فهرست مطالب

نشریه کارافن
سال نوزدهم شماره 58 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/19
 • تعداد عناوین: 29
|
 • کیانوش میرزاده مراغه، معصومه اولادیان*، محمدنقی ایمانی صفحات 13-42

  هدف از این پژوهش، ارایه ی مدلی جهت تبیین ارتقاء عملکرد دانشگاه های فنی و حرفه ای بر اساس نیازهای آموزشی تا سال 2030 در ایران بوده است. پژوهش حاضر، رویکردی آمیخته (کیفی-کمی) داشته است. در بخش کیفی، 22 مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و متخصصان بررسی عملکرد دانشگاه های فنی و حرفه ای از طریق نمونه گیری هدفمند انجام شد. پروتکل مصاحبه، هم از نظر روایی صوری محتوی و هم از دیدگاه پایایی بر اساس توافق بین دو کدگذار مورد تایید بود.  در بخش کیفی، داده های گردآوری شده با رویکرد نظریه داده بنیاد و سه مرحله کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) رایج در این رویکرد مورد تحلیل قرار گرفت و مدل مقدماتی برای ورود به بخش کمی حاصل گردید. داده های بخش کمی با استفاده از ابزار پرسش نامه  محقق ساخته از کلیه کارکنان دانشگاه های فنی و حرفه ای در سطح شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1398 گردآوری گردید. سازه های پرسش نامه  دارای روایی (همگرا و واگرا) و پایایی (بر اساس ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی) مطلوب بوده اند. تحلیل داده ها در بخش کمی با استفاده از شاخص های فراوانی و پراکندگی و همین طور مدل یابی معادلات ساختاری با رویکرد پی.ال.اس انجام یافت. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که ارتقاء عملکرد دانشگاه های فنی و حرفه ای بر اساس نیازهای آموزشی شامل مولفه ‎های مهارت های تدریس، مدیریت تدریس، مهارت های ارزشیابی، مهارت های پژوهش، ارتباطات و توسعه ی فردی، فناوری اطلاعات و مدیریت، مهارت های آموزشی عمومی و مهارت های آموزشی تخصصی است. شاخص های برازش الگو در تحلیل عاملی، برازش الگو را تایید می نمایند.

  کلیدواژگان: ارتقاء عملکرد، دانشگاه های فنی و حرفه ای، نیازهای آموزشی
 • مریم طالبیان درزی، وحید فلاح*، محمد صالحی صفحات 43-59
  کم توجهی به دانش و تحولات جهانی، عدم مشارکت فراگیر دانشگاهیان و انتقاد به برنامه ی درسی سبب نگرانی و دل مشغولی سیاست گذاران نظام های آموزشی شده است. از سوی دیگر، مسیولیت پذیری اجتماعی از شاخص های حایز اهمیت در سرمایه ی اجتماعی بوده، در آموزش عالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر تبیین عوامل موثر بر برنامه ی درسی مهارتی مبتنی بر مسیولیت پذیری اجتماعی می باشد. در این تحقیق کاربردی با ماهیت توصیفی-تحلیلی و پیمایشی، جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای استفاده شد که بین 216 نفر از مدیران و سیاست گذاران تاثیرگذار در برنامه ی درسی مهارتی مبتنی بر مسیولیت پذیری اجتماعی بر اساس فرمول کوکران به صورت تصادفی طبقه ای توزیع گردید. تجزیه و تحلیل توسط SPSS و SMARTPLS نشان داد که از پنجاه و دو گویه موجود در پرسشنامه توسط تحلیل عاملی، یازده عامل بر برنامه ی درسی تاثیرگذار هستند. با توجه به ضرایب به دست آمده، مهم ترین گویه ها عبارتند از نظام ارزشیابی برنامه ی درسی (0.243)، گفتمان مناسب در برنامه ی درسی (0.204) و تعریف، اهمیت و ضرورت (1.96). در برازش مدل های اندازه گیری، ضریب پایایی آلفای کرونباخ هر عامل بیش از 0.7 و ضریب پایایی ترکیبی بیش از 0.7 بوده است. میانگین واریانس های استخراجی برای تحلیل روایی همگرا بیش از 0.4 بوده و SRMR برابر 0.072 می باشد که مقدار قابل قبولی برای مدل است.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، برنامه ی درسی، مسئولیت اجتماعی، برنامه ی مهارتی، عوامل موثر
 • هدایت کارگر شورکی*، زهره دهقان صفحات 61-76
  اهدف از این مطالعه آن است که تاثیرپذیری نظام مهارت آموزی را از جریان فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد تحلیل و تبیین قرار دهد و در این راه از مدل زنجیره ی ارزش پورتر به عنوان چارچوب نظری استفاده کردیم. بدین منظور در اجرای پژوهشی کمی  از پرسش نامه ای محقق ساخته استفاده نمودیم که روایی آن توسط خبرگان تایید شد و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ با مقدار 957/0 مورد پذیرش قرار گرفت. یافته های حاصل از تحلیل داده های گردآوری شده نشان داد که تاثیرات سه گانه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات (شامل اثر خودکارسازی، اثر اطلاع رسانی و اثر متحول سازی) می تواند هر دو جنبه از زنجیره ی ارزش نظام مهارت آموزی (شامل فعالیت های اصلی و فعالیت های پشتیبان) را تحت نفوذ قرار دهد. بر این اساس انتظار می رود که رواج هرچه بیشتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارکان مختلف نظام آموزش مهارتی بتواند تاثیراتی مثبت در ارتقای کارایی و اثربخشی این سیستم حیاتی و پر اهمیت اعمال کند.
  کلیدواژگان: مهارت، مهارت آموزی، فن آوری، فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)، زنجیره ی ارزش
 • عطیه رضایی*، مصطفی سبزه کار صفحات 77-92

  در این پژوهش، تاثیر فناوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ای استان خراسان جنوبی بررسی شده است. این پژوهش براساس هدف و ماهیت پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری نیز کلیه کارکنان دانشگاه می باشد. ابزار استفاده شده برای جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه است. پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید شد و روایی آن از طریق نظر خبرگان و متخصصان مرتبط با موضوع بررسی گردید. هر بخش از پرسش نامه به ابعاد متفاوتی از تاثیرات فناوری اطلاعات مانند پاسخگویی، دستاوردها، ارتباطات، فناوری اطلاعات و احساس شایستگی کارکنان می پردازد. فرض نرمال بودن داده ها برای تمامی ابعاد شغلی کارکنان با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف انجام شد. نتایج نشان داد که به کارگیری فناوری اطلاعات می تواند منجر به احساس شایستگی، بهبود کیفیت عملکرد کارکنان، تسهیل ارتباطات و سرعت انجام امور کارکنان در شرایط مختلف کاری در دانشگاه فنی وحرفه ای استان خراسان جنوبی شود و همچنین می تواند دستاوردهای خوبی از جهات مختلف در دانشگاه داشته باشد.

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، بهبود، عملکرد، کارکنان، دانشگاه فنی و حرفه ای
 • زهرا شفیعی*، عباس ثابت صفحات 93-114

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست محیطی با واسطه گری ابعاد مزیت رقابتی صورت پذیرفت. جامعه ی آماری این پژوهش دربرگیرنده ی 387 نفر از کارکنان سازمان فنی و حرفه ای فارس بود، حجم نمونه از طریق جدول مورگان 193 نفر در نظر گرفته شد. شیوه ی نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام پذیرفت. داده ها از طریق پرسش نامه های استاندارد جمع آوری گردید. جهت سنجش روایی، به صورت محتوایی و پایایی پرسش نامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ عددی بین صفر و یک است که اگر آلفا بزرگتر یا مساوی 7/0 باشد پایایی سوالات در حد مطلوب است و سوالات همبستگی درونی دارند. در این پژوهش این ضریب آلفای کرونباخ کل 912/0 می باشد. جهت سنجش روایی محتوایی از شاخص CVR  استفاده شد و با 75/0 روایی تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 25 برای آمار استنباطی و LISREL8.8 برای برازش مسیر انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست محیطی و تمام ابعاد مزیت رقابتی رابطه ی مستقیم و معناداری دارد. همچنین یافته ها نشان دهنده ی ارتباط مسقیم و معنادار تمام ابعاد مزیت رقابتی با عملکرد زیست محیطی می باشد. طبق نتایج مستخرج از این پژوهش به طور کلی پیشروی به سمت مدیریت سبز که خود بهبود عملکرد زیست محیطی را به دنبال دارد جایگاه رقابتی سازمان را ارتقا می بخشد.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی سبز، منابع انسانی، مزیت رقابتی، عملکرد زیست محیطی
 • اصغر زمانی*، مهتاب پورتشی صفحات 115-135
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل قوانین و مقررات و اسناد بالادستی حوزه ی آموزش عالی از منظر همکاری های علمی انجام شده است. این پژوهش کاربردی و تحقیق توصیفی- تحلیلی است و در آن از روش تحلیل محتوایی و بررسی اسنادی استفاده شده است. جامعه ی مورد مطالعه تحقیق شامل اسناد بالادستی و آیین نامه ها است. ابزار جمع آوری داده های پژوهش: فیش، چک لیست ها و فرم های محقق ساخته بوده و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل توصیفی استفاده شده است و به بررسی همسویی هایی در خصوص همکاری های علمی و موضوع پژوهش پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد اسناد مورد بررسی به نوعی از همکاری های علمی حمایت می کنند و همسو با همکاری های علمی می باشند. اما متاسفانه از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیستند. این اسناد عبارتند از: سند نقشه ی جامع علمی کشور، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و سند افق چشم انداز. در این راستا سند دیگری نیز وجود دارد که نقش جهت دهنده ای را در فعالیت های اعضای هیات علمی ایفا می کند و دارای ضمانت اجرایی و قدرت تنبیه پنهان و پاداش قوی می باشد، ولی متاسفانه گاهی نقش بازدارنده در همکاری های علمی ایفا می نماید و همخوانی چندانی با همکاری های علمی ندارد و ناهمسو با آن است.
  کلیدواژگان: اسناد بالادستی، آموزش عالی، اعضای هیات علمی دانشگاه، همکاری های علمی
 • لیلا آژیر*، کیوان بلندهمتان، ناصر شیربگی صفحات 137-155
  پژوهش به کاوش انتظارات و انتقادات برخی از اساتید علوم انسانی دانشگاه کردستان از مناسبات کلی حاکم بر دانشگاه می پردازد تا به فهمی از ماهیت مناسبات بین اساتید و دانشجویان دست یافته و به شناخت سپهر عمومی دانشگاه و لزوم مداخله یا بروز تحولات تصمیم گیران کمک نماید. بدین منظور از رویکرد کیفی و روش مردم نگاری انتقادی استفاده شد. میدان تحقیق شامل تمامی اعضای هییت علمی دانشکده ی علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه و از طریق روش نمونه گیری هدفمند تعداد 7 نفر انتخاب و فرآیند جمع آوری اطلاعات تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه ی نیمه ساختاریافته بود و جهت تحلیل داده ها از کدگذاری سه مرحله ای اشتراوس استفاده شد. یافته ها نشان داد که انزوای اجتماعی در تمام سطوح ارتباطی بین اساتید با یکدیگر، دانشجویان و جامعه دانشگاهی با محیط پیرامون وجود دارد. آزمودنی ها در چهار جنبه ی معناداری مشکل داشته و این مسیله بر کنش های روان شناختی و ابعاد گوناگون شخصیت تاثیرگذار بوده است. مشارکت کنندگان بیشترین مسیله را با فقدان هنجارها و قوانین داشته و معتقد بودند که دانشگاه نتوانسته است در الزام و پایبندی عاملان هنجارها موفق عمل کند. احساس بی قدرتی در میان آزمودنی ها وجود داشت. احساس تنفر از خویشتن به صورت نارضایتی از خود و بی هدفی بروز کرده است.
  کلیدواژگان: رهبری آموزشی، بیگانگی، انتظارات، انتقادات، اساتید علم انسانی
 • یحیی اسعدی*، ناصر شیربگی، جمال سلیمی، عبدالله رحیمی صفحات 157-180
  هدف این پژوهش بررسی میزان گرایش مدیران اجرایی دانشگاه کردستان به ویژگی های خود- بهسازی رهبر است، این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ روش؛ توصیفی از نوع همبستگی بود.  جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران اجرایی دانشگاه کردستان (به تعداد 85 نفر) بود.  که از این تعداد 63 نفر با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه 60 گویه ای متشکل از مولفه های درگیری شغلی، منبع کنترل، تعهد سازمانی، خودکارآمدی و فراشناخت که ضریب پایایی آن با روش آلفای کرونباخ تایید گردید، جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS23 و SMART PLS2 صورت گرفت. در تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون، آزمون کای دو، آزمون کندال، آزمون تی تک نمونه ای،  آزمون فریدمن و تحلیل مسیر استفاده شده است.  نتایج نشان داد پیرامون ارزیابی وضعیت متغیرهای تعیین کننده گرایش به خود- بهسازی رهبر شامل منبع کنترل، درگیری شغلی، تعهد سازمانی، فراشناخت، خودکارآمدی، انگیزش و خود- تنظیمی مدیران و نیز بررسی روابط بین این متغیرها رابطه معنی داری وجود دارد و در نهایت مدل به کار گرفته شده در پژوهش با آزمون تحلیل مسیر تایید شد.
  کلیدواژگان: خود- بهسازی، خود- تنظیمی، مدیران اجرایی، انگیزش
 • حامد هادیان، حمید رحیمی* صفحات 181-208

  تحقیقات نشان داده که متغیرهایی مانند رهبری اصیل، تسهیم دانش و سرمایه ی اجتماعی بین کارکنان می تواند نقش موثری در افزایش نوآوری سازمانی داشته باشد. لذا هدف پژوهش حاضر، تاثیر رهبری اصیل بر نوآوری‎ ‎سازمانی با نقش میانجی تسهیم دانش و سرمایه ی اجتماعی در بین کارکنان دانشگاه کاشان بود. پژوهش حاضر، از نوع مطالعات علی و جامعه آماری شامل کارکنان و مدیران ستادی دانشگاه کاشان به تعداد 377 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و به شیوه ی تصادفی ساده، 239 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از چهار پرسشنامه ی رهبری اصیل، نوآوری سازمانی، تسهیم دانش و سرمایه ی اجتماعی استفاده شد. روایی محتوایی و سازه پرسشنامه ها تایید شد. با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه رهبری اصیل 79/0، نوآوری سازمانی 70/0، تسهیم دانش 98/0 و سرمایه ی اجتماعی 90/0 برآورد شد. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گردید. یافته ها نشان داد سبک رهبری اصیل، تسهیم دانش و سرمایه ی اجتماعی قابلیت پیش بینی نوآوری سازمانی در بین کارکنان را دارند و نقش میانجی سرمایه ی اجتماعی و تسهیم دانش در تاثیر رهبری اصیل روی نوآوری سازمانی بین کارکنان، مثبت و معنادار شد.

  کلیدواژگان: رهبری اصیل، نوآوری سازمانی، تسهیم دانش، سرمایه ی اجتماعی
 • محمد امجد زبردست، نعمت الله عزیزی، عبدالله رحیمی*، هایده احمدی صفحات 209-230
  هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی روابط بین عوامل رهبری تحولی مدیران گروه های آموزشی بر اثربخشی اعضای هییت علمی دانشگاه از طریق فرهنگ سازمانی است. رویکرد پژوهش کمی از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه ی آماری تحقیق شامل350 نفر از اعضای هییت علمی دانشگاه کردستان بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 193 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها شامل سه پرسش نامه فرهنگ سازمانی دنیسون، اثربخشی هوی و رهبری تحول گرا باس و آولیو بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک دو نرم افزار 22SPSS و 8LISREL  برای اندازه گیری ویژگی های فنی پرسش نامه و بررسی فرضیه ی پژوهش با استفاده از ضرایب ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که رابطه ی بین سبک رهبری تحولی مدیران با فرهنگ سازمانی معنی دار بود و متغیر میانجی فرهنگ سازمانی  اثر معناداری بر رابطه ی میان سبک رهبری تحولی و  اثربخشی اعضای هییت علمی دارد. می توان گفت، رهبری تحولی در مدل نهایی تحقیق تاثیر مستقیم و معناداری بر اثربخشی ندارد. اما رهبری تحول گرا باواسطه فرهنگ سازمانی بر اثربخشی اعضا هییت علمی تاثیر می گذارد.
  کلیدواژگان: رهبری تحولی، فرهنگ سازمانی، اثربخشی، مدیران گروه های آموزشی
 • سمانه یگانه*، پروین صمدی، پروین احمدی صفحات 231-254
  دانش آموختگان رشته ی مهندسی بخش عمده ای از اخلاق خود را از طریق برنامه ی درسی پنهان کسب می کنند که در حوزه ی مهندسی موضوع با اهمیتی است اما مغفول مانده است. این مطالعه با هدف «تبیین فرایند تاثیرگذاری برنامه ی درسی پنهان در شکل گیری اخلاق حرفه ای دانشجویان مهندسی» انجام شده است، تا با توجه به برنامه ی درسی پنهان در محیط های آموزشی بتوان اخلاق حرفه ای مهندسین را ارتقا داد. در این پژوهش رویکرد کیفی و روش تحقیق پدیدارشناسی مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه، تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های مهندسی در دانشکده های ایران بوده اند. نمونه گیری هدفمند انجام شد و مصاحبه نیمه ساختارمند عمیق با 10 مشارکت کننده در خصوص تجربه زیسته شان در کسب اخلاق مهندسی در محیط های آموزشی صورت گرفت. بررسی داده ها در نرم افزار MAXQDA در پاسخ  به سوالات پژوهش به ایجاد 4 کد محوری آموزشگر، شرکای یادگیری، میدان عمل و سیستم آموزشی منجر شد، کدهای محوری از تلفیق 30 کد باز به دست آمده اند. نتایج و یافته های حاصل از تحلیل تجربیات زیسته مشارکت کنندگان، گویای این است که جزییات محیط آموزشی شامل کدهای محوری به ترتیب مذکور، مورد توجه دانشجویان مهندسی بوده و در شکل گیری ضمنی برنامه ی درسی اخلاق حرفه ای دانشجویان مهندسی بسیار تاثیرگذار عمل کرده اند و فرصت ها و تهدیدهای زیادی را در زمینه ی آموزش ضمنی اخلاق حرفه ای دانشجویان ایجاد کرده اند.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، اخلاق مهندسی، برنامه ی درسی پنهان، پدیدارشناسی و دانشجوی مهندسی
 • سواره رشیدی، بختیار جواهری*، ناصر شیربگی صفحات 255-278
  امروزه بیشتر سازمان ها برای انجام امورشان تا حدود زیادی به سیستم های اطلاعاتی وابسته هستند پس کیفیت اطلاعات به دست آمده از این سیستم ها بر روند کاری سازمان اثر تعیین کننده ای دارد. داده های بی کیفیت هزینه های زیادی بر سازمان ها تحمیل می کنند که باعث کاهش کارایی و بهره وری می گردد. بهبود کیفیت داده راهکاری مناسب و با هزینه ی بهینه برای رفع این مشکل است. برای بهبود کیفیت اطلاعات باید به فکر بهبود طراحی و عملکرد این سیستم های اطلاعاتی بود و این کار مستلزم این است که معنی و مفهوم کیفیت داده به عنوان یک محصول شناخته شود، راه های اندازه گیری آن را دانست و در جهت بهبود کیفیت داده به طراحی مناسب و عملکرد صحیح سیستم اهتمام ورزید. بر این اساس هدف این تحقیق سنجش کیفیت آمار ثبتی دانشجویان دانشگاه کردستان به صورت کلی و همچنین به تفکیک حوزه های کاری نظام آمار ثبتی است که به این منظور از رویکرد تحقیق آمیخته (کیفی- کمی) و شیوه اکتشافی استفاده شده است. در بخش کیفی مفاهیم نظری از طریق مطالعات کتابخانه ای ارایه، شاخص های کیفیت داده شناسایی و مهم ترین آنها انتخاب شده است. لذا «چک لیست ارزیابی کیفیت آمار ثبتی» با استفاده از نظرات خبرگان تدوین شده است. در بخش کمی سامانه آموزشی گلستان به صورت میدانی مورد پایش قرارگرفته، چک لیست تکمیل و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد کیفیت آمار ثبتی دانشجویان به میزان 79 درصد بوده که در حوزه های شناسایی، ثبت، انتقال، پردازش و ارایه به ترتیب  76، 85، 92، 54 و 63 درصد بوده است.
  کلیدواژگان: کیفیت داده، سیستم جهان واقعی، سیستم اطلاعاتی، آمار ثبتی
 • مینا احمدی*، محمدلطیف شیردل، محمدقانع حیدری صفحات 279-295

  در برنامه ریزی آموزشی دانشگاه، آگاهی از انگیزه دانشجویان موردنیاز است. پژوهش حاضر به منظور تعیین انگیزه انتخاب رشته کاردانی در دانشجویان دانشکده فنی شهید یزدان پناه شهر سنندج انجام گرفت. تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی با رویکردی کمی صورت پذیرفت. جامعه آماری 261 نفر از دانشجویان مقطع کاردانی سال تحصیلی 1397-1396 بودند. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران برابر 150 نفر به دست آمد و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. به منظور انتخاب نمونه، ابتدا جامعه آماری بر اساس رشته های تحصیلی کاردانی موجود، به صورت گروه آموزشی طبقه بندی شد و حجم نمونه آماری، تفکیک گردید. یافته های پژوهش نشان داد شاخص علاقه و پیشرفت تحصیلی با میانگین رتبه ای 2.92 رتبه اول شاخص های انگیزشی موثر بر انتخاب رشته دانشجویان، شرایط شغلی و درآمدی با میانگین رتبه ای 2.41 در رتبه دوم، تاثیرگذاری نمره کسب شد. در کنکور با میانگین رتبه ای 2.39 در رتبه سوم و تاثیر والدین و اطرافیان نیز با میانگین رتبه ای 2.24 در رتبه چهارم تاثیرگذاری شاخص های انگیزشی موثر بر انتخاب رشته قرار دارند.

  کلیدواژگان: انگیزه، انتخاب رشته، مقطع کاردانی، دانشکده فنی شهید یزدان پناه، سنندج
 • احمد محمودی*، محمدحسین قربانی، مونا رحیمی، حسن قامتی صفحات 297-312

  پایش و توجه به عوامل تاثیرگذار در ایجاد تمایل مثبت نسبت به حوزه آموزش بسیار اهمیت دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر تمایل به ثبت نام مجدد هنرجویان هنرستان های تربیت بدنی غیردولتی تهران با نقش میانجی رضایتمندی کارکنان بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش پژوهش مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه تحقیق حاضر، کلیه ذی نفعان هنرستان های تربیت بدنی شامل مدیران، معلمان و هنرجویان شش هنرستان تربیت بدنی شهر تهران (750= N) بود که براساس جدول نمونه گیری مورگان 256 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای- تصادفی به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد که بین بازاریابی داخلی و مولفه های رضایتمندی مشتریان ارتباط معناداری وجود داشت (006/0=Sig، 449/28=t)؛ همچنین بین بازاریابی داخلی و تمایل به ثبت نام مجدد مشتریان نیز ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد (001/0=Sig، 737/2=t)؛ همچنین بین مولفه های بازاریابی داخلی، خدمت داخلی، پرداخت، ارتباطات و میزان حضور مجدد هنرجویان هنرستان های تربیت بدنی غیر دولتی شهر تهران ارتباط معناداری وجود داشت و کلیه شاخص ها دلالت بر مطلوبیت مدل معادلات ساختاری داشتند و رضایتمندی نقش واسطه ای معناداری بین بازاریابی درونی و تمایل به ثبت نام مجدد داشت (001/0=Sig، 178/6=t). زمانی که معلمان و کارکنان هنرستان های تربیت بدنی امنیت شغلی بهتری داشته باشند، پاداش و حقوق و مزایای بهتری دریافت کنند انگیزه بیشتری برای خدمت به هنرجویان پیدا می کنند و این شرایط مطلوب منجر به تمایل به ثبت نام مجدد هنرجویان می شود. لذا پیشنهاد می شود امنیت شغلی مناسب برای معلمان و کارکنان هنرستان ها ایجاد شود و این موضوع به صورت یک فرهنگ و سیاست سازمانی در آموزش و پرورش دیده شود.

  کلیدواژگان: بازاریابی آموزشی، رضایت دانش آموزان، خدمات آموزشی، هنرستان تربیت بدنی
 • مرجان ابراهیمی*، جعفر حسین پور سعادت آبادی، اسفندیار دشمن زیاری، مجتبی معظمی، بی بی سادات میراسماعیلی صفحات 313-328
  پژوهش حاضر باهدف ارایه مدل آموزش مجازی مبتنی بر فناوری در راستای پیشبرد برنامه های آموزشی مدارس ابتدایی با رویکرد ترکیبی اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوه گردآوری پیمایشی بود. جامعه آماری در بخش کیفی را خبرگان آشنا به آموزش مجازی، شامل می شوند که این افراد، به صورت هدفمند از نوع معیاری (افرادی که حداقل یک مقاله در حوزه فناوری و آموزش مجازی در نشریات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده باشند و یا کتبی در این زمینه ترجمه و تالیف داشته اند)، برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردیدند (16 مصاحبه با 16 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت) و در بخش دوم (کمی) بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسش نامه نموده و این پرسش نامه در بین مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران به صورت طبقه ای تصادفی در هر دو گروه مدارس دولتی و غیرانتفاعی دخترانه و پسرانه توزیع گردید. تعداد اعضای جامعه آماری 2500 نفر می باشد که در دو طبقه مدارس دولتی و غیرانتفاعی و در هر طبقه به صورت تصادفی توزیع گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه مستخرج از بخش کیفی بود (40 گویه و 10 مولفه)؛ بنابراین به صورت کلی مشخص گردید که مقوله های مدل آموزش مجازی مبتنی بر فناوری در راستای پیشبرد برنامه های آموزشی مدارس ابتدایی، به ترتیب اهمیت شامل ساختار کلان، مالی، فرهنگ سازمانی، برنامه درسی، ماهیت آموزش مجازی، نیروی انسانی، نگرش و آمادگی، امکانات، مدیریتی و آموزش می باشد.
  کلیدواژگان: نیروی انسانی، معلم ابتدایی، مدیران مدارس، فناوری، اطلاعات
 • حسن علیزاده، اسفندیار ملکیان*، یحیی کامیابی صفحات 329-348
  دولت ها و نهادهای نظارتی مدام در تلاش برای بهبود کیفیت و رقابت در حسابرسی هستند و حسابرسی مشترک یکی از راه های دست یابی به این هدف می باشد. هرچند حسابرسی مشترک چندین دهه است که در کشورهای متعددی به کار گرفته شده لیکن در ایران کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به این که ساز و کار قانونی برای حسابرسی مشترک در ایران وجود دارد، چرایی عدم اجرای آن توسط موسسه های حسابرسی در این پژوهش مورد سوال قرار می گیرد. این پژوهش در صدد است علل و موانع عدم توسعه ی حسابرسی مشترک در ایران را مورد بررسی قرار دهد. برای دست یابی به این هدف، الگوی مفهومی و 29سوال پژوهش طراحی گردید. با استفاده از روش گلوله برفی  پرسش نامه ای برای اعضای منتخب جامعه حسابداران رسمی ایران ارسال و 127پاسخ دریافت شد. سپس داده های پژوهش با استفاده از روش های آماری مقایسه ی میانگین ها (آزمون t تک نمونه ای و دو نمونه ای) و کای دو آزمون گردید و آزمون فریدمن نیز جهت بررسی یکسان بودن اولویت بندی استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، به ترتیب قوانین و مقررات حاکم بر موسسه های حسابرسی، ساختار و ویژگی های فرهنگی کشور، پژوهش های ناکافی و عدم آشنایی با حسابرسی مشترک، عدم هماهنگی بین موسسه های حسابرسی، مسایل مربوط به بازار کار حسابرسی و عدم قطعیت آن، عدم تمایل و اعتماد به توسعه ی حسابرسی بخش خصوصی و کاهش کیفیت و استقلال حسابرس به عنوان موانع توسعه ی حسابرسی مشترک در ایران شناسایی گردید. بررسی تاثیر عوامل شخصی و محیطی پاسخ دهندگان بر نوع نگرش آنها نسبت به موانع حسابرسی مشترک نشان می دهد که نوع اشتغال پاسخ دهندگان بر نگرش آنها نسبت به موانع اثر گذاشته است.
  کلیدواژگان: حسابرسی مشترک، موانع توسعه ی حسابرسی مشترک، مسائل بازار کار حرفه حسابرسی، کیفیت حسابرسی
 • زهرا خرم دل ماسوله*، فاطمه اسناد صفحات 349-369
  هدف از این پژوهش، بررسی رابطه ی افشای گزارشگری ارزش و عملکرد شرکت با در نظر گرفتن تطبیق نسبی با صورت های مالی یکپارچه است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی، ازنظر روش توصیفی از نوع همبستگی و پس رویدادی است. جامعه ی آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1394 تا 1398 هستند که با روش نمونه گیری حذفی، تعداد 101 شرکت برای بررسی انتخاب شدند. در این پژوهش برای اندازه گیری عملکرد شرکت از کیوتوبین، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، گردش دارایی ها، حاشیه ی سود، دوره ی نگهداشت موجودی ها، دوره ی وصول مطالبات فروش و چرخه ی عملیاتی استفاده شده است. نتایج پژوهش با بهره گیری از نرم افزار Eviews12  نشانگر آن است که کیفیت گزارشگری ارزش تنها با بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه ی معناداری داشته و با سایر متغیرها، رابطه ی معناداری یافت نشد. همچنین بین تطبیق نسبی گزارشگری ارزش به وسیله ی صورت های مالی یکپارچه و عملکرد شرکت رابطه ی معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: گزارشگری ارزش، کیفیت افشا، عملکرد شرکت، تطبیق نسبی گزارشگری ارزش، صورت های مالی یکپارچه
 • زهره مولاپناه، احسان رحمانی خلیلی*، منصور وثوقی صفحات 371-390
  تحولات ارزشی همراه با تحولات ساختاری، افزایش سطح تحصیلات، تغییرات شگرفی را در نحوه نگاه مردان به زندگی و الگوهای آن به وجود آورده است. به همین منظور، هدف از پژوهش حاضر، شناخت سبک زندگی مردان مجرد است. این مقاله به مطالعه ابعاد گوناگون تجربه زیسته مردان مجرد با استفاده از روش زمینه ای (داده بنیاد) می پردازد. جامعه آماری در این پژوهش، مردان مجرد بالای 28 سال شهر تهران است. پژوهش با روش نمونه گیری هدفمند و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تحقیق با مصاحبه 32 نفر مرد مجرد حاصل شد. در مرحله کدگذاری، 520 کد باز، 100 کد محوری و 20 کد انتخابی را از مصاحبه استخراج کردیم. در این پژوهش، از راهنمایی استادان در راستای افزایش اعتبار و پایایی استفاده شده است. در مرحله پایانی، تجربه زیسته مردان مجرد با محور سبک زندگی مدرن به عنوان عامل اصلی شناسایی شد. پدیده برساخت شده سبک زندگی مدرن ناشی از استفاده هنر در اوقات فراغت، تماشای کانال های خارجی و استفاده از فضای اجتماعی است که راهبردهای کاهش سازگاری در تعاملات و تفریحات ناسالم را به دنبال داشت. کاهش روابط خانوادگی، مشکلات روحی- عاطفی، تعدد و عادی شدن روابط با غیرهمجنس، بی نظمی در امور زندگی و توجه به پوشش، از پیامدهای ناشی از این پدیده است.
  کلیدواژگان: تئوری زمینه ای، تجربه زیسته، نظریه بنیانی، سبک زندگی مدرن، مردان مجرد
 • رقیه سرلاب*، زهرا علیپور نادینلوئی، حوریه دهقان پوری صفحات 391-413
  هدف تحقیق حاضر تدوین الگوی درآمدزایی فدراسیون های ورزشی منتخب ایران بود. روش تحقیق حاضر، آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری تحقیق در مطالعه کمی و کیفی شامل کلیه نخبگان آگاه در فدراسیون های منتخب بود. در بخش کیفی به تعداد 16 نفر به روش نمونه گیری هدفمند طبقه ای و در  بخش کمی به تعداد 100 نفر به روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات در بخش کمی، شامل پرسش نامه محقق ساخته بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش تحلیل محتوا در جهت بررسی مصاحبه ها و از روش معادلات ساختاری در جهت بررسی مدل تحقیق استفاده شد. کلیه روند تجزیه و تحلیل داده های تحقیق حاضر در غالب نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 و نرم افزار پی ال اس انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه گذاری و حامیان مالی، نهادهای دولتی، سیاست، امنیت، رسانه، هواداران، حمایت های دولتی، ویژگی ها و جذابیت رشته های مختلف ورزشی، مدیریت منابع انسانی، حقوقی و قانونی، توسعه امکانات و اماکن ورزشی، علمی و پژوهشی می تواند مهمترین منبع درآمدزایی فدراسیون های ورزشی منتخب ایران باشد. نتایج این پژوهش می تواند به مدیران و مسیولین فدراسیون های ورزشی کمک کند تا تصمیمات استراتژیک خود را با اتکا به اطلاعات مالی اتخاذ کنند تا بدین طریق با سهام داران و حامیان مالی ارتباط و تعامل بهتر و مناسب تری را داشته باشند و درآمد فدراسیون مربوطه را افزایش دهند.
  کلیدواژگان: درآمدزایی، فدراسیون های ورزشی، سیاست، رسانه، حامیان مالی
 • مهدی یزدانی کاشانی، علی یزد خواستی*، زهرا صادقی آرانی صفحات 415-439

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی ارتباطات اثربخش و سکوت سازمانی در بین دبیران دوره ی متوسطه ی دوم شهرستان کاشان در سال 99-1398 می باشد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه ی آماری کلیه ی دبیران دوره ی متوسطه ی دوم آموزش و پرورش شهرستان کاشان بوده که تعداد آنان 390 نفر می باشد و بر اساس جدول کرجسی مورگان تعداد 181 نفر از آنها به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. داده ها براساس دو پرسشنامه ی ارتباطات اثربخش رابینز (2005) و سکوت سازمانی واکولا و بوراداس(2005) جمع آوری شد که پایایی آن ها به ترتیب برابر 889/0 و 860/0 به دست آمد و روایی پرسشنامه ها با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و نظرات متخصصان تایید شد. داده های پژوهش با روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های t تک نمونه، t مستقل، همبستگی، تحلیل واریانس) در نرم افزارهای SPSS22  و AMOS22 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان دادند بین ارتباطات اثربخش و سکوت سازمانی دبیران رابطه ی معنادار و منفی وجود دارد و همچنین بین ارتباطات اثربخش و مولفه های سکوت سازمانی (سکوت تدافعی و سکوت مطیع و سکوت نوع دوستانه) دبیران نیز رابطه ی معنادار و منفی وجود دارد و تفاوت سکوت سازمانی و ارتباطات اثربخش بین دبیران بر حسب متغیر جنسیت از لحاظ آماری معنادار بوده ولی بر حسب متغیرهای سن، میزان تحصیلات و سابقه خدمت از نظر آماری معنادار نبودند.

  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، آوای سازمانی، ارتباطات اثربخش، سکوت سازمانی، معلمان
 • رضا باغبانی*، رسول خدابخشیان کارگر صفحات 441-461
  هدف از انجام این پژوهش، طراحی و تدوین استراتژی شرکت کیهان صنعت قایم است. برای تدوین استراتژی این شرکت، از چارچوب جامع تدوین استراتژی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق؛ شامل هییت مدیره، مدیران و کارشناسان شرکت کیهان صنعت قایم می باشد. در این تحقیق، ابتدا بیانیه ماموریت شرکت کیهان صنعت قایم تعیین گردیده و سپس با استفاده از آمار توصیفی و ابزارهایی همچون ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، ماتریس سوات (SWOT) و ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) تجزیه وتحلیل شد. در مرحله تطبیق و مقایسه، استراتژی های چهارگانه (تهاجمی، محافظه کارانه، رقابتی و تدافعی) شناسایی گردید و با توجه به ماتریس داخلی و خارجی، استراتژی های تهاجمی انتخاب شد. استراتژی های انتخاب شده با استفاده از ماتریس QSPM اولویت بندی و بهترین استراتژی مشخص گردید که عبارت است از: استراتژی توسعه بازار و محصول و افزایش ظرفیت خطوط تولیدی دیزل و پرکینز.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی استراتژیک، شرکت کیهان صنعت قائم، ماتریس سوات، ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی
 • مجتبی حاجی زاده، محسن جاجرمی زاده*، علی محتشمی صفحات 463-483
  مدیریت منابع انسانی سبز، یک فلسفه جدید مدیریتی مبتنی بر جنبش سبز در ارتباط با حفاظت از محیط اطرافمان و الگویی است که در آن، مفهوم سبز در حوزه مدیریت منابع انسانی به کار برده می شود. پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و رتبه بندی پیشایندهای مدیریت منابع انسانی سبز انجام شد. روش این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است و جامعه آماری نیز شامل تعداد بیست نفر از استادان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بودند. در این راستا پرسشنامه مقایسات زوجی، تدوین و بین خبرگان پژوهش توزیع و پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار Expert Choice و تکنیک AHP و تکنیک دلفی فازی به رتبه بندی پیشایندها پرداخته شد. یافته ها نشان داد عوامل سازمانی با وزن ابعاد 627/0 در رتبه 1 قرار گرفت و از بین مولفه های آن نیز کیفیت منابع انسانی با وزن 359/0 در رتبه اول مولفه ها قرار گرفت. عوامل تکنولوژیکی نیز با وزن ابعاد 289/0 در رتبه دوم قرار گرفت و مولفه مزیت نیز در رتبه یک قرار گرفت. از نظر عوامل محیطی با وزن ابعاد 084/0 با رتبه ابعاد 3 به دست آمد که از بین مولفه های آن حمایت های دولتی با وزن 336/0 در رتبه یک قرار گرفت. نتایج کلی حاکی از آن بود که عامل سازمانی از نظر میزان اهمیت، در رتبه اول، عامل تکنولوژی در رتبه دوم و عامل محیطی با وزن در رتبه سوم قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی سبز، عامل سازمانی، تکنولوژی، عامل محیطی، تحلیل سلسله مراتبی
 • محمدحسین اسدی گرجی*، مجتبی طبری صفحات 485-505
  با توجه به نقش کلیدی منابع انسانی در خلق مزیت رقابتی و لزوم برنامه ریزی برای مدیریت این دارایی ها، این تحقیق بر مبنای مدل یکپارچه بامبرگر و مشولم و دیدگاه مینتزبرگ درباره ساختار سازمانی و در پی شناسایی استراتژی مدیریت منابع انسانی شرکت توزیع برق مازندران در حوزه آموزش و سایر معاونت ها براساس رویکرد نقاط مرجع استراتژیک (SRP) و تعیین نوع ساختار سازمانی شرکت و واحدها به عنوان عامل اثرگذار در اجرای استراتژی می باشد. آیا هم سویی بین ساختار سازمانی و استراتژی منابع انسانی در حوزه آموزش وجود دارد؟ چه ترکیبی از آن اثربخش تر خواهد بود؟ روش تحقیق توصیفی و پیمایشی است. در این مقاله از سه چک لیست برای شناسایی متغیرهای تمایز و رهبری هزینه، متغیرهای استخدام از بازار کار داخلی و خارجی، تعیین استراتژی مدیریت منابع انسانی و تعیین نوع ساختار سازمانی و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری آزمون KS، آزمون فرض، T استیودنت، و منطق فازی استفاده شده است. برای اعتبار تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری بهره گیری شده است. یافته ها نشان می دهد استراتژی منابع انسانی در کل شرکت از وضعیت مطلوبی برخوردار است و ساختار سازمانی برای اجرای آن، هم سو تشخیص داده شد اما واحدهای بهره برداری و مالی از لحاظ ساختار و در واحدهای مهندسی، مشترکین، هماهنگی و حسابرسی از لحاظ نوع استراتژی باید اصلاحاتی را انجام دهند.
  کلیدواژگان: آموزش، استراتژی، استراتژی منابع انسانی، ساختار سازمانی، مدل مرجع استراتژی منابع انسانی
 • هومن شبابی*، مریم غیاث آبادی فراهانی، پیمان غفاری آشتیانی، آتنا هدایت نژاد ازاندهی صفحات 507-526
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه با نقش میانجی ساختار دانش بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری آن را کلیه کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران به تعداد 461 نفر تشکیل می داد که براساس جدول کرجسی و مورگان (1970) تعداد 210 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. یافته ها نشان داد نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه با (ضریب تی 32/2-)؛ نوآوری باز بر ساختار دانش با (ضریب تی 21/8)؛ ساختار دانش بر عملکرد نوآورانه با (ضریب تی 38/7) تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین نوآوری باز از طریق ساختار دانش، تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد نوآورانه دارد. نتایج، حاکی از نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران با نقش میانجی ساختار دانش، تاثیر مثبت و معناداری دارد و مدل ارایه شده دارای برازش مناسب می باشد. بنابراین به مدیران و مسیولان سازمان صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می شود که با برنامه ریزی های علمی و منسجم، نسبت به ارتقای نوآوری؛ از جمله نوآوری باز در سازمان، همت گمارند تا از این طریق باعث بهبود عملکرد نوآورانه سازمان شوند.
  کلیدواژگان: نوآوری باز، عملکرد نوآورانه، ساختار دانش
 • حشمت الله اسکندری اصل*، علیرضا شیروانی، ماشاالله ولیخانی صفحات 527-549
  کاهش اضافه وزن سازمانی روشی است که سازمان ها برای کاهش هزینه، تمرکز بر روی فرآیندهای اصلی، بهبود خدمات و ارتقای مهارت به کار می برند. با اتخاذ سیاست کاهش اضافه وزن سازمانی یک سازمان می تواند، تنها بر فعالیت هایی تمرکز کند که به خاطر آنها ماموریت یافته است و کارهایی را انجام دهد که دقیقا به اهداف سازمانی اش مربوط است در این راستا، هدف پژوهش حاضر با هدف ارایه و تبیین مدل کاهش اضافه وزن سازماتی با رویکرد آزادسازی در شرکت های دولتی استان چهارمحال و بختیاری بود. روش تحقیق از نوع کاربردی و اکتشافی بود.جامعه آماری تحقیق مدیران و معاونین شرکت های دولتی استان چهارمحال و بختیاری بودند که با روش اشباع نظری 10 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی توسط خبرگان و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی شد و مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی از تکنیک داده بنیاد و در بخش کمی از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری کواریانس محور استفاده شد. نتایج نشان داد ابعاد مدل شامل 14 تم اصلی کاهش و کنترل هزینه عملیات- دسترسی به منابع (غیر داخلی)- مدیریت وظایف مشکل یا کنترل ناپذیر- رضایت مشتری، تعاون و همکاری برای افزایش رقابت پذیری- ارتباط بسته با مشتریان و عرضه کنندگان، گران بودن معرفی محصول جدید، غنی سازی مشتری، نوآوری محرک مشتری، صرفه جویی در وقت جهت انجام فرآیندهای داخلی سازمان- بهبود خدمات مشتری- کاهش ریسک از طریق شریک شدن با یک واحد دیگر در محیط تجاری نامطمین-  ابزارهای توسعه سازمان ها و ارتقای بهره وری در قالب کوچک سازی- آزاد کردن منابع برای اهداف دیگر و در دسترس قرار گرفتن وجوه سرمایه- تزریق وجوه نقد به شرکت- اضافه وزن سازمانی- نظریه خصوصی سازی به مثابه توانمندسازی اجتماعات محلی. نظریه خصوصی سازی به مثابه کاهش بار اضافی دولت از مولفه های استخراج شده از متون می باشند با توجه به برازش مدل، یافته ها از اعتبار بالایی برخوردار هستند.
  کلیدواژگان: اضافه وزن سازماتی، رویکرد آزادسازی، چابکی سازمانی، برون سپاری و خصوصی سازی
 • سید حسین علوی*، سعید تابش، فروغ محمدی صفحات 551-571

  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر برند کارمند محور با نقش میانجی بازاریابی درونی در باشگاه های بدنسازی استان مازندران بود. این پژوهش توصیفی- همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان باشگاه های بدنسازی شرق استان مازندران (افراد مشغول فعالیت ورزشی در باشگاه ها) بودند. تعداد 101 نفر به صورت روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه های معتبر مدیریت ارتباط با مشتری، بازاریابی درونی و برند کارمند محور بود. پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد، فراوانی و درصد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری) در قالب نرم افزارهای SPSS24 و AMOS24 استفاده شد. یافته ها نشان داد که مدیریت ارتباط با مشتری دارای اثر مثبت و معناداری بر برند کارمند محور از طریق بازاریابی درونی می باشد و مسیر مدیریت ارتباط با مشتری به بازاریابی درونی، 14% از مقدار واریانس بازاریابی درونی و دو مسیر مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی درونی به برند کارمند محور، 19% از مقدار واریانس برند کارمند محور را تبیین می کنند. بنابراین، پیشنهاد می شود که مدیران باشگاه های ورزشی سعی کنند با دراختیار گذاشتن امکانات بیشتر ارتباط موثرتری با مشتریان خود داشته باشند موانع روانی و مادی ارتباطی باید برداشته شود و همچنین باید فرهنگ شفاف سازی ارتباطی بین مشتری و اعضای داخل سازمان را تقویت کرد.

  کلیدواژگان: بازاریابی درونی، باشگاه های بدنسازی، برند کارمند محور، مدیریت ارتباط با مشتری
 • سعید سعیدا اردکانی، امیررضا کنجکاو منفرد*، زهره حسینی توابع صفحات 573-595

  هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر چسبندگی مشتریان به فروشگاه دیجی کالا با توجه به نقش ارزش ادراک شده ی آنها است. در واقع در این پژوهش تلاش شده است تاثیر ارزش ادراک شده ی مشتریان بر چسبندگی و قصد خرید آن ها در فروشگاه دیجی کالا بررسی شود. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل مشتریان دیجی کالا است. جهت گردآوری داده های موردنیاز پژوهش از پرسش نامه ی مبتنی بر طیف لیکرت استفاده شد که در نهایت 327 پرسش نامه جمع آوری شد. روایی پرسش نامه با استفاده از روایی محتوا و سازه و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی شد و مورد تایید قرار گرفت. در این پژوهش به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش و آزمون فرضیه ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. در این رابطه، از نرم افزارهای SPSS و SMART PLS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که ارزش ادراک شده از فعالیت های دیجی کالا بر رضایت و اعتماد مشتریان تاثیر مثبت و معنی داری دارد. از طرفی رضایت و اعتماد هر دو تاثیر مثبت و معنی داری بر چسبندگی مشتریان به فروشگاه دیجی کالا دارند. در نهایت یافته های پژوهش نشان داد که چسبندگی تاثیر مثبت و معنی داری بر قصد خرید مشتریان از فروشگاه دیجی کالا دارد.

  کلیدواژگان: چسبندگی، ارزش ادراک شده، تجارت الکترونیک، دیجی کالا
 • منیژه احدیانی، امید علی مسعودی*، سید محمدباقر ملائک، نسیم مجیدی قهرودی صفحات 597-618

  کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت هوایی، با بهبود عملکرد و کارآیی توانسته است نظر ذی نفعان و ارکان کلیدی را به خود جلب کند. بر این اساس این تحقیق بر آن است تا پیشران ها و پسران های کاربرد اینترنت اشیا را در مدیریت صنعت هوایی مورد شناسایی قرار دهد. بر این اساس پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با روش تحلیل مضمون انجام شده است. جامعه ی آماری با روش هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده اند بدین منظور افرادی مشارکت کرده اند که سابقه ی فعالیت مدیریتی در صنعت هوایی داشته اند و با فناوری های نوین در این حوزه آشنا بوده اند. مصاحبه تا حد اشباع نظری ادامه یافته است. این مهم در مصاحبه ی هجدهم حاصل شده است. جهت تایید روایی تحقیق از روش «مثلث سازی منابع داده ها، بازبینی توسط همکاران  و بررسی توسط مشارکت کنندگان» و جهت تایید پایایی تحقیق از « پایایی بین دو کدگذار و بازآزمون» استفاده شده است. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA2020 استفاده شده و با سه مرحله کدگذاری (محور، تم اصلی، تم فرعی) پسران ها و پیشران های کاربرد اینترنت اشیاء در مدیریت صنعت هوایی ایران مورد شناسایی و واکاوی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق پسران ها مشتمل بر « فرار مغزها، انحصاری بودن و عدم رقابت پذیری، شرایط سیاسی و تحریم ها و هزینه ی بالای انتقال فناوری » و پیشران ها مشتمل بر « شایسته سالاری و استفاده از نخبگان، افزایش توانمندی ارکان کلیدی، شناسایی مختصات و موقعیت جغرافیایی، اشتراک تجربه، دانش و اطلاعات» شناسایی گردیدند.

  کلیدواژگان: اینترنت اشیا، مدیریت صنعت هوایی، پیشران ها، پسران ها
 • محمود پارسامنش*، مجید عرفانیان، اصغر قربانی صفحات 619-633
  معادلات انتگرال در شاخه های مختلف ریاضی و ریاضی فیزیک به طور گسترده ای ظاهر می شوند و بسیاری از مسایل مقدار اولیه و مقدار مرزی مربوط به معادلات دیفرانسیل معمولی و جزیی می توانند به معادلات انتگرال تبدیل و حل گردند. در روش های صریح، عموما اگر نقاط گره ای بسیار زیاد باشد یک تقریب خوب از جواب را برای معادله ی سخت فراهم می کنند. اما از نقطه نظر محاسباتی این موضوع قابل قبول و به صرفه نیست، زیرا نیازمند هزینه ی بالای محاسبات و صرف زمان زیادی می باشد. لذا، روش های ضمنی پیشنهاد می شود، که برای به دست آوردن جواب تقریبی باید یک دستگاه غیرخطی از معادلات را با استفاده از روش ژاکوبین حل نماییم. از طرفی، با اضافه کردن تعداد گره ها و افزایش بعد ماتریس بررسی همگرایی و پایداری یک مشکل جدی خواهد بود. در این مقاله، یک روش ترکیبی صریح براساس روش تکراری پارامتری و روش هم محلی طیفی برای شبیه سازی جواب مدل ولترای غیرخطی سخت که برای رشد جمعیت یک گونه در یک سیستم بسته استفاده می شود، ارایه می دهیم. روش ارایه شده اینجا دارای این مزیت است که به حل دستگاه غیرخطی که در ارزیابی ژاکوبین به آن برخورد می کنیم، نیازی نیست. اینجا، ابتدا معادله ی جمعیت ولترای غیرخطی به یک دستگاه غیرخطی متناظر تبدیل می شود. سپس یک جمله ی خطی به قسمت دیفرانسیلی معادله اضافه می شود. این جمله خطی اضافه شده می تواند به پایداری روش کمک کند، چون جواب ها در این حالت بر اساس توابع نمایی بیان می شوند. در ضمن پارامتر کمکی درون روش باعث همگرایی سریع روش می شود. نتایج به دست آمده در این مقاله عملکرد عالی روش توسعه یافته را نمایش می دهد.
  کلیدواژگان: روش تکراری پارامتری طیفی مدل جمعیت ولترا، معادلات انتگرال، دستگاه سخت
|
 • Kianoush Mirzadeh Maragheh, Masoomeh Oladian *, MohammadNaghi Imani Pages 13-42

  The aim of the present study was the design of a model for improving the performance of technical and vocational universities based on educational needs until 2030 in Iran. The research involved a mixed (qualitative-quantitative) approach. In the qualitative section, 22 interviews were conducted with academic experts and specialists in technical and vocational universities using targeted sampling. The interview protocols were approved both in terms of content validity and reliability based on the agreement between the two coders. In the qualitative part, the collected data was analyzed with the Grounded theory approach and the three stages of coding (open, central and selective) common in this approach, providing the present research with initial model to enter into the quantitative phase. Quantitative data was collected using researcher-made questionnaire from all the employees of technical and professional universities in the city of Tehran in the academic year 2018-2019. Questionnaire constructs had good validity (convergent and divergent) and reliability (based on Cronbach's alpha coefficient and composite reliability). Data in this phase was analyzed based on their frequency and dispersion measures using Partial Least Squares (PLS) approach to structural equation modeling (SEM). The results of the present study revealed that improving the performance of technical and professional universities based on educational needs included the components of teaching skills, teaching management, evaluation skills, research skills, communication and personal development, information technology and management, general teaching skills and specialized teaching skills. The pattern fit indicators in factor analysis confirmed the pattern fit.

  Keywords: Performance improvement technical, professional universities, Educational Needs, Year 2030
 • Maryam Talebian Darzi, Vahid Fallah *, Mohammad Salehi Pages 43-59
  Lack of attention to global knowledge and developments, the absence of inclusive participation of academics and criticism of curriculum have caused concerns among policymakers in educational systems. In addition, social responsibility is an important indicator of social capital, which is of special importance in higher education. The goal of this study was to explain effective factors in skills curriculum based on social responsibility. In this applied research, through descriptive-analytical and survey methods, a questionnaire was randomly distributed among 216 influential managers and policymakers in skills curriculum based on social responsibility to collect data based on Cochran's formula. Analysis via SPSS and SMARTPLS software showed that out of fifty-two items in the questionnaire, factor analysis revealed eleven factors affecting the curriculum. According to the obtained coefficients, the most important items were curriculum assessment system (0.243), appropriate discourse in curriculum (0.204) as well as curriculum definition, importance and necessity (1.96). In fitting the measurement models, Cronbach's alpha reliability coefficient of each factor was >0.7 and the combined reliability coefficient was also >0.7. The mean of extracted variances for convergent validity analysis was >0.4 with SRMR equal to 0.072, which is an acceptable value for the model.
  Keywords: Higher education, Curriculum, social responsibility, Skills Program, Effective Factors
 • Hedayat Kargar Shouroki *, Zohre Dehqan Pages 61-76
  The purpose of this study was to analyze and explain the impact of information and communication technology on the skills training system using Porter's value chain model as a theoretical framework. For this purpose, in conducting quantitative research, a researcher-made questionnaire was used, the validity of which was confirmed by experts and its reliability was accepted by Cronbach's alpha test with a value of 0.957. Findings from the analysis of the collected data indicated that the three effects of information and communication technology (including the effect of automation, the effect of information and the effect of transformation) can influence both aspects of the value chain of the skills training system (including core activities and support activities). Accordingly, it is expected that the increasing prevalence of information and communication technology in the various pillars of the skills training system can have a positive impact on improving the efficiency and effectiveness of this vital and important system.
  Keywords: skill, Skills training, technology, Information, Communication Technology (ICT), Value chain
 • Atieh Rezaei *, Mostafa Sabzekar Pages 77-92

  In this research, the effect of information technology on the empowerment of the staff of the Technical and Vocational University of South Khorasan Province was investigated. In terms of the purpose and type, this research is a descriptive-survey and the statistical population included all university staff. A questionnaire was used to collect information. Its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient and its validity was evaluated by experts. Each section of the questionnaire addressed different dimensions of the effects of information technology such as accountability, achievements, communication, information technology, and employees' sense of competence. Assumption of data normality for all employee job dimensions was performed using the Kolmogorov-Smirnov test. The results showed that the use of information technology at the Technical and Vocational University of South Khorasan Province led to a sense of competence, an improvement in the quality of staff performance, facilitated communication and speed of staff under different working conditions and resulted in various improvements at the university.

  Keywords: information technology (IT), improvement, performance, staff, Technical, Vocational University
 • Zahra Shafiei *, Abbas Sabet Pages 93-114

  The present study was conducted to investigate the impact of green human resources management on the dimensions of competitive advantage development. The statistical population of this study included 387 employees of Fars Technical and Vocational Organization. The sample size was determined as 193 people based on Morgan’s Table. A simple random sampling method was used. Data was collected through standard questionnaires. In order to measure validity, the content and reliability of the questionnaire was determined through Cronbach's alpha coefficient. The Cronbach’s alpha coefficient was between zero and one; and the reliability of the questions was considered desirable if the Cronbach's alpha coefficient was larger or equal to 0.7. In the present study, Cronbach's alpha coefficient was 0.912.  Content validity was measured with the CVR index and validated with 75 Validity. Data analysis was performed using SPSS25 software for inferential statistics and LISREL8.8 for path fitting. The findings of the current study demonstrated that green human resources management based on environmental performance had a direct and meaningful relationship with competitive advantage. In addition, the findings showed a direct and significant correlation of all dimensions of competitive advantage with environmental performance.

  Keywords: Green Human Resource Management, human resources, Competitive advantage, Environmental performance
 • Asghar Zamani *, Mahtab Pouratshi Pages 115-135
  The aim of this study was to analyze the laws, regulations and upstream documents in the field of higher education from the perspective of scientific cooperation. This descriptive – analytical research used content analysis and documentary study as the research strategy. In the current study, upstream documents and regulations were analyzed and considered the research sample. Data collection tools included checklists and researcher-made forms. Descriptive analysis methods were used for data analyses, investigating alignments regarding scientific collaborations. The results indicated that a great number of upstream documents support different kinds of scientific cooperation and are aligned with scientific cooperation but do not have the necessary executive guarantee.  The official documents that support scientific cooperation but do not have the necessary executive guarantee are Comprehensive Scientific Map of Iran, Islamic-Iranian Model of Progress, and the 2025 Horizon of IRAN. In contrast, another document has significant role in the activities of faculty members and has an executive guarantee and the power of punishment and rewards. Nevertheless, it sometimes plays as a barrier for scientific collaborations. In other words, it is not very compatible with teamwork and scientific cooperation.
  Keywords: upstream documents, Higher education, Faculty Member, university, scientific cooperation
 • Leila Azhir *, Keyvan Bolandhematan, Naser Shirbagi Pages 137-155
  The research explores the expectations and criticisms of some humanities professors of the University of Kurdistan of the general correlations governing the university in order to gain an understanding of the nature of professor and student relationships and to help understand the general sphere of the university and the need for intervention or changes by decision makers. For this purpose, a qualitative approach and critical ethnographic method were used. The research field included all the faculty members of the Faculty of Humanities and Social Sciences of the university and 7 people were selected through the purposeful sampling method and the data collection process continued until reaching theoretical saturation. The data collection tool was a semi-structured interview, and Strauss three-step coding was used to analyze the data. The findings showed that social isolation exists at all levels of communication between professors with each other, students and the university community with the surrounding environment. The subjects had problems in four meaningful aspects and this problem affected psychological actions and various dimensions of personality. Participants had major problem with the lack of norms and rules and believed that the university had not succeeded in requiring and adhering to the norms. There was a feeling of powerlessness among the subjects. The feeling of self-loathing manifested itself in the form of self-dissatisfaction and aimlessness.
  Keywords: educational leadership, alienation, Expectations, criticism, Humanities Professors
 • Yahya Assadi *, Naser Shirbagi, Jamal Salimi, Abdollah Rahimi Pages 157-180
  The purpose of this study was to investigate the tendency of executive managers of University of Kurdistan towards self-improvement skills of a leader. This research methods were purposeful, applied, and descriptive correlation. The statistical population of the study included all executive managers of University of Kurdistan (85 people). Of these, 63 people were selected using simple random sampling. Data were collected using a 60-item questionnaire consisting of components of job involvement, control source, organizational commitment, self-efficacy and metacognition whose reliability coefficient was confirmed by Cronbach's alpha method. The obtained data were analyzed using SPSS23 and SMART PLS2 statistical software. Pearson correlation test, Chi-square test, Kendall test, one-sample t-test, Friedman test and path analysis were used in data analysis. The results showed that there was a significant relationship regarding the evaluation of the variables that determine the leader's tendency towards self-improvement including the source of control, job involvement, organizational commitment, metacognition, self-efficacy, motivation and self-regulation of managers. In addition, in examining the relationships between these variables, there was a significant relationship. Finally, the model used in the research was confirmed by the path analysis test.
  Keywords: Self-Improvement, self-regulation, executives, Motivation
 • Hamed Hadian, Hamid Rahimi * Pages 181-208

  Research has shown that variables such as authentic leadership, knowledge sharing and social capital among employees can play an effective role in increasing organizational innovation. Thus, this research examines the impact of authentic leadership on organizational innovation with mediating role of knowledge sharing and social capital among staff of the University of Kashan. The present study was a causal study and statistical population consisted of all staff and managers at University of Kashan (N=377) using Cochran’s Formula and simple randomized sampling, where 229 participants were selected as the sample. To collect data, the four questionnaires of authentic leadership, organizational innovation, knowledge sharing and social capital were used. Questionnaire content and construction validity were confirmed through Cronbach’s alpha coefficient, and the questionnaires’ reliability were estimated equal to 0.79 for authentic leadership, 0.70 for organizational innovation, 0.98 for knowledge sharing and 0.90 for social capital. Data analyses were conducted at the two levels of descriptive and inferential statistics through statistical softwares. Findings showed that authentic leadership style, knowledge sharing and social capital had the capability of predicting organizational innovation among employees and the mediating role of social capital and knowledge sharing in the impact of authentic leadership on organizational innovation among employees was positive and significant.

  Keywords: authentic leadership, Organizational Innovation, knowledge sharing, Social Capital
 • Mohammad Amjad Zabrdast, Nematullah Azizi, Abdollah Rahimi *, Haydeh Ahmadi Pages 209-230
  The aim of the present study was to investigate the relationship between heads of departments’ transformational leadership and faculty members’ effectiveness through the organizational culture. The approach of this study was quantitative and with a correlation method. The statistical population of this study consisted of 350 faculty members of the University of Kurdistan and 193 individuals were selected through simple random sampling method. Data collection tools comprised of Denison's organizational culture questionnaire, Hoy's effectiveness questionnaire and Bass and Avolio's transformational questionnaire. For data analysis, structural equation model in SPSS22 and LISEREL 8 software was used. The results showed that the relationship between heads of departments’ transformational leadership style and organizational culture was significant. Furthermore, the organizational culture as a mediator variable had a significant effect on the relationship between transformational leadership style and effectiveness of its faculty members. Transformational leadership in the final research model did not have a direct and significant effect on effectiveness of faculty members. But transformational leadership, through organizational culture, impacted the effectiveness of faculty members.
  Keywords: Transformational Leadership, Organizational culture effectiveness, Heads of departments
 • Samane Yegane *, Parvin Samadi, Parvin Ahmadi Pages 231-254
  Engineering graduates obtain much of their ethics through a hidden curriculum. The aim of this study was to "explain the process of impact of hidden curriculum on the formation of professional ethics of engineering students" in order to improve the professional ethics of engineers according to the hidden curriculum in educational environments. In this research, phenomenological research method was used. The sample population comprised of all graduate students of engineering disciplines in Iranian faculties and purposeful sampling was conducted with in-depth semi-structured interviews was conducted with 10 participants about their lived experience in acquiring engineering ethics in educational environments. Data analysis in MAXQDA software in response to research questions led to the creation of 4 core codes of training, learning partners, field of action and educational system; axial codes were obtained from the combination of 30 open codes. The findings indicated that the details of the educational environment including the central codes in the mentioned order were considered by engineering students to greatly influence the implicit formation of the professional ethics curriculum of engineering students, creating many opportunities and threats in the field of implicit teaching of students' professional ethics.
  Keywords: engineering ethics, Engineering students, hidden curriculum, Phenomenology
 • Savareh Rashidi, Bakhtiar Javaheri *, Naser Shirbagi Pages 255-278
  Nowadays, majority of organizations rely to a large extent on information systems in conducting their affairs. Consequently, the quality of information obtained from these systems has a crucial effect on the work process of organizations. Low-quality data results in incurring high costs in organizations leading to lower efficiency and productivity. Improving data quality is a suitable and cost-effective solution to this problem. To improve the information quality, one must consider improving the design and performance of these information systems, and these demands knowing the sense and concept of data quality as a product, knowing methods of measuring it, and taking measures in properly designing and operating the system. Consequently, this study aimed to evaluate the quality of student registration data of University of Kurdistan in general and also in individual work areas of the registration statistics system. For this purpose, a combination of quantitative-qualitative and exploratory research methods were applied. In the qualitative part of the research, employing a library research method, theoretical concepts were presented, the data quality indicators were identified and the most important indicators selected. Accordingly, the “registration statistics quality evaluation checklist” was developed using expert opinion. In the quantitative part of the research, Golestan Educational System was monitored as a field study, and the checklist was completed and analyzed. The results indicated that students’ registration statistics quality was 79 percent. The quality of statistics in identifying, registering, transferring and presenting areas were 76, 85, 92, 54, and 63 percent, respectively.
  Keywords: Data quality, real world system, Information System, Registration statistics
 • Mina Ahmadi *, Mohammad Latif Shirdel, Mohammad Ghane Heidari Pages 279-295

  It is necessary to be informed of student motivational factors to carry out educational planning at universities. This study was undertaken to determine first semester students’ motivation for selecting a technical associate degree at the Shahid Yazdanpanah Faculty in Sanandaj: a branch of the Technical and Vocational University as a cross-sectional study. The research was descriptive-analytical with a quantitative approach using questionnaires. The statistical population comprised of 261 students undertaking associate degrees in their first semester in the academic year 2017-2018. Thus, 150 students were selected via stratified random sampling using the Cochran formula. In order to select the sample, first the statistical population was classified as educational departments based on the available associate degree programs and the statistical sample size. The findings showed that interest and scientific progress ranked first in rating of motives (2.92) for choosing Technical Associate Degree at the Faculty of Shahid Yazdanpanah, Sanandaj Branch of the Technical and Vocational University, followed by job income (2.41), entrance exam score (2.39), and influence of parents and relatives (2.24).

  Keywords: Motivation, Career choice, Associate degree, Faculty of Shahid Yazdanpanah, Sanandaj
 • Ahmad Mahmoudi *, MohammadHosein Ghorbani, Mona Rahimi, Hasan Ghamati Pages 297-312

  Monitoring and paying attention to influential factors in creating a positive desire for the field of education is very important. The purpose of this study was to investigate the effect of internal marketing on the willingness to re-enroll students of non-governmental physical education preschools in Tehran with the mediating role of staff satisfaction. The purpose of this study was applied, and the research method was based on structural equation modeling. The population of the present study was all stakeholders of physical education schools including managers, teachers and students of six physical education schools in Tehran (N= 750). Based on Morgan's sampling table, 256 individuals were selected as available statistical samples. Findings showed that there was a significant relationship between internal marketing and components of customer satisfaction (Sig = 0.001, t = 2.449); there was also a positive and significant relationship between internal marketing and the desire to re-register customers (Sig = 0.001, t = 2.737). In addition, there was a significant relationship between the components of internal marketing, internal service, payment, communication and re-attendance of students in physical education schools in Tehran. All indicators demonstrated the desirability of the structural equation model and satisfaction was a significant mediator between internal marketing and tendency to re-register (Sig = 0.001, t = 6.178). When teachers and staff of physical education colleges have better job security, receive better rewards, salaries and benefits, they will be more motivated to serve students, and these favorable conditions will lead to a desire to re-enroll students. Therefore, it is recommended that appropriate job security be created for teachers and staff of vocational schools and this issue be seen as an organizational culture and policy in education.

  Keywords: educational marketing, student satisfaction, Educational services, School of Physical Education
 • Marjan Ebrahimi *, Jafar Hosienporsadatabadi, Esfandiyar Doshmanziyari, Mojtaba Moazami, Bibisadat Miresmaeili Pages 313-328
  The present study was conducted to provide a technology-based virtual education model in order to advance primary school curricula with a combined approach. The current study was practical in terms of purpose, and the research methods used were a combination of sequential and exploratory. Data collection method used was a survey. The statistical population in the qualitative section included experts familiar with e-learning who are purposefully of the standard type (people who had published at least one article in the field of technology and e-learning in reputable domestic and foreign publications or translated and written on the subject); they were selected for qualitative interviews on the subject of research (16 interviews with 16 people and continued to the point of theoretical saturation) and in the second part (quantitative) after collecting information from qualitative research, a questionnaire was created and randomly distributed among primary school principals in Tehran in both groups of public and non-profit public schools for girls and boys. The statistical population included 2500 people who were randomly distributed in two categories of public and non-profit schools in each category. The data collection tool used in the present study was a semi-structured interview and a questionnaire extracted from the qualitative section (40 items and 10 components). Therefore, in general, in order to advance primary school curricula, the following categories of technology-based e-learning model were found: in order of importance, macro structure, finance, organizational culture, curriculum, the nature of e-learning, manpower, attitude and preparation, facilities, management and training.
  Keywords: Manpower, Elementary Teacher, school principals, Information, technology
 • Hassan Alizadeh, Esfandiar Malekian *, Yahya Kamyabi Pages 329-348
  The joint audit is one of the ways in which governments and regulators are constantly striving to improve the quality as well as competition in auditing. The joint audit has been used in many countries for a long period of time but has not been used in Iran. Although there are legal mechanisms for joint audits in Iran, its non-implementation by audit firms is considered in this study. Therefore, the research intends to examine the causes and obstacles to the lack of development of joint audits in Iran. A conceptual model and 29 research questions were designed. A questionnaire was sent to selected members of the IACPA using the snowball method and 127 responses were received. The obtained data was analyzed using statistical methods of comparing means (one-sample and two-sample tests), the Chi-square as well as the Friedman test. The results indicated that the barriers to joint audits included the laws governing audit firms, structure and cultural characteristics of the country, insufficient research and unfamiliarity with joint auditing, non-coordination of audit firms with each other, issues related to the audit market and its uncertainty, reluctance and distrust in the development of private sector auditing and reducing audit quality and auditor independence. Analysis of respondents’ demographic factors and their attitudes toward joint audit barriers showed that respondents' employment factors influenced their attitudes toward barriers.
  Keywords: joint audit, barriers to joint audit development, audit market issues, audit quality, independence
 • Zahra Khorramdel Masouleh *, Fatemeh Asnad Pages 349-369
  The purpose of this study was to investigate the relationship between corporate value reporting disclosure and performance considering quasi-integrated reporting adopters. This is applied research in terms of purpose and correlational and post-event in terms of descriptive method. The statistical population of the present study comprised of companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2015 to 2019. By elimination sampling method, 101 companies were selected for the study. In this study, Q-Tobin, return on assets, return on equity, turnover of assets, profit margin, inventory retention period, sales receivables collection period, and operating cycle were used to measure the company's performance. The results of the study using Eviews12 software showed that the quality of value reporting had a significant relationship with only the return on assets and return on equity, but no significant relationship was found with other variables. There was also a significant relationship between the relative compliance of value reporting through integrated financial statements and firm performance.
  Keywords: Value Reporting, Disclosure Quality, Company performance, quasi integrated reporting adopter, Integrated Financial Statements
 • Zohreh Molapanah, Ehsan Rahmani Khalili *, Mansour Vosoughi Pages 371-390
  Value changes along with structural changes and increasing levels of education have created dramatic changes in the way men look at life and its patterns. Therefore, the purpose of this study was to identify the lifestyle of single men. This article studies the various dimensions of the lived experience of single men using the background method (data foundation). The statistical population in this study comprised of single men over 28 years of age in Tehran. The research was carried out by purposive sampling method and using semi-structured interview tools until theoretical saturation was achieved. The study was conducted by interviewing 32 single men. In the coding step, 520 open codes, 100 core codes and 20 selected codes were extracted from the interview. Throughout this research, the guidance of professors was used to increase credibility and reliability. In the final stage, the lived experience of single men with a focus on modern lifestyles was identified as the main factor. The constructed phenomenon of modern lifestyle is the result of the use of art in leisure, watching foreign channels and the use of social space, which led to strategies to reduce adaptation to unhealthy interactions and entertainment. Decreased family relationships, emotional problems, the multiplicity and normalization of relationships with the opposite sex, disorder in life and attention to clothes are the consequences of the mentioned phenomenon.
  Keywords: Grounded theory, modern lifestyle, Fundamental Theory, lived experience, Single Men (Bachelors)
 • Roghayeh Sarlab *, Zahra Alipour Nadinluoi, Houriyhe Dehghanpouri Pages 391-413
  The purpose of this study was to develop a revenue model for selected sports federations in Iran. The method of the present study was heuristic. The statistical population in this quantitative and qualitative study included all knowledgeable elites in selected federations. In the qualitative part, 16 people were selected by stratified sampling method and in the quantitative part, 100 people were selected by purposive sampling method. The tools used to collect information in the quantitative section included a researcher-made questionnaire. In order to analyze the research data, the content analysis method was used to review the interviews and the structural equation method was used to review the research model. The whole process of data analysis was performed in the form of SPSS software version 22 and PLS software. The results showed that investment and sponsors, government institutions, politics, security, media, fans, government support, characteristics and attractiveness of different sports, human resource management, law, facility development, and scientific research can be the most important sources of income for selected sports federations in Iran. The results of this study can help the managers and officials of sports federations to make their strategic decisions based on financial information in order to have better and more appropriate communication and interaction with shareholders and sponsors, and increase the income of the relevant federation.
  Keywords: Revenue, Sports federations, Politics, Media, Sponsors
 • Mahdi Yazdani Kashani, Ali Yazdkhasty *, Zahra Sadeqi-Arani Pages 415-439

  communication and organizational silence among the secondary school teachers in Kashan. The research method was descriptive- correlational. The statistical population compromised of 390 secondary school teachers in Kashan in the academic year of 2019-2020. The sample size was determined to be 181 people according to Krejcie and Morgan Tables and by means of stratified random sampling method. The data collection was conducted on the basis of two questionnaires: Robbin's effective communication questionnaire and Vakola and Bouradas's organizational silence questionnaire. The reliability coefficients were calculated as 0/889 and 0/860 respectively for effective communication questionnaire and organizational silence questionnaire. The questionnaires' validity was approved by the Confirmatory Factor Analysis Method and two experts. The collected data were analyzed in the AMOS22 and SPSS22 by One-sample T-test, independent T-test, Pearson Correlation Coefficient and Variance Analysis Test. The findings showed there was a negative and significant relationship between effective communication and organizational silence among the research population and also there was a negative and significant relationships between effective communication and organizational silence components (Defensive Silence, Acquiescence Silence and Prosocial Silence).The difference in effective communication and organizational silence in the research population was statistically significant in the gender variable, while this difference was not statistically significant in other variables such as age, level of education and years of service.

  Keywords: Education, Organizational Voice, Effective communications, organizational silence, Teachers
 • Reza Baghbani *, Rasool Khodabakhshian Kargar Pages 441-461
  The purpose of this research was to design and formulate the strategy of Kayhan Sanat Ghaem Company. A comprehensive strategy formulation framework was used to formulate the company's strategy. The statistical population of this research included the board of directors, managers and experts of Kayhan Sanat Ghaem Company. In this research, first, the mission statement of Kayhan Sanat Ghaem Company was determined and then analyzed using descriptive statistics and tools such as internal and external factor evaluation matrix, SWOT matrix (SWOT) and quantitative strategic planning matrix (QSPM). In the adaptation and comparison phase, four strategies (offensive, conservative, competitive and defensive) were identified and according to the internal and external matrix, offensive strategies were selected. The selected strategies were identified using the QSPM matrix and the best strategies identified were market and product development strategy and increasing the capacity of diesel and Perkins production lines.
  Keywords: Strategic Planning, Keyhan Sanat Ghaem Company, SWOT matrix, QUANTITATIVE STRATEGIC PLANNING MATRIX
 • MOJTABA HAJIZADEH, Mohsen Jajarmizadeh *, Ali Mohtashami Pages 463-483
  The green human resource management is a new management philosophy based on the green movement in relation to the protection of our environment and a model in which the concept of green is used in the field of human resource management. The present study was conducted to identify and rank the priorities of green human resource management. The method of this research is descriptive survey and the statistical population included twenty professors of Shiraz University of Medical Sciences. In this regard, a pairwise comparison questionnaire was developed and distributed among research experts and then collected using Expert Choice software. AHP and fuzzy Delphi techniques were used to rank the antecedents. Findings showed that organizational factors with a weight of dimensions of 0.627 were ranked 1st and among its components, the quality of human resources with a weight of 0.359 was ranked first. Technological factors with a weight of 0.289 dimensions were ranked second and its advantage component was ranked first. Environmental factors with a weight of dimensions of 0.084 ranked third and among its components, government support with a weight of dimensions of 0.336 was ranked first. The overall findings demonstrated that organizational factor was ranked first in terms of importance, technology factor was ranked second and environmental factor was ranked third in terms of weight.
  Keywords: Green Human Resource Management, Organizational factory, Environmental factory, Technology factory, AHP Fuzzy
 • Mohammad Hossein Asadi Gorji *, Mojtaba Tabari Pages 485-505
  According to the critical role of human resources (HR) in creating competitive advantage and the necessity of planning for managing these assets, this research identified the strategy of HR management and other deputies of Mazandaran Electricity Distribution Company based on the Strategic Reference Point Approach (SRP). It determined the organizational structure of the company and units as an influential factor in implementing strategy. Finally, the following questions were addressed: is there alignment between organizational structure and HR strategy and what combination would be most effective? The research method was descriptive and survey based. In this research, three checklists were used to identify differences and cost management variables, variables of recruitment from the domestic and foreign labor market, and determine HR strategy and organizational structure used. For data analysis, statistical methods such as KS test, assumption test, T student, and fuzzy logic were used. In addition, structural equation modeling was used for the validity of the research. Findings show that the human resources strategy in the whole company is in a desirable state and the organizational structure for its implementation was recognized as consistent, but Engineering Department, Clients Department, Coordination Department, and Audit Department should be modified in terms of strategy and units such as the Financial Department and Project Implementation Department needs modification in structure.
  Keywords: Human resource strategy, Human resource strategic reference model, Organizational Structure, Training, strategy
 • Hooman Shababi *, Maryam Ghiasabadi Farahani, Peyman Ghafari Ashtiani, Atena Hedayat Nejad Azandehi Pages 507-526
  The aim of this study was to investigate the effect of open innovation on innovative performance in the Industry, Mining and Trade Organization of Mazandaran Province with the mediating role of knowledge structure. This research is applied in terms of purpose and descriptive in terms of method. The statistical population consisted of all employees of the Industry, Mining and Trade Organization of Mazandaran province (461 people). Based on the Krejcie and Morgan Table (1970), 210 people were selected as a working sample by stratified random sampling. To collect data, the Huang and Chu (2013) Open Innovation Questionnaire with 9 questions, Huang and Li (2009) Innovative Performance Questionnaire with 7 questions and Yao and Li (2014) Knowledge Structure Questionnaire with 14 questions were used. The face and content validity of the instruments were confirmed by experts and their reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient test as 0.91 for the Open Innovation Questionnaire, 0.85 for the Innovative Performance Questionnaire and 0.87 for the Knowledge Structure Questionnaire. Open innovation had a significant effect on innovative performance (coefficient T of -2.32) and a positive and significant effect on knowledge structure (coefficient T of 21.21). In addition, knowledge structure had a positive and significant effect on innovative performance with a coefficient T of 7.38. Moreover, open innovation through knowledge structure had a positive and significant effect on innovative performance. Open innovation had a positive and significant effect on innovative performance in Mazandaran Province Industry, Mining and Trade Organization with the mediating role of the knowledge structure and the proposed model had a suitable fit. It is therefore recommended that the managers and officials of the Industry, Mining and Trade Organization work with scientific and coherent planning to promote innovation, including open innovation in the organization in order to improve the innovative performance of the organization.
  Keywords: Open Innovation, Innovative performance, knowledge structure
 • Heshmat Ollah Eskandari Asl *, Alireza Shirvani, Mashaallah Valikhani Pages 527-549
  Organizational overweight reduction is a method that organizations use to reduce costs, focus on core processes, improve services, and improve skills. By adopting an organizational overweight reduction policy, an organization can focus only on the activities for which it has been assigned and undertake tasks that are just related to its organizational goals. In this regard, the purpose of this study was to present and explain the reduction model. Organizational overweight was a liberalization approach in state-owned companies in Chaharmahal and Bakhtiari province. The research method was applied and exploratory. The statistical population of the research included the managers and deputies of state-owned companies in Chaharmahal and Bakhtiari Province; the sample size of 20 people was determined by the theoretical saturation method. The research tool was a researcher-made questionnaire, validity of which was verified by experts and reliability was verified using Cronbach's alpha. The results demonstrated that the dimensions of the model included 8 main themes: internal factors, economic factors, human factors, organizational culture, technology, software facilities, hardware, knowledge and skills and communication, organizational structure: planning, coordination and information flow, organizational culture, changing forces Competitive technology software, hardware, knowledge and skills, communications and organizational agility. Due to the model fit, the findings were highly valid.
  Keywords: Organizational overweight, Liberalization approach, Organizational Agility, outsourcing, privatization
 • Seyed Hossein Alavi *, Saeid Tabesh, Forough Mohammadi Pages 551-571

  The purpose of this study was to investigate the effect of customer relationship management on employee-oriented brands with the role of internal marketing mediator in bodybuilding clubs in Mazandaran Province. This was descriptive-correlational research with a structural equation model approach. The statistical population of the research included the customers of fitness clubs in the east of Mazandaran Province (people engaged in sports activities in the clubs). 101 people were selected by simple random sampling method. Data collection tools used were valid customer relationship management, internal marketing and employee brand questionnaires. Their reliability was evaluated through Cronbach's alpha. For data analysis, descriptive statistics (mean and standard deviation, frequency and percentage) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and structural equation modeling) were used in SPSS24 and AMOS24 softwares. The findings showed that customer relationship management had a positive and significant effect on the employee-oriented brand through internal marketing, and the path of customer relationship management to internal marketing accounts for 14% of the variance of internal marketing and two paths of customer relationship management; and internal marketing to the employee-based brand explained 19% of the variance of the employee-centered brand. Therefore, it is recommended that the managers of sports clubs attempt to have more effective communication with their customers by providing more facilities, the psychological and material barriers to communication be removed and also the culture of clarifying communication between customers and members within the organization should be strengthened.

  Keywords: Internal marketing Bodybuilding clubs Employee, based brand Customer relationship management
 • Saeed Saeida Ardakani, Amirreza Konjkav Monfared *, Zohre Hosseini Tavabe Pages 573-595

  The purpose of this study was to investigate the factors affecting customers' stickiness to DigiKala online store based on the role of their perceived value. In this research, an attempt was made to investigate the effect of customers' perceived value on their stickiness and their purchase intention in DigiKala store. This research used an applied and descriptive research method. The statistical population consisted of customers of DigiKala online store. A Likert-based questionnaire was used for data-collection. Finally, a sample of 327 customers was selected. The validity of the questionnaire was assessed and confirmed using content and construct validity and its reliability was assessed using Cronbach's alpha coefficient and combined reliability. In the present research, SPSS and PLS software were used for data analysis. The findings of this study revealed that the perceived value of customers affected their satisfaction and trust. In addition, satisfaction and trust had a positive and significant effect on user’s stickiness to online stores. Finally, the findings demonstrated that stickiness had a significant effect on customers purchase intention from DigiKala online store.

  Keywords: Stickiness Perceived value E, commerce Digikala
 • Manizeh Ahadiani, Omid Ali Masoudi *, Sayed MohammadBagher Malaek, Nassim Majidi Gahroudi Pages 597-618

  The use of the Internet of Things in the aviation industry, by improving performance and efficiency, has been able to attract the views of key stakeholders and leaders. Accordingly, the present study was conducted with a qualitative approach and content analysis method. The statistical population was selected by targeted and snowball sampling methods. For this purpose, individuals with a history of management activities in the aviation industry and familiar with new technologies in this field were selected. The interviews were continued to the point of theoretical saturation which was reached at the 18th interview. To confirm the validity of the research, the method of "triangulation of data sources, review by colleagues and review by participants" was used, and to confirm the reliability of the research, "reliability between two coders and re-testers" was used. For data analysis, MAXQDA2020 software was used and with three coding steps (axis, main theme, sub-theme); the propellants and drivers of IoT application in the management of Iran's aviation industry were identified and analyzed. Based on the research results, propellants identified included "brain drain, monopoly and non-competitiveness, political conditions and sanctions, and the high cost of technology transfer" while drivers identified included "meritocracy and the use of elites, increasing the capability of key elements, identifying coordinates and geographical location and sharing experience, knowledge and information".

  Keywords: IoT, Aviation industry management, Drivers, Propellants
 • Mahmood Parsamanesh *, Majid Erfanian, Asghar Ghorbani Pages 619-633
  Integral equations are widely used in various branches of mathematics and mathematical physics, and many problems of initial value and boundary value which are related to ordinary and partial differential equations can be converted to integral equations and then be solved. The explicit methods generally provide a good approximation of the answer to a stiff problem if there are too many node points. However, from the computational point of view, this is not acceptable nor cost-effective. Because it requires high computational costs and more time for evaluations, implicit methods are proposed, in which to obtain an approximate solution we must solve a nonlinear system of equations using the Jacobin method. In addition, by increasing the number of nodes and increasing the matrix dimension, examining convergence and stability is a serious problem. In this paper, a hybrid explicit method based on the parametric iteration method and the spectral collocation method was developed for simulating the solution of the nonlinear stiff Volterra’s model for population growth of a species within a closed system. The method derived here has the advantage that it does not require the solution of nonlinear systems of equations encountered in the Jacobian evaluation. The results obtained in the present work demonstrate excellent performance of the developed method.
  Keywords: Spectral parametric iteration method, Volterra’s population model, Chebyshev spectral collocation, Stiff system