فهرست مطالب

نشریه پژوهش های کاربردی در علوم ورزشی و سلامت
پیاپی 2 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محسن کرمی*، سارا کاظمی، شمسی رحمانی صفحات 1-11
  هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه مولفه های تاب آوری سازمانی و رضایت شغلی با  سلامت روان معلمان دوره متوسطه استان کرمانشاه می باشد. روش تحقیق توصیفی - همبستگی بوده و روش اجرا پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان زن دوره متوسطه مدارس دولتی و غیر دولتی شهر کرمانشاه بود. در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد که با توجه به حجم جامعه (N=1000) و بر طبق فرمول کوکران، 286 نفر به عنوان نمونه تعیین شدند. ابزار اندازه گیری تحقیق شامل سه پرسش نامه سلامت عمومی (گلدنبرگ)، پرسش نامه تاب آوری بزرگسالان (فرایبورگ و همکاران) و پرسش نامه رضایت شغلی (کندال و هالین) بود که روایی آن توسط اساتید متخصص تایید و پایایی آن به ترتیب 95% و 89% و 93% به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی شامل همبستگی و رگرسیون استفاده شد.یافته های پژوهش نشان داد که بین مولفه های تاب آوری (شایستگی فردی، شایستگی اجتماعی، حمایت اجتماعی، انسجام خانوادگی و ساختار فردی)  با علایم سلامت روان، رابطه منفی و معناداری وجود دارد و بین ابعاد رضایت شغلی (شغل، سرپرست و همکاران) با علایم سلامت روان، رابطه منفی و معناداری مشاهده شد، ولی بین ابعاد ارتقاء و پرداخت، رابطه معناداری وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین متغیرهای پیش بین، شایستگی فردی، حمایت اجتماعی و ساختار فردی قابلیت پیش بینی متغیر علایم مرضی سلامت روان را دارند. با توجه به یافته های پژوهش مدیران می توانند تاثیر مثبتی در بهبود وضعیت تاب آوری و رضایت شغلی کارکنان خود داشته باشند.
  کلیدواژگان: تاب آوری سازمانی، رضایت شغلی، سلامت روان، معلمان، مدارس، کرمانشاه، زنان، مقطع متوسطه
 • محمد علیمردانی* صفحات 12-22
  هدف تحقیق حاضر بررسی فدراسیون های المپیکی کارآ و ناکارا با مدل تحلیل پوششی داده ها بود. این تحقیق از نوع توصیفی و گذشته نگر است که اطلاعات به صورت میدانی جمع آوری شد. جامعه آماری شامل 25 فدراسیون المپیکی کشور بوده که به علت کم بودن تعداد جامعه از نمونه گیری کل شمار استفاده گردید. داده های مربوط به سال 1395 این فدراسیون ها جمع آوری شد. به منظور تعیین میزان کارایی فدراسیون ها از مدل تحلیل پوششی داده ها استفاده گردید. در روش تحلیل پوششی داده ها، اولین گام تعیین ورودی ها و خروجی های تحقیق می باشد. به همین منظور شاخص های (استراتژی های) فدراسیون ها که با مدل کارت امتیازی متوازن تعیین شده بود، در قالب پرسش نامه توزیع گردید. جهت تعیین ورودی یا خروجی بودن شاخص های ارزیابی، از آزمون خی دو و شناسایی عوامل خروجی نامطلوب فدراسیون های ناکارآمد، از دو روش CCR و BCC خروجی محور استفاده گردید. همچنین از نرم افزار SPSS و DEA Solver برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد با 95 درصد اطمینان از 9 استراتژی (شاخص ارزیابی) فدراسیون های المپیکی، 4 استراتژی به عنوان ورودی و 5 استراتژی به عنوان خروجی هستند. همچنین در الگوی CCR، 7 فدراسیون و در الگوی BCC، 6 فدراسیون ناکارآمد بودند.
  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، فدراسیون المپیکی، ورزش
 • علیرضا زند*، غلامرضا فرجی صفحات 23-34
  هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر مصرف رسانه ای بر عملکرد ورزشی با نقش میانجی کیفیت زندگی ورزشکاران تنیس روی میز استان تهران بود. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است که به شکل میدانی و با استفاده از پرسش نامه انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه ورزشکاران تنیس روی میز استان تهران می باشد که براساس اطلاعات کسب شده از هیات استان، تعداد 1500 نفر در حال فعالیت می باشند. براساس جدول مورگان تعداد 306 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. در این راستا، از پرسش نامه های مصرف رسانه ای محمودیان و همکاران (1394)، کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (1999) و عملکرد ورزشی قاسمی (1391) استفاده شد. پایایی پرسش نامه ها به ترتیب 86/0، 81/0 و 91/0 بدست آمد. از آمار توصیفی برای طبقه بندی نمرات خام، طراحی جدول توزیع فراوانی و محاسبه شاخص های پراکندگی نظیر میانگین و انحراف معیار و فراوانی استفاده شد. همچنین فرضیه های تحقیق از طریق تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار PLS مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که مصرف رسانه ای بر عملکرد ورزشی با نقش میانجی کیفیت زندگی ورزشکاران تنیس روی میز استان تهران تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: مصرف رسانه ای، عملکرد ورزشی، کیفیت زندگی، ورزشکاران، تنیس روی میز، استان تهران
 • مهدی بوستانی*، زینب علی پور صفحات 35-52
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر و مقایسه دو نوع برنامه تمرینی بر روی برخی از شاخص های ترکیب بدنی دانش آموزان  دختر چاق شهر اهواز بود. بدین منظور تعداد 45 نفر از دانش آموزان  چاق ناحیه یک آموزش و پرورش اهواز به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفره قرار گرفتند. گروه ها شامل گروه تمرین هوازی که به مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه تمرین هوازی با رعایت اصل اضافه بار تدریجی انجام دادند، گروه بازی که به مدت 8 هفته، بازی زو را با حجم مشابه گروه هوازی انجام دادند و گروه کنترل که هیچ گونه مداخله تمرینی نداشتند، بود. جهت کنترل برنامه غذایی آزمودنی ها از پرسش نامه یادآمد غذایی استفاده شد. شاخص های ترکیب بدنی شامل شاخص توده بدن (BMI)، نسبت دور کمر به دور لگن (WHR) و درصد چربی بدن در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون، اندازه گیری و ثبت شد. جهت مقایسه تغییرات درون گروهی، از آزمون t وابسته و مقایسه داده های سه گروه از تحلیل واریانس (ANOVA) با آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری 05/0 استفاده شد. نتایج نشان داد که هشت هفته تمرین هوازی و بازی، هر دو باعث کاهش معنی دار شاخص توده بدن و درصد چربی بدن شدند، ولی فقط فعالیت در قالب بازی منجر به کاهش معنی دار نسبت دور کمر به دور لگن گردید (P<0.05). با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می شود که جهت کنترل چاقی کودکان علاوه بر انجام برنامه های تمرینی سازمان یافته، از انجام فعالیت ورزشی در قالب بازی استفاده شود.
  کلیدواژگان: چاقی، تمرین هوازی، بازی، ترکیب بدنی، دختران، ورزش
 • کاظم رازی فتاحی*، حسین مختاری صفحات 53-67
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه انگیزه های ورزشی، کیفیت رابطه و قصد مصرف ورزشی در هواداران تیم های فوتبال است. در این راستا، 384 نفر از هواداران ورزش فوتبال که شناخت کاملی از لیگ فوتبال و تیم های روز داشتند، انتخاب شده و با توزیع پرسشنامه بین آنها، پاسخ ها جمع آوری شد و با روش معادلات ساختاری، در محیط نرم افزاری Smart-PLS روابط بین متغیرها مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که انگیزه های عاطفی، شناختی و رفتاری هواداران فوتبال، بر کیفیت رابطه، و کیفیت رابطه بر قصد مصرف ورزشی هواداران فوتبال اثرگذار است.
  کلیدواژگان: انگیزه های ورزشی، کیفیت رابطه، ورزش، هواداران تیم های فوتبال
 • محمدباقر فرقانی اوزرودی*، جمیله رنجبر، نعیمه خاکستریان صفحات 68-86
  هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر عملکرد سازمانی با اثر میانجی شادی در کار معلمان تربیت بدنی است. ماهیت این تحقیق کاربردی و روش تحقیق پیمایشی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق نیز شامل کلیه معلمان تربیت بدنی استان مازندران به تعداد 1593 بوده که براساس جدول مورگان 364 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار 23 SPSSو Amos انجام شد. نتایج نشان داد که سکوت سازمانی بر عملکرد سازمانی معلمان تربیت بدنی اثر منفی و معناداری دارد. سکوت سازمانی و شادی در کار معلمان تربیت بدنی اثر منفی و معناداری نشان داد. شادی در کار، بر عملکرد سازمانی معلمان تربیت بدنی اثر مثبت و معناداری دارد. در مسیر ارتباط سکوت سازمانی و عملکرد سازمانی معلمان تربیت بدنی، عامل شادی در کار می تواند به عنوان میانجی موثر بوده و موجب بهبود عملکرد سازمانی شود.
  کلیدواژگان: سکوت سازمانی، شادی، کار، عملکرد سازمانی، معلمان، تربیت بدنی، ورزش
|
 • Mohsen Karami *, Sara Kazemi, Shamsi Rahmani Pages 1-11
  The purpose of the present study is to review the relationship between components of organizational resilience and job satisfaction and mental health of high school teachers in the province of Kermanshah. The method of research is descriptive-correlational and its performance method is survey. The statistical population of the research consists of all female teachers in governmental and nongovernmental high schools of Kermanshah. Convenience sampling was used in this research to determine 286 teachers as the sample of study with regard to the total population (N=1000) and based on the Cochran formula. The research measurement instruments included three questionnaires of Public Health (Goldenberg), Adults' Resilience Scale for Adults (Friborg et al.), and Job Satisfaction (Kendall & Hulin). The validity of the questionnaires was confirmed by the experts and their reliability was calculated to be 95%, 89%, and 93% respectively. For data analysis, descriptive statistical methods (frequency, percentage, average, and standard deviation) and inferential statistics including correlation and regression were used. The results showed that there is a negative and significant relationship between components of resilience (personal qualification, social qualification, social support, family integrity, and personal structure) and mental health signs. Furthermore, a negative and significant relationship was observed between aspects of job satisfaction (occupation, supervisor, and colleagues) and mental health signs while there was no significant relationship between aspects of promotion and payment. Regression analysis results revealed that among predictor variables, the variables of personal qualification, social support, and personal structure have the potential to predict mental health symptoms. With respect to the research findings, the managers can have a positive impact on the betterment of their employees' resilience and job satisfaction.
  Keywords: Organizational Resilience, Job Satisfaction. Mental Health, teachers, Schools, Kermanshah. Women, high school
 • Mohammad Alimardani * Pages 12-22
  The purpose of the present research is to study efficient and inefficient Olympic federations using data envelopment analysis. This study is descriptive and retrospective and its data have been collected using field research. The statistical population consisted of 25 Olympic federations in the country and due to limited population, total sampling was used in the research. The data related to these federations in 1395 were collected. In order to determine the efficiency of the federations, data envelopment analysis was used. In data envelopment analysis, the first step is to determine the research input and output. To this aim, indices (strategies) of the federations determined by balanced scorecards were distributed throughout a questionnaire. In order to determine whether the evaluation indices are input or output, Chi-squared test was used and for recognizing unfavorable output factors of inefficient federations, output-centered CCR and BCC methods were used. SPSS and DEA SOLVER software were used for data analysis. The research results showed that with 95% certainty, from among 9 strategies (evaluation indices) in Olympic federations, 4 strategies are input and 5 strategies are output. Moreover, 7 federations in the CCR model and 6 federations in the BCC model were assessed to be inefficient.
  Keywords: Data envelopment analysis, Olympic Federation, Sport
 • Alireza Zand *, Golamreza Faraji Pages 23-34
  The purpose of the present study is to review the effect of media consumption on the athletic performance with the intervening role of quality of life among table tennis athletes in the province of Tehran. This study is descriptive-correlational and was conducted through field research using questionnaires. The statistical population consisted of all table tennis athletes in the province of Tehran among whom 1500 members were active according to the obtained information from the province assembly. Based on Morgan table, 306 athletes were chosen as the sample of study. In this regard, three questionnaires including Media Consumption by Mahmoudian et al. (2015), World Health Organization Quality of Life (1999), and Athletic Performance by Qasemi (2012) were used.  The reliability of the questionnaires was calculated to be 0.86%, 0.081%, and 0.91% respectively. Descriptive statistics was used for the classification of raw scores, design of frequency distribution table, and assessment of dispersion indices such as mean, standard deviation and frequency. Besides, the research hypothesis was tested using Path Analysis and SPSS. The results showed that media consumption is effective on the athletic performance of table tennis athletes with the intervening role of quality of life among table tennis athletes in the province of Tehran.
  Keywords: media consumption, Athletic performance, Athletes, Table Tennis, province of Tehran
 • Mehdi Bostani *, Zeinab Alipour Pages 35-52
  The purpose of the present study is the comparative review of the effect of two exercising plans on some body composition indices of the obese female girls in Ahwaz. To this aim, 45 obese students in district 1 of the education administration of Ahwaz were purposefully chosen and then they were randomly assigned to 3 groups of 15 girls. In order to control the participants’ dietary plan, the nutrition remembrance questionnaire was used. Body composition indices including body mass index (BMI), waist-hip ratio (WHR), and body fat percentage in both pre-test and post-test stages were measured and registered. For inside group comparison, dependent t-test was used and for the comparison of the 3 groups, the variance analysis (ANOVA) as well as Tuckey’s Post Hoc in the significant level of 0.05 were used. The results showed that doing 8 weeks of aerobics and playing games both significantly reduced the BMI and body fat percentage but only playing games could significantly reduce the WHR (P<0.05). According to the results of the present research, it is recommended that in order to control children obesity, in addition to organized exercises, sport activities in the form of playing be used as well.
  Keywords: Obesity, Aerobics, Playing, body composition, Females, Sport
 • Kazem Razefatahi *, Hosein Moktari Pages 53-67
  The purpose of the present study is to review sport motives, relationship quality, and sport consumption intention of the fans of football teams. In this regard, 384 of football fans who had a full cognition about football league and popular teams were chosen. Their answers were collected through a questionnaire and the correlations between variables were analyzed using structural equations in the software space of Smart-PLS. The results showed that emotional, cognitive, and behavioral motivations of football fans are effective on their relationship quality which is per se effective on their sport consumption intention.
  Keywords: Sport Motives, relationship quality, Sport, Fans of Football Teams
 • Mohammadbagher Forghani Ozrudi *, Jamile Ranjbar, Naeimeh Khakestarian Pages 68-86
  The purpose of the present study is to review the impact of organizational silence on organizational performance with the intervention effect of physical education teachers' happiness at work. The nature of research is practical and its method is analytical survey. The research population consists of all 1593 physical education teachers in Mazandaran, among whom 364 teachers were randomly chosen according to the Morgan table. For data collection, a questionnaire was used and the statistical analysis of data was conducted using confirmatory factor analysis (CFA), SPSS23 and Amos. The results showed that organizational silence has a significantly negative effect on the organizational performance of physical education teachers. Moreover, happiness at work has a significantly positive effect on the organizational performance of physical education teachers. In the correlation between organizational silence and organizational performance, happiness at work can be an effective intervention and improve organizational performance.
  Keywords: Organizational silence, happiness, work, Organizational Performance, teachers, physical education, Sport