فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/01/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محسن توکلی* صفحات 1-10

  هدف این تحقیق، مقایسه سلامت عمومی و تندرستی افراد شرکت کننده در ورزش صبحگاهی با افراد غیر فعال است. جامعه آماری این تحقیق را افراد شرکت کننده در ایستگاه های ورزش صبحگاهی و افراد غیر فعال شهر تهران تشکیل داده است. با استفاده از نمونه گیری تصادفی 200 نفر افراد شرکت کننده در ورزش صبحگاهی و 200 نفر افراد غیر فعال به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، و از پرسش نامه استاندارد سلامت عمومی (28GHQ -) برای اندازه گیری 4 خرده مقیاس (سلامت جسمانی، اضطراب و اختلال خواب، کارکرد اجتماعی و افسردگی) استفاده گردید. اعتبار پرسش نامه تا کنون در بیش از 70 کشور دنیا بر آورد شده است (92/0- 82/0R=) برای فرضیه های تحقیق از آزمون  یومن ویتنی و آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح 05/0 ≤p  استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که وضعیت سلامت جسمانی افراد شرکت کننده در ورزش صبحگاهی (2/2 ±8/2M=) بهتر از افراد غیر فعال (6/3 ±3/5 M=) است و افراد شرکت کننده در ورزش صبحگاهی اضطراب و اختلال خواب کمتری  (3/2 ± 4/3 M =) از افراد غیر فعال (7/ 3 ± 6/8 M =) دارند. وضعیت کارکرد اجتماعی افراد شرکت کننده در ورزش صبحگاهی (9/2 ± 3/3M =) بهتراز افراد غیر فعال (3± =3/6M) بود؛ وضعیت افسردگی افراد شرکت کننده در ورزش صبحگاهی (2/1 ± 5/1 M =)  نیز کمتر از افراد غیر فعال (3/3 ± 4/5M =) است که این نتایج در سطح  01/0 P≤معنی دار بودند. همچنین بین سلامت عمومی و تندرستی افراد شرکت کننده در ورزش صبحگاهی با مدت فعالیت ورزشی (64/0=r) ارتباط معنی داری وجود داشت. بنابراین می توان بیان کرد که وضعیت سلامت عمومی (کل شاخص ها) افراد فعال در ورزش صبحگاهی بهتر از افراد غیر فعال است؛ و هرچه مدت فعالیت های ورزشی بیش تر باشد احتمال افزایش سلامتی عمومی و تندرستی افراد نیز وجود خواهد داشت.

  کلیدواژگان: ورزش صبحگاهی، سلامت جسمانی، کارکرد اجتماعی، افسردگی، اضطراب
 • محمد ایزانلو*، فریده اشرف گنجویی، محمد علیمردانی صفحات 11-17
  هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط خلاقیت و توانمندی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان قم است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان قم بوده که تعدادشان 82 نفر می باشد. برای نمونه گیری از روش کل شمار استفاده گردید؛ بنابراین، کلیه کارمندان به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری تحقیق شامل پرسش نامه های استاندارد خلاقیت رندسیپ (1979) و توانمندسازی اسپریتزر (1995) بود که روایی آن ها به تایید متخصصین رسید و پایایی آن ها نیز به استناد تحقیقات اشاره شده در روش تحقیق، به تایید رسیدند. پرسش نامه خلاقیت شامل 50 سوال و پرسش نامه توانمندسازی شامل 12 سوال و 4 مولفه معناداری، شایستگی، حق انتخاب و موثر بودن می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید که در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون همبستگی اسپیرمن و آزمون همبستگی پیرسون در سطح (05/0) استفاده گردید. برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزار spss.20 استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که خلاقیت با توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان همبستگی مثبت و معناداری دارد (r: 0/24  p: 0/05). همچنین بین خلاقیت و شایستگی کارکنان ارتباط مثبت و معناداری مشاهده شد (r: 0/23  p: 0/05). اما ارتباط معناداری بین خلاقیت و مولفه های معناداری (r: 0/21 p: 0/09)، حق انتخاب (r: 0/21  p: 0/08) و موثر بودن (r: 0/14  p: 0/24) وجود ندارد. به نظر می رسد مدیران با اهمیت دادن به توانمندی و شایستگی کارکنان می توانند موجب تقویت خلاقیت شده و زمینه را برای پیشرفت و پویاتر شدن محیط کاری فراهم کنند.
  کلیدواژگان: خلاقیت، توانمندسازی، توانمندی کارکنان، اداره کل ورزش و جوانان، قم
 • حسن شعبانی*، سید محمود موسوی صفحات 18-28
  هدف تحقیق حاضر مطالعه تطبیقی انگیزش شغلی کارکنان حوزه تربیت بدنی و سلامت در نیروهای مسلح بر اساس نظریه هرزبرگ بود. روش پژوهش توصیفی بوده، و جامعه مورد مطالعه شامل کلیه کارکنان  حوزه ورزش دو و میدانی و هندبال نیروهای مسلح می باشد. کل جامعه آماری یعنی 33 نفر، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسش نامه محقق ساخته اطلاعات فردی و پرسش نامه اختصاصی جهت تعیین اولویت های انگیزشی- بهداشتی استفاده گردید. پرسشنامه ها برای اعتباریابی به متخصصان مربوطه ارایه گردید. برای محاسبه پایایی پرسش نامه از روش آماری آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی آن 88/0 محاسبه گردید. داده ها با روش آمار توصیفی، ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون کلموگروف اسمیرنف و آزمون t مستقل، تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در هر دو حوزه ورزش هندبال و دو ومیدانی، وجود تعهد و مسیولیت در محیط کار، از بیشترین اولویت انگیزش شغلی برخوردار بود و در زمینه عوامل بهداشتی، نحوه ارتباط با دیگران در حوزه ورزش دو و میدانی و نحوه سرپرستی و نظارت شغلی در حوزه ورزش هندبال، از مهم ترین موارد بودند، حقوق و مزایا و امنیت شغلی در رده آخر اولویت بهداشتی قرار گرفتند. بین عوامل انگیزشی و بهداشتی در سطح معناداری 01/0، همبستگی وجود داشت. همچنین همبستگی معکوسی در سطح 05/0 بین تحصیلات و عوامل انگیزشی و بهداشتی شغلی وجود مشاهده شد. بین عوامل انگیزشی در حوزه ورزش دو و میدانی و هندبال نیروهای مسلح، تفاوت معناداری دیده نشد، در صورتی که بین عوامل بهداشتی در این دو حوزه ورزشی، در سطح 05/0 تفاوت معناداری مشاهده شد.
  کلیدواژگان: انگیزش شغلی، بهداشت، نیروهای مسلح، نظریه هرزبرگ، تربیت بدنی، سلامت، ورزش دو و میدانی، ورزش هندبال
 • ولی ناصری پلنگرد*، احدیه صادقی کلانی صفحات 29-42
  هدف تحقیق حاضر بررسی اثر غنی سازی شغلی بر صخره شیشه ای با نقش میانجی توانمندسازی زنان است. این تحقیق از نوع توصیفی_ همبستگی بوده و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان شاغل در وزارت ورزش و جوانان بود. تعداد 280 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از سه پرسش نامه استاندارد شده شامل پرسش نامه صخره شیشه ای نصیری و همکاران، پرسش نامه غنی سازی شغلی هاکمن و اولدهام و در نهایت، پرسش نامه توانمندسازی روانشناختی کارکنان اسپریتزر به منظور بررسی متغیر میانجی استفاده شد. نتایج نشان داد که غنی سازی شغلی زنان موجب فروریختن صخره شیشه ای می شود. مقادیر ضریب مسیر بین غنی سازی شغلی با توانمندسازی زنان و توانمندسازی زنان با صخره شیشه ای، به ترتیب برابر با 23/0 و 21/0- بود. همچنین مقدار ضریب تعیین نشان داد که دو متغیر غنی سازی شغلی و توانمندسازی حدود 38/0 از تغییرات فرو ریختن صخره شیشه ای را پیش بینی می کند. بنابراین، برای اثربخشی بهینه در سازمان ها می بایست موانع سد راه زنان تعدیل گردیده و استراتژی های توانمندسازی در سازمان ها اجرا شود.
  کلیدواژگان: توانمندسازی روانشناختی، صخره شیشه ای، غنی سازی شغلی، کارکنان زن، وزارت ورزش و جوانان
 • حمید سیفی* صفحات 43-54

  هدف پژوهش حاضر مطالعه چالش های سلامت و ورزش کشور با تاکید بر آموزشکده های سما است. روش تحقیق از نوع، توصیفی پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان آموزشکده های سما منطقه 5 کشور بوده که تحت پوشش دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان سما هستند و تعداد آنها حدود 7000 دانشجو می باشد. حجم نمونه آماری این پژوهش با استفاده از جدول مورگان 364 نفر محاسبه گردید. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بوده که روایی آن توسط متخصصین تایید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ  92/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که از مهم ترین چالش ها و موانع دانشجویان برای اجرای  فعالیت های بدنی در زمان اوقات فراغت، نبود سرویس رفت و آمد برای انتقال دانشجویان، یکنواختی فعالیت های فوق برنامه ورزشی، احساس خستگی زیاد برای دانشجویان، در نظر نگرفتن علایق دانشجویان و نامناسب بودن برنامه ریزی زمانی فضاها و اماکن ورزشی خوابگاه و دانشگاه می باشد. همچنین از عوامل تشویق دانشجویان به فعالیت بدنی در اوقات فراغت می توان به رایگان قرار دادن کلیه امکانات ورزشی برای دانشجویان اشاره کرد.

  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، سلامتی، اوقات فراغت، دانشجویان، ورزش، آموزشکده های سما
 • فاطمه مهرابی، میترا ایازی*، علی اصغر درودیان صفحات 55-68

  هدف پژوهش حاضر اعتباریابی پرسشنامه نوآوری سلامت در اماکن ورزشی است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی بوده و داده ها به صورت میدانی گردآوری شده اند. جامعه آماری شامل مشتریان باشگاه هایی است که دارای نوآوری بودند. روش نمونه گیری، هدفدار براساس نوآوری موجود در باشگاه بود. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 18 سوالی یوشیدا و همکاران (2013) بود. خرده مقیاس ها شامل نوآوری در عملکرد ورزشی، نوآوری در زیبایی محیط، نوآوری در تسهیلات، نوآوری در سرویس های آنلاین، نوآوری در ارتباط برند و نوآوری در وفاداری برنامه است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه پس از صحت ترجمه، توسط اساتید متخصص مورد تایید قرار گرفت. برای بومی سازی پرسشنامه ها، از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد و هنجاریابی این مقیاس ها نیز از طریق اعتبار محتوایی و پایایی مورد بررسی گرفت. نتایج نشان داد که تمامی عامل ها توانستند تبیین کننده خوبی برای مفهوم نوآوری در اماکن ورزشی باشند.

  کلیدواژگان: نوآوری سلامت، باشگاه های ورزشی، پرسشنامه
|
 • Mohsen Tavakoli * Pages 1-10

  The purpose of the present study is to compare public health and well-being of the participants in morning workout routines compared to nonactive people. Statistical population of the research consisted of the participants in morning workout stations as well as those who were not active in the city of Tehran. Using random sampling, 200 participants active in morning workout routines and 200 people who were not active were chosen as the sample of study. Standard questionnaire of public health (GHQ-28) was used to measure four microscales (physical health, anxiety and sleep disorder, social function, and depression). Validity of the questionnaire has already been assessed in more than 70 countries in the world (R=0.82 -0.92). For research hypothesis testing, Mann-Whitney U test and Spearman correlation coefficient test (p≤0.05) were used. The research results showed that physical health condition of those participating in morning workout routines (M=2.8±2.2) outperforms those who are nonactive (M=5.3±3.6) and they have less anxiety and sleep disorder (M=3.4±2.3) than those who are not active (M=8.6±3.7). Social function condition of those participating in morning workout routines ((M=3.3±2.9) was better than nonactive people (M=6.3±3); depression condition of those participating in morning workout routines (M=1.5±1.2) was also less than those who were nonactive (M=5.4±3.3) and all these results were meaningful at P≤0.01. There was a significant relation between public health and well-being of those participating in morning workout and the time duration of their exercise (r=0.64). Therefore, it can be said that the public health condition (all indices) of those who are active in morning workout routines is better than that of nonactive people and whatever the time duration of exercising increases, there is a more chance of people’s public health and well-being.

  Keywords: Morning Workout, physical health, social function, Depression, anxiety, public health, well-being, Tehran
 • Mohammad Izanloo *, Faride Ashraf Ganjavi, Mohammad Alimardani Pages 11-17
  The purpose of the present study is to determine the relationship between the creativity and power of the staff in the administration of sport and youth in the province of Qom. Statistical population of the research consisted of all 82 staff members in the administration of sport and youth in the province of Qom. Total population sampling was used so all the employees in the administration were chosen as the statistical population of the research. The measur1ement tools included some standard questionnaires including Rendsip’s creativity questionnaire (1979) and Spritzer empowerment questionnaire (1995). The validity of the questionnaires was confirmed by the experts and their reliability was also approved with reference to the studies mentioned in the methodology section. The creativity questionnaire consisted of 50 questions and the empowerment questionnaire contained 12 questions and 4 scales of meaningfulness, competency, freedom of choice, and effectiveness. For the analysis of the data, the descriptive and inferential statistics were used: standard deviation average for descriptive statistics and Kolmogorov-Smirnov test, Spearman correlation test, and Pearson correlation tests (0.05) for inferential statistics. For data analysis, SPSS.20 software was used and the results showed that there is a positive and significant correlation between creativity and empowerment features of the staff members of the administration of sport and youth (r: 0.24 p: 0.05). Also, a positive and significant correlation was observed between their creativity and competency (r: 0.23 p: 0.05).  However, there is no relation between creativity and the scales of meaningfulness (r: 0.21 p: 0.09), freedom of choice (r: 0.21 p: 0.08), and effectiveness (r: 0.14 p: 0.24). It seems that the managers by paying attention to the power and competency of the staff members, can foster their creativity and pave the ground for the development and betterment of the workplace.
 • Hasan Shabani *, Seyd Mahmod Mosavi Pages 18-28
  The purpose of the present research is the comparative study of the occupational motivation of the physical education and health staff in the armed forces based on Herzberg theory.  The method of study is descriptive and the research population included all the staff members working in the domain of track and field and Handball in the armed forces. All 33 members in the research population were chosen as the research sample. For data collection, two research-made questionnaires of personal information and a specialized questionnaire for setting motivational-sanitary priorities were used. The questionnaires were given to relevant experts for validation and also the reliability was measured by Cronbach’s alpha statistical method to be 0.88. The data were analyzed using descriptive statistics, Spearman correlation coefficient, Kolmogorov-Smirnov test, and independent t test. The results of the research indicate that in both track-and-field and Handball sports, commitment and responsibility in the workplace are of the highest occupational motivation. In terms of sanitation, the way of communication to others in the sport of track and field as well as occupational supervision in the sport of handball were among the most important cases while income and job security had the lowest sanitation priority. There was a correlation between motivational and sanitary factors in the significant level of 0.01 and a negative correlation of 0.05 was observed between education and sanitary and motivational factors at work. There was no significant difference between motivational factors in the sports of track and field and handball in the armed forces whereas a significant difference in the level of 0.05 was observed between sanitary factors in those two sport fields.
  Keywords: Occupational Motivation, Sanitation, Armed Forces, Herzberg Theory, physical education, Health, Track, Field, Handball
 • Vali Naseri Plangerd *, Ahdye Sadeghi Kalani Pages 29-42
  The purpose of the present study is to review the effect of job enrichment on the glass rock with the intervention of female empowerment. This research is descriptive-correlational which has been conducted through a survey method. Statistical population of the research involved all the women working in the ministry of sport and youth, among whom 280 staff members were chosen as the research sample. For data collection, three standardized questionnaires including Glass Rock questionnaire by Nasiri & et al., Hackman and Oldham's job enrichment questionnaire, and finally, Spritzer's questionnaire of staff psychological empowerment were used to investigate the intervention variable. The results showed that job empowerment in women makes the glass rock collapse. Coefficient factors of job empowerment by female empowerment and female empowerment by glass rock was 0.23 and -0.21 respectively. Moreover, determination coefficient factors showed that two variables if job enrichment and empowerment predict almost 0.38 of the changes of the glass rock collapse. Therefore, for optimal effectiveness in organizations, obstacles of women's improvement should be moderated and empowerment strategies should be executed in the organizations.
  Keywords: psychological empowerment, Glass Rock, Job enrichment, Female Workers, Ministry of Sport, Youth
 • Hamid Seifi * Pages 43-54

  The purpose of the present article is to study challenges of health and sport in the country emphasizing on Samā junior colleges. The method of study is descriptive survey and it is practical in terms of purpose. The statistical population of the research consists of all 7000 students of Samā junior colleges in district 5 of Iran which are under the supervision of Islamic Azad University and Samā organization. Using the Morgan table, the statistical sample of the research was calculated to be 364. The data collection instrument was a research-made questionnaire that its validity was confirmed by the experts and its reliability was measured to be 0.92, using Cronbach’s alpha. For data analysis, descriptive statistics and Friedman test were used. The results showed that some of the most important challenges and obstacles in the way of students’ participation in physical activities during their leisure time include lack of transportation services for their commuting, monotony of extracurricular sport activities, their severe exhaustion, not considering their interests, and inappropriate time schedule of the sport clubs in their dormitories and universities. Moreover, as one of the incentives to encourage students to physical activity during their free time, we can refer to allocating free sport equipment for them.

  Keywords: Physical Activity, Health, Leisure Time, Students, Sport, Samā Junior Colleges
 • Fatemeh Mehrabi, Mitra Ayazi *, AliAsghar Doroudian Pages 55-68

  The purpose of the present study is to validate the health innovation questionnaire in sport clubs. This research is practical in terms of purpose and the data were collected using a field method. The statistical population consists of the customers of gyms that had innovation. The sampling method was purposive based on the innovation used by the gyms. The measurement tool was a questionnaire by Yoshida et al. (2013) that involved 18 questions. The microscales included innovation in sport performance, innovation in environmental beauty, innovation in equipment, innovation in online services, innovation in the brand communication, and innovation of program faithfulness. Face and concept validity of the questionnaire after translation was approved by the expert professors. To indigenize the questionnaire, confirmatory factor analysis was used and standardization of the scales was also explored using conceptual validity and reliability. The results showed that all the applied factors could be good determinators of the concept of innovation in sport clubs.

  Keywords: Health Innovation, Sport Clubs, questionnaire