فهرست مطالب

بیماریهای گیاهی - سال پنجاه و هشتم شماره 1 (پاییز 1401)
 • سال پنجاه و هشتم شماره 1 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/08/07
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رقیه زیارتی، حبیب الله حمزه زرقانی*، محمد مرادی صفحات 1-18

  آفلاتوکسین ها متابولیت های ثانویه سمی می باشند که توسط گونه های Aspergillus مانند A. flavus و A. parasiticus تولید می شوند. این زهرابه های قارچی سرطانزا هستند و موجب کاهش تجارت جهانی بسیاری از محصولات کشاورزی می گردند. در این تحقیق فراوانی جدایه های توکسین زا و غیرتوکسین زای این دو گونه از خاک و بادام زمینی هفت روستای مهم تولید بادام زمینی در آستانه اشرفیه بررسی شد. توانایی توکسین زایی جدایه ها، با بررسی تغییر رنگ پشت پرگنه ها در معرض بخار آمونیوم هیدروکسید روی محیط کشت نارگیل-آگار انجام شد. 48 جدایه از بخش Flavi شناسایی شد که شامل 20 جدایه از گونه A. flavus و 28 جدایه از گونه A. parasiticus می باشد که 9 جدایه غیرتوکسین زا و 39 جدایه توکسین زا بودند. نقشه خطر توکسین زایی هر روستا ترسیم شد که نشان داد روستاهای لاکوژده، محسن آباد و نقره ده به ترتیب با میانگین توکسین زایی 5/2، 25/2 و 1/2 پرخطرترین روستاهای کشت بادام زمینی و روستاهای پرکاپشت، نوبیجار محله و نبی دهکا با میانگین توکسین زایی 1 کم خطرترین روستاهای آستانه اشرفیه محسوب می شوند. همچنین روستای دهسر با میانگین توکسین زایی 5/1 در میانه این تقسیم بندی قرار می گیرد. دورنمای این پژوهش مبتنی بر تشخیص جدایه های غیرتوکسین زای بومی آستانه اشرفیه به منظور استفاده در مهار زیستی ازنظر بعد رقابتی آن و تهیه اطلس خطر بود تا بتوان خطر تولید آفلاتوکسین در بادام زمینی، این محصول پراهمیت استان گیلان را کاهش داد و راه را برای افزایش تولید و صادرات این محصول هموارتر کرد.

  کلیدواژگان: آفلاتوکسین، بادام زمینی، نقشه خطر، Aspergillus flavus، Aspergillus parasiticus
 • حسین بیات، افشین حسنی مهربان، ناصر صفایی، مسعود شمس بخش* صفحات 19-34

  ویروس لکه زرد زنبق (Iris yellow spot virus, IYSV) یکی از گونه های گروه تبارزایی یوراسیایی جنس Orthotospovirus است که مشابه سایر گونه های این جنس، از نظر ژنومی دارای سه قطعه ژنومی کوچک (S) ، متوسط (M) و بزرگ (L) است. در مطالعه حاضر توالی کامل قطعه کوچک دو جدایه ویروس از میزبان تره ایرانی (Allium ampeloprasum) (IYSV-Le1M) و پیاز (A. cepa) (IYSV-O2K) و نیز ژن غیر ساختمانی قطعه متوسط (M) جدایه IYSV-Le1M تعیین شد. نتایج نشان داد که بر اساس توالی آمینواسیدی ژن های نوکلیوکپسید (N)، غیر ساختمانی قطعه کوچک (NSs) و غیر ساختمانی قطعه متوسط (NSm)، جدایه های استان مرکزی نسبت به سایر جدایه های ویروس لکه زرد زنبق بیشترین قرابت را با یکدیگر دارند. با این حال منطقه بین ژنی (Intergenic Region, IGR) قطعه آر ان ای کوچک این دو جدایه با سایر جدایه های تعیین توالی شده ویروس لکه زرد زنبق تفاوت های ساختمانی مشخصی را نشان داد. منطقه بین ژنی جدایه تره ایرانی دارای بیشترین طول در بین جدایه های ویروس لکه زرد زنبق تعیین توالی شده بود، این ناحیه در جدایه پیاز 440 نوکلیوتید و در جدایه های هندی و هلندی به ترتیب 31 و 22 نوکلیوتید نسبت به جدایه تره ایرانی کوتاه تر بودند. یافته های بررسی حاضر اطلاعات جدیدی در خصوص تنوع ژنتیکی و تبارزایی جدایه های ویروس لکه زرد زنبق ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: Orthotospovirus، پیاز، تره ایرانی، بین ژنی
 • آرزو پاکدل*، نگار ردایی صفحات 35-42
  ویروس کوتولگی زرد جو (barley yellow dwarf virus, BYDV)به طور قابل توجهی باعث کاهش محصول غلات و سایرگیاهان خانواده گندمیان در سراسر جهان می شود. مطالعات انجام شده نشان می دهد که این ویروس در اکثر نقاط ایران پراکنش دارد. در بهار سال های 1399 و 1400 نمونه های گیاهی دارای علایم بیماری، از مزارع گندم و جو شهرستان های استان همدان جمع آوری شدند. آزمون الایزای غیرمستقیم با استفاده از آنتی بادی اختصاصی BYDV انجام شد و نتایج نشان داد که درصد بالایی از نمونه های جمع آوری شده به BYDV آلوده بودند. پس از استخراج آر ان ای کل، آزمون RT-PCR با استفاده از آغازگرهای اختصاصی BYDV-PAV که سویه رایج این ویروس در اکثر مناطق کشور می باشد، انجام شد. نتایج آزمون RT-PCR، آلودگی به BYDV را تایید نمود. به منظور مقایسه مولکولی ژن پلیمراز و تبارزایی بر اساس این ژن، دو جدایه از شهرستان های اسدآباد و همدان انتخاب و ژن پلیمراز آنها تعیین ترادف شدند. مقایسه توالی های حاصل نشان داد که جدایه همدان بیشترین شباهت را با جدایه های کهنوج، کرج، یزد و اراک دارد (با شباهت حدود 95% تا 96%). جدایه های مذکور به دلیل شباهت کم با سایر جدایه های موجود در بانک ژن به عنوان یک گونه مجزا پیشنهاد شدند. جدایه اسدآباد بیشترین شباهت را با BYDV-PAS آمریکا و استونی داشت (با بیش از 92% شباهت). نتایج حاصل از تبارزایی نشان داد که جدایه های ایرانی BYDV براساس ژن پلیمراز در سه گروه مجزا قرار گرفتند که نشان دهنده وجود تنوع بالا در ژن پلیمراز این ویروس است. تحقیق حاضر اولین گزارش از ردیابی گونه BYDV-PAS در ایران می باشد.
  کلیدواژگان: ترانویسی معکوس-واکنش زنجیره ای پلیمراز، ژن پلیمراز، ویروس کوتولگی زرد جو
 • پریسا ظهرابی، زهرا کلاهچی، لیلا کاشی*، محبوبه ضرابی صفحات 43-49

  حرکت نماتدهای انگل گیاهی در خاک، تحت تاثیر محیط و ریزموجودات درون آن است و شرایط خاک در شروع بیماری موثر است. این مطالعه با هدف بررسی حرکت لارو سن دو نماتد ریشه‏گرهی‏ Meloidogyne incognita، 18 هفته پس از انکوباسیون با ورمی‏کمپوست، تحت جریان اشباع ماندگار، 24 و 72 ساعت پس از افزودن نماتد انجام شد. آزمون به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی تصادفی در سه تکرار انجام شد. نماتدها به روش سینی استخراج و شمارش شدند. نتایج نشان داد 24 ساعت پس از تزریق نماتد در خاک شاهد، بیش‏ترین جمعیت نماتدها در نقطه تزریق مشاهده شد و نماتدها بیشتر در جهت جریان آب حرکت کردند. درحالی‏که‏ 72 ساعت پس از تزریق، درصد بیشتری از آن ها حرکت کرده و جمعیت نماتد در نقطه تزریق کاهش یافت (52/1 درصد) کاهش یافت. هم‏چنین در خاک تیمار شده با ورمی‏کمپوست به مدت 18 هفته، 24 ساعت پس از تزریق، نماتدها هم در جهت و هم در خلاف جهت جریان آب حرکت کرده و در تمام نقاط ستون پراکنده شدند. بیشترین میزان حرکت نماتدها 14% در نقطه 4- دیده شد. هم‏چنین، 72 ساعت پس از تزریق، نماتد ها به طور بسیار یکنواخت در تمام ستون پراکنده شده و تعداد نماتد هایی که وارد زهاب شدند بیشتر بود.

  کلیدواژگان: کود آلی، اصلاح کننده خاک، نماتد ریشه‏ گرهی
 • مهیار شیخ الاسلامی*، داریوش صفایی صفحات 51-53

  در بررسی مزارع یونجه شهرستان صحنه استان کرمانشاه علایم نوعی بیماری به صورت گال هایی با اندازه های متغیر در قسمت طوقه بوته ها مشاهده گردید که سبب کاهش رشد شدید در مزارع شده بود. اندازه گال ها از چند میلی متر تا چند سانتی متر متغیر بود و تنها در قسمت طوقه مشاهده گردید. پس از انتقال به آزمایشگاه و بررسی های میکروسکوپی گونه ای قارچ با مشخصات قارچ Syn: Urophlyctis alfalfae (Pat & Lagerh.) Physoderma alfalfae (Pat & Lagerh.) Karling , با داشتن محفظه های حاوی اسپورهای استراحتی فراوان و اندام های فرفره ای که از ویژگی های بارز عامل بیماری گال طوقه یونجه است مشاهده گردید (شکل 1). اسپورهای استراحتی دارای یک قسمت فرورفته و اندازه آنها در قطر بزرگتر 55-40 میکرومتر و در قطر کوچک تر 35-5/22 میکرومتر بود. بر اساس رده بندی هیبت و همکاران(2007) این گونه در شاخه بلاستوکلادیومیکوتا، رده بلاستوکلادیومیست و راسته بلاستوکلادیال قرار می گیرد (Hibett et al., 2007). قارچ عامل بیماری اولین بار توسط وینوبورژن و همکاران در سال 1970 از کرج و بر روی یونجه گزارش شده است (Viennot-Bourgin et al., 1970) اما پس از آن گزارش دیگری از وجود این قارچ در ایران به ثبت نرسیده است. با توجه به خسارت بالای بیماری در مزارعی که مورد نمونه برداری قرار گرفت، پایش بیماری و مطالعه ی جنبه های زیست شناسی و بیماری زایی آن اهمیت دارد.

  کلیدواژگان: اسپور استراحتی، زئوسپور، کیتریدیومیست
 • مهرداد صالح زاده*، علیرضا افشاریفر، سعیده دهقانپور فراشاه صفحات 55-59

  آفات و بیماری های نوظهور محصولات کشاورزی را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است. ویروس تورادو گوجه فرنگی (Tomato torrado virus, ToTV) برای اولین بار از بوته های گوجه فرنگی گلخانه ای با علایم بافت مردگی برگ ها، ساقه و میوه از جزیره قناری در اسپانیا گزارش شده است (Verbeek et al., 2007).طی بررسی هایی که در سال 1400 از مزارع گوجه فرنگی اطراف شیراز بعمل آمد، علایم بافت مردگی و در برخی موارد سوختگی شدید در برگ ها، ساقه ها و میوه های گوجه فرنگی مشاهده شد. لکه های روی ساقه کشیده و لکه های نکروز روی میوه بعضا با هاله ی زرد رنگ و علایمی شبیه به آفتاب سوختگی و چروکیدگی روی میوه مطابق آنچه در مورد علایم ویروس تورادو توصیف شده است، (Moodley et al., 2019) مشاهده-شد. پس از استخراج آر ان ای کل از بافت برگ و میوه های دارای علایم (14 نمونه)، تلاش برای ردیابیToTV به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز با رونویسی معکوس (RT-PCR) با استفاده از یک جفت-آغازگر اختصاصی (3A/Vp35seq R و 3A/Vp35seq F) (Wieczoreck et al., 2020) منجربه تکثیر قطعه ی 275 جفت بازی در 11 نمونه گردید. هم ردیف سازی چندگانه توالی های حاصل از محصول PCR جدایه های ایرانی ToTV با ترادف ژن Vp35 مربوط به 31 جدایه ی ToTV موجود در ژنبانک نشان داد، جدایه های ایرانی بیشترین شباهت را به ترتیب 2/98 (IRSHZ1) و 97.3 درصد (IRSHZ3) را با ToTV استرین TEN-03 و کمترین شباهت 8/96 درصد (IRSHZ1) و 95.4 درصد (IRSHZ3)) را با ToTV استرینGNC-06 که هر دو از اسپانیا گزارش شده بودند را نشان داد.

  کلیدواژگان: گوجه فرنگی، ویروس تورادو گوجه فرنگی، شیراز. ایران
|
 • Roghayyeh Ziyarati, Habiballah Hamzehzarghani *, Mohammad Moradi Pages 1-18

  Aflatoxins are toxic secondary metabolites produced by speices of Aspergillus including A. flavus and A. parasiticus. Mycotoxins are potential carcinogens and reduce global trade of agricultural products. Soil and peanuts were sampled across fields located in seven important peanut production villages of Astaneh Ashrafieh to investigate the frequency of toxigenic and atoxigenic strains of A. flavus and A. parasiticus. Toxigenicity of the Flavi section strains was evaluated according to change in color of the back of colonies on coconut agar in contact with ammonium hydroxide vapor. 48 isolates of Flavi section were identified, including 20 isolates of A. flavus and 28 isolates of A. parasiticus with nine atoxigenic and 39 toxigenic isolates. Risk maps were developed based on mean toxigenicity where Lakujdeh, Mohsenabad, and Noghredeh respectively with mean toxigenicity of 2.50, 2.25 and 2.10 had the highest risk scores for peanut cultivation while parkaposht, Nubijarmahale and Nabi dehka with mean toxigenicity of 1.00, had the lowest risk scores. Peanut fields located in Dehsar with a mean toxigenicity of 1.50 were classified with moderate risk scores. The outlook of this study was based on identification of atoxigenic isolates of the fungus with potential future application in biological control of toxigenic strains of Flavi section and emphasize on their competitive ability to colonize peanuts as well as developing risk maps to plan for reducing the risk of aflatoxin production on peanuts, an important product of Guilan province, and to pave the way for increased production and export of this product.

  Keywords: aflatoxin, Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus, Peanut, Risk map
 • Hossein Bayat, Afshin Hassani-Mehraban, Naser Safaie, Masoud Shams-Bakhsh * Pages 19-34

  Iris yellow spot virus (IYSV) is a member of the Eurasian phylogenetic group of the genus Orthotospovirus. Similar to other species in the genus, the viral particles contain three genomic fragments: small (S), medium (M), and large (L) RNAs. In the present study, the complete nucleotide sequence of the small fragment (S) RNA of two IYSV isolates from leek (Allium ampeloprasum ) (IYSV-Le1M) and onion (A. cepa) (IYSV-O2K) and the non-structural gene of the M RNA of the IYSV-Le1M isolate were determined. The results showed that based on nucleocapsid (N), small (NSs), and medium (NSm) RNA fragment non-structural genes, the isolates of Markazi Province are more closely related to each other than other IYSV isolates. However, the intergenic region (IGR) of the two isolates showed significant structural differences compared to other sequenced IYSV isolates. The IGR of the IYSV-Le1M isolate was longer than those of other IYSV isolates studied, while, for IYSV-O2K isolate, it was 440 nucleotides shorter. It was also found that for Indian and Dutch IYSV isolates, the IGR was 31 and 22 nucleotides shorter than that in the IYSV-Le1M isolate. These findings provide new information about the genetic diversity and phylogeny of IYSV isolates.

  Keywords: Orthotospovirus, Leek, Onion, IGR
 • Arezoo Pakdel *, Negar Radaee Pages 35-42
  Barley yellow dwarf virus (BYDV) causes a significant yield reduction and crop loss in cereal and grasses worldwide. Studies revealed that barley yellow dwarf virus is present in most regions of Iran. Wheat and barley plants showing the infection symptoms were collected from cereal fields in Hamedan Province during the springs of 2020 and 2021. Samples were tested for BYDV infection by Indirect ELISA. Positive reactions to BYDV antibody in most samples were detected. After total RNA extraction, RT-PCR was performed to amplify polymerase gene using specific BYDV-PAV primers. BYDV-PAV is the most prevalent species of BYDVs in Iran. Results confirmed BYDV infection. For molecular and phylogenetic comparison, two samples from Hamedan and Asadabad were selected and their polymerase genes were sequenced. The sequencing results revealed that Hamedan isolate had maximum homology with Kahnouj, Karaj, Yazd and Arak isolates (with 95% - 96% identity). The isolates in this group proposed as a distinct species due to their low similarity with other isolates in GenBank. Asadabad isolate had maximum homology with Estonia and America BYDV-PAS with more than 92% homology. The results of phylogenetic analysis revealed that Iranian isolates of BYDV clustered in three distinct groups which shows the presence of a high diversity in the polymerase gene of this virus. This study is the first report of BYDV-PAS species in Iran.
  Keywords: Barley yellow Dwarf virus, Polymerase gene, RT-PCR
 • Parisa Zohrabi, Zahra Kolahchi, Leila Kashi *, Mahboubeh Zarabi Pages 43-49

  The movement of plant-parasitic nematodes in soil is influenced by the soil environment and the microorganisms present in it, and soil conditions affect disease incident. The objective of this study was to investigate the movement of second-stage juveniles of the root-knot nematode Meloidogyne incognita 18 weeks after incubation with vermicompost, under constant saturation flow 24 and 72 hours after addition of the nematodes. The test was conducted as a factorial experiment with a randomized complete block design in three replicates. The nematodes were extracted by the tray method and then counted. The results showed that 24 hours after nematode injection into the control soil, the highest population of nematodes was observed at the injection site and the nematodes moved more toward the water flow. At 72 hours after injection, a higher percentage of them moved and the nematode population decreased at the injection site (1.52%). Also, in the soil treated with vermicompost for 18 weeks, nematodes moved both in and against the direction of water flow 24 hours after injection and were distributed in all points of the column. The highest rate of nematode movement was observed at point (-4) at 14%. At 72 hours after injection, the nematodes were also very evenly distributed throughout the column and the number of nematodes that entered the wastewater was higher.

  Keywords: Organic fertilizer, soil modifier, Root knot nematode
 • Mahyar Sheikholeslami *, Darioush Safaee Pages 51-53

  During visiting the alfalfa fields in Sahneh county of Kermanshah province, the symptoms of a disease were observed in the form of galls with variable sizes in the crown part of the plants, which had caused a severe decrease in the growth in the alfalfa fields. The size of the galls varied from a few millimeters to several centimeters and were observed only in the crown. After transfer to the laboratory and microscopic examinations, a species of fungus with the characteristics of Physoderma alfalfae (Pat & Lagerh.) Karling Syn: Urophlyctis alfalfae (Pat & Lagerh.) Magnus was observed with chambers containing numerous resting spores and turbinate cells (Figure 1), which are prominent features of alfalfa crown wart disease cause. The resting spores had a depressed part and their size was 40-55 micrometers in the longer diameter and 22.5-35 micrometers in the shorter diameter. According to the classification of Hibett et al. (2007), this species is placed in the Blastocladiomycota phylum, Blastocladiomycetes order and Blastocladiales order. The fungus was first reported by Viennot-Bourgin et al. in 1970 from Karaj on alfalfa plant, but afterward there has been no other report of the disease or the fungus in Iran. Considering the damage caused by this disease, it is important to pay attention to its monitoring and to study its biological and pathogenic aspects.

  Keywords: Chytridiomycetes, Resting spore, Zeospore
 • Mehrdad Salehzadeh *, Alireza Afsharifar, Saeedeh Dehghanpour Farashah Pages 55-59

  Emerging plant diseases accounts for serious treats to agricultural crop yields, and food security. Tomato torrado virus (ToTV) for the first time was reported in canary island (Spain) from greenhouse-grown tomato plants expressing yellowing areas at the base of the leaflets which later turn into necrotic spots or large necrotic area covering leaves, stem and fruit (Verbeek et al., 2007). During a field survey carried out during spring 2021, a total number of 14 tomato plant samples showing severe necrosis symptoms on tomato leaves and fruits, similar to those described for ToTV (Moodley et al., 2019), were collected from an open tomato field in vicinity of Shiraz. , Total RNA was extracted from leaf and fruit tissues of 14 symptomatic samples using Trizol reagent, and for the presence of ToTV was subjected to reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) using a set of specific primer pair (3Avp/35seq R and 3Avp/35seq F) targeting approximately a 275 nucleotide fragment in the coat protein gene (Wieczoreck et al. 2020). Eleven symptomatic tomato samples yielded an amplicon of the expected size ( about 275 bp) in RT-PCR assay, Multiple alignment of the obtained nucleotide sequences showed that the Iranian ToTV isolates have the highest similarity of 98.2% (IRSHZ1) and 97.3% (IRSHZ3) with ToTV strain TEN-03 and the lowest similarity of 96.8% (IRSHZ1) and 95.4% (IRSHZ3) with ToTV strain GNC-06, both of which were reported from Spain

  Keywords: Tomato, Tomato torrado virus, Shiraz, Iran