فهرست مطالب

دانشکده دندان پزشکی اصفهان - سال هجدهم شماره 4 (پیاپی 81، زمستان 1401)
 • سال هجدهم شماره 4 (پیاپی 81، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/21
 • تعداد عناوین: 14
|
 • فاطمه اسکندری، نسیم اثنی عشری *، روشنک غفاری، سیده لیلی موسوی زاده مبارکه صفحات 321-329
  مقدمه

  با توجه به افزایش شیوع نهفتگی مولر سوم و عوارض آن و وجود اختلاف نظر در رابطه با عوامل پیش‌بینی‌کننده‌ی نهفتگی این دندان، هدف از این مطالعه، تعیین ارتباط موقعیت مولر سوم مندیبل با ابعاد عمودی مختلف اسکلت صورت بر روی تصاویر پانورامیک بود.

  مواد و روش‌ها

   در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، تصاویر پانورامیک و لترال سفالومتریک 130 بیمار مراجعه‌کننده به کلینیک دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 1398 بررسی شدند. برای تعیین انواع اسکلت صورت از زاویه‌ی پلن مندیبولار، ایندکس جارابک و زاویه‌ی وای اکسس استفاده شد. در این پژوهش 26 نفر با فرم short face، 40 نفر با فرم normal face و 44 نفر با فرم long face بررسی شدند. زاویه‌ی β برای تعیین زاویه‌ی رویش مولر سوم مندیبل اندازه‌گیری شد. الگو و سطح رویش مولر بر اساس سیستم
  Per pell و Gregory و Winter طبقه‌بندی شد. داده‌ها توسط آزمون Chi- square تجزیه و تحلیل شدند (0/05 > p value).

  یافته‌ها

   در توزیع فراوانی الگوی رویش بین سه فرم صورت در سمت چپ فک، تفاوت معنی‌داری وجود داشت
  (0/048 = p value) ولی در سمت راست فک، تفاوت معنی‌دار نبود (0/11 = p value). توزیع فراوانی سطح رویش در سمت راست فک بین فرم‌های مختلف صورت تفاوت معنی‌داری نداشت (0/49 = p value)، اما در سمت چپ فک اختلاف معنی‌دار بین سه فرم صورت وجود داشت (0/049 = p value). توزیع فراوانی وضعیت نهفتگی مولر سوم مندیبل بین سه فرم صورت اختلاف معنی‌داری داشت (0/03 = p value). توزیع فراوانی زاویه‌ی رویش در سمت راست فک (0/25 = p value) و در سمت چپ فک (0/15 = p value) بین سه فرم صورت اختلاف معنی‌داری نداشت.

  نتیجه‌گیری

   شیوع نهفتگی در افراد Long face بیشتر از دو گروه دیگر بود. شیوع سطح و الگوی رویش مولر سوم تنها در یک سمت فک (سمت چپ) بین سه فرم صورت اختلاف معنی‌داری داشت. بین فراوانی زاویه‌ی رویش و انواع فرم اسکلت صورت در هر دو سمت فک تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.

  کلیدواژگان: اسکلت، بعد عمودی، مندیبل، مولر سوم، نهفتگی
 • احسان علی آبادی *، احمد همایون، حمیدرضا افتخارییان صفحات 330-337
  مقدمه

  با توجه به اهمیت استفاده از داروهای بی‌حسی در بیماران با فشارخون بالا، این مطالعه به منظور مقایسه‌ی تاثیر مپیواکایین 3 درصد و پریلوکایین 3 درصد + فلی‌پرسین بر تغییرات همودینامیک بعد از تزریق بلاک عصب آلویولار تحتانی انجام گرفت تا به دندان‌پزشکان در انتخاب محلول‌های بی‌حسی جهت بیماران با فشارخون بالا با در نظر گرفتن اثرات همودینامیک آن‌ها به منظور فراهم کردن ایمنی بیماران کمک کند.

  مواد و روش‌ها

   در این مطالعه که یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه‌ی کور بود، 32 بیمار مراجعه‌کننده به بخش جراحی فک و صورت دانشکده‌ی دندان‌پزشکی شیراز در سال 1399 به دو گروه 16 نفره تقسیم شدند. در گروه اول، تزریق بلاک عصب آلویولار تحتانی با مپیواکایین 3 درصد و در گروه دیگر با پریلوکایین 3 درصد + فلی‌پرسین صورت گرفت. سپس از بیماران فشارخون سیستولی، فشارخون دیاستولی، ضربان قلب و درصد اشباع اکسیژن خون در 4 زمان قبل از تزریق، بلافاصله بعد از تزریق و 10 دقیقه پس از تزریق و 30 دقیقه پس از درآوردن دندان گرفته و ثبت شد و با آزمون آماری ANOVA و T-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (0/05 > p value).

  یافته‌ها

   بین دو گروه مپیواکایین و پریلوکایین، اختلاف معنی‌داری در تغییرات فشارخون سیستولی، دیاستولی، نبض و درصد اشباع اکسیژن خون قبل از تزریق بلاک عصب آلویولار تحتانی، بلافاصله پس از تزریق و 10 دقیقه بعد از تزریق و 30 دقیقه پس از در آوردن دندان وجود نداشت. اما در هر گروه به طور مستقل طی زمان‌های مختلف، فشارخون سیستولی و دیاستولی، تعداد ضربان قلب و میزان اشباع اکسیژن خون به طور معنی‌داری تغییر پیدا کرده بود. همچنین مپیواکایین باعث یک افزایش معنی‌دار آماری در فشارخون سیستولی بلافاصله پس از تزریق شده بود، اما بر خلاف آن، پریلوکایین به اضافه‌ی فلی‌پرسین این چنین نبود.

  نتیجه‌گیری

   بنابر یافته‌های مطالعه، پریلوکایین به اضافه‌ی فلی‌پرسین در مقایسه با مپیواکایین برای بی‌حسی موضعی در بیماران با فشارخون بالا توصیه می‌شود.

  کلیدواژگان: مپیواکائین، پریلوکائین، فلی پرسین، تغییرات همودینامیک
 • سارا فتوحی عشین، داوود قاسمی تودشکچویی *، مهرداد برکتین صفحات 338-347
  مقدمه

  با توجه به شیوع مصرف داروهای مایع خوراکی در کودکان و با توجه به این‌که در مطالعات متعدد مشخص شده که داروهای مایع کودکان بر ساختار مینای دندان موثر هستند و باندینگ کامپوزیت وابسته به ساختار مینا است، لذا هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر داروهای مایع خوراکی مورد استفاده در کودکان بر قدرت باند کامپوزیت با مینای دندان کانین شیری بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، 90 دندان کانین شیری به 9 گروه (8 گروه دارو و 1 گروه شاهد) تقسیم شدند. هر گروه 10تایی از دندان‌ها 3 بار در روز به مدت 1 دقیقه در 10 میلی‌لیتر از داروی مورد نظر غوطه‌ور شدند. بعد از 7 و 14 روز، 5 دندان از هر گروه با کامپوزیت باند شده و استحکام باند برشی آن‌ها اندازه‌گیری شد. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری ANOVA، Paired T- test و Pearson استفاده و سطح معنی‌داری 0/05 = α در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در همه‌ی گروه‌ها در مقایسه با گروه شاهد میانگین استحکام باند برشی در هفته‌ی اول و دوم تفاوت معنی‌داری نداشت (0/05 < p value). همچنین بین میانگین استحکام باند برشی کامپوزیت در هیچ یک از 8 گروه در هفته‌های اول و دوم اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (0/05 < p value).

  نتیجه گیری

  بر اساس این مطالعه، استفاده‌ی کوتاه‌مدت از داروهای مورد بررسی باعث ایجاد تغییرات معنی‌دار در استحکام باند برشی کامپوزیت به مینا نگردید.

  کلیدواژگان: دندان شیری، استحکام برشی، رزین کامپوزیت
 • گلنوش مومنی، احسان رفیعی *، پریسا رنجبریان، سجاد بابایی صفحات 348-355
  مقدمه

   تصمیم‌گیری درباره‌ی نگهداری دندان با انجام درمان ریشه یا کشیدن دندان و درمان ایمپلنت یک تصمیم بالینی است و نیازمند ارزیابی دقیق عواملی است که درمان نهایی و کیفیت زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار می‌دهند. هدف این پژوهش، ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بعد از درمان ایمپلنت تک دندان در مقایسه با درمان ریشه بود.

  مواد و روش‌ها

   این مطالعه از نوع تحلیلی- مقطعی است و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان 80 بیمار مراجعه‌کننده به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  اصفهان (خوراسگان) در سال 1399-1400 را در دو گروه (اندو و ایمپلنت) که در یک سال اخیر سابقه‌ی درمان ریشه در دندان‌های پیشین و یا سابقه‌ی ایمپلنت تک‌دندان قدامی و گذاشتن پروتز آن را داشته‌اند با استفاده از پرسشنامه‌ی (Oral Health Impact Profile- 12) OHIP-12 بررسی می‌کند. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون Shapiro-Wilk و
  test Independent sample T- در سطح خطای 0/05 درصد مورد بررسی قرار گرفت (0/05 > p value).

  یافته‌ها

   امیانگین نمره‌ی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بیمار پس از ایمپلنت تک دندان (16/95) و درمان ریشه‌ی دندان (16/83) بود و تمامی متغیرهای مورد بررسی بیش از حد متوسط به دست آمد. اختلاف معنی‌داری بین نوع درمان و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بیماران مشاهده نشد (0/885 = p value). اختلاف بین جنسیت بیماران و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در درمان ایمپلنت معنی‌دار مشاهده شد (0/036 = p value).

  نتیجه‌گیری

   میزان کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بعد از درمان ایمپلنت تک دندان در مقایسه با درمان ریشه در بیماران یکسان و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان از حد متوسط بالاتر بود.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، ایمپلنت دندانی، درمان کانال ریشه
 • سجاد بابایی، مهرداد کاظمیان *، فاطمه آقایی، آرش قدوسی صفحات 356-364
  مقدمه

  ههمواره دندان‌پزشکان در تلاش بوده‌اند که شکل و فرم دندان را با شکل کلی صورت و متغیرهای دیگر همچون شخصیت، جنسیت و سن هماهنگ نمایند. رویکرد Visagism  به دندان‌پزشکان کمک می‌کند که بتوانند لبخندی نه تنها زیبا بلکه هماهنگ با تمام ویژگی‌های روحی- روانی بیمار ایجاد نمایند. هدف این مطالعه، بررسی هماهنگی میان طرح لبخند و ویژگی‌های شخصیتی بیماران متقاضی طراحی لبخند بود.

  مواد و روش‌ها

   این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی است و از 104 نفر از بیماران 18-30 ساله‌ی مراجعه‌کننده به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 1395 برای طراحی لبخند، در سه حالت مختلف استراحت، لبخند ملایم و لبخند کشیده‌ فوتوگرافی‌های استاندارد تهیه شد. سپس به بیماران پرسش‌نامه‌ی تحلیل شخصیت و همچنین فرمی پیرامون خواسته‌ی اصلی بیماران به منظور طراحی لبخند داده شد. تصاویر توسط یک ناظر حرفه‌ای بررسی گردید و بر اساس رویکرد Visagism طبقه‌بندی شدند. تصاویر با نتایج حاصل از پرسش‌نامه و فرم ‌مصاحبه مورد بررسی قرار گرفت و توسط آزمون‌های Chi- Square و One- way ANOVA تجزیه و تحلیل شدند (0/05 > p value).

  یافته‌ها

   میزان هماهنگی میان طرح لبخند و ویژگی‌های شخصیتی برابر 71/1 درصد بود (0/0001 > p value). بیشترین میزان هماهنگی میان الگوی طراحی لبخند و ویژگی‌های شخصیتی مرتبط با الگوی phlegmatic برابر با 81/1 درصد بود. که میان طرح لبخند و ویژگی‌های شخصیتی ارتباط معناداری وجود دارد، توصیه می‌شود دندانپزشکان در بازسازی لبخند تنها به جنبه‌های زیبایی از نظر دندانپزشکی اکتفا نکرده بلکه با ارزیابی روانشناسی بیماران، طرح لبخندی زیبا و هماهنگ با ویژگی‌های روحی-روانی بیماران به وجود آورند.

  نتیجه‌گیری

   از آن‌جایی که میان طرح لبخند و ویژگی‌های شخصیتی ارتباط معنی‌داری وجود دارد، توصیه می‌شود دندان‌پزشکان در بازسازی لبخند تنها به جنبه‌های زیبایی از نظر دندان‌پزشکی اکتفا نکرده بلکه با ارزیابی روان‌شناسی بیماران، طرح لبخندی زیبا و هماهنگ با ویژگی‌های روحی- روانی بیماران به وجود آورند.

  کلیدواژگان: لبخند، شخصیت، زیبایی دندان
 • مجتبی مومنی، کامران امینی *، علی حیدری، محمد خدائی صفحات 365-377
  مقدمه

  مزایای استفاده از داربست‌های متخلخل نانوبیوکامپوزیت برای کاربرد شکستگی‌های فک و صورت و بهینه‌سازی سطوح داخلی گرافت‌های مصنوعی با استفاده از فناوری نانو می‌تواند چسبندگی سلول‌های استخوانی، خواص مکانیکی و سرعت جذب را بهبود بخشد. مطالعات مختلفی بر روی داربست متخلخل به ویژه برای قسمت‌های شکسته و تخریب شده‌ی استخوان‌های صورت انجام شده است. هدف از این مطالعه، بررسی رفتار زیستی، تجربی و عددی خواص مکانیکی داربست متخلخل است که شرایط بارگذاری استاتیکی را بر عهده دارد.

  مواد و روش‌ها

   در این مطالعه‌ی عددی- آزمایشگاهی (دانشکده‌ی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر، زمستان 1400)، یک داربست استخوانی با استفاده از دستگاه چاپگر سه‌بعدی (Three- Dimensional Printing) با فرایند مدل‌سازی لایه‌نشانی مذاب FDM (Fused Deposition Modelling)، برای استفاده در قسمتی از استخوان فک از مواد نانوکامپوزیتی پلی‌کاپرولاکتون- فلویورآپاتیت PCL/nFA (Polycaprolactone- Fluorapatite) که حاوی (0، 10، 20 و 30 درصد وزنی) نانوذرات سرامیک بوده طراحی و ساخته شده است. داربست‌ها با تخلخل 70 درصد در نرم‌افزار سالیدورک طراحی گردید و به نرم‌افزار آباکوس برای فرایند شبیه‌سازی انتقال داده شد. سطح معنی‌داری متغیرهای کمی (0/05 > p value) نیز توسط نرم‌افزار تعیین شد.

  یافته‌ها

   آزمون زیست‌فعالی داربست‌های خالص و کامپوزیتی پس از غوطه‌وری در محلول شبیه‌سازی شده‌ی بدن به مدت 28 روز نشان دادند که در نمونه‌ی کامپوزیتی PCL/20nFA بیشترین آپاتیت بر روی سطح تشکیل شده است. زنده‌مانی سلول‌ها بر روی داربست توسط رنگ‌آمیزی DAPI (4′,6-diamidino-2-phenylindole) و میکروسکوپ فلورسنت تایید شد.

  نتیجه‌گیری

  نتایج شبیه‌سازی آزمون فشار و میزان تنش فون‌میسز نشان داد که می‌توان از مدل داربست متخلخل برای جایگزینی در استخوان فک و صورت استفاده کرد که از استحکام و پایداری مکانیکی مناسبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: داربست، چاپ سه بعدی، آنالیز المان محدود
 • سید محمد رضوی، نفیسه تدین، سید حسین طباطبایی، زهره جعفری اشکاوندی، لاله ملکی * صفحات 378-387
  مقدمه

  کیست‌ها و تومورهای ادنتوژنیک ضایعاتی هستند که در فک بالا و پایین و بافت نرم دهان یافت می‌شوند. شناخت و تشخیص درست تومورهای ادنتوژنیک ضروری است زیرا می‌توانند ماهیت تهاجمی و یا عودکننده داشته و حتی به ندرت تغییرات بدخیمی از خود نشان دهند. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی تومورهای ادنتوژنیک در شهرهای اصفهان، شیراز و یزد بود.

  مواد و روش‌ها

   این مطالعه،‌ توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود که در دانشکده‌های دندان‌پزشکی اصفهان، شیراز و یزد انجام گردید. پرونده‌ی نمونه‌های ثبت شده از سال اول تاسیس تا سال 1397 به تعداد تقریبی 18000 مورد بررسی شد. اطلاعات نمونه‌ها بر اساس جنس، سن، فک درگیر و محل درگیری در فک مبتلا استخراج و ثبت گردید. داده‌ها توسط آمار توصیفی و آزمون Chi-square تجزیه و تحلیل شدند (0/05 > p value).

  یافته‌ها

  در این مطالعه، در مجموع 498 تومور ادنتوژنیک مورد بررسی قرار گرفت. تعداد تومورهای ادنتوژنیک در شهرهای اصفهان، شیراز و یزد به ترتیب 313، 130 و 55 مورد بود. میانگین سنی بیماران (15/9 ± 30/1) سال و بیشتر بیماران در گروه سنی 20 تا 40 سال و 53/4 درصد از بیماران زن بودند. درگیری مندیبل نسبت به ماگزیلا در بین انواع تومورهای ادنتوژنیک بیشتر بود (0/001 > p value). شایع‌ترین محل‌های درگیری، سمت راست مندیبل (29/1 درصد) و سپس سمت چپ مندیبل (28/3 درصد) و بیشترین تومور آملوبلاستوما (50/2 درصد) و سپس کمپلکس ادنتوما (16/7 درصد) بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به فراوانی مشاهده شده برای تومورهای ادنتوژنیک، شناخت ویژگی‌های کلینیکوپاتولوژیک این ضایعات برای رسیدن به تشخیص و درمان سریع و مناسب ضروری است.

  کلیدواژگان: تومورهای ادنتوژنیک، فراوانی، ماگزیلا، مندیبل
 • حمیرا مردانی*، بهاره رشنوادی، نوشین افشار مقدم صفحات 388-397
  مقدمه

   اسکواموس سل‌کارسینوما، شایع‌ترین نوع سرطان دهان است که تغییرات بافتی خاصی را نشان می‌دهد. لامینین 5 گاما 2، پروتیینی است که نقش مهمی در جابه‌جایی سلول‌های نیوپلاستیک در طول تهاجم تومور ایفا می‌کند و بیان آن در سلول‌ها و استرومای مجاور تومورال می‌تواند تهاجم سلولی را تایید کند. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی استروما در وروکوس کارسینوما و اسکواموس کارسینومای دهان با استفاده از دو مارکر α SMA و لامینین 5 گاما 2 بود.

  مواد و روش‌ها

  در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی گذشته‌نگر، تعداد 60 نمونه با تشخیص اسکواموس‌سل کارسینوما و وروکوس کارسینومای دهانی انتخاب شدند. سپس دو نشانگر αSMA و لامینین 5 گاما 2 در بخش‌های اپی‌تلیوم و استرومای مزانشیمال با روش ایمونوهیستوشیمی مورد بررسی قرار گرفتند. از عروق به عنوان کنترل رنگ‌پذیری مثبت جهت آلفا اسموت ماسل اکتین و از مخاط طبیعی جهت کنترل رنگ‌پذیری مثبت لامینین
  5 گاما 2 استفاده گردید. یافته‌ها با استفاده از آزمون‌های Chi-square و Spearman تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).

  یافته‌ها

   از 31 نمونه‌ی (Squamous cell carcinoma) SCC، 80/6 درصد لامینین 5 گاما 2 و 90/3 درصد آلفا اسموت ماسل اکتین و از 9 نمونه‌ی وروکوس کارسینوما، 66/7 درصد لامینین 5 گاما 2 و 77/8 درصد آلفا اسموت ماسل اکتین را نشان دادند. هرچه درصد مثبت بودن لامینین بیشتر می‌شود، درصد مثبت بودن (Alpha smooth muscle actin) SMAα نیز افزایش می‌یابد و بر عکس.

  نتیجه‌گیری

   رابطه‌ی مستقیمی بین بروز αSMA+ و لامینین 5 گاما 2 وجود دارد. با افزایش αSMA میزان لامینین 5 گاما 2 نیز بالا می‌رود و این افزایش تعداد میوفیبروبلاست‌ها در طی فرایند کارسینوژنزیس صورت می‌گیرد.

  کلیدواژگان: اسکواموس سل کارسینوما، وروکوس کارسینوما، پروتئین لامینین 5 گاما 2
 • مرجان بلبلیان، مهسا اصفهانی*، ندا حاجی حسنی، زهره خلیلی، مهشید مبینی، مریم تفنگچی ها صفحات 398-407
  مقدمه

   تحلیل خارجی ریشه یک مساله‌ی بالینی است که اغلب در تشخیص کلینیکی آن مشکلاتی وجود دارد. بنابراین بررسی رادیوگرافی حایز اهمیت است. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی دقت 2 دستگاه (Cone beam computed tomography) CBCT در تشخیص تحلیل خارجی ریشه در شرایط آزمایشگاهی بود.

  مواد و روش‌ها

   این مطالعه‌ی مقطعی- تجربی در سال 1394 در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی قزوین بر روی 48 دندان تک ریشه انجام شد. در سطح باکال یا لینگوال دندان‌ها در برخی نواحی سرویکالی، میانی و اپیکالی با فرز روند به قطر 3/0 میلی‌متر تحلیل‌هایی به عمق‌های 0/15، 0/2 و 30/3 میلی‌متر شبیه‌سازی شد. سپس تصاویر CBCT با وکسل سایز 0/3 در 0/3 میلی‌متر مکعب با دو دستگاه از نمونه‌ها به عمل آمد و تصاویر توسط 4 مشاهده‌گر ارزیابی گردید. حساسیت، دقت، ویژگی و ضریب توافق بین مشاهده‌گرها تعیین شد. معنی‌داری بین نتایج با
  Z-test ارزیابی و سطح معنی‌داری 0/05 =  p valueلحاظ گردید.

  یافته‌ها

   مقایسه دقت، حساسیت و ویژگی نشان داد که بین دو دستگاه Newtom و Planmeca تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. در محل‌های مورد مطالعه و عمق‌های مختلف بین دو دستگاه، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت اما از نظر عددی میزان حساسیت برای هر دو دستگاه در ناحیه‌ی میانی بالاترین میزان و بالاترین مقدار برای ویژگی نیز مربوط به ناحیه‌ی اپیکالی بود. میزان حساسیت برای هر دو دستگاه با افزایش عمق تحلیل افزایش یافت. میزان توافق بین مشاهده‌گرها در سطح متوسط بود و بالاترین میزان توافق در ناحیه‌ی میانی و کم‌ترین توافق مربوط به ناحیه‌ی اپیکال بود.

  نتیجه‌گیری

   نوع مارک تجاری دستگاه CBCT نمی‌تواند فاکتور موثر در تشخیصی تحلیل خارجی ریشه باشد. محل و عمق تحلیل ریشه، فاکتورهای موثر در دقت تشخیصی باشند.

  کلیدواژگان: تحلیل خارجی ریشه، دقت تشخیصی، سی تی اسکن با اشعه ی مخروطی
 • جابر یقینی، امیر فرمحمدی، محمد کریمیان، مینا جمشیدی * صفحات 408-415
  مقدمه

  تنوع ژنتیکی در سایتوکین‌هایی مانند اینترلوکین α1 و اینترلوکین 1β از طریق تغییر در پاسخ ایمنی در بیماری‌های التهابی مثل پریودنتیت مزمن نقش دارد و ریسک ابتلا به این بیماری را تغییر می‌دهد. هدف این مطالعه، بررسی ارتباط پلی مورفیسم‌های ژنتیکی 4845G>T اینترلوکین 1α و 3954C>T اینترلوکین 1β با ریسک ابتلا به پریودنتیت مزمن می‌باشد.

  مواد و روش‌ها

  در این مطالعه‌ی مورد- شاهدی، 266 شرکت‌کننده از مراجعین به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در سال 1398 شامل 133 فرد سالم و 133 فرد مبتلا به پریودنتیت مزمن وارد مطالعه شدند، ژنوتایپ نمونه‌های خون افراد شرکت‌کننده در محل پلی‌مورفیسم فوق با روش PCR-RFLP تعیین شد. میزان ارتباط پلی مورفیسم‌های مورد مطالعه با پریودنتیت مزمن توسط آزمون رگرسیون لوجستیک محاسبه شد. سطح
  0/05 > p value از لحاظ آماری معنی‌دار بود.

  یافته‌ها

   آنالیز داده‌ها وجود ارتباط معنی‌دار بین ژنوتایپ‌های CT، TT و آلل T پلی مورفیسم 3954C>T اینترلوکین 1β و افزایش ریسک ابتلا به پریودنتیت مزمن و عدم وجود ارتباط معنی‌دار بین پلی مورفیسم 4845G>T از اینترلوکین 1α و خطر ابتلا به پریودنتیت مزمن را نشان داد.

  نتیجه گیری

  بر اساس داده‌های فوق پلی‌مورفیسم 3954C>T فاکتور خطر برای پریودنتیت مزمن به شمار می‌رود و به عنوان یک بیومارکر بالقوه برای غربالگری افراد مستعد به این بیماری می‌باشد.

  کلیدواژگان: پریودنتیت مزمن، اینترلوکین 1، پلی مورفیسم ژنتیکی
 • مهسا کیانی فر * صفحات 416-422
  مقدمه

  مولرهای اول به عنوان اولین دندان‌هایی که رویش می‌یابند دارای پیچیده‌ترین سیستم ریشه و مورفولوژی کانال و از مستعدترین دندان‌ها نسبت به پوسیدگی و تخریب هستند. هدف این مطالعه، تعیین فراوانی تنوعات مورفولوژیک کانال و ریشه‌ی مولر اول مندیبل در تصاویر (Cone beam computed tomography) CBCT می‌باشد تا بتوان با شناخت بهتر آناتومی ریشه و کانال دندان مولر، درمان مناسب را انجام داد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه‌ی مقطعی و توصیفی، تنوع مورفولوژیک کانال و ریشه مولر اول مندیبل در 170 نمونه از تصویر رادیولوژی CBCT بیماران شهر اراک در سال 1400 مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه، سن و جنس فرد، تعداد ریشه‌ها و کانال‌های مولر اول مندیبل، مورفولوژی کانال در هر ریشه، وجود کانال میدمزیال و وجود ریشه دیستولینگوال نیز بررسی شد. در انتها نیز جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص‌های فراوانی و درصد و جهت مقایسه فراوانی‌ها از آزمون Chi-square استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین سنی در افراد مورد مطالعه، 2/39 سال بود. افراد شامل 86 زن و 84 مرد بودند. بیشترین نمونه‌ی دیده شده، دندان مولر دو ریشه و سه کاناله بود. از نظر مورفولوژی کانال در ریشه‌ی مزیال، شایع‌ترین مورفولوژی کانال، نوع 4 و سپس نوع 2 بود. از نظر مورفولوژی کانال در ریشه‌ی دیستال، شایع‌ترین مورفولوژی کانال،
  نوع 1 بود. در نمونه‌های مورد مطالعه، در 99/4 درصد موارد، کانال میدمزیال یافت نشد و در 94/7 درصد موارد، ریشه‌ی دیستولینگوال یافت نگردید.

  نتیجه گیری

  دندان مولر دو ریشه و سه کاناله بدون کانال میدمزیال و بدون ریشه‌ی دیستولینگوال شایع‌ترین مورد یافت شده در مطالعه‌ی حاضر بود. شایع‌ترین مورفولوژی کانال در ریشه‌ی مزیال، نوع 4 و شایع‌ترین مورفولوژی کانال در ریشه‌ی دیستال، نوع 1 بود.

  کلیدواژگان: مولر، کانال ریشه، تصاویر توموگرافی کامپیوتری، مورفولوژی
 • بتول هاشمی بنی*، مریم خروشی، سعید کرباسی، فریبا حیدری، محمدرضا فروغی صفحات 423-430
  مقدمه

  در مهندسی بافت، یک ماده متخلخل به عنوان ماتریکس خارج سلولی یا داربست برای رشد سلول‌ها تهیه شده و سپس عوامل رشد روی آن‌ها قرار می‌گیرند و ارزیابی سمیت داربست‌های تهیه شده ضرورت دارد لذا در این مطالعه سمیت سلولی داربست نانوکامپوزیتی پلی هیدروکسی بوتیرات/کیتوسان/بیوگلاس بر سلول‌های شبه استیوبلاست انسان (رده‌ی سلولی SAOS-2) مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش‌ها

  این مطالعه از نوع تجربی– آزمایشگاهی بوده و در سال‌های 1396-1397 در دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. داربست نانوکامپوزیتی پلی هیدروکسی بوتیرات/ کیتوسان/ بیوگلاس به روش الکتروریسی تهیه گردید. بررسی مورفولوژی و پراکندگی قطر نانوالیاف و شناسایی نانوذرات بیوگلاس در ساختار الیاف با روش SEM انجام گرفت. در روزهای 3، 5، 7 بقاء سلول‌ها از طریق MTT assay بررسی گردید. در این مطالعه روش آنالیز آماری واریانس یک طرفه Kruskal-wallis مورد استفاده قرارگرفت.

  یافته‌ها

   نتایج تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان دادکه الیاف داربست ساختاری کاملا متخلخل وبدون هیچ گونه بید داشته و یکنواختی الیاف مشخص است. به علاوه در داربست پلی هیدروکسی بوتیرات/کیتوسان/ نانوذرات بیوگلاس در مقایسه با گروه‌های بدون بیوگلاس با افزایش زمان کشت بقاء و تکثیر سلولی افزایش داشته است (0/05 ≥ p value).

  نتیجه گیری

   داربست پلی هیدروکسی بوتیرات/ کیتوسان/ نانوذرات بیوگلاس بر سلول‌های رده شبه استیوبلاست تاثیر سمی ندارد و می‌تواند به عنوان کاندید مناسبی جهت کاربرد در مهندسی بافت مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: هیدروکسی بوتیرات، بیوگلاس، کیتوسان، استئوبلاست، سمیت سلولی
 • محمدمصطفی آقامحسنی *، شیرین زهرا فرهاد صفحات 431-440
  مقدمه

  سلول‌های بنیادی و مهندسی بافت پتانسیل بالایی را از زمان معرفی، در درمان بیماری‌های پریودنتال نشان داده‌اند. سلول‌های بنیادی مزانشیمی، سلول‌های تمایز نیافته‌ای هستند که که می‌توانند به بافت‌های مختلفی تمایز پیدا کنند. هدف این مطالعه، بررسی اثربخشی انواع مختلفی از این سلول‌ها در درمان نقایص پریودنتال می‌باشد.

  شرح مقاله

   سلول‌های بنیادی مزانشیمی در اطراف بافت‌های مختلفی وجود دارند و می‌توان از منابع مختلف داخل دهانی یا خارج دهانی از آن‌ها برای پروسه‌های بازسازی بافت پریودنشیم استفاده کرد. از میان سلول‌های بنیادی خارج دهانی، سلول‌های بنیادی مغز استخوان و پس از سلول‌های بنیادی بافت چربی نتایج امیدوار‌کننده‌ای در خصوص توانایی این سلول‌ها در بازسازی پریودنشیم نشان داده‌اند. از میان منابع داخل دهانی، سلول‌های بنیادی مزانشیمی لیگامان پریودنتال و پس از آن سلول‌های پالپ دندانی نتایج و توانایی بیشتری را در مقایسه با بقیه‌ی انواع سلول‌ها جهت بازسازی بافت پریودنشیم نشان داده‌اند. سلول‌های بنیادی لیگامان پریودنتال همچنین توانسته‌اند الیاف شارپی را در پروسه‌های بازسازی پریودنشیم در مطالعات مخلتف به وجود آورند.

  نتیجه گیری

  سلول‌های بنیادی مزانشیمی نتایج امیدوارکننده‌ای را جهت استفاده در پروسه‌های بازسازی بافت پریودنتال نشان داده‌اند. اگرچه با توجه به مطالعات محدود بالینی و پیش بالینی انجام شده تاکنون، برای استفاده‌ی بالینی از این سلول‌ها به مطالعات بیشتری نیاز می‌باشد.

  کلیدواژگان: مهندسی بافت، بیماری های پریودنتال، سلول های بنیادی مزانشیمی، لیگامان پریودنتال
 • فتانه قربانی جوادپور * صفحات 441-446
  مقدمه

   اپن بایت قدامی، یک مال‌اکلوژن چند عاملی بوده و به یک چالش بین متخصصین ارتودنسی تبدیل شده است. بر اساس عامل ایجادکننده، به دو نوع دندانی و اسکلتی تقسیم شده و به اشکال قدامی و خلفی (یک‌طرفه یا دوطرفه) دیده می‌شود. در اکثر بیماران دارای اپن‌بایت دندانی، عامل ایجادکننده‌ محیطی بوده که شامل عادات دهانی، تانگ تراست، تنفس دهانی و زبان بزرگ می‌باشد. در مورد اپن‌‌بایت اسکلتال رشد بیش از حد ماگزیلا در بعد عمودی عامل اتیولوژیک بوده که به دنبال آن چرخش روبه پایین و عقب مندیبل دیده می‌شود.

  گزارش مورد

   بیمار، خانمی 27 ساله دارای اپن‌بایت قدامی به همراه یک دندان کانین نهفته در فک بالا و فقدان مادرزادی پرمولر دوم سمت چپ پایین و دندان‌های مولر و کانین شیری باقی‌مانده به ترتیب در سمت چپ پایین و بالا که در سال 1395 جهت مشاوره‌ی ارتودنسی به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تهران مراجعه داشتند. درمان ارتودنسی ایشان با سیستم MBT اسلات 22 (ارتوارگانایزر) انجام گردید و با کمک سیم استیل قطعه‌ای سایز 14 استیل نیروهای اکستروزیو به دندان کانین نهفته برای رویش بیشتر اعمال گردید و بستن فضاهای فک پایین و اصلاح اوربایت بیمار توسط سیستم لوپ آرچ وایرسیم مقطع چهارگوش 22 × 16 استیل انجام شد. دندان‌های کشیده شده شامل: مولر چپ شیری باقی‌مانده و پرمولر دوم سمت راست در فک پایین و پرمولرهای اول بالا، از فضای آن‌ها جهت عقب بردن دندان‌های قدامی و اصلاح اپن‌بایت بیمار استفاده شد. به بیمار جهت اصلاح عقب‌رفتگی چانه، درمان جراحی چانه توصیه شد ولی نپذیرفتند. 

  نتیجه‌گیری

   در این روش ما از درمان ارتودنسی به تنهایی به جای جراحی ارتوگناتیک جهت اصلاح اپن‌بایت استفاده کردیم.

  کلیدواژگان: اپن بایت، کانین، نهفته، دندان شیری، ماگزیلا
|
 • Fatemeh Eskandari, Nasim Esnaashari *, Roshanak Ghaffari, Seyedeh Leila Mousavizadeh Mobarakeh Pages 321-329
  Introduction

   Due to the increased prevalence of third molar impaction and the complications and existence of disagreements regarding the predicting factors for the impaction of this tooth, the aim of this study was to evaluate the relationship between the position of the mandibular third molar with different vertical skeletal dimensions on the panoramic images.

  Materials and Methods

  This cross sectional study was carried out on lateral cephalogram and orthopantomogram records of 130 orthodontic patients visiting to Isfahan (Khorasgan) University Dental School. Age range of the sample was 20-35 years. Various facial forms were determined with mandibular plane angle (SN-GoGn), jarabak index and Y-axis; S-GN– Frankfort plane. Beta angle; which is the angle between intersecting long axis of mandibular second molar and mandibular third molar was measured to determine the angle of eruption of mandibular third molar. Eruption pattern was classified as per Pell & Gregory and winter’s system. The data were analyzed by Chi-square test (p value < 0.05).

  Results

  There was a significant difference in the frequency distribution of growth pattern on the left side of the jaw (p value = 0.048). There was no significant difference in the frequency distribution of the eruption pattern in the right side of the jaw (p value = 0.11). There was no significant difference in the frequency distribution of eruption surface in the right face between different facial forms (p value = 0.49) But on the left side of the jaw there was a significant difference between the three facial forms (p value = 0.049). Frequency distribution of mandibular third molar impaction was significantly different between the three facial forms (p value = 0.03). There was no significant difference between the three facial forms in terms of frequency of eruption angle in the right side of the jaw (p value = 0.25) and also in the left side of the jaw (p value = 0.15).

  Conclusion

  The incidence of impaction was significantly more in patients with long face than in other two groups. The prevalence of surface and pattern of third molar eruption in only one side of jaw was significantly different between the three facial forms. There was no significant difference between the frequency of angle of eruption and facial skeletal types in both jaws.

  Keywords: Skeletal, Third molar, Mandible, Impaction, Vertical dimension
 • Ehsan Aliabadi *, Ahmad Homayoon, Hamidreza Eftekharian Pages 330-337
  Introduction

   With regards to the usage of local anesthetic drugs in hypertensive patients, this study is designed for comparing the effects of mepivacaine 3% and prilocaine 3% + felypressin in hemodynamic changes after inferior alveolar nerve block to help dental practitioner select anesthetic solutions for hypertensive patients considering their hemodynamic effects in order to provide patient safety.

  Material and Methods

   In this double blind clinical trial 32 patients were referred to oral and maxillofacial surgery department of Shiraz dentistry school in 2021 were divided into 2 groups with 16 patients in each group. In first group, inferior alveolar nerve block was accomplished by mepivacaine 3% and in the other group, prilocaine 3% and felypressin. Then systolic and diastolic blood pressure, heart rate and oxygen saturation were measured at 4 different time points consisting of before injection, immediately after injection, 10 minutes after injection and 30 minutes after tooth extraction. The data were analyzed by ANOVA and T-test (p value < 0.05).

  Results

  There were no statistically significant differences in systolic blood pressure, diastolic blood pressure, heart rate and oxygen saturation changes between mepivacaine and prilocaine groups during all four sampling time points. But in each group, individually there were significant differences in systolic and diastolic blood pressure, heart rate and oxygen saturation in different times. In addition mepivacaine causes a significant increase in systolic blood pressure immediately after injection but in contrast prilocaine + felypressin didn’t do so.

  Conclusion

    We recommend prilocaine + felypressin in comparison with mepivacaine for local anesthesia in hypertensive patients.

  Keywords: Mepivacaine, Prilocaine, Felypressin, Hemodynamic changes
 • Sara Fotoohi Ashin, Davoud Ghasemi Toodeshkchooie *, Mehrdad Barekatein Pages 338-347
  Introduction

   Due to the prevalence of the use of  oral liquid medications in children with chronic diseases (asthma, heart problems, seizures and kidney problems) and also in children with transient diseases (influenza, colds, tonsillitis, ear infections, sinusitis and seasonal allergy) and due to the fact that several studies have shown that children’s' common medications affect topography and enamel structure, and composite bonding is dependent on enamel structure, the aim of this study was to investigate the effect of oral liquid medications used in children on composite bond strength to primary canine dental enamel.

  Methods and materials

   In this experimental-laboratory study, 90 teeth were divided into 9 groups, 8 drug groups and 1 control group (artificial saliva). Each group of 10 teeth was immersed
  3 times a day for 1 minute in 10 ml of the desired drug. After 7 days and after
  14 days, 5 teeth from each group were bonded with composite and their shear bond strengths were measured. Data were analyzed by one-way ANOVA, paired T-test and Pearson correlation coefficient tests. (α = 0.05).

  Results

  In all groups, in comparison with the control group, the mean bond strength was not significantly different in the first and second weeks (p value > 0.05). Also, there was no significant difference between the mean composite shear bond strengths in each of the nine groups in the first and second weeks (p value > 0.05). Pearson correlation coefficient showed that there was no significant relationship between PH value with shear bond strength of composite in first weeks (p value = 0.53) and second
  (p value = 0.83).

  Conclusion

  Based on this study, short-term use (up to 14 days) of medications did not significantly change the shear bond strength of the composite to enamel.

  Keywords: Primary teeth, Shear strength, Composite resins
 • Golnoush Momeni, Ehsan Rafiei *, Parisa Ranjbarian, Sajad Babaei Pages 348-355
  Introduction

  Preserving the natural tooth by endodontic treatment or tooth extraction and implantation is an important dilemma that requires careful evaluation of the factors that affect the final treatment and patients' quality of life. The aim of this study was to evaluate the quality of life related to oral health after single tooth implant treatment in comparison with endodontic treatment.

  Materials and Methods

  This study is a cross-sectional analytical study to evaluate the quality of life of
  80 patients referred to Isfahan Azad Dental School in 1399-1400 in two groups (endo and implant) whose anterior teeth have been endodontically treated and had also a history of anterior single tooth implant with functional crown in a recent year, with using Oral health-related quality of life questionnaire (OHIP-12). The collected data were analyzed using Shapiro-Wilk test and independent T-test with an error level of 0.05% (p value < 0.05).

  Results

  Mean patient's oral health-related quality of life after single tooth implant and after endodontic treatment was respectively 16.95 and 16.83 and all the studied parameters were shown to be above average. There was no significant difference between the type of treatment and patient's oral health-related quality of life (p value = 0.885). There was a significant difference between patient's gender and oral health-related quality of life in implant treatment (p value = 0.036).

  Conclusion

  The oral health-related quality of life after single tooth implant treatment was comparable to endodontic treatment in patients and it was higher than average in both treatments.

  Keywords: Quality of life, Dental implant, Root canal therapy
 • Sajad Babaei, Mehrdad Kazemian *, Fateme Aghaee, Arash Ghodousi Pages 356-364
  Introduction

  Dentists have always sought to harmonize the shapes of the teeth with the entire face based on parameters such as gender, personality, and age. The Visagism concept helps dentists to be able to create a smile that is not only for esthetics but also in harmony with all the psychological characteristics of the patient. The aim of this study was to investigate the match between smile design and personality traits of patients applying for smile design.

  Material and Methods

  This is a descriptive-analytical study. Standard photographs in three different modes of rest, gentle smile, and full smile were taken from 104 patients aged 30-18 years referred to the School of Dentistry of the Islamic Azad University of Isfahan in 2016 for smile design. Patients were given a questionnaire about temperament and an interview questionnaire for understanding their dental needs. The photos were checked by one professional observer and classified according to the Visagism concept and the photos were analyzed with the results of the questionnaire and the interview form. The Data were analyzed by Chi-square and One-Way ANOVA test (p value < 0.05).

  Results

  Consistency percentage between personality and smile was 71.1%
  (p value < 0.0001). The most consistent in these 2 factors was Phlegmatic temperament (81.1%).

  Conclusion

  Since there is a significant relationship between smile design and personality, it is recommended that in reconstructing a smile dentists should not limit themselves to aesthetic aspects from a dental point of view, but by creating a patient's psychological evaluation, create an esthetic smile plan in harmony with patients' psychological characteristics.

  Keywords: Smile, Personality, Dental esthetic
 • Mojtaba Momeni, Kamran Amini *, Ali Heidari, Mohammad Khodaei Pages 365-377
  Introduction

  The use of porous nanobiocomposite scaffolds for maxillofacial fractures and internal surface optimization of artificial grafts utilizing nanotechnology can improve cell adhesion, mechanical properties, and adsorption rate. Porous scaffolds have been the subject of numerous investigations, especially for broken and damaged parts of the facial bone. The goal of this study was to look into the biological, experimental, and numerical study of the mechanical properties of porous scaffolds under static loading conditions.

  Materials and Methods

  In this study, a bone scaffold of polycaprolactone- Fluorapatite (PCL / nFA) nanocomposite materials containing (0, 10, 20, 30 %wt.) Fluorapatite nanoparticles was designed and manufactured using a 3D printer with Fused Deposition Modelling (FDM) process. The scaffolds were designed in SolidWorks software with 70% porosity and then transferred to Abaqus software for simulation.

  Result

   In addition, following 28 days of immersion in the simulated body fluid, the bioactivity test of pure and composite scaffolds showed that the PCL /20nFA composite sample produced the most apatite on the surface. DAPI staining and fluorescent microscopy observation, confirm cell viability on the 3D printed scaffold.

  Conclusion

  The Von Mises stress and compressive test simulations revealed that the porous scaffold model may be used for maxillofacial bone replacement and has good mechanical strength and stability.

  Keywords: Scaffold, 3D printing, Finite element analysis
 • Seyed Mohammad Razavi, Nafiseh Tadayon, Seyed Hosein Tabatabaei, Zohreh Jaafari-Ashkavandi, Laleh Maleki * Pages 378-387
  Introduction

  Odontogenic cysts and tumors are lesions found in the upper and lower jaw and oral soft tissue. The understanding and correct diagnosis of odontogenic tumors is essential because they can be invasive or recurrent in nature and even rarely show malignant changes. The aim of this study was to evaluate the frequency of odontogenic tumors in Isfahan, Shiraz and Yazd cites.

  Materials and Methods

   TThis is a cross-sectional descriptive- analytical study that was performed in the mentioned centers. The records of registered samples from the first year of establishment to 2018 have been reviewed which is approximately 18,000 cases. Samples data were extracted and recorded based on sex, age, jaw and location of involvement in affected jaw. Data were analyzed using descriptive statistics and
  Chi-square test (p value < 0.05).

  Reults

   In this study, a total of 498 odontogenic tumors were evaluated. The number of odontogenic tumors in Isfahan, Shiraz and Yazd cities was 313, 130 and 55, respectively. The mean age of the patients was 30.1 ± 15.9 and most of the patients were in the age group of 20 to 40 years and 53.4% were female. The most common sites of involvement were the right mandibular (29.1%) and then the left mandibular (28.3%) and the most common tumor was ameloblastoma (50.2%) and then complex odontoma (16.7%).

  Conclusion

  Due to the frequency observed for odontogenic tumors, understanding the clinical and pathologic features of these lesions is essential for rapid and appropriate diagnosis and treatment.

  Keywords: Odontogenic tumors, Frequency, Maxilla, Mandible
 • Homeyra Mardani *, Bahareh Rashnavadi, Noshin Afshar Moghadam Pages 388-397
  Introduction

  Squamous cell carcinoma is the most common type of oral cancer that shows certain tissue changes. Laminin-5γ2 is a protein that plays a central role in migration of the neoplastic cells during tumor invasion. Expression of this protein in cells and stroma adjacent to tumor can confirm the cellular invasion. The aim of this study was to evaluate stroma in verrucous carcinoma and squamous cell carcinoma of the mouth using two markers α SMA and laminin 5 gamma 2.

  Material and methods

  In this retrospective descriptive-analytical study, 60 samples were selected with the diagnosis of squamous cell carcinoma and verrucous oral carcinoma. Then, two markers of α SMA and laminin 5 gamma 2 were examined in epithelium and mesenchymal stroma by immunohistochemistry. The vasculature was used as a positive immunoreactivity control for alpha-smooth muscle and the normal mucosa was used to control the positive immunoreactivity of laminin 5 gamma 2. The results were analyzed using Chi-square and Spearman correlation tests (α = 0.05).

  Result

  Out of 31 SCC samples, 80.6% showed laminin 5 gamma 2 and 90.3% showed alpha smooth and out of 9 samples of varocus carcinoma, 66.7% showed laminin 5 gamma 2 and 77.8% showed alpha smooth actin. The higher the positive percentage of laminin, the higher the percentage of positive α SMA.

  Conclusion

  Expression of alpha smooth muscle actin and lamminin 5 gamma 2 was significantly higher in oral squamous cell carcinoma and there exists a correlation between expression of alpha smooth muscle actin and the increase in myofibroblasts takes place during the carcinogenesis process.

  Keywords: Carcinoma, Squamous cell, Verrucous carcinoma, Laminin-5 gamma 2 protein
 • Marjan Bolbolian, Mahsa Esfehani *, Neda Hajihassani, Zohreh Khalili, Mahshid Mobini, Maryam Tofangchiha Pages 398-407
  Introduction

  External root resorption is a clinical problem that is difficult to diagnose, therefore radiographic examination is important for diagnose. The purpose of this study was comparing the diagnostic accuracy of 2 Cone Beam Computed Tomography in detecting of external root resorption, in vitro.

  Methods and materials

   This study was done on 48 single-rooted teeth. Cavities of 0.3, 0.2 and 0.15 mm in depth with round bur 0.3 mm were drilled on buccal and lingual surfaces in the cervical, middle and apical thirds of some of roots. Then CBCT were taken and 4 observers assessed the scans. Sensitivity, specificity and Kappa value were determined. The statistical analysis was performed with the z-test.P<0.05 was significant.

  Result

  In comparison of the accuracy, sensitivity and specificity of the two devices, there was no significant difference. In the apical, mid
  dle and cervical as well as at various depths there was no significant difference between the two devices, but numerically point of view, the sensitivity for both devices in the midsection, was in the highest amount. The highest value for the specificity is related to the apical region. For both devices, the sensitivity level GBJ, by increasing the depth. The lowest agreement between observers was 0.61. The highest agreement rate was in the middle section and the least amount of agreement was related to the apical region.

  Conclusion

    CBCT brand type is not effective factor in the detection of external root resorption. The location and depth of external root resorption can be effective factors in diagnostic accuracy.

  Keywords: External, root resorption, Diagnostic, accuracy, Cone beam computed tomography
 • Jaber Yaghini, Amir Farmohammadi, Mohammad Karimian, Mina Jamshidi * Pages 408-415
  Introduction

  Genetic diversity in cytokines such as interleukin α1 and interleukin 1β is involved in altering the immune response in inflammatory diseases such as chronic periodontitis and changes the risk of this disease. The aim of this study was to investigate the association of genetic polymorphisms 4845G> T interleukin 1α and 3954C> T interleukin 1β with the risk of chronic periodontitis.

  Materials and Methods

  Participants including 133 healthy individuals and 133 individuals with chronic periodontitis referred to Isfahan Dental School, were included in the study. The genotype of blood samples at the site of the above polymorphism was determined by PCR-RFLP method. The relationship between the studied polymorphisms and chronic periodontitis was calculated by logistic regression test. Statistical analyzes were performed by SPSS software. The p value level < 0.05 was statistically significant.

  Results

  Data analysis showed a significant relationship between CT and TT genotypes and T allele of polymorphism 3954C> T interleukin 1β and increased risk of chronic periodontitis and no significant relationship between polymorphism 4845G> T of interleukin 1α and the risk of Showed chronic periodontitis.

  Conclusion

   Based on the above data, T> 3954C polymorphism is a risk factor for chronic periodontitis and serves as a potential biomarker for screening people prone to
  this disease.

  Keywords: Chronic periodontitis, Interleukin 1, Genetic polymorphism
 • Mahsa Kianifar * Pages 416-422
  Introduction

  As the first teeth to erupt, first molars have the most complex root system and canal morphology and are among the most susceptible teeth to decay and destruction.

  Materials and methods

  In this descriptive cross-sectional study, the morphological variation of the mandibular first molar canal and root was investigated in 170 CBCT radiology image samples. In this study, the age and gender of the individual, the number of roots and canals of the mandibular first molar, the morphology of the canal in each root, the presence of the midmesial canal and the presence of the distolingual root were also investigated. In the end, frequency and percentage indicators were used to analyze data and chi-square test was used to compare frequencies.

  Findings

  The average age of the subjects studied was 39.2 years. The subjects included 86 women and 84 men. The most seen sample was a molar tooth with two roots and three canals. In terms of canal morphology in the mesial root, the most common canal morphology was type 4 and then type 2. In terms of canal morphology in the distal root, the most common canal morphology was type 1. In the studied samples, midmesial canal was not found in 99.4% of cases and distolingual root was not found in 94.7% of cases.

  Conclusion

  Two-rooted and three-channel molar without midmesial canal and without distolingual root was the most common case found in this study. The most common canal morphology in the mesial root was type 4 and the most common canal morphology in the distal root was type 1.

  Keywords: Molar, root canal, computed tomography images, morphology
 • Batool Hashemi-Beni *, Maryam Khoroushi, Saeed Karbasi, Fariba Heidari, Mohamad Reza Foroughi Pages 423-430
  Introduction

  In tissue engineering, a porous material is applied as the extracellular matrix or scaffold for cell growth. Then growth factors are added to this scaffold whose cytotoxicity must be assessed. In this study, the cytotoxicity effects of polyhydroxybutyrate/chitosan/bioglass nanocomposite scaffolds on human osteoblast-like cells (SAOS-2 cells) are explored.

  Materials and Methods

  This study was experimental and was done in Isfahan Dental School. The polyhydroxybutyrate/chitosan/bioglass nanocomposite scaffold was fabricated using the electrospinning method. Scanning Electron Microscopy (SEM) analysis was used to evaluate the morphological characteristics of the nanofibers and their diameter distribution. Additionally, bioglass nanoparticles in the fibers were identified via SEM. The MTT assay was performed to assess cell viability after 3, 5, and 7 days. The collected data were analyzed using SPSS 20.0 through statistical tests including Kruskal-Wallis test (p value ≤ 0.05).

  Results

  According to SEM images, the scaffold fibers were fully porous and no beads were observed. Furthermore, the polyhydroxybutyrate/chitosan/bioglass scaffold showed greater cell viability and proliferation compared to the groups lacking bioglass.

  Conclusion

  The polyhydroxybutyrate/chitosan/bioglass scaffold has no cytotoxic effect on osteoblast– like cells.

  Keywords: Hydroxybutyrate, Bioglass, Chitosan, Osteoblast, Cytotoxicity
 • Mohammad Mostafa Aghamohseni *, Shirin Zahra Farhad Pages 431-440
  Introduction

  Stem cells and tissue engineering have shown great potential in the treatment of periodontal diseases since their introduction. Mesenchymal stem cells are undifferentiated cells that can differentiate into different tissues. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of different types of these cells in the treatment of periodontal defects.

  Description

  Mesenchymal stem cells exist around different tissues and can be obtained and used from different intraoral or extraoral sources for periodontal tissue regeneration procedures. Among extracellular stem cells, bone marrow stem cells followed by adipose tissue stem cells have shown promising results regarding the ability of these cells to regenerate the periodontium. Among intraoral sources, periodontal ligament mesenchymal stem cells and then dental pulp cells have shown more results and ability compared to other cell types to regenerate periodontal tissue. Periodontal ligament stem cells have also been able to generate sharpey fibers in periodontal regeneration procedures in various studies.

  Conclusion

  Mesenchymal stem cells have shown promising results for use in periodontal tissue regeneration processes. However, due to the limited clinical and preclinical studies performed so far, more studies are needed for assessing the clinical use of these generative of cells.

  Keywords: Tissue engineering, Periodontal diseases, Mesenchymal stem cells
 • Fataneh Ghorbanyjavadpour * Pages 441-446
  Introduction

   The anterior open bite is a multifactorial malocclusion and a challenge between orthodontists. Based on the origin, divided in two types as dental and skeletal, and appear in the anterior or posterior segments, (unilateral or bilateral). Dental open-bite in the most of patients have environmental etiologic factor such as oral habits, tongue trust, mouth breathing, large tongue. In skeletal type, excessive vertical growth of the maxilla is etiologic factor and accompany with downward-backward rotation of the mandible.

  Case Report

   The case was a 27 years woman with an anterior open bite and unilateral impacted upper canine and congenital missing of lower 2nd premolar in the left side and retained 2nd lower deciduous molar and upper canine in the left side. She consulted for orthodontic treatment in Tehran Dental School of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in October of 2017.The Orthodontic treatment was down with MBT slot 22 system (USA. Orthoorganizer, inc) for apply extrusive force on impacted upper canine in left side with auxiliary 014 ss, segmented arch wire. loop arch wire technique with 16 × 22 ss rectangular continuous arch wire was used for space closing in extraction site and correction overbite. The extracted teeth were right lower 2nd premolar and left 2nd deciduous molar and 1st premolars in upper arch. As recommended advancement genioplasty for correction chin deficiency the patient refused it.

  Conclusion

   In this technique we used Orthodontic treatment alone instead of Orthognathic surgery for open bite correction.

  Keywords: Open-bite, Canine, Impacted, Deciduous tooth, Maxilla