فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی خراسان
سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 65، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • هادی براتی* صفحات 7-34

  هدف پژوهش حاضر، واکاوی ادراک دختران از تاخیر سن ازدواج و دلایل آن بود که به روش ترکیبی و طرح اکتشافی متوالی انجام شده است. مشارکت کنندگان بخش کیفی پژوهش، شامل کلیه دختران مجرد بالای 27 سال در استان خراسان جنوبی بود که به دلایل آموزشی و شغلی در شهر بیرجند سکونت داشتند. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، 13 نفر به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند و برای انتخاب نمونه آماری مناسب در بخش کمی پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و در نهایت 120 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و درنهایت تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA10 و اسمارت PLS3 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر تاخیر سن ازدواج دختران استان خراسان جنوبی را می توان در قالب چهار عامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و جمعیت شناختی تحلیل و تبیین کرد که در این بین عوامل اقتصادی (54/0) و فرهنگی (51/0) نسبت به عوامل اجتماعی و جمعیت شناختی، نقش بیشتری در تبیین پدیده تاخیر سن ازدواج دختران در استان خراسان جنوبی دارد. نتایج پژوهش نشان داد که استقلال مالی دختران و از طرف دیگر، عدم اشتغال دختران به عنوان مهم ترین مولفه اقتصادی موثر بر تاخیر سن ازدواج دختران و همچنین آداب و رسوم و نگرش منفی نسبت به مقوله ازدواج، به عنوان مهم ترین مولفه های فرهنگی موثر بر تاخیر ازدواج دختران استان خراسان جنوبی محسوب می شود. بر مبنای نتایج حاصل از این پژوهش، به منظور کاهش سن ازدواج دختران، مدیران و سیاست گذاران استانی، می بایست نگاه ویژه ای به حل مسایل اقتصادی و فرهنگی دختران استان خراسان جنوبی داشته باشند.

  کلیدواژگان: واکاوی، ادراک دختران، ازدواج، تاخیر سن ازدواج
 • ابولفضل سرگزی، وجیهه هوشیار* صفحات 35-64
  آستان قدس رضوی به سبب انتساب به بارگاه ملکوتی ثامن الحجج، حضرت علی بن موسی الرضا (علیه آلاف التحیه و الثناء)، به عنوان مهم ترین مرکز مذهبی ایران در جهان اسلام شناخته شده است. نقش مدیران سازمانی در رسیدن به این هدف والا، نقشی بی بدیل و انکارناپذیر است و از ایشان انتظار می رود با بهره گیری از حداکثر توان خود و ظرفیت های موجود، به حل چالش ها و اصلاح نارسایی های موجود بپردازند. پژوهش حاضر به منظور شناسایی و تبیین شایستگی های مدیران راهبردی سازمان آستان قدس رضوی جهت تصدی پست های مدیریتی، گزینش و انتخاب مدیران بر اساس آن و تبیین شاخص های اولیه ارزیابی، آموزش و توسعه آن ها صورت گرفت. بدین منظور چهار سوال تحقیق مورد بررسی قرار گرفت: 1. شایستگی مدیران راهبردی حرم شامل چه ابعادی است؟ 2. مولفه های تشکیل دهنده ابعاد شایستگی های مدیران راهبردی حرم کدامند؟ 3. آیا مدل استخراج شده از پژوهش، معتبر است؟ 4. اولویت بندی شایستگی های مدیران راهبردی حرم چگونه است؟ روش تحقیق پژوهش، روش تحقیق ترکیبی است. در بخش کیفی پژوهش با تعدادی از خبرگان و مدیران ستادی حرم مطهر مصاحبه به عمل آمد و برای تحلیل مصاحبه ها، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. مدل نهایی در قالب 10 بعد، شامل (برنامه ریزی، سازمان دهی، رهبری، بسیج منابع و امکانات، دانش، مهارت های فنی، تعهدات ایمانی، مهارت های ارتباطی، مهارت های درون فردی و مهارت های ادراکی) و 43 مولفه استخراج شد؛ سپس در قسمت کمی پژوهش جهت سنجش مدل پرسش نامه ای بین 98 نفر از مدیران و مسوولین حرم مطهر رضوی توزیع شد. جهت بررسی روایی، از عاملی تاییدی استفاده شد که مقادیر به دست آمده بیانگر روایی ابزار بود. همچنین، جهت پایایی ابزار با آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. درنهایت تحلیل داده ها به روش مدل معادلات ساختاری و آزمون رتبه ای فریدمن و با استفاده از نرم افزار Smart pls انجام گرفت. نتایج نشان داد تمامی ابعاد و مولفه های شایستگی ها مورد تایید است. در مرحله بعد برای اولویت بندی ابعاد و مولفه های شایستگی های مدیران، از روش آزمون فریدمن استفاده شد که ابعاد شایستگی  به ترتیب اولویت عبارتند از: تعهدات ایمانی، مهارت های فنی، سازمان دهی، بسیج منابع و امکانات، برنامه ریزی، مهارت های ارتباطی، مهارت های اداراکی، رهبری، دانش و مهارت های درون فردی.
  کلیدواژگان: شایستگی مدیران، مدل شایستگی، آستان قدس رضوی
 • روح الله دانشیار، محمد بهنام فر*، سیدمهدی رحیمی، حامد نوروزی صفحات 65-86
  با توجه به اهمیت گویش هزارگی که از مهم ترین و قدیمی ترین گویش های خراسان بزرگ است و با عنایت به کاربرد کنایات در گویش ها که از جنبه های زبان شناسی، روان شناسی و جامعه شناسی حایز اهمیت است، در این جستار کوشیده ایم به این پرسش ها پاسخ دهیم که نقش جاندارانگاری واژه "دل" در ترکیبات و تعبیرات کنایی گویش هزارگی، در چه حد است و آیا می شود جاندارانگاری "دل" را در ترکیبات و تعبیرات کنایی طبقه بندی کرد؟ برای پاسخ به این پرسش ها، جاندار انگاری واژه دل را که از واژه های محوری در این گویش است، در کنایات گویش هزارگی بررسی و تحلیل کرده ایم. این پژوهش با روش توصیفی و با رویکرد تحلیل محتوا انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ترکیبات و تعبیرات کنایی "دل" در گویش هزارگی، دارای "انسان انگاری"، "حیوان انگاری" و "انسان/ حیوان انگاری" است و از این میان، انسان انگاری دل، بسامد و اهمیت بیشتری دارد؛ حتی در انواع دیگر جاندارانگاری نیز رد پای انسان خیلی برجسته است که بیانگر قدرت تخیل گویشوران این گویش است که برای پدیده های بی روح، روح قایل می شوند و دل را مانند انسان، حیوان و موجودات زنده قلمداد می کنند.
  کلیدواژگان: زبان و ادبیات عامه، گویش های خراسان بزرگ، گویش هزارگی، جاندارانگاری، آنیمیسم
 • کلثوم قربانی جویباری*، راضیه هنرمند صفحات 87-114
  ادبیات عامیانه، جلوه های گوناگون از فرهنگ و تمدن هر قومی است که به شکل افسانه، قصه، ترانه و... تجلی می یابد. افسانه های بیرجند نیز نمونه گویا و مهمی از نمایش بیرونی فرهنگ مناطق کویری ایران است. این مقاله بر آن است تا با بررسی مولفه های فانتزی در افسانه های بیرجند با شیوه تحلیلی توصیفی به این پرسش ها پاسخ دهد که 1. بسامد چه نوع فانتزی و چه شخصیت و قهرمانی در افسانه های بیرجند بیشتر است؟ 2. شگردهای موجود در افسانه های بیرجند برای پیوند دنیای واقعی و شگفتانه کدام است؟ با بازنمایی ویژگی های فانتزی در بیست و سه افسانه بیرجند این نتایج حاصل شد که پنج افسانه از بیست و سه افسانه، از نوع فانتزی جانوری هستند. شخصیت ها ایستا هستند و جز انسان، گاهی دیوها و موجودات فراطبیعی نیز نقش بازی می کنند و حالات انسانی به آن ها منسوب می شود. این شخصیت ها با کارکردها و شگرد سحر و جادو به هدف می رسند. همواره شخصیت های اصلی و فرعی همراه یکدیگرند و با شگردهای عجیب و جادویی و انجام امور شگفتانه، قصه را به پایان می برند. طرح و ساختار این افسانه ها ساده اند و همه این قصه ها دارای پیام مستقیم و غیر مستقیم است و هر خواننده با توجه به شرایط روحی و اجتماعی و فضای افسانه برداشتی آزادانه از آن دارد و غالب افسانه ها مفاهیم اجتماعی را به خواننده منتقل می کنند که خود بیانگر ویژگی چندصدایی این افسانه هاست و همچنین برخی از آن ها با توجه به شرایط اقلیمی و اجتماعی از نوع آگاهی گر هستند.
  کلیدواژگان: ادبیات عامه، افسانه های بیرجند، فانتزی، ادبیات شگرف
 • حمزه کاوسی، منیره کاظمی راشد*، سید حسین رئیس السادات، شهرزاد ساسانپور صفحات 115-156
  شهر مشهد در بین سال های 1313 تا 1320ش. و در دوره استانداری فتح الله پاکروان دچار تغییرات زیادی شد. مقاله حاضر حول این تحولات به این پرسش اساسی پاسخ می دهد که اقدامات عمرانی پاکروان چه نقشی در تغییرات فضای شهری مشهد داشته است. بحث اصلی بر تاسیس اماکن جدید و تعدد آن در شهر مشهد تمرکز دارد؛ با این واقعیت که نوعی جهش یا تکامل را در توسعه اماکن شهری در این دوره شاهد بوده ایم. به طورکلی این اماکن شامل سه دسته می شوند: 1. موسسات آموزشی، فرهنگی و بهداشتی، 2. کارخانه ها و 3. خیابان ها و میدان ها که هرکدام از آن ها نقش مهمی در توسعه شهر داشته اند. این عوامل علاوه بر گسترش فضای شهری، باعث ارتقای سطح فرهنگ شهرنشینی، جمعیت پذیری، جذب نیروی کار و دسترسی راحت مردم به نقاط مختلف شهر می شدند. مولفه های گسترش مشهد عبارت اند از: 1. چگونگی گسترش موسسات تمدنی جدید در شهر، 2. ورود افکار و اندیشه های نو در رابطه با شهرسازی. در این مقاله به توصیف و تحلیل مصداق های توسعه فضای شهری مشهد و مسایل پیرامون آن پرداخته شده و از این رو بر اساس ماهیت موضوع، این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای و اسنادی ارایه شده است.
  کلیدواژگان: توسعه فضای مشهد، مشهد، فتح الله پاکروان، عمران مشهد، استانداران خراسان
 • حمیدرضا وردی*، محمد ولی پور، فاطمه بیدختی صفحات 157-184

  مبانی اعتقادی یک مکتب بیان می کند که چه برنامه ای برای تربیت افراد معتقد به آن مکتب باید طراحی شود تا به انسان ها کمک کند بر مبنای یک استدلال منطقی؛ یعنی ارتباط مبانی اعتقادی و برنامه تربیتی، محتوای آموزشی و تربیتی را بپذیرند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تقوای الهی بر تقویت باورهای دینی مبتنی بر راهکارهای قرآن و نهج البلاغه در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی است. مسیله اصلی پژوهش این است که تقوای مبتنی بر قرآن کریم و نهج البلاغه به عنوان یک عنصر از عناصر دینداری چه نقشی در تعمیق باورهای دینی دانشجویان دارد؟ جامعه آماری، کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی شامل 1600 دانشجوست. حجم نمونه برای شیوه کیفی بر اساس اشباع نظری و برای شیوه کمی با توجه به جدول مورگان و کرجسی 300 نفر در نظر گرفته شده است؛ 150 نفر پسر و 150 نفر دختر از دانشجویان پردیس های تابعه این دانشگاه. روش پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی بوده است. پرسشنامه از نوع محقق ساخته بوده که بعد از تحلیل نهایی شامل 25 گویه، تهیه و در میان 300 نفر حجم نمونه مورد پژوهش به شیوه تصادفی، توزیع شد؛ سپس با استفاده از نرم افزار spss داده ها مورد سنجش و تحلیل قرار گرفت. برای سنجش کفایت نمونه از آزمون کرویت باتلر و برای پایایی از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای مقایسه میزان پایبندی به تقوای الهی و ضرورت قدردانی از خداوند در میان دانشجویان دختر و پسر از آزمون t  استفاده شده است. مقدار معناداری آزمون t در تقوای الهی 93/0. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد، تاثیرتقوای الهیبر تعمیق باورهای دینی توسط دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی به عنوان یک عنصر مهم در دینداری و تعمیق باورهای دینی، مورد پذیرش است و به آن عمل می کنند. نتایج بدست آمده از آزمون t   در جدول شماره 8 نشان می دهد کهمیانگین پاسخ های مشارکت کنندگان در تقوای الهی از نظر دانشجویان دختر و پسر، یکسان است و بین آن ها تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج کیفی بیانگر این واقعیت است که مراقبه و محاسبه، آرامش قلب، احساس مسیولیت، توکل به خداوند و توجه به قدرت الهی در امور، موجت تقویت دینداری می شود.

  کلیدواژگان: تقوا، دینداری، باورهای دینی، دین گریزی
|
 • Hadi Barati * Pages 7-34

  The present study has a mixed-methods, sequential exploratory design and aimed to explore girls' perceptions of and reasons for delaying marriage. The population of the qualitative part of the research was all the single girls over 27 years of age in South Khorasan province who lived in Birjand city for educational and occupational reasons, that using sampling method, 13 people selected as participants. The statistical population of the quantitative part of the study, using available sampling method, 90 people selected the statistical sample. Data was collected using a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire. Maxqda10 software and smart pls3 were used for data analysis. The results identified four dimensions associated with girls’ delayed age at marriage, namely economic, cultural, social, and demographic dimensions. The economic (0.54) and cultural (0.51) dimensions explained of delay marriages changes in research. Therefore, the economic dimension has a more effective role in explaining girls’ delayed marriages. In general, these dimensions explained 0.82 of the changes in the delayed marriages of girls in south Khorasan province. The results further showed that both the financial independence and, conversely, the lack of employment of girls were the most important economic components affecting girls’ delay in marrying. Moreover, customs and a negative attitude toward marriage are considered the most important cultural factors affecting girls’ marrying age in south Khorasan province. Based on the results of this research, provincial managers and policymakers should take a special look at resolving economic and cultural issues in order to reduce the marrying age of girls in south Khorasan province.

  Keywords: exploring, girls' perception, Marriage, delayed marriage
 • Abolfazl Sargazi, Vajihe Hoshyar * Pages 35-64
  After the Islamic Revolution, Astan Quds Razavi was considered throughout the Islamic world as the most important religious center of Iran because of its appointment to the royal court of Samen al-Hajj Hazrat Ali ibn Musayat al-Reza (peace be upon him). The role of organizational managers in achieving this lofty goal is an irreplaceable and undeniable one, and they are expected to use their maximum power and prevailing capacities to solve existing challenges and correct current shortcomings. The present study aimed to identify and develop the competencies of strategic managers of Astan Quds Razavi Organization for holding managerial positions, select managers based on the results, and explain the basic indicators of their evaluation, training, and development. To this end, four research questions were examined: 1) What are the dimensions of the competence of the shrine’s strategic managers? 2) What are the components of the competencies of the shrine’s strategic managers? 3) Is the model extracted from the research valid? 4) What is the prioritization of the competencies of the shrine’s strategic managers? The current research employed a combined research method. In the qualitative part of the research, a number of experts and managers of the holy shrine were interviewed. Content analysis was used. The final model was extracted in 10 dimensions (planning, organizing, leadership, mobilization of resources and facilities, knowledge, technical skills, faith commitments, communication skills, interpersonal skills, and perceptual skills) and 43 components. Then, in the quantitative part of the research, a questionnaire was distributed among 98 managers and heads of the holy shrine of Razavi to assess the model. To check the validity, a confirmatory factor was used, and the obtained values indicated the validity of the instrument. The instrument’s reliability was approved by Cronbach's alpha. Finally, data analysis was performed with structural equation modeling and Friedman's rank test using Smart PLS software. The results showed that all dimensions and components of competencies were approved. In the next step, the dimensions and components of managers' competencies were prioritized using the Farid Man test method. The dimensions of competencies in order of priority are: faith commitments, technical skills, organization, mobilization of resources and facilities, planning, communication skills, perceptual skills, leadership, knowledge, and finally interpersonal skills.
  Keywords: competence of managers, Holy Shrine Organization, Competency Model, Astan Quds Razavi
 • Ruholla Daneshyar, Mohammad Behnamfar *, Sayed Mahdi Rahimi, Hamed Noruzi Pages 65-86
  The current research has dealt concisely with the meanings of the heart, the position and role of the heart in religion, the Qur'an, hadiths, mysticism, philosophy, and literature, including the place of the heart in mysticism and literature. Given the importance of the Hazaragi dialect, one of the most important and oldest dialects in Greater Khorasan, and considering the use of allusions in dialects that are important from linguistic, psychological, and sociological aspects, we have tried to animate the word "heart," which is one of the central words in this dialect. To this end, we examined and analyzed allusions in the Hazaragi dialect. This research employed the descriptive method and a content analysis approach. The findings show that "heart" in the Hazaragi dialect has ironic combinations and expressions of "anthropology," "animalism," and "human/animalism," and among these, humanism of the heart is the most frequent and important. Even in other types of animism, the human trace is very prominent, which shows the imagination of the speakers of this dialect, who believe in soulless phenomena and consider the heart as a human, animal, and living being.
  Keywords: Common Language, Literature, Dialects of Greater Khorasan, Hazaragi Dialect, animism, Ironic Compositions, Interpretations of the Heart
 • Kolsoom GHORBANI Joybari *, Razieh Honarmand Pages 87-114
  Folk literature comprises various manifestations of the culture and civilization of each nation, demonstrated in the form of legends, stories, songs, etc. The legends of Birjand are an illustrative and important example of the external display of the culture of the desert regions of Iran. This article aims to answer the following questions by examining the fantasy components in Birjand's legends using an analytical-descriptive
  method
  1. What kind of fantasy and what characters and heroes are more frequent in Birjand's legends? 2. What are the tricks in Birjand legends to connect the real world and the wonderful world?Representing the features of fantasy in twenty-three legends of Birjand, the results indicated that five of the twenty-three legends are of the animal fantasy type. The characters are static, and other than humans, demons and supernatural beings sometimes play roles and are given human characteristics. These characters reach their goals through the functions and tricks of magic. The main and secondary characters are always with each other and end the story by doing strange and magical tricks and amazing feats. These legends have a simple design and structure, and they all have direct and indirect messages, which each reader is free to understand based on the spiritual and social conditions and the atmosphere of the legend, Most of the legends also have social concepts. convey to the reader, which itself expresses the polyphonic feature of these legends. Moreover, some of them are of the awareness type according to the climatic and social conditions.
  Keywords: popular literature, legends of Birjand, Fantasy, wonderful literature
 • Hamze Kavosi, Monireh Kazemi Rashed *, Sayyid Hossein Raeis-Sadat, Shahrzad Sasanpoor Pages 115-156
  Between 1313 and 1320 ASH and during the governorship of Fethullah Pakravan, Mashhad underwent many changes. This article examines these developments in order to answer the basic question of, “What effect did the construction measures of Pakravan have on the physical development of Mashhad?” The establishment of new places and its multiplicity in the city of Mashhad strengthen the assumption that a paradigm-shift has formed in the construction of this period. In general, these places include three categories: 1) Educational, cultural, and health institutions; 2) Factories, and 3) Streets and squares. These factors, in addition to the expansion of the urban space, have promoted the level of urban culture, populization, labor recruitment, and easy access for people to different parts of the city. According to these explanations, the components of the expansion of Mashhad are: 1) How to expand new civilizational institutions in the city; and 2) How to form new thoughts and ideas in relation to urban development. This article describes and analyzes the cases of physical expansion of Mashhad and related issues. Based on the nature of the subject, this research is presented in a descriptive and analytical method and based on library and documentary sources.
  Keywords: Physical development, Mashhad, Fethullah Pakravan, Mashhad Civil, Khorasan Governors
 • Hamidreza Verdi *, Mohammad Valipoor, Fatima Bidokhti Pages 157-184

  The belief bases of a doctrine state what type of program should be designed to train people who believe in that doctrine to help others accept the relationship between belief bases and the educational program and content based on a logical argument. The present research examined the strategies for deepening religious beliefs and piety in students of Farhangian University of South Khorasan based on the Holy Qur'an and Nahj al-Balaghah and appreciation of God. The main question addressed in this research is, “What roles do piety based on the Holy Quran, Nahj al-Balagha, and gratitude to God the Almighty as two elements of religiosity play in deepening the religious beliefs of students? The statistical population comprised all male and female students of the University of South Khorasan, which included 1600 students, and a sample size of  300 students (150 males and 150 females) from the university's subsidiary campus was selected. A researcher-made questionnaire was prepared After examining the preliminary questionnaires and included 25 items. It was randomly distributed among the 300 participants in the research sample. The data collected was measured and analyzed using SPSS software. Butler's Cruyte test was used to measure sample adequacy, and Cronbach's alpha correlation coefficient was used for reliability. T-test was used to compare the level of adherence to divine piety and the necessity of gratitude to God between male and female students. The significance value of the T-test for divine piety and gratitude was 0.93 and 0.89, respectively, indicating that the average responses of participants for divine piety were the same for males and females with no significant difference between them. Qualitative results showed that meditation and Calculation of breath, calmness of heart, sense of responsibility, trust in God, and attention to divine power in affairs are the reasons for strengthening religiosity.

  Keywords: Piety, Religiosity, religious beliefs, Escape from Religion