فهرست مطالب

پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی - پیاپی 57 (زمستان 1401)
 • پیاپی 57 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • یدالله اقدامی، محمدرضا شرفی جم، افضل السادات حسینی دهشیری، نرگس سجادیه صفحات 11-60

  هدف مقاله حاضر، بررسی و تبیین مبانی، اهداف و اصول رویکرد معنوی به تربیت دینی از منظر علامه طباطبایی و بهره گیری از آن برای دوره دوم کودکی است. با عنایت به این که از منظر تربیت اسلامی، دوره کودکی مرحله تمهید و تدارک آمادگی او برای دینداری است، لذا نتایج این پژوهش برای بسترسازی تربیت دینی در این دوره موثر است. روش پژوهش در مرحله اول توصیفی- تحلیلی است و در مرحله دوم از روش استنتاجی پیش رونده بر اساس الگوی بازسازی شده فرانکنا که به وسیله باقری بازسازی شده، استفاده شده است. در این روش از مبانی به سوی اهداف و پس از استنتاج آن ها، اصول موردنظر به همین روش به دست می آیند. یافته های مقاله در بخش مبانی، اهداف و اصول ارایه شده و مهم ترین اصول به دست آمده شامل: سوق دادن درک کودک به شناخت نفس و توجه به کرامت آن، شکوفایی قابلیت های فطری، اعتلاء بخشی به حیات طبیعی کودک، ارضای متعادل، مدیریت و کنترل امیال و همچنین معنابخشی به حیات کودک ذیل ارتباطات چهارگانه، می باشند.

  کلیدواژگان: معنویت، تربیت معنوی، تربیت دینی معنوی، مبانی انسان شناختی، دوره دوم کودکی
 • سید مهدی میرهادی صفحات 61-88

  پیشنهاد اصولی برای استفاده از خیال در تربیت، هدف مقاله حاضر است. چیستی خیال، ماهیت تربیت، رابطه این دو با یکدیگر و اصول کاربرد خیال در تربیت، پرسش های اصلی در این پژوهش هستند. از روش تحلیل و استنتاج، برای تبیین موضوع استفاده شده است. ابداعات فلسفی ملاصدرا در اثبات عالم خیال متصل و تجرد خیال، که امکان اتحاد نفس با این صور را فراهم نموده، پیامدهای مهمی در تبیین تحولات نفس به عنوان موضوع اصلی تربیت، داشته است. علاوه بر آن حضور و نقش خیال در ظهور اراده ها و انجام اعمال، کسب معرفت، و شکل گیری هویت انسان ها، رابطه ای مهم و ماندگار میان خیال و امر تربیت فراهم آورده است. اصول چهارده گانه کاربرد خیال در تربیت، در سه بخش اصول عام، اصولی برای تربیت خود و اصولی برای تربیت دیگران، با هدف کمک به تقویت نقش خیال در حوزه تربیت، ارایه شده اند. اهمیت خیال، مدیریت خیال، مدیریت عواطف، نقد صور خیالی، گشودگی برای افق های جدید، الگودهی هویتی، زمینه سازی و... از اصول پیشنهادی کاربرد خیال در تربیت هستند.

  کلیدواژگان: خیال، تربیت، اصول، ملاصدرا
 • سید نقی موسوی صفحات 89-115

  در شماری از روایات اسلامی از سه دوره رشد و تربیت کودک و نوجوان سخن گفته شده است و حسب اطلاع، این احادیث به صورت مفصل و روشمند موردبررسی حدیثی و فقهی قرار نگرفته است. نوشتار حاضر درصدد است احادیث «سه هفت سال» را مبتنی بر روش شناسی اجتهادی و با رویکرد فقه تربیتی بررسی نماید. برای این منظور در ابتدا احادیث گردآوری و تک تک موردبررسی دقیق سندی و رجالی قرار گرفت و در ادامه مباحث دلالی در سه محور حکم (واجب و مستحب)، متعلق حکم (کودک و نوجوان) و موضوع حکم (تجویزات تربیتی) مطرح شد. در بحث حکم از مباحث بنیادینی چون مولوی یا إرشادی بودن این روایات و نیز إخباری یا إنشایی بودن آنان و نیز حکم مستنبط آن بحث شد و این نتیجه حاصل شد که این روایات دارای مولویت است و می تواند حاوی تجویز تربیتی شرعی باشد. در محور دوم معنای کودک در این روایات به مثابه متعلق حکم موردبررسی قرار گرفت. و در محور سوم موضوع حکم و تکالیف و تجویزات تربیتی مربوط به هر مرحله به تفصیل موردبررسی و نسبت سنجی قرار گرفت و براساس روایات فوق چنین نتیجه گیری شد:آزاد نهادن کودک و ایجاد شرایط بازی وی در هفت سال اول استحباب دارد؛ملازمت و همراهی با کودک و آموزش قرآن در هفت سال دوم مستحب است؛آموزش و پرورش ارزش های دینی و تاکید بر تربیت خانوادگی در هفت سال سوم، دارای استحباب است.

  کلیدواژگان: اصول تربیتی، حدیث تربیتی، تفسیر تربیتی، بازی، مراحل تربیت
 • سید حسین واعظی، خدیجه طوفان فرد، زهره سعادتمند صفحات 117-150

  گفتگو و پرسشگری بخش مهمی از بیان است که به عنوان مهم ترین سرمایه بشری به شمار می رود و انسان را به بسیاری از امور توانا و قادر ساخته و علوم و دانش های زیادی را پدید آورده و در انتقال دانش های تجربی و افزایش داده ها و اطلاعات، تصحیح و بازسازی آن ها نقش مهمی ایفا کرده است. اسلام بیش از هر دینی به گفتگو به عنوان یک اصل جهت آگاه سازی مردم از حقایق هستی وآشنا ساختن آنان با روش تکاملی خود و دستیابی به آیین و روش برتر، پافشاری کرده است. بنابراین پژوهش حاضر به منظور بررسی جایگاه و مفهوم گفتگو و پرسشگری در آموزه های حضرت علی (ع) انجام شده است که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، تحلیلی- توصیفی است. حوزه این پژوهش شامل کتاب های نهج البلاغه، تحف العقول، میزان الحکمه، غررالحکم در رابطه با مباحث گفتگو و پرسشگری بود که به روش هدفمند نمونه گیری شدند. ابزار گردآوری اطلاعات فیش های محقق ساخته بود. در این تحقیق ابتدا داده های مورد نیاز از بررسی متون اسلامی استخراج شد. سپس تجزیه وتحلیل داده ها باکدگذاری موضوعی شامل سه مرحله (کدگذاری باز، محوری و گزینشی) با استفاده از نظام مقوله بندی قیاسی انجام شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است تحلیل معانی گفتگو، پرسشگری و انواع آن در آموزه های حضرت علی(ع) شامل 17 بعد است. معانی گفتگو (سخن حکمت آمیز، سخن همراه با اندیشه، سخن به موقع و سخن حق)، معانی پرسشگری (پرسش برای رفع جهالت نه آزار، اشتیاق به دانستن، پوشاندن عیب ها، تلاش برای افزودن آگاهی، پاسخ اندرزگویانه و شناخت حق از باطل)، انواع گفتگو (دفاع از حقیقت، گفتگوی مفاهمه ای، گفتگو با هدف مشخص) و انواع پرسشگری (پرسش به موقع، پرسش نیکو، پرسش هدفمند و پرسش اکتشافی) است.

  کلیدواژگان: امام علی (ع)، پرسشگری، گفتگو، آموزه ها
 • محمود امیدی، مهدی سبحانی نژاد، محمدحسن میرزامحمدی، محسن ایمانی نایینی صفحات 151-199

  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی بر اساس دیدگاه جوادی آملی انجام شد. روش پژوهش تحلیلی- استنتاجی بود. تمامی آثار دست اول جوادی آملی مستندات لازم برای طراحی برنامه درسی را تشکیل می دادند که از میان آن ها مطالب مرتبط با مبانی فلسفی و عناصر برنامه درسی به صورت هدفمند انتخاب شدند. مطالب مرتبط با مبانی فلسفی و گزاره های اخلاقی توسط مدل پیشنهادی کلایزی (1978) در هفت گام مورد استخراج و استنتاج قرار گرفتند و ذیل عناصر برنامه درسی تجلی یافتند. نتایج نشان داد که برنامه درسی تربیت اخلاقی فعالیت هایی است که به منظور ایجاد دانش، صفات و رفتارهای اخلاقی در متربی پیش بینی می شود و شامل چهار عنصر اهداف، محتوا، روش های یاددهی- یادگیری و روش های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی است. اهداف ذیل دو دسته غایی (رسیدن متربی به مقام خلیفه اللهی و قرب به کامل مطلق) و واسطه ای (شناخت جنبه های گوناگون خویشتن، شناخت خدا، اندیشیدن قبل از انجام عمل، تبعیت از حق در امور و قضاوت های اخلاقی، آگاهی و عمل به مسیولیت ها، تقویت نیروی اراده، زیبایی بینی در افعال خدا، کسب آمادگی برای خدمت به خلق، معرفت بر نتیجه دنیوی و اخروی نیات و عملکردهای اخلاقی) تنظیم شد. محتوا در خدمت اهداف بوده و می بایست واجد دستورالعمل هایی چون تنوع قالبی، منبعث از قرآن و روایات، تاثیرپذیر از فضای زمانه، در نظر داشتن تاریخ و ادبیات ایران و اسلام، تناسب حکیمانه، صلابت و لطافت باشد. روش های یاددهی- یادگیری رویکردی منطقی، شبهه زدایانه و عاطفی دارند. روش های ارزشیابی نیز شامل خودارزیابی، نظر و قضاوت مربی، مشارکت فعال والدین و ارزیابی تیمی پیشرفت تحصیلی می باشند که اطمینان آوری خاصی دارند و همگی در خدمت یادگیری اخلاقی متربی تنظیم و معرفی شده اند و به دور از خطی نگری و اضطراب هستند.

  کلیدواژگان: تربیت اخلاقی، برنامه درسی، طراحی الگو، دیدگاه جوادی آملی
 • محمدجواد یدالهی فر، سعید صحابت انور، ناهید حیدری صفحات 201-228

  پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب درسی روان شناسی پایه یازدهم رشته علوم انسانی و از نوع تحقیقات توصیفی و به لحاظ هدف کاربردی و با رویکرد کیفی و شیوه تحلیل محتوا انجام گرفته است. از آنجایی که کتاب درسی یکی از مهم ترین مراجع و منابع یادگیری دانش آموزان در هر نظام آموزشی می باشد و بیشتر فعالیت های آموزشی در چارچوب کتاب درسی صورت می پذیرد و همین طور فعالیت ها و تجربه های آموزشی دانش آموز و معلم حول محور آن سازماندهی می شوند و از طرفی به لحاظ جدید التالیف بودن آن باعث گردید تا بر اساس عناصر پنج گانه برنامه درسی ملی که یکی از زیرنظام های سند تحول بنیادین آموزش وپرورش است این کتاب تحلیل گردد. ازاین رو یافته ها نشان داد که در محتوای کتاب به عنصر تعقل 93/29 درصد، عنصر ایمان 41/12 درصد، عنصر علم 81/14 درصد، عنصر عمل 45/38 درصد، عنصر اخلاق 40/4 درصد اشاره گردیده است و بنابراین می طلبد در راستای هماهنگی و هم راستا نمودن هرچه بیشتر مطالب و محتوای کتاب با عناصر و عرصه های مورد تاکید در برنامه درسی ملی تغییراتی در محتوای کتاب صورت پذیرد. در ادامه پیشنهاداتی هم طرح گردید تا نسبت به ایجاد تغییرات در کتاب مزبور بر اساس برنامه درسی ملی انجام گیرد.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، روان شناسی، عناصر برنامه درسی
 • امیرعلی اصغری، محمدنقی ایمانی، محمود صفری صفحات 229-257

  اعمال رهبری آموزشی برمبنای آموزه های دین اسلام ازجمله مباحث مهم و حیاتی در نظام تعلیم وتربیت است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های رهبری آموزشی برمبنای آموزه های دین اسلام، با استفاده از رویکرد کیفی به روش اسنادی (تحلیل محتوا) صورت گرفته است. به منظور دستیابی به هدف مذکور، ابتدا به روش اسنادی اطلاعات از طریق مراجعه به قرآن، نهج البلاغه، اصول کافی و منابع دیگر ارزشمند شیعه، جمع آوری شده است. سپس جهت تایید روایی و اعتبارسنجی اطلاعات جمع آوری شده، با 30 نفر از جامعه آماری خبرگان دین اسلام در حوزه و دانشگاه مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. روایی به روش روایی محتوایی مورد تایید قرار گرفت و جهت اعتبارسنجی مولفه های شناسایی شده نیز، از روش تحلیل محتوا استفاده و موارد تکراری حذف شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش سیستماتیک که به استراوس و کوربین نسبت داده شده است، به شیوه کدگذاری باز و محوری داده ها تحلیل شدند. نتایج تحلیل ها نشان داد هفت مولفه در رهبری آموزشی برمبنای آموزه های دین اسلام نقش دارند که شامل پایبندی به لوازم رهبری، هدایت سازمانی، اعتمادسازی، تالیف قلوب، تحمل و مدارا، جلب مشارکت، و عدالت محوری هستند.

  کلیدواژگان: مولفه های رهبری، رهبری آموزشی، آموزه های دین اسلام
 • فاطمه غلام زاده، محمد اکبری بورنگ، محسن آیتی صفحات 259-292

  آموزش ارزش ها به عنوان یک بخش مهم در برنامه درسی مدارس شناخته شده است. این پژوهش جهت پاسخ یک سوال ادراک معلمان دوره اول ابتدایی از برنامه درسی آموزش ارزش ها چگونه است طراحی گردید. این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش پدیدارشناسی انجام شد. جامعه آماری کلیه معلمان دوره اول ابتدایی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند، معلمان با تجربه و خبره درآموزش ارزش ها انتخاب شدند. در مجموع با 13 نفر شامل 7 معلم زن و 6 معلم مرد مصاحبه گردید. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. جهت تحلیل داده های حاصل از مطالعه از روش تحلیل کولایزی استفاده شد. در نهایت براساس نتایج، 9 مقوله محوری اهداف، محتوا، راهبردهای یاددهی- یادگیری، گروه بندی، مواد و منابع، مکان، زمان، تجارب یادگیری و مقوله ارزشیابی استخراج گردید. تحلیل ادراک معلمان در برنامه درسی آموزش ارزش ها نشان داد که آموزش ارزش ها جزء جدایی ناپذیر مدرسه و برنامه های درسی هستند و معلمان جز لاینفک این نوع برنامه درسی می باشند و برای دستیابی به برنامه درسی آموزش ارزش ها باید از همه ظرفیت های مدرسه و جامعه استفاده گردد.

  کلیدواژگان: معلمان، برنامه درسی، آموزش ارزش ها
 • رضاعلی نوروزی، ریحانه دادخواه صفحات 293-317

  محبت، تحت قوای نفسانی به صورت های مختلفی بروز می کند و اعمال و رفتار آدمی از آن تاثیر و تاثر می پذیرند. لذا در این پژوهش سعی شده است که با روش تحلیل محتوای کیفی، پس از بیان نحوه بروز محبت ذیل قوای نفسانی بر مبنای اندیشه امام خمینی (ره) ، به طور جداگانه سه رویکرد تربیتی افراطی، تفریطی و اعتدالی معرفی و تحلیل شوند. یافته ها نشان می دهد که محبت ذیل قوه شهویه در رویکرد افراطی و تفریطی به ترتیب موجب زنا و رهبانیت گشته و در رویکرد اعتدالی به صورت محبت بین همسران، و والدین و فرزندان در کانون خانواده بروز می کند. محبت ذیل قوه غضبیه به صورت افراطی دوستی با دشمن و به حالت تفریطی طرد منحرفان و خطاکاران را در پی خواهد داشت و تنها در رویکرد اعتدالی به صورت معقول «اشداء علی الکفار و رحماء بینهم» در جامعه ظاهر می گردد و در نهایت محبت ذیل قوه وهمیه به صورت افراطی و تفریطی سبب حب و ترک دنیا شده و در رویکرد اعتدالی حب خداوند در قلب مخلوق بروز و ظهور می یابد.

  کلیدواژگان: محبت، رویکردهای تربیتی، امام خمینی (ره)
|
 • Yadaleh Eghdami, MohammadReza Sharafi Jam, Afzal Al Sadat Hosseini, Narges Sajjadieh Pages 11-60

  The purpose of this article is to review and explain the basics, goals and principles of the spiritual approach to religious education from the perspective of Allameh Tabatabai and its use for the second period of childhood. Considering that from the point of view of Islamic education, the childhood period is the preparatory stage for his preparation for religiosity, so the results of this research are effective for the foundation of religious education in this period.In the first stage, the research method is descriptive-analytical, and in the second stage, the progressive inference method based on Frankna's reconstructed model, which was reconstructed by Bagheri, was used.In this method, from the basics to the goals and after deducing them, the desired principles are obtained in the same way.The findings of the article are presented in the basics, goals and principles section, and the most important principles obtained include: leading the child's understanding to self-knowledge and paying attention to its dignity, the flourishing of natural abilities, enhancing the child's natural life, balanced satisfaction, management and control of desires, as well as giving meaning to a child's life under the fourfold communication.

  Keywords: Spirituality, Spiritual Education, Spiritual Religious Education, Anthropological Foundations, The Second Period of Childhood
 • Seyed Mehdi Mirhadi Pages 61-88

  The purpose of this article is to suggest principles for using imagination in education. What is imagination, the nature of education, the relationship between the two and the principles of using imagination in education are the main questions in this research.The method of analysis and inference has been used to explain the subject. Mulla Sadra's philosophical innovations in proving the connected world of imagination and the isolation of imagination, which provided the possibility of uniting the soul with these forms, had important consequences in explaining the evolution of the soul as the main subject of education.In addition, the presence and role of imagination in the emergence of wills and actions, acquisition of knowledge, and the formation of human identity has provided an important and lasting relationship between imagination and education. The fourteen principles of the use of imagination in education are presented in three sections: general principles, principles for self-education and principles for the education of others, with the aim of helping to strengthen the role of imagination in the field of education.The importance of imagination, management of imagination, management of emotions, criticism of imaginary images, openness to new horizons, identity modeling, context building, etc. are some of the suggested principles of using imagination in education

  Keywords: Fictio, n Education, Principles, Mulla Sadra
 • Seyyed Naghi Mousavi Pages 89-115

  In a number of Islamic traditions, three periods of growth and upbringing of children and adolescents have been mentioned, and as far as we know, these hadiths have not been examined in a detailed and methodical way in hadith and jurisprudence.The present article tries to examine the hadiths of "three seven years" based on the methodology of ijtihad and with the approach of educational jurisprudence. For this purpose, at first, the hadiths were collected and each one was carefully examined by documents and records and in the following, reasonables  topics were discussed in the three axes of the ruling (obligatory and recommended), belonging to the ruling(children and teenagers) and the topic of the ruling (educational recommendations).In the ruling debate, fundamental issues such as whether these hadiths are moral or instructive, as well as whether they are news or essays, and their inferred ruling, were discussed.And this result was that these narratives are Moral and can contain a religious education.In the second axis, the meaning of the child in these traditions was examined as belonging to the ruling.In the third axis, the subject of rulings and educational assignments and prescriptions related to each stage was examined and compared in detail, and based on the above narrations, the following conclusions were drawn:1.It is desirable to set the child free and create conditions for him to play in the first seven years.2.It is recommended to work and accompany the child and teach the Quran in the second seven years.3.Education of religious values ​​and emphasis on family education in the third seven years is desirable.

  Keywords: Educational Principles, Educational Hadith, Educational Interpretation, Play, Education Stages
 • Seyyed Hossein Vaezi, Khadijeh Tofanfard, Zohreh Saadatmand Pages 117-150

  Conversation and questioning is an important part of expression, which is considered as the most important human capital and makes man capable of many things and has created many sciences and knowledge and has played an important role in transferring experimental knowledge and increasing data and information, correcting and reconstructing them.More than any other religion, Islam has insisted on dialogue as a principle to make people aware of the truths of existence and to acquaint them with its evolutionary method and to achieve the superior religion and method. Therefore, the present research has been conducted in order to examine the place and concept of dialogue and questioning in the teachings of Hazrat Ali (peace be upon him) which is practical in terms of purpose and analytical-descriptive in terms of method. The scope of this research included the books Nahj al-Balagha, Tohf al-Aqool, Mizan al-Hikma, Gharar al-Hakma in relation to the topics of conversation and questioning, which were sampled in a targeted way.The data collection tool was made by the researcher. In this research, the required data was first extracted from the review of Islamic texts. Then data analysis was done with thematic coding including three stages (open, central and selective coding) using analogical categorization system.The findings of the research indicate that the analysis of the meanings of dialogue, questioning and its types in the teachings of Hazrat Ali (peace be upon him)includes 17 dimensions.Meanings of conversation (wise speech, speech with thought, timely speech and truthful speech), the meanings of questioning (asking to remove ignorance, not harm, eagerness to know, covering up flaws, trying to increase awareness, eloquent answer and knowing right from wrong), Types of dialogue (defense of the truth, understanding dialogue, dialogue with a specific goal) and types of questioning (questioning timely, good questions, targeted questions and exploratory questions).

  Keywords: Imam Ali, Questioning, Conversation, Teachings
 • Mahmoud Omidi, Mehdi Sobhani Nejad, MohammadHasan Mirza Mohammadi, Mohsen Imani Naeeini Pages 151-199

  The current research was conducted with the aim ofdesigning a moral education curriculum based on Javadi Amoli's point of view.The research method was analytical-inferential. All the first-hand works of Javadi Amoli constituted the necessary documents for designing the curriculum, from which the materials related to the philosophical foundations and elements of the curriculum were purposefully selected.Materials related to philosophical foundations and ethical propositions were extracted and deduced in seven steps by the model proposed by Claizi (1978) and were manifested under the elements of the curriculum.The results showed that the curriculum of moral education is the activities that are expected to create knowledge, traits and moral behaviors in the teacherand includes four elements: goals, content, teaching-learning methods and methods of evaluating academic progress.The following goals are of two categories: the final (the teacher reaches the position of divine successor and closeness to absolute perfection) and intermediate (knowing the various aspects of oneself, knowing God, thinking before doing an act, following the truth in matters and moral judgments, knowing and acting on responsibilities, Strengthening will power, seeing beauty in God's actions, getting ready to serve the people,The knowledge of worldly and hereafter results of intentions and moral actions) was regulated.The content should serve the goals and should have guidelines such as variety of formats, derived from the Quran and traditions, influenced by the atmosphere of the times, taking into account the history and literature of Iran and Islam, wise fit, firmness and tenderness. Teaching methods are mostly logical, deductive and emotional. The evaluation methods also include self-evaluation, teacher's opinion and judgment, active participation of parents and team evaluation of academic progress, which are particularly reassuring and all of them are set and introduced in the service of moral learning of the teacher and are far from linearity and anxiety.

  Keywords: Moral education, Curriculum, Pattern Design, Javadi Amoli's Point of View
 • MohammadJavad Yadollahi Far, Saeed Sahabat Anwar, Nahid Heydari Pages 201-228

  The current research was conducted with the aim of analyzing the content of the 11th grade psychology textbook in the field of human sciences, and it is adescriptive research, and in terms of practical purpose, with a qualitative approach and content analysis method.Since the textbook is one of the most important references and sources of students' learning in any educational system, and most of the educational activities take place within the framework of the textbook and in the same way, the activities and educational experiences of the student and the teacher are organized around it .And on the other hand, in terms of its recent authorship , it made this book to be analyzed based on the five elements of the national curriculum, which is one of the subsystems of the document on the fundamental transformation of education.Therefore, the findings showed that in the content of the book, 29.93% of reasoning, 12.41% of faith, 14.81% of science, 38.45% of action, and 4.40% of ethics are mentioned.Therefore, in order to coordinate and align as much as possible the content of the book with the elements and areas emphasized in the national curriculum, changes in the content of the book are required. In the following, suggestions were made to make changes in the mentioned book based on the national curriculum.

  Keywords: Content Analysis, Psychology, Curriculum Elements
 • AmirAli Asghari, MohammadNaghi Imani, Mahmoud Safari Pages 229-257

  The practice of educational leadership based on the teachings of Islam is one of the important and vital topics in the education system. The current research was carried out with the aim of identifying the components of educational leadership based on the teachings of Islam, using a qualitative approach to the documentary method (content analysis).In order to achieve the mentioned goal, firstly, information has been collected by referring to the Qur'an, Nahj al-Balagha, Usul Kafi and other valuable Shia sources.Then, in order to verify the justifiability and validation of the collected information, semi-structured in-depth interviews were conducted with 30 people from the statistical population of Islamic experts in the seminary and university.The justifiability was confirmed by the content validity method, and to validate the identified components, the content analysis method was used and duplicate items were removed.In order to analyze the data using the systematic method attributed to Strauss and Corbin, the data were analyzed using open and axial coding.The results of the analysis showed that seven components play a role in educational leadership based on the teachings of Islam, which include adherence to leadership tools, organizational guidance, trust building, composition of hearts, tolerance and participation, and central justice.

  Keywords: Leadership components, Educational Leadership, Islamic teachings
 • Fatemeh Gholamzadeh, Mohammad Akbari Burang, Mohsen Ayati Pages 259-292

  Values ​​education is recognized as an important part of school curriculum. This research was designed to answer a question about the first grade teachers' perception of the values ​​education curriculum.This research was conducted with a qualitative approach and phenomenological method. The statistical population was all the teachers of the first year of elementary school, who were selected with the purposeful sampling method, teachers with experience and expertise in teaching values. In total, 13 people including 7 female teachers and 6 male teachers were interviewed. The tool used in the interview was semi-structured. Colais analysis method was used to analyze the data obtained from the study. Finally, based on the results, 9 core categories of goals, content, teaching-learning strategies, grouping, materials and resources, place, time, learning experiences and evaluation category were extracted.The analysis of teachers' perception in the values ​​education curriculum showed that values ​​education is an inseparable part of school and curricula and teachers are an integral part of this type of curriculum and to achieve the values ​​education curriculum, all the capacities of the school and society should be used.

  Keywords: Teachers, Curriculum, Teaching Values
 • Reza Ali Nowrozi, Reyhaneh Dadkhah Pages 293-317

  Affection manifests itself in various forms under the influence of sensuality, and human actions and behavior are affected by it. Therefore, in this research, it has been tried to use the method of qualitative content analysis, after expressing the way of affection under the sensual powers based on the thought of Imam Khomeini , three educational approaches of extreme, extravagance and moderate are introduced and analyzed separately.The findings show that affection under the power oflust in the extreme and excessive approaches has caused adultery and monasticism respectively, and in the moderate approach, it appears as love between spouses, parents and children in the family center.Affection under the power of anger in an extreme form will result in friendship with the enemy and in an extravagance state, rejection of deviants and wrongdoers and it appears in the society only in the reasonable appearance of "mercy on the infidels and mercy between them".And finally , affection under the power of illusion causes love and abandoning the world in an extreme form, and in a moderate approach, the love of God appears in the heart of creation

  Keywords: Affection, Educational Approaches, Imam Khomeini