فهرست مطالب

پژوهش های جغرافیای طبیعی - پیاپی 122 (زمستان 1401)
 • پیاپی 122 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدمهدی آبادی جو راوری، قاسم عزیزی*، مصطفی کریمی صفحات 445-465

  در پژوهش حاضر با استفاده از حلقه های رشد سالیانه درختان ارس (Juniperus polycopos) در رویشگاه تنگل راور در شمال استان کرمان، پارامتر دما بازسازی شده است. ازاین رو نمونه هایی از 95 درخت به وسیله مته رویش سنج برداشت شد. شمارش تعداد، اندازه گیری پهنای حلقه ها و تطابق زمانی بین منحنی های رویشی درختان به وسیله میز کار LINTAB و نرم افزار TSAPWin با دقت 01/0 میلی متر صورت پذیرفت. گاه شناسی منطقه در نرم افزار ARSTAN به طول 517 سال (1500-2017 م) ساخته، روند زدایی و استانداردسازی شد و کیفیت آن با آماره سیگنال تجمعی (EPS) بررسی و درنهایت گاه شناسی Residunal برای بازسازی انتخاب شد. ارتباط آب وهوا و پهنای حلقه ها با استفاده از داده های ایستگاه های کرمان و زرند و داده های CRU TS4.01 برای 116 سال گذشته ایران، سنجیده شد. نتایج نشان داد که دمای ماه های پیش از فصل رویش و ماه مارس در ابتدای فصل رویش بر روی پهنای حلقه ها اثر مثبت و دمای ماه های آپریل، می و ژوین دارای اثر منفی هستند. همچنین بررسی ها، وقوع مسیله واگرایی بین دما و حلقه های رشد در 25 سال اخیر و متاثر شدن منطقه از گرمایش جهانی در دو دهه اخیر را نشان داد. دمای بازسازی شده به صورت کلی کاهش 5/0 تا 5/1 درجه ای در دو دوره 1750-1800 و 1700-1500 میلادی هم زمان با رویداد عصر یخبندان کوچک در اروپا را برای منطقه موردمطالعه نشان داد.

  کلیدواژگان: عصر یخبندان کوچک، واگرایی، حلقه های درختی، گرمایش جهانی
 • خدیجه مرادی، محمدحسین رامشت*، قاسم خسروی، کوروش شیرانی صفحات 467-479

  قرارگیری دشت خانمیرزا ازنظر زمین ساختاری در زون زاگرس چین خورده در جنوب گسل دنا و وجود پیزومترهای بیرون زده از خاک و همین طور وجود چشمه و... از نشانه های تحرک پوسته ای در سطح این دشت است. هدف از این پژوهش به کارگیری اطلاعات زمین شناسی، لرزه شناختی و تصاویر ماهواره ای به منظور به دست آوردن نگرشی از فعالیت تکتونیکی عصر حاضر در دشت خانمیرزا و همین طور ساده سازی محاسبه جابجایی، ارزیابی مقدار جابه جایی سطح زمین و پارامترهای موثر بر این جابه جایی و ارایه مدل مناسب برای این دشت است. در این مطالعه نرخ جابه جایی 8 ساله سطح زمین (2010-2003) با استفاده از تصاویر راداری D-InSAR و تداخل سنجی راداری محاسبه شد و پارامترهای موثر لایه ارتفاعی DEM، شیب، جهت شیب، انحنای نیمرخ، انحنای سطح، فاصله از جاده، فاصله از گسل، تراکم گسل، شدت زلزله بر این جابه جایی در محیط GIS به دست آمد و از طریق رگرسیون چند متغیره در محیط SPSS به ارایه بهترین مدل برای این دشت پرداخته شد در این محیط نرخ جابه جایی 8 ساله به عنوان متغیر وابسته و بقیه پارامترها به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند و نتایج در مدل STEPWISE به چالش کشیده شدند. نتایج نشان داد که از بین 13 روش، روش 13 با ارایه بهترین ضریب همبستگی 826/0، ضریب تعیین 682/0 و ضریب تعیین تعدیل شده 675/0 و خطای استاندارد 99 درصد بهترین مدل منطقه ای برای محاسبه تحرک پوسته ای در سطح این دشت است و میانگین تحرکات در این حوضه 10 سانتیمتر بالاآمدگی برای 8 سال می باشد.

  کلیدواژگان: تحرک پوسته ای، رگرسیون چندمتغیره، فرونشست، تداخل سنجی رادرای، خانمیرزا
 • عطاالله کاظمی ایمن آبادی، منصور جعغربگلو*، ابراهیم مقیمی صفحات 482-496

  جاده مورد مطالعه از لشکرک در شمال شرق تهران شروع و در ورودی لواسان با تغییر جهت به سمت شمال غربی با عبور از مناطق زردبند، رودک، حاجی آباد، فشم، میگون، جیرود، دورود، سه راهی دربندسر و شمشک به سمت دیزین در استان البرز امتداد می یابد. این جاده در شرایط فعلی با وجود داشتن بار ترافیکی نسبتا زیاد از ایمنی مطلوبی برخوردار نیست بنابراین افزایش ایمنی مسیر جهت تسهیل ارتباط شرق شهر و استان تهران به آزاد راه تهران-شمال با توسعه این جاده، از اهداف اصلی مطالعه حاضر می باشد. در این تحقیق، با استفاده از نقشه های زمین شناسی، توپوگرافی و تصاویر ماهواره ای نسبت به شناسایی وضعیت دامنه های اطراف جاده و تهیه لایه های اطلاعاتی و منطقه بندی مسیر در محیط GIS اقدام شد و با نمونه برداری از سنگ ها و دامنه های خاکی جاده، آزمایش های ژیومکانیکی انجام گرفت و نتایج ارزیابی های ژیومکانیکی با پهنه های به دست آمده از داده های ژیومورفولوژیکی مورد مقایسه قرار گرفت و طول مسیر از نظر پایداری ژیومورفیکی و ایمنی جاده به شش طبقه تقسیم بندی شد. نتایج حاصله نشان داد که هم راستا بودن جهت شیب دامنه ها با جهت لایه های سنگی و پوشش خاکی دامنه های حاشیه جاده، از مهم ترین عوامل ناپایداری دامنه ای و تعیین کننده نوع فعالیت فرایندها در این مسیر است. این پژوهش که با روش تلفیق اطلاعات حاصل از نتایج ژیومورفولوژیکی و ژیومکانیکی انجام شده است، قابلیت کاربرد در ارزیابی سایر مسیر های مواصلاتی کشور را داشته و می تواند جهت مدیریت ایمنی و توسعه جاده ها مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ارزیابی مخاطرات جاده ای، ایمنی و توسعه جاده ها، پایداری ژئومورفیک، لشکرک - دیزین
 • ابوالقاسم گورابی*، سید موسی حسینی، پویا کامرانی صفحات 497-511

  پایش عملکرد و تغییرات محیطی ناشی از سیلاب های واریزه ای در برنامه ریزی و مدیریت آمایش سرزمین نقش مهمی دارد. بارش های مونسونی تابستان 1401 در مناطق وسیعی از ایران به وقوع پیوست که در اشترانکوه سبب ایجاد سیلابی واریزه ای-یخچالی شد. همچنین تغییرات مورفولوژیکی قابل توجهی بر مهم ترین رودخانه این منطقه (کمندان) داشت و به تاسیسات انتقال آب شهرهای ازنا و الیگودرز آسیب وارد شد. امروزه روش های راداری در مطالعه ابعاد کیفی و کمی جریان های واریزه ای، با دقتی بالا و هزینه ای کم موثر هستند، این پژوهش نیز جهت ردیابی منشا رسوبات واریزه ای - یخچالی از روش های راداری و داده های Sentinel-1 و شاخص (NDSI) برای ارزیابی تاثیر ذوب ناگهانی برف در برف چال های منطقه استفاده کرده است. نتایج بیانگر ذوب ناگهانی برف چال های منطقه به دلیل بارش مونسونی بود که در ایجاد سیلاب واریزه ای-یخچالی نقش مهمی را ایفا کرده بود. این جریان با گذر از دره های یخچالی این منطقه، رسوبات و بقایای گیاهی این ناحیه را بر روی تاسیسات انتقال آب منتقل و خسارت های زیادی به آن ها وارد کرده بودند. تحلیل راداری پهنه های آبی نیز نشان دادند که سد کمندان قبل از مرحله آبگیری، با جذب سیلاب در خود، مانع از ورود آسیب های جدی تر به مناطق پایین دست شده است.

  کلیدواژگان: سیلاب واریزه ای، اشترانکوه، اینترفرومتری راداری، تکنیک ردیابی و پایش جابجاشدگی ها، دورسنجی راداری
 • زهرا ماه آورپور، جواد خوشحال دستجردی*، سید ابوالفضل مسعودیان، محمدعلی نصراصفهانی صفحات 513-532

  در این پژوهش از داده های روزانه ارتفاع ژیوپتانسیل تراز 500 هکتوپاسکال با تفکیک مکانی 1 درجه از پایگاه داده ECMWF برای جنوب غرب آسیا و داده های ایستگاهی بارش از سازمان هواشناسی کشور (1979 تا 2018) بهره جویی شده است. تکنیک بکار رفته تحلیل مولفه اصلی و تحلیل خوشه ای است. با این تحلیل ها 9 الگوی گردشی شناسایی شدند. تغییرات الگوها در سطح 95 درصد معناداری، بوسیله آزمون ناپارامتری من کندال آزموده و برای برآورد میزان تغییرات از تخمین گر شیب سن بهره گرفته شد. آزمون معناداری روند برای الگوهای زمستانی در فصل بارش های ایران، روند معنادار افزایش ارتفاع ژیوپتانسیل؛ که منجر به کاهش شیو فشار و کاهش ناپایداری و نهایتا تضعیف الگوهای بارشی زمستانی گردیده است را آشکار ساخت. روندهای معنادار مثبت ارتفاع ژیوپتانسیل، تداوم این شرایط را برای الگوهای تابستانی (افزایش پایداری، کاهش چرخندگی و کاهش بارش) نشان دادند. از 9 الگوی شناخته شده تنها برای یک الگوی فصل گذار روند معنادار منفی بر روی کشور مشاهده شد. این الگو با اندکی افزایش بارندگی بیانگر شکل گیری شرایط ناپایدار است که در صورت مهیا بودن رطوبت می تواند منجر به بارش های فصل معتدل گردد. یافته ها نشان دادند که یک الگوی زمستانی بارش زا در دو دهه اخیر حذف شده و بجای آن یک الگوی تابستانی ظاهر گردیده است.

  کلیدواژگان: آزمون من کندال، الگوی گردشی، ارتفاع ژئوپتانسیل، تحلیل مولفه اصلی، تخمین گر شیب سن
 • ثریا دریکوند، بهروز نصیری*، هوشنگ قائمی، مصطفی کرمپور، محمد مرادی صفحات 533-548

  در این پژوهش، گرمایش ناگهانی پوشن سپهر، با استفاده از داده های باز تحلیل NCEP/NCAR، در دوره آماری 2020-1948 موردبررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان داد که فراوانی رخداد گرمایش ناگهانی پوشن سپهر، در ماه فوریه با 17 درصد، بیش از سایر ماه ها می باشد. پس از محاسبه شدت گرمایش های آشکار شده، مشخص شد که در گرمایش 2018-2017، میانگین مولفه مداری باد به 48- متر بر ثانیه رسید و مقادیر منفی این کمیت 20 روز ادامه داشته است؛ این گرمایش به عنوان شدیدترین گرمایش ناگهانی پوشن سپهر در دوره آماری موردمطالعه شناسایی شده است. میزان همبستگی بین تغییرات مولفه مداری باد با زمان شروع گرمایش پایانی در تمام سال های تحت بررسی 6/0- می باشد و بدین معناست که هرچه انحراف معیار داده های مولفه مداری باد بیشتر باشد، پایان فصل سرد و گرمایش پایانی زودتر فرامی رسد. میزان همبستگی فاصله دو گرمایش زمستانه و گرمایش پایانی با شدت گرمایش اصلی 8/0- می باشد و نشان دهنده ارتباط قوی و معکوس بین این دو پارامتر می باشد و نشان می دهد هر چه گرمایش پوشن سپهر زمستانه (اصلی) شدیدتر باشد، گرمایش پایانی زودتر رخ می دهد و فاصله دو گرمایش اصلی و پایانی کمتر می شود.

  کلیدواژگان: گرمایش ناگهانی اصلی، گرمایش پایانی، نوسانات باد مداری، همبستگی پیرسون
 • هما دارابی، محمد مهدی چاری*، پیمان افراسیاب، حلیمه پیری صفحات 549-564

  روش های زیادی برای محاسبه تبخیر-تعرق وجود دارد که به داده های زیادی نیاز دارد، اما تعدادی از روش های فقط به دمای هوا نیاز دارند. یکی ازاین روش ها ترونت ویت است. منطقه سیستان در جنوب شرقی ایران یکی از مناطقی است که با توجه به بادهای 120 روز در ایران منحصربه فرد است. هدف از این تحقیق: 1) ارزیابی 6 روش مختلف ترونت ویت موجود در منابع در مقایسه با روش فایو پن من مانتیث و 2) اصلاح معادله برای منطقه بادخیز سیستان است. نتایج نشان داد معادله اصلی ترونت وایت مقدار تبخیر-تعرق را کم برآورد محاسبه می کند. در بین روش های موجود استفاده از ضریب  دارای بهترین نتایج بود. برای واسنجی معادله ترونت وایت ضریب دمای موثر معادله () باید اصلاح گردد. نتایج نشان داد مقدار بهینه k بین 755/0 تا 04/1 متغیر هست. میانگین سالانه مقدار جذر میانگین مربعات خطا (RMSE)، با توجه به مقادیر k متغیر برابر با 14/0 میلی متر در روز به دست آمد. همچنین با استفاده از حداقل کردن مربعات خطا مقدار k را به طور ثابت 802/0 در نظر گرفتیم که مقدار RMSE برابر با 19/1 میلی متر در روز به دست آمد. می توان نتیجه گیری کرد که پس از اصلاح معادله ترونت وایت می توان آن را در منطقه سیستان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: تبخیر-تعرق، سیستان، دمای هوا، مناطق بادخیز
|
 • Mohammad Mahdi Abadijou Ravari, Ghasem Azizi *, Mostafa Karimi Pages 445-465

  In the present study, the temperature parameter has been reconstructed by using the annual growth rings of juniper trees (Juniperus polycopos) in Tengel Raver habitat in the north of Kerman province. Therefore, samples of 95 trees were taken using a growth gauge drill. Counting the number, measuring the width of the rings and matching the time between the growth curves of the trees was done by LINTAB desktop and TSAP Win software with an accuracy of 0.01 mm. The chronology of the region was constructed, detrended and standardized in ARSTAN software for 517 years (1500-2017) and its quality was checked with Cumulative Signal Statistics (EPS) and finally Residual chronology was selected for reconstruction. The relationship between climate and the width of the rings was measured using data from Kerman and Zarand stations and CRU TS4.01 data for the last 116 years of Iran. The results showed that the temperature of the months before the growing season and the month of March at the beginning of the growing season have a positive effect on the width of the rings, and the temperature of the months of April, May and June have a negative effect. Also, the investigations showed the occurrence of the issue of divergence between temperature and growth rings in the last 25 years and the region being affected by global warming in the last two decades. The reconstructed temperature showed a general decrease of 0.5 to 1.5 degrees in the two periods of 1750-1800 and 1700-1500 AD simultaneously with the Little Ice Age event in Europe for the studied area.

  Keywords: Little Ice Age&rdquo, Divergence&rdquo, Tree rings&rdquo, &ldquo, global warming.&rdquo
 • Khadijeh Moradi, MohammadHossein Ramasht *, Ghasem Khosravi, Korosh Shirani Pages 467-479

  From the point of view of geo structure, the location of Khanmirza plain in the folded Zagros zone in the south of the Dena fault and the presence of piezometers protruding from the soil, the presence of springs etc. are signs of crustal movement on the surface. The purpose of this research is to use geological information, seismological information, and satellite images in order to obtain a view of the tectonic activity of the present era in the Khanmirza plain, as well as to simplify the displacement calculation, to evaluate the displacement of the earth's surface and the parameters affecting this displacement, and providing a suitable model for this plain. In this study, the displacement rate of the earth's surface for 8 years (2003-2010) was calculated using D-InSAR radar images and radar interferometry. The effective parameters of the DEM elevation layer, slope, slope direction, profile curvature, surface curvature, distance from The road, the distance from the fault, the density of the fault, and the earthquake's intensity were obtained from the GIS environment. Furthermore, multivariate regression in the SPSS environment presented the best model for this plain. In this environment, the 8-year displacement rate was considered dependent, and the rest of the parameters were considered independent variables. The results were challenged in the STEPWISE model. The results showed that among the 13 methods, the 13th method is the best regional model for calculating crustal mobility in this plain by providing the best correlation coefficient of 0.826, a determination coefficient of 0.682, an adjusted determination coefficient of 0.675, and a standard error of 99%. Moreover, the average movement in this basin is a 10 cm rise for 8 years.

  Keywords: Crustal Movement, multivariate regression, subsidence, Radray Interferometry (D-InSAR), Khanmirza
 • Ata Kazemiemanabadi, Mansor Jafarbeglo *, E Moghimi Pages 482-496

  The studied road starts from Lashkarak in the northeast of Tehran and at the entrance of Lavasan, changing its direction to the northwest, passing through the areas of Zardband, Rudak, Haji Abad, Fasham, Migun, Jiroud, Durud, Darbandsar and Shamshak to Dizin in the province. Alborz extends. This road does not have a good level of safety in the current conditions despite having a relatively high traffic load, so increasing the safety of the road to facilitate the connection of the east of the city and the province of Tehran to the Tehran-North Freeway by developing this road is one of the main goals of the present study. . In this research, geological maps, topography and satellite images were used to identify the condition of the slopes around the road and prepare information layers and route zoning in the GIS environment. and the results of geomechanical evaluations were compared with the areas obtained from geomorphological data and the length of the route was divided into six categories in terms of geomorphic stability and road safety. The results showed that the alignment of the slope of the slopes with the direction of the stone layers and the soil cover of the roadside slopes is one of the most important factors of slope instability and determines the type of activity of the processes in this direction. This research, which was conducted by combining the information obtained from geomorphological and geomechanical results, has the ability to be used in the evaluation of other transportation routes in the country and can be used for road safety management and development.

  Keywords: Evaluation, Road safety, geomorphic stability, road development, Lashkarak-Dizin road geomorphology
 • Abolghasem Goorabi *, Seiyed Mossa Hosseini, Pouya Kamrani Pages 497-511

  Monitoring the performance and environmental changes caused by deposited floods play an important role in land planning and management. Monson's rains in summer 1401 occurred in large areas of Iran, which in the Astran Mountain created a flood of deposits. It also had significant morphological changes to the most important river in the area  and damaged the water transfer facilities of the cities of Azna and Aligudarz . Nowadays, radar methods are effective in studying qualitative and quantitative dimensions of deposited flows, with high accuracy and low cost, and this study is also for tracking the origin of deposits-ally from radar and Sentinel-1 and index data (NDSI) to evaluate the impact of sudden snow melting. Used in snowmelts in the area. The results indicated the sudden melting of snowmelts in the area due to Monson's rainfall, which played an important role in the creation of a deposited-water flood. The flow through the glacier valleys of the area, the plant's sediments and remnants of the area were transferred to water transfer facilities and caused a lot of damage to them. Radar analysis of water zones also showed that the Kamandan Dam before the flooding phase has prevented more serious damage to the downstream.

  Keywords: Debris-glacial Flood, Oshtorankuh, Radar interferometry, Offset tracking Technique
 • Zahra Mahavarpour, Javad Khoshhal Dastjerdi *, Seyed Abolfazl Masoodian, Mohmmad Ali Nasr Esfahani Pages 513-532

  In this research, the daily data of geopotential height of 500 hectopascals (hPa) with a spatial resolution of 1 degree from the ECMWF database for Southwest Asia and rainfall station data from the National Meteorological Organization (1979 to 2018) have been exerted. The technique used the principal component analysis and cluster analysis. With these analyses, nine circulation patterns were identified. The changes in the patterns were tested at the 95% significance level by the non-parametric Mann-Kendall test, and Sen's slope estimator was exerted to estimate the number of changes. The significance test of the trend for the winter patterns in Iran's rainy season revealed the significant trend of increasing the height of the geopotential, which has led to a decrease in the pressure gradient and a decrease in instability, and finally, a weakening of the winter precipitation patterns. Significant positive trends of geopotential height showed the continuation of these conditions for summer patterns (increasing stability, decreasing rotation, and decreasing precipitation). Of the nine known patterns, only one seasonal pattern showed a significant negative trend in the country. This pattern, with a slight increase in rainfall, indicates the formation of unstable conditions, which can lead to moderate-season rains if moisture is available. The findings showed that a rainy winter pattern had been eliminated in the last two decades, and a summer pattern had appeared instead.

  Keywords: Mann-Kendall Test, circulation pattern, geopotential height, Principal component analysis, Sen Slope estimator
 • Sorayya Derikvand, Behrooz Nasiri *, Hooshang Ghaemi, Mostafa Karampoor, Mohammad Moradi Pages 533-548

  In this study, the sudden heating of the Sunsphar, using NCEP/NCAR analysis data, was investigated in the statistical period of 1948-2020. The results of the analysis showed that the abundance of sudden heating events in February is 17 % more than other months. After calculating the intensity of the heating, it was found that in 2018-2017 heating, the average orbital component of the wind reached -48 m / s and the negative values of this quantity continued; This heating has been identified as the most severe sudden heating in the statistical period. The correlation between the changes of the orbital component of the wind is the time of the end of the final heating in all the years under the study of -0.6, which means that the higher the standard deviation of the wind orbital component data, the sooner the end of the cold season and the final warming. The correlation rate of the two winter heating and the final heating with the main heating intensity is -0.8 and indicates a strong and reverse relationship between the two parameters and indicates that the more intense (main) winter warming is more severe, the final heating occurs earlier and the distance The two main heating and the end are less

  Keywords: Final warming, Major Sudden Warming, Pearson correlation, wind-zonal fluctuations
 • Homa Darabi, Mohammad Mahdi Chari *, Peyman Afrasiab, Halimeh Piri Pages 549-564

  There are many methods for calculating evapotranspiration that require a lot of data, but a few require only air temperature. One of these methods is Trontwait. The Sistan region in the southeast of Iran is one of the regions that is unique in Iran due to the 120 days of winds. The purpose of this research is: 1) to evaluate 6 different Trontwait methods available in the sources compared to the Fau-Penman-Monteith method and 2) to modify the equation for the windy region of Sistan. The results showed that the original Trontwhite equation underestimates the amount of evaporation-transpiration. Among the existing methods, the use of coefficient k=0.72 had the best results. In order to recalibrate the Trunthwaite equation, the effective temperature coefficient of the equation (k) must be modified. The results showed that the optimal value of k varies between 0.755 and 1.04. The annual average value of the root mean square error (RMSE), according to the variable k values, was equal to 0.14 mm per day. Also, by minimizing the square of the error, we considered the k value to be 0.802 as a constant, and the RMSE value was equal to 1.19 mm per day. It can be concluded that after correcting the Trontwhite equation, it can be used in the Sistan region.

  Keywords: Evapotranspiration, Sistan, Air temperature, Windy region