فهرست مطالب

نشریه مطالعات تربیتی و اجتماعی قرآن و عترت
پیاپی 9 (بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مائده حیدری، لاله افتخاری * صفحات 7-35

  از موضوعات مهم اجتماعی در قرآن کریم، تاثیرگذاری مردم در ساختن آینده و سرنوشت جامعه است. همانطور که شخص نسبت به سرنوشت خود مسیول است  نسبت به سرنوشت جمعی نیز مسیولیت دارد و به همین سبب  «رفتار جمعی» اهمیت می‌یابد. ژویایی  حرکت و رشد در مسایل گوناگون جامعه حاصل اراده و حرکت‌های جمعی مثبت است  همچنانکه رفتارهای جمعی منفی نیز می‌تواند به افزایش مشکلات و اسیب‌های فراگیرتر در ابعاد گوناگون بینجامد. هدف ژوهش حاضر بررسی آثار دنیوی و اخروی رفتار جمعی در قرآن کریم در دو بخش آثار رفتارهای جمعی منفی و آثار رفتارهای جمعی مثبت است. این تحقیق از نظر هدف بنیادی و با روش توصیفی اسنادی انجام شده است. روش تحلیل داده‌ها از نوع تحلیل محتوای کیفی است. جامعه تحقیق  متنی و شامل مجموعه آیات قرآن کریم در تفاسیر و ژوهش‌ها و کتب اسلامی و جامعه شناسی مرتبط است که به صورت هدفمند و در راستای اهداف و ژرسش‌های تحقیق انجام شده است. یافته‌های ژوهش حاکی از آن است که آثار رفتار جمعی در قرآن کریم شامل آثار مثبتی چون آبادانی شهرها و نزول برکات  زمامداری شایستگان یاری خداونهد امداد مومنین و آثار رفتارهای جمعی منفی مانند عذابهای دنیوی و اخروی نفرین ژیامبران و صالحان  طبع دهلا  آوارگی و سرگردانی است.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، آثار رفتار جمعی، آثار دنیوی و اخروی، رفتار جمعی مثبت، رفتار جمعی منفی
 • زینب طیبی*، انسیه ده پروری صفحات 37-60

  قرآن کریم مهمترین منبع شناخت فرهنگ و معارف اسلامی است که امور هدایتی انسان از مسایل اعتقادی، اخلاقی، تاریخی، فقهی، حقوقی و اقتصادی در آن انعکاس یافته است. باتوجه به هدف اصلی نزول قرآن یعنی تربیت و هدایت بشر، تبیین تفصیلی آموزه ای هدایتی این کتاب مقدس، در درجه نخست از ناحیه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم و ایمه علیهم السلام به وقوع پیوست و در درجه بعد، مفسران و اندیشمندان اسلامی به این مهم پرداختند. از آنجا که سوره اعراف از جمله سور کلام الله مجید است که در آن سخن از اساسی ترین مباحث هدایتی بشر آمده است، این نشتار می کوشد با روش تحقیق کتابخانه ای و پردازش اطلاعات با رویکرد توصیفی - تحلیلی، مهمترین آموزه های هدایتی این سوره را در نگرش علامه طباطبایی روشن سازد. یافته های ÷پوهش نشان می دهد نفی ولات غیرخدا، نفی شرک  بت پرستی، عصمت در ابلاغ رسالت، سنجش اعمال در قیامت، عبرت آموزی از سرنوشت دیگران، روش های تربیتی انبیا، تاثیر دعا در تربیت انسان، مبارزه با احرافات اقتصادی، عبرت آموزی از سرنوشت دیگران و ممنوعیت تقلید نابجا از پیشینیان، ازجمله آموزه های هدایتی سوره اعراف در تفسیر المیزان است.

  کلیدواژگان: آموزه های اعتقادی، آموزه های تربیتی، آموزه ای اجتماعی، قرآن کریم، المیزان فی تفسیر القرآن
 • فائزه عظیم زاده اردبیلی، زهرا نجفی منش صفحات 61-91

  از مهمترین اهداف انقلاب اسلامی، تشکیل تمدن نوین اسلامی است. فراهم نمودن بستر مناسب برای تشکیل جامعه جهانی اسلامی و زمینه سازی ظهور حضرت حجت (عج)، نیازمند پرورش نسلی انقلابی و تمدن ساز است تا در سایه پرورش اسلامی فرزندان بتوان به تحقق آرمان اصیل انقلاب اسلامی نایل شد. از آنجا که اولین نهاد در جامعه، خانواده است و تربیت نسل در درون خانواده شکل می گیرد، مهمترین نقش در تربیت فرزندان با مادر است. مادران با تربیت صحیح می توانند در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی ÷یش قدم باشند. روش های تربیت، دستورالعمل هایی جزیی برای تربیت و مظهر بارز کار تربیت هستند. در این مسیر روش های مختلفی وجود دارد که با اجرای صحیح آنها مادر را در تربیت صحیح فرزند یاری می نماثیند که ضروری است نهادهای تربیتی و پرورشی، این روش ها و همچنین شیوه اجرای مناسب آنها را به مادران آموزش دهند. در این پژوهش گردآوری داده ها به صورت اسنادی کتابخانه ای است که با روش تحقق توصیفی تحلیلی سامان یافته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در نظام تربیتی اسلامی، مبانی، اهداف، اصول، روش های تربیت تبیین شده است و تربیت نسل تمدن ساز با اجرای راکارها و روش های تربیت دینی امکان پذیر است. در این نوشتار روش ها تریت دینی در چار حیطه شاختی، عاطفی، رفتاری و دینی برای تربیت اسلامی فرزندان انقلابی و تمدن ساز ارایه شده است.

  کلیدواژگان: تربیت عاطفی، تربیت دینی، نسل تمدن ساز، انقلاب اسلامی
 • خدیجه نظری صفحات 93-118

  انسان موجودی دو بعدی است که از یک سو رو به عالم خلق و مادیات دارد و می تواند از حیوان پست تر شود و از سوی دیگر رو به عالم امر و مجردات دارد و می تواند به مرتبه اعلای انسانیت برسد. انسان برای اینکه بتواند به کمال انسانیت صعود کند باید علل و عواملی که زمینه ساز انحرافات اخلاقی است را بشناسد و با جهاد نفس و مبارزه با آن عامل به مقام کمال انسانیت برسد. علل و عواملی که زمینه ساز انحرافات اخلاقی انسان است و مانع رسیدن ا به مقام خلیفه اللهی است گاه مربوط به بعد ادراکی و بینشی اوست و گاه با بعد تحریکی و گرایشی وی مرتبط است. این پژوهش که با روش تحلیلی - توصیفی است و جمع آوری اطلاعات در آن با مطالعه منابع و متون کتابخانه ای انجام شده است، به این نتیجه دست یافته است که منشا انحرافات اخلاقی از نظر نهج البلاغه و بیانات رهبری، عدم توازن عقل و عواطف است. مهمترین عوامل زمینه ساز انحرافات اخلاقی فرد که مربوط به تعد ادراکی و بینشی و عقل نظری او است، عبارتند از: جهل، تکیه بر حدس و گمان و استبداد رای که باعث می شود پرده ای بر قوای ادراکی و بینشی او نشیند و ترازوی سنجش عقل توازن خود را از دست بدهد و به جای ورود به وادی تعقل و یقین به خیال و گمان و خودمحوری در اندیشه گرفتار شود و در نهایت از درک حقایق حق محروم شود. دسته دیگر عوامل که مربوط به بعد تحریکی و گرایشی و عقل عملی انسان است عبارتند از: دلبستگی های مادی، عشق بیجا و مفرط که باعث می شود بر دل انسان زنگار نشیند و چشم دلش، نابینا شود و در نهایت، عقل عملی او که محافظ رح انسان در برابر طغیان شهوات و طوفان غضب است، ضعیف شود.

  کلیدواژگان: انحرافات اخلاقی، عقل نظری، عقل عملی، نهج البلاغه، امام خامنه ای
 • معصومه شیردل*، صدیقه افتاده صفحات 119-139

  آبرومندی از جمله ارزشمندترین ضایل اخلاقی در آموزه های دینی است. امروز با گسترش فضاهای مجازی، حفظ حریم خصوصی و پرهیز از هتک حرمت افراد اهمیت بسزایی دارد. از راهکارهای تحقق صفت والای آبرومندی در جامعه اسلامی، بهره گیری از تعالیم قرآن و عترت است. نتایج این پژوهش که با روش تحقیق کتابخانه ای انجام شده است نشان می دهد که قرآن کریم ضمن معرفی مصادیق برتر آبرومندان در دنیا و آخرت به تبیین خصوصیات اخلاقی ایشان پرداخته است، چنانکه حضرت محمد صلی الله علیه و آله با رفعت در نام و مقام، اسوه کامل مکارم اخلاقی و اهلبیت علیهم السلام به واسطه همراهی با ایشان از مصادیق برجسته آبرومندان و شفاعت کنندگان روز محشر معرفی شده اند. همچنین با توصیف تلاش حضرت لوط علیه السلام در حفظ حرمت میهمانان؛ خوش نامی حضرت صالح علیه السلام در جامعه؛ خویشتنداری بی نظیر حضرت یوسف علیه السلام؛ وجاهت حضرت موسی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام و پاکدامنی حضرت مریم علیه السلام به معرفی ایشان به عنوان طلایه داران آبرومندی پرداخته شده است. افزون بر آن، از یاران فقیر پیامبر صلی الله علیه و آله یعنی اصحاب صفه به واسطه ایمان راستین پاسداری از اسلام و پایداری در برابر امتحان الهی به مثابه مصداق فراگیر آبرومندان یاد شده است.

  کلیدواژگان: شاخصه اخلاقی، آبرومندی، مصادیق آبرومندان، قرآن، عترت
 • ساره حسینی پور صفحات 141-167

  حفظ کرامت انسان به عنوان حقی طبیعی از مبانی اصلی آموزه های دینی است و نادیده گرفتن آن مانع کمال انسان است. قرآن کریم بذر اصلی کرامت انسان را در گزاره ولقد کرمنا بنی ادم؛ کاشت و سیره عملی امام حسین علیه السلام و گفتمان حسینی بیانگر مولفه ها و عناصر بارز آن است. نتایج تحقیق نشان می دهد که عناصر مختلفی در گفتمان حسینی وجود دارد که بیانگر کرامت انسانی در مرحله تبلور حقیقت است. این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای صورت گرفته است در صدد است تا با محوریت و تکیه بر گفتمان حسینی به واکاوی مولفه های تشکیل دهنده کرامت انسان بپردازد و به منظومه روابط میان این مولفه ها اشاره کند. پژوهش حاضر متضمن جایگاه ممتاز کرامت انسانی است که در گفتمان حسینی به کرامتی که در تمام افراد انسانی به صورت بالقوه وجود دارد تبلور یافته است. عبودیت شرافت ذاتی وجود عقلانیت عزت طلبی و اختیار از جمله مولفه های کرامت انسانی در گفتمان حسینی است که اوج کرامت و عزت انسانی را در صفحه روزگار به تصویر کشیده است. با توجه به ارتباط خاص مردم با واقعه عاشورا و امام حسین علیه السلام این مولفه ها می تواند الگوی مناسبی برای تقویت کرامت انسانی و به دنبال آن روحیه خودباوری در عصر زمینه سازی ظهور در مقابل هجمه های دشمنان باشد.

  کلیدواژگان: تکریم، کرامت انسان، گفتمان حسینی، امام حسین
 • راضیه سلیمانی، صفورا صفایی * صفحات 169-195

  یکی از آموزه های اخلاقی دین مبین اسلام تکریم و بزرگداشت انسان است. کرامت انسان در آداب اجتماعی جایگاه ویژه ای دارد و نیازی فطری و ودیعه ای الهی است. در تعالیم الهی در خصوص تکریم انسان، سفارش های فراوانی شده است. کرامت اخلاق و تکریم انسان مانند باران رحمت است که درمورد اشخاص شایسته، فضیلت و پاکی و درمورد افراد ناصالح، ناپاکی را به دنبال دارد. به کار بستن مکارم اخلاق درمورد اشخاص شایسته و لایق و خودداری از گذشت و کرامت نفس درمورد افراد پست و نالایق مورد تاکید ایمه طاهرین علیه السلام است و پیروان خود را به رعایت این دستور مهم موظف نموده اند. نوشتار حاضر می کوشد با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع مکتوب کتابخانه ای مصادیق تکریم انسان را در سخنان امام حسیه علیه السلام تبیین کند. نتایج حاصر از پژوهش نشان می دهد که در سیره رفتاری امام حسین علیه السلام و در سخنان ایشان، تکریم نسبت به اهلبیت علیهم السلام، غلامان، همسایگان، دوست، دشمن و نیازمندان، از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

  کلیدواژگان: کرامت انسانی، تکریم شایسته، امام حسین علیه السلام
|
 • Maedeh Heidari, Laleh Eftekhari Pages 7-35

  One of the most important social issues in the Holy Quran is people’s influence on the creation of the future and the fate of society. As a person is responsible for his/her fate, he/she is responsible for the collective fate; thus, the “collective behavior” is significant. Dynamics, motion, and growth in the different issues of society are resulted from the positive collective wills and behaviors, while the negative collective behaviors can also lead to increase the problems and extended damages in the various aspects. The purpose of the present study is to discover the worldly and otherworldly influences of collective behavior from the view of the Holy Quran in two sections of the influences of positive and negative collective behaviors. This study is a basic research in terms of purpose and is a descriptive-documentary research in terms of methodology. It applies a qualitative content analysis for analyzing the data. The population is textual and includes all the verses of the Holy Quran in related interpretations, researches, and Islamic and sociological books which are purposefully analyzed in line with the goals of this study. The findings showed that the influences of positive collective behavior includes the development of cities and increase of blessings, the leadership of good people, God’s help, and believers’ help; and the influences of negative collective behavior are as follows: worldly and otherworldly punishments, the curses of the Prophets and good people, the darkness of hearts, homelessness, and wandering.

  Keywords: the Holy Quran, influences of collective behavior, worldly andotherworldly influences, positive collective behavior, negative collective behavior
 • Zeinab Tayebi, Ensieh Dehparvari Pages 37-60

  Quran is the most important source of Islamic culture and knowledge that contains human’s guiding affairs including belief, moral, historical, jurisprudential, legal, and economic issues. Given the main aim of revelation of Quran, that is, the guidance of humans, the Prophet Mohammad and Imams explained the guiding teachings of this book in detail for the first time, and then Islamic interpreters and scholars did that. Because Surah Araf is one of the Surahs that speaks about the most basic guiding issues, this study attempts to clarify the most important guiding teachings of this Surah from Allameh Tabatabaei’s viewpoint by applying a library research method and a descriptive-analytical approach for analyzing the data. According to the findings, denying the guardianship of others than God, denying polytheism and idolatry, infallibility in conveying the message, evaluation of actions in the doomsday, learning from the fate of others, the prophets’ educational methods, the effect of prayers on human’s education, fighting against economic deviations, the prohibition of improper imitation of the predecessors, are among the guiding teachings of Surah Araf in Tafsir al-Mizan.

  Keywords: belief teachings, educational teachings, social teachings, the Holy Quran, Al-Mizan fi Tafsir al-Quran
 • Faezeh Azimzadeh Ardabili, Zahra Najafimanesh Pages 61-91

  One of the most important Islamic revolution purposes is to establish a new Islamic civilization. In order to provide a proper context for establishing a world Islamic society and facilitate the emergence of Imam Zaman, we need to grow a revolutionary and civilizing generation so that it can be possible to achieve the original ideal of the Islamic revolution. Since the first institution in the society is the family and the education of generation takes place within the family, the most significant role in educating children is on the shoulders of the mothers. They can be the first people in the path of realizing the goals of the Islamic revolution by educating children properly. The ways of education are some small mechanisms to education and are a clear manifestation of the work of education. There are different ways with which the mothers can properly educate the children, and the educational institutions should teach the mothers these ways and applying them properly. This research collects the data by a documentary-library research method and are organized by a descriptiveanalytical research method. The results indicates that in the educational system of Islam, the Islamic fundamentals, goals, principles, and ways are explained, and it is possible to educate a civilizing generation with the help of solutions and methods of religious education. In this research, the ways of religious education are presented in cognitive, emotional, behavioral, and religious domains for the Islamic education of revolutionary and civilizing children.

  Keywords: emotional education, religious education, civilizing generation, Islamicrevolution
 • Khadijeh Nazari Pages 93-118

  Human has two dimensions, on the one hand, he/she has a desire for the world of creation and material things and can become lower than animals; on the other hand, he/she has a desire for the world of abstraction and can get to the highest level of humanity. A person, who wants to reach the perfection of humanity, should know the underlying factors of moral deviations and fight against him/herself and those factors. Sometimes, these factors are related to his/her perception and insight dimension, and sometimes, are related to his/her stimulus and tendency dimension. This analytical-descriptive study, after reviewing library texts, concludes that the origin of moral deviations from the perspective of Nahj al-Balagha and the Supreme Leader is an unbalance between the reason and emotion. The most important underlying factors, related to the perception and insight dimension and theoretical reason, are as follows: ignorance, and the reliance on guess and despotism, which are an obstacle to perception and insight powers, cause the scale of reason to lose its balance, cause to fall into fantasy, suspicion, and despotism in thought, instead of entering the realm of rationality and certainty, and finally, cause to be deprived of understanding the truth. The other factors, related to the stimulus and tendency dimension and practical reason, are as follows: material attachments, and untimely and excessive love, which cause to rust and blind human’s heart, and finally, cause to weak the practical reason that is a protector of the human soul against the outburst of lust and anger.

  Keywords: moral deviations, theoretical reason, practical reason, Nahj al-Balagha, theSupreme Leader
 • Masoumeh Shirdel, Sedigheh Oftadeh Pages 119-139

  Honorableness is one of the most valuable moral virtues in religious teachings. Today, privacy protection and the avoidance of insulting people is very important, especially, by developing cyberspace. One of the solutions for being honorable in Islamic society is to take advantage of the teachings of Quran and Etrat. The results of this study, which applies a library research method, show that the Holy Quran introduces the supreme honorable people both here and hereafter, and explains their moral characteristics, as the Prophet Mohammad is introduced as a perfect example of a person with all moral virtues, by exalting in name and status, and Ahl al-Bayt due to being with him, are introduced as the prominent examples of honorable people and intercessors of the doomsday. In addition, Quran presents the following people as the honorable ones by describing Hazrat Lot’s efforts in preserving the sanctity of his guests, Hazrat Saleh’s good name in the society, Hazrat Yusuf’s unique self-control, the Prophets Moses’s and Jesus’s dignity, and Hazrat Mary’s chastity. Moreover, the Prophet Mohammad’s poor companions, i.e “the companions of Sofa”, are mentioned as an extensive example of honorable people because of their true faith, protection of Islam, and resistance to the divine test.

  Keywords: moral indicator, honorableness, examples of honorable people, Quran, Etrat
 • Sareh Husseinipour Pages 141-167

  Maintaining human dignity as a natural right is among the main fundamentals of religious teachings and ignoring it causes a person not to reach his/her perfection. In the Holy Quran, the main root of human dignity is this verse: “Va laghad karamna bani Adam...”, and Imam Hussein’s practical behavior (Sireh) and Husseini discourse show its prominent components. According the results, there are different elements in the Husseini discourse that show the human dignity in the phase of revealing the truth. This descriptive-analytical study which applies a library research method tries to identify the components of human dignity and describe their relationships based on the Husseini discourse. The present study points out the privileged position of human dignity which is in the Husseini discourse in the form of such a dignity that is potentially in all humans. Obedience, the inherent dignity of existence, rationality, honor, and authority, are among the components of human dignity in the Husseini discourse, who has depicted the peak of human dignity and honor in the history. Given people’s particular relationship with Ashura event and Imam Hussein, these components can be an appropriate pattern for improving the human dignity and the spirit of self-confidence in the era of Zohour against the attacks of enemies.

  Keywords: dignifying, human dignity, Husseini discourse, Imam Hussein
 • Pages 169-195

  One of the moral teachings of the religion of Islam is to dignify humans. Human dignity is very important in social relations and it is a natural desire and a divine trust. There are a large number of recommendations for the human dignity in the divine teachings. The human dignity is like the rain of mercy, which brings virtue and purity to worthy people and impurity to unrighteous people. Ahl al-Bayt put an emphasis on practicing the moral virtues in dealing with worthy people and avoiding it in the face of unrighteous ones, and they obliged their followers to do this order. This descriptive-analytical research which applies a library research method aims to explain the examples of human dignity in Imam Hussein’s speeches. The results indicate that in Imam Hussein’s practical behavior (Sireh) and speeches, dignifying Ahl al-Bayt, slaves, neighbors, friends, enemies, and the poor is very significant.

  Keywords: human dignity, appropriate dignifying, Imam Hussein