فهرست مطالب

 • پیاپی 7 (پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/05/16
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدتقی دیاری بیدگلی*، مرضیه قنبری، سید معصوم حسینی صفحات 10-41

  قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی و کامل ترین منبع در تبیین حقایق دین اسلام، دارای لایه های باطنی متعددی است که موجب جاودانگی و جهان شمولی آن است. روایات وارده در کتب فریقین بیانگر لایه های باطنی برای قرآن است و خداوند متعال در آیه هفتم سوره آل عمران، راه دست یابی به تاویل و معانی باطنی قرآن را مراجعه به راسخان در علم بیان نموده، اما اختلاف دیدگاه در میان اندیشمندان علوم قرآنی در آگاهی راسخان در علم به تاویل قرآن و نیز اختلاف در مصادیق راسخان در علم، منجر به شبهاتی شده است. ذهبی از نویسندگان معاصر اهل سنت بر دیدگاه شیعه مبنی بر علم تمام قرآن بر امامان (ع) و تاویل آیات بر اهل بیت (ع) انتقاد نموده است؛ در این راستا، این پژوهش در جهت اثبات علم معصومان (ع) به تاویل قرآن به روش توصیفی-تحلیلی، دلالت آیه هفتم سوره آل عمران و روایات فریقین در باب راسخان در علم و مصادیق آن را بررسی و اثبات نموده است. یافته های حاصل پژوهش بیانگر این است که طبق تصریح روایات صحیح فریقین، تنها پیامبراکرم (ص) و ایمه اطهار (ع) عالمان به تاویل قرآن و راسخان حقیقی قرآن هستند؛ اما این به معنای نفی علم غیر معصومان نیست، بلکه رسوخ در علم مراتبی دارد و مرتبه عالیه آن در رسول خدا (ص) و ایمه هدی (ع) تحقق یافته است.

  کلیدواژگان: آیه هفتم سوره آل عمران، ذهبی، بطن و تاویل قرآن، راسخان در علم، روایات فریقین
 • قاسم فائز*، مریم گوهری صفحات 42-77

  فهم قرآن و در نظر گرفتن دو سطح ظاهر و باطن برای آیات از دیرباز مورد توجه علما بوده است. در این رابطه، تعریف، چارچوب و مرز سه اصطلاح تفسیر، باطن و تاویل و ارتباط شان با یکدیگر پیوسته مورد کنکاش و چالش ایشان بوده است. مثلا برخی بطن را انتزاع مفهوم عام آیه و انطباق آن بر مصادیق جدید می دانند؛ برخی آن را ژرفای متن دانسته، برخی معتقدند که الفاظ مستقلا به حقیقت بطن دلالت ندارند؛ برخی هر گونه عدولی از معنای اولیه واژگان، مثل مجاز را بطن قلمداد می کنند و برخی، هر چه که در قالب تفسیر نمی گنجد، بدون ضابطه، بطن و تاویل برمی شمارند. نتایج این نوشتار که با روش توصیفی- تحلیلی درصدد تعریف اصطلاحات مذکور و ارتباط شان با یکدیگر بود، عبارتند از: تفسیر، بیان معنای تنزیلی و ظهر همه آیات اعم از محکم و متشابه است. تاویل، بیان مراد جدی آیات متشابه است و بطن، معنایی است که ورای ظهر قرار دارد. رابطه تفسیر و تاویل عموم و خصوص مطلق است یعنی هر تاویلی تفسیر است ولی هر تفسیری تاویل نیست. تفسیر و تاویل بر مبنای قواعد ادبیات زبان عربی و اصول محاوره عقلانی انجام می پذیرد. رابطه تفسیر و تاویل با بطن این است که تفسیر و تاویل، معنایی است که از ظاهر آیه درک می شود ولی بطن، معنای لایه های زیرین و پنهان آیات است. بطن نافی ظهر نیست بلکه در طول آن است و قسیم ظهر است یعنی معنای قرآن یا ظهر است یا بطن.

  کلیدواژگان: فهم قرآن، تفسیر، تاویل، بطن، مصداق
 • سیده راضیه پورمحمدی*، سهراب مروتی صفحات 78-92

  مفسرین بسیاری از قرون نخستین نزول قرآن تا کنون معنای «تاویل» را مورد بررسی قرار داده اند. اما همچنان از دیرباز تاکنون به علت ابهام در معنای این کلمه، مورد مداقه مفسران قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، آن است که با گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و پردازش آن ها به روش توصیفی _تحلیلی، ابتدا مفهوم «تاویل» از دیدگاه آیت الله جوادی آملی را تبیین کند و سپس به نقد و بررسی آن بپردازد. نتایج حاصل از این نوشتار حاکی از آن است که: «تاویل» از دیدگاه آیت الله جوادی آملی مصادیق عینی و خارجی است که در قیامت ظهور پیدا می کند. «تاویل» ارتباط مستقیمی با «واو» در آیه 7 آل عمران و آیات (اعراف 187؛ نازعات/42) دارد. «انما»ی حصر در این دو آیه مورد توجه مفسرانی که قایل به عطف «واو» هستند قرار نگرفته است. آیت الله جوادی آملی در سوره مبارکه آل عمران، «واو» را عاطفه می داند و بر این باور هستند که تاویل آیات را خداوند متعال و راسخان در علم می دانند و این دیدگاه با تعریف کلی«تاویل» سازگار نیست، چرا که تاویل متشابهات که قیامت و اوصاف آن را شامل می شود مفصل و معین آن را جز خداوند متعال کسی نمی داند. درواقع معنای «تاویل» باید به گونه ای باشد که «واو»؛ «قیامت و اوصاف آن»؛ «مصادیق عینی و خارجی»؛ «علم به متشابهات» را به صورت عقلی و جامع تحت پوشش قرار دهد.

  کلیدواژگان: تاویل، محکم و متشابه، آیت الله جوادی آملی، تفسیر
 • الهه شاه پسند*، سمانه احمدپور دهقان صفحات 93-111
  مفهوم اخلاقی قناعت با همین کلیدواژه برگرفته از روایات است. این ماده تنها در دو آیه آمده که آن هم ارتباط چندانی با جنبه اخلاقی قناعت ندارد. لذا این مفهوم را نمی توان با کلید واژه قناعت در آیات قرآن کریم یافت. بر این اساس ضروری است که بن مایه های قرآنی مفاهیم موجود در این روایات استخراج شود؛ چرا که به اقتضای بسیاری از آیات و روایات، قرآن و سنت ارتباطی ناگسستنی دارند و آنچه در سنت آمده، ریشه در قرآن کریم دارد. حال اگر نتوان آن را در ظاهر آیه یافت، اما در تفسیر یا تاویل آیه می توان یافت. این مقاله بعد از پی جویی مضامین روایی قناعت از متن آیات قرآن کریم، به این نتیجه رسیده است که در آیات قرآن کریم، همچون اخبار، می توان شاهد عوامل و آثار متعددی برای قناعت بود. از جمله مهم ترین عوامل می توان به تقوا، فراوانی یاد مرگ، شناخت حکمت خداوند، یقین به روزی خداوند، دعا و توجه به افراد پایین دست اشاره کرد. آثار زیادی نیز بر قناعت مترتب می شود که از مهم ترین آنها رضایت از زندگی، دفع طمع، حرص و زیاده خواهی و احساس بی نیازی و غنی است. در این موارد، بافت آیه، سیاق آیات، تفسیر و یا تاویل آیه به ارتباط آن با مفهوم قناعت رهنمون شده است. گاه نیز ظاهر آیه ارتباط آشکاری با قناعت ندارد، اما یک اصل کلی را مطرح کرده که با تاویل به مصادیق، با قناعت ارتباط یافته است.
  کلیدواژگان: آثار و عوامل، تفسیر و تاویل، آیات و روایات، حرص و طمع، غنی و رضایت
 • فاطمه قربانی لاکتراشانی*، زینب السادات حسینی، ابراهیم فلاح صفحات 112-136

  داستان حضرت موسی (ع) از جمله موضوعات مورد توجه قرآن بوده که در سوره های مختلفی به فراخور بحث، به زوایایی از آن اشاره شده است. در آیه 52 سوره مریم (س) در کنار سایر آیاتی که به صفات ویژه هر یک از انبیای الهی اشاره می گردد، به ورود حضرت موسی (ع) به کوه طور و نجوای با پروردگار و منزلتی اشاره داشته و کلیم اللهی حضرت موسی (ع) به عنوان صفت برجسته آن حضرت مطرح می گردد که در نگاه مفسران تاویلات ویژه ای داشته است. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به تاویلات این آیه پرداخته و میزان نقش ساختار آیه را در تاویلات ارایه شده مورد سنجش قرار می دهد. در پایان این نتیجه حاصل شده است که در پایان این نتیجه حاصل شده است که مفسران تاویل منزلت یابی به مقام رسالت و نیز گفتگو و مناجات پروردگار را دستیابی به علم و آگاهی ایشان از مفاهیم لوح محفوظ دانسته اند.

  کلیدواژگان: حضرت موسی(ع)، تاویل، آیه 52 سوره مریم، قرب، نجوی
 • حسین سلطان محمدی*، علی فتحی، فاطمه سلطان محمدی صفحات 137-164

   ازمسایل بنیادین در تفسیر متون دینی به ویژه تفسیر قرآن، مسیله فهم است. تقریرهای گوناگونی در حوزه فهم بیان شده است. تعدادی از این تقریرها، مبتنی بر رویکرد مولف محوری است ، برخی متن محورند و شماری نیز مفسر محورند . مفسر محوری، جایگاه مفسر را فراتر از فهم کننده دانسته و تنها مفسر را در ساخت معنای متن دخیل می دانند.هدف این نوشتار تبیین آسیب های مفسر محوری درمقوله فهم وتفسیر قرآن است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی رهاوردهای کاربست اندیشه مفسرمحوری درفهم قرآن را بررسی کرده و به بیان آسیب های آن پرداخته است.یافته های تحقیق بیانگر آن است که دیدگاه مفسرمحوری باعث آسیب هایی چون: نفی حقیقی بودن معنا، انکار حکایت گری آن، استقلال متن و نادیده گرفتن نقش مولف و عدم باور بر عینیت معنا است. چکیدهازمسایل بنیادین در تفسیر متون دینی به ویژه تفسیر قرآن، مسیله فهم است. تقریرهای گوناگونی در حوزه فهم بیان شده است. تعدادی از این تقریرها، مبتنی بر رویکرد مولف محوری است ، برخی متن محورند و شماری نیز مفسر محورند . مفسر محوری، جایگاه مفسر را فراتر از فهم کننده دانسته و تنها مفسر را در ساخت معنای متن دخیل می دانند.هدف این نوشتار تبیین آسیب های مفسر محوری درمقوله فهم وتفسیر قرآن است.

  کلیدواژگان: مولفه های مفسرمحوری، آسیب های مفسرمحوری، مفسر محوری درتفسیر قرآن
 • حسین خانی کلقای*، الهه سیاح صفحات 165-195
  وامگیری از قرآن کریم روایات در قرون قبل، از طریق انواع ادبی ، چون اقتباس، تضمین،تلمیح و...صورت میپذیرفته است ؛ ولی از سال 1966م. طی نگرشی نو، خوانش متون از زاویه «نظریه بینامتنیت» ارایه شده توسط ناقد بلغاری «ژولیا کریستوا»، درآثار گوناگون خصوص در آثارادبای مسلمان در حوزه متون ادبی صورت پذیرفته است. هدف تلاش حاضر شناخت، معرفی وبیان میزان بینامتنیت روایی درالفاظ ومضامین اشعار دفتر ششم مثنوی معنوی اثر جلال الدین محمد بلخی به روش توصیفی - تحلیلی وبا استقراء الفاظ ومضامین روایات و احادیث درابیات است. باتحلیل وبررسی روند بینامتنیت دراشعاردفتر ششم (متن حاضر) واحادیث (متن غایب) درمییابیم که این شاعر چیره دست، دست مایه ی آموزه های اخلاقی و عرفانی خود را از غنی ترین منابع آموزشی اسلام وام گیری نموده است. در برخی ابیات به لحاظ ساختاری ولفظی ودر برخی دیگر از حیث مضمون ومحتوا از آیات وروایات بهره برده است. کاربرد روابط مضمونی ومحتوایی آیات وروایات به لحاظ کیفیتی (به صورت اشاره یا اقتباس معنایی)در تعداد کثیری از ابیات دفتر ششم که تناص از نوع نفی متوازی (امتصاص) و نفی کلی (حوار) را پدید آورده است.کلید واژه ها : احادیث، مثنوی معنوی ، بینامتنی
  کلیدواژگان: قرآن کریم، احادیث، مثنوی معنوی، بینامتنی
 • علی آهنگ* صفحات 196-226
  پدیده غلو و اندیشه های غالیانه یک واقعیت تلخ و پیچیده در قاموس روایی و کلامی شیعه محسوب می شود. این پدیده شوم، گرچه قدمتی به درازای تاریخ دارد؛ اما بیش از همه بعد از رحلت نبی مکرم اسلام (ص) و با هدف تشویه چهره اهل بیت (ع)، به عنوان یک جریان انحرافی ظهور و بروز نموده است. مبارزه مستمر اهل بیت (ع) و اندیشمندان شیعه با پدیده غلو، از خاستگاه طراحی شده و هدفمند این اندیشه افراطی در ترویج خرافات و تخریب چهره دین حکایت دارد. غالیان در پوشش تاویل آیات و با اهدافی چون خرافه پروری، اختلاف افکنی و ترویج اباحیگری، روایاتی را در کرامات و فضایل اهل بیت (ع) جعل و نشر می دادند که نمونه هایی از آنها در منابع روایی و تفاسیر ماثور شیعه قابل ردیابی است.در این پژوهش با روش کتابخانه ای و تحلیل متون تفسیری و با استفاده از داده های رجال شناختی و حدیث پژوهی، نمونه هایی از این دست روایات به لحاظ متن و سند مورد ارزیابی و نقد قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: غلو، غالیان، تاویل، تفسیر روایی، نقد و تحلیل
 • علیرضا کاوند* صفحات 227-255

  به گفته دین شناسان، دین جزء اساسی وجود انسان است. ازطریق دین، انسان به دنبال تحلیل جهان و زندگی، منشا و پایان هستی است؛ این مساله، موضوع اصلی جامعه شناسی و مردم شناسی است، تا آنجا که یک جایگزین فکری و فرهنگی برای تفسیرهای سکولار ازمبدا وجود و رابطه انسان با جهان و زندگی قلمداد می شود. ازنظر برخی، تفکر افسانه ای به تفکر دینی و سپس به تفکر علمی و عینی تبدیل شده است. رابطه جنسی اساس بیولوژیکی وجود انسان است. اما با این حال، به ظاهر، دین و جنسیت ازحیث فرهنگی با هم ناسازوارند. دراین تحقیق که با رویکرد توصیفی -تحلیلی صورت گرفته بدین پرداخته ایم که نص قرآنی به موضوع رابطه جنسی به این اعتبار که اساس وجود انسان و راه ادامه حیات هستی است، با زبانی وحیانی و به دور ازپستی و با عباراتی لطیف و الفاظی برگزیده پرداخته است. تفسیر جنسی برخی آیات، تابع فرهنگ مفسر درپارادایم تحلیل های اجتماعی و آنتروپولوژیک است که این موارد را درزمره تلاش های بشری قرار داده و ازاین رو دلالت حقیقی نص قرآنی را 100% بازتاب نمی دهد و این موضوع، مجال را برای خوانش دوباره نص قرآنی و تاویل دوباره آن مطابق با قدسیتش، بازمی گذارد.

  کلیدواژگان: جنسیت، دین، فرهنگ، آنتروپولوژی، قرآن، تفسیر
 • فرشته صادقی*، مهرناز گلی صفحات 256-276

  قرآن آخرین کتاب آسمانی دارای ظاهر و باطن بوده و بر ساحت تفسیر و تاویل استوار شده است. افراد خاصی از علم تاویل بهره مند هستند و جامعه بشری برای دستیابی به آن حقایق در جهت سیر تعالی نیازمند به ایشان می باشد. مکتب تشیع مصداق اتم آگاهان از علم تاویل قرآن را معصومان (ع) معرفی می کند و بر این باور است که دانش معصوم (ع) فراتر از علم عادی بوده و دارای مبادی الهی می باشد؛ زیرا متون دینی بر اتصال علم معصوم (ع) به خداوند دلالت دارد. این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این سوال هست که انواع تاویلات اهل بیت (ع) در جزء 26 کدام است؟ بنابراین در این راستا روایات اهل بیت (ع) مربوط به جزء 26 قرآن که در تفاسیر روایی البرهان، نورالثقلین، صافی، قمی، الدرالمنثور، فرات کوفی و کنز الدقایق نقل شده است مورد بررسی قرار گرفت و با روش توصیفی- تحلیلی مشخص شد که از مجموع195 آیه در 6 سوره جزء 26، تعداد 25 آیه از تاویل برخوردارند که جمعا 30 روایت تاویلی از اهل بیت (ع) در ذیل این آیات آمده است. از این 30 روایت، 25 روایت از نوع جری و تطبیق و از دسته ی بیان مصداق مطلق، 3 روایت از نوع جری و تطبیق و از دسته ی بیان مصداق عام و 2 روایت از نوع روایات باطنی می باشد و تاویلات باطنی درباره امیرالمومنین (ع) و ایمه اطهار، شعییان ایمه، دشمن ولایت آل محمد (ص) می باشند.

  کلیدواژگان: تفسیر، تاویل، ظهر و بطن، جری و تطبیق، جزء 26 قرآن
 • محمدهادی قهاری کرمانی* صفحات 277-297

   در منابع تفسیری روایی، روایات تاویلی از روایات تفسیری تفکیک نشده است؛ لذا جداسازی روایات تاویلی از روایات تفسیری و تعیین نوع تاویل آنها اهمیت و ضرورت می یابد. در این تحقیق بر آنیم تا این مهم را در مورد روایات تاویلی مرتبط با امیرمومنان (ع) در سوره نحل محقق سازیم. این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این سوال است که در روایات تاویلی اهل بیت (ع) در سوره نحل چه نوع تاویلاتی در رابطه با امیرمومنان (ع) صورت پذیرفته است؟ در این راستا، بر اساس معنای اصطلاحی تاویل قرآن در آیات و روایات، روایات تاویلی سوره نحل از بین روایات تفسیری آن استخراج و با روش توصیفی- تحلیلی مشخص شد که ذیل 15 آیه از سوره نحل، چهار نوع تاویل در روایات تاویلی مرتبط با امیرمومنان (ع) وجود دارد که عبارت اند از: معنای باطنی آیه، مصداق باطنی آیه، مصداق آیه در گذر زمان (جری و تطبیق) و مصداق اطلاق یا عموم آیه.

  کلیدواژگان: تاویل قرآن، انواع تاویل قرآن، روایت تاویلی، سوره نحل، امیرمومنان(ع)
 • محسن حاکمی* صفحات 298-324
  یکی از مهم ترین مسایل غامض در عرفان و فلسفه، بحث درباره وحدت و کثرت وجود است. از قول به بینونت موجودات تا قول به وحدت شخصی وجود، دیدگاه هایی هستند که در میان عرفا و فیلسوفان موافقان زیادی دارند. نظریه وحدت وجود - که زمینه ای عرفانی دارد- در اندیشه دینی جایگاهی مهم را به خود اختصاص داده است. با این حال، این نظریه بدیهی نبوده و نیازمند اثبات و ارایه شواهد قرآنی است. بدین منظور عارفان مسلمان از گذشته، درصدد اند تا نظریه «وحدت وجود» را با شواهد قرآنی استوار سازند؛ زیرا گزاره های وحیانی بهترین و روشن ترین دلایل کشف واقع برای متدینین بشمار می آیند. بنابراین پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که نظریه وحدت وجود تا چه میزان مویدات قرآنی دارد؟ روش پاسخ به این پرسش، از طریق ارایه مویدات قرآنی وحدت وجود و تحلیل درون دینی این نظریه؛ بوسیله مطالعه کتابخانه ای-توصیفی، و گردآوری آثار دست اول عرفانی می باشد. دستاورد پژوهش حاضر چنین است که با مراجعه به آیات قرآن کریم صفات و ویژگی هایی از «او» می یابیم که با نظریه وحدت وجود سازگاری دارد، از جمله اینکه: خداوند احد است، الله وجه هستی است، اول و آخر و ظاهر و باطن اوست، کسی چون او نیست، مد الظل و امتداد نوری دارد، رمی تیر از اوست، ربوبیت تکوینی داشته و همه به او بازگشت دارند...و دیگر ویژگی ها، شواهد قطعی آیات بر سازگاری و تلایم، قرآن و عرفان، و مهر تاییدی است بر نظریه وحدت وجود.
  کلیدواژگان: قرآن، صرف الوجود، بسیط الحقیقه، وحدت حقیقی اطلاقی، اطلاق مقسمی وجود، مراتب استیداعیه
|
 • MohammadTaqi Diari Bidgoli *, Marziyeh Ghanbari, Hosseini Seyyed Maasum Pages 10-41

  The Holy Quran as the last divine book and the most complete reference in expressing the truth of the religion of Islam, which has different layers of meaning that has caused its immortality. The narrations in the books of the sects indicate different layers of meaning in the Qur'an, and God Almighty in the seventh verse of Surah Al-Imran, the method and method of achieving the interpretation and esoteric meanings of the Qur'an has been referred to firmly in science, but the difference of opinion in Doubts have arisen among Qur'anic thinkers about the firm knowledge of the interpretation of the Qur'an, as well as the differences between scholars in the firm examples of science. And has interpreted the verses on the Ahl al-Bayt (AS); For this reason, in order to prove the knowledge of the Infallibles (AS) to interpret the Qur'an by descriptive-analytical method, the seventh verse of Surah Al-Imran and the narrations of the sects on the firmament in science and its examples have been studied and proved. The data of the research indicate that according to the authentic narrations of the two sects, only the Holy Prophet (PBUH) and the Imams (AS) are the scholars who interpret the Qur'an, and they are the only firm believers in the Qur'an; But this does not mean denying the knowledge of non-infallibles, but it has a penetration in hierarchical knowledge and its highest level has been realized in the Messenger of God (PBUH) and the Imams of Huda (AS(.

  Keywords: verse seven of Surah Al-Imran, Dhahabi, the womb, interpretation of the Qur', an, firm in knowledge, narrations of the two parties
 • Ghasem Faez *, Maryam Gohari Pages 42-77

  Understanding the Qur'an and considering two levels of appearance and interior for verses has long been considered by scholars.In this regard,the definition,framework and boundary of the three terms Interpretation,Taavil and interior and their relationship with each other has been constantly explored and challenged by scholars of Interpretation and Quranic sciences.For example,some consider interior as an abstraction of general concept of the verse and its adaptation to new referents.Some consider it the depth of the text,some believe that words do'nt independently indicate the truth of the interior.Some consider any deviation from the original meaning of the words as metaphor,interior and some,like the Sufis and the boasters consider what doesn't fit into the form of interpretation,without rules,interior and interpretation.This article,which tried to define the mentioned terms and their relationship with eachother by descriptive-analytical method,achieved these results interpretation is the expression of descending meaning and the interior of all verses,both indisputable and similar.Taavil is a serious expression of similar verses,and interior is a meaning beyond appearance.The relationship between interpretation and taavil is absolute public and private,that is,every taavil is interpretation,but every interpretation is'nt taavil.Interpretation and taavil are based on the rules of arabic literature and the principles of rational dialogue.The relation of interpretation and taavil with the interior is that interpretation and Taavil is the meaning understood from the appearance of the verse but interior is the meaning of underlying and hidden layers of that which is obtained by abstracting the general concept of the verse and adapting it to new referents.Interior doesn't appearance

  Keywords: understanding The Quran, interpretation, Taavil, interior, Referent
 • Seyedeh Razieh Pourmohammadi *, Sohrab Morovati Pages 78-92

  Many commentators of the first centuries of the revelation of the Qur'an have examined the meaning of "interpretation". But it has been studied by commentators for a long time due to the ambiguity in the meaning of this word. The purpose of the present study is to collect information in a library method and process it in a descriptive-analytical method, first to explain the concept of "interpretation" from the perspective of Ayatollah Javadi Amoli and then to review it. The results of this article indicate that: "Interpretation" from the point of view of Ayatollah Javadi Amoli are objective and external examples that will appear in the resurrection. "Interpretation" is directly related to "Wow" in verse 7 of Al-Imran and verses (A'raf 187; Naza'at / 42). The "enma" of confinement in these two verses has not been considered by the commentators who believe in the inflection of "wow". Ayatollah Javadi Amoli in Surah Al-Imran considers "Wow" as an emotion and believes that the interpretation of verses is considered by God Almighty and firm in science, and this view is not consistent with the general definition of "interpretation", because The interpretation of the analogies, which includes the Day of Judgment and its attributes, is not known in detail except by God Almighty. In fact, the meaning of "interpretation" should be such that "wow"; "Resurrection and its attributes"; "Objective and external examples"; Cover "science of similarities" rationally and comprehensively.

  Keywords: firm, similar, Ayatollah Javadi Amoli, interpretation
 • Elaheh Shahpasand *, Samaneh Ahmadpoor Dehghan Pages 93-111
  The moral concept of Qina’a with the same keyword is derived from traditions. This word is mentioned in only two verses, This concept cannot be found with the Qina’a key word in the verses of the Holy Qur'an. Accordingly, it is necessary to extract the Qur'anic principles of the concepts contained in these traditions; Because according to many verses and traditions, the Qur'an and Sunnah have an inseparable connection and what is stated in the Sunnah is rooted in the Holy Qur'an. Now, if it cannot be found in the appearance (Zaher) of the verse, but it can be found in the interpretation of the verse. This article, after researching the traditional themes of Qina’a in the Qur'anic verses, has come to the conclusion that such as traditions, in the verses of the Holy Qur'an one can see various factors and effects for Qina’a. Among the most important factors are piety, the frequency of remembrance of death, knowledge of God's wisdom, certainty about God's giveness, prayer and attention to the underprivileged people. There are many effects on Qina’a, the most important of which are life satisfaction, repulsion of greed, and feeling needless and rich. In these cases, the context of the verse, the interpretation or Ta'vil of the verse guide us to its relation with the concept of Qina’a. Sometimes the appearance of the verse is not clearly related to Qina’a, but it has introduced a general principle that is related to Qina’a by referring it to some examples.
  Keywords: effects, factors, interpretation, verses, hadiths, greed, richness, satisfaction
 • Fateme Qorbani Lakterashani *, Zaynab Hosseini, Ibrahim Fallah Pages 112-136

  The story of Prophet Moses (pbuh) is one of the topics of interest in the Qur'an, which has been discussed in various chapters in accordance with the discussion. In verse 52 of Surah Maryam (PBUH) along with other verses that refer to the special attributes of each of the divine prophets, it refers to the entry of Prophet Moses (PBUH) into the mountain of whispers and whispering with God and dignity, and the divine word of Prophet Moses (PBUH) ) Is considered as a prominent attribute of the Imam who has had special interpretations in the eyes of commentators. This article deals with the interpretations of this verse in a descriptive-analytical method and evaluates the role of the structure of the verse in the presented interpretations. In the end, it has been concluded that in the end, it has been concluded that the commentators have considered the interpretation of attaining the status of the mission as well as the dialogue and prayers of God as gaining their knowledge and awareness of the meanings of the tablet.

  Keywords: Prophet Moses (PBUH), interpretation, verse 52 of Surah Maryam, nearness, Recitation
 • Hossein Soltan Mohammadi *, Ali Fathy, Fatemeh Soltan Mohammadi Pages 137-164

   One of the fundamental issues in the interpretation of religious texts, especially the interpretation of the Qur'an, is the issue of understanding. Various interpretations have been made in the field of understanding. Some of these lectures are based on the author-centered approach, some are text-oriented and some are commentator-centered. The central commentator considers the position of the interpreter beyond the comprehensor and considers only the interpreter involved in constructing the meaning of the text. The purpose of this article is to explain the disadvantages of the central interpreter in the category of understanding and interpreting the Qur'an. The present study has descriptively-analytically examined the achievements of the use of interpreter-centered thought in understanding the Qur'an and expressed its disadvantages. Author and disbelief in the objectivity of meaning.AbstractOne of the fundamental issues in the interpretation of religious texts, especially the interpretation of the Qur'an, is the issue of understanding. Various interpretations have been made in the field of understanding. Some of these lectures are based on the author-centered approach, some are text-oriented and some are commentator-centered. The central commentator considers the position of the interpreter beyond the comprehensor and considers only the interpreter involved in constructing the meaning of the text. The purpose of this article is to explain the disadvantages of the central interpreter in the category of understanding and interpreting the Qur'an.

  Keywords: Components of the central interpreter, harms of the central interpreter, central interpreter in the interpretation of the Qur', an, underlying factors of the central interpreter
 • Hossein Khani Kalgay *, Elahe Sayyah Pages 165-195
  Borrowing from the Holy Quran Narrations in previous centuries have been done through literary types, such as adaptation, guarantee, allusion, etc .; But since 1966. From a new perspective, the reading of texts from the perspective of the "theory of intertextuality" presented by the Bulgarian critic "Julia Kristova" has taken place in various works, especially in the works of Muslim literature in the field of literary texts. The aim of the present effort is to identify, introduce and express the intertextuality of the narrative in the words and themes of the sixth book of the spiritual Masnavi by Jalaluddin Mohammad Balkhi in a descriptive-analytical manner and by inducing the words and themes of the narrations and hadiths. Analyzing the process of intertextuality in the poems of the sixth book (present text) and hadiths (absent text), we find that this master poet has borrowed 9 of his moral and mystical teachings from the richest educational resources of Islam. In some verses, he has used verses and narrations in terms of structure and wording, and in others, in terms of content. The use of thematic and content relations of verses and narrations in terms of quality (as a reference or semantic adaptation) in a large number of verses of the sixth book, which has created a parallel between parallel negation (mutasas) and general negation (hawar).Keywords: Hadiths, spiritual Masnavi, intertextuality
  Keywords: Holy Quran, hadiths, spiritual Masnavi, intertextuality
 • Ali Ahang * Pages 196-226
  The phenomenon of exaggeration and exaggerated thoughts is a bitter and complex reality in the Shiite narrative and theological dictionary. This is a sinister phenomenon, although it has a long history; But most of all, it has emerged as a deviant current after the death of the Holy Prophet of Islam (PBUH) and with the aim To make the face of Ahl al-Bayt (AS) look bad. The continuous struggle of the Ahl al-Bayt (AS) and Shiite thinkers with the phenomenon of exaggeration is designed from the origin and purpose of this extremist idea in promoting superstitions and destroying the image of religion.It turned out that the narration of this type of narration by a number of Shiite commentators who had a narrative approach and not in order to align with the goals of the exaggerators; Which has been due to the faithful intentions in promoting the dignity of the Ahl al-Bayt (AS) on the one hand, and the trust in such narrations due to the news view on the other hand. Unaware that such lax narrations do not deserve trust and citation.
  Keywords: Exaggeration, interpretation, narrative interpretation, critique, analysis
 • alireza kavand Pages 227-255

  According to theologians, religion is an essential component of human existence. Through religion, man seeks to analyze the world and life, the origin and end of existence; This is the main subject of sociology and anthropology, as it is considered an intellectual and cultural alternative to secular interpretations of the origin of human existence and relation to the world and life. For some, mythological thinking has become religious thinking and then scientific and objective thinking. Sex is the biological basis of human existence. Yet, apparently, religion and gender are culturally incompatible. In this research, which has been done with a descriptive-analytical approach, we have dealt with the fact that the Qur'anic text deals with the subject of sexual intercourse as the basis of human existence and the way of life, with revelatory language and far from inferiority and with subtle phrases and selected words. . The sexual interpretation of some verses is a function of the culture of the interpreter in the paradigm of social and anthropological analysis, which puts these cases in the category of human endeavors and therefore does not reflect the true meaning of the Qur'anic text 100%. It leaves according to its sanctity.

  Keywords: Gender, religion, culture, Anthropology, Quran, Commentary
 • Fereshteh Sadeghi *, Mehrnaz Goli Pages 256-276

  The Shiite school introduces the infallibles (AS) as examples of those who are aware of the science of interpreting the Qur'an, and believes that the knowledge of the Infallibles (AS) is beyond ordinary science and has divine principles; Because religious texts indicate the connection of infallible knowledge (AS) to God. This research seeks to find an answer to the question of what are the types of interpretations of the Ahl al-Bayt (AS) in section 26? Therefore, in this regard, the narrations of the Ahl al-Bayt (AS) related to part 26 of the Qur'an - which have been narrated in the commentaries of Al-Burhan, Noor al-Thaqalin, Safi, Qomi, Al-Daral-Manthur, Euphrates Kufi and Kanz al-Daqa'iq - were examined and described in a descriptive-analytical method. It turned out that out of a total of 195 verses in 6 suras, volume 26, 25 verses have interpretations, and a total of 30 interpretive narrations from the Ahl al-Bayt (AS) are given below these verses. Of these 30 narrations, 25 narrations are of the type of Jerry and adaptation and from the category of expression of absolute example, 3 narrations are of the type of Jerry and adaptation and from the category of expression of general example and 2 narrations are of the type of esoteric narrations and esoteric interpretations about Amir al-Momenin ( A) and the pure Imams, the Shiites of the Imams, are the enemy of the province of Al-Muhammad (PBUH).

  Keywords: : Interpretation, interpretation, Noon, Belly, Jerry, adaptation, Volume 26 of Quran
 • MohammadHadi Ghahari Kermani * Pages 277-297

  In narrative interpretive sources, interpretive narrations are not separated from interpretive narrations; Therefore, separating interpretive narrations from interpretive narrations and determining the type of their interpretation becomes important and necessary. In this research, we intend to realize this important point about the interpretive narrations related to the Commanders of the Faithful (pbuh) in Surah An-Nahl. This research seeks to find the answer to the question that in the interpretive narrations of Ahl al-Bayt (AS) in Surah An-Nahl, what kind of interpretations have been made in relation to the Commanders of the Faithful (AS)? In this regard, based on the idiomatic meaning of Qur'anic interpretation in verses and narrations, the interpretive narrations of Surah An-Nahl were extracted from its interpretive narrations and by descriptive-analytical method it was determined that under 15 verses of Surah An-Nahl, four types of interpretations in interpretive narrations related to Amir al-Mu'minin (AS) There are: the esoteric meaning of the verse, the esoteric meaning of the verse, the meaning of the verse over time (current and adaptation) and the meaning of the application or the generality of the verse.

  Keywords: Quran Interpretation, Types of Quran Interpretation, interpretive narration, Surah An-Nahl, Amir al-Mu', minin (AS)
 • Mohsen Hakemi * Pages 298-324
  One of the most important ambiguous issues in mysticism and philosophy is the discussion of the unity and multiplicity of existence. From the promise to the beings of beings to the promise of the personal unity of existence, there are views that are widely agreed among mystics and philosophers. The theory of the unity of existence - which has a mystical background - has an important place in religious thought. However, this theory is not self-evident and requires proof and presentation of Qur'anic evidence. To this end, Muslim mystics from the past have sought to substantiate the theory of the "unity of existence" with Qur'anic evidence; Because revelatory statements are the best and clearest reasons for discovering the truth for religious people. Therefore, the main question of the present study is to what extent the theory of unity of existence has Qur'anic evidence? The method of answering this question, by presenting the Qur'anic evidence of the unity of existence and the intra-religious analysis of this theory; It is mystical through library-descriptive study, and collection of first-hand works. The result of the present study is that by referring to the verses of the Holy Quran, we find attributes and characteristics of "him" that are compatible with the theory of unity of existence, including: God is one, God is the face of existence, the first and the last, the appearance and the interior,
  Keywords: The Qur', an, The mere Existence, The simple Truth, The absolute true unity, The apparent division of Existence, The levels of assertion