فهرست مطالب

تحقیقات دامپزشکی - سال هفتاد و هفتم شماره 4 (زمستان 1401)
 • سال هفتاد و هفتم شماره 4 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حدیث قادری، محمدرضا پژوهی الموتی، علی کلانتری حصاری* صفحات 203-212
  زمینه مطالعه

  امروزه گوشت یکی از نیازهای تغذیه ای بسیار مهم جامعه می باشد که قیمت آن نسبت به سایر گروه های غذایی بالاتر است. در سال های اخیر به دلیل تغییر سبک زندگی انسان ها استفاده از فرآورده های گوشتی افزایش چشم گیری یافته است. تقلبات در فرآورده های گوشتی به دلایل مختلف از جمله ارزش اقتصادی گوشت انجام می گیرد، از این رو به کارگیری روش های شناسایی سریع و دقیق این تقلبات بسیار مهم می باشد.

  هدف

  تعیین بافت های غیرمجاز با استفاده از روش بافت شناسی و همچنین تعیین گونه های غیرمجاز به کار رفته در سوسیس و کالباس های تولید شده در واحدهای تولیدی استان همدان هدف مطالعه حاضر می باشد.

  روش‎کار

  برای این کار در طول سه ماه تابستان 1400، تعداد 50 عدد نمونه از واحدهای تولیدی فعال استان همدان و موجود در سطح بازار شهر همدان جمع آوری و برای بررسی بافت شناسی و تعیین گونه حیوانی با آزمون PCR به آزمایشگاه انتقال یافت. برای آزمون بافت شناسی براساس استاندارد ملی به شماره 6103 نمونه ها به ترتیب وارد مراحل تثبیت، پاساژ بافتی (آبگیری، شفاف سازی، آغشتگی به پارافین)، بلوک گیری، برش و رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ایوزین شدند. جهت تعیین نوع گونه حیوانی استفاده شده در تولید نمونه های جمع آوری شده از روش PCR استفاده شد.

  نتایج

  وجود بافت های غیرمجاز از جمله بافت های استخوانی، بافت غضروفی (غضروف مفصلی و تنفسی)، پوست و اندام غده ای را نشان داد. همچنین نتایج آزمون PCR نشان داد در 100 درصد نمونه های با برچسب گوشت قرمز ارزیابی شده، گوشت مرغ یافت شد.

  نتیجه گیری نهایی

  وجود بافت های غیرمجاز و استفاده از گوشت مرغ در سوسیس و کالباس های با برچسب گوشت قرمز در محصولات تولیدی استان همدان مشهود است.

  کلیدواژگان: بافت شناسی، تقلبات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • اشکان زرگر*، مهرداد اردشیری، علیرضا خسروی، علی طاهری میرقائد، حسام الدین اکبرین، مهران احمدپور، علی حدادی صفحات 213-220
  زمینه مطالعه

  افزایش روزافزون مقاومت باکتریایی در برابر آنتی بیوتیک ها به علاوه تجمع آن ها در بدن ماهی به دنبال افزایش مصرف آنتی بیوتیک ها برای درمان بیماری های باکتریایی، در کنار عوارض جانبی این ترکیبات بر محیط زیست و انسان موجب شده است تا در سال های اخیر مطالعات متعددی روی جایگزین های احتمالی سالم تر مانند ترکیبات گیاهی و اثرات مثبت آن ها انجام شود.

  هدف

  بررسی اثر ضد باکتریایی ترکیب اسانس مرزنجوش و سرخارگل علیه باکتری لاکتوکوکوس گارویه در شرایط آزمایشگاهی.

  روش‎کار

   رقت های متوالی از ترکیب اسانس جهت تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی رشد (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) به روش میکرودایلوشن تهیه گردید. همچنین با استفاده از روش انتشار دیسک حاوی ترکیب اسانس ها و نیز آنتی بیوتیک ها، قطر هاله عدم رشد باکتری سنجیده شد.

  نتایج

  غلظت 5/12 میلی گرم در میلی لیتر به عنوان حداقل غلظت کشندگی، خاصیت کشندگی و غلظت 25/6 به عنوان حداقل غلظت مهارکنندگی، خاصیت مهارکنندگی رشد را دارند. از طرفی هرچند باکتری لاکتوکوکوس گارویه مورد مطالعه نسبت به دو آنتی بیوتیک انروفلوکساسین 5 میکروگرم و تریمتوپریم سولفومتوکسازول حساس تر  بوده (05/0P<) ولی ترکیب اسانس های مرزنجوش و سرخارگل علی رغم تاثیرات ضعیف تر نسبت به دو آنتی بیوتیک مذکور نسبت به آنتی بیوتیک فلورفنیکل عملکرد بهتری داشت (05/0P<). همچنین نتایج حاصل از اندازه گیری هاله عدم رشد باکتری نیز با نتایج حاصل از MIC و MBC مطابقت داشت و حاکی از تاثیر مثبت این ترکیب گیاهی بر باکتری لاکتوکوکوس گارویه بود. به علاوه اثر ضد قارچی عصاره اتانولی برگ گل لاله عباسی بر روی گونه های آسپرژیلوس فومیگاتوس، فوزاریوم، کاندیدا آلبیکنس و کاندیدا کروزه ای در کشت روی سابورو دکستروز آگار نشان داده شد.

  نتیجه گیری نهایی

  نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان از اثرات مثبت باکتری کشی اسانس های مذکور در مقایسه با آنتی بیوتیک های تجاری موجود در شرایط آزمایشگاهی داشت. مطالعات بالینی (In vivo) بیشتری در زمینه استفاده از ترکیب اسانس های مذکور به جهت مقابله با بیماری لاکتوکوکوزیس مورد نیاز بوده و پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: اثر ضد باکتریایی، اسانس سرخارگل، اسانس مرزنجوش، لاکتوکوکوس گارویه، MIC، MBC
 • حسین شکیبا، حمیدرضا محمدی*، اشکان جبلی جوان، رضا نارنجی ثانی صفحات 221-227
  زمینه مطالعه

  التهاب پستان تحت بالینی نقش مهمی در زیان های اقتصادی مزارع گاو شیری ایفا می کند. باکتری استافیلوکوکوس اوریوس از مهم ترین عوامل این بیماری بوده که درمان آن با آنتی بیوتیک های سنتتیک دارای عوارضی مانند مقاومت آنتی بیوتیکی است و استفاده از آنتی بیوتیک های گیاهی می تواند راهکار مناسبی برای کاهش این عوارض جانبی باشد.

  هدف

  تعیین حداقل غلظت مهاری عصاره الکلی برگ زیتون بر استافیلوکوکوس اوریوس جداسازی شده از شیر گاوهای مبتلا به التهاب پستان تحت بالینی به منظور دستیابی به یک درمان دارویی گیاهی.

  روش‎کار

   مطالعه حاضر روی 175 راس گاو ماده نژاد هلشتاین انجام گرفت. نمونه شیر به روش استریل از گاو ها اخذ گردید و با استفاده از آزمون کالیفرنیایی 60 راس گاو مبتلا به التهاب پستان تحت بالینی تعیین شدند. نمونه باکتری استافیلوکوکوس اوریوس به روش کشت از نمونه های مثبت جداسازی گردید. سپس به روش میکرودایلوشن حداقل غلظت مهاری عصاره الکلی برگ زیتون بر باکتری جدا سازی شده تعیین شد.

  نتایج

  از 175 راس گاو مورد مطالعه، 60 راس گاو در آزمون کالیفرنیایی التهاب پستان مثبت بودند که از 14 مورد نمونه شیر موارد مثبت، باکتری استافیلوکوکوس اوریوس جداسازی گردید. حداقل غلظت مهاری عصاره الکلی برگ زیتون استافیلوکوکوس اوریوس 12000 پی پی ام بود.

  نتیجه گیری نهایی

  عصاره الکلی برگ زیتون دارای اثر ضد باکتریایی بر استافیلوکوکوس اوریوس مولد التهاب پستان است و حداقل غلظت مورد نیاز برای بروز این اثر 12000 پی پی ام می باشد. اما در آینده به مطالعات بیشتری در زمینه اثرات این گیاه بر سایر عوامل باکتریایی التهاب پستان تحت بالینی گاو و بررسی مواد موثره موجود در عصاره نیاز است.

  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، التهاب پستان، زیتون، شیر، گاو
 • پرند فرزام، امجد فرزین پور*، اسعد وزیری، سینا نادری صفحات 229-238
  زمینه مطالعه

  ذخیره سازی منی پرند گان در دمای 4 درجه سانتی گراد باعث کاهش تحرک اسپرم و افت کیفیت مایع منی می شود.

  هدف

  تعیین اثر افزودن ترکیبات کلسیمی: کلسیمافور (CMP)، کلسیم گلوکونات (CG) و کلسیم کلراید (CaCl2) بر میزان جنبایی و تحرک پیشرونده اسپرم منی خروس نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتی گراد یخچال بود.

  روش‎کار

  در مطالعه حاضر از 5 قطعه خروس نژاد لاری 45 هفته استفاده شد. ترکیبات مختلف کلسیمی در غلظت های 56/0، 056/0 و 0056/0 میلی مولار به رقیق کننده لیک اضافه شدند. نمونه های منی رقیق شده پس از تیمار بندی جهت جلوگیری از ایجاد شوک حرارتی تا دمای نگهداری خنک گردید و سپس به داخل یخچال با دمای 4 درجه سانتی گراد انتقال داده شد. فراسنجه هایی که از اهمیت بیشتر برخوردار بودند مانند: جنبایی، تحرک پیش رونده به صورت چشمی با استفاده از لنز 40 میکروسکوپ نوری، زنده مانی با استفاده از روش رنگ آمیزی ایوزین-نگروزین، درصد سلامت آکروزوم به روش فرمالین سیترات، سلامت غشاء سلولی با تست هایپواسموتیک، میزان پراکسیداسیون لیپید و واکنش اسپرم غشاء پری وتیلین در 72 ساعت بعد از نگهداری در دمای 4 درجه سانتی گراد، مورد ارزیابی قرار گرفت.

  نتایج

  بر اساس نتایج به دست آمده ترکیبات مختلف کلسیم در اکثر غلظت های استفاده شده بعد از 72 ساعت توانست تاثیر معنی داری بر پارامترهای زنده مانی، جنبایی و تحرک پیش رونده نشان دهد (05/0P<).

  نتیجه گیری نهایی

  اکثر فراسنجه های اسپرمی در گروه شاهد بعد از این مدت نگهداری در یخچال کاهش یافت ولی اضافه کردن کلسیم گلوکونات (56/0، 056/0 و 0056/0)، کلسیمافور (56/0، 056/0 و 0056/0) و کلسیم کلراید (56/0، 056/0 و 0056/0) به رقیق کننده منی سبب حفظ شاخص های کیفی اسپرم خروس گردید.

  کلیدواژگان: اسپرم، تحرک، خروس، زنده مانی، کلسیم
 • ساره نجف اسعدی، حسن مروتی*، جواد صادقی نژاد، احسان رومیانی صفحات 239-246
  زمینه مطالعه

  آلودگی محیط زیست با فلزات سنگین در پی افزایش تولیدات صنعتی مشکلاتی را در زندگی موجودات زنده ایجاد کرده است. سرب قادر به نفوذ در اندام های نرم بدن می باشد و با رسوب در آن ها می تواند در عملکردشان اختلالاتی ایجاد کند. همچنین سرب با عبور از سد خونی -جفتی وارد بدن جنین شده و یا از طریق شیر مادر به نوزاد منتقل می شود.

  هدف

  مطالعه حاضر جهت بررسی اثر آلودگی سرب با دوز پایین در مادر، بر حجم متوسط اووسیت فولیکول و حجم متوسط فولیکول موالید بالغ با استفاده از تکنیک استریولوژی در مدل حیوانی رت انجام شد.

  روش‎کار

  موش های صحرایی، نژاد ویستار، به صورت تصادفی به پنج گروه تقسیم بندی شدند که شامل یک گروه کنترل و چهار گروه تجربی پیش آبستنی، آبستنی، شیرواری و پیش آبستنی-آبستنی-شیرواری بود. گروه کنترل آب آشامیدنی به همراه 5/0 میلی لیتر اسیداستیک گلاسیال را در دسترس داشتند. گروه های تجربی استات سرب به میزان 2/0 درصد به همراه 5/0 میلی لیتر اسیداستیک گلاسیال را از طریق آب آشامیدنی، در دوره های مختلف (گروه پیش آبستنی 30 روز قبل از جفت گیری، گروه آبستنی 21 روز دوره آبستنی، گروه شیرواری طی 21 روز دوره شیردهی و گروه پیش آبستنی-آبستنی-شیرواری از 30 روز قبل از جفت گیری تا انتهای دوره شیرواری) دریافت کردند. در روز 65ام بعد از تولد، تمام موالید در آزمایشگاه آسان کشی و تخمدان چپ آن ها جهت مطالعات استریولوژی جمع آوری شد.

  نتایج

  حجم متوسط اووسیت در فولیکول های مقدماتی، اولیه تک لایه، اولیه چندلایه و آنترال در گروه شیرواری نسبت به گروه کنترل و سایر گروه های تجربی افزایش یافت (05/0P<). همچنین حجم متوسط فولیکول مقدماتی و اولیه تک لایه در گروه شیرواری نسبت به گروه های کنترل و تجربی افزایش یافت (05/0P<).

  نتیجه گیری نهایی

  نتایج مطالعه حاکی از آن بود که مواجهه مادر با سرب با دوز پایین در دوره شیرواری موجب افزایش حجم متوسط اووسیت فولیکول و حجم متوسط فولیکول های در حال رشد می شود.

  کلیدواژگان: استریولوژی، سرب، حجم اووسیت، حجم فولیکول، موش صحرایی
 • فاطمه عرب خالقی، پژمان میرشکرایی*، حسام الدین سیفی صفحات 247-254
  زمینه مطالعه

  ویروس عامل بیماری IBR (Infectious bovine rhinotracheitis) متعلق به خانواده هرپس و زیر خانواده آلفا هرپس می باشد (Bovine herpes virus). BHV1 عامل بیماری راینوتراکییت و سقط عفونی در گاوها است. IPV (Infectious pustular vulvovaginitis) فرم تناسلی بیماری و عفونت واژینال است که به وسیله پاستول و ترشحات مخاطی چرکی مشخص می شود. IPV متعاقب برخورد ویروس به مخاط دستگاه تناسلی توسط جفت گیری طبیعی یا تلقیح مصنوعی اتفاق می افتد و از جمله بیماری هایی که طی تلقیح مصنوعی می تواند توسط اسپرم منجمد به دام سالم منتقل شود.

  هدف

  آلودگی منی به ویروس یکی از راه های گسترش بیماری در بین گاوهای شیری است. از این رو در مطالعه حاضر سعی شد حضور ویروس در پایت های اسپرم تولید داخل و مصرفی گاوداری های صنعتی مورد ارزیابی قرار داده شد.

  روش‎کار

   در مطالعه حاضر 140 عدد پایت اسپرم منجمد گاو از مراکز مربوطه خریداری شد. پس از ذوب، استخراج با استفاده از کیت استخراج ژنومی انجام گرفت. برای اطمینان از درستی روند استخراج ابتدا PCR با پرایمر ژن PRM1 انجام شد و ردیابی ژنوم ویروس نیز با استفاده از PCR انجام شد.

  نتایج

  در مجموع یک نمونه از 140 نمونه پایت اسپرم مورد بررسی آلودگی به ویروس را نشان داد که پس از چند بار تکرار همگی مراحل از دو پایت مختلف و تعیین سکانس ژن، آلودگی به ویروس IBR تایید شد.

  نتیجه گیری نهایی

  با توجه به وجود حتی یک مورد آلودگی در این جامعه 140تایی و اهمیت بالای بیماری نیاز به بررسی ها و پایش های بیشتر در ارتباط با انتقال آلودگی از طریق اسپرم های منجمد وجود دارد.

  کلیدواژگان: اسپرم، پی سی آر، گاو، ویروس، هرپس 1
 • سینا صبور رازلیقی، سینا جهان، شهرام جمشیدی* صفحات 255-259
  زمینه مطالعه

  تنگی بینی و مل اکلوژن دو عارضه شایع مادرزادی در گربه های نژاد خالص براکیوسفال می باشند که به ترتیب سبب مشکلات تنفسی و دهانی در این نژادها می شوند.

  هدف

  مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان شیوع عارضه مادرزادی تنگی بینی و مل اکلوژن و همبستگی بین دو عارضه در گربه های نژاد خالص براکیوسفال ارجاعی به چند کلینیک خصوصی دامپزشکی شهر تهران انجام شد.

  روش‎کار

   90 گربه نژاد خالص براکیوسفال از نظر مل اکلوژن و تنگی بینی مورد ارزیابی قرار گرفتند و با کمک داده های آماری درصد شیوع و ارتباط بین مل اکلوژن و تنگی بینی در گربه های براکیوسفال ارجاعی به چند کلینیک و بیمارستان شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفت.

  نتایج

  در90 قلاده گربه براکیوسفال، فراوانی اختلال عدم همترازی فک و دندان و تنگی بینی به ترتیب در 35 گربه (9/38 درصد) فقط مل اکلوژن، 31 گربه (4/34 درصد) فقط تنگی بینی و 17 گربه (9/18 درصد) هر دو عارضه با هم مشاهده شد و همچنین بخت و رخداد یکی از این دو عارضه در صورت وجود عارضه دیگر 76/2 برابر تخمین زده شد.

  نتیجه گیری نهایی

  شیوع تنگی بینی و مل اکلوژن در گربه های براکیوسفال بالا می باشد و ارتباط معنی داری بین این دو عارضه وجود دارد، از این جهت کلینیسن ها در معاینه بالینی این نژادها باید دقت کافی به این دو عارضه داشته باشند.

  کلیدواژگان: براکیوسفال، تنگی بینی، گربه، مادرزادی، مل اکلوژن
|
 • Hadis Ghaderi, Mohammad Reza Pajohi-Alamoti, Ali Kalantari-Hesari * Pages 203-212
  BACKGROUND

  Meat is one of society's most important nutritional needs, the price of which is higher than other food groups. In recent years, the use of meat products has increased due to human lifestyle changes. Fraud in meat products occurs for various reasons, including the economic value of meat. Therefore, it is crucial to use fast and accurate methods of identifying these frauds.

  OBJECTIVES

  The purpose of this study is to determine the unauthorized tissue by a histological method as well as to determine the unauthorized species used in meat products of factories in Hamadan province.

  METHODS

  In the summer of 2021, fifty samples were collected from active production units of the Hamedan province that were available in the Hamadan city market and transferred to the laboratory for histological laboratory and animal species determination by PCR test. For the histology test based on the national standard 6103, the samples were subjected to fixation, passage (dehydration, clearing, impregnation with molten paraffin), blocking, sectioning, and H&E staining. PCR method was used to determine the type of animal species used in the production of the collected samples.

  RESULTS

  The results confirmed the presence of unauthorized tissues, including bone, cartilage (articular and respiratory cartilage), skin, and glandular organ in meat products. Also, PCR test results showed that chicken meat was found in 100% of the samples labeled with beef.

  CONCLUSIONS

  The presence of illegal tissue and the use of chicken meat in products labeled as beef meat is evident in the sausages produced in Hamadan province.

  Keywords: Chicken meat, Counterfeits, Histology, PCR, Red Meat
 • Ashkan Zargar *, Mehrdad Ardeshiri, Alireza Khosravi, Ali Taheri Mirghaed, Hesam Akbarein, Mehran Ahmadpour, Ali Hadadi Pages 213-220
  BACKGROUND

  There is growing evidence that resistance to antibiotics is increasing, and because of their wide range of negative impacts on the environment and humans, also accumulative effects in fish meat and hazards for humans, there have been numerous studies conducted using medicinal plants as a healthier alternative to antibiotics.

  OBJECTIVES

  This study examined the antibacterial effect of two native medicinal herbs (oregano and echinacea mixed essential oil) on Lactococcus garvieae compared with some commercial antibiotics used in fish farms.

  METHODS

  The antibacterial activities against a fish bacterial pathogen (Lactococcus garvieae) were tested using the disk diffusion method, followed by the determination of minimum inhibitory (MIC) and bactericidal (MBC) concentrations via sequential dilution of essential oil by Broth Micro Dilution method.

  RESULTS

  The results showed antimicrobial activities of mentioned mixed essential oil with MIC ≥ 6.25 μL/mL and MBC ≥ 12.5 μL/mL. Also, the measurements of the diameter of inhibitory zones are consistent with the results of MIC and MBC, indicating the positive effect of this plant mix oil Lactococcus garvieae. However, the Lactococcus garvieae was more sensitive to Enrofloxacin (NFX 5), and Sulfamethoxazole & Trimethoprim (SXT) (P<0.05), but the combination of Oregano and Echinacea essential oils performed better than Florfenicol (FF) despite the weaker effects against mentioned two antibiotics.

  CONCLUSIONS

  The results approved the antibacterial activity of the mixed essential oil of oregano and Echinacea against Lactococcus garvieae on the laboratory scale. Using these compounds as a possible substitute for antibiotic compounds requires more clinical studies.

  Keywords: Antimicrobial Effects, Echinaceae purpurea, MBC, MIC, Lactococcus garvieae, Origanum vulgare
 • Hossein Shakiba, Hamid Reza Mohammadi *, Ashkan Jebelli Javan, Reza Narenji Sani Pages 221-227
  BACKGROUND

  Subclinical mastitis plays an important role in the economic losses of dairy cattle farms. Staphylococcus aureus is one of the most important causes of this disease. Treatment of this disease with synthetic antibiotics has complications like antibiotic resistance. Using herbal antibiotics can be an excellent way to reduce these side effects.

  OBJECTIVES

  This study aimed to determine the minimum inhibitory concentration of alcoholic extract of olive leaf on Staphylococcus aureus isolated from milk of cows with subclinical mastitis to achieve herbal treatment.

  METHODS

  This study was conducted on 175 Holstein female cattle. The milk samples of 60 cows were obtained with the sterilized method, and Subclinical mastitis-positive cases were determined using the California mastitis test. Staphylococcus aureus bacteria were isolated from positive samples by culture method, and the minimum inhibitory concentration of olive (Olea europaea L.) leaves alcoholic extract on isolated bacteria was determined by microdilution method.

  RESULTS

  From 175 cows under study, 60 cows had a positive California mastitis test, and Staphylococcus aureus separated from milk samples of 14 cows. The minimum inhibitory concentration of olive (Olea europaea L.) leaves extract on this bacterium was 12000 ppm.

  CONCLUSIONS

  Alcoholic extract of olive (Olea europaea L.) leaves has an antimicrobial effect on Staphylococcus aureus as a cause of mastitis. The minimum concentration required for this effect was 12000 ppm. Further studies on the impact of this plant on other bacterial causes of subclinical mammary inflammation in cows and investigation of the effective substances in the extract are needed.

  Keywords: Cattle, Mastitis, Milk, olive, Staphylococcus aureus
 • Parand Farzam, Amjad Farzinpour *, Asaad Vaziry, Sina Naderi Pages 229-238
  BACKGROUND

  Storing semen at a temperature of 4 degrees Celsius reduces its motility and quality.

  OBJECTIVES

  This study aimed to determine the effect of adding calcium compounds, including calcimaphor (CMP), calcium gluconate (CG), and calcium chloride (CaCl2), on the motility and progressive motility of rooster sperm kept at refrigerator temperature.

  METHODS

  This research used five pieces of 45-week-old Lari breed roosters. The liquid diluent added different calcium compounds at 0.56, 0.056, and 0.0056 mM concentrations. After treatment, the diluted seminal samples were cooled at the storage temperature to avoid thermal doubt and then transferred to the refrigerator at 4 degrees Celsius. Parametric factors that were more important such as the percentage of laterality and progressive mobility, were measured visually using the lens of a 40-light microscope, survival was checked using the eosin-nigrosin staining method, acrosome health percentage by formalin citrate method, cell membrane health with hypoosmotic test, lipid peroxidation level, fertility was evaluated using perivitelline membrane sperm reaction 72 hours after storing at 4 degrees Celsius.

  RESULTS

  Based on the results, different calcium compounds in most concentrations could significantly affect the parameters of survival, mobility, and progressive mobility (P<0.05).

  CONCLUSIONS

  Most of the sperm-related parameters in the control group decreased after this period of storage in the refrigerator, but the addition of calcium gluconate (0.56, 0.056, and 0.0056), Calcimaphor (0.56, 0.056, and 0.0056) and calcium chloride (0.56, 0.056 and 0.0056) to the semen thinner maintained the quality indicators of rooster sperm.

  Keywords: Calcium, Motility, Rooster, Sperm, viability
 • Sareh Najaf Asaadi, Hassan Morovvati *, Javad Sadeghinezhad, Ehsan Rumiani Pages 239-246
  BACKGROUND

  The pollution of environment with heavy metals following the increase in the industrial production has created problems in the lives of living organisms. Lead can penetrate the soft organs of body, and by depositing in them can cause disorders their function. Lead can cross the blood-placental barrier and transfer to the fetus. It is also possible to pass lead through milk to the newborn.

  OBJECTIVES

  The stereology approach was used in rats as animal models to examine the impact of low dosage lead contamination in the mother on the average volume of follicular oocytes and the average volume of mature follicles.

  METHODS

  Wistar rats were randomly divided into five groups, which included a control group and four experimental groups of pre-pregnancy, pregnancy, lactation and pre-pregnancy-pregnancy-lactation. The control group had access to drinking water with 0.5 ml of glacial acetic acid. Experimental groups administered lead acetate at a rate of 0.2 percentage + 0.5 ml of glacial acetic acid through drinking water in different periods (pre-pregnancy group 30 days before mating, pregnancy group 21 days of pregnancy, lactation group. They received 21 days of lactation and the pre-pregnancy-pregnancy-lactation group 30 days before mating until the end of lactation). On the 65th day after birth, all infants were killed in the laboratory and left ovary specimens were collected for stereological studies.

  RESULTS

  The results showed that the average volume of oocytes in the primordial, monolayer primary, multilayer primary, and antral follicles increased in the lactation group compared to the control group and other experimental groups (P<0.05). Furthermore, the mean volume of primordial and monolayer primary follicles in lactation group increased compared to the control and experimental groups (P<0.05).

  CONCLUSIONS

  This study's results showed that maternal exposure to low doses of lead during lactation increases the average volume of oocytes and increases the average volume of growing follicles.

  Keywords: Follicle volume, lead, Oocyte volume, rat, Stereology
 • Fateme Arabkhalegh, Pezhman Mirshokraei *, Hesamoddin Seifi Pages 247-254
  BACKGROUND

  Bovine Herpes Virus-1 (BHV-1) belongs to the  Alpha herpesviral family. The virus is the cause of Infectious Bovine Rhinotracheitis (IBR) and Bovine Abortion. In the initial infection, the virus proliferates excessively. Moreover, shedding the virus leads to conditions in the latent phase of the disease. Infectious Bovine Vulvovaginit (IPV ) is the genital form of the disease that represents a genital infection and transmits via pustules and mucopurulent secretions. Exposure to the virus in genital mucosa leads to IPV infection through mating or artificial insemination and the diseases that can be transmitted to healthy livestock by frozen sperm during artificial insemination.

  OBJECTIVES

  Viral contamination of the semen is one of the routes to spread the disease among dairy cattle. Therefore, we investigated the presence of the virus in domestic and frozen imported semen consumed in industrial dairy cattle farms.

  METHODS

  In the present study, 140 frozen straws were collected. After melting each straw, 200 µl of obtained semen was used for DNA extraction, which was done directly on the semen samples and via a Genome Extraction Kit. Subsequently, to ensure the accuracy of the extraction, the PCR technique was done using PRM-1 gene primer. Tracking the viral genome was done using the PCR technique and known primers.

  RESULTS

  In total, one out of 140 samples was found to be virally contaminated, and IBR contamination was confirmed by repeating all the steps and determining the gene sequence.

  CONCLUSIONS

  It is necessary to further investigate the possibility that contamination can be transmitted via frozen semen, given that even one out of 140 samples is contaminated, and the importance of the disease.

  Keywords: Bovine, Herpes 1, PCR, Sperm, virus
 • Sina Sabour Razlighi, Sina Jahan, Shahram Jamshidi * Pages 255-259
  BACKGROUND

  Stenotic nares and malocclusion are common congenital disorders in the brachycephalic breeds of cats which cause respiratory and oral problems in these breeds, respectively.

  OBJECTIVES

  In this study, the prevalence of two congenital disorders, stenotic nares, and malocclusion, the correlation among them in brachycephalic breeds of cats referred to several private veterinary clinics in Tehran were evaluated.

  METHODS

  90 brachycephalic cats were evaluated for stenotic nares, and malocclusion and indices was checked, then determined the prevalence percentage and correlation with the statistical data between stenotic nares and malocclusion in brachycephalic breeds of cats were referred to several private veterinary clinics in Tehran.

  RESULTS

  Malocclusion was diagnosed in 35 cats (38.9 %), stenotic nares were detected in 31 cats (34.4 %), and two diseases were diagnosed in 17 cats (18.9 %) concurrently in 90 brachycephalic cats. According to a statistical test, the probabilities of identifying the second disease are 2.7 times higher if one of the two disorders is identified.

  CONCLUSIONS

  The prevalence of stenotic nares and malocclusion in brachycephalic cats is very high and there is a significant correlation between two disorders so clinicians should have great attention in their clinical examination of these two disorders in these breeds.

  Keywords: Brachycephalic, Cat, congenital, malocclusion, Stenotic nares