فهرست مطالب

پژوهش در آموزش شیمی - سال چهارم شماره 1 (پیاپی 13، بهار 1401)
 • سال چهارم شماره 1 (پیاپی 13، بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/08/07
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین غلامشاهی*، وحید امانی صفحات 1-20
  هدف از این پژوهش دست یابی به هدف آموزش هرچه بهتر درس شیمی با ارایه مدلی برای تدریس به روش اکتشافی و مقایسه آن با روش سخنرانی و بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به آموزش درس شیمی می باشد. ابتدا به اهمیت روش های گوناگون تدریس و تاثیر هرکدام بر یادگیری دانش آموزان و سپس ارایه ی مدلی مبتنی بر تدریس روش اکتشافی پرداخته شده است. مراحل مختلف تدریس به این مدل را در هرجلسه به صورت جزء به جزء بیان کرده و درنهایت پس از تدریس به روش تدریس سخنرانی و اکتشافی در طی چند جلسه، مشخص شد که دانش آموزان مفاهیمی را که با کاوش و پرس و جو یاد می گیرند، بیشتر به خاطر خواهند داشت تا مطالب و محتویاتی را که به روش های دیگر تدریس می آموزند. با بررسی میانگین نمرات پس آزمون و پیش آزمون دانش آموزان در گروه تدریس اکتشافی، نتایج حاکی از آن است که اختلاف میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون در دو روش تدریس، اختلاف محسوسی دارد. روش اکتشافی با رشد زیاد در یادگیری همراه بود و این نشان می دهد که روش تدریس اکتشافی در میزان یادگیری دانش آموزان نقش اساسی دارد.
  کلیدواژگان: روش تدریس، تدریس اکتشافی، آموزش شیمی، یادگیری
 • نسیم اصغری لالمی* صفحات 21-39
  با شیوع بیماری کووید-19 و به دنبال آن تعطیلی گسترده مدارس و  دانشگاه ها در سراسر جهان، روش آموزش دستخوش تغییرات بسیاری شده است. این تغییرات در تمامی نقاط دنیا و همچنین کشور ما با سرعت زیادی به وقوع پیوسته است. در بسیاری از مراکز آموزشی، آموزش مجازی بسیار مورد استفاده قرار گرفت. این انتقال از آموزش سنتی به آموزش مجازی، پیامدهایی را به همراه داشته است. دانش آموزان و معلمان وارد دوره جدیدی از آموزش شدند که بسیار ناشناخته بود. یکی از این تغییرات استفاده بسیار گسترده تر و بیشتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در بخش آموزش است. در این مقاله به بررسی قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش دروس مدرسه و دانشگاه به ویژه آموزش درس شیمی پرداخته شده است. ابعاد مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین تاثیر همه گیری کووید-19 بر استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش علوم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. همچنین فرصت ها و چالش هایی که در این رابطه برای دانش آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید ایجاد شده بررسی گردیده است.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، آموزش شیمی، همه گیری کووید-19، آموزش مجازی
 • معصومه قلخانی*، محبوبه آقایی چادگانی، زهره احمدی صفحات 41-58
  الکتروشیمی مبحثی وسیع و بسیار حایز اهمیت در علم شیمی محسوب می شود. کاربردهای بسیار زیاد این حوزه در تولید انرژی های سبز و پایدار مبتنی بر سلهای خورشیدی، باتری ها، پیل های سوختی و همچنین توسعه حسگرهای مبتنی بر الکتروشیمی بیانگر این موضوع است. با توجه به اهمیت واکنش الکترولیز در علم الکتروشیمی و ضرورت یادگیری این علم برای دانشجویان رشته شیمی در پژوهش حاضر به طراحی محتوی کابردی پرداختیم. این مقاله پژوهشی حاضر طراحی محتوای الکترولیز برای دانشجویان مقطع کارشناسی براساس آموزش رویکرد کاوشگری و از نوع کاربردی-توصیفی است. در ابتدا با بررسی مراجع دروس مرتبط با علم الکتروشیمی، پیش نیازهای لازم برای طراحی محتوای مورد نظر بررسی گردید. سپس، سر فصل ها برای طراحی محتوای آموزشی و آموزش فعالیت های عملی در زمینه الکترولیز، تعیین گردید. در نهایت محتوی علمی منطبق بر رویکرد کاوشگری طراحی گردید. امید است با به کارگیری این محتوای آموزشی شاهد یادگیری معنی دار و درک عمیق تری از موضوع در فراگیران باشیم.
  کلیدواژگان: طراحی محتوی، آموزش شیمی، کاوشگری، الکتروشیمی، الکترولیز
 • جمال باوردی مقدم*، اسماعیل اولی، رحیم رضایی صفحات 59-78
  یکی از برجسته ترین عواملی که در پیشرفت علمی یک کشور نقش دارد، سیستم آموزشی و محتوای کتابهای درسی آن کشور است. می توان با بررسی و مقایسه کتب ایران با سایر کشورها در پیشرفت علمی کشور نقش چشمگیری داشت و باعث بهتر شدن محتوای کتب درسی شد. پژوهش حاضر به منظور مقایسه ساختار محتوایی کتاب شیمی ایران با کتاب شیمی اتیوپی انجام شد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، دو موضوع از ساختار اتم (مدل اتمی بوهر و اعداد کوانتمی) انتخاب شدند. داده های پژوهش مطابق مدل بردی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نشان داد که بررسی و مقایسه ی کتب درس شیمی متوسطه دو کشور، نکات قوت و ضعف آنها را مشخص می نماید. نتایج نشان می دهد که برای رفع برخی مشکلات آموزشی و کاستی های مفاهیم علمی در کتب یادشده باید تغییراتی مانند توجه بیشتر به آموزش شیمی معدنی، ارایه شکل و جدول بیشتر، عمیق کردن آموزش بعضی مفاهیم و... به وجود آورد تا مطلوبیت این کتاب ها افزایش یافته و کیفیت آموزش از طریق آنها بیشتر گردد.
  کلیدواژگان: کتاب شیمی، مقایسه کتاب، تحلیل محتوا، آموزش شیمی، ویرایش کتب درسی
 • حمیده حقیقت*، مهرانگیز فتحی نیا، امیرمحمد بهرامی مداح صفحات 79-101
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه کارایی روش آموزش مبتنی بر حل مسیله با روش سخنرانی با استفاده از مدل های مولکولی بادکنکی جهت اجرای درس شیمی عمومی بخش شکل هندسی مولکول ها برای دانشجویان علوم پایه انجام شد. این تحقیق از نوع مطالعات کاربردی و به روش نیمه تجربی است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان علوم پایه ورودی 1397 و 1398 (آموزش زیست شناسی و فیزیک) مشغول به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان تبریز بودندکه به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز برای پایایی آماری این تحقیق بر پایه آزمون نهایی کوتاه پاسخ انجام شد. روایی سوالات طراحی شده با استفاده از نظر متخصصان تایید و جهت پایایی و بررسی داده ها از تحلیل آماری واریانس استفاده شد. نتایج به دست آمده به وسیله مقادیر آماری F وT تست و سایر پارامترهای آماری بدست آمده از ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که به کارگیری روش مبتنی بر حل مسیله جهت یادگیری فعال فراگیران به همراه استفاده از مدل مولکولی در مبحث مذکور در درس شیمی عمومی بسیار موثرتر از روش معمول سخنرانی است.
  کلیدواژگان: آموزش مبتنی بر حل مسئله، مدل مولکولی بادکنکی، شکل هندسی مولکول، شیمی عمومی
 • زهرا احمدی، زهره احمدی، معصومه قلخانی* صفحات 103-128
  با توجه به اهمیت منابع درسی، بررسی و تحلیل محتوای کتاب های درسی، رفع نارسایی و کمبودهای موجود در آنها توسط متخصصان در حیطه آموزش ضروری است. در این تحقیق با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا و بر اساس دیدگاه اکتشافی برونر در برنامه درسی، محتوای مناسبی برای آموزش عناصر در قالب فعالیت عملی و متناسب با نیازهای علمی دانش آموزان دوره متوسطه اول طراحی شد. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر کرج در سال تحصیلی 1401-1400 می باشد. این فعالیت در ایام همه گیری ویروس کووید 19 و آموزش سراسری به صورت مجازی انجام شد. لذا، برای بررسی اثربخشی محتوای تهیه شده، نظرسنجی در گوگل فرم طراحی و لینک آن در اختیار دانش آموزان قرار داده شد. این نظرسنجی حاوی مولفه ها و عناصر محتوایی بودند که بر اساس رویکرد اکتشافی برونر تهیه شدند. نتایج تحقیق حاکی از اثربخش بودن محتوای طراحی شده بر یادگیری دانش آموزان دوره اول متوسطه بود. همچنین این محتوا به طور کلی باعث بهبود نگرش به روش اکتشافی، مشاغل آینده، عناصر شیمیایی و در کل شیمی، به جز نگرش به علاقه به کلاس های تکمیلی، در دانش آموزان دوره اول متوسطه شد.
  کلیدواژگان: طراحی محتوا، آموزش علوم، رویکرد اکتشافی، نظریه برونر، عناصر
|
 • Hossein Gholamshahi *, Vahid Amani Pages 1-20
  The purpose of our research in this article is to achieve the goal of teaching chemistry better by providing a model based on exploratory teaching method and comparing the effect of lecture teaching methods with exploratory teaching methods and students' attitudes toward teaching chemistry. First, we discussed the importance of different teaching methods and the impact of each on students' learning, and then presented a model based on teaching the exploratory method. We have described the different stages of teaching this model in detail in each session, and finally, after teaching through lecturing and exploratory teaching methods in a few sessions, we found that students learn concepts by exploring and asking questions. If they learn, they will remember much more than we can teach them the same content in other ways. Examining the mean scores of post-test and pre-test students in the exploratory teaching group, the results indicate that there is a significant difference between the mean scores of pre-test and post-test in the two teaching methods and a significant difference in the exploratory teaching method. It has faced a great growth, and this indicates that the exploratory teaching method plays an essential role in students' learning.
  Keywords: Teaching Methods, Exploratory, Chemistry Education, learning
 • Nasim Asghari Lalami * Pages 21-39
  With the outbreak of the Covid-19 disease and the consequent widespread closure of schools and universities all around the world, education methods have undergone many changes. These changes have happened very quickly in all parts of the world as in our country. Virtual education was widely used in many educational centers. This sudden transition from traditional to virtual education has had consequences. Students and teachers entered a new era of education that was mostly unknown. One of these changes is the much wider use of information and communication technology (ICT) in sicence education. In this article, we have reviewed the literature and studied the capabilities of Information and Communication Technology (ICT) in education, especially in chemistry teaching. The various aspects of information and communication technology, the impact of the Covid-19 pandemic on the more and more use of information and communication technology (ICT) especially in science education, also the opportunities and challenges created in this regard for students, teachers and professors have been examined.
  Keywords: Information, Communication Technology (ICT), Chemistry Education, Covid-19 Pandemic, Virtual Education
 • Masoumeh Ghalkhani *, Mahboobe Aghaei Chadgani, Zohreh Ahmadi Pages 41-58
  Electrochemistry is a broad and very important subject in chemistry. The many applications of this field in the production of green and sustainable energy based on solar cells, batteries, fuel cells, as well as the development of sensors based on electrochemistry express this issue. Considering the importance of electrolysis process in the electrochemistry and the necessity of learning this science for chemistry students, in the current research, we designed a practical content. The current research has been devoted to the design of electrolysis content for undergraduate students based on an inquiry approach and an applied-descriptive type. At first, by reviewing the references of courses related to electrochemistry, the necessary prerequisites for the design of the desired content were examined. Then, main subjects were assigned to design educational content to teach practical activities in the field of electrolysis. Finally, the scientific content was designed according to the inquiry approach. It is hoped that by using this educational content, we will witness meaningful learning and a deeper understanding of the electrolysis subject in the learners.
  Keywords: Content Design, Chemistry Education, Inquiry, Electrochemistry, Electrolysis
 • Jamal Bavardi Moghaddam *, Esmaiil Oula, Rahim Rezaei Pages 59-78
  One of the most obvious factors that play a role in the scientific progress of a country is the educational system and the content of textbooks of that country, so by examining and comparing the books of Iran with other countries, it can play a significant role in the scientific progress of the country and improving the content of textbooks. The present study was conducted in order to compare the content structure of the Iranian chemistry book with the Ethiopian chemistry book. In order to achieve the goals of the research, two topics of atomic structure (Bohr atomic model and quantum numbers) were selected. The research data were analyzed according to Brady's model. The results showed that by examining and comparing the secondary chemistry textbooks of two countries, the strengths and weaknesses of each can be identified. Therefore, we conclude that in order to solve some educational problems and shortcomings of scientific concepts in the mentioned books, if possible, changes can be made such as paying more attention to the teaching of inorganic chemistry, providing more figures and tables, deepening the teaching of some concepts, etc. In scientific researches, compilation and editing of textbooks of Iran should be used by respected enthusiasts.
  Keywords: Chemistry Book, book comparison, Content Analysis, textbook editing
 • Hamideh Haghigat *, Mehrangiz Fathinia, Amirmihammad Bahrami Maddah Pages 79-101
  The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of the teaching method based on problem solving with the usual lecture method using balloon molecular models to implement the general chemistry course of the geometric shape of molecules for basic science students. This research is a type of applied studies and a semi-experimental method. The statistical population of this research was the basic science students entering 2017 and 2018, studying biology and physics at Farhangian University of Tabriz, who were randomly assigned to two experimental and control groups. The collection of information and data required for the statistical reliability of this research was done based on the final short answer test. The validity of the designed questions was confirmed by the opinion of experts, and statistical analysis of variance (ANOVA) was used to verify the reliability of the data. The obtained results were analyzed by statistical values of F and T test and other statistical parameters obtained from ANOVA. The findings of the research showed that using the method based on problem solving for the active learning of the learners along with the use of the molecular model in the mentioned topic in the general chemistry course is much more effective than the usual lecture method.
  Keywords: Problem-solving based education, Balloon molecular model, Geometric shape of molecules, General chemistry
 • Zahra Ahmadi, Zohreh Ahmadi, Masoumeh Ghalkhani * Pages 103-128
  In the educational system of Iran, textbooks are the main source of learning available to students and teachers. Students are obliged to memorize and learn the content of textbooks. In this research, an attempt was made to prepare an appropriate content for teaching the elements recognition according to the findings and principles of the content selection and learning experiences using the technique of content analysis and based on Brunner's exploratory point of view in the curriculum. The educational content was designed in the form of practical activities and tailored to the scientific needs of the junior high school students. The statistical population of the research includes female junior high-school students of Karaj city in the academic year of 1400-1401. This activity was performed during the Covid-19 pandemic under virtual educational system. Therefore, at the end of the activity, in order to check the effectiveness of the prepared content, a Google form survey was designed and its link was given to the students. This survey contained components and content elements that were prepared based on Bruner's exploratory approach. This content has improved the attitude towards exploratory method, future jobs, chemical elements and chemistry in general, except for the attitude towards the interest in supplementary classes in the junior high school students.
  Keywords: Content Design, science education, Exploratory approach, Bruner's theory, Elements