فهرست مطالب

پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران) - سال سی و پنجم شماره 4 (زمستان 1401)
 • سال سی و پنجم شماره 4 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • وحید اکملی*، مریم شامحمدی، پیمان کرمی صفحات 310-325
  خفاش ها با دامنه انتشار وسیع به عنوان یکی از مهم ترین شناساگرهای تغییرات محیطی به شمار می آیند. در این مطالعه گستره توزیع و لکه های زیستگاهی مطلوب خفاش دم موشی بزرگ (Rhinopoma microphyllum) در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا ابتدا نقاط حضور گونه در سطح کشور جمع آوری گردید و سپس با استفاده از مدل توزیع بی نظمی بیشینه (MaxEnt) مدل سازی انجام گرفت. متغیرهای زیستگاهی مورد استفاده در این مطالعه تلفیقی از متغیرهای اقلیمی، انسانی، گیاهی و توپوگرافی است. به منظور اجرای مدل از بایاس در انتخاب نقاط شبه عدم حضور پس زمینه با استفاده از تابع تراکم کرنل در شعاع 50 کیلومتری نقاط حضور استفاده شد. مدل در 10 تکرار اجرا شد و نقشه میانگین پیش بینی ها به عنوان نقشه نهایی تحلیل گردید. به منظور شناسایی لکه های زیستگاهی از حد آستانه TSS استفاده شد. بر اساس نتایج، مدل در میانگین اجراها موفق بوده (90/0) و در تمام حد آستانه ها با مدل تصادفی تفاوت دارد (001/0P-value<). بر اساس تحلیل جک نایف متغیرهای مربوط به پوشش گیاهی، سپس متغیرهای اقلیمی و در نهایت متغیرهای توپوگرافی بر روی توزیع گونه اثر داشته اند. تعداد 30 لکه زیستگاهی شناسایی گردید که بزرگ ترین انها از قسمت جنوب آغاز شده و تا بخش های غربی کشور را می پوشاند، سایر لکه های توزیع به صورت پراکنده و منفصل در بخش های جنوب شرقی و مرکزی کشور پراکنده شده اند. مساحت لکه ها از 04/ 221 کیلومترمربع به عنوان کوچک ترین لکه تا 78/219416 کیلومترمربع به عنوان بزرگ ترین لکه متغیر است و درمجموع 9/15 درصد از مساحت کشور را در برگرفته اند.
  کلیدواژگان: مدلسازی، خفاش دم موشی، زاگرس، بی نظمی بیشینه
 • پوریا سپهوند*، لعبت زبردست، احمدرضا یاوری صفحات 326-341
  روند طبیعی و تکاملی اکوسیستم ها و یا فشارهای ناشی از فعالیت های انسانی ممکن است تغییراتی در اکوسیستم ها و رویشگاه های طبیعی به وجود آورد. این تغییرات بر پراکندگی و جمعیت حیات وحش موثر است. در این مطالعه به عنوان یکی از چالش های پیش روی مناطق حفاظت شده، تغییرات رویشگاه های پارک ملی گلستان و تغییرات جمعیت پستانداران شاخص آن در طول 44 سال مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مربوط به تغییرات رویشگاه ها از تصاویر ماهواره لندست استخراج و در سه کلاس جنگل، درختزار و مرتع با روش نظارت شده و استفاده از نمونه تعلیمی و نرم افزارهای ENVI 5.3k و Arc GIS طبقه بندی شده است. داده های مربوط به سرشماری جمعیت گونه های شاخص حیات وحش از سال 1351 تا 1396 خورشیدی جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که رویشگاه جنگلی 4689 هکتار و رویشگاه درختزار 2377 هکتار کاهش مساحت داشته اند. همچنین تحلیل فضایی با استفاده از متریک های بوم شناسی سیمای سرزمین نشان می دهد زیستگاه های جنگل و درختزار در حال تکه تکه شدن و از هم گسیختگی هستند. اما رویشگاه استپی دارای افزایش مساحت 6821 هکتار بوده است. استپ در حال پیشروی و گسترش در مناطق جنگلی است. جمعیت حیات وحش در دو نوع رویشگاه جنگل و درختزار با کاهش جمعیت مواجه بوده اند. جمعیت مرال از 2100 فرد به 260 فرد و قوچ و میش از 10500 فرد به 3782 فرد کاهش یافته است. این نتایج نشان می دهد که تغییرات در رویشگاه های پارک ملی گلستان باید به عنوان یک عامل اصلی در کنار سایر عوامل، موجب تغییرات در جمعیت حیات وحش شده باشد.
  کلیدواژگان: بوم شناسی سیمای سرزمین، پارک ملی گلستان، تصویر ماهواره ای، سنجش از راه دور، حیات وحش
 • قدرت عبادی مناس*، غلامرضا نجفی صفحات 342-357

  خلاصه شتر مرغ (Struthio Camelu) پرنده ای است که به دلیل داشتن خصوصیاتی هم چون مقاومت زیاد در برابر شرایط اقلیمی متفاوت، ویژگی های تغذیه ای و کیفیت منحصر بفرد فرآورده های آن، سبب شده تا تولیدکنندگان به فکر پرورش و تکثیر شترمرغ در سطح انبوه و به شکل صنعتی باشند. از این رو محققان نیز برای ارتقای بیشتر صنعت پرورش این پرنده و افزایش بهره وری تولید، تحقیقات زیادی را درباره دستگاه های مختلف شتر مرغ انجام داده اند اما تا بحال در زمینه دستگاه گوارشی بخصوص ساختار روده کوچک مطالعه ای انجام نشده است. بنابراین در این تحقیق بر آن شدیم که به بررسی مورفولوژیکی و هیستومورفومتری روده کوچک در جوجه های شترمرغها بپردازیم. برای انجام این مطالعه از جوجه شترمرغ های 5 ، 15 و 30 روزه، و از هرکدام 6 نمونه استفاده گردید. همه جوجه ها در یک اتاق گرم با کفپوش پلاستیکی تخته دار و با یک جیره اولیه تغذیه شدند که مطابق با استانداردهای پرورش شترمرغ بود. جوجه های هر دوره سنی در پایان بیهوش و روده کوچک جهت مطالعه مورفولوژیکی و هیستومورفومتری استخراج و داده های حاصل از تحقیق با استفاده از نرم افزار spss و آزمون ANOVA مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که وزن و طول روده کوچک، ارتفاع و عرض کرک، عمق و عرض کریپت، تعداد سلول های جامی شکل، ضخامت لایه های عضلانی و سروزی در هر سه دوره مورد مطالعه، افزایش یافته و در روز 30 این افزایش معنی دار است. بنابراین پیشنهاد می شود جهت پرورش بهتر جوجه شتر مرغ ها تا روز 30 از نظر تغذیه ای باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: روده کوچک، هیستومورفومتری، مورفولوژیکی، شتر مرغ
 • ربابه لطیف*، اتابک روحی امینجان صفحات 358-371
  کرم های خاکی یکی از بزرگترین ذخایر زیستی در اکوسیستم های خشکی محسوب می شوند و نقش های مهمی در اکوسیستم ها ایفا می کنند. با وجود اهمیت زیستی، اقتصادی و بوم شناسی، اطلاعات کاملی در مورد پراکنش آنها در ایران در دسترس نیست. در این پژوهش پراکنش دو جنس غالب Aporrectodea و Dendrobaena در ایران در زیستگاه های مختلف بررسی شد. تاکنون از جنس Dendrobaena، هفت گونه D. byblica (Rosa, 1893)، D. hortensis (Michaelsen, 1890)، D. octaedra (Savigny, 1826)، D. orientalis Cernosvitov, 1940، D. pentheri Rosa, 1905، D. semitica (Rosa, 1893) و D. veneta (Rosa, 1886) و از جنس Aporrectodea، پنج گونه A. caliginosa (Savigny, 1826)، A. trapezoides (Dugès, 1828)، A. rosea (Savigny, 1826)، A. jassyensis (Michaelsen, 1891) و A. longa (Ude, 1885) از ایران گزارش شده است. ارتباط بین زیستگاه و غنای گونه های مختلف این دو جنس نشان می دهد بهترین زیستگاه برای پراکنش اعضای این دو جنس زیستگاه های جنگلی می باشد. جنگل نسبت به سایر زیستگاه ها از تنوع گونه ای بیشتری برخوردار است. میزان بالاتر مواد آلی و رطوبت موجود در زیستگاه های جنگلی نسبت به سایر زیستگاه ها از جمله عواملی هستند که می توانند بر غنای گونه ای بالا در زیستگاه های جنگلی تاثیر بگذارند.
  کلیدواژگان: Lumbericidae، زیستگاه، غنای گونه ای، البرز، زاگرس
 • فاطمه السادات سالاری، محمدحسین ایران نژاد پاریزی، مهدی زارع خورمیزی*، بهمن کیانی صفحات 372-388

  زیستگاه یکی از پارامتر های کلیدی در جهت حفاظت از گونه ها است. برای مدیریت زیستگاه ها اولین قدم، تعیین عوامل موثر بر پراکنش گونه ها و تنوع گونه ای است .گیاهان بعنوان با ثبات ترین و مهم ترین موجودات هر زیستگاه که پناهگاه و غذای موجودات جانوری را تامین می کنند، نقش مهمی در چرخه های حیات دارند. این پژوهش از طریق بازدیدهای میدانی، مصاحبه و استفاده از آمار موجود از سرشماری حیات وحش در سال (1400) انجام شد. بخشی از اطلاعات در مورد پستانداران کوچک و نوع تیپ گیاهی منطقه شکار ممنوع شیرکوه از مطالعات قبلی موجود بودند.30 گونه پستاندار و 19 نوع تیپ گیاهی در پناهگاه حیات وحش شیرکوه وجود داشت. بیشترین تعداد پستاندار در تیپ (Artemisia sieberi- Noaeae mucronata- Stipa barbata) دیده شد. تعداد گونه و مقدار شاخص های غنا در تیپ (Artemisia aucheri- Astragalus spp- Stipa barbata) بیشتراز بقیه تیپ ها بود. نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد تعداد پستانداران، تعداد گونه و همچنین مقدار شاخص من- هینیک اختلاف معنی داری در سطح 01/0 درصد و شاخص های تنوع گونه ای و آلاتالو اختلاف معنی داری در سطح 05/0 درصد با نوع تیپ گیاهی داشتند. الگو های پراکنش غنای گونه های جانوری در مقیاس بزرگ تحت تاثیر عوامل محیطی متنوعی قرار می گیرد و در این منطقه نوع تیپ گیاهی، جهت و عرض جغرافیایی یکی از عوامل مهم در میان آن ها بود. تنوع تیپ های گیاهی زیاد (19 نوع) باعث غنای زیاد پستانداران منطقه شده بود.

  کلیدواژگان: مدیریت اکوسیستم، تنوع گونه ای، پستانداران، تیپ گیاهی، پناهگاه حیات وحش
 • سهیلا نوروزی پرئی، طاهره ناجی*، همایون حسین زاده صحافی، علی الماسی راد صفحات 389-404
  مقدمه

  داروهای ضد تشنج موثر هر کدام به درجاتی، فعالیت غیر طبیعی نورون ها را به صورت انتخابی سرکوب می-کنند. با این حال مکانیسم اثر و کارایی آنها در انواع مختلف اختلالات تشنجی تفاوت دارد.

  هدف

  بررسی اثرات هیستولوژیک ترکیب 4chloro-N (2-(4-methoxyphenil) -4-oxotiazolidin-3-yl) -2-phenoxybenzamid (مشتق فنوکسی بنزآمید) برکبد ماهی گورامی سه خال و مقایسه آن با دیازپام بود. روش اجرای تحقیق: بدین منظور150 قطعه ماهی گورامی سه خال با وزن 0.5± 2 گرم از کارگاه خان ماهی قزوین تهیه شد. گروه ها شامل کنترل 1 (شاهد)، کنترل 2 (حلال) و گروه کنترل رفرنس (دیازپام mg/kg.b.w3) و 4 گروه تیمار به ترتیب با غلظت های mg/kg.b.w) ،7،5، 3، 1) بود. نخست کلرزدایی و سنجش فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب انجام شد. تزریق ها یک روز در میان و طی ده تزریق انجام شد، سپس تمام تیمارها تشریح و کبدها برای تهیه مقطع بافت کبدی جهت بررسی با میکروسکوپ نوری و الکترونی داخل فیکساتیوهای مربوطه قرار گرفت و تغییرات آنزیم ها و بافت کبد در آزمایشگاه بررسی شد.

  نتایج

  تغییرات آنزیمALT، AST، و ALP در کنترل ها و تیمار ها دارای اختلاف معنی دار بود (05/0P≤). بررسی میکروسکوپی نیز حاکی از تغییرات غشایی، گسستگی، شکاف بین سینوزوییدها و نکروز از دوزmg/kg.b.w 5 به بالا به صورت وابسته به دوز بود.

  بحث و نتیجه گیری

   با افزایش دوز مشتق فنوکسی بنزآمید ، بافت کبد و آنزیم های کبدی تحت تاثیر قرار گرفته و افزایش سطح آنزیم ها و تغییراتی همچون گسستگی بافتی، افزایش فاصله سینوزوییدها و پیدایش واکویل های چربی مشاهده شد.

  کلیدواژگان: 4chloro-N(2-(4-methoxyphenil)-4-oxotiazolidin-3-yl)-2-phenoxybenzamid، بافت کبد، Trichogaster trichopterus، آنزیم های کبدی، تشنج
|
 • Vahid Akmali *, Maryam Shahmohamadi, Peyman Karami Pages 310-325
  Bats with a wide range of distribution are considered as one of the most important indicators of environmental changes. In this study, the distribution range and suitable habitat patches of the large-tailed bat (Rhinopoma microphyllum) in Iran were investigated. First, the presence points of the species in the country were collected and then modeling was done using MaxEnt. The habitat variables used in this study are a combination of climate, human, vegetation and topographic variables. In order to implement the model, the bias file was used to select the pseudo-absence points of the background using the kernel density function within a radius of 50 km of the presence points. The model was carried out with 10 replications and the average prediction map was analyzed as the result map. The TSS threshold was used to identify habitat patches. Based on the results, the model was successful in the average performance (AUC=0.90) and differed from the random model in all thresholds (P-value <0.001). According to Jack Knife analysis, vegetation, climatic and topographic variables had the greatest effect on species distribution respectively. Thirty habitat patches were identified, the largest one started in the south and covered the western part of the country. Other distribution patches are scattered in the southeast and central parts of the country. The area of the patches varies from 221.04 Km2 as the smallest patches to 219416.78 Km2 as the largest patches and in total, they cover 15.9 percent of the country.
  Keywords: distribution, Modeling, greater mouse‑tailed bat, Zagros, maximum entropy
 • Pooriya Sepahvand *, Lobat Zebardast, Ahmadreza Yavari Pages 326-341
  Natural and evolutional changes in ecosystems and pressures of human activities might cause changes in natural ecosystems. These changes affect the population and distribution of wildlife. Facing the current environmental challenges for protected areas, we asked how land cover changes affect distribution and population of large mammals in almost four decades in Golestan National Park. We extracted land cover data from the Landsat satellite for the past 44 years and classified them into three main habitat types including forest, scrubland and steppe areas using post-classification analysis approach in Arc-GIS and Envi 5.3k. The population data of Caspian red deer (Cervus elaphus), bezoar goat (Capra aegagrus), urial (Ovis vignei), goitered gazelle (Gazella subgutturosa), Persian leopard (Panthera pardus) from 1972 to 2017 was also collected. Our results showed that forests and scrublands have been shrinking 13.54% (4689 ha), 7.26% (2377 ha), respectively; however, In addition spatial analysis using the metric of remote sensing showed that the forest and scrubland habitats are under fragmentation. steppe area has increased 34% (6821ha). In addition, other results demonstrated that population of mammals have faced a severe decline: Caspian red deer (2100 vs. 260 individuals between 1974-2014), bezoar goat (4250 vs. 519 individuals between 1978-2014), Urial (4000 vs. 3800 between 1967-2017). We concluded that understanding the trends of land cover changes need to be taken into account to manage wildlife population trends.
  Keywords: Landscape ecological approach, Golestan National Park, Satellite images, Remote sensing, wildlife
 • Ghodrat Ebadimanas *, Gholam Reza Najafi Pages 342-357

   Today, ostriches are bred industrially due to their different characteristics and the unique quality of their products. Many studies have been done to increase the productivity of this bird, but no studies have been done on the morphology and tissue of the small intestine. Therefore, the aim of this study was to investigate the morphology and histomorphometry of the small intestine in ostrich chicks. For this study, ostrich chicks of 5, 15 and 30 days, and 6 samples each were used. All the chicks were fed in a warm room with a plastic plank floor and an initial ration, which met ostrich breeding standards. At the end of each age, chickens were anesthetized and small intestine was extracted for morphological and histomorphometric study. The data were evaluated using SPSS software and ANOVA test. The results showed that the weight and length of the small intestine, height and width of villi and crypt, number of goblet cells per in square millimeter, muscle layer and thickness of serous layer in the all three periods increased, but this increase was significant only on 30 day. Therefore, we conclude that the development of the small intestine in ostrich chicks occurs in the first month of life and for their better breeding, special attention should be paid to nutrition during this period.

  Keywords: Small intestine, Histomorphometric, Morphological, Ostrich
 • Robabeh Latif *, Atabak Roohi Aminjan Pages 358-371
  Earthworms are considered to be among the largest biological resources in the terrestrial ecosystems and play important roles in ecosystems. Despite their biological, economic, and ecological importance, comprehensive information about their geographical distribution is not available in Iran. The distribution of the two dominant genera, Aporrectodea and Dendrobaena, was investigated in different habitats in Iran. Up to now, five species of Aporrectodea and seven species of Dendrobaena are reported from Iran, namely A. caliginosa (Savigny, 1826); A. jassyensis (Michaelsen, 1891); A. longa (Ude, 1885); A. rosea (Savigny, 1826); A. trapezoides (Dugès, 1828); D. byblica (Rosa, 1893); D. hortensis (Michaelsen, 1890); D. octaedra (Savigny, 1826); D. orientalis Cernosvitov, 1940; D. pentheri Rosa, 1905; D. semitica (Rosa, 1893); and D. veneta (Rosa, 1886). Based on relationship between habitat and richness of different species of these genera, the best habitat for distribution of the genera is the forest habitat. The forest habitat has more species richness than other habitats, due to higher levels of organic matter and moisture.
  Keywords: Lumbricidae, habitat, species richness, Alborz, Zagros
 • Fatemeh Alsadat Salari, MohammadHosein Irannezhad Parizi, Mehdi Zare Khormizi *, Bahman Kiani Pages 372-388

  Habitat is one of the key parameters for species conservation. The first step for habitat management is to determine the factors affecting the distribution of species and species diversity.Plants, as the most stable and important organisms in any habitat, provide shelter and food for animal organisms and play an important role in life cycles. This research was conducted through field visits, interviews and the use of available statistics from the Wildlife Census in the year 2021. Some information on small mammals and plant type of Shirkuh no-hunting area was available from previous studies. There were 30 species of mammals and 19 species of plants in the Shirkooh Wildlife refug .The highest number of mammals was seen in the type (Artemisia sieberi- Noaeae mucronata- Stipa barbata). The number of species and the amount of richness indices in the species (Artemisia aucheri- Astragalus spp- Stipa barbata) was higher than other types. The results of Kruskalovalis test showed that the number of mammals, number of species and also the amount of Man-Henic index at the level of 0.01% and indices of species diversity and Alatalo at the level of 0.05% are significantly different from plant types. The pattern of distribution of animal species richness in large scale and in arid climate is influenced by various environmental factors and in this region the plant type, direction and latitude has been one of the important factors. The great diversity of plant types (type 19) has caused the richness of mammals in the region.

  Keywords: Ecosystem management, species diversity, Mammals, plant types, wildlife refuge
 • Soheila Noroozi Pareyi, Tahereh Naji *, Homayoun Hosseinzadeh Sahafi, Ali Almasirad Pages 389-404
  Background

  Effective anticonvulsant drugs each selectively suppress the abnormal activity of neurons to some degree. However, their mechanism of action and efficacy differ in different types of epilepsy disorders.

  Purpose

  Investigation of histological effects of 4chloro-N (2-(4-methoxyphenil)-4-oxotiazolidin-3-yl)-2-phenoxybenzamid compared to Diazepam as a reference drug on Trichogaster trichopterus ‘s liver which has done at the fish lab of Islamic Azad University.

  Methods

  In this study, 150 fish specimens with an average weight of 2 ± 0.5 gr were bought from Khan-mahi fish farm. This study was performed on 4 treatment groups (1, 3, 5, 7 mg/kg b.w.) and three controls including, control 1 (intact), control 2 (solvent tween 80), reference control (Diazepam 3 mg/kg.b.w). Before dropping fishes into the aquariums, dechlorination of water was performed in 24 hours, and physicochemical factors were measured. Injections were performed every other day for 20 days and all the treatments were anatomized and their livers put into the fixative to check by optical and electron microscope later.

  Results

  The results showed that the ALT, AST and ALP were changed in controls to treatments. These results showed a significant difference between the control and the treatment groups (P≤0.05) Microscopic images also showed membrane changes, rupture, gaps between sinusoids, and necrosis at a dose of 5 mg /kg body weight and was in a dose-dependent.

  Keywords: 4chloro-N (2-(4-methoxyphenil)-4-oxotiazolidin-3-yl)-2-phenoxybenzamid, liver tissue, Trichogaster trichopterus, Liver enzymes, anticonvulsant