فهرست مطالب

 • سال سی و یکم شماره 1 (پیاپی 138، فروردین 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/12
 • تعداد عناوین: 10
|
 • شیما مختارکیا، محمدامین عدالت منش* صفحات 1-12
  مقدمه

  مسمومیت ناشی از تری متیل تین (Trimethyltin; TMT) با آسیب دستگاه کولینرژیک در هیپوکامپ همراه است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر ترانس سینامیک اسید بر زوال شناختی، آسیب سلولی نواحی CA1/CA3 هیپوکامپ و سنجش فعالیت استیل کولین استراز (Acetyl Choline Esterase, AChE) در هیپوکامپ موش های صحرایی گونه بیماری آلزایمر انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق تجربی، تعداد 40 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار در 4 گروه کنترل، TMT+Saline، TMT+CIN20 و TMT+CIN40 به صورت تصادفی تقسیم گردیدند. القای گونه بیماری آلزایمر با تزریق درون صفاقی 8 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن TMT صورت گرفت. 72 ساعت پس از تجویز TMT، دوزهای 20 و 40 میلی گرم ترانس سینامیک اسید روزانه به مدت 4 هفته گاواژ شد؛ سپس سنجش حافظه کاری، یادگیری اجتنابی غیرفعال، تراکم نورونی در نواحی CA1 و CA3 و فعالیت آنزیم AChE هیپوکامپ انجام گردید.

  یافته ها:

   افزایش معنادار تراکم نورونی CA1/CA3، درصد تناوب حرکتی و بهبود حافظه اجتنابی غیرفعال در گروه های دریافت کننده ترانس سینامیک اسید در مقایسه با گروه دریافت کننده نرمال سالین دیده شد؛ همچنین فعالیت آنزیم AChE در هیپوکامپ به ویژه در گروه TMT+CIN40، در مقایسه با گروه TMT+Saline، به طور معناداری افزایش یافت.

  بحث و نتیجه گیری:

   به نظر می رسد ترانس سینامیک اسید با آثار مهارکنندگی AChE سبب بهبود زوال شناختی و آسیب سلولی هیپوکامپ در گونه تری متیل تینی بیماری آلزایمر گردد.

  کلیدواژگان: سینامیک اسید، دمانس، تری متیل تین، استیل کولین استراز، موش صحرایی
 • طاهره ساعدی، شهرام کارگر، جمال موسوی، صدیقه ساعدی* صفحات 13-18
  مقدمه

  دریچه آیورت به صورت طبیعی سه لت دارد. باز و بسته شدن طبیعی دریچه آیورت موجب تنظیم موثر جریان خون می شود و به خون اجازه دهد که در فاز سیستول، از قلب به سوی آیورت جریان یابد و در فاز دیاستول، از برگشت خون به درون قلب جلوگیری گردد.

  مواد و روش ها

  دریچه آیورت دو لتی نوعی بیماری شایع مادرزادی است که در آن، دریچه آیورت تنها دو لت دارد. به علت این اختلال و باز و بسته شدن غیر قرینه، دریچه عملکرد مناسبی نخواهد داشت، البته معمولا عملکرد به اندازه ای کافی است که مبتلایان تا چندین سال، بدون ایجاد علایم یا نشانه های قابل مشاهده، شرایط کلینیکی طبیعی داشته باشند. این بیماری به صورت اسپورادیک یا ارثی مشاهده می گردد و در 9 درصد نزدیکان درجه اول مبتلایان دیده شده است. دریچه آیورت دو لتی معمولا در سنین بزرگ سالی به صورت اتفاقی و حین اکوکاردیوگرافی که به علت دیگری انجام شده است یا پس از ایجاد عوارض تشخیص داده می شود. این عوارض غالبا تنگی و نارسایی دریچه آیورت، اتساع پیش رونده آیورت صعودی و ایجاد انوریسم، پارگی در آیورت، اندوکاردیت یا عفونت دریچه آیورت است؛ همچنین در افرادی که دچار بیماری دریچه آیورت دو لتی هستند، ممکن است مسیر شریان های کرونری غیرطبیعی باشد؛ یا سایر بیماری های مادرزادی قلب ازجمله کوارکتاسیون آیورت به صورت همراهی وجود داشته باشند. با توجه به طبیعت پیش رونده و بی علامت بیماری، تصویربرداری دست کم سالانه با اکوکاردیوگرافی برای بررسی عملکرد دریچه و سی تی اسکن یا تصویربرداری مگنتیک رزونانس (MRI) برای بررسی آنوریسم آیورت توصیه می شود.

  یافته ها:

   در بیمارانی که تنگی دریچه آیورت با درجات مختلف ایجادشده است، به علت صدمه اندوتلیوم و بافت دریچه ای دژنراتیو، به تدریج رسوب کلسیم روی دریچه اتفاق می افتد. یکی از عوارض ناشایع اما جدی بیماری دریچه آیورت دو لتی، آمبولی سیستمیک از این رسوبات به ارگان های مختلف ازجمله عروق مغزی و شریان رتین است. آمبولی ممکن است حتی در مراحل اولیه تر و از دریچه ای که هنوز بر اساس راهنماهای موجود زمان جراحی آن فرا نرسیده است، اتفاق بیفتد. در این موارد، تصمیم گیری بالینی برای تعویض زودهنگام دریچه می تواند چالش برانگیز باشد.

  کلیدواژگان: سینامیک اسید، دمانس، تری متیل تین، استیل کولین استراز، موش صحرایی
 • شهرزاد سادات شاهمرادی، علی صالح زاده*، نجمه رنجی، هادی حبیب اللهی صفحات 19-28
  مقدمه

  افزایش روزافزون موارد ابتلا و مرگ ومیر ناشی از بیماری سرطان نگرانی های جدی در حوزه سلامت بشر به وجود آورده است و این امر لزوم طراحی و معرفی ترکیبات ضدسرطانی جدید را بیش ازپیش نمایان می سازد. استفاده از محصولات بر پایه فناوری نانو رویکرد جدیدی در این حوزه است. مطالعه حاضر با هدف سنتز نانوذرات دی اکسید تیتانیوم عامل دار با گلوتامین و کنژوگه با تیوسمی کاربازید (TiO2@Gln-TSC)، به منظور مهار تکثیر سلول های رده سرطانی کبد (HepG2) و بررسی بیان برخی ژن های موثر در آپوپتوز انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  نانوذرات دی اکسید تیتانیوم به روش شیمیایی سنتز شدند و ویژگی های آن ها با استفاده از آنالیزهای FT-IR، EDS، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی گردید. بررسی میزان سمیت سلولی با استفاده از آزمایش MTT و بررسی بیان ژن های CASP3، BAX و BCL2 با استفاده از Real Time PCR انجام شد.

  یافته ها: 

  نتایج نشان دادند که نانوذرات سنتزشده ظاهری تقریبا کروی و با اندازه حدود 59 تا 82 نانومتر دارند. این ذرات در غلظت های 50 میکروگرم بر میلی لیتر و بالاتر، از آثار مهاری مناسبی بر سلول های سرطانی برخوردارند و میزان دوز نیمه مهاری آن ها 80 میکروگرم بر میلی لیتر اندازه گیری شد؛ همچنین مواجهه سازی سلول های سرطانی کبد با نانوذرات یادشده سبب افزایش بیان ژن های CASP3، BAX و BCL2 به ترتیب به میزان 8/2، 7/2 و 3/1 برابر گردید که نشان دهنده فعال سازی مسیر آپوپتوز در سلول های موردمطالعه است.

  بحث و نتیجه گیری: 

  این مطالعه نشان داد که نانوذرات دی اکسید تیتانیوم با فعال سازی مسیرهای آپوپتوتیک می توانند به مهار تکثیر سلول های رده سرطان کبد منجر شوند.

  کلیدواژگان: آپوپتوز، سرطان کبد، تیوسمی کاربازید، کاسپاز
 • عماد رضا، حسین عزیزی*، علی اصغر احمدی صفحات 29-41
  مقدمه

  آلکالین فسفاتاز یکی از آنزیمهای اساسی طی فرایند اسپرماتوژنز است که جزو عامل های پرتوانی سلول های بنیادی است و در حفظ پرتوانی آن ها نقش دارد. پروتیینهای ZBTB16 و ZFP نیز جزو عوامل بااهمیت سلول های بنیادی هستند که در سلول های بنیادی پرتوان بیان می شوند و با نقش خود در مسیرهای پیامرسانی باعث حفظ حالت پرتوانی آن ها می گردند.

  مواد و روش ها

  اولین اقدام، جداسازی سلول های بنیادی اسپرم ساز و پس از آن، تهیه سلول های بنیادی جنینی موش و سلول های ES-like است. پس از آن، رنگ آمیزی آلکالین فسفاتاز انجام شد و در ادامه، بررسی شبکه پروتیین-پروتیین و ارتباط ژن ها صورت گرفت؛ سپس با استفاده از فن Fluidigm PCR بیان ژن های ZBTB16 و ZFP سنجیده گشت و همچنین در انتها، رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی پروتیین ZBTB16 در لوله های اسپرم ساز نیز انجام شد.

  یافته های پژوهش: 

  جمعیتهای سلول های بنیادی بیان مثبت آلکالین فسفاتاز را نشان دادند و همچنین بیان بسیار اندک و منفی آن در سلول های سرتولی و فیبروبلاستها مشاهده گردید. بیان مثبت ژن های ZBTB16 و ZFP نیز در این سه جمعیت نشان داده شد و بیان منفی آن ها در سلول های سرتولی نیز مشاهده گردید که نشان دهنده اختصاصی بودن این عوامل است. شبکه ارتباطی رسم شده نشان دهنده میزان و نوع تاثیر این ژن ها بر یکدیگر و دیگر ژن ها است.

  بحث و نتیجه گیری: 

  می توان چنین نتیجه گیری کرد که آلکالین فسفاتاز و همچنین ژن های ZBTB16 و ZFP جزو نشانگرهای خاص سلول های بنیادی پرتوان و همچنین جزو عامل های اصلی سلول های بنیادی شبه جنینی هستند.

  کلیدواژگان: سلول های بنیادی اسپرم ساز (SSC)، سلول های بنیادی جنینی، آلکالین فسفاتاز، پروتئین ZBTB16، پروتئین ZFP
 • نورخدا صادقی فرد، سبحان غفوریان، جاسم محمدی، علی نظری، مهتاب شاهماری، رضا پاکزاد، حسن ولدبیگی* صفحات 42-51
  مقدمه

  استفاده بیش ازحد و تجویز نامناسب آنتی بیوتیک ها برای عفونت های حاد دستگاه تنفسی ARIs  یکی از عوامل اصلی مشکلات فعلی مقاومت آنتی بیوتیکی است. عفونت های حاد دستگاه تنفسی (ARIs) جزو شایع ترین عفونت ها هستند و نظر به انتشار بسیار گسترده آن ها، اهمیت بالایی دارند و می توانند به مرگ ومیر کودکان و بزرگ سالان منجر شوند؛ بنابراین، هدف از این مطالعه آموزش مهارت های ارتباطی پزشک با بیماران برای کاهش مصرف آنتی بیوتیک، کاهش مقاومت آنتی بیوتیکی و استفاده مناسب از آنتی بیوتیک ها در مواردی که مصرف آن ضروری است و نیز کاهش خوددرمانی و درنهایت، کاهش هزینه ها است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر، مطالعه ای مقطعی درباره مدیریت مصرف آنتی بیوتیک از سوی بیماران مبتلا به عفونت تنفسی مراجعه کننده به پزشک است.

  یافته های پژوهش: 

  نتایج این مطالعه نشان داد که آنتی بیوتیک کو-آموکسی کلاو بیشترین تجویز و سفکسیم کمترین تجویزی آنتی بیوتیکی بوده اند که به ترتیب متخصصان کودکان و متخصصان گوارش و کبد تجویز کرده اند؛ همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که آنتی بیوتیک سفکسیم که پزشکان تجویز نموده اند، از لحاظ آماری معنی دار بود (P< 0.05).

  بحث و نتیجه گیری:

   خوشبختانه در میان پزشکان عمومی آنتی بیوتیک آموکسی سیلین و سفکسیم و در میان متخصصان کودکان آموکسی سیلین، سفکسیم و آزیترومایسین و متخصصان بیماری های عفونی کو-آموکسی کلاو کاهش تجویز در نسخ داشته است؛ اما متاسفانه برای متخصصان گوارش و کبد افزایش تجویز نسخ آنتی بیوتیکی گزارش شده است و این امر می تواند به افزایش مقاومت ها و به تبع آن، شکست درمان منجر گردد؛ بنابراین، راهکاری که بتواند باعث شکل گرفتن دستورالعملی اجرایی برای تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها و به تبع آن کنترل عفونت ها، کاهش مقاومت های آنتی بیوتیکی، کاهش مدت زمان بستری بیماران و نیز میزان مرگ ومیر ناشی از عفونت و کاهش هزینه های درمان برای بیمار و بیمارستان گردد، ضروری است..

  کلیدواژگان: تجویز آنتی بیوتیک، عفونت تنفسی، مداخله، نسخ پزشکان
 • بهاره غیاثی، حدیث نظری*، محمدامین باباربیع، افسانه رئیسی فر صفحات 52-59
  مقدمه

  شیوع بیماری مزمن کلیوی روزبه روز در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، همچون ایران، در حال افزایش است. این اختلال همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و روحی روانی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. گام اول برای پیشگیری یا جلوگیری از گسترش یک بیماری اطلاع از شیوع و علل آن بیماری است. این مطالعه با هدف تعیین شیوع و علل نارسایی مزمن کلیه در بیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی نفرولوژی شهر ایلام انجام گرفته است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی-مقطعی، پس از اخذ کد اخلاق از معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ایلام، به مدت دو سال تعداد 2928 نفر از بیماران مراجعه کننده به کلینیک تخصصی نفرولوژی شهر ایلام مطالعه شدند. در این بررسی، مراجعان با استفاده از پرسش نامه 17 سوالی محقق ساخته و نتایج آزمایش خون و سونوگرافی، به منظور وجود داشتن یا نداشتن نارسایی مزمن کلیه و علل آن بررسی گردیدند؛ سپس داده ها از طریق نرم افزار SPSS vol.22 با استفاده از آمار توصیفی تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته های پژوهش: 

  بر اساس نتایج این مطالعه، بیشتر بیماران مرد (3/54 درصد) بودند و بیشتر از 40 سال (9/47 درصد) داشتند. شیوع بیماری مزمن کلیه در بیماران مراجعه کننده به کلینیک نفرولوژی ایلام 28/24 درصد بود که بیشتر آنان (6/32 درصد) در مرحله سوم (30<GFR<59) این بیماری قرار داشتند. در این مطالعه، علل بروز نارسایی کلیه به ترتیب دیابت (9/21 درصد)، سنگ کلیه (6/17 درصد)، گلومرولونفریت (2/17 درصد) و فشارخون بالا (7/11 درصد) بود.

  بحث و نتیجه گیری:

   بیماری مزمن کلیه در ایلام شیوع بالایی دارد؛ اما شایع ترین علل بروز آن بر اساس نتایج این مطالعه قابل پیشگیری و درمان است؛ بنابراین، با انجام اقدامات مناسب همچون آگاهی دادن درباره بیماری و عوامل خطر آن می توان از بروز بیماری و گسترش و پیشرفت آن جلوگیری کرد.

  کلیدواژگان: شیوع، نارسایی مزمن کلیه، بیماری مرحله آخر کلیوی، عوامل خطر
 • محسن ابراهیمی*، نوید اوده صفحات 60-69
  مقدمه

  قرار گرفتن در معرض آلرژن ها، حساسیت به آلرژن ها و پیشرفت آسم و افزایش حساسیت راه های هوایی (AHR) به هم مرتبط اند. رابطه میان حساسیت مایت و عملکرد ریه هنوز مشخص نیست؛ بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی ارتباط حساسیت به مایت و کاهش عملکرد ریوی در بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به درمانگاه آلرژی دزیانی در سال 1396 بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی-تحلیلی و مقطعی روی بیماران مراجعه کننده به کلینیک آلرژی دزیانی گرگان در سال 1396 انجام گرفت. بیماران بر اساس معیارهای بالینی ابتلا به آسم وارد مطالعه شدند. برای همه بیماران آزمایش پوستی مربوط به آنتی ژن مایت انجام گردید و به دو گروه با حساسیت و بدون حساسیت تقسیم شدند. متخصص ریه و متخصص آلرژی و ایمونولوژیست بالینی آزمایش عملکرد ریوی (PFT) و آزمایش تحریکی برونش را برای تایید و بررسی شدت آسم انجام دادند. داده های مربوط به عملکرد ریوی در دو گروه از نظر آماری مقایسه گردید.

  یافته های پژوهش: 

  382 بیمار با میانگین سنی 50/16±75/42 شامل 146 (2/38 درصد) مرد و 236 (8/61 درصد) زن وارد مطالعه شدند. 144 (7/37 درصد) بیمار مبتلا به آسم خفیف، 101 (4/26 درصد) بیمار مبتلا به آسم متوسط و 137 (9/35 درصد) بیمار مبتلا به آسم شدید بودند؛ همچنین 173 نفر (3/45 درصد) به مایت حساسیت داشتند. نتایج FVC، FEV1 و FEF 25-75 در بیماران دارای حساسیت به طور معنی داری نسبت به گروه بدون حساسیت به مایت، کمتر بود (0.05>P). آزمایش های عملکرد ریوی در بیماران دارای حساسیت به مایت در جنس زن، در همه موارد به غیر از FEV1/FVC، به طور معنی داری کمتر بود (P=0.05). استفاده از برونکودیلاتور در سنین بالای 45 سال، با بهبود عملکرد ریه ارتباط معنی داری داشت (P=0.05).

  بحث و نتیجه گیری:

   بیماران دارای حساسیت به مایت عملکرد ریوی ضعیف تری دارند و نقش این آلرژن در شدت علایم آسم به طور مشهودی مشخص است. متخصصان در این زمینه می توانند با اتخاذ برنامه های درمانی مناسب، اعم از اصلاح محیط زندگی و راهنمایی های لازم برای کاهش تماس با این آلرژن، به کنترل هرچه بهتر و کاهش علایم این بیماران کمک کنند.

  کلیدواژگان: حساسیت به مایت، عملکرد ریوی، آسم، آلرژی
 • مهدی مظفری*، رضا خاکی، الهه عبداللهی پور صفحات 70-80
  مقدمه

  کووید-19 که در دسامبر 2019 ظاهر شد، همه جهان را تحت تاثیر قرار داده است. ویروس کرونا تاثیرات گسترده ای روی همه دستگاه های مراقبت های بهداشتی دارد و تقریبا تاثیر مستقیمی نیز بر همه زمینه های زندگی بشر در همه کشورهای جهان داشته که همین امر باعث شده است که کشورها اقدامات مختلف بهداشت عمومی و اجتماعی را در مواجهه با آن اجرایی کنند. تصمیم گیری هنگام شیوع ویروس همه گیر کرونا، چالش های بی شماری دارد. در این مطالعه، از یک روش تصمیم گیری چندمعیاره به نام دیمتل، به منظور شناسایی و اولویت بندی مداخلات تاثیرگذار در کنترل پاندمی کووید-19 استفاده شده است.

  مواد و روش ها

  مداخلات تاثیرگذار برای کنترل کووید-19 با استفاده از مرور متون مشخص می شوند و سپس این عوامل با استفاده از روش آزمایش و ارزیابی تصمیم گیری (DEMATEL) رتبه بندی می گردند. سه کارشناس خبره روش شناسی دیمتل برای رتبه بندی 21 عامل تاثیرگذار شناسایی شده را بر اساس اهمیت نسبی ارایه شده انجام دادند.

  یافته های پژوهش:

   نتایج این مطالعه نشان می دهد که اقدامات سریع و به موقع بهداشت عمومی (238/20)، قرنطینه خانگی برای بیماران و افراد ناقل (130/20)، رهگیری مناسب بیماران با اجرای طرح شهید سلیمانی (383/19)، در دسترس بودن خدمات بهداشتی و سرویس های اجتماعی در دوران قرنطینه (239/19) و مداخلات آموزشی درباره استقبال مردم از واکسن (161/19) مهم ترین مداخلات تاثیرگذار در کنترل پاندمی کووید-19 است.

  بحث و نتیجه گیری:

   نتایج مطالعه نشان داد، 21 مداخله در کنترل پاندمی کووید-19 تاثیرگذار بودند که با توجه شناسایی و اولویت بندی مداخلات تاثیرگذار به دست آمده از این مطالعه، با استفاده از روش دیمتل می توان با دقت بالا ابتلا به کروناویروس را در افراد جامعه کنترل کرد.

  کلیدواژگان: کووید-19، تصمیم گیری چندمعیاره، مداخلات، دیمتل
 • مریم علی چشمه علایی، سیامک سامانی*، نادره سهرابی، حسین بقولی صفحات 81-94
  مقدمه

  این پژوهش با هدف تبیین الگوی علی دل زدگی زناشویی بر اساس بلوغ عاطفی و بلوغ اجتماعی در میان افراد متاهل شهر شیراز انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی و از نوع همبستگی است که حجم نمونه این تحقیق شامل 362 نفر (270 زن و 92 مرد) از افراد متاهل است که در بازه ده ساله زندگی زناشویی هستند و به شیوه در دسترس انتخاب گردیدند. ابزار استفاده شده در این پژوهش شامل مقیاس خودگزارشی دل زدگی زناشویی پاینز (1996)، مقیاس بلوغ یاشویر سینگ و بهارگاوا/ EMS (1991) و مقیاس پرسش نامه بلوغ اجتماعی رایو (1973) بود. برای تحلیل داده های حاصل از جمع آوری مقیاس های یادشده از جامعه نمونه، علاوه بر آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و ماتریس همبستگی)، از آمار استنباطی (الگوی معادلات ساختاری) در نرم افزار AMOS استفاده شد.

  یافته های پژوهش: 

  یافته های پژوهش نشان داد که بلوغ عاطفی دل زدگی زناشویی را به صورت منفی و معنادار پیش بینی می کند (P˂0.01، β=-0.69)؛ اما بلوغ اجتماعی پیش بین معناداری برای دل زدگی زناشویی نیست (P˂0.01، β=-0.09). پس از محاسبه الگو با در نظر گرفتن شاخص های اصلاح برون داد نرم افزار ایموس، این الگو اصلاح شد و با هشت شاخص برازش گردید. به طورکلی، نتایج این تحلیل نشان داد که الگوی نهایی برازش مطلوبی دارد.

  بحث و نتیجه گیری:

   الگوی علی نشان داد که بلوغ عاطفی قادر است دل زدگی زناشویی را به صورت منفی و معناداری پیش بینی کند؛ اما بلوغ اجتماعی پیش بینی کننده معناداری برای دل زدگی زناشویی نیست.

  کلیدواژگان: دل زدگی زناشویی، بلوغ عاطفی، بلوغ اجتماعی
 • زهرا دلخواه، مرضیه علیوندی وفا*، نعیمه محب صفحات 95-106
  مقدمه

  ترس از پیری یکی از مسایل مهم برای متخصصان رشد سالمندی در دنیای روان شناسی امروز است. داشتن دید منفی نسبت به پیری باعث فعال شدن ترس از پیری در وجود سالمند و تجربه اضطراب بیمارگونه در سن بالا می شود؛ تجربه ای که با بالا رفتن سن، بدتر می گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط علی معنای زندگی و خودشفقت ورزی با ترس از پیری، با میانجی گری سلامت معنوی در سالمندان شهر ایلام انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. تعداد 300 نفر از سالمندان به صورت هدفمند و بر اساس ملاک های تعیین شده برای ورود به پژوهش از جامعه آماری مدنظر انتخاب شدند. این افراد با تکمیل پرسش نامه معنای زندگی استگر و همکاران (2006)، خودشفقت ورزی نف (2003)، پرسش نامه ترس از پیری لاشر (1993) و پرسش نامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون (1982) ارزیابی گردیدند. برای تحلیل داده ها از روش های آماری الگویابی معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته های پژوهش:

   مقادیر مربوط به ضریب مسیرها در الگوی پژوهش بیانگر آن بود که خودشفقت ورزی 43 درصد و معنای زندگی 39 درصد از تغییرات مربوط به متغیر ترس از پیری را به طور مستقیم تبیین می کنند که از نظر آماری در سطح 95 درصد معنی دار است.

  بحث و نتیجه گیری: 

  نتایج نشان داد که متغیرهای خودشفقت ورزی و معنای زندگی از طریق متغیر میانجی -سلامت معنوی- بر ترس از پیری تاثیر دارند.

  کلیدواژگان: معنای زندگی، خود شفقت ورزی، ترس از پیری، سلامت معنوی
|
 • Shima Mokhtarkia, MohammadAmin Edalatmanesh* Pages 1-12
  Introduction

  Trimethyltin (TMT) intoxication is associated with damage to the cholinergic system in the hippocampus. The aim of this study was to evaluate the effect of trans-cinnamic acid on cognitive deficit and cell damage in CA1/CA3 regions of the hippocampus, as well as measure the activity of acetyl choline esterase (AChE) in the hippocampus of a rat model of Alzheimer’s disease (AD).

  Material & Methods

  In this experimental study, 40 adult male Wistar rats were randomly divided into four groups: control, TMT+Saline, TMT+CIN20, and TMT+CIN40. The AD model was induced by intraperitoneal injection of 8 mg/kg TMT body weight, and 72 h after TMT administration, doses of 20 and 40 mg of trans-cinnamic acid were gavaged daily for four weeks. Subsequently, working memory, passive avoidance learning, neuronal density in hippocampal CA1 and CA3 regions, and AChE enzyme activity were measured in this study.

  Findings

  There was a significant increase in CA1/CA3 neuronal density, percentage of motor frequency, and improved passive avoidance memory in the groups receiving trans-cinnamic acid, compared to the group receiving normal saline. Moreover, AChE enzyme activity in the hippocampus, especially in the TMT+CIN40 group, increased significantly, compared to the TMT+Saline group.

  Discussion & Conclusion

  It seems that trans-cinnamic acid with AChE inhibitory effects improves cognitive decline and hippocampal cell damage in the TMT model of AD.

  Keywords: Acetylcholinesterase, Cinnamic Acid, Dementia, Rat, Trimethylettin
 • Tahereh Saedi, Shahram Kargar, Jamal Moosavi, Sedigheh Saedi* Pages 13-18
  Introduction

  The aortic valve has usually three cusps. The aortic valve regulates blood flow, and it opens to let blood flow from the left ventricle to the aorta (systole), and it closes to prevent blood from flowing in the wrong direction (diastole).

  Material & Methods

  Bicuspid aortic valve (BAV) is a common congenital disease in which the aortic valve has only two valves. Due to this disorder and non-parallel opening and closing, the valve will not function properly. However, the function is usually proper that patients have normal clinical conditions for several years without noticing any visible signs or symptoms. This disease is presented as a sporadic or hereditary form, and it has been observed in 9% of the first-degree relatives of the affected. BAV is frequently discovered during the echocardiography performed for another indication or after developing complications. Affected patients are at risk of progressive aortic stenosis, aortic regurgitation, aortopathy with aortic aneurysm or dissection and endocarditis. There are also associated congenital anomalies including coarctation of aorta. Due to the progressive and asymptomatic nature of the disease, annual echocardiography to check valve function and CT scan or magnetic resonance imaging (MRI) to check aortic aneurysm is recommended.

  Findings

  Calcium deposits gradually on the valve in patients with different degrees of aortic valve stenosis due to damage to the endothelium and degenerative valvular tissue. One of the uncommon but serious complications of BAV is systemic embolism owing to these deposits to various organs, including cerebral vessels and retinal artery. Embolism may occur even earlier and from a valve that is not yet ready for surgery according to existing signs and symptoms. In these cases, clinical decision-making for early valve replacement can be challenging.

  Discussion & Conclusion

  This study investigated a case of a young athlete male presenting with sudden onset unilateral visual loss. The echocardiography results showed degenerative changes and calcification of the aortic valve considering BAV without severe stenosis that was identified incidentally.

  Keywords: Bicuspid aortic valve, Congenital heart disease, Retinal embolism, Systemic embolism
 • Shahrzad Sadat Shahmoradi, Ali Salehzadeh*, Najmeh Ranji, Hadi Habibbollahi Pages 19-28
  Introduction

  The increasing trend of cancer morbidity and mortality is a major human health concern, indicating the necessity for the design and introduction of novel anticancer compounds. The use of nanotechnology products is a new approach to cancer treatment. Therefore, the current study was performed to synthesize Titanium Dioxide nanoparticles (NPs) functionalized with glutamine and conjugated to Thiosemicarbazide (TiO2@Gln-TSC) to inhibit the proliferation of liver cancer cells line (HepG2) and evaluate the effect of TiO2@Gln-TSC NPs on the expression of apoptotic genes.

  Material & Methods

  TiO2@Gln-TSC NPs were synthesized by a chemical method and characterized by Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR), Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS), Scanning electron microscopy (SEM), and Transmission electron microscopy (TEM). The cytotoxicity of the Titanium Dioxide nanoparticles was evaluated by the MTT assay, and relative gene expression was studied by Real Time PCR method.

  Findings

  The results showed that the synthesized Titanium Dioxide nanoparticles were spherical with a size range of 59 to 82 nm. The particles had a considerable anti-proliferative effect on liver cancer cells line with IC50 of 80 µg/mL. The treatment of the cancer cell line with TiO2@Gln-TSC NPs significantly increased the expression of the CASP3, BAX, and BCL2 by 2.8, 2.7, and 1.3 folds, respectively, which indicated the activation of apoptotic pathways in the treated cells.

  Discussion & Conclusion

  The results showed that the TiO2@Gln-TSC NPs could inhibit the proliferation of liver cancer cells line and by triggering the apoptosis pathway.

  Keywords: Apoptosis, Caspase, Liver cancer, Thisemicarbazide
 • Emad Reza, Hossein Azizi*, AliAsghar Ahmadi Pages 29-41
  Introduction

  One of the vital enzymes during spermatogenesis, which is one of the pluripotency factors of stem cells and contributes to maintaining their pluripotency is alkaline phosphatase. ZBTB16 and ZFP proteins are critical elements in stem cells which are expressed in pluripotent stem cells and maintain their pluripotency due to their role in messaging pathways.

  Material & Methods

  The separation of the spermatogonial stem cells is the initial stage, followed by the preparation of the mouse embryonic stem cells and ES-like cells. The protein-protein network and the connections between genes were then investigated after alkaline phosphatase staining. Then, using the Fluidigm PCR method, the expression of the ZBTB16 and ZFP genes was determined. Finally, spermatogonia was immunohistochemically stained for the ZBTB16 protein.

  Findings

  Alkaline phosphatase was expressed positively by stem cell types; moreover, it was absent in Sertoli and fibroblast cells. Additionally, the specificity of these factors was demonstrated by the positive expression of the ZBTB16 and ZFP genes in these three cells and their negative expression in Sertoli cells. The connection and effect of these genes on the other genes are shown by the Protein-Protein network analysis.

  Discussion & Conclusion

  Alkaline phosphatase, as well as ZBTB16 and ZFP genes are expected to be among the special markers of pluripotent stem cells and the critical elements of embryonic stem-like cells.

  Keywords: Alkaline phosphatase, Embryonic stem cells, Spermatogonial stem cells (SSCs), ZBTB16 protein, ZFP protein
 • Nourkhoda Sadeghifard, Sobhan Ghafourian, Jasem Mohamadi, Ali Nazari, Mahtab Shahmari, Reza Pakzad, Hassan Valadbeigi* Pages 42-51
  Introduction

  Overuse and inappropriate antibiotic prescription for acute respiratory infections (ARIs) are among the major contributors to the current antibiotic resistance problem. ARIs are among the most common infections, and due to their high prevalence, they are of great importance and can play a vital role in mortality among children and adults. Therefore, this study aimed to train physicians in terms of communication skills with patients to reduce the use of antibiotic, which results in minimizing antibiotic resistance, proper use of antibiotics when it is necessary to use, and minimize self-medication, which ultimately leads to reducing costs.

  Material & Methods

  This cross-sectional study was conducted to control antibiotic consumption in patients with respiratory infections referring to physicians.

  Findings

  The results of this study showed that cefixime and co-amoxiclav antibiotics were the least and the most prescribed by gastroenterologists and hepatologists, as well as pediatricians, respectively. In addition, according to the results, cefixime antibiotic showed statistically significant results (P<0.05).

  Discussion & Conclusion

  The results revealed a reduction in the prescriptions of cefixime and amoxicillin by general physicians, amoxicillin, cefixime, and azithromycin by pediatricians, and co-amoxiclav by infectious disease specialists. However, there was an increase in antibiotic prescriptions by gastroenterologists and hepatologists which could lead to resistance increase, and consequently, the treatment failure. Accordingly, it is of necessary importance to take measures and implement instructions for logical prescription of antibiotics leading to infection control, reducing antibiotic resistance, reducing the length of patients’ hospital stay, as well as mortality due to infection, and reducing treatment costs for patients and hospitals.

  Keywords: Antibiotics prescription, Intervention, Respiratory infection, Physician prescriptions
 • Bahareh Ghiasi, Hadis Nazari*, MohammadAmin Babarabiei, Afsaneh Raiesifar Pages 52-59
  Introduction

  The prevalence of chronic kidney disease (CKD) is increasing in developed and developing countries, such as Iran. This disorder affects all economic, social, and psychological aspects of the patient’s life. The first step in preventing the spread of a disease is to know the prevalence and causes of the disease. This study aimed to determine the prevalence of CKD and its causes in those referring to the specialized Nephrology Clinic in Ilam, Iran.

  Material & Methods

  After obtaining ethics code from Ilam University of Medical Sciences, this descriptive cross-sectional study investigated 2,928 patients referred to Ilam Nephrology Clinic for two years. In this study, the clients were assessed using a 17-item researcher-made questionnaire, and the results of blood and ultrasound tests were evaluated for the presence of CKD and its causes. The obtained data were analyzed by SPSS software (version 22) using descriptive statistics.

  Findings

  The majority of patients were male (54.3%) and older than 40 years (47.9%). The prevalence of CKD in patients referred to Ilam Nephrology Clinic was 24.28% the majority of which (32.6%) were in the third stage (30<GFR<59). Diabetes (21.9%), kidney stones (17.6%), glomerulonephritis (17.2%), and hypertension (11.7%) were the common causes of renal failure in descending order.

  Discussion & Conclusion

  Based on the results of this study, CKD is highly prevalent in Ilam. However, the most common causes of this disease can be prevented and cured. Therefore, appropriate interventions, such as awareness of the disease and its risk factors can prevent the spread and progression of this disorder.

  Keywords: Chronic kidney failure, End-stage renal disease, Prevalence, Risk factor
 • Mohsen Ebrahimi*, Navid Oudeh Pages 60-69
  Introduction

  Allergen exposure and sensitivity, asthma progression, and increased airway hyperresponsiveness (AHR) are interconnected. The relationship between mite sensitivity and lung function is still unclear. Therefore, this study aimed to investigate the relationship between mite allergy and   pulmonary function decline in patients with asthma referred to Deziani Allergy Clinic in 2017.

  Material & Methods

  This descriptive cross-sectional study was performed on patients referred to Deziani Allergy Clinic in Gorgan in 2017. The patients were included in the study based on the clinical criteria for asthma. Mite antigen skin test was performed for all patients, and they were divided into two groups: sensitive and non-sensitive. A pulmonologist, allergist, and clinical immunologist performed a pulmonary function test (PFT) and bronchial stimulation test to confirm and evaluate the severity of asthma. Pulmonary function data were statistically compared between the two groups.

  Findings

  In total, 382 patients with a mean age of 42.75±16.50, including 146 (38.2%) males and 236 (61.8%) females, were included in the study. Moreover, 144 (37.7%), 101 (26.4%), and 137 (35.9%) patients had mild, moderate, and severe asthma, respectively. In addition, 173 (45.3%) cases were sensitive to mites. The FVC, FEV1, and FEF 25-75 values were significantly lower in patients with sensitivity, compared to the group without mite sensitivity (P<0.05). PFT results in females sensitive to mites were significantly lower in all cases, except for FEV1/FVC (P<0.050). The use of bronchodilators was significantly associated with improved pulmonary function in those who were over the age of 45 years (P=0.05).

  Discussion & Conclusion

  Patients with mite allergy have poorer pulmonary function, and it plays an obvious role in the severity of asthma symptoms. Pulmonary specialists can help better control and reduce these patients' symptoms by adopting appropriate treatment programs, including improving the living environment and presenting the necessary guidelines to reduce contact with this allergen.

  Keywords: Allergy, Asthma, Mite Allergy, Pulmonary function
 • Mehdi Mozafari*, Reza Khaki, Elahe Abdolahi Pages 70-80
  Introduction

  COVID-19, which appeared in December 2019, has impressed the whole world. The corona virus had far-reaching effects on all health care systems and has had a direct impact on almost all areas of human life in all countries of the world, which has led countries to take various public and social health measures. Making decisions during the coronavirus pandemic has numerous challenges. In this study, a multi-criteria decision-making method called DEMATEL was used to identify and prioritize effective interventions in the control of the COVID-19 pandemic.

  Material & Methods

   Effective interventions to control COVID-19 were identified using literature review, and these factors were then ranked employing DEMATEL. Furthermore, three experts specialized in DEMATEL methodology were requested to rank 21 influential factors identified based on the relative importance.

  Findings

  The results of this study showed that prompt and timely public health measures (20/238), home quarantine for patients and carriers (20/130), appropriate patient tracking with the implementation of Shahid Soleimani plan (19/383), the availability of health services and social services during the quarantine (19/239), and educational interventions regarding public acceptance of the vaccine (19/161) are the most important effective interventions in controlling the COVID-19 pandemic.

  Discussion & Conclusion

  The results of the study showed that 21 interventions were effective in controlling the COVID-19 pandemic .According to the identification and prioritization of effective interventions obtained from this study, using DEMATEL method, it is possible to control coronavirus infection in the community with high accuracy.

  Keywords: COVID-19, DEMATEL, Interventions, Multi criteria decision making
 • Maryam Ali Cheshmehalaie, Samani Siamak*, Nadereh Sohrabi, Hossein Bagholi Pages 81-94
  Introduction

  This study aimed to explain the causal model of marital boredom based on emotional and social maturity among married people in Shiraz, Iran.

  Material & Methods

   This descriptive and correlational study was conducted on 362 married people (270 women and 92 men) married for 10 years and were selected by convenience sampling method. The data were collected using the Paynes' Marital Boredom Self-Report Scale (1996), Yashvir and Bhargava's Emotional Maturity Scale (EMS) (1991), and Rao's Social Maturity Scale (RSMS) (1973). In addition to descriptive statistics (mean, standard deviation, and correlation matrix), inferential statistics (structural equation model) were used to analyze the data of the aforementioned scales collected from the sample population by AMOS software.

  Findings

  The results showed that emotional maturity predicts marital boredom negatively and significantly (P<0.01, β= -0.69); however, social maturity is not a significant predictor of marital boredom (P<0.01, β= -0.09). After calculating the model by considering the output correction indicators of AMOS software, this model was modified and fitted with eight indicators. In general, the results of this analysis confirmed a good model fit.

  Discussion & Conclusion

  The causal model showed that emotional maturity is able to predict marital boredom negatively and significantly. However, social maturity is not a significant predictor of marital boredom.

  Keywords: Emotional maturity, Marital boredom, Social maturity
 • Zahra Delkhah, Marziyeh Alivandi Vafa*, Naima Moheb Pages 95-106
  Introduction

  Fear of aging is one of the important factors for aging experts in the contemporary era of psychology. A negative attitude toward aging activates the anxiety of aging in the elderly, thereby leading to an experience of morbid anxiety in old age, which is exacerbating with age. This study aimed to investigate the causal relationship between the meaning of life and self-compassion with the fear of aging considering the mediating role of spiritual health among the elderly in Ilam, Iran.

  Material & Methods

   This correlational-descriptive study was conducted on 300 elderly who were selected purposefully from the statistical population based on the inclusion criteria. The required data were collected using the Meaning of Life Questionnaire by Steger et al. (2006), Self-Compassion Scale (Neff, 2003), Anxiety about Aging Scale by Lasher (1993), and Polotzin and Ellison's (1982) Spiritual Health Questionnaire. The obtained data were then analyzed using structural equation modeling.

  Findings

  The path coefficient values in the research model indicated that self-compassion and meaning of life explained 43% and 39% of the changes related to the fear of aging directly and respectively, which is statistically significant at the 95%.

  Discussion & Conclusion

  The results showed that self-compassion and the meaning of life had an effect on the fear of aging through the mediating role of spiritual health.

  Keywords: Fear of old age, Meaning of life, Self-compassion, Spiritual health