فهرست مطالب

پژوهشنامه ادبیات داستانی - سال دوازدهم شماره 1 (بهار 1402)
 • سال دوازدهم شماره 1 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حدیث احمدی، ذوالفقار علامی* صفحات 1-24
  ناظر و منظور سروده وحشی بافقی یکی از شیواترین و جذاب ترین منظومه های ادبیات غنایی است که به استقبال از خسرو و شیرین نظامی سروده شده و با وجود بیانی شیوا و جذابیت داستانی، کمتر به آن توجه  شده است، نام این شاعر در ادبیات قرن دهم در مکتب واسوخت در زمره تواناترین شاعران است؛ زیرا شاعرش با زبانی سهل و ممتنع و پر از صداقت همراه شده و از منظر ساختارگرایی مشابه برخی از قصه های پریان است. پراپ با طرح و تبیین ساختار روایی قصه های پریان، نشان داده است، قصه ها در عین تنوع، از نظر انواع قهرمان و عملکردشان دارای وحدت هستند. این مقاله درصدد است ساختار روایی داستان ناظر و منظور را بر اساس دیدگاه ریخت شناسی پراپ بررسی نماید تا کارایی الگوی پراپ در ساختار منظومه مذکور در بخش های خویشکاری، شخصیت ها و صفات آنان، حرکت ها و انگیزش را با رویکردی تطبیقی- تحلیلی نشان دهد. نتیجه بررسی نشان می دهد ساختار داستان از بیست وهفت خویشکاری، پنج حرکت و پنج شخصیت تشکیل شده است؛ بنابراین منظومه ناظر و منظور از نظر سیر داستانی، شخصیت ها و اعمال و کنش های آن ها و خویشکاری های مذکور در ذیل الگوی ریخت شناسی پراپ قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: وحشی بافقی، منظومه ناظر و منظور، ریخت شناسی، الگوی ریخت شناسی پراپ، ولادیمیر پراپ
 • محمدرضا پاشایی*، حدیث احمدی، هادی دهقانی صفحات 25-50

  قصه های عامیانه و افسانه ای هر ملتی سرشار از رویدادهای شگفت انگیز است که با تامل در آن ها می توان به اندیشه و باورهایی که ریشه در خودآگاه و ناخودآگاه آدمی دارند، پی برد. شناسایی این اندیشه ها و باورها، راهی برای شناخت دقیق تر آثار ادبی و فرهنگی و در نتیجه بالندگی و ماندگاری میراث زبانی، ادبی و فرهنگی یک ملت است. یکی از دقیق ترین شیوه های طبقه بندی و تجزیه وتحلیل ساختار و قالب قصه ها، الگوی ریخت شناسی پراپ است. پراپ با این الگو بدین نتیجه می رسد که قصه ها باوجود تنوع، از نوعی وحدت ساختاری برخوردارند.کتاب فرهنگ افسانه های مردم ایران توسط علی اشرف درویشیان و رضا خندان گردآوری شده است. دو داستانی که در این نوشتار بررسی می گردد؛ پادشاه گلیم گوش  و پادشاه و هفت پسرش از آن مجموعه انتخاب شده اند. پراپ با طرح و تبیین ساختار روایی قصه های پریان، بر این باور است که قصه ها در عین تنوع، از منظر تنوع شخصیت های قهرمانی و عملکردشان دارای وحدت اند. بر این اساس، این مقاله ساختار روایی داستان های مذکور را بر اساس رویکرد ریخت شناسی پراپ بررسی می نماید تا ساختار افسانه های عامیانه ایرانی را در مولفه های خویشکاری، شخصیت ها و صفات آنان، حرکت ها و انگیزش با رویکردی تطبیقی- تحلیلی آشکار کند. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که ساختار داستان ها، بیست ودو خویشکاری را در بن مایه خود جای می دهند. حرکت های داستان ها مستقیما به دنبال یکدیگر می آیند. داستان پادشاه گلیم گوش شش حرکت و داستان پادشاه و هفت پسرش از سه حرکت ساختار می یابند. بنابراین داستان های مذکور از نظر سیر داستان، شخصیت ها و اعمالشان با الگوی بررسی و تحلیل پراپ مطابقت دارند.

  کلیدواژگان: ریخت شناسی، قصه های عامیانه، پراپ، علی اشرف درویشیان
 • احمد تمیم داری، آیت شوکتی*، سکینه آزادی صفحات 51-76
  ژرار ژنت در نظریه روایت شناسانه خود با تکیه بر پنج اصل: صدای روایت، زمان روایتگری، سطح روایت، زمان روایت و منظر روایت، روایت های موجود در متون مختلف را بررسی  می کند. نظریه او به عنوان مطرح ترین و جامع ترین نظریه روایت شناسی شناخته می شود. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی و با هدف بررسی مجموعه داستان آویزه های بلور اثر شهرنوش پارسی پور از جنبه روایی و نشان دادن سطوح مختلف روایت در آن، انجام شده و در این بررسی، بر نظریه روایت شناسی ژنت تاکید شده است؛ در این راستا، پرسش اصلی پژوهش این است که در این نمونه انتخاب شده، کدام عناصر از عناصر روایت و به چه میزان کاربرد داشته است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که در این مجموعه داستان، سطوح مختلفی از نظریه روایت شناسی ژنت وجود دارد. در بررسی صدای روایت، نویسنده از مجموع 12 داستان کوتاه این اثر، در هفت داستان از راوی درون رویداد و در پنج داستان از راوی برون رویداد استفاده نموده و هفت داستان به شیوه پسارویداد و پنج داستان دیگر به شیوه همزمان با رویداد روایت شده است؛ هفت داستان دارای کانونی سازی درونی ثابت، دو داستان کانونی سازی بیرونی و سه داستان دیگر فاقد کانونی سازی یا دارای کانونی سازی صفر درجه  است. شش مورد بسامد مفرد، پنج مورد بسامد مکرر و یک مورد بسامد بازگو در پردازش داستان ها به دست آمد. در تحلیل زمان روایت داستان ها، نه نمونه استفاده از صحنه پردازی به شیوه برقراری گفت وگو میان شخصیت های داستان ها، پنج نمونه توالی زمانی، دو نمونه تطویل و دو نمونه وقفه یا مکث در روایت داستان مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: روایت شناسی، ژرار ژنت، ادبیات داستانی ایران، داستان کوتاه، شهرنوش پارسی پور، آویزه های بلور
 • لیلا جواهری، محمدرضا شریف زاده*، مهرداد رایانی مخصوص صفحات 77-96

  ادبیات نمایشی در حوزه دفاع مقدس، نمونه نمایشنامه های متعدد و درخشانی را مبنی بر روایت شناسی و کشمکش برآمده از نوع نقل روایت خط سیر داستانی در کنه خود دارد. اگر بپذیریم یک راه ورود به نمایشنامه، ورود به خط سیر داستانی آن، در قالب پژوهش در کنش قهرمانان اثر و نقش آنها در پیش برد وقایع داستان در قالب یک روایت بصری است، می توان رابطه بین اصطلاح روایت و نقد داستانی را با نمایشنامه و خط سیر داستانی آن یافت. نمایشنامه های دفاع مقدس به دلیل استفاده از ظرفیت های روایی در نقل داستانی یا بازگویی گذشته شخصیت ها و هرآنچه در گذشته واقع شده (بازشناخت) می توان از این منظر کندو کاو کرد. پژوهش پیش رو، به شکل توصیفی -  تحلیلی، به بررسی ساختار روایی یکی از نمایشنامه های موفق در حوزه دفاع مقدس، معطوف بر یکی از مهمترین عناصر درام؛ یعنی کشمکش می پردازد. در نمایشنامه سه پاس از حیات طیبه نوجوانی نجیب و زیبا نوشته «علیرضا نادری نجف آبادی» عنصر کشمکش بررسی شده که در چه سطوحی و با چه اهداف و عملکردی  به کار گرفته شده است؟ کشمکش یکی از مهمترین عناصر ساختاری و موجب پیش برد وقایع داستان است. فراتر از آن، «رابرت مک کی» با تمرکز بر کشمکش، در جهت شناخت باطنی شخصیت، سطوح سه گانه کشمکش را در قالب الگویی جامع برای تحلیل کنش شخصیت ارایه می کند. نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد  در این نمایشنامه در سطوح فرافردی، فردی و درونی، کشمکش هایی از نوع ذهنی و عاطفی- احساسی وجود دارد و هر یک از کنش های علیرضا، شخصیت اصلی نمایشنامه، در ارتباط با این کشمکش ها، معنا می یابد. همچنین به لحاظ ساختاری، وجود این نوع کشمکش ها و برآیند نیروهای برآمده از آنها بر شخصیت علیرضا، او را به واکنشی باورپذیر، آنچنان که در نمایشنامه به روایت درآمده است، وا می دارد.

  کلیدواژگان: روایت، کشمکش، رابرت مک کی، نمایشنامه، علیرضا نادری
 • زینب خورشیدی*، محمد تقوی صفحات 97-120
  داستان های واقع گرا، وجه غالب ادبیات داستانی معاصر را تشکیل می دهد. آل احمد از نویسندگان پرکار در حوزه ادبیات داستانی واقع گرا بوده است که همواره انتقاد و اعتراض خود را به وضع موجود از طریق آثار داستانی مختلف نشان داده است. مهمترین رکن داستان های او شخصیت هایی هستند که نسبت به آنچه در اطرافشان می گذرد، معترض اند و به نحوی دچار ناسازگاری های رفتاری در قبال اطرافیان خود هستند. این ویژگی شخصیت حتا در قهرمانان کودک و نوجوان داستان های آل احمد هم دیده می شود. در این مقاله ویژگی های شخصیت های ناسازگار در قهرمانان کودک و نوجوان چند داستان تبیین و تحلیل شده است. قهرمان/ راوی در این داستان ها به دلایل مختلف نمی تواند در خانواده و در جمع دوستان از خود همراهی و همدلی نشان دهد. بر این اساس دایم ناخرسندی و اعتراض وی به شکل ناسازگاری رفتاری بروز می کند. عباس قهرمان داستانی است که در جمع خانواده دایما به سرزنش دیگران می پردازد و البته از جانب والدین نیز شماتت می شود. روحیات و افکار آل احمد و ویژگی های شخصیتی او (معترض و منتقد و تا حدی ناسازگار) در این داستان ها به روشنی دیده می شود. بر این اساس می توان قهرمان کودک را نسخه ای از نویسنده دانست که نوع نگاه و اندیشه های سیاسی و فرهنگی او را به خواننده منتقل می کند. البته در مواردی خاطرات کودکی نویسنده و تجربه های دوران کودکی در قالب داستان بیان شده است.
  کلیدواژگان: آل احمد، آثار داستانی، شخصیت ناسازگار، قهرمان کودک و نوجوان
 • مژگان ربانی، مهیار علوی مقدم*، محمود فیروزی مقدم، سهند خیرآبادی صفحات 121-146
  این مقاله می کوشد با نگاهی به موضوع اقتباس، نشان دهد که چگونه در فرایندی اقتباسی، با حفظ درون مایه اثر اولیه می توان با شخصیت پردازی موثر از یک داستان کوتاه چند صفحه ای و با شخصیت های بسیار اندک، یک فیلم بلند سینمایی با شخصیت های متعدد ساخت. در یک داستان و فیلم نامه، شخصیت نیز در کنار بن مایه و محتوا نقش بسیار مهمی را عهده دار است. اساسا شخصیت به محتوای داستان معنا می بخشد. شخصیت، فردی است که کیفیت اخلاقی و روحیات او در رفتار، گفتار و کردارش آشکار باشد و خواننده یا تماشاگر بتواند به راحتی با او ارتباط برقرار کند. خلق چنین شخصیت هایی را در داستان یا فیلم نامه شخصیت پردازی گویند. مقاله حاضر با بررسی یکی از داستان های مربوط به دفاع مقدس به نام من قاتل پسرتان هستم نوشته جعفر دهقان، به خلق شخصیت، در فیلم اقتباس شده از آن «پاداش سکوت» به کارگردانی مازیار میری می پردازد، تا نقش کلیدی شخصیت در یک داستان و یک فیلم را نشان دهد. در این بررسی به شیوه های گوناگون شخصیت پردازی فیلم ساز همچون شخصیت های اصلی و فرعی،  شخصیت های ایستا و پویا، شخصیت های ساده و شخصیت های جامع، شخصیت قالبی، قراردادی و نوعی اشاره شده است. با روش تحلیل داده ها به صورت کیفی وکمی این نتایج به دست آمده است: ضرورت افزودن، کاستن و تغییر اتفاقات رخ داده و شخصیت در فیلم در انواع اقتباس ها، نحوه شخصیت پردازی به عنوان عنصر اصلی روایت و نقش انتخاب شایسته شخصیت در بیان روایت به بهترین و قابل فهم ترین شکل.
  کلیدواژگان: شخصیت پردازی، اقتباس، فیلم نامه، من قاتل پسرتان هستم، «پاداش سکوت»
 • عسگر صلاحی*، لیلا آذرنیوار صفحات 147-172

  کانون‏ دید، نظرگاهی است که نویسنده یا راوی برای نگریستن به داستان انتخاب می ‏کند و بین روایت، زاویهدید، راوی و خواننده ارتباط ایجاد می‏ کند. با توجه به این‏که رمان صحنه تجسم صداها، گفتمان متفاوت و برخورد چشم ‏اندازهای اجتماعی و زاویهدید است؛ بنابراین هدف این پژوهش مشخص کردن میزان اطلاعاتی است که نویسنده می‏ خواهد در اختیار مخاطب قرار دهد، همچنین دستیابی به افکار، احساسات، خواسته‏ ها و عواطف شخصیت‏های داستانی که ممکن است آشکار یا پنهان باشد. برای رسیدن به این هدف استفاده از کانون‏های دید ضروری است که این کانون دید باعث نگرش متفاوت به یک پدیده واحد می‏ شود. گورستان‏ غریبان نیز به دلیل به‏ کارگیری راویان متعدد از لحاظ کانون دید حایز اهمیت است به همین منظور در این مقاله، با شیوه تحلیل محتوایی ابتدا به بررسی زاویه دیدهای پرکاربرد در رمان و سپس با استفاده از نظریه ‏های روایت ‏شناسان به بررسی دیدگاه نویسنده، کانون روایت و کانونی‏ سازی و تحلیل گونه‏ های مختلف و جنبه ‏های ‏روان‏شناختی و ایدیولوژیک و...  پرداخته شده‏ است. نتیجه این‏که در گورستان‏ غریبان، یونسی به پدیده واحد از نقطه کانون‏های متفاوت نگریسته و با استفاده از این کانون روایت‏های مختلف هم این بخت را به راوی داده ‏است که درباره میزان حضور و مشارکت خود در داستان تصمیم‏ گیری کند و هم خواننده با رویدادها و پدیده‏ های متفاوت و جنبه ‏های دیگر داستان، از دیدگاه ‏های مختلف آگاه شود.

  کلیدواژگان: گورستان‏ غریبان، کانون، روایت‏، زاویهدید، کانونی ‏شدگی
 • سیمین علیزاده*، ناهید اکبری، رضا فرصتی جویباری صفحات 173-192
  تحلیل شخصیت در داستان، در دهه های اخیر به طور ویژه ای توجه ناقدان و تحلیلگران ادب داستانی را  جلب کرده است. شخصیت، بخشی از ساختار کلی یک روایت محسوب می شود و یکی از وجوه آن، کنشگری است. کنش در داستان و روایت، فعل شخصیت داستانی را رقم می زند. گرماس تحت تاثیر پراپ،  نظریه روایت شناسی خود را مطرح کرده است. الگوی کنشی وی در این نظریه، تقریبا در همه ژانرهای ادبی قابل اجراست و این ویژگی، نشان از میزان انعطاف پذیری و کاربردی بودن الگوی وی در بررسی مبانی ساختاری یک متن دارد. هدف و موضوع این پژوهش، بررسی شخصیت های رمان ارمیا از رضا امیرخانی بر اساس الگوی کنشی گرماس است. گرماس، مدلی را در بررسی کنش های شخصیتی داستان طراحی کرده است که از سه الگوی دوتایی: «کنشگر/ هدف»، «کنش گزار/ کنش پذیر» و «کنش یار/ ضدکنشگر» تشکیل شده است. نتایج مقاله که با روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده، حاکی از آن است که شخصیت های این رمان، دارای تقابل های ارزشی بارزی هستند (جنگ و ضدجنگ). طبق الگوی کنشی گرماس، ارمیا به عنوان شخصیت کنشگر در ساحت جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، در راه رسیدن به هدف خویش حرکت کرده، کنش داستانی را رقم زده و سایر مولفه های این الگو را در مسیر نقش پذیری قرار داده است.
  کلیدواژگان: رضا امیرخانی، رمان ارمیا، شخصیت، گرماس، الگوی کنشی
 • حسین هاجری* صفحات 193-214

  آشنایی دانشجویان با عناصر و سازه های داستانی به عنوان بخش مهمی از برنامه های آموزشی رشته زبان و ادبیات فارسی ایجاب می کند که کتب و منابع آموزشی در این زمینه با اتکاء به مطالعات میان رشته ای، مفاهیمی صحیح و جامع و به روز در توصیف و طبقه بندی این عناصر عرضه کنند. این مقاله بر اساس یک مطالعه موردی، یعنی بررسی مفهوم «پیرنگ»1 در کتاب های رایج ادبیات داستانی دانشگاهی نشان می دهد که رویکرد منابع موجود در تعریف پیرنگ عمدتا متکی بر نظریه ارسطوست. این مقاله ضمن بررسی ابهامات و نقص های موجود در این تعاریف، پیشنهاد می کند برای تقویت و به روزرسانی مفهوم پیرنگ از مطالعات روایت شناسان در این حوزه باید بهره مند شد. مباحثی از حوزه روایت شناسی که می توانند در توسعه مفهوم پیرنگ داستانی و تعمیق آموزش آن موثر باشند و بخش دوم این مقاله سعی در معرفی آنها دارد عبارت اند از: ساختار اساسی داستان؛ واحدهای پایه در روایت؛ شخصیت و پیرنگ؛ رابطه علت و معلولی بین رخدادها؛ دستور زبان روایت.

  کلیدواژگان: پیرنگ، طرح داستان، روایت شناسی
|
 • Hadis Ahmadi, Zolfaghar Allami * Pages 1-24
  "Nazer and Manzoor" written by Vashvih Bafghi is one of the most eloquent and attractive verses of lyrical literature, which was written to welcome Nezami's "Khosro and Shirin" and despite its eloquent expression and story charm, it has been less noticed in the name of this poet in the verses of the 10th century. He is one of the most capable poets in the school of Vasukht because her poet is associated with an easy and restrained language full of honesty, and from the point of view of structuralism, it is similar to some fairy tales. By designing and explaining the narrative structure of fairy tales, Propp has shown that the stories, despite their diversity, have unity in terms of the types of heroes and their functions, so this article tries to examine the narrative structure of the story of the “Nazer and Manzoor”  based on Propp's morphological point of view, in order to evaluate the effectiveness of Propp's model. In the structure of the mentioned system, in the parts of self-work, it tries to show their characters and traits, movements and motivation with a comparative-analytical approach. The result of the investigation shows that the structure of the story consists of twenty-seven actions, five movements and five characters; therefore, the system of “Nazer and Manzoor” collection,  has the specific process of  the story, the characters and actions, and actions that mentioned above are under the morphological model of Propp.
  Keywords: Vahshi Bafghi, Poem Nazer, Manzoor, Morphological, Propp's morphology, Vladimir Propp
 • MohammadReza Pashaei *, Hadis Ahmadi, Hadi Dehghani Pages 25-50

  The folk tales and legends of every nation are full of wonderful events that, by reflecting on them, can reveal the thoughts and beliefs that are rooted in the conscious and subconscious of man.Identifying these ideas and beliefs is a way to better understand the literary and cultural works and, as a result, the growth and permanence of a nation’s linguistic, literary and cultural heritage.One of the most accurate methods of classifying and analyzing the structure and format of stories is Propp’s morphological pattern. With this model, Propp concludes that stories, despite their diversity, have a kind of structural unity.The book “Culture of the Legends of the Iranian People” has been compiled by Ali Ashraf Darvishian and Reza Khandan. The two stories discussed in this article; “King Glim Gosh” and “The King and His Seven Sons” have been selected from that collection.By designing and explaining the narrative structure of fairy tales, Prop believes that stories, while diverse, are united in terms of the diversity of heroic characters and their performance.. The movements of the stories follow each other directly. The story of King Glim is composed of six movements and the story of the king and his seven sons is structured in three movements. Therefore, the mentioned stories correspond to the model of Propp’s analysis and analysis in terms of the course of the story, their characters and actions, as well as the mentioned rituals.

  Keywords: Morphology, folk tales, prop, Ali Ashraf Darvishian
 • Ahmad Tamimdari, Ayat Shokati *, Sakineh Azadi Pages 51-76
  In his narratological theory, Gerard Genet examines the narratives in different texts based on five principles: the voice of narration, the time of narration, the level of narration, the time of narration and the landscape of narration, and his theory is considered the most prominent and comprehensive theory of narratology. Is known. The present research was carried out using a descriptive-analytical method with the aim of examining the collection of stories "Crystal Pendants" by ShahrnoushParsipour from the narrative aspect and showing the different levels of narration in it, and in this study, Genet's theory of narratology was emphasized; In this regard, the main question of the research is that in this case study, which elements of the narrative were used and to what extent? The research results showed that there are different levels of Genet's narratology theory in this collection of stories. In examining the voice of the narration, the author used a total of 12 short stories of this work, in seven stories the narrator is inside the event and in five stories the narrator is outside the event, and seven stories are narrated in the post-event style and the other five stories are narrated simultaneously with the event; Seven stories had constant internal focalization, two had external focalization, and the other three had no focalization or zero-degree focalization. Six cases of singular frequency, five cases of repeated frequency and one case of narrator frequency were obtained in the processing of stories. In the analysis of the narration time of the stories, nine cases of use of staging as a way of establishing dialogue between the characters of the stories, five cases of time sequence, two cases of prolongation and two cases of interruption or pause in the narration of the story were observed.
  Keywords: Narrative Studies, Gerard Genet, Iranian Fiction, Short Story, Shahrnoosh Parsipour, Crystal Pendants
 • Leila Javaheri, MohammadReza Sharifzade *, Mehrdad Rayani Makhsous Pages 77-96

  In relation to the Sacred War, dramatic literature includes many great plays, many of which are based on narratology and the conflict created by narration, storyline, and the point of view. If we accept that one of the play pathways, crosses the storyline in terms of analyzing the hero’s actions and their impact on story advancement through a visual narrative, then the interrelation between narration and criticism and its effect on the play and its storyline, can be determined. The Sacred War plays are good cases for such analyses because of using narrative capacities for storytelling or reviewing and recognition of characters’ history and life events. This research, using descriptive and analytic methods, investigates one of the main elements of plays, i.e. conflict across one of the most successful plays of the Sacred War theater. are employed in ‘Three passes of good life of a noble teenager and Ziba” by Alireza Naderi NajafAbadi? Conflict is one of the mode important structural elements and advances the storyline. Besides, focusing on conflict and recognizing the inner worlds of the character, Robert Mckee represents the three levels of conflict in terms of character action analysis. Thus, this research focuses on the levels and kinds of conflict according to Robert McKee’s extensive works to descript this viewpoint and element.

  Keywords: Play, Narrative, Conflict, Robert MacKee, Alireza Naderi
 • Zeinab Khorshidi *, Mohammad Taghavi Pages 97-120
  Realistic stories are the dominant feature of contemporary fiction.Al-e Ahmad has been one of the most prolific writers in the field of realistic fiction, who has always expressed his criticism and objection of the current situation through various fiction works.The most important element of his stories are the characters who protest against what is going on around them and somehow have maladjusted behaviors with their associations. This characteristic can be seen even in the child and teenager heroes of Al-e Ahmad stories. In this article, the characteristics of maladjusted characters in child and teenager heroes are explained and analyzed. Hero/narrator in these stories cannot show his sympathy and empathy in the company of family and friends. According to this, his dissatisfaction and protest constantly manifests itself in the form of maladjusted behavior. Abbas is the protagonist of a story that constantly blames others in the family and, of course, he is being upbraid by his parents too. Al-e Ahmad’s spirits and thoughts and his personality traits (protester, criticizer and somewhat maladjusted) are clearly seen in these stories. Based on this, the child hero can be considered as a copy of the author who conveys the kind of his political and cultural views and thoughts to the reader. Of course, in some cases, the author’s childhood memories and experiences are told in the form of story.
  Keywords: Al-e Ahmad, Fictional Works, Maladjusted Character, Child, Teenager Hero
 • Mojgan Rabbani, Mehyar Alavi Moghaddam *, Mahmoud Firouzimoghaddam, Sahand Kheirabadi Pages 121-146
  This article tries to show, by looking at the subject of adaptation, how in the process of adaptation, by preserving the theme of the original work, an effective multi-page short story with very few characters can be made into a feature film with multiple characters. In a story and screenplay, the character also plays a very important role along with the theme and content. Basically, the character gives meaning to the content of the story. A character is a person whose moral quality and spirits are evident in his behavior, speech, and actions, and with whom the reader or spectator can easily communicate. The creation of such characters in a story or screenplay is called characterization. The present article examines one of the stories related to the sacred defense called "I am your son's killer" written by JafarDehghan, and creates a character in the film adapted from it, "The Reward of Silence" directed by MaziarMiri, to play the key role of the character in Show a story and a movie.This study will refer to the different methods of filmmaker characterization and the data have been obtained qualitatively and quantitatively by data analysis: the need to add, subtract and change the types of adaptations, character, the main element of the narrative and the role of proper character selection the best and most understandable form
  Keywords: Characterization, Adaptation, Screenplay, I Am Your Son's Killer, Silence Reward
 • Asgar Salahi *, Leila Azarnivar Pages 147-172

  The focal point of view is the point that the author or narrator chooses to look at the story and creates a connection between the narration and the narrator point of views,  , narrator and  the reader. Considering that the scene of  novel is the embodiment of voices, different discourses and the collision of social perspectives; therefore, the purpose of this research is to identify the amount of information that the author wants to provide to the audience, as well as to obtain the thoughts, feelings, desires and emotions of the fictional characters that may be obvious or hidden. In order to achieve this goal, it is necessary to use focal points, which cause a different attitude to a single phenomenon. Stranger’s Cemetery is also important due to the use of multiple narrators in terms of the focal point of view. For this purpose, in this article, with the method of content analysis, we first examine the widely used viewpoints in the novel and then, using the theories of narratologists, examine the point of view. The author, the focus of the narrative and the focalization and analysis of different types and psychological and ideological aspects, etc. have been discussed. The result is that in Stranger’s Cemetery, Yoonesi looked at the single phenomenon from the different points of view by using the different narratives, he gave the narrator the opportunity to decide about his presence and participation in the story and the reader will be aware of different points of view with different events and phenomena and other aspects of the story.

  Keywords: Stranger's Cemetery, Center, Narration, Point of View, Focalization
 • Simin Alizadeh *, Nahid Akbari, Reza Forsati Zjoybari Pages 173-192
  Character analysis in fiction has received special attention from critics and analysts of fiction in recent decades. Personality is part of the overall structure of a narrative and one of its aspects is activism. The action in the story and narrative determines the verb of the narrative character. Influenced by Propp, Greimas proposed his theory of narratology. His model of action in this theory can be applied in almost all literary genres, and this feature shows the flexibility and applicability of his model in examining the structural foundations of a text. The purpose and subject of this research is to study the characters of Ermiah's novel by Reza Amirkhani based on Greimas' action pattern. Greimas has designed a model for examining the character's character actions, which consists of three dual patterns: "actor / goal", "actor / actionable" and "friend / counter-actor". The results of the descriptive-analytical article indicate that the characters in this novel have significant value contrasts (war and anti-war). According to Greimas' action of pattern, Ermiah, as an active character in the field of imposed war and holy defense, has moved towards achieving his goal and has figured out the action of the story and put the other components of this pattern on the path of role-playing.
  Keywords: Reza Amirkhani, Novel, Ermiah, personality, Greimas, Action pattern, Narrative
 • Hoseen Hajari * Pages 193-214

  Familiarity of students with fictional elements, as an important part of educational programs in the field of Persian literature, requires that books and educational resources in this field, relying on interdisciplinary studies, provide accurate and comprehensive concepts and updates in the description and classification of these elements.Based on a case study, the study of the cocept of "plot" in the common sources of academic fiction literature , this article shows that the approach of these sources in defining plot is mainly based on Aristotle`s theory. While examining the ambiguities and shortcomings of these definitions . This article suggests that the studies of narratologists in this field should be used to strengthen and update the concept of plot. Topics in the field of narratology that can be effective indeveloping the concept of plot and deepening its education, and this article introduces them are :The basic structure of the story Basic units in narration. Character and plot Causal relationship between events Narrator grammar

  Keywords: plot, fiction, Narratology