فهرست مطالب

 • سال نوزدهم شماره 4 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/06
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدحسین منصورقناعی*، مرتضی بیک لریان، علیرضا مردوخ پور صفحات 1-12
  در این مقاله، ابتدا سه طرح اختلاط از بتن قلیافعال ساخته شد که به ترتیب حاوی 92، 96 و 100 درصد سرباره کوره آهنگدازی و 8، 4 و 0 درصد نانوسیلیس بودند. پس از انجام آزمون مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته و انتخاب یک طرح به عنوان طرح بهینه به لحاظ برتری خواص مکانیکی، با افزودن 1 و 2 درصد الیاف پلی اولفین به طرح بهینه، دو طرح دیگر از بتن قلیافعال ساخته شد. تمام نمونه های بتنی تحت آزمون های مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته، XRF و SEM، قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون های این پژوهش نشان از برتری در خواص مکانیکی و ریزساختاری بتن قلیافعال نسبت به بتن معمولی را در تمام سنین عمل آوری داشت. در سن عمل آوری 90 روزه (به عنوان بهترین سن در عملکرد با توجه پیشرفت فرایند شیمیایی)، پیرو آزمون مقاومت فشاری کمترین (94/49 مگاپاسکال) و بیشترین (36/66 مگاپاسکال) مقدار مقاومت فشاری به ترتیب برای طرح 1 شامل بتن معمولی و طرح 4 شامل بتن قلیافعال حاوی 8 درصد نانوسیلیس کسب گردید. در همین سن عمل آوری، کمترین (44/32 گیگاپاسکال) و بیشترین (51/42 گیگاپاسکال) مقدار مدول الاستیسیته بتن به ترتیب در طرح 1 و 6 شامل بتن قلیافعال حاوی 8 درصد نانوسیلیس و 2 درصد الیاف پلی اولفین، به دست آمد. در این سن، افزودن 8 درصد نانوسیلیس و 2 درصد الیاف در بتن قلیافعال طرح 6 موجب افت 49/22 درصدی در مقاومت فشاری و بهبود 05/7 درصدی در مدول الاستیسیته گردید.
  کلیدواژگان: بتن قلیافعال، خواص مکانیکی بتن، آزمون مدول الاستیسیته، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف سنجی فلورسانس اشعه ایکس(XRF)
 • رسول ثابت عهد، سید آرش موسوی قاسمی*، رامین وفائی پورسرخابی، اردشیر محمدزاده، یوسف زندی صفحات 13-26
  در این مطالعه به طراحی یک کنترل کننده تطبیقی قوی و آنلاین در سیستم کنترلی فعال کابلی، جهت غلبه بر ارتعاشات لرزه ای در ساختمان های چندطبقه ای پرداخته می شود. در این پژوهش یک کنترل کننده عصبی- فازی تطبیقی نوع 2 جدید پیشنهاد شده که در تمام پارامترهای سیستم نامشخص در نظر گرفته می شود. از شبکه ی عصبی پیشخور چندلایه  برای استخراج ژاکوبین و تخمین مدل سیستم سازه ای استفاده می شود. سپس، مدل تخمین زده شده بر روی کنترل کننده به صورت آنلاین اعمال می شود. برای تنظیم نیروی کنترلی اعمال شده به سیستم کابلی و دستیابی به اهداف کنترلی، پارامترهای کنترل کننده به طور تطبیقی با استفاده از فیلتر کالمن توسعه یافته و الگوریتم پسانتشار خطا آموزش داده می شوند. در این روش از یک کنترل کننده PID نیز استفاده شده که منجر به استحکام و پایداری سیستم کنترل کننده پیشنهادی در برابر ارتعاشات لرزه ای می شود. همچنین جهت نشان دادن برتری سیستم کنترل کننده پیشنهادی از یک کنترل کننده تطبیقی ساده و آنلاین نیز استفاده می شود. این کنترل کننده که به عنوان مدل مرجع ضمنی است از فیلتر کالمن توسعه یافته برای تنظیم آنلاین پارامترهای کنترل کننده به عنوان یک نوآوری جدید استفاده می شود. در این تحقیق عملکرد هر دو کنترل کننده تحت تحریکات لرزه ای میدان دور و میدان نزدیک گسل بررسی می شود. بر اساس نتایج عددی به دست آمده، کنترل کننده عصبی- فازی تطبیقی نوع 2 در به حداقل رساندن پاسخ های لرزه ای سازه در هنگام زلزله و رسیدن به اهداف کنترلی زمانی که ویژگی های پارامتری سازه تغییر می کند، در مورد نسبت دریفت بین طبقه ای تا 21 درصد بهتر از کنترل کننده تطبیقی ساده آنلاین عمل می کند.
  کلیدواژگان: کنترل کننده تطبیقی آنلاین، سازه مبنای 20 طبقه، شبکه عصبی پیشخور چندلایه، کنترل کننده عصبی- فازی تطبیقی نوع 2، کنترل تطبیقی ساده
 • علی پروری*، بهنام فلاح صفحات 27-40
  سیستم مهاربند زیپر یکی از این انواع مهاربندها می باشد. اعضای مهاربندی زیپر نیروهای کششی که در یک طبقه ایجاد می شوند را به طبقه بالاتر انتقال می دهند و این روند تا زمانی که افزایش بار جانبی وجود داشته باشد و موجب کمانش مهاربندهای طبقه های بالاتر شود، ادامه می یابد. در این مقاله بر روی رفتار دینامیکی سازه مهاربندی شده با مهاربند زیپر تحت اثر رکوردهای زلزله همراه مولفه گهواره ای و بدون حرکت گهواره ای مطالعه و تحقیق شده است. 7 زوج شتاب نگاشت جهت تحلیل دینامیکی غیرخطی استفاده شده است. قاب های مورد مطالعه 6، 9 و 12 طبقه با ارتفاع طبقات به میزان 3 متر انتخاب شده است. در تمامی مدل های مورد مطالعه مفصل در قسمت مهاربند دچار خرابی و آسیب شده است. در این قسمت اکثر خرابی ها در حد قابلیت استفاده بی وقفه بوده است و در سازه های 9 و 12 طبقه خرابی کمی گسترده تر و در حد عملکرد ایمنی جانی قرار داشته است. در سازه هایی که در پی آنها حرکت گهواره ای اعمال شده است، موجب شده تا به خاطر اینکه تا حدی از نیروی زلزله را جذب می کند، جابجایی و برش پایه سازه نزدیک 20 تا 35 درصد کاهش داشته باشد. با بررسی نتایج مربوط به تغییرمکان بام سازه مشاهده شده است که تغییر مکان بام در سازه با مهاربند CBF نزدیک به 10 تا 25 درصد کمتر از سازه با مهاربند زیپر بوده است.
  کلیدواژگان: مهاربند زیپر، ضریب رفتار، تحلیل دینامیکی غیرخطی، SAP2000، حرکت گهواره ای
 • سیامک صابونچی، اشکان خدابنده لو* صفحات 41-56
  در این تحقیق، شکنندگی لرزه ای و ظرفیت فروریزش قاب های خمشی بتنی با در نظر گرفتن نسبت های متفاوت برای ضابطه تیر ضعیف-ستون قوی در روند بهینه سازی در چهارچوب طراحی مبتنی بر عملکرد، مورد بررسی قرار گرفته شده است. بمنظور بهینه سازی مبتنی بر عملکرد، از الگوریتم فراکاووشی مرکز جرم، در این تحقیق استفاده شده است. فلسفه رویکرد طراحی بر اساس عملکرد و حتی روش های سنتی طراحی، به سازه این اجازه را می دهد که در مواجهه با زلزله های قوی و نسبتا قوی متحمل خسارت شود. لذا بمنظور برآوردی از میزان ایمنی سازه در برابر زلزله ها، استفاده از شاخص های کمی سازی ایمنی لرزه ای و ظرفیت فروریزش سازه ضروری به نظر می رسد. لذا برای پیشبینی ظرفیت فروریزش هر سازه بهینه، با استفاده از تحلیل دینامیکی فزاینده، نسبت حاشیه ایمنی فروریزش اصلاح شده تحت زلزله های دور و نزدیک گسل، محاسبه شده است. دو مثال 3 و 6 طبقه 3 دهانه قابهای مورد مطالعه در این تحقیق می باشند که در چارچوب بهینه سازی مبتنی بر عملکرد و با در نظر گرفتن ضرایب 0.8، 1.2 و 1.6 برای کنترل ضابطه تیر ضعیف- ستون قوی در روند بهینه سازی طراحی شده اند. مطابق نتایج بدست آمده مشاهده می شود افزایش صلبیت ستون نسبت به تیر در این پژوهش عملا شکل پذیری سازه را تحت تاثیر قرار داده و با انتخاب سازه هایی با صلبیت بیشتر ستون نسبت به تیر منجر به افزایش ظرفیت فروریزش و کاهش شکنندگی سازه می شود.
  کلیدواژگان: قاب خمشی بتنی، بهینه سازی بر اساس عملکرد، تیر ضعیف-ستون قوی، الگوریتم فراکاووشی مرکز جرم، ظرفیت فروریزش، زلزله نزدیک گسل، زلزله دور گسل، تحلیل دینامیکی فزاینده
 • حبیب الله پورنمازیان، محسن ایزدی نیا* صفحات 57-71

  در دنیای امروز، در انجام تمامی پروژه های ساختمانی با ریسک رو به رو هستیم. مدیریت ریسک در مقاوم سازی پروژه ها امری بسیار مهم می باشد. مقاوم سازی تیر های بتن آرمه با توجه به نوع و روش آن از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. بر این اساس در پژوهش حاضر به بررسی و کاربرد مدیریت ریسک در مقاوم سازی تیرهای بتن آرمه با استفاده از روش نصب لایه های FRP به صورت خارجی (EBR) و روش نصب در نزدیک سطح (NSM) پرداخته شده است.اگر چه هر دوی این روش های مزایا و معایبی دارند و این مساله به عضو مقاوم سازی شده و شرایط پروژه بستگی دارد ، ولی به طور کلی  می توان گقت روش NSM عملکرد بهتری نسبت  به روش EBR دارد ولی روش EBR برای مقاوم سازی تیر ها بیشتر استفاده می شود.لذا در این پژوهش پرسشنامه ای حاوی موانع اجرای روش NSM  طراحی و تدوین گردید. سپس این پرسشنامه بین کارشناسان و افراد خبره با سابقه ی بیشتر از5 سال در امر مقاوم سازی توزیع شد. این پرسشنامه وضعیت اجرای مدیریت ریسک در روش NSM، موانع اجرا و تاثیر مدیریت ریسک بر عملکرد مقاوم سازی تیرهای بتن آرمه  با استفاده از روش  EBRو روش NSM را شناسایی و بررسی می کند. بعد از جمع آوری اطلاعات، با بهره گیری از آزمون های آماری این اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت. در پرسشنامه فاکتور های مدت زمان بیشتر اجرا، کمبود افراد خبره، حجم بالای عملیات اجرایی، عدم اطلاع کارفرمایان و مشاوران و پیمانکاران در زمینه ی وجود این روش، پیچیدگی محاسبات، حجم بالای محاسبات، نبود امکان ایجاد پوشش موردنیاز(7- 5 سانتیمتر) روی میلگردها، دشواری تهیه ی میلگرد FRP مورد نیاز در روشNSM، هزینه ی اجرای بالا و جدا شدگی FRP به همراه رویه ی بتنی به عنوان موانع اجرای NSM معرفی گردیده و در ابتدای امر فرض بر آن شد که فاکتورها به عنوان موانع اجرای NSM تاثیر گذار می باشند،سپس با توجه به نتایج حاصل شده از آزمون های آماری درستی این فرض ها اثبات گردید. همچنین با توجه به تحلیل داده ها از طریق نرم اقزار SPSS ، عدم اطلاع کارفرمایان و مشاوران و پیمانکاران در زمینه ی وجود روش NSM بیشترین تاثیر را به عنوان مانع اجرای روش NSM دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت ریسک، مدیریت پروژه، مقاوم سازی با FRP، EBR، NSM
 • کریم قایدی، هادی دشتی* صفحات 72-86
  تاثیر توپوگرافی بر پاسخ لرزه ای سازه ها با توجه به احداث بناهای مجاور آنها از موضوعات چالش برانگیز در دهه های اخیر بوده است. اثر وجود خاک و تحریک ورودی از پارامترهای حایز اهمیت در تحلیل شیروانی ها می باشد. در این مطالعه ضمن در نظر گرفتن خصوصیات رفتاری خاک به بررسی اثر شیب  و ارتفاع توپوگرافی بر پاسخ لرزه ای سازه های موجود در مجاورت آنها پرداخته شده و اثر زلزله های با محتوای فرکانسی مختلف در پاسخ  سازه های بالا و پایین شیب مورد ارزیابی قرار گرفته است. در انتها تاثیر انعطاف پذیری خاک در پاسخ سازه های مجاور شیروانی مورد بررسی قرار می گیرد. در نظر گرفتن اندرکنش خاک - سازه در خاک های نرم ، می تواند جابجایی ماکزیمم را تا حدود 100 درصد مقدار اولیه افزایش دهد ولی ماکزیمم برش پایه را تا حدود 10درصد مقدار اولیه کاهش دهد. در نتیجه تحلیل با اندرکنش توپوگرافی بر روی پاسخ ها به شدت تاثیر دارد. تغییر پاسخ با تغییر رکورد زلزله بعضا تا 40 درصد در نتایج مشاهده می گردد. لذا جهت بررسی صحیح، تحلیل های کامل دینامیکی می بایست مبنا قرار گرفته و مقدار ماکزیمم به تنهایی در تحلیل توپوگرافی های خاکی نمی تواند مورد استناد قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اندرکنش خاک - سازه، شیروانی، زلزله، فرکانس
 • پری نساء مصحفی*، زهره خواجه سعید صفحات 87-97

  زمین لرزه به عنوان یکی از مخرب ترین پدیده ها و مخاطرات طبیعی مطرح است که به دلیل افزایش رشد و توسعه شهرها و تمرکز سرمایه اهمیت بالایی پیدا کرده است. زمین لرزه ها افزون بر شتاب ناشی از عبور موج، خطر گسیختگی زمین را نیز به دنبال دارند. تجربه زلزله های مخرب نشان می دهد که سازه های واقع در حریم گسله ی زمین لرزه ای، بیشترین خسارت را در زمان وقوع زمین لرزه داشته اند. شتاب ماکزیمم حرکت زمین قابل محاسبه است و با تمهیدات مهندسی می توان خسارات آن را کنترل نمود، اما مهار جابجایی های بزرگ و جلوگیری از انتقال آن به سازه در زون گسل زمین لرزه ای کاری دشوار است. در ویرایش چهارم آیین نامه 2800 بر اساس کار کمیته پهنه بندی این آیین نامه، بیش از 300 گسله اصلی و بزرگ برای سرزمین ایران به نقشه در آمده و علاوه بر آن گسله های نهان دیگری نیز وجود دارد که شناسایی و جانمایی دقیق آنها نیازمند انجام مطالعات دقیقتر است. نکته مهم در لرزه خیزی گستره ایران زمین علاوه بر عمق نسبتا کم زلزله های رخ داده، انطباق کانون های رخداد زلزله ها با موقعیت قرارگیری مراکز جمعیتی است. روش ارزیابی و برآورد خسارات ناشی از زلزله، ابزار مهمی برای مقابله با زلزله و همچنین برآورد بیمه ساختمان ها می باشد. تحقیق حاضر یک مطالعه مروری است که در آن به ارزیابی پژوهش هایی که از سال 1998 تا 2023 در ارتباط با خسارتهای اقتصادی ساخت و سازهای شهری در پهنه های گسلی صورت گرفته، پرداخته شده است. از بین روش های کمی و کیفی متعدد، پنج متد کارآمد جهت تخمین و ارزیابی خسارات اقتصادی زلزله ها در راستای پیش بینی بحران و مدیریت به موقع بحران در هنگام رخداد زلزله در ساخت و ساز های واقع بر زون های گسلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با عنایت به اینکه مشخصات هندسی گسل ها و حریم مهندسی گسلش در هر زون گسلی، مختص آن پهنه است لذا جهت پیش بینی و برآورد دقیق خسارات اقتصادی، اجرای ترکیبی از متدهای مطرح شده پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: زمین لرزه، ساخت و ساز شهری، پهنه گسلی، خسارت اقتصادی، مدل ارزیابی خسارت
|
 • Mohammadhossein Mansourghanaei *, Morteza Biklaryan, Alireza Mardookhpour Pages 1-12
  In this research, firstly, three mix designs of alkali-activated concrete containing 92, 96, and 100% blast furnace slag and 8, 4, and 0% nano-silica were made. After performing the compressive strength and modulus of elasticity tests and choosing one design as the optimal design in terms of superior mechanical properties, by adding 1 and 2% polyolefin fibers to the optimal design, two more designs of alkali-activated concrete were made. All concrete samples were subjected to compressive strength and modulus of elasticity, XRF and SEM tests. The results of the tests exhibited superiority in mechanical and microstructural properties of the alkali-activated concrete compared to normal concrete at all processing ages. At the processing age of 90 days (as the best age in performance due to the progress of the chemical process), following the compressive strength test, the lowest (49.94 MPa) and the highest (66.36 MPa) compressive strength values ​​were obtained, respectively, for design 1 including Normal concrete and design 4 including alkai-activated concrete containing 8% nanosilica. At the same processing age, the lowest (32.44 GPa) and the highest (42.51 GPa) modulus of elasticity were achieved in design 1 and 6 of the alkali-activated concrete containing 8% nano-silica and 2% polyolefin fibers, respectively. At this age, addition of 8% nano-silica and 2% fibers in the alkali-activated concrete of design 6 resulted in a decrease of 22.49% in the compressive strength and an improvement of 7.05% in the modulus of elasticity.
  Keywords: Alkali-activated concrete, mechanical properties of concrete, Modulus of elasticity test, Scanning electron microscopy (SEM), X-ray fluorescence (XRF)
 • Rasoul Sabetahd, Seyed Arash Mousavi Ghasemi *, Ramin Vafaei Poursorkhabi, Ardashir Mohammadzadeh, Yousef Zandi Pages 13-26
  In the present research, design of a strong and online adaptive controller in the active cable control system is discussed to overcome the earthquake vibrations of multi-story buildings. Considering all variables as unknown, this study introduces a new type 2 adaptive neuro-fuzzy controller. Using the MLP neural network (multi-layer perceptrons), Jacobian and the structural system estimation are extracted. This estimated structural system model is implemented into the online controller system in the next step. Adaptive controllers are tuned using a post-propagation algorithm and Extended Kalman Filter and are thus able to control and tune the controllers and the cable system. In this method, a PID controller is also used, which increases the strength and stability of the adaptive neural-fuzzy controller system two against earthquake vibrations. The superiority of the proposed controller system over an online simple adaptive controller is also demonstrated. This controller is utilized as an implicit reference model. In this proposed method, Extended Kalman Filter is innovatively used to tune online controllers. In this research, the performance of both controllers is investigated under the far and near fault field pressures. Based on the numerical results, the adaptive neural-fuzzy controller performs about 21% better than the online simple adaptive controller in minimizing the seismic responses of the structure during an earthquake and reaching the control criteria when the parametric characteristics of the structure change.
  Keywords: : Online adaptive controller, 20-story benchmark structure, MLP Neural network, Adaptive neuro-fuzzy type 2 controller, Simple adaptive controller
 • Ali Parvari *, Behnam Fallah Pages 27-40
  Zipper bracing system is one of these types of braces. The zipper bracing members transfer the unbalanced tensile forces created in a floor to its upper floor, and this process continues until there is an increase in lateral load and causes the braces of the higher floors to buckle. In this article, the dynamic behavior of the braced structure with zipper under the influence of earthquake records with rocking component and without rocking movement has been studied. SAP2000 software was used for modeling. Seven accelerometer pairs have been utilized for nonlinear dynamic analysis. The studied frames are 6-, 9- and 12- floors with a floor height of 3 meters. In all the studied models, the joint in the bracing part has been damaged. In this part, most of the damages have been at the level of continuous usability, and in the 9- and 12-story structures, the damage is a little wider and at the level of life safety performance. In the structures where rocking movement has been applied in the foundation part, it has caused the movement and shearing of the foundation of the structure to be reduced by 20 to 35 percent because it absorbs some of the earthquake force. Examining the results related to the displacement of the roof of the structure, it has been observed that the displacement of the roof in the structure with CBF bracing was about 10 to 25% less than the structure with zipper bracing.
  Keywords: Zipper Bracing, behavior coefficient, Nonlinear Dynamic Analysis, SAP2000, Rocking Motion
 • Siamak Saboonchi, Ashkan Khodabandehlou * Pages 41-56
  In the present research, the seismic fragility and collapse capacity of concrete moment frames have been investigated by considering different ratios for the weak beam-strong column rule in the optimization process in the performance-based design framework. In order to implement performance-based optimization, the center of mass metaheuristic algorithm has been applied in this research. The philosophy of design approach based on performance and even traditional design methods allows the structure to suffer damage facing strong and relatively strong earthquakes. Therefore, in order to estimate the level of safety of the structure against earthquakes, it seems necessary to use quantitative indicators of seismic safety and the collapse capacity of the structure. In order to predict the collapse capacity of each optimal structure, using incremental dynamic analysis, the modified collapse safety margin ratio under far and near fault earthquakes has been calculated. Two examples, 3-span three and six floor frames have been studied in this research, which are designed in the performance-based optimization framework and considering the coefficients of 0.8, 1.2 and 1.6 to control the weak beam-strong column rule in the optimization process. The results indicate that increasing the rigidity of the column compared to the beam in this research actually affects the ductility of the structure, and by choosing structures with greater rigidity of the column compared to the beam, it leads to an increase in the collapse capacity and a decrease in the fragility of the structure.
  Keywords: RC moment frame, performance-based optimization, Strong Column-Weak Beam, center of mass meta-heuristic algorithm, collapse capacity, near-field earthquake, far-field earthquake, Incremental dynamic analysis
 • HabibAllah Poornamazian, Mohsen Izadinia * Pages 57-71

  Adopting risk management is a must, inevitable in all construction projects. Risk management is very important in retrofitting of the projects. Strengthening the reinforced concrete beams with respect to their type and how they are made is assessed in this study. Although both of the near-surface mounted (NSM) and externally bonded reinforcement (EBR) methods have advantages and disadvantages and it depends on the reinforced member and the project conditions, but in general, the NSM method outperforms the EBR while somehow (EBR) is adopted more. A researcher-designed questionnaire consists of ten restrictive factors regarding NSM implementation. The responding persons consist of skilled experts with at least five years of experience in this field. The execution of risk management in NSM, obstacles on the way of implementation, and the effect of risk management on the functionality of these factors are of concern here. The obtained data is assessed through statistical tests. The factors of more execution time, lack of experts, high volume, low knowledge on the client, uninformed employers, consultants and contractors about the existence of this method, complexities in the calculation, big calculating mass, concrete cover 5-7 cm, FRP rebar needed in NSM, high implementation cost and high FRP implementation cost are considered as the restrictive factors affecting NSM implementation. The initial assumption that the ten factors were restrictive as to NSM implementation led to proving that the factor of lack of information about this method within the client, contractor, and consultant was the most effective as a restriction. This proof was obtained through the statistical tests conducted on the assumptions.

  Keywords: risk management, Project Management, strengthening with FRP, EBR, NSM
 • Karim Ghaedi, Hadi Dashti * Pages 72-86
  The effect of topography on the seismic response of structures, owing to the construction of adjacent buildings, has been a challenging issue in recent decades. In this study, while considering the behavioral characteristics of the soil, the effect of topographic slope and height on the seismic response of the structures in their vicinity has been investigated. and the effect of earthquakes with different frequency content on the response of structures up and down the slope has been evaluated. Also, the effect of earthquakes with different frequency content on the response of the structures at the top and down the slope was evaluated. At the end, the effect of soil flexibility on the response of structures adjacent to the slope was investigated. Considering the soil-structure interaction in soft soils can increase the maximum displacement to about 100% of the initial value, but it reduces the maximum base shear to approximately 10% of the initial value. Consequently, the analysis with topographical interaction strongly affects the answers. The change of response with the change of the earthquake record is sometimes observed up to 40% in the results. Therefore, for correct interpretation, full dynamic analyses should be based and the maximum value alone cannot be relied upon in the analysis of soil topographies
  Keywords: soil-structure interaction, Slope, Earthquake, frequency
 • Parinesa Moshefi *, Zohreh Khajehsaeed Pages 87-97

  Earthquake is considered as one of the most destructive phenomena and natural hazards, which has become very important due to the increase in the growth and development of cities and the concentration of capital. Earthquakes, in addition to the acceleration caused by the passage of the wave, also carry the risk of earth rupture. The experience of destructive earthquakes indicates that the structures located in the boundaries of the earthquake fault suffered the most damage when the earthquake occurred. The maximum acceleration of ground movement can be calculated and its damages can be controlled by engineering measures, but it is difficult to control large displacements and prevent its transfer to the structure in the seismic fault zone. In the fourth edition of the 2800 Code, based on the study of the zoning committee of this Code, more than 300 main and large faults have been mapped for the territory of Iran, and in addition to that, there are other hidden faults that need to be accurately identified and located by more detailed studies. An important point in the seismicity of Iran, in addition to the relatively low depth of the earthquakes, is the adaptation of the hypocenters of the earthquakes to the location of the population centers. The method of evaluating and estimating damages caused by earthquakes is an important tool for dealing with earthquakes and also estimating building insurance. The present research is a review study in which the evaluation of the researches conducted from 1998 to 2023 related to the economic damages of urban constructions in the fault zones has been done. Among the many quantitative and qualitative methods, five effective methods for estimating and evaluating the economic damages of earthquakes are analyzed in order to predict the crisis and timely management of the crisis during the occurrence of the earthquake in the constructions located on the fault zones. Considering the issue that the geometrical characteristics of the faults and the engineering boundaries of the faults in each fault zone are specific to that area, therefore, in order to predict and accurately estimate the economic losses, it is suggested to implement a combination of the proposed methods.

  Keywords: Earthquake, urban construction, Fault zone, economic damages, Damage assessment model