فهرست مطالب

مهندسی سیستم و بهره وری - سال دوم شماره 2 (تابستان1401)

نشریه مهندسی سیستم و بهره وری
سال دوم شماره 2 (تابستان1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین اقبالی*، سامان ارجمند آقدره صفحات 7-24
  مدیران پروژه با بکارگیری برنامه اقتصادی صحیح و ابزار لازم برای کنترل تهدیدها و استفاده از فرصت ها می توانند پروژه را به هدف و مقصود خود برسانند غایت مطلوب مدیران در زمینه های هزینه ، زمان ، کیفیت و ایمنی تابع عوامل معین و نامعینی می باشد عوامل نامعین در هنگام برآورد و مطالعات امکان سنجی قابل اندازه گیری نبوده و یا از نظر کارشناسان مخفی می مانند از این رو ، حوادث و مخاطرات پیش بینی نشده ، اشتباهات فنی در نظر گرفته نشده و یا هزینه های مخفی که در زمان اجرای کار به پروژه تحمیل می شوند و قبلا هیچگونه برنامه ریزی برای آنها صورت نگرفته بود ، داشتن برنامه ای جامع و کامل که با شناسایی ، تحلیل ، مطالعه ، ارزیابی و بررسی این مخاطرات همراه باشد می تواند برخورد با ریسک های پروژه را به حداقل برساند . در کشور ما نیز استفاده و بهره گیری از روسازی های بتنی به خصوص روسازی مسلح پیوسته (CRCP) در چند سال اخیر رو به افزایش است . از این رو با توجه به تازه بودن روش روسازی بتنی مسلح پیوسته در کشورمان مشکلاتی در حین اجرا برای مدیران به وجود می آورد در این پژوهش سعی شده است با استفاده از روش دیمتل و تحلیل شبکه ای به ارایه ی مدلی برای بررسی ، شناسایی و رتبه بندی مهمترین ریسک های روسازی بتنی مسلح پیوسته ی احداث خیابان افتخاری بپردازیم .
  کلیدواژگان: مدیریت ریسک، روسازی بتنی مسلح، فرایند تحلیل شبکه ای، فرایند دیمتل، معیارهای ریسک
 • محمدعلی اقبالی صفحات 25-48

  در برخی از موارد با توجه به ابهام ناشی از قضاوت های کیفی، کثرت معیارهای تصمیم و در نتیجه افزایش محاسبات، محققین با روش های مختلف اقدام به حذف تعدادی از معیارها بر اساس نظرات کارفرما می نمایند. در صورتی که ممکن است در شرایط واقعی حذف برخی از معیارهای به ظاهر کم اهمیت، در نهایت به نتایج ضعیف در انتخاب بهترین گزینه منجر گردد. این مقاله در صدد است، ضمن رفع این کاستی ها، یک رویکرد ترکیبی جدید جهت افزایش دقت در محاسبات و کاهش مقایسات زوجی برای تعیین اوزان بهینه معیارهای تصمیم ارایه نماید. از این رو، ابتدا معیارهای تصمیم بر اساس تلفیق نظرات تصمیم گیرنده و روش آنتروپی شانون امتیازدهی و با روش K-means خوشه بندی می شوند. سپس، فرآیند وزن دهی معیارهای هر خوشه به صورت مجزا با روش بهترین- بدترین فازی انجام می گیرد. به منظور اطمینان از صحت نتایج، چند مثال عددی نیز ارایه شده است. نتایج نشان می دهد که رویکرد ترکیبی پیشنهادی علاوه بر جلوگیری از حذف برخی از معیارهای تصمیم، منجر به افزایش دقت در محاسبات و کاهش مقایسات زوجی بین معیارها نسبت به روش بهترین - بدترین می شود. به عبارت دیگر، نتایج این رویکرد ضمن نیاز به داده های مقایسه ای کمتر، جواب های قابل اطمینان تری را نیز در اختیار تصمیم گیرنده قرار می دهد.

  کلیدواژگان: خوشه بندی معیارهای تصمیم، روش بهترین - بدترین فازی، آنتروپی شانون، نرخ سازگاری، تصمیم گیری چند معیاره
 • عرفانه پورزرکشیان*، ملکی محمدرضا، محسن احمدوند صفحات 49-72

  در جامعه امروز با وجودرقابت شدید بازار برای درآمد بیشتر، نیاز هست که مدل های کسب وکار مورد استفاده، مدل های به روز و متناسب باشند. درخیلی از موارد به مرور زمان دیگر مدل کسبوکار پاسخگو نیازها نمی باشد، که مدیران متوجه می شوند که مدل کسبوکار احتیاج به تغییر دارد.و باید عامل اصلی ایجاد تغییر را یافت که این امرمتحمل هزینه های هنگفتی برای کسبوکار خواهدبود. بنابراین نیاز هست که زمان دقیق ایجاد تغییرات یافت شود تا بتوان درنقطه تغییراصلی، به دنبال عوامل ایجادتغییر بود. بنابراین هدف از این پژوهش یافتن نقطه تغییر در مدل کسبوکار و ارایه رویکردی جدید برای مطالعه و بررسی زمان ایجاد تغییر در هر کسب وکار و انجام اقدامات اصلاحی برای بهبود عملکرد مدل می باشد. دربسیاری از کسب وکارها عوامل مورد بررسی هم از نوع گسسته و هم از نوع پیوسته می باشد به همین دلیل در این پژوهش به بررسی هم زمان این شاخص ها پرداخته شده است.در این مقاله، روش درستنمایی ماکزیمم به منظور تخمین نقطه تغییر در یک مدل کسب و کار با داده های پیوسته و گسسته آمیخته توسعه داده می شود. برای این منظور از روش معکوس نورتا برای تبدیل داده ها و نمودار کنترل مربع تی برای پایش مدل استفاده خواهد شد. برای این منظور نوع تغییر از نوع پله ای در نظر گرفته می شود و از یک مثال واقعی مربوط به یک شرکت فعال در زمینه های محیط زیستی برای نشان دادن قابلیت مدل ارایه شده در تخمین نقطه تغییر استفاده می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که مدل ارایه شده از دقت و صحت کافی برای تخمین نقطه تغییر تحت تغییرات مختلف در مدل برخوردار است.

  کلیدواژگان: مدل کسب و کار، نقطه تغییر، تغییر مدل کسبوکار، همبستگی، روش حداکثر درست نمایی
 • حمیدرضا جلالیان* صفحات 73-84
  بهینه سازی سبد سهام یک مسیله کاربردی عملی است. وظیفه این مسیله این است که سرمایه را به مجموعه ای از دارایی ها اختصاص دهد و هدف آن حداکثر کردن سود سرمایه گذاری با کم کردن احتمال ضرر و زیان (ریسک) است. این باعث می شود که بهینه سازی سبد سهام یک مسیله بهینه سازی چند هدفه باشد. همچنین این یک مسیله نویزی نیز است، اما در اغلب تحقیقات نویز نادیده گرفته می شود. در بهینه سازی سبد سهام کلاسیک، با استفاده از سود سهام سالیان گذشته نسبت به ایجاد سبد سهام بهینه کارآمد اقدام می گردد. ناگزیر سود مورد انتظار از سبد سهام دستخوش عدم قطیت و نویز است. طبیعتا ما از سود سهام در آینده هیچ اطلاعی نداشته و فقط بر اساس تخمین و انتظارخود از عملکرد سهام در آینده اقدام به سرمایه گذاری می نماییم که این خود نویز بالایی را در بر دارد. در این تحقیق از مدل میانگین-واریانس مارکویچ برای بررسی اثرات نویز بر سود حاصله از سبد سهام بهینه استفاده شده است. در این مقاله نشان خواهیم داد اگر نویز نادیده گرفته شود تصمیمات سرمایه گذاری می تواند به طور قابل توجهی اشتباه باشد. اگر چه نتایج در این مقاله منفی است، اما نتایج فواید قابل توجهی برای سرمایه گذاران دارد. زمانی که سود سهام دستخوش اغتشاش و نویز است سرمایه گذاران باید نسبت به انتخاب سبد سهام خود و نحوه سرمایه گذاری بسیار محتاط باشند.
  کلیدواژگان: بهینه سازی سبد سهام، بهینه سازی نویزی، بهینه سازی چندهدفه، الگوریتم تکاملی
 • سید احمد حسینی* صفحات 85-104

  پاسخگویی به تقاضا ها از اصلی ترین مسایل پیش روی دولت در بحث دولت الکترونیک می باشد. با افزایش حجم کار اداری، توسعه سیستم های تعامل پذیر اجتناب ناپذیر می شود. این پژوهش به دنبال ارایه مدلی تجویزی برای سیستم های تعامل پذیر در حوزه دولت الکترونیک در ایران است. این پژوهش از لحاظ هدف توسعه ای و از لحاظ گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان سازمان ثبت احوال مرکزی تهران است که حداقل دارای مدرک کارشناسی بوده و نوع همکاری آنها با سازمان بصورت رسمی یا پیمانی بوده است. روش نمونه گیری پژوهش تمام شماری بوده و در مجموع تعداد 212 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل گردآوری شد. یافته های پژوهش پس از تایید شاخص های برازش مدل حاکی از تایید مراحل بلوغ دولت الکترونیک می باشد. در انتهای پژوهش بر اساس یافته های مدلی تجویزی برای سیستم های تعامل پذیر در حوزه دولت الکترونیک ایران ارایه شد.

  کلیدواژگان: مدل تجویزی، سیستم های تعامل پذیر، دولت الکترونیک
 • مهرداد حمصیان اتفاق صفحات 105-121

  مدیریت و ارزیابی و انتخاب پیمانکار یک قسمت اساسی از فرآیند ساخت وساز است، زیرا پیمانکاران از ارکان اساسی پروژه های عمرانی و غیر عمرانی و عامل اصلی تبدیل منابع به محصول نهایی به حساب می آیند. اصولا روش انتخاب پیمانکاران بر اساس کمترین قیمت پیشنهادی می باشد، اما واضح است که شاخص های کمی و کیفی متعدد با درجات اهمیت متفاوت در تعیین صلاحیت یک پیمانکار مطرح هستند و باید در تصمیم گیری ها موردتوجه قرار گیرند. در این تحقیق علاوه بر شناسایی شاخص های موثر بر انتخاب پیمانکاران در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان میزان اهمیت و اولویت بندی شاخص های مزبور با استفاده از مدل های منشعب شده از روش تصمیم گیری چند شاخصه (MCDM) در تصمیم گیری گروهی تعیین می گردد. در این پژوهش ابتدا عوامل پژوهش شناسایی و به تایید خبرگان در مطالعه موردی رسید سپس با استفاده از روش AHP عوامل پژوهش وزن دهی می شوند در انتها نیز 5 نفر از پیمانکاران توسط دو روش تاپسیس و ویکور رتبه-بندی می شوند. طبق یافته های این پژوهش، پاسخ دهندگان در انتخاب پیمانکار رتبه بالایی به معیارهای مدیریتی داده اند. این موضوع نشان دهنده آن است که پاسخ دهندگان، بسیاری از کاستی های پدیده آمده در پروژه ها را ناشی از ضعف های مدیریتی می دانند. به طور مثال عدم ضعف های مدیریتی است که موجب عدم مهارت های مقابله با ریسک های مالی می شود و عدم مدیریت و سیاست های آن موجب نارسایی سیاست های استخدام نیروی انسانی متخصص می شود و همچنین عدم مدیریت مناسب نیز موجب می شود مدیر نتواند راه کارهای مناسبی جهت شرایط بحرانی و تحریم ها ارایه کند و پروژه ها با تاخیرات بلندمدت و درنهایت شکست روبرو شوند.

  کلیدواژگان: انتخاب پیمانکار، تصمیم گیری چندمعیاره، پروژه های ساخت و ساز