فهرست مطالب

مددکاری اجتماعی - سال یازدهم شماره 39 (بهار 1401)
 • سال یازدهم شماره 39 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/08/21
 • تعداد عناوین: 6
|
 • هوشنگ گراوند*، حسین سلیمی، عدنان حسینی، سعیده سبزیان صفحات 5-17
  مقدمه

  اهمال کاری تحصیلی یکی از متغیرهای شایع در دانش آموزان است که لزوم توجه به آن و بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر آن، از جمله انگیزش اهمیت بسیاری دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مصاحبه انگیزشی بر اهمال کاری‏ تحصیلی دانش‏آموزان مقطع متوسطه‏ انجام گرفت.

  روش

  روش پژوهش، طرح آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان متوسطه اول و دوم شهر بوکان در سال تحصیلی1398-1397 می باشد که چهل نفر به روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه در هر گروه بیست نفر جایگزین شدند. بسته آموزش مصاحبه انگیزشی بر اساس الگوی فیلدز2006 در مدت پنج جلسه به گروه آزمایش آموزش داده شد در حالی که گروه گواه در این مدت، برنامه عادی خود را دنبال می کرد. ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی لی1986 بود. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس یک متغیره استفاده گردید.

  نتایج

  نتایج به دست آمده با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کوواریانس یک متغیره نشان داد که اهمال کاری تحصیلی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته است.

  بحث و نتیجه گیری

  بنابراین می توان نتیجه گرفت که مصاحبه انگیزشی توانسته است به‏عنوان مداخله‏ای موثر، ضمن کاهش اهمال‏کاری تحصیلی دانش آموزان، وضعیت انگیزشی آنان را نیز بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: اهمال کاری تحصیلی، مصاحبه انگیزشی، دانش آموزان
 • حسین افراسیابی*، یزدان کریمی منجرموئی صفحات 18-28
  مقدمه

  معلولیت اکتسابی پدیده ای خاص و تجربه متفاوت انسانی و اجتماعی است. این پدیده که براثر سوانح ایجاد می شود، فردی مستقل که توانایی کارهای خود را دارد با چالش های جدی مواجه می کند و تجربه ای متفاوت و عمیق پیش روی شخص و اطرافیان او می گذارد. هدف پژوهش حاضر، واکاوی تجربه زیسته و معنای این گونه از معلولیت نزد افرادی است که آن را تجربه کرده اند. 

  روش

  این پژوهش با روش پدیدارشناسی به عنوان یکی از روش های کیفی انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه با هشت نفر از افرادی که دچار معلولیت اکتسابی شده اند جمع آوری شد. نمونه گیری به شیوه هدفمند و از نوع گلوله برفی است و جمع آوری داده تا زمان اشباع ادامه یافت.

  نتایج

  داده های به دست آمده از مصاحبه با روش تحلیل مضمون تحلیل شد و پس از کدگذاری متن مصاحبه ها و تلفیق آن ها، در قالب هفت مضمون اصلی ساخته شد که عبارتنداز: زیستن در رنج، ناباوری به محدودیت، بازگشت به دوره کودکی، امیدواری پرنوسان، همسر/مادر حمایتگر، تقدیرگرایی و برساخت اجتماعی معلولیت.

  بحث و نتیجه گیری

   افراد دارای معلولیت اکتسابی تجارب خاصی را در زندگی خود دارند که عمدتا ناخوشایند و تحمل و زندگی با آن دردناک است. مقایسه شرایط فعلی و قبلی رنج زیسته را برای آن ها دوچندان می کند. با وجود این امید به بهبود شرایط زندگی حفظ کرده و تلاش می کنند سازگار شوند.

  کلیدواژگان: معلولیت اکتسابی، معلولیت، پدیدارشناسی، تجربه زیسته، زیستن در رنج
 • فهیمه رجایی، یوسف گرجی* صفحات 29-38
  مقدمه

  در زندگی سالم، نقش فعالیت و عملکرد روانی جنسی قابل توجه است. از طرف دیگر علت بسیاری از شکست های زندگی زناشویی و ناسازگاری ها بر اثر توجه نداشتن به امور و مساله های جنسی بوده و یا به نحوی با آن ارتباط دارد، لذا پژوهش حاضر با هدف مطالعه کیفیت روابط جنسی زوجین متقاضی طلاق انجام شد.

  روش

  جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین متقاضی طلاق در شهرستان آمل در مهرتا آذر سال 1398 بود که درنهایت داده ها با بیست زوج به اشباع رسید. روش جمع آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته و سوالات باز پاسخ بود که اعتبار آن ها با روش سه سوسازی تایید گردید. روش تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش به صورت بررسی محتوای آشکار و پنهان داده های به دست آمده از گفته ها و سوالات بازپاسخ به شیوه کدگذاری انجام گرفت.

  نتایج

  یافته ها نشان داد که برای زنان و مردان یازده کد فرعی در پنج کد اصلی مراحل جنسی، مشکلات جنسی، گرایش جنسی، نقش جنسی، انحرافات جنسی به دست آمد و همچنین نتایج نشان داد که بیشتر زنان و مردان میل جنسی بالایی داشته اند.

  بحث و نتیجه گیری

   زوجین متقاضی طلاق دارای کیفیت پایین در روابط جنسی خود بودند و زنان نسبت به مردان مشکلات بیشتری داشتند.

  کلیدواژگان: زوجین متقاضی طلاق، کیفیت روابط جنسی، مطالعه کیفی
 • مینا کفایی کیوی، هاییده صابری*، بیتا نصرالهی صفحات 39-49
  مقدمه

  کیفیت زندگی زناشویی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد، مرور پژوهش ها نشان می دهد که صفات شخصیتی عامل مهمی در زندگی زناشویی است اما در زمینه بررسی نقش میانجیگر نظام ارزشی همسر و عملکرد زوج شکاف پژوهشی وجود دارد. از این رو پژوهش حاضر با هدف تبیین روابط ساختاری کیفیت زندگی زناشویی بر اساس صفات پاتولوژیک شخصیت بر اساس نقش میانجیگر نظام ارزشی همسر و عملکرد زوج انجام شد.

  روش

  روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی با رویکرد مدل ساختاری بود. جامعه آماری شامل دانشجویان متاهل در دانشگاه های آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و واحد رودهن بودند. از این جامعه سی صد و هفتاد و هشت نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های کیفیت زندگی زناشویی لیچتر و کارمالت2004 با شش خرده مقیاس، پرسشنامه صفات پاتولوژیک شخصیتPID-5-BF کروگر و همکاران2012، پرسشنامه نظام ارزشی همسرMVS ادولاند و ساگارین2014 و پرسشنامه عملکرد زوج آپوستولو و همکاران2018 پاسخ دادند. داده های پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر و مدل ساختاری تحلیل شد.

  نتایج

  شاخص های برازندگی حاصل از تحلیل نشان داد که مدل ساختاری با داده های گرد آوری شده برازش قابل قبول را دارد. ضریب مسیر کل بین صفات پاتولوژیک شخصیت با کیفیت زندگی زناشویی منفی و در سطح یک صدم معنادار بود. ضریب مسیر بین عملکرد زوج و نظام ارزشی همسر با کیفیت زندگی زناشویی منفی و در سطح یک صدم معنادار است. مسیر غیرمسقیم بین صفات پاتولوژیک با میانجیگری سیستم ارزشی همسرو عملکرد زوج در سطح یک صدم معنادار بود. نتایج نشان داد که سیستم ارزش همسر و عملکرد زوج ارتباط بین کیفیت زندگی زناشویی و صفات شخصیتی را میانجیگری می کند.

  بحث و نتیجه گیری

   بر اساس نتایج می توان گفت صفات شخصیتی نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی زناشویی ایفا می نماید و می توان با تقویت نظام ارزشی همسر و عملکرد آن ها می توان کیفیت زندگی زناشویی را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی زناشویی، صفات پاتولوژیک شخصیت، نظام ارزشی همسر، عملکرد زوج
 • هرمز محمدپورلیما*، علیرضا محسنی تبریزی، رضا فاضل صفحات 50-61
  مقدمه

  گرایش مردم به رفتارهای پرخطر، از مساله های اجتماعی مهمی است که کیفیت زندگی مردم، پیوندهای اجتماعی، سرمایه های انسانی و سلامت اجتماعی جوامع را متاثر ساخته است. این پژوهش با هدف تبیین میزان تاثیر عوامل جامعه شناختی روستاییان در گرایش به رفتارهای پرخطر با استفاده از نظریه های آنومی دورکیم، پیوند افتراقی ساترلند، بوم شناسی پارک و برجس، کنترل اجتماعی هرشی، سازگاری الکساندر، بیگانگی اجتماعی سیمن، خرده فرهنگ کوهن انجام شد. 

  روش

  روش پژوهش از نوع پیمایش است که داده ها با ابزار پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه افراد بالای هجده سال روستاهای شهرستان رودسر می باشد که براساس سرشماری سال 1395 شش هزار و دویست و پنج نفر می باشند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران چهارصد نفر تعیین شد. شیوه نمونه گیری از نوع خوشه ای می باشد. 

  نتایج

  یافته های پژهش نشان داد میانگین گرایش روستاییان به رفتار پرخطرسوءمصرف مواد، پایینتر از میانگین فرضی می باشد. 

  بحث و نتیجه گیری

   تحلیل استنباطی فرضیه ها، تاثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی، بوم شناختی و فردی را در گرایش افراد به رفتارهای پرخطر را تایید کرد. با مقایسه ضرایب رگرسیون، متغیر عوامل فرهنگی تاثیر بیشتری نسبت به دیگر متغیرها در گرایش روستاییان به رفتارهای پرخطر دارد.

  کلیدواژگان: رفتار پرخطر، روستاییان، عوامل فرهنگی، عوامل بوم شناختی، عوامل اجتماعی
 • مستوره محمدیان، کبری کاظمیان مقدم* صفحات 62-68
  مقدمه

  یکی از عواملی که باعث پیشرفت تحصیلی می شود سرزندگی تحصیلی است. هدف از این پژوهش بررسی نقش الگوهای ارتباطی خانواده و خوشبینی تحصیلی در پیش بینی سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر اهواز بود. 

  روش

  جامعه آماری این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی را کلیه دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر اهواز تشکیل داده اند، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای نمونه ای به حجم سی صد نفر انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه های خوشبینی تحصیلی دانش آموز شانن موران و همکاران2013، سرزندگی تحصیلی دهقانی زاده و حسین چاری1391 و پرسشنامه تجدید نظر شده الگوی ارتباطی خانواده فیتزپاتریک و ریتچی1994 استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار و روش های آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون و تجزیه تحلیل رگرسیون چندمتغیری بهره گرفته شد. 

  نتایج

  یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که الگوهای ارتباطی خانواده گفت و شنود و همنوایی رابطه معناداری با سرزندگی تحصیلی دارد. تمامی خرده مقیاس های خوشبینی تحصیلی رابطه مثبت معنادار با سرزندگی تحصیلی دارد. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چندمتغیری نشان داد که متغیرهای الگوهای ارتباطی خانواده و خوشبینی تحصیلی در تبیین و پیش بینی واریانس سرزندگی تحصیلی نقش دارد.

  بحث و نتیجه گیری

   در مجموع، نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای الگوهای ارتباطی خانواده و خوشبینی تحصیلی نقش مهمی در تبیین و پیش بینی واریانس سرزندگی تحصیلی دارد.

  کلیدواژگان: الگوهای ارتباطی خانواده، خوشبینی تحصیلی، سرزندگی تحصیلی
|
 • Houshang Garavand*, Hossein Salimi, Adnan Hosseini, Saeedeh Sabzian Pages 5-17
  Introduction

  Academic procrastination is one of the common factors in a student's life that makes examining variables affecting it, such as academic motivation necessary. Thus, the purpose of this study was to determine the effect of motivational interviewing on the status of academic procrastination in pupils studying at a high school. 

  Methods

  This study was an experimental one with a pre-test, a post-test, and a control group. The statistical population includes all first and secondary high school students in the city of Bukan in the academic year 2018-2019. Forty students were selected by random multi-stage cluster sampling method and randomly assigned into two groups of an experimental and control group of twenty people each. The independent variable was the motivational interview training package based on Fields's 2006 model, which was applied to the experimental group in five ninety-minute sessions, while the control group followed its normal program. The instrument used in the study was the procrastination scale by Lay 1986. For analyzing data, univariate analysis of covariance (ANCOVA) was used. 

  Results

  The results showed that the academic procrastination of the experimental group decreased compared to the control group.

  Conclusions

  Therefore it can be concluded that this program is an effective intervention and has improved the motivation level of pupils and reduced their academic procrastination.

  Keywords: Academic Procrastination, Motivational Interviewing, Student
 • Hossein Afrasiabi*, Yazdan Karimi Monjarmooei Pages 18-28
  Introduction

  Acquired disability is a peculia phenomenon that can lead to different personal and social experiences. This phenomenon, which is caused accidentally, poses serious challenges to an independent person who was able to do his/her tasks and leads to different and deep experiences for the disabled person, family, and relatives. This study was to explore lived experience and the meaning that disability has for people who experienced acquired disability. 

  Methods

  This research has been carried out with phenomenological methods as a qualitative research method. Data was collected through semi-structured interviews with eight acquired disabled individuals. The research participants were selected through purposeful sampling and the snowball method. Data collection was continued until saturation.

  Results

  The data obtained from the interview was analyzed by thematic analysis and after analyzing and coding and combining them, abstracted into seven main themes, including living in suffering, disbelief to limitation, return to childhood, volatile hope, supportive spouse/mother, destiny and social construction of disability. 

  Conclusion

  People with acquired disabilities have peculiar experiences that are often tough, and makes enduring living very painful. Comparing current and previous conditions doubles the suffering they experience. Despite this, they keep hope for better living conditions and try to adapt to the new situation.

  Keywords: Acquired Disability, Disability, Phenomenology, Lived Experience, Living In Suffering
 • Fahime Rajaei, Yousef Gorji Gorji* Pages 29-38
  Introduction

  In a healthy life, the role of sexual and psychological activity is significant. On the other hand, the cause of many marital failures and incompatibilities is due or related to sexual matters and issues. Therefore the purpose of this study was to study the quality of sexual relations between divorce-seeking couples.

  Methods

  The statistical population of the study included all couples in Amol city who filed for the divorce between October to December 2019. The data was saturated with twenty couples. The method of data collection in this study was a semi-structured interview and answering questions that were validated by the three-sided method. The method of analyzing the research findings was done by examining the overt and covert content of the data obtained from the statements and answering questions in a coded manner.

  Results

  The findings were analyzed using the coding method. Results showed eleven subcodes for women and men. A total of five original codes were obtained; including sexual stages, sexual problems, sexual orientation, sexual role, and sexual aberrations. Also, the results showed that most men and women had strong sexual desire.

  Conclusions

  As a result, couples seeking divorce were of lower quality in their sexual relationships, and women had more problems than men.

  Keywords: Divorce-Seeking Couples, Quality Of Sexual Relations, Qualitative Study
 • Mina Kafaei Kivi, Hayde Saberi*, Bita Nasrolahi Pages 39-49
  Introduction

  The quality of marital life is affected by various factors. A review of researchs shows that personality traits are key factor in the matrimonial. But there is a research gap in the mediating role of the spouse's value system and the couple's performance. Therefore, the present study aimed to explain the structural relationships of marital life  quality based on pathological personality traits based on the mediating role of the spouse's value system and the couple's performance.

  Methods

  The present study method was correlational with the structural model approach. The statistical population was the student couples in Islamic Azad Universities, Research Sciences Branch, and Roudehen Branch; from which three hundred seventy-eight people were selected using the available method. The couple's responded research tools included the Lichter and Carmal marital quality of life questionnaire 2004 with six subscales, the Personality pathological questionnaire (PID-5-BF) Krueger et al 2012, the questionnaire of the mate value system (MVS) of Edlund and Sagarin 2014 and the questionnaire of mate performance of the Apostolou et al 2018. The data were analyzed after collection using structural equation modeling (SEM).

  Results

  Analytical fitness indices showed that the structural model has an acceptable fit with the collected data. The overall path coefficient between the pathological traits of personality with marital quality of life was negative and significant at the level of one hundredth. The path coefficient between the couple's performance and the spouse's value system with marital quality of life was negative and significant at the level of one hundredth. The indirect path coefficient between the pathological traits of personality and marital quality of life with mediate the spouse value system and with mediate couple performance was negative and significant at the level of one hundredth. The results also showed that the spouse's value system and the couple's performance mediate the relationship between marital quality of life and the character's pathological traits.

  Conclusions

  Based on the results, personality traits play an important role in improving the quality of marital life of couples and can improve it by strengthening the spouse's value system of the  and the couples's performance.

  Keywords: Marital Quality Of Life, Pathological Personality Traits, Spouse’s Value System, Couple Performance
 • Hormoz Mohammadpoor Lima*, Alireza Mohseni Tabrizi, Reza Fazel Pages 50-61
  Introduction

  People's tendency to risky behaviors is an important social issue that has affected the quality of life of people, social ties, human capital, and social health of communities. This study was to explain the influence of rural sociological factors on the tendency to high-risk behaviors using Durkheim anomie theories, Sutherland differential linkage, Park and Bridges ecology, Hershey social control, Alexander adaptation, Seaman social alienation, and Cohen subculture. 

  Methods

  The research method is survey type; the data were collected using a researcher-made questionnaire. The statistical population is all people over eighteen years old in the villages of Rudsar county based on the 2016 census were six thousand two hundred-five. The sample size was determined using Cochran's formula of four hundred people. The sampling method is cluster sampling.  

  Results

  The research findings showed that the average tendency of villagers to high-risk substance abuse behavior is lower than the hypothetical average.

  Conclusions

  Inferential analysis of the hypotheses confirmed the influence of cultural, social, ecological, and individual factors on people's tendency to risky behaviors. By comparing regression coefficients, the variable of cultural factors has more effect than other variables on the villagers' tendency to high-risk behaviors.

  Keywords: High Risk Behavior, Villagers, Cultural Factors, Ecological Factors, Social Factors
 • Mastoreh Mohamadian, Kobra Kazemian Moghadam* Pages 62-68
  Introduction

  One of the factors that cause academic achievement is vitality in education. The objective of this study was to investigate the role of family communication patterns and academic optimism in predicting vitality in the education of Ahwaz high school students. 

  Methods

  The population of this descriptive and correlational study; included all first high school female students in Ahvaz, of which three hundred students were selected as the sample; through multi-step cluster random sampling. The academic optimism questionnaire of Shannon Moran et al 2011, the academic vitality questionnaire by Hussein Chari and Dehghani Zadeh 2012 and the revised questionnaire of the communicative model of the family by Ritchie and Fitzpatrick 1994 employed to gather data. Data were analyzed through descriptive frequency tables such as mean and standard deviation, and inferential statistics such as Pearson's correlation coefficient and multivariate regression analysis by SPSS. 

  Results

  The results showed that there was a significant relationship between family communicative patterns of dialogue and conformity with vitality in education.(P<0.01) Also there was a positive significant relationship between all sub-scales of academic optimism and educational optimism.(P<0.01) Analyzing the data using multivariate regression also shows that family communication patterns and academic optimism are playing part in the illustration and prediction of variance of vitality in education.  

  Conclusions

  The results showed the variables of family communication patterns and academic optimism play an significant role in explaining and predicting the variance of vitality in education.

  Keywords: Family Communication Patterns, Academic Optimism, Vitality In Education