فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی روانشناختی - سال سیزدهم شماره 4 (زمستان 1401)
 • سال سیزدهم شماره 4 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/06
 • تعداد عناوین: 19
|
 • مهرنوش عابدین زاده، سید عباس حقایق*، زهره رییسی صفحات 1-17

  هدف پژوهش حاضر، الگویابی ساختاری رفتارهای پرخطر براساس سیستم های مغزی-رفتاری و ابعاد تاریک شخصیت با میانجی گری توانایی کنترل فکر در دانش آموزان دوره دوم متوسطه بود. پژوهش از نوع کاربردی و روش پژوهش همبستگی به شیوه مدل یابی معادلات ساختار بود. جامعه پژوهش متشکل از کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شاهین شهر در سال تحصیلی 1400-1399 بود که از بین آنان 505 نفر (262 پسر و 243 دختر) به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های سیستم مغزی رفتاری (BBSQ)، رفتارهای پرخطر (HRBQ)، شخصیت تاریک (DTPQ) و توانایی کنترل فکر (CTAQ) بودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری، به وسیله نرم افزار SPSS و Amos ویرایش 23 صورت گرفت. نتایج نشان داد سیستم های فعال سازی و بازداری رفتاری، ابعاد تاریک شخصیت (خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه ستیزی) بر توانایی کنترل فکر و رفتارهای پرخطر دانش آموزان دارای اثر مستقیم معنادار بوده است (001/0>p). همچنین مطابق نتایج، توانایی کنترل فکر علاوه بر اثر مستقیم بر رفتارهای پرخطر دانش آموزان، در رابطه سیستم های مغزی-رفتاری و ابعاد تاریک شخصیت با رفتارهای پرخطر دانش آموزان دوره دوم متوسطه نیز نقش میانجی معنادار دارد. با توجه به نقش میانجی معنادار توانایی کنترل فکر، پیشنهاد می شود تا با آموزش تکنیک های توانایی کنترل فکر به دانش آموزان و تاثیر بر سیستم های مغزی رفتاری و ابعاد تاریک شخصیت، از بروز رفتارهای پرخطر در میان آنان کاسته شود.

  کلیدواژگان: سیستم مغزی رفتاری، ابعاد تاریک شخصیت، توانایی کنترل فکر، رفتار پرخطر
 • افضل السادات حسینی*، صادق کشاورزیان، سیده خدیجه امیریان، مینا نظامی صفحات 19-35
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و واکاوی تجارب مربیان مناطق محروم شرکت کننده در کارگاه مجازی تربیت مربی خلاقیت انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه شرکت کنندگان دوره های غیرحضوری تربیت مربی خلاقیت شهر تهران در سال 1400 بود. نمونه حاضر در پژوهش شامل 14 نفر (4 مرد و 10 زن) از شرکت کنندگان در کارگاه تربیت مربی خلاقیت بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته در بستر تعاملی زوم جمع آوری و با روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شد و مصاحبه ها تا حد اشباع داده ها ادامه یافت. بررسی روایی با استفاده از روش بازبینی توسط همکاران و مشارکت کنندگان، و بررسی پایایی از طریق کدگذاری متن سه مصاحبه توسط افراد ناشناس خارج از پژوهش انجام شد. یافته ها در قالب 383 کد، 33 مضمون فرعی اولیه و درنهایت 16 مضمون فرعی پرتکرار، ابعاد و کیفیت آموزش مربیان مناطق محروم در کارگاه آنلاین خلاقیت را منعکس کرد. نتایج نشان داد مربیان رضایت معنادار از کارگاه مذکور داشتند و دانش، نگرش و مهارت های آن ها در زمینه خلاقیت بعد از حضور در این کارگاه، تغییر معناداری داشت. سوالات مربوط به ارزیابی آموزش ها به برگزارکنندگان این کارگاه کمک خواهد کرد تا در طراحی و اجرای برنامه های آموزشی آینده موثرتر اقدام کنند؛ به طور مثال، از نتایج این پژوهش و پژوهش های مشابه می توان برای تدوین برنامه درسی و آموزشی خلاق بهره برد.
  کلیدواژگان: خلاقیت، تجارب زیسته مربیان، کارگاه تربیت مربی خلاقیت
 • زهرا آذری قهفرخی، مجتبی انصاری شهیدی*، مهران شاه زمانی، هادی فرهادی صفحات 37-52
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر سازگاری اجتماعی و رفتارهای خودمراقبتی بیماران قلبی با علایم افسردگی (پس از عمل جراحی قلب باز) انجام گرفت. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل بیماران تحت جراحی قلب باز با علایم افسردگی مراجعه کننده به بیمارستان های تخصصی قلب (چمران، سینا و میلاد) شهر اصفهان در شش ماهه دوم سال 1398 بود. در این پژوهش، 35 بیمار قلبی با علایم افسردگی با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه جای دهی شدند (16 بیمار در گروه آزمایش شامل 11 زن و 5 مرد و 19 بیمار در گروه گواه شامل 13 زن و 6 مرد). گروه آزمایش، مداخله آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی را طی دو ماه در 8 جلسه 75 دقیقه ای دریافت کردند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی (DQ) پرسشنامه سازگاری اجتماعی (SAQ) پرسشنامه رفتارهای خودمراقبتی (SCQ) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-23 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر سازگاری اجتماعی و رفتارهای خودمراقبتی بیماران قلبی با علایم افسردگی تاثیر معنادار دارد (001/0<p). براساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی با بهره گیری از تکنیک های نگرش ذهن آگاهانه، فعالیت های ذهن آگاهانه، پرداختن به احساسات و هیجانات مشکل ساز و تمرینات تنفس برای مدیریت خشم می تواند به عنوان مداخله ای موثر برای بهبود سازگاری اجتماعی و رفتارهای خودمراقبتی بیماران قلبی با علایم افسردگی مورد استفاده گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، افسردگی، بیماران قلبی، رفتارهای خودمراقبتی، سازگاری اجتماعی
 • نرگس مجتهدی فر، سیاوش طالع پسند*، اسحق رحیمیان بوگر صفحات 53-70
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر نوع بازخورد و کانون تنظیم و تعامل آن ها بر جهت گیری هدف های پیشرفت دانش آموزان انجام گرفت. مطالعه از نظر هدف کاربردی بود و در آن، از روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون چهارگروهی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ششم مدارس ناحیه 6 مشهد در سال تحصیلی 1399-1398 بود و از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد. شرکت کنندگان 128 دانش آموز بودند که به طور تصادفی در چهار گروه قرار گرفتند. همه آن ها قبل و بعد از مداخله، پرسشنامه جهت گیری هدف پیشرفت الیوت و مک گریگور (AGQ-R) را تکمیل کردند. داده ها با مدل تحلیل کوواریانس عاملی و با نرم افزار SPSS-24 تحلیل شد. یافته ها نشان داد بازخورد خودارجاعی در شرایطی که کانون تنظیم ارتقا بود، موجب افزایش هدف های پیشرفت تبحری گرایشی شد، اما در شرایطی که کانون تنظیم پیشگیری بود، هدف های پیشرفت تبحری اجتنابی را افزایش نداد. بازخورد هنجاری در شرایطی که کانون تنظیم ارتقا بود، موجب افزایش جهت گیری هدف های عملکردی گرایشی شد و در شرایطی که کانون تنظیم پیشگیری بود، به افزایش هدف های پیشرفت عملکردی اجتنابی انجامید. با توجه به یافته های این پژوهش، می توان گفت بازخورد، یکی از عوامل بسیار مهم در شکل گیری هدف های پیشرفت دانش آموزان است. نوع جهت گیری انتخابی سبب می شود دانش آموزان رفتارها و پیامدهای عاطفی مختلفی را دنبال کنند. درنهایت تلویحات کاربردی یافته ها مورد بحث قرار گرفت.
  کلیدواژگان: بازخورد، هدف های پیشرفت، مرجع مقایسه، کانون تنظیم
 • فاطمه افصحی*، نیما قربانی، رضا رستمی صفحات 71-89
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای فرایندهای خودنظم بخشی در رابطه استرس ادراک شده با افسردگی، شرم و گناه در بیماران مبتلا به پسوریازیس و همراهان آن ها بود. پژوهش حاضر براساس هدف کاربردی و در چارچوب رویکرد کمی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به پسوریازیس و افراد سالم (همراهان بیماران) مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان پوست رازی شهر تهران در سال 1396 بودند. 168 بیمار (85 مرد و 83 زن) و 121 همراه بیمار (22 مرد و 99 زن) به روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه های خودشناسی انسجامی (ISK)، خودمهارگری (SCS)، بهوشیاری (MAAS)، استرس ادراک شده (PSS) و مقیاس افسردگی (MMPI) در این تحقیق به کار گرفته شدند. داده ها با استفاده از SPSS-22 و به روش های آماری توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون سلسله مراتبی تعدیلی و آزمون T تحلیل شدند. یافته ها نشان داد خودشناسی انسجامی و شرم در همراهان بیماران، بیشتر از بیماران پسوریازیس است. در مقابل، اضطراب و افسردگی در گروه بیماران پسوریازیس بیشتر از همراهان آن ها بود. همچنین نتایج نشان داد رابطه بین استرس ادراک شده با افسردگی و شرم به وسیله خودشناسی انسجامی تعدیل می شود. درنتیجه ضرورت دارد متخصصان بهداشت روان، نهادهای آموزشی و والدین به پرورش فرایندهای خودنظم بخشی در افراد بپردازند.
  کلیدواژگان: افسردگی، استرس ادراک شده، پسوریازیس، شرم، فرایندهای خودنظم بخشی
 • فرناز عمادی فر، محمدحسین فلاح یخدانی*، سعید وزیری یزدی، زهرا چابکی نژاد صفحات 91-108

  پژوهش حاضر با هدف تدوین و ارزیابی الگوی درمانی بر پایه طرحواره درمانی و درمان متمرکز بر شفقت و ارزیابی اثربخشی آن بر دلزدگی زناشویی زنان دارای تعارض زناشویی و طرحواره های ناسازگار اولیه مربوط به حوزه بریدگی و طرد انجام گرفت. روش پژوهش در بخش کیفی، تحلیل مضمون به روش قیاسی و در قسمت کمی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان دارای تعارض زناشویی به مراکز مشاوره شهر اصفهان در تابستان 1399 بود. تعداد 26 زن با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه جای دهی شدند. گروه آزمایش، مداخله الگوی درمانی بر پایه طرحواره درمانی و درمان متمرکز بر شفقت را طی دو ماه و نیم دریافت کردند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تعارض زناشویی (MCQ)، پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه (SQ) و پرسشنامه دلزدگی زناشویی (MBQ) بود. داده های پژوهش به شیوه تحلیل واریانس آمیخته به وسیله نرم افزار آماری SPSS-23 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد الگوی درمانی بر پایه طرحواره درمانی و درمان متمرکز بر شفقت از نظر متخصصان دارای روایی محتوایی کافی است. براساس یافته ها، الگوی درمانی بر پایه طرحواره درمانی و درمان متمرکز بر شفقت، با بهره گیری از مفاهیم طرحواره درمانی و درمان متمرکز بر شفقت می تواند به عنوان درمانی کارآمد در جهت کاهش دلزدگی زناشویی زنان دارای تعارض زناشویی و طرحواره های ناسازگار اولیه مربوط به حوزه بریدگی و طرد به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: دلزدگی زناشویی، زنان دارای تعارض زناشویی، طرحواره درمانی و درمان متمرکز بر شفقت، طرحواره های ناسازگار اولیه
 • عباس رحیمی نژاد، هادی بهرامی احسان، مهدی ایمانی زاده* صفحات 109-124
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای معنای زندگی در رابطه با سرمایه روان شناختی و سرمایه اجتماعی با انواع بهزیستی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش را تمام دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قم در ترم دوم سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل دادند که از میان آن ها 234 دانشجوی دختر و پسر (با میانگین سنی 47/24 و انحراف معیار 189/7) دانشکده های گوناگون به صورت دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سرمایه اجتماعی اونیکس و بولن (SCQ)، سرمایه روان شناختی لوتانز (PCQ)، مقیاس بهزیستی جامع کیز (CSM) و منابع معنای زندگی اشنل (SoMe) بود. داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادله ساختاری و به کارگیری نسخه 24 نرم افزار ایموس تحلیل شدند. نتایج نشان داد الگوی فرضی اولیه با داده های مشاهده شده برازش مطلوب دارد. همچنین مطابق یافته ها، سرمایه روان شناختی و سرمایه اجتماعی با واسطه معناداری زندگی، با انواع بهزیستی رابطه مثبت معنادار دارند. از طرفی سرمایه روان شناختی با واسطه بحران معنا با انواع بهزیستی، رابطه منفی معنادار دارد، ولی چنین رابطه ای برای سرمایه اجتماعی با انواع بهزیستی با واسطه بحران معنا یافت نشد. با توجه به اهمیتی که سازه های سرمایه روان شناختی، سرمایه اجتماعی، معناداری زندگی و بحران معنا در انواع بهزیستی افراد جامعه دارند، باید برای بهینه کردن این ابعاد برنامه ریزی کرد.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: سرمایه روان شناختی، سرمایه اجتماعی، انواع بهزیستی، معنای زندگی
 • مجتبی محمودی نودژ، آزیتا امیرفخرایی*، عبدالوهاب سماوی صفحات 125-138
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و تاب آوری بهبودیافتگان کووید-19 انجام شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل بهبودیافتگان کووید-19 با سابقه بستری شهر بندرعباس در زمستان 1399 بود. از بین جامعه آماری، 27 بهبودیافته کووید-19 به صورت گلوله برفی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند که 13 نفر در گروه آزمایش (7 مرد و 6 زن) و 14 نفر (6 مرد و 8 زن) در گروه گواه بودند. افراد حاضر در گروه آزمایش، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ده جلسه) را طی دو ماه و نیم دریافت کردند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تاب آوری و پرسشنامه کیفیت زندگی بود. داده ها به شیوه تحلیل واریانس آمیخته به وسیله نرم افزار آماری SPSS-23 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی (0001>P؛ 61/0=Eta؛ 75/38=F) و تاب آوری (0001>P؛ 62/0=Eta؛ 90/39=F) بهبودیافتگان کووید-19 با سابقه بستری تاثیر داشته است. بدین صورت که این درمان توانسته سبب بهبود کیفیت زندگی و تاب آوری آنان شود. براساس یافته های پژوهش حاضر، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، با بهره گیری از شش فرایند اصلی پذیرش، گسلش، خود به عنوان زمینه، ارتباط با زمان حال، ارزش ها و عمل متعهدانه می تواند به عنوان درمانی موثر در جهت بهبود کیفیت زندگی و تاب آوری بهبودیافتگان کووید-19 به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، کیفیت زندگی، تاب آوری، بهبودیافتگان کووید-19
 • بهزاد عمرانی*، مهدیه رحمانیان، مهناز علی اکبری دهکردی صفحات 139-155

  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر نظریه عقلانی-هیجانی-رفتاری (REBT) بر ارتقای عزت نفس و کاهش فرسودگی شغلی مردان شاغل متاهل بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی است و یک مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل به همراه دوره پیگیری یک ماهه است. جامعه آماری مطالعه شامل مردان شاغل متاهل شهر تهران در زمستان 1399 بود. نمونه پژوهش شامل 40 نفر بود که با معیارهای ورود به پژوهش مطابقت داشتند و از طریق روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش و گروه کنترل (هر گروه 20 نفر) قرار داده شدند. آموزش گروهی مبتنی بر نظریه عقلانی-هیجانی-رفتاری طی هشت جلسه هفتگی فقط در گروه آزمایش اعمال شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (CSEI) و پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاک (MBI) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS-25 و به روش تحلیل کوواریانس (ANCOVA)، تحلیل واریانس (ANOVA) یک راهه با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بن فرونی انجام گرفت. یافته ها نشان دهنده افزایش معنادار سطح عزت نفس در گروه آزمایش بود و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار مانده است (001/0<p). در خصوص فرسودگی شغلی، اثربخشی مداخله در دو خرده مقیاس این متغیر در گروه آزمایش معنادار بود و این تاثیرات پایداری در مرحله پیگیری حفظ شدند (001/0<p). درنتیجه، آموزش گروهی مبتنی بر REBT می تواند مداخله ای مناسب به منظور ارتقای عزت نفس و همچنین بهبود دو خرده مقیاس از سه مولفه فرسودگی شغلی باشد.

  کلیدواژگان: عزت نفس، فرسودگی شغلی، نظریه عقلانی-هیجانی-رفتاری، آموزش گروهی
 • عاصم اسماعیلی*، کیومرث فرحبخش، آسیه شریعتمدار صفحات 157-172
  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی تمایزی اعتیاد به پورنوگرافی براساس احساس شرم و خودشیفتگی ناسالم مردان شهر تهران بود. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی مردان 18 سال به بالای شهر تهران در سال 1400-1399 بودند. از میان آن ها 200 نفر (100 نفر معتاد به پورنوگرافی و 100 نفر بدون اعتیاد به پورنوگرافی) به روش نمونه گیری داوطلبانه (اینترنتی) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس های مصرف مشکل ساز پورنوگرافی (PPCS)، خرده مقیاس احساس شرم مقیاس گناه و شرم (GASP) و خودشیفتگی (MTN) بود. برای تجزیه و تحلیل دادها از روش تحلیل تمیز و همچنین نرم افزار SPSS-26 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد توان احساس شرم و خودشیفتگی ناسالم برای پیش بینی کنندگی اعتیاد به پورنوگرافی مثبت و معنادار و قادر به پیش بینی عضویت گروهی مردان معتاد به پورنوگرافی و بدون اعتیاد به پورنوگرافی است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت با افزایش احساس شرم و خودشیفتگی ناسالم افراد، میزان استفاده آن ها از پورنوگرافی افزایش پیدا می کند. به درمانگران و بالینگرانی که با موارد اعتیاد به پورنوگرافی و در حالت کلی تر، رفتارهای اعتیادی جنسی در تماس هستند، پیشنهاد می شود که درمورد هیجان های تجربه شده و تیپ شخصیتی این افراد، به شرم و خودشیفتگی توجه ویژه ای داشته باشند.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: اعتیاد به پورنوگرافی، احساس شرم، خودشیفتگی ناسالم
 • یاسر رضاپور میرصالح*، فهیمه کوهستانی، ندا عرفان صفحات 173-186
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی ادراک اجتماعی در ارتباط بین تعامل مادر-کودک و مهارت های اجتماعی از دیدگاه مادران دارای کودک پیش دبستانی بود. این مطالعه، پژوهشی همبستگی است که با استفاده از روش تحلیل معادلات ساختاری انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مادران کودکان پیش دبستانی شهر نایین در سال 1399 بود. نمونه مورد مطالعه شامل 179 مادر بود که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های مهارت های اجتماعی (SSRS)، تعامل مادر-کودک (MPCIS) و ادراک اجتماعی (CSUS) جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار AMOS صورت گرفت. یافته ها نشان داد ضریب مسیر مستقیم تعامل مادر-کودک به مهارت های اجتماعی و ادراک اجتماعی و همچنین ادراک اجتماعی به مهارت های اجتماعی مثبت و معنادار است (01/0>p). علاوه براین، ضریب غیرمستقیم ارتباط بین تعامل مادر-کودک و مهارت های اجتماعی با واسطه ادراک اجتماعی معنادار است (05/0>p). براساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که کیفیت تعامل مادر-کودک نه تنها می تواند به طور مستقیم مهارت های اجتماعی کودک را تبیین کند، بلکه به طور غیرمستقیم از طریق افزایش میزان ادراک اجتماعی کودک نیز می تواند موجب بهبود مهارت های اجتماعی کودک شود.
  کلیدواژگان: ادراک اجتماعی، تعامل مادر-کودک، مهارت های اجتماعی
 • مژگان فاطمی، سعید بختیارپور*، رضا پاشا، فریبا حافظی صفحات 187-202
  پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل پیش بینی اضطراب اجتماعی براساس کمال گرایی و خودکارآمدی اجتماعی با میانجی گری تحریف های شناختی در نوجوانان دختر و پسر صورت گرفت. روش پژوهش، توصیفی-همبستگی و تحلیل مسیر بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه اول و دوم شهر اهواز بود که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری شامل 373 نوجوان بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس اضطراب اجتماعی (CAS)، مقیاس کمال گرایی (PS)، پرسشنامه تحریف های شناختی (CDQ) و پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی (SSEQ) بود. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل مسیر صورت گرفت. نتایج نشان داد کمال گرایی، خودکارآمدی اجتماعی و تحریف های شناختی با اضطراب اجتماعی دارای رابطه معنادار است (0/01>p). همچنین کمال گرایی و خودکارآمدی اجتماعی بر تحریف های شناختی با اضطراب اجتماعی اثر مستقیم معنادار دارد (0/01>p). علاوه براین مطابق نتایج بوت استراپ و سوبل، تحریف های شناختی در رابطه کمال گرایی و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب اجتماعی در نوجوانان دختر و پسر دارای نقش میانجی گری معنادار است (0/01>p). درنهایت مدل از برازش مناسب برخوردار بود. با توجه به نقش میانجی معنادار تحریف های شناختی لازم است درمانگران بالینی با به کارگیری فنون شناختی، تحریف های شناختی نوجوانان را کاهش دهند.واژه های کلیدی: اضطراب اجتماعی، کمال گرایی، خودکارآمدی اجتماعی، تحریف های شناختی، نوجوانان.
  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، کمال گرایی، خودکارآمدی اجتماعی، تحریف های شناختی، نوجوانان
 • علی حسین زاده اسکویی، سحر صمدی کاشان، محمدصادق زمانی زارچی، رضوانه اسدی اسدآباد، مریم بختیاری* صفحات 203-216

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری شناختی و عزت نفس زنان آسیب دیده از خیانت انجام شد. روش تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی مراجعه کننده به کلینیک های مشاوره و دادگاه های خانواده شهر تهران در سال 1397 بود که از بین آن ها 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) جای گرفتند. افراد گروه آزمایشی به مدت هشت جلسه (90 دقیقه) تحت درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند، اما گروه گواه مداخله ای دریافت نکردند. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CFI) و مقیاس عزت نفس روزنبرگ (RSES) بود. درنهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-22 و به روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند. یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب افزایش معنادار میانگین نمرات پس آزمون متغیرهای انعطاف پذیری شناختی و عزت نفس در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه شده است (05/0>p). براساس یافته ها، درمان پذیرش و تعهد می تواند در زمینه بهبود انعطاف پذیری شناختی و عزت نفس در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی، مورد استفاده مشاوران و درمانگران خانواده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری شناختی، پذیرش، تعهد، خیانت زناشویی، عزت نفس
 • مرضیه دهقانی*، کریمه آزرمی بستان آباد صفحات 217-232
  هدف پژوهش حاضر، تحلیل روایت های یک مشاور دبیرستان، در بررسی عوامل ایجاد اضطراب و علایم آن در بین دانش آموزان دوره متوسطه و همچنین ارایه راهکارهای مناسب در این زمینه بود. پژوهش با رویکرد کیفی و به روش روایت پژوهی انجام گرفت. در تحقیق روایی حاضر، منبع داده ها فرد شرکت کننده خانم 42 ساله است که 17 سال به عنوان مشاور در دو دبیرستان دخترانه شهر بستان آباد استان آذربایجان شرقی خدمت کرده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه روایی، مصاحبه نیمه ساختاریافته، مشاهدات میدانی (حضور در برخی از جلسات مشاوره) و یادداشت برداری بود. برای تحلیل روایت ها از تحلیل مضمون استفاده شد. یافته ها نشان داد شرایط سنی، تحصیلی و خانوادگی از عوامل به وجودآورنده اضطراب در دانش آموزان نوجوان است. همچنین مطابق تحلیل روایت ها، علایم وجود این اختلال در دانش آموزان به چهار شکل جسمانی، احساسی، رفتاری و علایم شناختی نمود پیدا می کند. راهکارهای کاهش میزان اضطراب در دانش آموزان شامل تنظیم میزان خواب، فعالیت های جسمی و رژیم غذایی، حمایت والدین، تمرکز بر نقاط مثبت، انجام کارهای شادی بخش و گفت وگو با دانش آموز مضطرب بود. براساس نتایج، شاید اضطراب ناشی از شرایط سنی دانش آموزان نوجوان، راه گریزی نداشته باشد، ولی می توان با حل برخی از مشکلات آموزشی و خانوادگی آنان، این اختلال را به حداقل رساند. در تحلیل و تفسیر این روایت، برخی نکاتی که در مسیر مشاوره وجود داشتند بررسی شد. با توجه به یافته های پژوهش، استخدام مشاوران متخصص در مدارس و اهمیت دادن به این نیروی های آموزشی، برگزاری دوره های آموزشی برای والدین فرزندان دارای اختلال اضطراب و همچنین بازنگری نظام آموزشی کشور به خصوص نظام ارزشیابی مدارس، اهمیت بسیار زیادی در کاهش اضطراب دانش آموزان خواهد داشت.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: اضطراب، روایت پژوهی، مشاور، تجارب زیسته
 • محمد جوادی پور*، کتایون مطیعی، رضوان حکیم زاده صفحات 233-250
  هدف پژوهش حاضر، رهیافتی پدیدارشناسانه از ادراک معلمان از تاب آوری کودکان شهر تهران بود. بدین منظور، این پژوهش بر مبنای رویکرد تفسیرگرایانه و روش پدیدارشناسی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل معلمان منطقه 13 شهر تهران در سال 1399 بودند که از بین آن ها 20 نفر به روش هدفمند از نوع ملاکی، برای نمونه انتخاب شدند. در تحلیل مصاحبه، اقداماتی مانند مرور یادداشت های تدوین شده بلافاصله بعد از انجام هر مصاحبه برای تعدیل و تکمیل مطالب یادداشت شده و همچنین تحلیل با استفاده از راهبرد هفت مرحله ای کلایزی انجام گرفت. در این پژوهش، 8 مضمون با عنوان های کنترل هیجانات، مهارت آموختنی، خانواده، سرشت کودک، عامل محیطی، خلل در بلوغ فکری، آموزش مهارت ارتباطی و بازی، و 44 زیرمضمون طی مصاحبه ها استخراج شدند. این پژوهش تصورات و ادراکات معلمان از مفهوم تاب آوری در کودکان، عوامل و مولفه های اصلی ایجاد تاب آوری در کودکان، دلایل شکل نگرفتن تاب آوری در کودکان، آثار و پیامدهای شکل نگرفتن تاب آوری کودکان و در پایان روش های مناسب برای تقویت تاب آوری در میان کودکان را بررسی کرد. با توجه به یافته های پژوهش، عوامل فردی و خانوادگی در مسیله عدم تاب آوری بسیار مهم و چشمگیر است. همچنین آموزش فلسفه به کودکان و بهبود روابط میان فردی، از جمله راهکارهای کمک کننده به کودکانی است که تاب آوری ندارند. از این رو مدارس و معلمان می توانند در این امر پیش قدم شوند و گام های بسیار مهمی برای کمک به این دسته از کودکان بردارند.
  کلیدواژگان: تاب آوری، پدیدارشناسی، کودکان، معلمان
 • حمید حقیقی، عذرا اعتمادی*، سید احمد احمدی صفحات 251-267

  مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان های هیجان مدار و شناختی-رفتاری متمرکز بر آسیب بر تجربیات هیجانی ناشی از طلاق والدین نوجوانان پسر انجام گرفت. پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه نوجوانان پسر (15 تا 18 ساله) شهر بندرعباس در سال 1399 و 1400 بودند که تجربه طلاق والدین را داشتند. روش نمونه گیری از نوع هدفمند بود و 47 نوجوان پسر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از مقیاس تجارب هیجانی طلاق والدین (EEPD) استفاده شد. اطلاعات پژوهش، با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با سنجش مکرر و به وسیله نرم افزار آماری SPSS-23 تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد رویکرد هیجان مدار و رویکرد شناختی-رفتاری متمرکز بر آسیب در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری موجب کاهش هیجانات دردناک ساده، هیجانات دردناک پیچیده و نیازهای هیجانی شدند (01/0>p) و درعین حال به طور معناداری به رشد هیجانی نوجوانان انجامیدند (01/0>p). مقایسه رویکردهای هیجان مدار و شناختی-رفتاری متمرکز بر آسیب نشان داد در مرحله پس آزمون، رویکرد هیجان مدار در کاهش هیجانات دردناک ساده (02/0>p)، هیجانات دردناک پیچیده (04/0>p) و رشد هیجانی (02/0>p) اثربخشی بیشتری دارد، اما در پیگیری تفاوت معناداری مشاهده نشد. در یک نتیجه گیری کلی می توان گفت درمانگران و مشاوران می توانند از هردو رویکرد، هم در کاهش هیجانات دردناک و هم در رشد هیجانی پس از طلاق در میان نوجوانان استفاده کنند.واژه های کلیدی: طلاق والدین، تجارب هیجانی، درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر آسیب، درمان هیجان مدار.

  کلیدواژگان: طلاق والدین، تجارب هیجانی، درمان شناختی-رفتاری متمرکز بر آسیب، درمان هیجان مدار
 • الهام خاکزاد، سید علی حسینی المدنی*، رحیم حمیدی پور صفحات 269-285

  پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی مقابله روان شناختی برمبنای روان شناسی مثبت گرا و ارزیابی تاثیر آن بر تاب آوری افراد دارای اضطراب کووید-19 انجام شد. روش پژوهش در بخش کیفی، تحلیل مضمون به روش استقرایی و در قسمت کمی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل افراد دارای اضطراب کووید-19 شهر تهران در شش ماهه اول 1400 بود. به منظور اجرای پژوهش حاضر 35 نفر دارای اضطراب کووید-19 به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه قرار گرفتند. افراد حاضر در گروه آزمایش مداخله حاضر (10 جلسه) را طی یک ماه و نیم دریافت کردند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس اضطراب کرونا ویروس (CDAS) و پرسشنامه تاب آوری (RQ) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس آمیخته با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-23 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد الگوی مقابله روان شناختی بر مبنای روان شناسی مثبت گرا از نظر متخصصان دارای روایی محتوایی کافی است. همچنین این مداخله بر تاب آوری افراد دارای اضطراب کووید-19 تاثیر داشته است (0001>P). براساس یافته های پژوهش حاضر، الگوی مقابله روان شناختی بر مبنای روان شناسی مثبت گرا با توجه به توانمندی ها و نقاط مثبت، ترویج نوع دوستی و مهرورزی به دیگران، ادای سپاسگزاری و شکرگزاری و شکل دهی امید و خوش بینی می تواند روشی کارآمد برای بهبود تاب آوری افراد دارای اضطراب کووید-19 محسوب شود.

  کلیدواژگان: روان شناسی مثبت گرا، تاب آوری، اضطراب کووید-19
 • مهشید شعبانی، شهره قربان شیرودی*، جواد خلعتبری صفحات 287-303

  پژوهش حاضر با هدف تدوین بسته آموزشی سرمایه های روان شناختی و ارزیابی اثربخشی آن بر تکانشگری و انعطاف پذیری روان شناختی دانش آموزان طلاق دارای اختلال رفتار برونی سازی شده انجام شد. روش پژوهش حاضر در بخش کیفی، تحلیل مضمون به روش قیاسی و در قسمت کمی نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان طلاق دارای اختلال رفتار برونی سازی شده بود که در دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 1400-1399 در شهر اصفهان مشغول به تحصیل بودند. در این پژوهش، 40 دانش آموز طلاق دارای اختلال رفتار برونی سازی شده با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش، آموزش سرمایه های روان شناختی را طی دو ماه و نیم در 10 جلسه 75 دقیقه ای دریافت کرد. در این میان در گروه آزمایش 3 نفر و در گروه گواه نیز 3 نفر ریزش داشتند. پرسشنامه های استفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامه تکانشگری (IQ)، پرسشنامه انعطاف پذیری روان شناختی (PFQ) و سیاهه رفتاری کودکان و نوجوانان (CABI) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-23 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد آموزش سرمایه های روان شناختی از نظر متخصصان دارای روایی محتوایی کافی است. همچنین این بسته بر تکانشگری (0001>P؛ 74/0=Eta؛ 88/100=F) و انعطاف پذیری روان شناختی (0001>P؛ 66/0=Eta؛ 07/62=F) دانش آموزان طلاق دارای اختلال رفتار برونی سازی شده تاثیر معنادار دارد (001/0<p). براساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت آموزش سرمایه های روان شناختی می تواند به عنوان روشی کارآمد برای کاهش تکانشگری و افزایش انعطاف پذیری روان شناختی دانش آموزان طلاق دارای اختلال رفتار برونی سازی شده استفاده شود.

  کلیدواژگان: اختلال رفتار برونی سازی شده، انعطاف پذیری روان شناختی، تکانشگری، سرمایه های روان شناختی، طلاق
 • جلال مولایی، مریم چرامی*، طیبه شریفی، رضا احمدی صفحات 305-317
  هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر پذیرش و تعامل اجتماعی نوجوانان دختر شهرستان سرپل ذهاب بود. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش شامل نوجوانان 19-15 ساله دختر تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان سرپل ذهاب در شش ماهه اول سال 1399 به تعداد 285 نفر بود. از میان جامعه آماری 40 نوجوان به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند (20 نوجوان در گروه آزمایش و 20 نوجوان در گروه گواه). نوجوانان حاضر در گروه آزمایش آموزش مثبت اندیشی (11 جلسه) را طی دو ماه و نیم دریافت کردند. پرسشنامه های استفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامه پذیرش اجتماعی (SIQ) و تعامل اجتماعی (SAQ) بود. داده های پژوهش به شیوه تحلیل واریانس آمیخته با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-23 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد آموزش مثبت اندیشی بر پذیرش اجتماعی (0001>P؛ 64/0=Eta؛ 82/63=F) و تعامل اجتماعی (0001>P؛ 66/0=Eta؛ 80/68=F) نوجوانان دختر تاثیر داشته است. بدین صورت که این مداخله به بهبود پذیرش و تعامل اجتماعی نوجوانان منجر شده است. براساس یافته ها، آموزش مثبت اندیشی با بهره گیری از مراقبه ذهن آگاهی، استفاده از قوت های خود، لذت بردن، تایید خویشتن و بیان ارزش ها روشی کارآمد برای بهبود پذیرش و تعامل اجتماعی نوجوانان است.
  کلیدواژگان: آموزش مثبت اندیشی، پذیرش اجتماعی، تعامل اجتماعی
|
 • Mehrnosh Abedin Zadeh, Seyyed Abbas Haghayegh *, Zohreh Reisi Pages 1-17

  The purpose of the present study was to structurally model risky behavior according to cerebral-behavioral systems and the dark triad of personality with the teaching of control thinking skills in secondary high school students. The research was applied and the research method was correlational through structural equation modeling and the research population consisted of all high school students in Shahin Shahr in the academic year 2020-2021, of which 505 individuals (262 boys and 243 girls) were selected through the available sampling method. The research instruments included Brain Behavioral Systems Questionnaire (BBSQ), High Risk Behaviors Questionnaire (HRBQ), Dark Trail of Personality Questionnaire (DTPQ) and Control Thought Ability Questionnaire (CTAQ). Data analysis was conducted using structural equation modeling via SPSS and Amos-23. The results showed that the scores of behavioral activation and inhibition systems, the dark triad of personality (narcissism, Machiavellianism, and antisocialism) had a significant direct influence on students’ ability to control their thoughts and risky behaviors (p <0.001). moreover, the results showed that mind control ability not only has a direct effect on students’ high-risk behaviors, but also plays a significant mediating role in the relationship between brain-behavior systems and the dark triad of personality and risk behaviors of high school students. Given the significant mediating role of mind control skills, it is suggested that by influencing the cerebral-behavioral systems and the dark aspects of behavior through the teaching of mind control techniques, we can attempt to reduce the occurrence of risk behaviors.

  Keywords: Cerebral-Behavioral System, Dark Aspects of the Personality, Thought Control Ability, Risky behavior
 • Afzal Sadat Hosseini *, Sadegh Keshavarzian, Seyedeh Khadijeh Amirian, Mina Nezami Pages 19-35
  The aim of this study was to evaluate and analyze the experiences of teachers in disadvantaged areas participating in the Creative Instructor Training Workshop, which was held virtually. The study population was all participants in the part-time creativity instructor training courses of the Institute of Free Creative Higher Education in Tehran in 1400. The present sample consisted of 14 participants in the Creative Instructor Training Workshop who were selected by purposive sampling. Data were collected using semi-structured interviews in a zoom interactive context and analyzed by content analysis method, and the interviews were continued until data saturation. Validity was assessed using peer review by colleagues and participants and reliability was assessed by coding the text of three interviews by unknown individuals outside the study. Findings in the form of 383 codes, 33 primary sub-themes and finally 16 repetitive sub-themes reflect the dimensions and quality of training of educators in deprived areas in the online creativity workshop. The results showed that the trainers had significant satisfaction with the workshop and their knowledge, attitude and skills in the field of creativity changed significantly after attending the workshop. Training evaluation questions will help the workshop staff to be more effective in designing and implementing future training program such as developing creative curriculum.
  Keywords: Creativity, Instructors' Lived-Experiences, Creativity Instructor Training Workshop
 • Zahra Azari Ghahfarrokhi, Mojtaba Ansari Shahidi *, Mehran Shahzamani, Hadi Farhadi Pages 37-52
  The present study was conducted to investigate the efficacy of mindfulness-based stress reduction training on social adjustment and self-care behaviors in cardiac patients with signs of depression (after open surgery). The present study was a quasi-experimental design with a pretest, a posttest, a control group, and a 2-month follow-up period. The statistical population of the study included patients who had undergone open heart surgery and were admitted with depressive symptoms to specialized cardiac hospitals (Chamran, Sina, and Milad) in Isfahan in the second half of 2019. Thirty-five cardiac patients with signs of depression were selected by purposive sampling and randomly divided into experimental and control groups (16 patients in the experimental group and 19 patients in the control group). The experimental group received eight seventy-five-minute sessions of mindfulness-based stress reduction interventions for two months. The questionnaires used in this study included the Depression Questionnaire, the Social Adjustment Questionnaire, and the Self-Care Behaviors Questionnaire. The data of the study were analyzed by repeated measures ANOVA using SPSS-23 statistical software. The results showed that mindfulness-based stress reduction training had a significant effect on the social adjustment and self-care behaviors of cardiac patients with signs of depression (p<0.001). The results of the present study suggest that mindfulness-based stress reduction training can be used as an effective intervention to improve social adjustment and self-care behaviors in cardiac patients with signs of depression by using techniques such as mindful attitudes, mindful activities, confronting problematic feelings and emotions, and breathing exercises to manage anger.
  Keywords: Depression, Cardiac Patients, Self-Care Behaviors, Social Adjustment.Training Mindfulness-Based Stress Decrease
 • Narges Mojtahedifar, Siavash Talepasand *, Isaac Rahimian Booger Pages 53-70
  This study was conducted to investigate the effects of the type of feedback and regulatory focus and interaction on the alignment of student achievement goals. This study is an applied study. An experimental research method with a four-group pretest-posttest design was used. The statistical population of this study includes all sixth grade students of schools in district 6 of Mashhad in the academic year 2019-2020. A random cluster sampling method was used. The participants were 128 students and were randomly divided into four groups. Before and after the intervention, they all completed the Elliott and McGregor Achievement Goal Orientation Questionnaire. Data were analyzed using the factor covariance analysis model and SPSS-24 software. Results showed that self-referential feedback increased approach achievement goal orientation in conditions that served promotion, but did not increase avoidance achievement goal orientation in conditions that served prevention. Normative feedback increased approach-performance goal orientation when it was the promotion focus and avoidance-performance goal orientation when it was the prevention focus. According to the results of this study, it can be said that feedback is one of the most important factors in the formation of student achievement goals. The type of selective orientation leads students to pursue different behaviors and emotional consequences. The practical implications of the results were discussed.
  Keywords: Feedback, achievement goals, Comparison Reference, Regulatory Focus
 • Fatemeh Afsahi *, Nima Ghorbani, Reza Rostami Pages 71-89
  The purpose of the current study is to investigate the mediating role of self-regulation processes in the relationship between perceived stress, depression, shame, and remorse in patients with psoriasis and healthy individuals. This research has a practical orientation and employs a quantitative correlational methodology. It’s statistical demographic included all psoriasis patients and healthy patients referred to the follow-up skin clinic at Tehran’s Razi Hospital in 2016. Available sampling was used to select 168 patients (85 males and 83 females) and 121 healthy patients' companions (22 males and 99 females). The following questionnaires were completed: Integrative Self- Knowledge (ISK), Self-Control (SCS), Consciousness (MAAS), Perceived Stress (PSS), and Depression Scale (MMPI). The data were analyzed using SPSS-22. The data were analyzed using descriptive and inferential statistical techniques, such as Pearson’s correlation coefficient, adjusted hierarchical regression, and the T-test. Integrated self-knowledge and shame were found to be greater in patients’ companions than in psoriasis patients. In contrast, anxiety and depression were more prevalent in psoriasis patients than in their healthy counterparts.Integrated self-knowledge was also found to moderate the relationship between perceived stress, depression, and shame. Therefore, it is essential that mental health professionals, educational institutions, and parents cultivate the process of self-regulation in individuals.Keywords: Depression, Perceived Stress, Psoriasis, Shame, Self-Regulation Process.
  Keywords: Depression, Perceived Stress, Psoriasis, Shame, Self-Regulation Process
 • Farnaz Emadi Far, MohammadHosein Fallah Yakhdani *, Saeid Vaziri Yazdi, Zahra Chabokinejad Pages 91-108

  The purpose of the present study was to develop and evaluate a therapeutic model based on schema therapy and therapy centered on compassion, as well as to evaluate its efficacy on marital burnout among women with marital conflict and primary incompatible schemas related to the field of cut and rejection. In the qualitative part,the present study employed thematic analysis by comparative method, whereas the quantitative partemployed a semi-experimental pre-test-post-test design with a control group and a two-month follow-up period. In the summer of 2019, the statistical population of the present study consisted of women with marital conflict who visited counseling centers in the city of Isfahan. A total of 26 women were selected using a non-random sampling method and assigned to the experimental and control groups at random. During two and a half months, the experimental group received the therapeutic model intervention based on schema therapy and compassion-focused therapyThe applied questionnaires in the current study include marital conflict (MCQ), early maladaptive schemas questionnaire (SQ), and marital burnout questionnaire (MBQ). The data obtained from the research was analyzed by the method of mixed variance analysis by statistical software SPSS-23. According to experts, the results demonstrated that the schema therapy- and compassion-based therapeutic model has sufficient content validity. Using the concepts of schema therapy and therapy focused on compassion, the therapeutic model based on schema therapy and therapy focused on compassion can be an effective therapy to reduce the marital despondency of women with marital conflict and primary incompatible schemas related to the field of cutting and Exclusion, according to the findings of this study.

  Keywords: Conflicting women, Early maladaptive schemas, marital burnout, therapeutic schema, compassion-focused therapy
 • Abbas Rahiminezhad, Hadi Bahrami Ehsan, Mahdi Imanizadeh * Pages 109-124
  This paper was to investigate the mediating role of the meaning of life in relation to psychological capital and social capital with types of well-being. The descriptive research method was correlational and applied in terms of purpose. The statistical population was made up of all the students of the Islamic Azad University of Qom in the second semester of the academic year 2021-2022, from which available 234 male and female students (with an average age of 24.47 and a standard deviation of 7.189) of various faculties. The tools of the current research included the Onyx and Bullen Social Capital Questionnaire (SCQ), Luthans Psychological Capital (PCQ), Keys Comprehensive Well-being Scale (CSM), and Schnell’s Sources of Meaning in Life (SoMe). The data were analyzed using the structural equation modeling method and AMOS-24 software. The results showed that the initial hypothetical model had a good fit with the observed data. The findings of the research demonstrated that psychological capital and social capital had a significant positive relationship through meaningfulness of life with types of well-being, and also psychological capital has a significant negative relationship through meaning crisis with types of well-being, but it was not detected for social capital with types of well-being the mediator of meaning crisis. Considering the importance of constructs such as psychological capital, social capital, meaningfulness of life and crisis of meaning in the types of well-being of people in the society, planning should be done to optimize these dimensions.
  Keywords: Psychological capital, Social capital, Types of well-Being, Meaning of life
 • Mojtaba Mahmoudi Nodezh, Azita Amirfakhraei *, Abdolvahab Samavi Pages 125-138
  The purpose of this paper is to investigate the efficacy of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on the life quality and resilience of those recuperated from Covid-19. The research method was quasi-experimental with pre-test, post-test, control group and three-month follow-up period design. The statistical population of the study included those recuperated from Covid-19 with the record of hospitalization in the city of Bandar Abbas in the winter of 2020. Twenty-seven recovered people from Covid-19 were selected via the snowball method and randomly 13 of them were accommodated into experimental (7 males and 6 females) and 14 of them were accommodated into control groups (6 males and 8 females). The experimental group received ACT during two-and-a-half months (in 10 sessions). The applied questionnaires in this study included resilience questionnaire and life quality scale. The data from the study were analyzed through mixed ANOVA via SPSS-23 statistical software. The results showed that ACT has been effective on the life quality (F=38.75; Eta=0.61; P<0001) and resilience (F=39.90; Eta=0.62; P<0001) of recovered Covid-19 patients with the record of hospitalization in a way that it succeeded in improving their life quality and resilience. According to the findings of the present study, ACT can be used as an efficient method to improve the life quality and resilience of those recovered from Covid-19 through employing six main processes of acceptance, fusion, observer self, relationship with the present time, value and committed action.
  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy (ACT), Life Quality, resilience, People Recuperated from Covid-19
 • Behzad Omrani *, Mahdieh Rahmanian, Mahnaz Aliakbaridehkordi Pages 139-155

  This study aimed to examine the efficacy of group training based on rational, emotive, behavioral theory (REBT) on enhancing self-esteem and decreasing occupational burnout in married working men. This research is applied in terms of purpose and the study method is a quasi-experimental pre-test and post-test design with the control group and one-month follow-up period. The statistical population of the study included married working men in Tehran in the winter of 2020. The research sample consisted of 40 subjects, who met the criteria for entering the research, were selected through convenience sampling method and randomly assigned to the experimental and control group (20 individuals in each group). Group training based on REBT was applied in eight weekly sessions only in the experimental group. The Coopersmith Self-Esteem Inventory (CSEI) and Maslach Burnout Inventory (MBI) were employed to collect data. The data were analyzed using SPSS-25 software applying ANCOVA, one-way ANOVA with repeated measures, and Bonferroni post hoc test. The results demonstrated a significant increase in the level of self-esteem in the experimental group, and this effect has remained steady in the follow-up phase (P<0.001). Regarding occupational burnout, the effectiveness of the intervention was significant in two subscales of this variable in the experimental group, and these effects have remained steady in the follow-up phase (P<0.001). In conclusion, group training based on REBT can be an effective intervention for promoting self-esteem, reducing emotional exhaustion, and enhancing personal accomplishment, which are two of the three subscales of occupational burnout.

  Keywords: Group Training, occupational burnout, Rational-Emotive-Behavioral Theory, self-esteem
 • Asem Esmaeili *, Kiumars Farahbakhsh, Asia Shariatmadar Pages 157-172
  This study aimed to forcast the differentiation of pornography addiction based on feelings of shame and pathological narcissism in Tehran city in Iran. The research approach had a practical aim and correlational data collecting. The population of the study was all men above 18 in Tehran city in 2020-2021. Among them, 200 samples (100 people addicted to pornography and 100 people did not addict to pornography) were selected voluntarily via the internet. The research tools were Pornography Problem Consumption Scale (PPCS), Fear of Guilt and Shame (GASP) Scale, and Narcissism (MTNS) Scale. The discriminant analysis and SPSS-26 software was used for analyzing data. The results demonstrated that the ability to feel shame and pathological narcissism has a positive relation in predicting pornography addiction. They can predict the group membership of men with pornography addiction and without pornography addiction. Moreover, it can be concluded that with the increase of shame and pathological narcissism of people, their use of pornography increases. It can be advised to therapists and counselors who have clinicians exposed to pornography and, more generally, sexually addictive behaviors, pay special attention to the embarrassment and narcissism experienced and the personality type of these individuals.
  Keywords: Pornography Addiction, Shame, Pathological Narcissism
 • Yasser Rezapour Mirsaleh *, Fahimeh Koohestani, Neda Erfan Pages 173-186
  The purpose of this study was to investigate the role of social perception as a mediator in the relationship between mother-child interaction and social skills from the viewpoint of mothers with preschool-aged children. This is a correlational investigation conducted using structural equation modeling. In 2020, the statistical population included mothers of preschool-aged children in the city of Naeen; 179 mothers were sampled using the available sampling method. The data was collected using the social skills questionnaire (SSRS), the Mother-Preschool Child Interaction Questionnaire (MPCIS), and the Social Understanding Scale (CSUS) were analyzed using structural equation analysis by AMOS software. The direct path coefficient of mother-child interaction to social skills and social perception, as well as social perception to social skills, was found to be positive and statistically significant (p<0.01). The indirect relationship between mother-child interaction and social skills, as mediated by social perception, is also statistically significant (p<0.05). On the basis of the findings, it can be concluded that the quality of mother-child interaction can not only directly explain the child’s social skills, but also indirectly enhance those skills by enhancing the child's social perception.
  Keywords: Social Perception, Social Skills.
 • Mozhgan Fatemi, Saeid Bakhtiarpour *, Reza Pasha, Fariba Hafezi Pages 187-202
  This research was conducted to develop a model for predicting social anxiety in male and female adolescents based on perfectionism, social self-efficacy, and cognitive distortions. The research was applied and descriptive-correlational and way analysis was the research method. The statistical population of the present survey consisted of all first- and second-year male and female high school students in 2019-2020. 373 adolescents were selected through clustered random sampling for the statistical sample. Social Anxiety Scale (CAS) (LaGreca, 1998), Perfectionism Scale (PS) (Najjarian, Attari, Zargar, 1999), Cognitive Distortions Questionnaire (CDQ) (Hamamci, Büyüköztürk, 2004), and social Self-Efficacy Questionnaire (SSEQ) (Gaudiano, Herbert, 2003) were the questionnaires utilized. Path analysis was used to conduct the data analysis. Perfectionism, social self-efficacy, and cognitive distortions were found to have a significant relationship with social anxiety (p0.01). In addition, perfectionism and social self-efficacy have a direct significant impact on cognitive distortions associated with social anxiety (p<0.01). In addition, the results of the Bootstrap and Sobel tests indicated that cognitive distortions play an important mediating role in the relationship between perfectionism and social self-efficacy and social anxiety in male and female adolescents (p<0.01). Ultimately, the model's goodness of fit was satisfactory. Considering the significant mediating role of cognitive distortions, it is necessary for clinical clinicians to use cognitive techniques to reduce adolescents’ cognitive distortions.
  Keywords: social anxiety, Perfectionism, Social Self-Efficacy, cognitive distortions, Adolescents
 • Ali Hosseinzadeh Oskooei, Sahar Samadi Kashan, MohammadSadegh Zamani Zarchi, Rezvaneh Asadi Asadabad, Maryam Bakhtiari * Pages 203-216

  The purpose of the present study was to determine the efficacy of group-based acceptance and commitment therapy on cognitive flexibility and self-esteem among women who had experienced the trauma of infidelity. The research method was experimental, and the design was quasi-experimental, utilizing pre- and post-test with a control group. In 2017, the statistical population included women in Tehran, Iran who had experienced the trauma of infidelity and sought help from counseling centers and family courts. On the basis of the study’s criteria, thirty couples were selected using a method of purposive sampling and randomly assigned to experimental (n=15) and control groups (n=15). The experimental group participated in eight 90-minute sessions of acceptance and commitment therapy, while the control group received no training. The Cognitive Flexibility Inventory (CFI; Dennis & Vander Wal, 2010) and Rosenberg Self-esteem Scale (RSES; Rosenberg, 1965) were administered to all participants. SPSS 22 software was used to conduct a multivariate analysis of covariance on the data. Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) results indicated that group-based acceptance and commitment therapy significantly increased the average post-test scores of self-esteem and cognitive flexibility in the experimental group (p<0.05). Based on the findings, family counselors and therapists can use acceptance and commitment therapy to enhance self-esteem and cognitive flexibility in women who have experienced the trauma of infidelity.

  Keywords: acceptance, cognitive flexibility, Commitment, Infidelity, self-esteem
 • Marzieh Dehghani *, Karimeh Azarmi Bostanabad Pages 217-232
  The purpose of this study was to analyze the narratives of a high school counselor, to investigate the causes of anxiety and its symptoms among high school pupils, and to propose suitable solutions for this field. The research was conducted using a qualitative approach and the method of narrative research. In the present narrative study, the data source is a 42-year-old female participant who has served as a consultant for two girls’ high schools in Bostanabad, East Azerbaijan Province, for the past 17 years. Narrative interview, semi-structured interview, field observation (attending some counseling sessions), and taking notes were used to collect data. Using thematic analysis, the narratives were analyzed. Age, education, and family circumstances were found to be the causes of anxiety in adolescent students. The analysis of student narratives revealed that the symptoms of this disorder manifest in four ways: physical, emotional, behavioral, and cognitive. Adjusting sleep patterns, physical activity, and diet, parental support, focusing on the positive, engaging in enjoyable activities, and talking to an anxious student are all strategies for reducing anxiety in students. The anxiety of adolescent students may not be entirely avoidable, but it can be mitigated by addressing some of their educational and domestic issues. The analysis and interpretation of this narrative have addressed a number of counseling-related obstacles. A review of the country’s educational system, particularly the school evaluation system, as well as the hiring of expert counselors in schools and placing a premium on these educational forces, as well as holding training courses for parents of children with anxiety disorders, will be crucial in reducing student anxiety, according to the research findings.
  Keywords: anxiety, consultant, Lived Experiences, Narrative Research
 • Mohamad Javadipour *, Katayon Motie, Rezvan Hakimzadeh Pages 233-250
  The purpose of this research was to apply a phenomenological approach to teachers’ perceptions of the performance of Tehran's children. This interpretive and phenomenological method was employed in the field of public-school study for females at the 17 Shahrivar school, located in the District 13 of Tehran in 2020, for the purpose of this study. The teachers’ field of study in Tehran’s District 13, from which 20 persons were randomly selected. Using the Colleizi method, a review of notes is set up to analyze review interviews. In this study, there are nine themes and forty-four subthemes titled emotion regulation, learning skills, family, child’s nature, environmental factor, intellectual maturity disorder, communication skill training, and playing, and 44 sub-themes. The research findings addressed the perceptions and perceptions of teachers regarding the concept of resilience in children, the main factors and components of creating resilience in children, the reasons for the lack of resilience in children, the effects and consequences of the lack of resilience in children, and finally the most effective methods for enhancing resilience in children. In light of the present research, it is suggested that parent training programs should also aim to modify educational strategies and behavior patterns and enhance relationships in the structure of equations and connections. Given that environmental and interpersonal conditions play a significant role in children’s lack of resilience and that this study was conducted on a specific statistical population, it is recommended that future research include children of divorce or children with addicted parents.
  Keywords: resilience, teachers, Children, phenomenology
 • Hamid Haghighi, Ozra Etemadi *, Sayed Ahmad Ahmadi Pages 251-267

  The purpose of this study was to compare the efficacy of trauma-focused cognitive behavioral therapy and emotion-focused therapy on the emotional experiences of male adolescents resulting from parental divorce. The research method was quasi-experimental and included a pre-test, a post-test, a follow-up test, and a control group. In 2020-2021, the statistical population of the present survey comprised all male adolescents aged 15 to 18 who had experienced parental divorce in Bandar Abbas. The cohort consisted of 47 male adolescents who were chosen through a process of purposive sampling. Data was collected using the Emotional Experiences of Parental Divorce Scale (EEPD). SPSS-23 was used to conduct an analysis of variance with repeated measures on the data. Emotion-focused therapy and trauma-focused cognitive behavioral therapy significantly decreased simple painful emotions, complex painful emotions, and emotional needs in comparison to the control group (p˂0.01) and significantly increased adolescents’ emotional development (p˂0.01). Comparison of emotion-focused therapy and trauma-focused cognitive behavioral therapy revealed that emotion-focused therapy was more effective in reducing simple painful emotions (p˂0.02), complex painful emotions (p˂0.04), and increasing emotional development (p˂0.02) in the post-test stage; however, no significant differences were found in the follow-up stage. In general, therapists and counselors can utilize both approaches to reduce agonizing emotions and promote the emotional development of adolescents.

  Keywords: emotional experiences, emotion-focused therapy, Parental Divorce, Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy
 • Elham Khakzad, Seyyed Ali Hosseini Almadani *, Rahim Hamidi Pour Pages 269-285

  This study was conducted to codify a psychological model based on positivist psychology and assess its effect on the resilience of individuals with COVID-19 anxiety. In the qualitative portion of the study, the researchers employed an inductive method for theme analysis and a quasi-experimental design with a pretest, posttest, control group, and two-month follow-up period for the quantitative portion. The statistical population of the present investigation comprised COVID-19 anxiety sufferers in Tehran during the spring and summer of 2021. Using a method of purposive sampling, 35 individuals with COVID-19 anxiety were selected and randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group received the related interventions (10 sessions) over the course of one and a half months. In this study, the applied questionnaires included the Corona Disease Anxiety Scale (CDAS) and the Resilience Questionnaire (RQ). The data were analyzed using the mixed ANOVA procedure and SPSS-23 statistical software. The results demonstrated that the positivist psychological model has sufficient content validity. In addition, this intervention has a positive effect on the resilience of individuals with Covid-19 anxiety (P<0001). According to the present study, the model of psychological coping based on positive psychology can be considered an effective method for enhancing the resilience of people with COVID-19 anxiety by emphasizing their strengths and positive traits, fostering altruism and devotion, being thankful and appreciative, and developing hope and optimism.

  Keywords: Positivist psychology, resilience, Covid-19 anxiety
 • Mahshid Shaabani, Shohreh Ghorban Shiroudi *, Javad Khalatbari Pages 287-303

  Development of a psychological capital training program and evaluation of its effectiveness on the impulsivity and psychological flexibility of students engaged in parents’ divorce with externalized behavior disorder was the purpose of the present study. In the qualitative portion of this study, the researchers employed a comparative method of thematic analysis, and in the quantitative portion, a quasi-experimental design with a pretest, posttest, control group, and a two-month follow-up period. The statistical population of the present research consisted of divorced students with externalized behavior disorder attending the first high school in Isfahan during the academic year 2020-21. Forty students involved in a divorce and diagnosed with externalized behavior disorder were chosen using a purposive sampling technique and randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group received ten 75-minute psychological capital training sessions over the course of two and a half months. Three participants from the experimental group and three participants from the control group withdrew from the study. This investigation employed the Impulsivity Questionnaire (IQ), the Psychological Flexibility Questionnaire (PFQ), and the Children and Adolescents Behavioral Inventory (CABI). The study’s data were analyzed using repeated measurement ANOVA and the SPSS-23 statistical software. According to the results, the psychological empowerment packagehas sufficient content validity from the perspective of experts. In addition, this program had an impact on the impulsivity (F=62.07, Eta= 0.66, P≤0.001) and psychological flexibility (F=100.88, Eta= 0.74, P≤0.001) of students with externalized behavior disorder who were going through their paernts’ divorce. According to the findings of the present study, psychological capital training can be used effectively to reduce impulsivity and increase psychological flexibility in students with externalized behavior disorder who are going through a divorce.

  Keywords: Externalized behavior disorder, psychological flexibility, Impulsivity, Psychological capital, divorce
 • Jalal Molaei, Maryam Chorami *, Tayyebeh Sharifi, Reza Ahmadi Pages 305-317
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of positive thinking training on the acceptance and social interaction of female adolescents aged 15 to 19 in the city of Sar-e-Pol-e-Zahab. The study employed a quasi-experimental design with a pre-test, post-test, control group, and follow-up period. In the first six months of 2020, the statistical population of the study comprised 285 female adolescents who received assistance from the Organization of Wellbeing in the town of Sar-e-Pol-e Zahab. Forty adolescents were selected using a systematic sampling method and randomly assigned to experimental and control groups (20 adolescents in the experimental group and 20 in the control group). Over the course of two and a half months, the adolescents in the experimental group received positive thinking training (11 sessions). This study applied the Social Acceptance Questionnaire (SAQ) and the Social Interaction Questionnaire (SIQ). The study’s data were analyzed using mixed ANOVA and the SPSS-23 statistical software. Positive thinking training had a significant impact on female adolescents’ social acceptance (F=63.82; Eta=0.64, P<0001) and social interaction (F=68.80; Eta=0.66, p<0001), indicating that this intervention was successful in improving the adolescents’ social acceptant and interaction. Positive thinking training can be an effective method for improving adolescents' social acceptance and interaction, according to the findings of this study, by employing meditation, mindfulness, using one’s strengths, confirming the self, and stating one’s values.
  Keywords: Positive thinking training, Social acceptance, social interaction