فهرست مطالب

پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل - سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 22، بهار و تابستان 1402)

پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل
سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 22، بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/15
 • تعداد عناوین: 20
|
 • رضا اختیاری امیری*، جواد شفقت نیاآباد صفحات 5-31

  ژیوپلیتیک جنوب آسیا در سال های اخیر با ارایه ابتکار یک کمربند- یک راه چین تبدیل به عرصه رقابت جدی دهلی نو و پکن شده است. هند ابتکار چین را تهدیدی علیه منافع ملی خود محسوب می کند که از یک سو می تواند برنامه های این کشور را جهت دستیابی به رهبری منطقه ای با چالش هایی مواجه سازد و از سوی دیگر جایگاه قدرت این کشور را در نظام بین الملل تضعیف نماید. به همین دلیل دهلی نو در صدد است تا با اتخاذ سیاست هایی مانع از ظهور هژمونی منطقه ای چین در قالب ابتکار یک کمربند- یک راه شود و همزمان نیز جایگاه خود را در نظام منطقه ای و بین المللی تقویت نماید. بر همین اساس، سوال پژوهش بر این مبنا قرار دارد که هند چه سیاست هایی را در منطقه در قبال تهدیدات ابتکار یک کمربند- یک راه چین اتخاذ کرده است؟ فرضیه پژوهش بدین صورت مفصل بندی شده است که هند جهت مواجهه با ابتکار یک کمربند- راه و قدرت فزاینده چین در قالب این ابتکار، سیاست ها و راهبردهایی نظیر ایجاد کریدورهای رقیب تجاری، توسعه زیرساخت های حمل و نقل دریایی، تقویت همگرایی اقتصادی با کشورهای منطقه، افزایش قدرت و نفوذ دریایی، تقویت چندجانبه گرایی منطقه ای با هدف گسترش همکاری های فنی و تجاری و همچنین ایتلاف سازی فرامنطقه ای را، در راستای حفظ توازن قدرت، در دستور کار سیاست خارجی خود قرار داده است. روش تحقیق در این مقاله کیفی و بر مبنای رویکرد تحلیلی- تبیینی می باشد. داده های این پژوهش کیفی نیز از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استخراج شده است. همچنین به منظور تحلیل علمی وتیوریک مسیله پژوهش از نظریه موازنه قوای کنت والتز بهره گرفته شده است.

  کلیدواژگان: هند، چین، شبه قاره، ابتکار یک کمربند- یک راه، موازنه قوا
 • روح الله اسلامی*، فریده امانی صفحات 32-53

  ایران و عربستان از تاثیرگذارترین و مهم ترین کشورهای منطقه خاورمیانه و در حوزه ی بزرگ تر جغرافیایی و عقیدتی جهان اسلام هستند که به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی، روابط خصمانه و تقابل گرایانه ای در قبال دیگری در پیش گرفتند. رویکردهای متفاوت دو کشور در مسایل منطقه ای و جهانی، تلاش دو کشور برای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه، تبدیل شدن دو کشور به عنوان نمادی از قطب های مذهبی شیعه و سنی، مواضع طرفین در خصوص بحران های منطقه ای باعث شد تا رابطه ای نه چندان مثبتی بین دو کشور حاکم باشد و در مواردی منجر به تنش و نزاع گردد. در همین راستا، نگارندگان به دنبال پاسخ به این سوال اساسی هستند که چرا به رغم همگونی مذهبی و منافع منطقه ای دو کشور ایران و عربستان همچنان بر دشمنی های خود اصرار ورزیده اند؟ در پاسخ به سوال پژوهش بر اساس چارچوب نظری امنیت هستی شناختی این فرضیه مطرح می شود که پایبندی دو کشور ایران و عربستان سعودی بر دشمنی خود با دیگری به امری عادی تبدیل شده که منافع آنها را به نحوی مطلوب تر برای آنها تامین می کند و هر دو کشور نمی خواهند با تغییر نگاه خود به دیگری این روند عادی را برهم زده براین اساس منازعه آنها بعد هویتی (سازه انگارانه) و هستی شناسی دارد. روش تحقیق در این پژوهش، تفسیری و شیوه گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و مقالات، سایت ها و... می باشد.

  کلیدواژگان: ایران، عربستان، امنیت هستی شناختی، منازعه، هویت
 • یاسر اسماعیل زاده* صفحات 54-78

  بی تردید امروزه تروریسم بازیگری مهم در عرصه بین الملل است. نگاهی راهبردی به امواج تروریسم در جهان نمایانگر بروز شواهد قوی برای ظهور موج جدید تروریستی در جهان است. مقاله حاضر، به دنبال پاسخ به این سوال اصلی است که موج پنجم تروریسم در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا چگونه خواهد بود؟ مبتنی بر آنچه به عنوان تروریسم در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در قرن 21 فعالیت داشته، به نظر می رسد «تروریسم نیمه دولتی» موج جدید تروریسم است. موجی که کنترل بخش هایی از قلمرو یک دولت ضعیف را بر عهده دارد و حکومت خود را در آنجا حفظ می کند و نیز حملات تروریستی علیه کشورهای دیگر انجام می دهد. بر اساس شاخص های امواج تروریسم جهانی، برای در نظر گرفتن موج پنجم، پدیده تروریسم جدید باید جهانی باشد، نیروی محرک یکسانی داشته باشد و همچنین با موج قبلی تفاوت چشمگیری داشته باشد. بدیهی است که تروریسم نیمه دولتی به مثابه موج جدید تروریسم، با گروه های تروریستی مذهبی موج چهارم متفاوت است. این وجه از تروریسم، کنترل سرزمین را در اولویت قرار می دهند، در طیف وسیع تری از فعالیت های دولتی و حاکمیتی (نه فقط خدمات اجتماعی) مشارکت دارند، بیشتر به دنبال کسب قدرت هستند و دارای عقاید تکفیری اند. در نهایت مقاله به این نتیجه می رسد که پدیده تروریسم نیمه دولتی در صورت امتداد و گسترش، قابلیت تبدیل شدن به یک موج جهانی را دارد.

  کلیدواژگان: تروریسم، موج پنجم، تروریسم نیمه دولتی، تکفیر
 • علی اسمعیلی*، محمدعلی شهریاری، محمد پارسا صفحات 79-98

  خاورمیانه؛ منطقه ای پیچیده، با ساختاری درهم تنیده و متکثر از ساختار نظام بین الملل است که دربرگیرنده امنیت منطقه و همچنین زمینه ساز روابط بین الملل دولت ها در آینده می باشد. ازاین رو هدف پاسخ به این سوال است که تحولات قطب بندی ها در نظام بین الملل در بازه زمانی 2021-1980 چه تاثیری بر مناقشات و امنیت خاورمیانه داشته است؟ می توان بیان کرد منطقه خاورمیانه با توجه به شرایط داخلی و همچنین ساختار نظام بین الملل با یک ناامنی فراگیر و همه جانبه روبرو هستند بنابراین این گونه مناطق نمی توانند در بعد امنیتی، از تاثیر نظام بین الملل بر سمت گیری ها و سیاست ها و استراتژی های خود ممانعت به عمل آورند. در دوره کنونی نظام بین الملل این تاثیرپذیری بر زیرنظام خاورمیانه بسیار ویژه بوده است. یافته های این پژوهش بر این مبنا است که با محو نظام دوقطبی در سال 1991 و همچنین ظهور نظام تک قطبی به رهبری آمریکا، خاورمیانه دچار آشوب سیستمی شده است، و نظام تک قطبی (آمریکا) در سال های 2021-1991 بیش از نظام دوقطبی (آمریکا و شوروی) در سال های 1991-1980 در ایجاد منازعه و جنگ در خاورمیانه تاثیرگذار بوده است. گسترش عمق و دامنه بی ثباتی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در خاورمیانه یکی از پیامدهای چنین وضعیتی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد.

  کلیدواژگان: امنیت، امنیت ملی، ساختار نظام بین الملل، نئورئالیسم، خاورمیانه
 • اعظم امینی*، محمد عابدی، الناز نساری صفحات 99-129

  اصول شکلی حاکم بر بهره برداری از حوضه دجله وفراتاصول شکلی با ارایه چارچوب هنجاری لازم برای اجرای تعهدات ماهوی، نقشی مهم در تنظیم حقوق آب ایفا می کنند. بعلاوه، اصول شکلی می توانند به جلوگیری از بروز اختلافات کمک کنند. مهم ترین این اصول عبارت اند از اصل همکاری، اصل ارزیابی زیست محیطی و اصل اطلاع رسانی و مشورت با کشورهای آسیب دیده. اصول مزبور علاوه بر آن که در زمره قواعد عرفی تلقی می شوند، در برخی کنوانسیون های بین المللی، اسناد بین المللی و توافق های دوجانبه نیز تصریح شده اند. ارزیابی این تعهدات و رویه دولتهای کناره دجله و فرات نشان می دهد که با وجود عضویت این دولتها در پاره ای از اسناد و نهادهای بین المللی و توافق های دوجانبه، در عمل رویکرد موثر و پایداری در اجرای جامع این اصول وجود ندارد و عدم همکاری در اجرای تعهدات شکلی، در تحقق تعهدات ماهوی این حوضه آبریز -از جمله تعهد به بهره برداری منصفانه و متعارف و عدم آسیب رسانی- تاثیر منفی داشته است.

  کلیدواژگان: حوضه آبریز دجله و فرات، اصول شکلی، تعهد به همکاری، تعهد به ارزیابی زیست محیطی، تعهد به اطلاع رسانی و مشورت
 • ماندانا تیشه یار* صفحات 130-160

  شاهنامه فردوسی، سندی ارزشمند در زمینه روابط دیپلماتیک میان دولت های بزرگ در دوران باستان است. در این کتاب سترگ، به خوبی می توان دید که چگونه دیپلمات ها در گسترش روابط سیاسی میان دولت ها به ایفای نقش می پرداختند. در این نوشتار کوشیده شده است تا به اندک شمار مواردی که دیپلمات های اعزامی از یک دربار به بارگاهی دیگر، بانوان بوده اند، پرداخته شود. بر پایه این پژوهش، در سراسر داستان های شاهنامه می توان 9 فرستاده بانو یافت. نویسنده با بازگویی روایت ماموریت های هر یک از بانو فرستادگان، ویژگی های رفتاری و گفتاری ایشان و چگونگی انجام ماموریت توسط این دیپلمات ها را بازگو کرده است. از جمله نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان به این نکته اشاره کرد که اگرچه اعزام بانوان به عنوان فرستادگان چندان رواج نداشته، اما در داستان های موجود، این دیپلمات ها توانسته اند ماموریت های خود را با پیروزی به پایان رسانند. همچنین در همه این داستان ها می توان دید که بانوان دیپلمات بدون آنکه نیاز باشد رفتاری مردانه از خود نشان دهند، با حفظ ویژگی های زنانه، توانسته اند وظیفه خود را به درستی به انجام رسانند. رازداری، خردمندی، تیزهوشی، حاضر جوابی، آگاهی از مسایل سیاسی، سخندانی، آراستگی، راستگویی و آشنایی با آداب دیپلماتیک از ویژگی های اصلی این بانو فرستادگان بوده است.

  کلیدواژگان: شاهنامه، بانوفرستادگان، آداب دبپلماتیک، سیندخت
 • آرش رئیسی نژاد* صفحات 161-186

  در دو دهه اخیر، بحران هسته ای ایران در مرکز توجه اندیشمندان روابط بین الملل قرار گرفته است. با وجود چاپ کتاب های گوناگون درباره ریشه ها، پویایی و تاثیرات آن بر امنیت بین الملل و سیاست خاورمیانه، برخی زوایای بحران هسته ای ، به ویژه نقش رسانه در چارچوب بندی کردن آن، نادیده انگاشته شده است. از این رو، نوشته پیش رو تلاشی برای تحلیل و تبیین نقش رسانه در چارچوب بندی کردن بحران هسته ای ایران است. نوشته پیش رو تلاشی است در بررسی نقش رسانه های اصلی امریکا، سی ان ان و فاکس نیوز ، در چارچوب بندی کردن برنامه هسته ای ایران. «سی ان ان و فاکس نیوز چگونه و با چه سازوکاری برنامه هسته ای ایران را چارچوب بندی کرده اند؟» این پرسش محوری نوشته پیش روست که خوانشی تحلیلی از نقش رسانه ها در چارچوب بندی بحران هسته ای ایران را نمایان میسازد. فرضیه پژوهش این امر است که چارچوب های رسانه ای تولیدی توسط این دو رسانه امریکایی هم برسازنده و هم تشدید کننده گفتمان ایران هراسی هستند. نوشته با کاربرد روش ردیابی فرایند و تکیه بر تحلیل محتوای کیفی٬ خوانشی تاریخی از بحران هسته ای ایران از دریچه رسانه های غربی را روایت کرده و نشان می دهد که نوشته با تحلیل رخدادهای کلیدی به عنوان " بافتار و زمینه" به نقش فاکس نیوز و سی ان ان با کارکرد خود به عنوان "فزون ساز" و تولید تیتر و تحلیل های جهت ساز به عنوان "متن" از برنامه هسته ای ایران به عنوان "هدف" کوشیده تا مردم امریکا به عنوان "شنوندگان" را متقاعد سازد.

  کلیدواژگان: بحران هسته ای ایران، رسانه، سی ان ان، فاکس نیوز، چارچوب بندی
 • ریحانه صالح آبادی*، سیروس احمدی نوحدانی، ساجد بهرامی جاف صفحات 187-221

  سنجش سطح قدرت کشورها و مقایسه آن ها با یکدیگر یکی از موضوعات مورد بررسی در دانش ژیوپلیتیک است. دانش ژیوپلیتیک به معنای استفاده بهینه از منابع جغرافیایی قدرت در مناسبات بین بازیگران است. براین اساس سوال اصلی تحقیق بدین صورت مطرح می گردد که وضعیت قدرت اقتصادی کشور فرانسه در مقایسه با رقبای منطقه ای خود چگونه است؟ برای پاسخگویی به این سوال از روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی و هدف آن نیز کاربردی استفاده شده است. تحقیق حاضر در دو بعد صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می-دهد که باتوجه به مزیت ها و قابلیت های فرانسه در مقایسه با کشورهای موردنظر نوعی رقابت پذیری وجود دارد که می تواند میزان قدرت اقتصادی فرانسه را باتوجه به منابع و قابلیت های سایر کشورها در منطقه ترسیم نماید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مهم ترین مزیت های قدرت فرانسه در برابر رقبا (نروژ، بلژیک، کرواسی،و...) شامل ظرفیت نوآوری، صادرات تکنولوژی سطح بالا، سطح تکنولوژی علمی، جذب سرمایه گذاری خارجی و اقتصاد دانش محور به ترتیب استراتژیک ترین منابع و قابلیت های اقتصادی برای تبدیل شدن به قدرت اقتصادی بوده اند. و متغیرهایی مانند تردیدها و عدم اطمینانی که مردم نسبت به وضعیت اجتماعی و اقتصادی، با دوام ترین مشکل و مسیله فراروی قدرت اقتصادی فرانسه محسوب می شوند. میزان تسلط بر بازارهای جهانی، سهم در تجارت جهانی با امتیاز 4، شاخص جینی با امتیاز 3.9، تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری خارج از مرز با امتیاز 3.7، پیچیدگی اقتصادی با امتیاز 3.6، صادرات سطح تکنولوژی بالا با امتیاز 3.5 به ترتیب استراتژیک ترین منابع و قابلیت های اقتصادی کشور فرانسه برای تبدیل شدن به قدرت اقتصادی بوده اند.

  کلیدواژگان: رقابت پذیری، قدرت اقتصادی، اروپا، فرانسه
 • مهدی فاخری*، پریسا رضایی فدشکویه صفحات 222-244

  آمریکای لاتین در ابتدای قرن بیست و یکم، شاهد موج بی سابقه ای از پیروزی های نامزدهای چپگرا در انتخابات های ریاست جمهوری بود. چرخش به چپ در منطقه ای که پس جنگ سرد، سیاست های نیولیبرال سیاسی و اقتصادی قدرتمندانه ظاهر شده بود، تحولی قابل توجه به حساب می آید. هدف اصلی این پژوهش، توضیح علل و عوامل مختلف روی کار آمدن دولت های چپگرای نوین در آمریکای لاتین است. سوال اصلی این تحقیق است که «دولت های چپگرای نوین چگونه در آمریکای لاتین به قدرت رسیدند و عوامل موثر بر چرخش به چپ در این منطقه چه بوده است؟». فرضیه ی در نظر گرفته شده این است که «عوامل مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی در چرخش به چپ در آمریکای لاتین موثر بوده است و قدرت گرفتن این جریانات نوچپگرا، تاثیرات قابل توجهی در سطح ملی و منطقه ای داشته است». چارچوب مفهومی این پژوهش، نظریه نظام جهانی جان فوران است و برای بررسی جزییات و چگونگی این رابطه، از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است. طبق یافته های این پژوهش، بازگشت چپگرایی در آمریکای لاتین در دوره 2010-1998 میلادی ناشی از عوامل بلند مدت ساختاری، نظیر نابرابری و دموکراسی نهادی شده؛ و نیز عوامل کوتاه مدتی مانند ناکارآمدی اجرای مدل نیولیبرالیستی اقتصاد در این منطقه و بحران اقتصادی 1998-2002 میلادی بوده است. رونق کالاهای اساسی بعد از 2002 میلادی نیز منابع لازم را برای تثبیت حاکمیت احزاب چپ فراهم کرد

  کلیدواژگان: آمریکای لاتین، چپگرایی نوین، نظریه نظام جهانی، چرخش به چپ، جریان صورتی
 • سید احمد فاطمی نژاد*، سید مجتبی علوی صفحات 245-268

  دوره بیست ساله حضور امریکا در افغانستان پس از سال 2001 یکی از دوره هایی بود که طی آن کماکان منازعه و ناامنی در افغانستان رواج داشت. عوامل مختلفی برای این ناامنی می توان ذکر کرد که یکی از آنها، رقابت های خارجی در میدان افغانستان بوده است. اکنون که حضور مستقیم نظامی امریکا در افغانستان به پایان رسیده، فرصت مناسبی برای بررسی پیامدهای حضور این کشور برای امنیت افغانستان از منظرهای مختلف است. بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که رقابت و منازعه آمریکا و ایران چه پیامدهایی برای امنیت ملی افغانستان به همراه داشته است؟ فرضیه ی پژوهش این است که منازعه آمریکا و ایران در میدان افغانستان از بعد نظامی با افزایش منازعات مسلحانه، از بعد سیاسی با تضعیف دولت مرکزی، و از بعد اقتصادی با کاهش رشد مناسبات تجاری میان ایران و افغانستان باعث تضعیف امنیت ملی افغانستان شده است. جهت بررسی فرضیه از چارچوب نظری امنیت ملی و روش تبیینی استفاده شده است. در این راستا، از یکسو برخی مسایل منطقه ای و بین المللی مورد منازعه میان دو کشور و از سوی دیگر برخی اختلافات میان آنان در رابطه با افغانستان، زمینه ی رقابت و منازعه میان آنها در میدان افغانستان را فراهم آورده است. از این رو سیاست گذاری دو کشور در قبال افغانستان کاملا مبنای امنیتی داشته و پیگیری طرفین جهت تامین منافع ملی خود منجر به اقدام آنان علیه منافع یکدیگر در خاک افغانستان شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اقدامات مذکور پیامدهایی برای امنیت ملی افغانستان در ابعاد نظامی، سیاسی و اقتصادی به همراه داشته است.

  کلیدواژگان: امنیت ملی، افغانستان، رقابت، منازعه
 • ابوالفضل فصیحی، رضا خراسانی* صفحات 269-287

  این پژوهش کوشیده است تفسیر جدیدی از پدیده ی جهاد در افغانستان معاصر ارایه کند. با حمله ی شوروی به خاک افغانستان، مردم افغانستان به جهاد علیه شوروی و رژیم دست نشانده ی آن در افغانستان پرداختند. جهاد مقوله ای است که پس زمینه ی تاریخی طولانی در افغانستان دارد. از دهه ی 1970 فرایند تولید اسطوره ی جهاد آغاز شد. فرایند تولید اسطوره ی جهاد در ناخودآگاه اجتماعی جامعه ی افغانستان و به وسیله ی آیکون ها صورت گرفت. آیکون ها، نمادهایی هستند که کل کار بر روی اسطوره ای که در پشت آن نهفته است را به خاطر می آوردند. در این زمینه می توان از سه آیکون برای اسطوره ی جهاد نام برد: آیکون استعمار، آیکون حکومت مزدور و دست نشانده و آیکون مستضعفین. اسطوره ی جهاد با تبدیل کردن گروه های مذهبی به موجودیت های سیاسی و ایجاد آنتاگونیسم و دیگری سازی، به برساخته شدن و برکشیده شدن امر سیاسی منجر شد. اسطوره ی سیاسی جهاد موجب بسیج گروه های مذهبی و تبدیل شدن آن ها به گروه بندی های سیاسی شد. دیگری برساخته شده توسط اسطوره ی جهاد به عنوان دشمنی تلقی شد که باید علیه آن جنگید. در نهایت این فرایند به سقوط حکومت کمونیستی در افغانستان منجر شد.

  کلیدواژگان: اسطوره ی سیاسی، امر سیاسی، اسطوره ی جهاد، ناخودآگاه اجتماعی، آیکون
 • غلامعلی قاسمی، محمد ستایش پور* صفحات 288-305

  اقدام موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران علیه پایگاه نظامی آمریکا موسوم به عین الاسد، که متعاقب حمله پهبادی آمریکا و شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و چند تن از یاران ایشان در عراق صورت گرفت، نظریات مختلفی را در مورد مشروعیت آن به دنبال داشته است. اقدام متقابل، دفاع مشروع و رضایت سه عاملی هستند که دراین باره در انگاره ها و آموزه های حقوقی مطرح شده اند. طبق حقوق بین الملل عرفی و ماده 20 مواد 2001 درموردمسیولیت بین المللی دولت ها، رضایت کشورعراق موجب می شودکه اقدام جمهوری اسلامی ایران دراین کشور،موجب نقض تمامیت ارضی عراق و مصداق مداخله در امور داخلی نباشد. در این باره، اقدام متقابل، نمی تواند تعهد کشورها به عدم توسل به زور را متاثر سازد و خواسته جامعه اسلامی ایران در مورد «انتقام سخت»، به آن معنا نیست که اقدام موشکی یادشده یک اقدام تلافی جویانه، در معنای خاص کلمه، به آن گونه که در برخی انگاره های حقوقی بین المللی آمده است قلمداد شود. در این باره، با توجه به سریالی بودن عمل متخلفانه ایالات متحده آمریکا و نیز وجود قراین از مقامات رسمی مبنی بر ادامه چنین عمل متخلفانه ای، دریافته می شود که اقدام جمهوری اسلامی ایران، دفاع مشروع بدان نحو که به عنوان حقی ذاتی در ماده 51 منشور ملل متحد آمده است، دانسته شود. این امر، نباید به منزله دفاع مشروع پیش دستانه قلمداد گردد بلکه زنجیره ای بودن اعمال متخلفانه آمریکا موجب می شود که اقدام جمهوری اسلامی ایران در قالب دفاع مشروع در حقوق بین الملل مشروع و قانونی باشد.

  کلیدواژگان: شهید حاج قاسم سلیمانی، تعهد بین المللی، اقدام موشکی، پایگاه نظامی عین الاسد
 • غلامرضا کحلکی، عبدالرضا بای*، علی محمدزاده صفحات 306-344

  سازمان جامعه بین المللی با رویکرد سیستمی به آن، متشکل از ذیل سیستم هایی است که تحلیل و آینده پژوهی کنش های آن ها از اهمیت بسیاری نزد متخصصان حوزه روابط بین الملل برخوردار است. رویکرد سیستمی برای تحلیل پدیده های عرصه بین الملل، مبتنی بر درک کلیت آن ها است. بر این اساس، درک منابع یا آن گونه که نوشتار پیش رو به آن اشاره می کند، ژن های سازنده سیستم های عضو سازمان جامعه بین الملل، برای فهم «ادراک»ها و «به گزینش»های آنان ضروری است. تلاش شد تا نظریه ای جدید برای تحلیل پدیده های عرصه بین الملل ارایه شود و به سیستم با رویکردی جامع نگریسته شده و عناصر مادی و معنایی آن در ارایه نظریه ای با عنوان «گزینش هستی شناسانه» مدنظر قرار گیرد. در ارایه این دستگاه نظری، به تمامی عناصر تحلیلی که می بایست برای ارایه دستگاهی نظری نسبت به آن ها اهتمام داشت، توجه شد؛ درواقع، مفاهیم انسان شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی ونیز سطوح تحلیل در ارایه دیدگاه سیستمی مذکور، مدنظر قرار گرفت. علاوه بر این، به «غایت» که حاصل برسازی مادی گرایانه و یا معنا گرایانه هویت ها، ایدیولوژی ها و اهداف سیستم ها است، توجه شد. در نوشتار پیش رو همچنین به چگونگی انحراف از غایت که بر درک، تحلیل و آینده پژوهی کنش های سیستم ها موثر بوده و نیز، فرآیندهای معنایی دگرگرایانه، توجه شده است. بر این باور است که با درک ادراک ها و به گزینش های غایت گرایانه سیستم ها، قادر خواهیم بود که نسبت به تحلیل و آینده پژوهی کنش های آن ها اقدام کنیم؛ بدیهی است که دستگاه نظری ارایه شده می بایست برای تحلیل پدیده های گوناگون مورداستفاده قرار گیرد که اهتمام نگارنده در آینده معطوف به این مهم خواهد بود.

  کلیدواژگان: رویکرد سیستمی، تحلیل و آینده پژوهی کنش های عرصه بین الملل، گزینش هستی شناسانه، منابع(ژن های سیستم)
 • محمدصادق کوشکی*، احمد رمضانی صفحات 345-366

  چین از اوایل دهه 1990 به تبع تامین انرژی خود به سمت توسعه و بسط همکاری با کشورهای منطقه منا حرکت کرد. این کشور از سال 2004 نیز با ایجاد مجمع همکاری دولت های عرب-چین، به همکاری های خود با کشورهای منطقه منا تحرک بخشید. حضور اقتصادی چین در منطقه منا در حال افزایش است. سوال اصلی مقاله این است که چگونه حضور نظامی-امنیتی چین در منطقه منا افزایش خواهد یافت؟ فرضیه مقاله این است که حضور اقتصادی و سرمایه گذاری های فزاینده چین، حضور نظامی را برای تامین امنیت آن می طلبد. یافته-های پژوهش نشان می دهد که افزایش منافع چین در منطقه منا (حفظ امنیت انرژی، صیانت از نیم میلیون شهروند و شرکت های سرمایه-گذار) مسبب اصلی افزایش حضور و نفوذ امنیتی-نظامی چین در منطقه منا خواهد شد. با کاربست نظریه واقع گرایی و روش توصیفی-تحلیلی سعی خواهد شد مباحث مربوطه مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. روش اسنادی نیز مبنای گردآوری مطالب در این مقاله خواهد بود.

  کلیدواژگان: چین، منطقه منا، واقع گرایی، امنیت، منافع
 • ولی گل محمدی*، آرمینا آرم صفحات 367-393

  پژوهش حاضر به منظور فهم چارچوب مند سیاست خاورمیانه ای روسیه نگاهی فراتر از ایده های غالب مطرح می کند. براساس دیدگاه های جریان اصلی، غرب نقش محوری در شکل دهی به سیاست خاورمیانه ای روسیه دارد و کم و کیف حضور خاورمیانه ای مسکو به طور عمده تابعی از سطح تنش و تشدید اختلافات روسیه با ایالات متحده بوده است. چنین ایده هایی بدون توجه به پویایی های بین المللی و پیچیدگی های محیط در حال تغییر خاورمیانه همچنان براساس یک ذهنیت تیوریک جنگ سردی از احیای نقش شوروی در منطقه و تصمیم روسیه در به چالش کشیدن ایالات متحده سخن می گویند. در مقابل، ایده اصلی این مقاله در عین بهره برداری از مفروضه های کلیدی جریان اصلی، به منطقه ای شدن سیاست و امنیت در خاورمیانه و نقش فزآینده کنشگران و پویایی های نوظهور منطقه ای تاکید می کند که ناگزیر گزینه ها، منافع و دغدغه های متفاوتی پیش روی مداخله قدرت های بزرگ به ویژه روسیه قرار می دهد. براساس چارچوب منطقه ای شدن مداخله قدرت های بزرگ، سیاست خاورمیانه ای روسیه و مداخله فزآینده آن در معادلات منطقه ای بیش از آنکه متاثر از متغیرهای سیستمیک همچون پویایی های روابط با غرب باشد، تحت تاثیر پویایی های سیاسی، امنیتی و اقتصادی درون خاورمیانه است که به طور فزآینده ای پیشران های تعیین کننده آن منطقه ای شده اند و فرصت ها و تهدیدات متنوعی را در حوزه های مختلف تروریسم، انرژی، فروش تسلیحات، و روابط خارجی با دولت های منطقه پیش روی رهبران عمل گرای روسیه گذاشته است. چنین حضوری برای روسیه به معنای بازگشت به طرح های تجدیدنظرطبانه و هژمونیک جنگ سردی نیست.

  کلیدواژگان: گذار در نظام بین الملل، خاورمیانه، قدرت های بزرگ، منطقه ای شدن، روسیه
 • مهناز گودرزی*، علی نیکوکار صفحات 394-425

  حزب عدالت و توسعه با توجه به موقعیت ژیوپلیتیک، جغرافیای سرزمینی، اتصال به اروپا و نزدیکی به روسیه و خاورمیانه از طرفی و بهره گیری از مسایل ایدیولوژیک و اشتراکات تاریخی و فرهنگی از سوی دیگر، سیاست خارجی توسعه طلبانه ای را به منظور دستیابی به هژمونی منطقه ای، دسترسی به منابع انرژی و تصاحب بازارهای خاورمیانه در پیش گرفت که هم نظم موجود در منطقه و هم روابط با ایران را به چالش کشید، لذا این مقاله در تلاش است تا سیاست های حزب عدالت و توسعه و تاثیرات آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در خاورمیانه بررسی نماید؟این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی به بررسی سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه در منطقه پرداخته است. داده های پژوهش نشان می دهد که حزب عدالت و توسعه از سویی با تاکید بر مسایل ایدیولوژیک و بهره گیری از نقش مذهب در پی تسری نفوذ خود در مناطق پیرامونی است، و ازسویی هم با تاکید بر ویژگیهای ساختاری و ژیوپلیتیک در پی افزایش قدرت نسبی و افزایش قدرت بازیگری خود در خاورمیانه است که باعث ایجاد نوعی رقابت و تعارض در عین همکاری با جمهوری اسلامی ایران می شود و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی هم به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ هویتی بر ایران و حوزه های نفوذآن در منطقه دارد.

  کلیدواژگان: حزب عدالت و توسعه، منطقه گرایی، نئوعثمانی گرایی، سیاست خارجی
 • اعظم محمدی خسروی، بهزاد شاهنده*، سید اسدالله اطهری، داوود هرمیداس باوند صفحات 426-454

  پروژه آناتولی جنوب شرقی (گاپ) از مهم ترین پروژه های سد سازی در جهان می باشد، که محل اجرای آن مناطق کردنشین ترکیه است. روش مطالعه در این پژوهش تکنیک دلفی بوده و از نظریه امنیت باری بوزان استفاده شده است. سوال پژوهش این بود پیامد پروژه گاپ بر مشارکت سیاسی کردها و هویت ملی ترکیه چیست؟ پاسخ به سوال در چارچوب فرضیه پژوهش بدین گونه بود که پروژه گاپ می تواند باعث افزایش مشارکت سیاسی کردها، کاهش فعالیت های پ.ک.ک، تغییر مبارزات کردها از فاز نظامی به فاز سیاسی شود و نمی تواند باعث ایجاد هویت ملی مشترک در ترکیه شود. اما نتایج دلفی با 60% آراء حاکی از عدم تاثیر این پروژه بر کاهش مبارزات پ.ک.ک، با 73% آراء بیانگر پیامدهای منفی پروژه بر هویت کردی و با 82% آراء بیانگر آن است که این پروژه باعث ایجاد هویت ملی مشترک در ترکیه نمی شود. پروژه گاپ تاثیر ملموس بر فعالیت پ.ک.ک و مشارکت سیاسی مردم کرد نداشته و تغییر در این موارد ناشی از متغیرهای دیگر می باشد. پروژه گاپ دارای پیامدهای منفی بر هویت کردی است و از آشکارترین این پیامدها تخریب آثار باستانی کردها که بخشی از هویت آن ها است می باشد. به علت انکار هویت کردی توسط دولت ترکیه و اعمال خشونت، نبود قرابت نژادی، فرهنگی، تاریخی و زبانی کردها با ترک ها و بالاجبار قرار گرفتن کردها در درون مرزهای سیاسی ترکیه، بحران هویت ملی وجود دارد و استفاده از روش های چون آسمیلاسیون و پروژه های همچون گاپ به علت نگاه امنیتی دولت به مناطق کردنشین، نمی توانند باعث ایجاد هویت ملی مشترک در ترکیه شود.

  کلیدواژگان: گاپ، کرد، پیامدهای سیاسی، دلفی، ترکیه
 • محمد محمودی کیا* صفحات 455-475

  دعاوی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران یکی از محوری ترین چالش های ایران با نظام بین المللی بوده و طیف وسیعی از موضوعات و دعاوی حقوق بشری در قالب انتشار گزارش های گزارشگران ویژه، گزارش های دبیرکل سازمان ملل متحد و نیز قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح شده است. این پژوهش با هدف پاسخ به این سوال که اسناد حقوق بشری سازمان ملل چه رویکردی را نسبت به ایران برگزیده است و این که برای کاستن از سطح تعارض و چالش چه راهکارهایی را می توان اندیشید، تلاش دارد تا با کاربست روش مطالعه اسنادی، به بررسی دعاوی حقوق بشری ارکان حقوق بشری سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز راه کارهای عملیاتی برای برون رفت از وضعیت چالش، در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بپردازد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که هرچند برخی از وجوه و زمینه های بروز چالش، ریشه در عناصر گفتمانی و نیز زبان استعاره ای متفاوت گفتمان حقوق بشری ایران و نظام بین الملل دارد، با این حال، راهکارهای متعددی برای حداقل سازی تنش در زمینه حقوق بشر میان ایران و نظام بین المللی وجود دارد

  کلیدواژگان: ایران، حقوق بشر، سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر، گزارشگر ویژه
 • حجت نادری، علی امیری*، مهدی شاهین صفحات 476-504

  جنگ ایران و عراق که در یکی از حساس ترین برهه های تاریخی؛ یعنی دوره جنگ سرد، رخ داد واکنش های مختلفی از طرف بازیگران سیاسی به خصوص همسایگان این دو کشور و کشورهای عربی را در پی داشت. با توجه به اهمیت و شرایط ژیوپولیتیکی سوریه برای طرفین جنگ عراق بر علیه ایران، موضع گیری آن در این جنگ به عنوان مساله پژوهشی این تحقیق مورد تبیین ژیوپولیتیکی قرار گرفته است. برای انجام این تحقیق، داده ها به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس روش توصیفی- تحلیلی بر پایه ابزار تحلیل اقتباس شده از ژیوپولیتیک انجام گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که کشور سوریه با آنکه از زمان انقلاب اسلامی ایران همیشه از آن حمایت ضمنی داشته است، اما شرایط ژیوپولیتیکی مختلف و به خصوص شرایط میدانی جنگ منجر به بروز سه نوع رفتار متفاوت در طول جنگ شده است. موضع-گیری متفاوت هر دوره باعث شده است تا فرصت ها و چالش های ژیوپولیتیکی خاصی برای طرفین جنگ و خود سوریه فراهم شود و بدین ترتیب با ایجاد پیامدهای ژیوپولیتیکی متفاوت توازن ژیوپولیتیکی این جنگ نیز تحت تاثیر قرار گیرد. سوریه نه تنها صرفا بر اساس اشتراکات ایدیولوژیک خود در دوره ایدیولوژیک جنگ سرد موضع گیری نکرد، بلکه از فرصت های ژیواکونومیکی این جنگ نیز به خوبی بهره مند شد. از طرف دیگر، حمایت های عمیق سوریه از ایران در مقطع دوم جنگ باعث شکل گیری محور مقاومت با محوریت جمهوری اسلامی ایران گردید که امروزه از مهمترین ارکان حفظ قدرت بشار اسد در سوریه می باشد.

  کلیدواژگان: جنگ ایران و عراق، سوریه، ژئوپولیتیک، جنگ، توازن ژئوپولیتیکی
 • ویدا ورهرامی*، مهدی فروسیان صفحات 505-548

  تولید شتابان نفت شیل علاوه بر استقلال نفتی آمریکا، باعث بروز تغییرات اساسی در بازار نفت (افزایش شتابان عرضه و کاهش مداوم قیمت) در چند سال اخیر گردیده، اما این استقلال نفتی همچنین موجب تغییرات اساسی در دیدگاه سیاسی و امنیتی آمریکا نسبت به کشورهای نفتی نیز گردیده است. اعمال فشار حداکثری تا حذف نفت کشورهای ایران و ونزویلا از بازارهای جهانی، گواهی آشکار از این تغییر سیاست آمریکاست. همچنین تبعیت دیگر کشورها (تولید کنندگان و مصرف کنندگان نفت)، از آمریکا بیانگر پایداری هژمونی آمریکا در عرصه بین الملل است. در مطالعه حاضر، با بیان هژمونی آمریکا از جنبه های مختلف بیان میشود که آمریکا میتواند بدون ترس از اختلال در عرضه نفت و به پشتوانه قدرت خود، سیاست های خود را بر بازار نفت حاکم نماید و بخشی از سهم بازار کشورهای نفتی را تصاحب نماید. در این مطالعه با معرفی شاخصی، (که نشان دهنده میزان همسویی سیاسی و اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت با آمریکاست) به بررسی روابط اقتصادی و سیاسی آمریکا با کشورهای تولیدکننده نفت پرداخته شد و بر اساس این شاخص کشور روسیه هدف بالقوه بعدی برای آمریکا در بازار نفت معرفی گردید. همچنین با طراحی یک بازی پویا با اطلاعات کامل به بررسی انتخاب های دو کشور ایران و آمریکا به بمنظور حذف ایران از بازار نفت پرداخته و با ارزشگذاری پیامد هر یک از عمل ها (آمریکا) و عکس العمل ها (ایران) در طول این بازی (جنگ) نفتی در سه دوره کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، استراتژی فعلی ایران و آمریکا (که موجب حذف ایران از بازار نفت گردیده) بازگو شد.

  کلیدواژگان: بازار جهانی نفت، نفت شیل، ایران، آمریکا، تئوری بازی ها
|
 • Reza Ekhtiari Amiri *, Javad Shafaghat Pages 5-31

  During the previous years the geo-politic of South Asia has been a scene for competition of New-Delhi and Beijing thanks to the latter’s the Belt and Road Initiative. India views the initiative a threat for its national interests; on the one hand it could challenge India’s plan for becoming regional hegemony and on the other hand the initiative could weaken India’s position in the international system. For these reasons, New-Delhi has adopted some policies in which prevent China to become a regional hegemony through the Belt and Road Initiative and meanwhile improve its own position regionally and internationally. Accordingly, the main question of the research is what are India’s policies in order to confront threats of China’s belt and Road initiative? The hypothesis is that in order to confront the Belt and Road Initiative and China increasingly power in the framework of this initiative, India has adopted some policies and strategies in foreign policy arena such as creating competing commercial corridors, development of maritime transport infrastructures, strengthen economic convergence with regional countries, increase naval power and influence, strengthen regional multilateralism with the aim of expanding technical and trade cooperation also trans-regional coalition, with the aim of balance of power. The research method is qualitative based on analytical- explanatory approach. The qualitative data was collected from library and internet resources. Also theory of balance of power was utilized in order to analyze the subject matter.

  Keywords: India, China, Indian subcontinent, Belt, Road Initiative, balance of power
 • Rohollah Eslami *, Farideh Amani Pages 32-53

  Iran and Saudi Arabia are among the most influential and important countries in the Middle East and in the larger geographical and ideological sphere of the Islamic world, which, following the victory of the Islamic Revolution, developed hostile and confrontational relations with each other. Different approaches of the two countries in regional and global issues, the efforts of the two countries to become the first power in the region, the two countries becoming a symbol of Shiite and Sunni religious poles, the positions of the two sides on regional crises It led to a less than positive relationship between the two countries and in some cases led to tensions and conflicts. In this regard, the authors seek to answer the fundamental question of why, despite the religious homogeneity and regional interests of Iran and Saudi Arabia, they continue to insist on their enmity? In response to the research question, based on the theoretical framework of ontological security, it is hypothesized that the commitment of Iran and Saudi Arabia to their enmity with each other has become commonplace, which provides their interests in a more favorable way for them. Both countries do not want to disrupt this normal process by changing their view of the other, so their conflict has an identity (structural) and ontological dimension. The research method in this research is interpretive and the method of data collection is library and articles, sites, etc.

  Keywords: Iran, Saudi Arabia, Ontological Security, Conflict, identity
 • Yaser Esmailzadeh * Pages 54-78

  Undoubtedly today terrorism is an important player in the international arena. A strategic look at the waves of terrorism in the world shows strong evidence for the emergence of a new wave of terrorism in the world. the present article seeks to answer the main question of what the fifth wave of terrorism will be in the region of West Asia and North Africa. Based on what has worked as terrorism in the region of West Asia and North Africa in the 21st century, "semi-state terrorism" seems to be the new wave of terrorism. A wave that controls parts of the territory of a weak state and maintains its rule there, as well as carrying out terrorist attacks against other countries. According to the global terrorism wave indices, in order to consider the fifth wave, the new terrorism phenomenon must be global, have the same driving force, and also be significantly different from the previous wave. It is obvious that semi-state terrorism, as a new wave of terrorism, is different from the fourth wave of religious terrorist groups. This aspect of terrorism prioritizes land control, participates in a wider range of government and governance activities (not just social services), seeks more power, and has takfiri ideologies. Finally, the article concludes that the phenomenon of semi-state terrorism has the potential to become a global wave if it continues to spread.

  Keywords: Terrorism, the fifth wave, semi-state terrorism, takfir
 • Ali Esmaeili *, Mohammadali Shahryari, Mohammad Parsa Pages 79-98

  Middle East; Complex regions, with an intertwined structure and the structure of the international system, which includes the security of the region as well as the foundation of international relations of states in the future. The aim, therefore, is to answer the question of what effect the polarization developments in the international system between 1980 and 2021 have had on the conflicts and security of the Middle East? It can be said that the Middle East region is facing a pervasive and comprehensive insecurity due to the internal situation and the structure of the international system, so such regions can not, in terms of security, the impact of the international system on their orientations, policies and strategies. To prevent. In the current era of the international system, this influence on the Middle East sub-system has been very special. The findings of this study are based on the fact that with the disappearance of the bipolar system in 1991 and the emergence of the US-led unipolar system, the Middle East has experienced systemic turmoil, and the monopoly system (US) in 1991-2021 more than the bipolar system (America and the Soviet Union) In the years 1980-1991, he was influential in creating conflict and war in the Middle East. The expansion of the depth and scope of political, social, economic, and cultural instability in the Middle East is one of the consequences of such a situation. The research method is descriptive-analytical and using library resources.

  Keywords: Security, national security, International System Structure, neorealism, Middle East
 • Azam Amini *, Mohammad Abedi, Elnaz Nesari Pages 99-129

  Procedural Principles Ruling the Utilization of Tigris-Euphrates River Basin. Procedural principles represent a normative framework and play a notable role in regulating water law. In addition, procedural principles could help in preventing the occurrence of disputes. Cooperation, evaluation of environmental impacts and the principle of information and consultation with related countries are the most important procedural principles. These obligations reflect customary rules of law and also are specified in many bilateral, multilateral and international documents. Considering procedural principles together with the practice of Tigris-Euphrates basin countries illustrates that although the neighbouring countries are members of multiple international and bilateral agreements and organs, but in practice the region lacks an effective and sustainable approach in implementing the procedural obligations, which has been leaded to negative impacts on substantial obligations such as no harm and equitable and reasonable utilization.Tigris and Euphrates basin, Procedural Principles, Obligation to Cooperation, Obligation to Evaluate Environmental Impacts, Obligation to Information and Consultation

  Keywords: Tigris, Euphrates basin, Procedural Principles, Obligation to Cooperation, Obligation to Evaluate Environmental Impacts, Obligation to Information, Consultation
 • Mandana Tishehyar * Pages 130-160

  Shahnameh is a valuable historical document in the field of diplomatic relations between Iran and other great governments in ancient times. In this great book, one can clearly see how diplomats played a role in the expansion of political relations between governments. This article tries to address the small number of cases in which lady diplomats were sent from one court to another. Based on this research, 9 lady envoys can be found throughout the stories of Shahnameh. By narrating the missions of each of the lady envoys and analyzing the content of these accounts, the author recounts their behavioral characteristics and how these lady diplomats carried out the mission. Among the results of this study, it can be noted that although sending women as envoys was not very common, but in the existing stories, these diplomats have been able to complete their missions successfully. It can also be seen in all these stories that women diplomats, without the need to show masculine behavior, have been able to do their job properly while maintaining feminine characteristics. The three main characteristics of "perspicacity, secrecy and peace-making", along with wisdom, ingenuity, intelligence, knowledge of political issues, eloquence, neatness, honesty and awareness of diplomatic etiquette have been the main characteristics of these envoys.

  Keywords: Shahnameh, Lady envoys, Diplomatic etiquette, Sindokht
 • Arash Raeisinejad * Pages 161-186

  Iran’s Nuclear Program (INP) has attracted many eyes and thoughts. While much ink has been spilled on its evolution and its impact on the international security and the middle-eastern politics, it seems there has been a theoretical void in the explanation of this multi-dimensional crisis. Such an unfortunate poverty is no more obvious than in the framing INP by the media. In fact, the impacts of media on conflicts and crisis in general, and on INP in particular, has been recently devalued. Thus, a voyage of the connections of the media framing and INP has been so far intact. The present study is an attempt to give a historical narrative on how the media have framed the trajectory of INP. We will accomplish this mission by locating the impacts of media on INP within an examination of the larger historical context. In this framework, the proposed work will undertake tracing the history of the ebbs and flows within the media—i.e., CNN and Fox News— coverage of INP, explaining how media covered INP. On this reading, the present work is a historiography. It provides a theoretical plot to narrate a story, a story of the history of INP through the lens of media.

  Keywords: Iran's Nuclear Crisis, Media, Framing, CNN, Fox News
 • Reyhane Salehabadi *, Sirus Ahmadi Nohadani, Sajed Bahrami Jaf Pages 187-221

  Measuring the level of power of countries and comparing them with each other is one of the topics studied in geopolitical knowledge. Geopolitical knowledge means the optimal use of geographical sources of power in relations between actors. Therefore, the main question of the research is how the economic power of France is compared to its regional competitors? To answer this question, the research method has been used descriptively-analytically and its purpose has been applied. The present study is conducted in two dimensions. In the first stage, the required information was studied through documentary study and libraries. Then, the goals, important strategies to achieve the goals and capabilities of France's economic power were entered into the Meta-SWOT software; Therefore, the purpose of this study is to examine the competitive advantage of French economic power compared to regional competitors in Europe. The results show that according to the advantages and capabilities of France in comparison with the countries in question, there is a kind of competitiveness that can depict the level of economic power of France according to the resources and capabilities of other countries in the region. The obtained results show that the most important advantages of France's power over competitors (Norway, Belgium, Croatia, Czech Republic, Germany, England, etc.) include innovation capacity, high-tech export, scientific technology level, investment attraction. Foreign and knowledge-based economies have been the most strategic resources and economic capabilities to become economic power, respectively. And variables such as doubts and uncertainty that people have about the social and economic situation, the existing economic structure, controlling high unemployment rates, slow economic growth are considered to be the most persistent problem facing the economic power of France. Global market dominance, global trade share with 4 points, Gini index with 3.9 points, GDP and overseas investment with 3.7 points, economic complexity with 3.6 points, high-tech exports with 3.5 points, respectively, the most strategic France's economic resources and capabilities have been to become an economic power. The comparison of France's level of competition with other European competitors showed that Norway, the United Kingdom, Germany, Sweden and Switzerland had the highest level of economic competition with France.

  Keywords: Competitiveness, Economic Power, Europe, France
 • Mehdi FAKHERI *, Parisa Rezaei Fedeshkuye Pages 222-244

  At the beginning of the 21st century, Latin America experienced an unprecedented wave of victories by leftist presidential candidates. Turning left is a significant development in an area where strong neoliberal political and economic policies emerged after the Cold War. The main purpose of this study is to explain the various causes and factors for the emergence of new leftist governments in Latin America. The main question of this study is, "How did the new leftist governments come to power in Latin America, and what were the factors influencing the left turn in the region?". The hypothesis is that "various national, regional, and international factors have contributed to the left turn in Latin America, and the rise of these new leftist has had significant national and regional implications". The conceptual framework of this research is the World-Systems Theory of John Foran and to study the details, we have used the descriptive-analytical research method. According to the results of this study, the return of leftism in Latin America in the period 1998-2010 was due to long-term structural factors, such as inequality and institutional democracy; There have also been short-term factors such as the inefficiency of the neoliberal economic model in the region and the economic crisis of 1998-2002. The boom in basic goods after 2002 also provided the resources needed to consolidate the dominance of left-wing parties.

  Keywords: Latin America, New Leftism, World-Systems Theory, Left Turn, Pink Tide
 • Seid Ahmad Fateminejad *, Seyed Mojtaba Alawi Pages 245-268

  The 20-year period of US presence in Afghanistan after 2001 was one of the periods in which conflict and insecurity continued to prevail in Afghanistan. Various factors can be mentioned for this insecurity, one of which has been the competition of foreign actors in Afghanistan.The present study seeks to answer the question of what consequences the US-Iranian rivalry and conflict have had for Afghanistan's national security?The research hypothesis is that the US-Iran conflict in Afghanistan has weakened Afghanistan's national security by increasing the armed conflict, weakening the Afghan government , and reducing the growth of trade relations between Iran and Afghanistan.To test the hypothesis, the theoretical framework of national security and explanatory method have been used. In this regard, on the one hand, some regional and international issues in dispute between the two countries and on the other hand, some differences between them regarding Afghanistan, have provided the ground for competition and conflict between them in Afghanistan.Therefore, the policy of the two countries towards Afghanistan has a completely security basis and the pursuit of the parties to ensure their national interests has led them to act against each other's interests in Afghanistan.The findings show that these measures have implications for Afghanistan's national security in military, political and economic dimensions.

  Keywords: national security', Afghanistan, competition, Conflict
 • Abolfazl Fasihi, Reza Khorasani * Pages 269-287

  This study attempts to provide a new interpretation of the phenomenon of jihad in contemporary Afghanistan. With the Soviet invasion of Afghanistan, the Afghan people waged jihad against the Soviet Union and its dictatorial regime in Afghanistan. Jihad is a category that has a long history in Afghanistan. The process of producing the myth of jihad began in the 1970s. The process of producing the myth of jihad took place in the social conscious of Afghan society and through icons. Icons are symbols that evoke the whole work on the myth behind it. In this regard, we can name three icons for the myth of jihad: the icon of colonialism, the icon of mercenary and handcuffed government and the icon of the oppressed. The myth of jihad led to the construction of the political cause by transforming religious groups into political entities and creating antagonism and otherness. The political myth of jihad mobilized religious groups and turned them into political groups. The other, created by the myth of jihad, was seen as an enemy to be fought. Eventually this process led to the fall of the communist government in Afghanistan.

  Keywords: Political myth, the political, myth of jihad, social unconscious, icon
 • Gholam Ali Ghasemi, Mohamad Setayeshpur * Pages 288-305

  Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) of Islamic Republic of Iran’s(IRI) missile operation against military base of United States of America (USA) called, Ain al-Assad, following the US drone strike and martyrdom of Genaral Haj Qasem Soleimani and some of other islam defendants, has raised various opinions considering the legitimacy of the action in question. Countermeasure, self-defence and consent are three circumstances that have been raised in legal teachings and doctrines regarding the said issue. Pursuant to customary international law and article 20 of International law commission’s draft articles on international responsibility of states for international wrongful act (ARSIWA 2001), Iraq’s consent authorizes that the islamic republic of iran’s operation in iraq’s territory, does not violate territorial integrity of Iraq and does not consider as intervention in its internal affairs. Countermeasures can not affect state obligation not to use of force and demand of Islamic community of IRI for hard revenge, does not mean that the missile action is a reprisal, as in some doctrines has been said. Regarding the seriality of US internationally wrongful acts in this regard and the evidences that show the commitment of more similar wrongs, the Islamic Republic of Iran’s action is the legitimate self-defence as the inherent right has been explicited in article 51 of the UN charter. This should not be regarded as pre-emptive (anticipatory) or preventive defence but as a chain of infringements by the US makes that the IRI act would be considered self-defence which is legitimate and legal in international law.

  Keywords: Martyrdom of General Haj Qasem Soleimani, International Obligation, Missile Operation, Ain al-Assad Military Base
 • Gholamreza Kahlaki, Abdolreza Bay *, Ali Mohammadzadeh Pages 306-344

  The international community organization with a "systemic approach" to it consists of the following systems whose analysis and future research of their actions is of great importance for experts in the field of international relations. A systemic approach to analyzing international phenomena is based on understanding their totality. Accordingly, an understanding of the sources or, as the present article points out, the "genes" that make up the systems of member organizations of the International Community is essential to understanding their "perceptions" and "best selections." An attempt was made to present new theories for the analysis of phenomena in the international arena and look at the system with a comprehensive approach and its material and semantic elements should be considered in presenting a theory with the title of "ontological selection". In presenting these theoretical systems, attention was drawn to all analytical elements which should have been considered to present a theoretical system; In fact, were considered the concepts of anthropology, ontology, epistemology, and methodology as well as levels of analysis. Besides, was the attention to the "teleos" which is the result of the materialistic or semantic construction of the identities, ideologies, and goals of the systems. In the following article also attention to deviate from the teleos which has been effective in understanding, analyzing and futurology of actions of systems; as well as attention to the others' actors semantic processes. Believes that by understanding the perceptions and teleological choices of systems, we will be able to analyze and research the future of their actions; Obviously, the proposed theoretical system should be used to analyze various phenomena, which the author will focus on in the future.

  Keywords: Systematic Approach, Analysis, future research of international arena actions, Ontological selection
 • Mohamad Sadegh Kooshki *, Ahmad Ramezani Pages 345-366

  Since the early 1990s, China has moved its energy supply to develop and expand cooperation with countries in the MENA region. The country also intensified its cooperation with the countries of the MENA region in 2004 by establishing the Arab-Chinese Cooperation Forum. China's economic presence in the MENA region is growing. The main question of the article is how will the Chinese military-security presence in the MENA region increase? The paper hypothesizes that China's growing economic presence and investment require a military presence to secure it. Findings show that increasing China's interests in the MENA region (maintaining energy security, protecting half a million citizens and investment companies) will be the main reason for the increase in China's security-military presence and influence in the MENA region. By applying the theory of realism and descriptive-analytical method, the relevant issues will be tried and examined. The documentary method will also be the basis for collecting material in this article.

  Keywords: China, Cooperation, MENA, realism, Interests
 • Vali Golmohammadi *, Armina Arm Pages 367-393

  This article aims to re-think the main arguments on Russian Middle East policy. According to the mainstream views, the West plays a pivotal role in shaping Russia's Middle East policy, and Moscow's presence in the Middle East has largely been interlinked to Russia’s changing relations with the United States. Not having considering the international dynamics and complexities of the changing Middle East geopolitics, these contributions continue to argue that Russian Middle East presence is highly intended to challenge the United States and revive the Soviet’s sphere of influence throughout the region. In contrast, this paper offers a multidimensional and multivariable contribution, emphasizes on the regionalization of politics and security in the Middle East and the growing role of regional actors and emerging dynamics that inevitably lead to different options, interests and concerns which necessitates the engagement of great powers, especially Russia. According to regionalization of great powers engagement, Russia's Middle East policy and its increasing intervention in regional developments are influenced by political, security and economic dynamics within the Middle East that has increasingly become the driving force behind a variety of opportunities and threats such as terrorism, energy, arms sales, and foreign relations with the regional states. For Russia, this strong presence in the Middle East does not necessarily mean a return to the revisionist and hegemonic policy of Soviet engagement in the cold war era.

  Keywords: International system in Transition, Middle East, Great powers, regionalization, Russia
 • Mahnaz Goodarzi *, Ali Nikokar Pages 394-425

  Justice and Development Party's Given the geopolitical situation, Territorial geography Connecting to Europe and proximity to Russia and the Middle East On the one hand, and exploiting ideological issues, And historical and cultural commonalities on the other, Foreign policy development is pursued aimed at achieving regional hegemony, Access to energy resources and takeover of Middle Eastern markets, Which challenged both the existing order in the region and relations with Iran, So this article is trying to investigate AKP policies and their effects on Islamic Republic of Iran's foreign policy in the Middle East? This article has covered with a descriptive-analytical approach and using library and documentary information to investigate AKP foreign policy in the region. Research data show That the AKP is trying to do Emphasizing on ideological issues and taking advantage of the role of religion in expanding its influence in the peripheral areas, And on the other hand, it seeks to increase its relative power and increase its acting power in the Middle East Emphasizing structural and geopolitical features, That creates a kind of competition and conflict while working with the Islamic Republic of Iran And direct and indirect effects Both structurally and identically It has influence on Iran and its spheres of influence in the region.

  Keywords: Justice, Development Party(AKP), Regionalism, Neo-Ottomanism, foreign policy
 • Ezem Mohammadi Khosravi, Behzad Shahandeh *, Asadolah Athary, David Hermidas Bavand Pages 426-454

  Southeastern Anatolia Project (GAP) is one of the largest dams in the whole world, located in Turkish Kurdistan.Delphi method andBarryBuzan’s regional security complex theorywere used as our research methods. The question we’re addressing in this study is “what are the implications of GAP for Kurds' political participationand Turkey’s national identity?”Based on the research hypothesis, the answer to the research question is that GAP can improve Kurds’ political participation, reduce PKK activities, and change the military nature of Kurds’ attempts to political ones. But GAP won’t lead to a common national identity in Turkey. Delphi results with 60% of the vote suggested that GAP has no impact on PKK activities and it hasn’t improved the political participation of Kurds.Delphi results with 73% of the vote indicated the negative effects of GAP on Kurdish identity. Also, Delphi's results with 82% of the vote showed that GAP didn’t lead to a common national identity in Turkey. GAP had not any significant effect on PKK activities and Kurds’ political participation, and these are affected by other parameters. GAP has adverse consequences for Kurdish identity including the destruction of Kurdish antiquities which are a part of their identity. The identity crisis in Turkey is the result of the denial of Kurdish identity by the Turkish government and acts of violence, lack of racial, cultural, historical, and linguistic affinity of the Kurds with the Turks, and the forced inclusion of the Kurds within the political borders of Turkey. Therefore, due to the suppressive attitude of the Turkish government toward Kurdish regions, approaches such as assimilation and projects like GAP will not yield a common national identity in the country.

  Keywords: gap, Kurds, Delphi Method, Political Implications, Turkey
 • Mohammad Mahmoodi-Kia * Pages 455-475

  Human rights violations in the Islamic Republic of Iran are one of Iran's main challenges to the international system, and a wide range of human rights issues have been raised in the form of Special Rapporteurs' reports, UN Secretary-General's reports, and UN General Assembly resolutions. Therefore, considering the dominance of neoliberal institutionalism logic over the existing world order, and the central position of the United Nations in the established order, this study uses the method of documentary review, examines human rights claims against the Islamic Republic of Iran and proposes possible scenarios and operational strategies. To overcome the challenge situation, it deals with three levels: short-term, medium-term and long-term. The findings of this study indicate that although some aspects and contexts of the challenge are rooted in discourse elements as well as different metaphorical language of Iranian human rights discourse and the international system, however, there are several ways to minimize human rights tensions between Iran. And there is an international system and while preserving Islamic and Iranian values in the field of human rights, it is possible to prevent human rights claims and create international challenges for the country

  Keywords: Human Rights Council, Human rights, Iran, Special Rapporteur, United Nations
 • Hojat Naderi, Ali Amiri *, Mehdi Shahin Pages 476-504

  The Iran-Iraq war, which Tooke place at one of the most critical moments in history, during the Cold War, provoked various reactions from political actors, especially the neighbors of the two countries and the Arab countries. Given the importance and geopolitical conditions of Syria for the warring parties, its position in this war has been geopolitically explained as the research issue of this study. For this research, data were collected using the library method. Data analysis is descriptive-analytical methods based on analysis tools adapted from geopolitical science. The findings of the study indicate that Syria, although it has always had tacit support for Iran since the Islamic Revolution, but different geopolitical conditions, especially the field conditions of the war have led to three different types of behavior during the war. The different stances of each period have provided special geopolitical opportunities and challenges for the warring parties and Syria itself, thus affecting the geopolitical balance of the war by creating different geopolitical consequences. Syria Not only did not take a stand solely on the basis of its ideological commonalities during the ideological period of Cold War, but it also took full advantage of the geo-economic opportunities of the war. On the other hand, Syria's deep support for Iran in the second phase of the war led to the formation of the axis of resistance centered on the Islamic Republic of Iran, which is one of the most important pillars of maintaining Bashar al-Assad's power in Syria today.

  Keywords: Iran-Iraq war, Syria, Geopolitics, War, geopolitical balance
 • Vida Varahrami *, Mehdi Ferdowsian Pages 505-548

  In recent years, the accelerated production of SHELL Oil has led to US Oil Independency alongside with fundamental changes in the oil market (acceleration in Oil supply and Constant decline of prices). But this oil independence has also led to fundamental changes in the US political and security perspective toward of oil-rich countries. Exerting maximum pressure for removing Iranian and Venezuelan oil from world markets is a clear indication of this change in US policy. The adherence of other countries (oil producers and consumers) with the United States also indicates the stability of US hegemony in the international arena. Therefore, by stating the conditions of the crude oil market, we provide an overview of the current situation of the crude oil market which indicates the existence of surplus oil for a long period time which reduces the probability of supply shocks in the oil market. On the other hand, by expressing the American hegemony from various aspects, we conclude that by using its power, the United States can impose its policies on the oil market without fearing the oil supply disruptions, and seize part of the market of oil rich countries. In the following, we introduce an index (which indicates the degree of political and economic alignment of oil-producing countries with the United States policies) in order to examine the US economic and political relations with oil-producing countries, and based on this index we introduce Russia as the next potential target for the United States at the oil market. Finally, by designing a dynamic game with complete information, we examine the choices of Iran and the United States for removing Iran from the oil market and then we evaluate the current strategy of Iran and the United States (which has led to elimination of Iran from the oil market) and the consequences of each action (US) and reactions (Iran) during this Oil game (war) in short-term, medium-term and long-term periods.

  Keywords: Global Crude Oil Market, Sell Oil, Iran, US Game Theory