium-supplemented group (P < 0.05). Main effect of chromium at the mentioned time interval was significant and 1 mg Cr/day had higher glucose clearance rate and lower half life (P < 0.05). Area under the curve at 5 to 15 min post-infusion did not differ between groups. Regardless of whether area under the curve was calculated from 0 to 30 min or 0 to 45 min, area under the curve was lower for chromium co-supplemented group compared to Se-supplemented group (P < 0.05).

  Conclusion

  Results of this study showed that organic chromium and selenium supplements alone or their combination improve the antioxidant status of rams in summer but, only the use of chromium alone or combined with selenium improves the post-absorption glucose metabolism characteristics. Also, the combined use of those two elements does not have a synergistic effect on post-absorptive glucose metabolism and blood plasma antioxidant status in Mehraban rams.

  Keywords: Antioxidant, Feed supplements, Glucose tolerance, Oxidative stress, Trace elements
 • Sara Saeidi Garaghani, Moslem Bashtani *, Pirouz Shakeri, Hossein Naeimipour Younesi Pages 121-136
  Background and objectives

  ‎‏ ‏Biochar is one of the carbon compounds that has been introduced ‎as a suitable substitute for some food additives, including antibiotics. The purpose of this study ‎was to investigate the effect of using different levels of a type of mineral Biochar from ‎Kohbanan Biochar mine in Kerman on growth performance, digestibility of nutrients, some ‎blood parameters and rumen fermentation of weaned Holstein calves.‎

  Materials and methods

  ‎‏ ‏In the present study,‎‏ ‏‎40 Holstein weaned calves (male and female) with ‎an average age of 128±7 days and an average weight of 99.4 ± 0.4 kg were used in a completely ‎randomized design with 4 treatments and 10 replications. Experimental treatments include: 1) ‎basic diet without mineral Biochar (control diet), 2) basic diet with 0.33% mineral Biochar, 3) ‎basic diet with 0.66% mineral Biochar, 4) The basic ration was with 1% mineral Biochar (all ‎based on the percentage of dry matter of the ration). A two-week habituation period was ‎considered. Weaned calves were weighed upon entering the design and weighing was repeated ‎every two weeks until the end of the experiment. Calves were kept in individual stalls and fed ‎experimental diets for three months. During the experiment, the feed consumed three times a ‎day was provided to the calves at the limit of optional consumption. The amount of feed ‎consumption was measured daily and average daily weight gain, average feed consumption and ‎feed conversion efficiency were calculated. At the end of the experiment, a blood sample was ‎taken from the jugular vein of the calves and blood parameters including urea nitrogen, glucose, ‎total protein and triglyceride, albumin , alanine aminotransferase, aspartate transaminase, very ‎low-density lipoprotein, low-density lipoprotein, and high-density lipoprotein were determined. ‎Also, at the end of the test, the digestibility of dry matter, organic matter, protein Crude, ‎insoluble fiber in neutral detergent, pH and ammonia nitrogen concentration of rumen liquid ‎were measured.‎

  Results

  The results showed that the use of mineral Biochar in feeding weaned calves had no ‎significant effect on dry matter consumption, daily weight gain, total weight gain and average ‎feed conversion efficiency. The highest apparent digestibility of dry matter, organic matter, ‎protein and insoluble fiber in neutral detergent was related to calves fed with a diet containing ‎‎1% Biochar (P< 0.05). The concentration of glucose, urea and high-density lipoproteins in the ‎blood of calves fed with a ration containing one percentage of Biochar was higher than that of ‎the calves of the control group (P<0.05). The concentration of cholesterol, triglyceride, aspartate ‎transaminase, alanine aminotransferase, albumin, total protein, very low density lipoproteins, ‎low density lipoproteins, gamma globulin did not differ significantly between the experimental ‎groups. Also, calves fed with a diet containing 1% Biochar had more ammonia nitrogen and ‎lower rumen pH than the control group (P< 0.05).‎

  Conclusion

  In general, the results of this experiment showed that the use of 1% mineral ‎Biochar in the ration of weaned calves can have positive effects on digestibility, some blood ‎parameters and rumen fermentation.‎

  Keywords: Ammonia Nitrogen, Growth performance, Mineral Biochar, Nutrient digestibility, Weaned ‎Calves.‎