فهرست مطالب

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی - پیاپی 39 (بهار 1402)
 • پیاپی 39 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • تاثیر رسانه های اجتماعی و اینترنت در بازاریابی رویدادهای ورزشی
  شهاب بهرامی*، محمدسعید کیانی صفحه 1

  اینترنت و رسانه های اجتماعی بازاریابی ورزشی را آسان تر می کنند،از لحاظ تاریخی، پخش تلویزیونی منبع اصلی درآمد برای تیم های ورزشی برتر، لیگ ها و انجمن های ورزشی بود. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی و اینترنت در بازاریابی رویدادهای ورزشی میباشد، رسانه های اجتماعی شکل جدیدی از ارتباطات بین طرفداران، ورزشکاران، تیم ها و حامیان را ایجاد می کنند و فن آوری تلفن همراه نیز باغث می شود که طرفداران و مصرف کنندگان رویدادهای ورزشی محتوای ورزشی به طور کلی و همچنین زنده در همه جا پیگیری کنند و همچنین این تغییرات چالش ها و فرصت های بسیار استراتژیک را ایجاد می کند. روش کار این تحقیق از نوع مطالعه و بررسی سایت ها و شبکه های اجتماعی و همچنین ترجمه مقالات متفاوت در این زمینه در چندین چارچوب و ایده را ارایه می شود، به ویژه مدل اکوسیستم ورزش، بازاریابی رویدادی، بازاریابی ستاره و تفاوت های بین المللی در تماشای ورزش برای ورزش های خاص، براساس نتایج تحقیق، چارچوبی برای توسعه استراتژی رسانه های اجتماعی پیشنهاد شد که می تواند برای ارزیابی وضعیت فعلی یک سازمان ورزشی و همچنین تسهیل توسعه یک استراتژی رسانه های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.نتیجه بازاریابی یکپارچه نشان دهنده افزایش بلوغ از لحاظ ایجاد یک استراتژی یکپارچه است که ترکیبی از استفاده فعالانه از سیستم عامل های رسانه های اجتماعی اجتماعی و سیستم های داخلی با استفاده از رسانه های اجتماعی و جوامع است که در وب سایت خود باشگاه یا فدراسیون تمرکز می کنند.

  کلیدواژگان: بازاریابی ورزشی، رسانه های اجتماعی، رویداد ورزشی
 • نقش میانجی تجربه لذت بخش و رضایت الکترونیکی در رابطه بین کیفیت خدمات و قصد خرید مجدد آنلاین محصولات ورزشی
  حسین عبدالملکی*، علی نوروزی، سید بهادر زکی زاده، سید نعمت خلیفه صفحه 2

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- همبستگی بود که به بررسی نقش میانجی تجربه لذت بخش و رضایت الکترونیکی در رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی و قصد خرید مجدد الکترونیکی محصولات ورزشی پرداخت و به صورت میدانی به اجرا در آمد. جامعه آماری پژوهش شامل خریداران محصولات ورزشی از وب سایت مجید می باشند و اطلاعات آنها در سیستم مدیریت ارتباط با مشتری این شرکت قرار داشت که ابزار تحقیق به صورت در دسترس بین آنها توزیع شد (N=635). همچنین، حجم نمونه تحقیق با توجه هدف و با استفاده از نرم افزار آماری PASS در سطح خطای 05/0، در بازه 198 تا 216 نفر تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های آمار توصیفی و استنباطی و با بهره گیری از نرم افزارهای Smart PLSو SPSS استفاده شد. ابزار اندازه گیری تحقیق حاضر پرسشنامه استاندارد کیفیت خدمات الکترونیکی پاراسورامون و همکاران (2005)، پرسشنامه رضایت الکترونیکی الیور (2007)، پرسشنامه قصد خرید مجدد الکترونیکی کرونین و همکاران (2000) و پرسشنامه تجربه لذت بخش الکترونیکی هسو و همکاران (2017) بود. در این تحقیق مشخص شد کیفیت خدمات الکترونیکی (01/0>P، 318/0β=)، تجربه لذت بخش الکترونیکی (01/0>P، 340/0β=) و رضایت الکترونیکی (05/0>P، 150/0β=) بر قصد خرید مجدد الکترونیکی محصولات ورزشی نقش دارند. همچنین، ضریب بتا غیر مستقیم کیفیت خدمات الکترونیکی بر قصد خرید مجدد نشان می دهد رضایت و تجربه لذت بخش الکترونیکی نقش میانجی در رابطه بین کیفیت خدمات الکترونیکی و قصد خرید دارند.

  کلیدواژگان: کیفیت وب سایت، خرید الکترونیکی، مشتری، رضایت مشتری، قصد خرید مجدد
 • تاثیر آگاهی از برند و آگاهی از مد بر تبلیغات دهان به دهان در خرید پوشاک ورزشی در بین دانشجویان تربیت بدنی
  سعید صادقی بروجردی، حسین منصوری، جواد بگمرادی* صفحه 3

  هدف پژوهش حاضر تاثیر آگاهی از برند و آگاهی از مد بر تجربه لذت بخش، رضایت، قصد خرید و تبلیغات دهان به دهان در خرید پوشاک ورزشی در بین دانشجویان تربیت بدنی بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی و از نظر هدف، کاربردی بود. جامعه آماری مورد مطالعه حاضر را کلیه دانشجویان تربیت بدنی در سطح کشور تشکیل داده بودند، که در نهایت 367 نمونه براساس تخمین نمونه نرم افزار سمپل پاور گرداوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. ابزار اندازه گیری پرسشنامه چیلدز و همکاران (2019) در مقیاس 5 ارزشی لیکرت بود اگاهی از مد 3 سوال؛ آگاهی از برند 4؛ رضایت 3؛ قصد خرید 3؛ تبلیغات دهان به دهان 3 و تجربه لذت بخش شامل 3 سوال بودند. جهت بررسی روایی صوریی پرسشنامه در اختیار 5 نفر از اساتید و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی قرار گرفت و پس از بررسی انها پرسشنامه نهایی طراحی به صورت انلاین در بین جامعه آماری پخش شد. نتایج حاکی از این بود که آگاهی از برند50/0؛ آگاهی از مد 225/0 بر تجربه لذت بخش اثرگذار بودند. تجربه لذت بخش 465/0 بر رضایت اثر گذار بود و رضایت نیز 69/0 و 45/0 در قصد خرید و تبلیغات دهان به دهان اثرگذار بود. بطور کلی اگر اگاهی از برند و مد در سطح بالایی ارزیابی شود منجر به تجربه لذت بخش و رضایت مشتریان در بین مشتریان خواهد گردید و در نتیجه تبلیغات دهان به دهان و قصد خرید مشتریان توسعه می یابد.

  کلیدواژگان: دانش برند، رفتار مصرف کننده، پوشاک ورزشی، تجربه لذت بخش، تبلیغات شفاهی
 • نقد و بررسی کتاب پژوهش کیفی (راهنمای طراحی و کاربست)
  مهرعلی همتی نژاد طولی، بهنام عاشقی، میرحامد کریمی زاد* صفحه 4

  یکی از حوزه های مهمی که در علوم انسانی کاربرد بسیاری دارد و آموزش آن برای همه دانشجویان تحصیلات تکمیلی اجباری بوده، روش تحقیق می باشد، عموما روش تحقیق به سه طریق انجام می شود: کیفی، کمی و روش آمیخته. روشی که جدیدا بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته روش کیفی می باشد، از این رو کتاب های مختلفی در این زمینه منتشر شده و در تلاش تخصصی کردن مباحث مرتبط با روش تحقیق کیفی می باشند. هدف پژوهش حاضر نقد و بررسی کتاب پژوهش کیفی (راهنمای طراحی و کاربست) بوده و از روش نقد موسسه خانه کتاب و کاوشگری فلسفی انتقادی همزمان استفاده شده است. کتاب مورد نظر تالیف شارون بی میریام و الیزابت تیسدل می باشد که توسط کیامنش و دانای طوس ترجمه شده که در تابستان 2018 در انتشارات سمت منتشر شده است. ابزار نقد، چک لیست نقد کتاب شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی بوده و از تحلیل محتوای کیفی و بازخوانی های چندباره اثر به منظور بررسی اشکالات استفاده شده است. براساس یافته ها نقاط قوت کتاب از نظر محتوایی شیوایی و رسا بودن کلام، توضیح کامل و از ابتدا تا انتهای مبحث، پیوستگی مطالب کتاب بوده و از نقاط ضعف کتاب مذکور می توان به طراحی جلد ساده و اشکالات و قواعد نگارشی و همچنین عدم معرفی کامل نرم افزارهای مورد نیاز در پژوهش های کیفی اشاره کرد. امید است نقد، بررسی و معرفی کتاب فوق باعث افزایش روند مطالعه و تحقیق در دانشجویان تحصیلات تکمیلی گردد.

  کلیدواژگان: نقد و بررسی، روش تحقیق، پژوهش کیفی، نقد کتاب
 • اثر مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایه فکری در کارکنان رسانه های ورزشی دانشکده های تربیت بدنی شهر تهران
  سید عباس وهابی، مجید سلیمانی*، عادل افکار صفحه 5

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایه فکری دربین کارکنان رسانه های ورزشی دانشکده های تربیت بدنی شهر تهران انجام گرفته است. روش های پژوهش از نوع کاربردی و به لحاظ روش از نوع تحقیقاتی پیمایشی است و از نوع مدل یابی معادله ساختاری است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان زن و مرد رسانه های ورزشی شهر تهران به تعداد 334 نفر که از طریق روش نمونه گیری طبقه ای و با استفاده از تخصیص متناسب (طبق فرمول کوکران) 225نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از چهار پرسشنامه استاندار مدیریت راهبردی منابع انسانی (2006)، پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس (1996)، و پرسش نامه عملکرد سازمانی یانگ (2004) استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده نرم افزارهای آماری PLS , SPSS تحلیل شدند. نتایج معادله ساختاری نشان داد که هر چهار متغیر مورد نظر، مدیریت راهبردی منابع انسانی، ،سرمایه فکری، عملکرد سازمانی و چابکی سازمانی در کارکنان رسانه های ورزشی شهر تهران از وضعیت مطلوبی برخوردار است، همچنین مدیریت استراتژیک منابع انسانی تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد سازمانی دارد، مدیریت استراتژیک منابع انسانی تاثیر مثبت و معنی داری بر سرمایه فکری دارد، مدیریت استراتژیک منابع انسانی تاثیر مثبت و معنی داری بر چابکی سازمانی دارد، سرمایه فکری تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد سازمانی دارد، سرمایه فکری تاثیر مثبت و معنی داری بر چابکی سازمانی دارد و چابکی سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد سازمانی دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت راهبردی منابع انسانی، عملکرد سازمانی، سرمایه فکری، رسانه های ورزشی
 • نقش هم هویتی تیم در تجربه لذت بخش و قصد بازدید مجدد هواداران فوتبال از وب سایت باشگاه استقلال
  مرتضی محمدی*، مهرداد دهقانی صفحه 6

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی تجربه لذت بخش در رابطه بین همانندی با تیم و بازدید مجدد هواداران فوتبال از وب سایت باشگاه استقلال انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را هواداران تیم فوتبال استقلال تشکیل داده بودند که در مجموع 230 نمونه قابل قبول گرداوری شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه هم هویتی (وون و برانسکومب، 1993)، تجربه لذت بخش (اوکاس و کارلسون، 2010 و هسو و همکاران، 2017) و پرسشنامه قصد بازدید مجدد (کرونین و همکاران، 2000) استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه توسط 5 تن از اساتید و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی بررسی و سپس در جامعه مورد مطالعه به صورت انلاین پخش گردید. جهت سنجش فرشیات از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد، پایایی، روایی همگرایی و روایی واگرا حاکی از مطلوب بودن مدل بیرونی پژوهش داشت، همچنین شاخص تناسب مدل برابر 09/0 نیکویی برازش را تایید کرد. یافته های پژوهش نشان داد که همانندسازی با تیم بر تجربه لذت بخش (49/0) و قصد بازدید مجدد (26/0) اثرگذار است همچنین تجربه لذت بخش بر قصد بازدید مجدد (57/0) اثرگذار بود. به طور کلی افزایش سطح هم هویتی هواداران با تیم-های محبوبشان به ارتباطات نزدیک عاطفی هواداران با وب سایت تیم ها منجر می شود و هنگامی که این ارتباطات با تجربه لذت بخش در سایت مورد نظر همراه باشد باعث تمایل بیشتر بازدیدکنندگان از سایت های باشگاه های فوتبال خواهد شد.

  کلیدواژگان: هم هویتی، تجربه لذت بخش، بازدید مجدد، وب سایت
 • تحلیلی بر پدیده پذیرش و عدم پذیرش اپلیکیشن های ورزشی توسط ورزشکاران حرفه ای با استفاده از مدل باینری لوجیت
  مینا شکوریان، رضا نیکبخش*، طیبه زرگر صفحه 7

  تحقیق حاضر باهدف تحلیلی بر پدیده پذیرش و عدم پذیرش اپلیکیشن های ورزشی توسط ورزشکاران حرفه ای با استفاده از مدل باینری لوجیت انجام گرفت. روش تحقیق حاضر کاربردی بود. جامعه آماری این تحقیق را تمام کاربران اپلیکیشن استراوا در ایران که در دو رشته دوچرخه سواری و دوومیدانی فعال بودند، تشکیل دادند که تعداد مشخص و آماری، با استفاده از نرم افزار جی پاور 402 نفر و با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور بررسی داده های تحقیق حاضر از روش آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. در قسمت آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد. همچنین در قسمت آمار استنباطی از آزمون رگرسیون لوجستیک استفاده شد. کلیه روند تجزیه وتحلیل داده های تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که به صورت کلی تصویر ذهنی، اعتبار، زیرساخت های لازم، ارزشمندی، استفاده و اعتبار به عنوان 6 عامل مهم در پذیرش و عدم پذیرش اپلیکیشن های ورزشی توسط ورزشکاران حرفه ای مشخص می باشد. مطابق با نتایج مشخص گردید که اعتبار و هزینه بیشترین تاثیر را در پذیرش و عدم پذیرش از سوی ورزشکاران دارا بودند. با توجه به نتایج می توان مشخص نمود که عامل اعتبار بیشترین نقش را در پیش بینی میزان پذیرش و یا عدم پذیرش دارا می باشد.

  کلیدواژگان: اپلیکیشن، خدمات، ورزش، ورزشکاران
 • رابطه مصرف رسانه ای با مهارت های ارتباطی دانشجویان رشته علوم ورزشی
  رضا صابونچی*، نصرت الله عابدینی، حمید قاسمی صفحه 8

  هدف پژوهش بررسی رابطه مصرف رسانه ای با مهارت های ارتباطی دانشجویان رشته علوم ورزشی است. روش تحقیق توصیفی -همبستگی و از حیث هدف کاربردی به صورت میدانی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 98-1397 (6230 نفر) تشکیل می دادند که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان و با تکیه بر روش نمونه گیری تصادفی- خوشه ای، تعداد 362 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه های مهارت های ارتباطی قاسمی (2017) و میزان مصرف رسانه ای محمودیان و همکاران (2015) بود که روایی محتوایی آن ها توسط 8 نفر از اساتید متخصص حوزه مدیریت ورزشی و پایایی آن ها با آلفای کرونباخ به ترتیب به میزان 77/0 و 74/0 مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های فراوانی و درصد و در بخش آمار استنباطی از آزمون کولموروف- اسمیرنف و آزمون مدل یابی معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزارهای آماریSPSS و PLS استفاده شد. نتایج تحلیل های آماری نشان داد که مصرف رسانه ای با مهارت های ارتباطی دانشجویان رشته علوم ورزشی ارتباط مثبت، مستقیم و معنا داری دارد. توسعه هر چه بیشتر زیرساخت های رسانه ای در دانشگاه ها از یک طرف و آموزش نحوه استفاده از انواع رسانه ها به عنوان یک ابزار و تقویت کننده مهارت های ارتباطی افراد فعال در حوزه ورزش باید مورد توجه مسیولین و دست اندرکاران حوزه آموزش عالی قرار گیردکه نتیجه این امر استفاده مطلوب از رسانه در همه جنبه های زندگی دانشجویان علوم ورزشی خواهد بود.

  کلیدواژگان: مصرف رسانه ای، مهارت های ارتباطی، دانشجویان، علوم ورزشی
|
 • The Impact of Social Media and the Internet on Sports Event Marketing
  Shahab Bahrami *, Mohammadsaeid Kiani Page 1

  The Internet and social media make sports marketing easier. Historically, television has been the main source of income for top sports teams, leagues and sports associations. The purpose of this study is to investigate the impact of social media and the Internet on the marketing of sporting events. The Internet creates new opportunities for distribution and needs for consumers of sporting events. Social media is creating a new form of communication between fans, athletes, teams and supporters, and mobile technology is evolving as fans and consumers of sporting events follow sports content in general as well as live everywhere. These changes also create very strategic challenges and opportunities. The method of this research is to study and review sites and social networks as well as translate different articles in this field in several frameworks and ideas, especially the model of sports ecosystem, event marketing, star marketing and the differences between Based on research results, a framework for developing a social media strategy has been proposed that can be used to assess the current state of a sports organization as well as facilitate the development of a social media strategy. Gives maturity in terms of creating an integrated strategy that combines the active use of social media platforms and internal systems using social media and communities that focus on the club or federation website.

  Keywords: Sports Marketing, Social Media, sports event
 • The mediating role of enjoyable experience and E-satisfaction in relationship between E- service quality and E- intention to re-purchase sporting products
  Hossein Abdolmaleki *, Ali Norouzi, Seyed Bahador Zakizadeh, Seyed Nemat Khalifeh Page 2

  The present study was applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection. It investigated the mediating role of enjoyable experience and e- satisfaction in the relationship between the e-services quality and the intention to repurchase electronic sports products. The statistical population of the study includes buyers of sports products from Majid website and their information was in the customer relationship management system of the company that the research tool was distributed among them (N = 635). Also, the sample size was determined according to the purpose and using PASS statistical software at an error level of 0.05, in the range of 198 to 216 people. Descriptive and inferential statistical techniques were used to analyze the data using Smart PLS-SEM and SPSS software. The measuring instruments of the present study were the standard e-service quality questionnaire of Parasoramon et al. (2005), the Oliver e-satisfaction questionnaire (2007), the electronic repurchase intention questionnaire of Cronin et al. (2000) and the enjoyable electronic experience questionnaire of Hsu et al. (2017). In this study were found, the quality of electronic services (P <0.01, β = 0.318), enjoyable electronic experience (P <0.01, β = 0.340) and electronic satisfaction (P <0.05, β0/150) have impact on repurchase electronic sports products. Also, the indirect beta coefficient of e-service quality on repurchase intention shows that satisfaction and enjoyable e-experience play a mediating role in the relationship between e-service quality and purchase intention.

  Keywords: Website Quality, e-shopping, Customer, customer satisfaction, intention to repurchase
 • The effect of brand awareness and fashion awareness on word of mouth advertising in the purchase of Sports clothes among physical education students
  Saeed Sadeghi Boruojerdi, Hossein Mansouri, Javad Bagmoradi * Page 3

  The aim of this study was the effect of brand awareness and fashion awareness on enjoyable experience, satisfaction, intention to buy and word of mouth in buying Sports clothes among physical education students. The research method was descriptive-correlation and applied in terms of purpose. The statistical population of the present study consisted of all physical education students in the country, which finally 367 samples were collected and analyzed based on sample estimates of Sample Power software. The measurement tool was Childs et al. (2019) questionnaire on a 5-point Likert scale. Brand Awareness 4; fashion Awareness 3; Satisfaction 3; Intention to buy 3; Word of mouth3; and the enjoyable experience included 3 questions. In order to check the validity of the questionnaire, 5 professors and PhD students in sports management were provided and after reviewing them, the final design questionnaire was distributed online among the statistical population. The results showed that brand awareness (0.50) and awareness fashion (0.225) had an effect on the enjoyable experience. enjoyable experience had an effect of 0.465 on satisfaction and satisfaction had an effect of 0.69 and 0.45 on the intention to buy and word of mouth In general, if brand and fashion awareness is evaluated at a high level, it will lead to a pleasant experience and customer satisfaction among customers, and as a result, word of mouth advertising and the intention to buy customers will develop.

  Keywords: Brand knowledge, Consumer Behavior, sports clothes, enjoyable experience, Word of Mouth
 • Review of Qualitative Research Book (A Guide to Design and Implementation)
  Mehr Ali Hematinejhad Toli, Behnam Asheghi, Mirhamed Karimizad * Page 4

  One of the important fields that has many applications in the humanities and its education is compulsory for all graduate students is the research method. Generally, the research method is done in three ways: qualitative, quantitative and mixed method. Qualitative method has recently become more and more popular among researchers, so various books have been published in this field and they are trying to specialize the topics related to qualitative research method. The purpose of this study was to review the book Qualitative Research (A Guide to Design and Implementation) and the book house critique method and simultaneous critical philosophical exploration have been used. The book in question is written by Sharon B Miryam and Elizabeth Tisdell, translated by Kiamanesh and Danaye Tous, and published in the summer of 2018 in Samt Publications. The critique tool was the book review checklist of the Council for the Review of Humanities Texts and Books, and qualitative content analysis and repeated readings of the work have been used to investigate the deficiencies. Based on the findings, the strengths of the book in terms of eloquent content and expressiveness of the word, complete explanation and from the beginning to the end of the topic, Continuity of the book contents and the weaknesses of the book can be a simple cover design and writing problems and rules Complete introduction of software required in qualitative research noted.

  Keywords: review, research method, qualitative research, Book review
 • The effect of strategic human resource management on organizational performance with the mediating role of intellectual capital in sports media staff of physical education schools in Tehran
  Seyed abbas Vahabi, Majid Solaimani *, Afkar Adel Page 5

  The aim of this study was to investigate the effect of strategic human resource management on organizational performance with the mediating role of intellectual capital among the staff of sports media in physical education schools in Tehran. The research methods are applied and in terms of method are survey research and are structural equation modeling. The statistical population of the study included all male and female employees of sports media in Tehran, 334 people who were selected as a statistical sample through stratified sampling method and using proportional allocation (according to Cochran's formula). For data collection, four standard questionnaires of Strategic Management of Human Resources (2006), Bontis Intellectual Capital Questionnaire (1996), and Young Organizational Performance Questionnaire (2004) were used. Research data were analyzed using SPS and SPSS statistical software. The results of the structural equation showed that all four variables, strategic human resource management, intellectual capital, organizational performance and organizational agility in sports media employees in Tehran have a favorable situation, as well as strategic human resource management has a positive and significant effect on Has organizational performance, strategic human resource management has a positive and significant effect on intellectual capital, strategic human resource management has a positive and significant effect on organizational agility, intellectual capital has a positive and significant effect on organizational performance, intellectual capital has a positive and significant effect Management has organizational agility and organizational agility has a positive and significant effect on organizational performance.

  Keywords: Strategic human resource management, Organizational Performance, Intellectual Capital, Sports media
 • The role of team identity in the enjoyable experience and the intention of football fans to visit Esteghlal Club's website again
  Mehrdad Dehghani Page 6

  The aim of this study was to investigate the mediator role of enjoyable experience in the relationship between similarity with the team and the re-visit of football fans to the website of Esteghlal Club. The statistical population of the study was the fans of Esteghlal football team, which collected a total of 230 acceptable samples. The instruments used were the identity card questionnaire (Wann & Branscombe, 1993), the enjoyable experience (Okas and Carlson, 2010 and Hsu et al., 2017) and the re-visit intention questionnaire (Cronin et al., 2000). The face validity of the questionnaire was assessed by 5 professors and PhD students in sports management and then distributed online in the study population. Smart PLS software was used to measure the Farshiat. Reliability, convergence validity and divergent validity indicated that the external model of the research was desirable. Also, the model fit (SRMR) 0.09 confirmed the goodness of fit. Findings showed that assimilation with the team has an effect on enjoyable experience (0.49) and intention to revisit (0.26). Also, enjoyable experience had an effect on intention to revisit (0.57). In general, increasing the level of solidarity of fans with their favorite teams leads to close emotional and emotional connections of fans with the teams' websites, and when these connections are accompanied by a pleasant experience on the site, it causes more visitors to desire from the sites of football clubs.

  Keywords: identity, enjoyable experience, revisits, Website
 • An Analysis of the Acceptance and Non-Acceptance of Sports Applications by Professional Athletes Using the Logit Binary Model
  Mina Shakorian, Reza Nilbaksh *, Taybeh Zargar Page 7

  The present research was conducted with the aim of analyzing the phenomenon of acceptance and non-acceptance of sports applications by professional athletes using the binary logit model. The current research method was practical. The statistical community of this research was made up of all the users of the Strava application in Iran who were active in both cycling and athletics. became. The tool for collecting information in this research was a researcher-made questionnaire. Descriptive and inferential statistical methods were used to analyze the data of this research. Mean and standard deviation were used in descriptive statistics. Also, logistic regression test was used in the inferential statistics section. All data analysis process of this research was done using SPSS software. The results of this research showed that, in general, mental image, credit, necessary infrastructure, value, use and credibility are 6 important factors in the acceptance and non-acceptance of sports applications by professional athletes. According to the results, it was found that credit and cost had the greatest impact on acceptance and non-acceptance by athletes. According to the results, it can be determined that the credit factor plays the most important role in predicting the acceptance rate or non-acceptance rate.

  Keywords: app, Sports, Services, athletes
 • The relationship between media consumption and communication skills of sports science students
  Reza Saboonchi *, NosratAllah Abedini, Hamid Ghasemi Page 8

  the relationship between media consumption and communication skills of sports students. The method of the present study was descriptive-correlational. The statistical population studied in this study consisted of all students of sports sciences of Islamic Azad University in the academic year 2018--2019 (6230 people) who used Cohen, Morgan and Georgian sample size determination table and relying on random-cluster sampling method. 362 people were selected as the research sample and the research results were prepared and adjusted based on the same number of questionnaires. Data collection tools included Ghasemi Communication Skills Questionnaire (2017) and Media Consumption of Mahmoudian et al(2015). It was approved by 0.77 and 0.74. In order to analyze the collected data at the level of descriptive statistics, frequency and percentage indices and in the inferential statistics section, Kolmorov-Smirnov test to investigate how to distribute the data and structural equation modeling test using SPSS and PLS statistical software. The results of statistical analysis showed that media consumption has a positive, direct and significant relationship with communication skills of sports students. The development of more media infrastructure in universities on the one hand and teaching how to use different types of media as a tool and strengthening the communication skills of people active in the field of sports should be considered by officials and practitioners in the field of higher education. The media will be in all aspects of the lives of sports science students.

  Keywords: Media Consumption, Communication Skills, students, sports science