فهرست مطالب

مطالعات طب ورزشی - پیاپی 34 (زمستان 1401)
 • پیاپی 34 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهرا نوری، حسن دانشمندی*، سید حسین حسینی صفحات 17-48

  تاکنون مطالعه سیستماتیکی به منظور اطلاع رسانی در مورد میزان شیوع درد ها و شکایات عضلانی- اسکلتی، با توجه به جنسیت، گروه های مختلف ساز و نواحی بدن، در کشور ما انجام نشده است. بنابراین، هدف از مطالعه ی مروری حاضر، بررسی درد ها و شکایات عضلانی- اسکلتی در نوازندگان بود. مطالعات انجام شده در زمینه درد ها و شکایات عضلانی- اسکلتی نوازندگان از سال2010 تا 2021 جمع آوری و بررسی شده است. این مقالات از طریق جستجو در وب سایت های Web of science، Google scholar،science Direct، Scopus، PubMed، SID، ISC، MAGIRAN، IRANDOC، IRAN MEDEX، MEDLIB و با کلید واژه های دردها و شکایات عضلانی- اسکلتی در نوازندگان، درد در نوازندگان، شیوع مشکلات و دردهای عضلانی- اسکلتی در نوازندگان به زبان فارسی و معادل های انگلیسی، پیدا شدند. 477 مقاله در منابع مختلف یافت شد که پس از تطبیق با معیارهای ورود به تحقیق، در نهایت 26 مطالعه بررسی گردید. مرور مقالات نشان داد میزان شیوع دردها و شکایات عضلانی- اسکلتی در نوازندگان به طور متوسط با بالارفتن سابقه نوازندگی بیشتر شده و افراد نوازنده حرفه ای با میزان بالاتری از نارضایتی روبرو هستند. به عبارت دیگر استمرار در نوازندگی و عدم توجه به وضعیت بدن درحین نواختن می تواند در درازمدت اثر خود را به شکل دردها و شکایات عضلانی- اسکلتی و نارضایتی از نواختن ساز به شکل دلخواه، نشان دهد. بعلاوه، به نظر می رسد مولفه هایی همچون سابقه ی نواختن، ساعات تمرین نوازندگی درطول هفته، نوع ساز، موقعیت دست هنگام نواختن، فعالیت های غیرمرتبط با نوازندگی، در بروز دردها و شکایات عضلانی- اسکلتی ناشی از نواختن، اثرگذار باشد.

  کلیدواژگان: دردهای عضلانی- اسکلتی، شکایات عضلانی- اسکلتی، نوازندگان، ابزار موسیقی
 • شیما بختیاری خو، فرزانه ساکی* صفحات 49-70
  هدف از مطالعه حاضر ارزیابی ارتباط بین راستای آناتومیک اندام تحتانی و استقامت عضلات مرکزی با حداکثر والگوس زانو طی فرود-پرش در زنان ورزشکار بود. در مطالعه مقطعی حاضر 44 زن ورزشکار 16 تا 26 سال شرکت کردند. زاویه والگوس زانو با استفاده از دوربین فیلم برداری طی فرود-پرش ثبت شد. زاویه Q، افت ناوی، آنتی ورژن ران، چرخش درشت نی، هایپر اکستنشن زانو اندازه گیری و استقامت عضلات مرکزی با از استفاده از روش های بالینی استاندارد ارزیابی شد. از روش همبستگی پیرسون برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد بین زاویه Q، استقامت عضلات خم-کننده جانبی راست و عضلات خم کننده جانبی چپ با حداکثر والگوس زانو ارتباط معنی داری وجود دارد (05/0P≤). براساس نتایج پژوهش حاضر، ارزیابی زاویه Q و استقامت عضلات خم کننده جانبی تنه می تواند به شناسایی ورزشکاران در معرض خطر آسیب ACL و ارایه برنامه های پیشگیری از آسیب های اندام تحتانی کمک کند.
  کلیدواژگان: والگوس داینامیک زانو، لیگامان صلیبی قدامی، ثبات مرکزی، اندام تحتانی
 • هومن مینونژاد*، امیرحسین براتی، مهدی خاکپور فرد صفحات 71-94
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات منتخبTotal Body Resistance Exercise (TRX)بر پایداری عملکردی،حس عمقی و قدرت عضلات مفصل شانه ورزشکاران رشته های بالای سر مبتلا به اختلال حرکتی کتف می-باشد.تحقیق حاضر ازنوع نیمه تجربی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون می باشد.به همین منظور تعداد 30 نفر از ورزشکاران مرد رشته های بالای سر مبتلا به اختلال حرکتی کتف بصورت تصادفی به دو گروه 15 نفره تمرینی و کنترل تقسیم شدند.شناسایی افراد با استفاده از آزمون لغزش جانبی کتف انجام شد.در مرحله پیش آزمون، قدرت عضلات چرخش دهنده داخلی و خارجی، پایداری عملکردی و دقت حس عمقی مفصل شانه به ترتیب بوسیله آزمون های داینامومتر دستی، آزمون تعادل عملکردی بالاتنه و روش عکس برداری مورد ارزیابی قرار گرفت.سپس آزمودنی های گروه تمرینی به مدت 8 هفته و 3 جلسه در هفته تمرینات منتخبTRX را انجام دادند و پس از آن مرحله پس آزمون به انجام رسید. از روش تحلیل واریانس دوراهه به منظور تجزیه و تحلیل آماری یافته های پژوهش در سطح معنی داری 05/0P استفاده شد.نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس دوراهه نشان داد که در مرحله پس آزمون، قدرت عضلات چرخش-دهنده(001/0=P)، پایداری عملکردی (001/0=P)و دقت حس عمقی (001/0=P)مفصل شانه آزمودنی های گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل بهبود معنی داری پیدا کرده است(05/0P).باتوجه به بهبود قدرت عضلات چرخش دهنده، پایداری عملکردی و دقت حس عمقی مفصل شانه در گروه تمرینات TRX، پیشنهاد می شود به منظور بهبود اختلالات ناشی از ابتلا به اختلال حرکتی کتف در ورزشکاران بالای سر و پیشگیری از بروز آسیب های احتمالی در مفصل شانه،از تمرینات TRX به کار برده شده در پژوهش حاضر استفاده شود.
  کلیدواژگان: اختلال حرکتی کتف، تمرینات TRX، پایداری عملکردی، حس عمقی، ورزشکار
 • مهرداد باستانی، غلامعلی قاسمی*، حامد اسماعیلی صفحات 95-118
  استفاده از اندام فوقانی در تمرینات رایج پلانک، عامل محدود کننده ای در هدف قرار دادن عضلات مرکزی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی فعالیت عضلات مرکزی در پلانک با و بدون تکیه بر اندام فوقانی در درجات مختلف بدن بود. 21 مرد سالم غیر ورزشکار در رده سنی 20 تا 30 سال در این مطالعه شرکت کردند. آزمودنی ها پلانک را در دو حالت با تکیه بر اندام فوقانی (توسط ابزار تعلیقی TRX) و بدون تکیه بر اندام فوقانی (توسط ابزار محقق ساخته) در درجات 20، 40، 60 و 80 درجه بدن اجرا نمودند. هر هشت تمرین به مدت 5 ثانیه و با 2 تکرار انجام شد. فعالیت عضلات راست شکمی، مایل خارجی، مالتی فیدوس، راست کننده ستون فقرات کمری و راست رانی اندازه گیری و مقایسه شد. آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج مقایسه فعالیت عضلات مرکزی بین دو پوزیشن پلانک با و بدون تکیه بر اندام فوقانی در درجات مختلف بدن تفاوت معناداری را نشان نداد (821/0=P). تغیر زاویه بدن (درجات 20، 40، 60 و 80) در حرکت پلانک در هر دو حالت با تکیه بر اندام فوقانی و بدون تکیه بر اندام فوقانی، تفاوت معناداری را در فعالیت عضلات مرکزی نشان داد (05/0P≤). عدم استفاده از اندام فوقانی در تمرینات پلانک تغییری در فعالیت عضلات مرکزی ایجاد نمی کند و همچنین با افزایش تدریجی زاویه بدن، سطح فعالیت آنها افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: عضلات ثبات مرکزی، پلانک، اصول تمرین، تمرین عملکردی، الکترومیوگرافی
 • سعید صادقی، سید محمد مرندی*، فهیمه اسفرجانی، وحید ذوالاکتاف، حسین سورتیجی صفحات 119-142

  کودکان مبتلا به اتیسم نسبت به همتایان سالم عملکرد تعادلی ضعیف تری دارند. قابلیت حفظ تعادل از آن جهت که پیش نیاز انجام سایر فعالیت های حرکتی است اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش به منظور تعیین اثر تمرین الگوهای گام برداری با صفحه نوری بر تعادل ایستا و پویای کودکان مبتلا به اتیسم انجام شد. در این مطالعه نیمه تجربی 20 کودک مبتلا به اوتیسم با رده سنی 6 تا 12 سال به صورت تصادفی در دو گروه ده نفری (گروه تمرین با صفحه نوری و کنترل) قرار گرفتند. گروه تمرین با صفحه نوری و گروه کنترل با صفحه ساده تمرینات مربع گام برداری را به مدت 12 هفته به صورت 4 جلسه 45 دقیقه ای در هفته تحت نظر مربیان خود دریافت کردند. برای ارزیابی تعادل ایستا و پویا به ترتیب از دستگاه فوت اسکن و آزمون راه رفتن پاشنه به پنجه استفاده شد. داده های پژوهش بوسیله آزمون کوواریانس در سطح معناداری (0/05>p) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با کنترل پیش آزمون بین گروه تجربی و کنترل در مورد وضعیت تعادل ایستا (ناحیه نوسانات مرکز فشار(p=0/003) و سرعت جابجایی مرکز فشار (p= 0/007) تفاوت معناداری مشاهده شد. همچنین در مورد تعادل پویا نیز اختلاف معناداری بین میانگین گروه ها بدست آمد(p=0/001). این نتایج می تواند زمینه مناسبی را برای بهره گیری از این روش تمرینی جهت افزایش تعادل و عملکردهای حرکتی این کودکان فراهم نماید.

  کلیدواژگان: اتیسم، الگوهای گام برداری، تعادل ایستا، تعادل پویا
 • رحیم نصرتی، رضا مهدوی نژاد*، حامد اسماعیلی صفحات 143-168

  بیماری پارکینسون یکی از شایع ترین بیماری های دستگاه عصبی مرکزی است که بیشتر سالمندان را درگیر می کند و موجب کاهش تعادل، افزایش ریسک سقوط و در نهایت شکستگی های خطرناک لگن در این بیماران را در پی دارد. از این رو پیدا کردن راهی برای بهبود تعادل این بیماران ضروری به نظر می رسد. هدف این تحقیق بررسی اثر دوازده هفته تمرینات ثبات عصبی-عضلانی پویا بر تعادل ایستا و پویای افراد مبتلا به پارکینسون بود. در این پژوهش، تعداد 30 زن و مرد مبتلا به پارکینسون که واجد شرایط تحقیق بودند، انتخاب و بر اساس معیار هون و یار به طور تصادفی جفت شده در دو گروه 15 نفره تجربی وکنترل قرار گرفتند. ابتدا از هر دوگروه پیش آزمون گرفته شد و سپس گروه تجربی تمرینات ثبات عصبی-عضلانی پویا را به مدت 12 هفته، 3 جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 50 دقیقه انجام دادند. گروه کنترل نیز به زندگی عادی پرداخته و پس از پایان 12 هفته مجددا از دو گروه پس آزمون گرفته شد. برای انداره گیری تعادل ایستا از فوت اسکن و برای اندازه گیری تعادل پویا از آزمون زمان برخاستن و رفتن(TUG) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون تحلیل واریانس برای داده های تکراری صورت گرفت. نتایج تحلیل عاملی نشان دهنده ی بهبود تعادل ایستا و پویا در آزمودنی ها بود. بنابراین پیشنهاد می شود از این تمرینات در برنامه های توانبخشی افراد مبتلا به پارکینسون استفاده شود.

  کلیدواژگان: ثبات عصبی-عضلانی پویا، تعادل، پارکینسون
|
 • Zahra Noori, Hasan Daneshmandi *, Seyyed Hossein Hosseini Pages 17-48

  So far no systematic study has been conducted in our country to inform about the prevalence of pain and complaints, according to gender, different instrumental groups and body parts.Therefore, the aim of the present review was to investigate musculoskeletal pain and complaints in musicians.Studies on musculoskeletal pain and complaints of musicians from 2010 to 2021 have been collected and reviewed. These articles were found by searching the websites of Web of science, Google scholar, science Direct, Scopus, PubMed, SID,ISC, MAGIRAN, IRANDOC, IRAN MEDEX, MEDLIB with the keywords of pain and musculoskeletal complaints in musicians, pain in musicians and prevalence of problems and musculoskeletal pain in musicians in Persian and English equivalents.477 articles were found in different sources that after adapting to the inclusion criteria, finally 26 studies were reviewed.The review of articles showed that the prevalence of musculoskeletal pains and complaints in musicians on average has increased with increasing playing experience and professional musicians face a higher rate of dissatisfaction.In other words, persistence in playing and not paying attention to the position of the body position while playing can show its effect in the long-term in the form of musculoskeletal pain, complaints, as well as dissatisfaction with playing the instrument as desired. In addition to this factor, it seems that components such as playing history, playing practice hours during the week, type of instrument, hand position while playing daily activities non related to playing in the incidence of musculoskeletal pain and complaints caused by playing is effective.

  Keywords: Musculoskeletal pains, musculoskeletal complaints, Musicians, music instrument
 • Shima Bakhtiari Khou, Farzaneh Saki * Pages 49-70
  The aim of this study was to evaluate the relationship between lower extremity alignment and endurance of core with maximal knee valgus during drop landing jump in female athletes. In the present cross-sectional study, 44 female athletes aged 16 to 26 years participated. The knee valgus angle was recorded using video camera during landing jump. Q angle, navicular drop, hip anteversion, tibia torsion, knee hyperextension and core stability endurance were assessed using standard clinical procedures. Data were analyzed by Pearson correlation test. The findings of the present study showed that there is a significant relationship between Q angle, endurance of right and left lateral flexor muscles with maximum knee valgus (P≤0.05). According to results of this study, assessing the Q angle and endurance of the lateral flexor muscles of the trunk can help identify athletes at risk for ACL injury and provide programs for the prevention of lower extremity injuries.
  Keywords: Dynamic knee valgus, Anterior cruciate ligament, Core Stability, lower extremity
 • Hooman Minoonejad *, Amir Hossein Barati, Mehdi Khakpour Fard Pages 71-94
  The aim of this study was to investigate the effect of selected TRX exercises on functional stability,proprioception and strength of shoulder joint muscles in athletes with scapular dyskinesis.The present study is a semi-experimental study with pre-test and post-test design.For this purpose,30 male athletes of overhead athletes with scapular dyskinesis were randomly divided into training and control 15 person in each group.Athletes with scapular dyskinesis were identified using a lateral scapular slide test.In the pre-test, the strength of internal and external rotator cuff muscles,functional stability and accuracy of shoulder joint proprioception were evaluated by manual dynamometer tests,upper body functional balance test and imaging method, respectively.The subjects in the training group then performed the selected TRX exercises for 8 weeks and 3 sessions per week.At the end of 8 weeks,all measurements of the pre-test were performed again in the post-test stage.A Two-way analysis of variance was used to statistically analyze the research findings at a significance level of P≤0.05.The results of two-way analysis of variance showed that in the post-test stage, rotational muscle strength(P=0.001),functional stability(P=0.001) and accuracy of shoulder joint proprioception(P=0.001) of the experimental group significantly improved compared to the control group.According to the results of the study, it is According to the improvement in rotational muscle strength, functional stability and accuracy of shoulder joint proprioception in TRX group,it is suggested that the TRX exercises used in the present study can use to improve the disorders caused by scapular dyskinesia in overhead athletes and to prevent possible injuries to the shoulder joint.
  Keywords: dyskinesia, TRX exercises, Proprioception, Functional stability, Athletes
 • Mehrdad Bastani, Gholamali Ghasemi *, Hamed Esmaeili Pages 95-118
  The role of the upper limbs in the common plank exercises is considered a limiting factor in targeting the core muscles The purpose of this study was to investigate the core muscles activation in plank with and without support on upper limbs during different body angles. Twenty-one healthy men 20-30 years participated in this study. The subjects performed the plank in two positions with support on the upper limb (by the TRX suspension device) and without support on the upper limb (by the researcher made device) at 20, 40, 60 and 80 of body angles. Each eight test was repeated twice for 5 seconds. The activity of rectus abdominis, external oblique, multifidus, erector spinae lumbar, and rectus femoris muscles were measured and compared. Repeated measures analysis of variance was used to examine the effects of upper limb on our outcomes. The results showed that there is no difference on core muscles activity between plank with and without support on upper limbs during different body angles (p=0.821). Changing the body angle (20, 40, 60 and 80 degrees) showed a main different on the core muscles activity in the both plank positions with and without support on upper limbs (P≤0.05). Not using the upper limbs in the plank exercises does not change the activity of the core muscles, and also the level of their activity increases through the gradual addition in the body angle.
  Keywords: Core stability muscles, Plank, training principles, Functional Training, Electromyography
 • Saeed Sadeghi, Seyyed Mohammad Marandi *, Fahimeh Esfarjani, Vahid Zolaktaf, Hossein Sortiji Pages 119-142

  Children with autism have weaker balance performance than their healthy counterparts. The ability to maintain balance is particularly important because it is a prerequisite for performing other movement activities. This research was conducted in order to determine the effect of square stepping exercises with a light screen on the static and dynamic balance of children with autism. In this semi-experimental study, 20 children with autism, aged 6 to 12 years, were randomly divided into two groups of ten (exercise group with light screen and control group). The exercise group with a light screen and the control group with a simple screen received square stepping exercises for 12 weeks in 4 sessions of 45 minutes per week under the supervision of their trainers. To evaluate static and dynamic balance, the foot scan device and the heel-to-toe walking test were used, respectively. The research data was analyzed by covariance test at a significant level (p<0.05). With the pre-test control, a significant difference was observed between the experimental group and the control regarding the static balance state (Displacement pressure of Center (p = 0.003) and Excursion Velocity of center of pressure (p = 0.007). Also, in the case of dynamic balance, a significant difference was found between the average groups (p=0.001). These results can provide a good basis for using this exercises method to increase the balance and motor functions of children with autism.

  Keywords: Autism, stepping patterns, Static Balance, Dynamic Balance
 • Rahim Nosratikia, Reza Mahdavinejad *, Hamed Esmaeili Pages 143-168

  Parkinson's disease is one of the most common diseases of the central nervous system, occurring mainly in the elderly age group. It affects the balance of these patients and increases the risk of falls and eventually dangerous hip fractures. Therefore, it seems necessary to find a way to improve the balance in these patients. The aim of the current study was to investigate the effect of twelve weeks of dynamic neuromuscular stability exercises on the static and dynamic balance of people with Parkinson's disease. In this semi-experimental study, 30 men and women with Parkinson's disease were selected according to the Hun and Yar scale. Then, the participants were randomly paired into two groups including experimental groups of 15 subjects and control. First, both groups were subjected to a pretest. Then the experimental group performed the DNS exercises in for 12 weeks, 3 sessions per week and each session lasted 45 minutes. The control group also led a normal life, and a posttest was performed on both groups at the end of 12 weeks. The foot scan was used to measure static balance and time to get up and go (TUG) test was used to measure dynamic balance. The repeated measures ANOVA was used to analyze the data. The results of the analysis showed that DNS can improve the static and dynamic balance of elderly people with PD. According to the findings, it can be implied that these exercises can make improvements in the rehabilitation programs for people with Parkinson's disease.

  Keywords: Dynamic neuromuscular stabilization training, Balance, Parkinson's disease