فهرست مطالب

نشریه پژوهش های کاربردی در علوم ورزشی و سلامت
پیاپی 3 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/16
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین عندلیب* صفحات 1-15

  هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی سلامت و ورزش از دیدگاه اسلام و حقوق ورزشی است. پژوهش بر این فرضیه استوار است که در اسلام، سلامت جسمی و سلامت روحی - روانی مورد تاکید قرار گرفته است. در قوانین ایران هم به موضوع سلامت جسمانی و هم سلامت معنوی توجه شده است. در اسناد بین المللی نیز بند الف ماده 55 منشور ملل متحد، اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، بند 1 ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند 1 ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر حق بر سلامت تاکید دارند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که مزیت دیدگاه اسلام در مسیله حق بر سلامت، در نظر گرفتن حق بر سلامت معنوی و روحی و روانی است. در حقیقت اسلام، هم برای سلامت معنوی و هم برای سلامت جسمانی افراد دارای الزامات و توصیه ‎هایی است که در ادبیات فقهی احکام پنج گانه، تکلیفی بر آنها بار می شود. همچنین، با توجه به تعلق احکام شرعی به مسیله سلامت، تکالیفی برای همه افراد حقیقی و حقوقی، ایجاد می نماید.

  کلیدواژگان: حق بر سلامت، حقوق ایران، حقوق ورزشی، سلامت روانی، سلامت جسمی، حقوق بشر
 • علیرضا علمیه*، هومن خانباباخانی، رفعت اسمعیل نژاد صفحات 17-27

  هدف پژوهش حاضر بررسی سطح فعالیت بدنی، سلامت عمومی و کیفیت زندگی دانش آموزان دختر متوسطه اول در دوران قبل و بعد از کرونا است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان ماسال در سال تحصیلی 1400- 1401 بودند. روش نمونه گیری به صورت در دسترس بوده و براساس جدول مورگان، تعداد 250 نفر مشخص شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق شامل پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ، پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF) و پرسش نامه فعالیت بدنی بک بود. تجزیه و تحلیل داده‏ها با آزمون t همبسته در سطح معناداری 05/0 صورت گرفت که برای این منظور از نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین نمرات سطح فعالیت بدنی دانش آموزان در مرحله بعد از شروع کرونا، در مقایسه با دوران قبل از کرونا، کاهش یافته است (01/0<p). همچنین میانگین سلامت عمومی و مولفه های آن (علایم جسمانی، اختلال در کارکردهای اجتماعی، اضطراب و افسردگی) و میانگین کیفیت زندگی و مولفه های آن (سلامت جسمانی، سلامت روانی، روابط اجتماعی، سلامت محیط) در دانش آموزان، در مرحله بعد از شروع کرونا کاهش یافته است (05/0<p؛ 01/0<p). نتایج به دست آمده بر اهمیت توجه به سطح فعالیت بدنی، سلامت عمومی و کیفیت زندگی در دانش آموزان، بعد از دوران کرونا تاکید دارد.

  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، سلامت عمومی، کیفیت زندگی، ویروس کرونا، دانش آموزان، دختران، شهرستان ماسال
 • محمدسعید کیانی* صفحات 29-41

  هدف پژوهش حاضر بررسی روش های مدیریت رویدادهای بین المللی ورزشی است. رویکرد روش شناختی پژوهش کیفی بوده و درصدد پاسخ به این سوال است که: کدام مدل تجاری مدیریت پروژه، مناسب رویداد بزرگ و عظیمی همچون بازی های المپیک است؟. با توجه به مطالعات انجام شده در المپیک، مدیران پروژه با چالش های مختلفی مواجه می شوند و مدل های اتخاذ شده می تواند یکپارچگی ابزارهای پراکنده و مختلف مدیریت پروژه را ایجاد کند. نتایج تحقیق نشان داد مدل های کامل مدیریت پروژه به رویکردهای مدیریت سود می رسانند و تعریف و استفاده از برنامه های استراتژیک را که فزاینده تکنیک های کنترل مدیریت پروژه است را تقویت می کند. همچنین نیاز است، مدل پایداری را تا اتمام موفقیت یک پروژه، با فضای بازی های المپیک هماهنگ کند.

  کلیدواژگان: مدیریت پروژه، مسابقات المپیک، توسعه پایدار، رویدادهای بین المللی، ورزش
 • محمد مشهدی* صفحات 43-52

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تقویت عضلات درونی کف پا به روش شورت فوت بر توزیع فشار، پهنای قوس و شاخص های کف پایی دانش آموزان دارای کف پای صاف بود. به این منظور 24 دانش آموز مبتلا به هایپرپرونیشن مفصل سابتالار (میانگین و انحراف استاندارد سن: 64/16±3/12، میانگین و انحراف استاندارد وزن: 01/14±53/41 و میانگین و انحراف استاندارد قد74/19±5/147) به دو گروه 12 نفره تقسیم شدند. گروه تمرینی به مدت 10 هفته تمرین شورت فوت را با هدف تقویت عضلات درونی کف پا انجام دادند. شاخص های استاهلی و چیپاکس- اسمیرک، پهنای قوس و درصد توزیع فشار روی قوس طولی داخلی پیش و پس از دوره تمرینی توسط فوت اسکنر از دو گروه بدست آمد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در گروه تمرین، تمامی شاخص های استاهلی (001/0<p)، چیپاکس-اسمیراک (001/0=p)، پهنای قوس (001/0<p) و درصد توزیع وزن، روی قوس طولی داخلی (001/0<p) در هر دو پا، بهبود معناداری داشته است؛ اما در گروه کنترل این گونه نبوده است (05/0>p). این نتایج نشان می دهد که تمرین شورت فوت به عنوان روشی نوین در تقویت عضلات درونی پا، در افزایش پهنای قوس موثر بوده و شاخص های قوس را بهبود می بخشد. بنابراین، این تمرین برای بهبود وضعیت قوس پا در افرادی که دارای کف پای صاف هستند، توصیه می شود.

  کلیدواژگان: عضلات درونی پا، کف پای صاف، شورت فوت، قوس کف پا، تمرینات اصلاحی، دانش آموزان
 • نعمت الله نعمتی*، آراد سلیمانپور، طاهره باقرپور صفحات 54-69

  هدف پژوهش حاضر بررسی الگوی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در فدراسیون قایقرانی ایران است. از این رو با به کارگیری یک رویکرد آمیخته و با بهره گیری از روش های فراترکیب و مدل سازی ساختاری تفسیری، به سنجش وضعیت بلوغ و طراحی الگوی بهینه استقرار مدیریت دانش در فدراسیون قایقرانی پرداخته شده است. در این پژوهش، از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2007) استفاده گردید. شاخص های استقرار مدیریت دانش از متن مقالات منتخب استخراج گردید و به عنوان کد در نظر گرفته شد. به این ترتیب، کدها و مفاهیم شناسایی شدند. 53 کد در قالب 8 مفهوم کلی و 3 مفهوم زیربنایی شناسایی شدند که مبنای سایر بخش های تحقیق قرار گرفتند. نتایج فراترکیب منجر به شناسایی 98 زیرشاخص (کد)، 14 شاخص و 3 بعد اصلی در استقرار مدیریت دانش شد.

  کلیدواژگان: فدراسیون های ورزشی، فدراسیون قایقرانی، مدیریت دانش
 • پیام شکوهی دهکردی*، افشار محبی، حسن شعبانی صفحات 71-82

  هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل راهبردهای ورزش در دانشگاه علوم انتظامی می باشد. این پژوهش از نوع مطالعات راهبردی است که بر مبنای اهداف تحقیق در ردیف تحقیقات کاربردی قرار دارد. روش گردآوری اطلاعات، ترکیبی از تحقیقات کمی و کیفی به شمار می رود. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه و پرسش نامه استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و ورزشکاران دانشگاه علوم انتظامی به تعداد 250 نفر بودند. نتایج ماتریس خارجی و داخلی حاکی از آن است دانشگاه علوم انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تهدیدهای همچون، فعالیت کم رسانه ها در ورزش، اطلاعات ضعیف مردم در شناخت رشته های مختلف، تمایل نداشتن حضور بخش خصوصی در ورزش به دلیل نداشتن پخش تلویزیونی، گران بودن تجهیزات حرفه ای در کشور، برگزاری مسابقات، افزایش اوقات فراغت غیر فعال در کشور، استفاده نکردن مناسب از تکنولوژی و علم نوین در هیات های استان های کشور، استفاده نکردن از دانش مربیان با تجربه به دلیل مشکلات مالی، ثابت نماندن قیمت ارز جهت خرید تجهیزات ورزشی رشته، ضعف نظام برنامه ریزی توسعه ای و تخصیص ندادن بودجه کافی به ورزش دانشجویی در این دانشگاه، روبه رو است. این دانشگاه به دلیل محیط بسته نظامی و برخورد محتاطانه با بعضی از مسایل بیرون سازمان، ضعف نسبی دارد که این دانشگاه را در موقعیت انفعالی قرار می دهد. برای استفاده بهتر از موقعیت ها و فرصت های پیشرو بهتر است از راهبرد تهاجمی استفاده نماید تا همچنان بتواند موفقیت های خود را ادامه دهد.

  کلیدواژگان: دانشگاه علوم انتظامی، ورزش
|
 • Hossein Andalib * Pages 1-15

  The purpose of the present study is to review foundations of health and exercise from the view of Islam and sport rights. The research relies on the hypothesis that in Islam, physical and spiritual-mental health are emphasized. Iran’s law has also paid attention to the subject of physical and spiritual health. Moreover, international documents such as the 1st statement of article 55 of the United Nations Chart, Constitution of the World Health Organization, the first statement of article 25 of the Universal Declaration of Human Rights, and the 1st statement of article 12 of the International Covenant of Economic, Cultural, and Social Rights all emphasize on the right to health. The research method was descriptive-analytic and the results showed that the advantage of the Islamic view in terms of the right to health is that it pays attention to spiritual, moral, and mental health as well. In fact, Islam has obligations and guidelines for both spiritual and physical health which demand requirements in the jurisprudential literature of 5-commands. Furthermore, since religious rules involve the issue of health, they bring about some obligations for real and legal entities.

  Keywords: Right to Health, Iran’s rights, Sport Rights, mental health, physical health, Human Rights
 • Alireza Elmieh *, Human Khanbabakhani, Rafat Asmailnejad Pages 17-27

  The purpose of the present study is to review the level of physical activity, general health, and life quality among female students in the 1st grade of high school in Māsāl before and after the Corona pandemic. The statistical population consisted of all female students in the 1st grade of high school in 2021-2022. Convenience sampling method was used and 250 students were chosen based on the Morgan table. Data collection instruments of this research included Goldberg General Health Questionnaire, the World Health Organization Quality of Life-BREF (WHOQOL-BREF), and Back Physical Activity Questionnaire. Data analysis was calculated by paired-sample t-test at the significance level of 0.05 by SPSS (version 22). The results showed that the average of physical activity among the students has decreased significantly since the pandemic compared to the past (p<0.01). Moreover, the average of general health and its components (physical symptoms, social function disorders, anxiety, and depression) as well as the average of life quality and its components (physical health, mental health, social relations, and environmental health) among the students has decreased significantly since the Corona pandemic (p<0.01; p<0.05). The obtained results emphasize on the significance of paying attention to the physical level, general health, and life quality of students after the Corona Period.

  Keywords: Physical Activity, General Health, Life quality, Coronal Virus, Students, Females, Māsāl
 • MohammadSaeid Kiani * Pages 29-41

  The purpose of the present study is to review management methods of international sports events. The methodological approach of the research is qualitative and it aims to answer the following research question: Which of the trade models in project management is suitable for such a great and breathtaking event like the Olympic Games? With respect to the conducted studies in the Olympics, project managers face different challenges so the adopted models can integrate different and scattered means of project management. The results showed that complete models of project management benefit management approaches and reinforce the definition and application of strategic programs enhancing techniques in project management control. It is also needed to coordinate a sustainable model in the context of Olympic Games until the successful end of a project.

  Keywords: Project Management, Olympic Games, Sustainable Development, international events, Sport
 • Mohammad Mashahdi * Pages 43-52

  The purpose of the present research is to study the effect of strengthening intrinsic sole muscles by short-foot method on pressure distribution, arch width, and sole indices of students with flat feet. To this aim, 24 students suffering from subtalar joint hyper-pronation (average and standard deviation of age: 12.3±16.64, average and standard deviation of weight: 41.53±14.01, average and standard deviation of height: 147.5±19.74) were divided into two 12-member groups. The exercise group practiced short-foot exercises for 10 weeks to strengthen their intrinsic sole muscles. Staheli & Chipax-Smirak index, arch width, and pressure distribution percentage on the intrinsic horizontal arch were obtained from 2 groups before and after exercises by a foot scanner. Data analysis results showed that in the exercise group, all indexes of Staheli (p<0.001), Chipax-Smirak (p=0.001), arch width (p<0.001), and weight distribution percentage on intrinsic horizontal arches (p<0.001) of both feet significantly improved while there was no change in the control group (p>0.05). The above results show that short-foot exercising as a new method for strengthening intrinsic muscles of the feet are effective in enhancing the arch width and can improve arch indexes too. Therefore, this type of exercise is advised to improve the condition of the foot arch in those who have flat feet.

  Keywords: Sole Intrinsic Muscles, Flat Feet, Short foot, Sole Arch, Fixing Exercises, Students
 • Nematolah Nemati *, Arad Soleymanpour, Tahereh Bagherpoor Pages 54-69

  The purpose of the present study is to review effective factors on the establishment of knowledge management in Iran's Rowing Federation. Using a mixed approach as well as meta-synthesis methods and interpretive structural modeling, the present research deals with the assessment of the maturity condition and designing an optimal model for knowledge management establishment in the Rowing Federation of Iran. In this research, Sandelowski and Barroso's 7-stage method (2007) was used. The criteria of knowledge management establishment were extracted from selected articles and considered as codes. Accordingly, 53 codes in the framework of 8 general and 3 fundamental concepts were recognized which were regarded as the basis for other sections of the research. Meta-synthesis results led to the recognition of 98 sub-criteria (codes), 14 criteria, and 3 main aspects in knowledge management establishment.

  Keywords: Sports Federations, Rowing Federation, Knowledge management
 • Payam Shokoohi Dehkordi *, Afshar Mohebbi, Hasan Shabani Pages 71-82

  The purpose of the present research is the analytical study of sports guidelines in the Police Academy. This strategic study is regarded as a practical research based on its objectives. Data collection was conducted by a mixture of qualitative and quantitative methods through interviews and questionnaires. The statistical population of the research consisted of 250 executives and athletes in the Police Academy. The results of external and internal matrixes indicate that the Police Academy in the Islamic Republic of Iran is dealing some threats such as media's lack of involvement in sports activities, people's inadequate information about different fields of sports, the private sector's lack of tendency to participate in sports events due to not having TV broadcasting, expensive cost of professional equipment and holding competitions, non-active spare time, inappropriate use of modern technology and science in the assemblies in the provinces, not using the knowledge of experienced coaches due to financial problems, instability of the foreign exchange to buy sports equipment, weakness of developmental and planning system, and not allocating sufficient budget for the students' sport activities at the Academy. Due to its military and enclosed atmosphere and cautious approach to some issues outside of the organization, this university has relative weakness which puts it in a passive condition. Therefore, in order to make better use of the upcoming opportunities and situations, the Police Academy ought to apply an invasive approach to continue its accomplishments.

  Keywords: Police Academy, Sport