فهرست مطالب

نشریه مراقبت سرطان
سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اکرم مهدیان* صفحات 1-2

  کاربرد فناوری در سیستم های مراقبتی مانند سایر سیستم های موجود در جوامع با سرعت بسیار در حال رشد است . در این بین پرستاری نیز به طور چشمگیری در گذشته، حال و آینده تحت تاثیر فناوری مراقبتی و اطلاعاتی بوده، هست و خواهد بود .متون گذشته نشان می دهد که امروزه انقلاب و تحول در فناوری در محل کار با ظهور  استرس حرفه ای همراه است.ازمهمترین این مشکلات وعوارض، تنش روحی و استرس ناشی ازکاربرد فناوری است که از آن با نام تکنواسترس یاد می شود. از دیگر اصطلاحات مشابه می توان به تکنو فوبیا، فناوری گریزی و ترس از تکنولوژی اشاره کرد.به صورت شفاف تر این چنین می توان بیان نمود که تکنو استرس یک معضل مدرن ناشی از عدم توانایی برای سازگاری با فناوریهای جدید در سیستم سلامت است و در واقع ترکیبی از اضطراب عملکرد، فراوانی اطلاعات، تضاد نقشی و فاکتورهای سازمانی استبه صورت شفاف تر این چنین می توان بیان نمود که تکنو استرس یک معضل مدرن ناشی از عدم توانایی برای سازگاری با فناوریهای جدید در سیستم سلامت است و در واقع ترکیبی از اضطراب عملکرد، فراوانی اطلاعات، تضاد نقشی و فاکتورهای سازمانی است.به صورت شفاف تر این چنین می توان بیان نمود که تکنو استرس یک معضل مدرن ناشی از عدم توانایی برای سازگاری با فناوریهای جدید در سیستم سلامت است و در واقع ترکیبی از اضطراب عملکرد، فراوانی اطلاعات، تضاد نقشی و فاکتورهای سازمانی است.تکنو استرس نتیجه ای از یک ترس جدید و افزایش یافته مرتبط با تجهیزات است و می تواند به طور موثری باعث افزایش استرس در پرستاران شود. چرا که علاوه بر عدم آشنایی کافی ، از آنها خواسته می شود تا استفاده از این فناوری جدید را به مجموعه ی کارهای روزانه ی خود اضافه کنند که منجر به تحمیل استرس مضاعف و تکرار شونده می شود که آسیب رسان است. تکنو استرس دارای پنج بعد مختلف می باشد که عبارتند از :احساس فشار، درگیری با فناوری، پیچیدگی فناوری و نیاز به کسب اطلاعات زیاد، احساس ناامنی در استفاده از فناوری، عدم اطمینان در استفاده از فناوری به علت تغییرات دایمی .بنابراین دادن فرصت به پرستاران در حین تصمیم گیری،تغییر و یا اجرای فناوری منجر به کارآیی بیشتر و پذیرش فناوری در بین پرستاران می شود.گرفتن بازخورد از پرستاران که در ردیف اول مراقبت از بیمار هستند، می تواند باعث درک بهتر مدیران از سیستم گردش کار وانتخاب فناوری متناسب با نیازهای فردی کارکنان گردد.بنابراین بهره وری پرستاران وقتی افزایش می یابد که آن ها احساس بهتری نسبت به استفاده از فناوری داشته باشندو همین مساله منجر به افزایش ایمنی بیمار،هماهنگی بیشتر با بیمار و کاهش چشمگیر در هزینه های مراقبت بهداشتی می شود .

  کلیدواژگان: تکنواسترس، پرستاری
 • محمدتقی بادله شموشکی*، معصومه لندرانی، الهه صادقی صفحات 3-10
  مقدمه

  سرطان پستان یکی از شایع ترین بیماری های مزمن و دومین علت مرگ و میر در بین زنان است. ترس از عود سرطان مشکل عمده بسیاری از بازماندگان سرطان است. از آن جایی که انعطاف پذیری شناختی به میزان ارزیابی فرد در مورد قابل کنترل بودن شرایط تنش زا گفته می شود ، بر آن شدیم تا به  بررسی رابطه انعطاف پذیری شناختی با ترس از عود سرطان پستان  بپردازیم.

  روش

  مطالعه حاضر پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی می باشد  که بر روی 143 نفر از بیماران مبتلا به سرطان پستان  عضو انجمن بیماران سرطانی گرگان به صورت در دسترس انجام گردید. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد شامل پرسشنامه ویژگی‏های دموگرافیک، و پرسشنامه  انعطاف پذیری شناختی دنیس و همکاران (2010)، و پرسشنامه ترس از عود مجدد سرطان سیمارد و ساوارد (2009) استفاده شد سپس داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS16   در سطح آماری  (p≤ 0.05) تجزیه و تحلیل شد. 

  یافته ها

   نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون  ،رابطه منفی معناداری را بین انعطاف پذیری شناختی و مولفه های آن با ترس از عود مجدد سرطان نشان می دهد (485/0-=r) .

  نتایج

   نتایج نشان داد انعطاف پذیری شناختی با ترس از عود مجدد سرطان در بیماران مبتلا به سرطان پستان دارای رابطه منفی معناداری است. لذا  ضروریست در برنامه ریزی های درمانی سرطان پستان، افزایش انعطاف پذیری شناختی مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: : انعطاف پذیری شناختی، ترس از عود سرطان، سرطان پستان
 • وحید ذوالقدری، علیرضا براری*، آسیه عباسی دلویی، حسین عابد نطنزی صفحات 11-20
  مقدمه

  سرطان یکی از علل مرگ و میر در جهان است که در نتیجه رشد غیرطبیعی سلول ها در بدن ایجاد می شود.

  هدف

  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مصرف عصاره گزنه و تمرینات هوازی بر بیان ژن MMP2 و FGF2 در موش های مبتلا به سرطان ملانوما بود.

  روش

  20 موش صحرایی نر ویستار به صورت تصادفی به 4 گروه شامل گروه های: کنترل، هوازی، گزنه و هوازی+گزنه تقسیم شدند. برنامه تمرین شامل دویدن روی تردمیل بدون شیب به مدت 30 دقیقه و با سرعت 16 متر در دقیقه بود. هر هفته یک متر بر دقیقه اضافه شد تا در هفته هشتم به 22 متر بر دقیقه رسید. گروه تجربی میزان 30 mg/kg/day عصاره اتانولی گیاه گزنه را به روش خوراکی و به مدت 8 هفته مصرف کردند. برای اندازه گیری میزان بیان ژن MMP2 و FGF2 از RT PCR استفاده شد.

  یافته ها

  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که مصرف عصاره گزنه و تمرینات استقامتی بر بیان ژن MMP2 و  FGF2در گروه های مختلف تاثیر معناداری ندارد (به ترتیب p=0.064 ,p=0.405). اگرچه روند کاهشی در بیان ژنMMP2 و FGF2 در گروه های گزنه و ترکیبی مشاهده شد؛ ولی به سطح معناداری نرسید.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که احتمال دارد گزنه فعالیت آنژیوژنیک و میزان فاکتور پیش آگهی سرطان را در موش های مبتلا به سرطان ملانوما کاهش دهد.

  کلیدواژگان: عصاره گزنه، MMP2، FGF2، سرطان ملانوما
 • سعید پیرمرادی* صفحات 12-21
  مقدمه

  سرطان ها از رایج ترین بیماری های شناخته شده در سراسر جهان می باشد که دارای ناهمگنی های بافتی و ساختاری زیادی هستند که این باعث می شود فرایند درمان در آن ها با مشکل همراه باشد. سرطان سینه از معروف ترین آن ها است که بسیاری از بیماران مبتلا به آن HER2 مثبت هستند. امروزه درمان های رایج سرطان به اندازه کافی در مهار مرگ ومیر افراد موثر نیستند. ایمونوتوکسین ها مولکول های هیبرید هستند که حاوی یک قسمت ایمنی، که یک آنتی بادی یا یک قسمت اتصالی از آنتی بادی و قسمت دیگر آن یک بخش سمی است. در این مطالعه، ما به دنبال طراحی یک ایمونوتوکسین جدید، از جمله ضد گیرنده HER2، تراستوزوماب، مشتق شده از یک قطعه متغیر تک زنجیره ای (scFv) با اتصال به بخشی عملکردی از زهر خانواده عنکبوتیان بنام نوروتوکسین هستیم.

  روش ها:

   ما به ترتیب با استفاده از ProtParam، PepCalc، خصوصیات فیزیکی شیمیایی، ساختار ثانویه و حلالیت پروتیین کایمریک مورد بررسی قرار گرفت. یک مدل سه بعدی (3D) با استفاده از سرورهای I-TASSER از پروتیین هیبرید ایجاد شد. سپس بررسی ساختار و حلالیت آن با استفاده از PROCHECK و protein-sol ارزیابی شد. از سرور AllergenFP v.1.0 برای پیش بینی حساسیت به ایمونوتوکسین استفاده شد و پایداری mRNA توسط RNAfold نیز ارزیابی شد. سرانجام داکینگ بین ایمونوتوکسین و HER2 با استفاده از سرور ClusPro صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج بدست آمده از تحلیل ها نشان داد که پروتیین هیبرید می تواند یک پروتیین با ساختار ثانویه پایدار در محلول باشد و دارای ساختار سه بعدی قوی است و همچنین دارای mRNA با ساختار نسبتا پایدار بود و می تواند به گیرنده HER2 متصل شود.

  نتیجه گیری: 

  نتایج حاصل از ایمونوتوکسین طراحی شده بیانگر یک پروتیین پایدار و محلول با توانایی اتصال مطلوب به گیرنده های HER2 بود که این ویژگی ها آن را به عنوان یک کاندیدای ایمونوتوکسینی مناسب برای استفاده در درمان سرطان پستان تبدیل کرده است که اطمینان از آن ها نیازمند مطالعات و بررسی آن در فازهای بالینی می باشد.

  کلیدواژگان: سرطان، ایمونوتوکسین، بیوانفورماتیک، انتی بادی مونوکلونال
 • حسین کاردان یامچی، محمدحسن احرامپوش، علی اصغر ابراهیمی* صفحات 22-36
  مقدمه

   یکی از آلاینده های مهم و اثرگذار آب، فلزات سنگین است که مقادیر بیش از مجاز آن باعث ایجاد بیماریهای مختلف از جمله سرطان می شود. این مطالعه با هدف مرور نظام مند بر ارتباط میزان فلزات سنگین آب آشامیدنی با سرطان و ارایه راهکار موثرتر انجام گرفت.

  روش ها

  این مطالعه مروری بر اساس پروتکل پریزما و جستجو در پایگاه های بین المللی (PubMed، Google Scholar، Science Direct) و پایگاه های ملی (SID، Magiran و MedLib) انجام شد. با توجه به استراتژی PICOS، تمام مقالات منتشر شده به زبان انگلیسی و فارسی تا فوریه 2020 با استفاده از کلمات کلیدی «آب»، «سرطان» و «فلزات سنگین» و ترکیب این کلمات جستجو و مقالات انتخاب شده با چک لیست PRISMA مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج مرور مطالعات نشان داد که وجود فلزات سنگین در آب،  تاثیرات فراوانی در ریسک سرطانزایی انسان ها دارد. در برخی از مطالعات آنالیز های انجام شده از نمونه های آب، رابطه معناداری را در خصوص میزان فلزات سنگین با بروز سرطان نشان داده است. محاسبه شاخص های مختلف از قبیل خطر سرطانزایی (CR)، خطر کلی سرطان (TCR)، شاخص ELCR، شاخص ارزیابی ریسک سلامت (HRAEPA) در خصوص اثرات سرطانزایی فلزات سنگین و مقایسه آن با استانداردها در مطالعات مختلف نشان می دهد اکثر فلزات سنگین خصوصا آرسنیک، سرب، کادمیوم و کروم پتانسیل بالایی در سرطانزایی در انسان از طریق آب آشامیدنی دارند.    

  بحث و نتیجه گیری

  برخی مطالعات بر ارتباط میزان  فلزات سنگین در آب با بروز سرطان تاکید داشتند. افزایش غلظت فلزات سنگین و ترکیبات آنها از حداکثر غلظت مجاز در آبهای آشامیدنی، اثرات سوء بر سلامتی انسان داشته و جهش زایی یا سرطان زایی را به دنبال دارد. برای پیشگیری از اثرات مضر فلزات سنگین در آب، اولین گام، کنترل منابع آلاینده انسان ساخت بوده و پایش مستمر و تصفیه پیش از مصرف، اهمیت و لزوم بیشتری پیدا می کند.

  کلیدواژگان: فلزات سنگین، آب، سرطان، مرور سیستماتیک
 • سعید پیرمرادی*، محمد درویش خادم صفحات 37-54
  مقدمه

  مهار فرایندهای التهابی در بیماریهای مختلف مانند سرطان کاربردهای درمانی موثری میتواند داشته باشند. عملکرد موثر انزیم سیس اکونیتات دکربوکسیلاز  (CAD) محصول ژنIRG1 ، در فرایندهای التهابی سرطانها مختلف جدیدا طی تحقیقاتی بالینی اثبات شده است. در انسان آنزیم  (CAD) کاتالیز سیس آکونیتیک اسید به ایتاکونیک اسید را بر عهده دارد.

  روش کار

  در این کار با کمک ابزارهای بیوانفورماتیکی به شناسایی نقاط داغ عملکردی و بررسی جایگاه ان درساختار ACOD1 پرداخته شد سپس به بررسی اثرات تمام حالات جهش در این نقاط پرداخته و جهش های خطرناکتر انتخاب شدند و پایداری ACOD1 در اثر جهش های بدست امده بررسی شدند و برهمکنشهای انزیم دارای جهشهای انتخاب شده با دیگر پروتیینها ارزیابی و مصورسازی شد.

  یافته ها

   این مقاله یک فرایند فراتحلیلی است که طی انالیز جهشهای مختلف در نقاط داغ عملکردی انزیم ACOD1 مشخص شد که 9 جهش (A247C,A248T,A101C,L156P,A244P,N248C,N248F,E150Y,E150W) در هفت نقطه داغ پیش بینی شده دارای بیشترین اثار مخرب از لحاظ عملکردی و کاهش پایداری و برهمکنشی انزیم ACOD1 با دیگر پروتیینها را داشتند.

  نتیجه گیری

  از تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی پیامدهای SNPهای پیش گویی شده نقاط داغ عملکردی ژن ACOD1 انسانی در نهایتااز بین تمام جهشهای مورد مطالعه 9 جهش  بدست امد که اثار مخربتری بر عملکرد انزیم ACOD1داشتند که محققان میتوانند از بررسی نقش و عملکرد اثرگذاری انها در فرایندهای بالینی و نیز به عنوان نشانگرهای تشخیصی در بیماریهای سرطان وابسته به التهاب ویا به عنوان اهداف دارویی احتمالی استفاده کنند. این مطالعه insilico یک مسیر احتمالی برای روشن تر شدن مطالعه مکانیسمهای مولکولی درگیر در فرایندهای التهابی ناشی از جهش ژنIRG1 و محصول پروتیینی آن (ACOD1) را ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: نقاط داغ، بیوانفورماتیک، جهش، اکونیتات دکربوکسیلاز
 • هما پورعبدالله*، نسرین جعفری ورجوشانی، معصومه نمدیان صفحات 55-67
  مقدمه

  سرطان می تواند عملکرد خانوادگی بیماران را تحت تاثیر قرار دهد. ارزیابی عملکرد خانواده قبل از برنامه ریزی برای مداخلات مبتنی بر خانواده برای بیماران ضروری است. لذا، مطالعه حاضر به منظور تعیین عملکرد خانواده بیماران مبتلا به سرطان معده و عوامل مرتبط با آن در  شهر زنجان در سال 1397، انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود. نمونه های پژوهش 108 بیمار مبتلا به سرطان معده بستری در بخشهای انکولوژی و بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج) زنجان بودند که در سال 1397 به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد سنجش عملکرد خانواده (FAD)  بود. جهت کسب روایی پرسشنامه ی سنجش عملکرد خانواده، از روش روایی صوری استفاده گردید. پایایی پرسشنامه توسط محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (87%) تعیین گردید.

  یافته ها

  میانگین سن بیماران779/8 ±  51.92 سال بود. بیماران شرکت کننده در این مطالعه عملکرد خانوادگی خود را در همه ابعاد نسبتا مناسب و در محدوده طبیعی گزارش نمودند. از میان ابعاد عملکرد خانواده، بعد عملکرد کلی (میانگین 2.742± 74.42) ضعیفترین و بعد همراهی عاطفی (میانگین 2.763± 57.75) بهترین بعد بود. بعد آمیزش عاطفی با  ابعاد جنسیت، سن، مدت زمان تاهل، تعداد فرزندان، تعداد اعضای خانواده، مدت زمان تشخیص، تعداد دفعات بستری، سرپرست بودن، محل سکونت، سطح تحصیلات، شغل، درآمد ماهیانه بیماران،رتباط آماری معنی داری داشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های مطالعه، ارایه مناسب ترین روش های درمانی همراه با خدمات آموزشی و مشاوره ای و حمایت های همه جانبه از سوی سیستم های مختلف حمایتی در جامعه از جمله سیستم بهداشت و درمان جهت ارتقا عملکرد خانواده بیماران توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: عملکرد خانواده، سرطان معده، عوامل مرتبط با سرطان
 • یاسمن پوراندیش، نیما عباسی ولدانی، عبدالله ابوالفتحی، ندا پوراندیش، فاطمه مهرابی* صفحات 68-78
  مقدمه

  جراحی، شیمی درمانی و رادیوتراپی ارکان اصلی درمان تومورهای مغزی هستند. رادیوتراپی در حالت رایج با فوتون انجام می شود که با این روش فوتون به بافت سالم هم تابش می کند و باعث ایجاد سرطان های ثانویه می شود. پروتون تراپی روشی جدید در رادیوتراپی است که بسیاری از این نگرانی ها را برطرف می کند. باتوجه به جدید بودن این روش درمانی، برای معرفی این روش و کاربردهایش برآن شدیم تا به بررسی مرور سیستماتیک پروتون تراپی در درمان تومورهای مغزی بپردازیم.

  روش کار

  در این مطالعه مرور نظام مند، پایگاه های اطلاعاتیScopus, Medline PubMed, Google Scholar ,CINAHL ,Trip  و بانک های اطلاعاتی Magiran, SID بین سالهای 2017 تا 2022 مورد جستجو قرار گرفتند. جستجو بر اساس کلید واژه های,Proton therapy ,Brain Tumor , Proton radiotherapy  و واژه های Mesh مناسب و با استفاده از چک لیست PRISMA  انجام شد که از 40 مقاله جستجو شده 16مقاله وارد مطالعه گردید.

  یافته ها

  پروتون تراپی در بزرگسالان در درمان تومورهای گلیوما درجه پایین و تومورهای خوش خیم مانند مننژیوم موثر است. همچنین به عنوان درمان موثر در کنترل تومورهای قاعده جمجمه کندروسارکوم و کوردوما که مقاوم به دیگر انواع پرتو درمانی هستند استفاده می شوند. نقش این روش درمانی در درمان انواع تومور مغزی craniopharyngiomas, ependymomas, germ cell tumours, low-grade gliomas, medulloblastomas and atypical teratoid/rhabdoid tumours  در اطفال بسیار مهم است چون به بافت اطراف منتشر نمی شود و احتمال سمیت دیررس دستگاه عصبی مرکزی را کاهش می دهد.

  نتیجه گیری

  با توجه به مزایای  پروتون تراپی همچون کاهش آسیب بافت سالم اطراف تومور، استفاده آن در درمان تومورهای مقاوم به رادیوتراپی و کاربرد گسترده آن در درمان انواع تومورهای مغزی اطفال توصیه می شود این روش درمانی در کشور باجدیت بیشتری برای بیماران مبتلا به تومور مغزی برنامه ریزی و اجرا شود.

  کلیدواژگان: تومور مغزی، رادیوتراپی، پروتون تراپی
|
 • Akram Mahdian* Pages 1-2
 • MohammadTaghi Badeleh Shamoshaki*, Masoumeh Landrani, Elaheh Sadeghi Pages 3-10
  Introduction

  Breast cancer is one of the most common chronic diseases and the second leading cause of death among women. Fear of cancer recurrence is a major problem for many cancer survivors. Since cognitive flexibility refers to an individual's assessment of the controllability of stressful conditions, we decided to examine the relationship between cognitive flexibility and fear of breast cancer recurrence.

  Method

  The present study is a descriptive-correlational research carried out on 143 breast cancer patients who are the members of the Gorgan Cancer Association. For data collection, we used demographic checklist, Dennis et al. (2010) cognitive flexibility questionnaire, and Simard and Savard (2009) cancer recurrence fear questionnaire. The data were analyzed in SPSS16 software at statistical level (p≤ 0.05).

  Results

  The results of Pearson correlation test showed a significant negative relationship between cognitive flexibility and its three aspects with fear of cancer recurrence (r = -0.485).

  Conclusion

  The results showed that cognitive flexibility has a significant negative relationship with the fear of cancer recurrence in patients with breast cancer. Therefore, it is necessary to increase cognitive flexibility in breast cancer treatment planning.

  Keywords: Cognition, Pliability, Fear, Neoplasms, Recurrence, Breast
 • Vahid Zolghadri, Alireza Barari*, Asieh Abbasi Daloii, Hosin Abed Natanzi Pages 11-20
  Introduction

  Cancer is one of causes of death in the world that resulting  of abnormal cells growth  in the body.

  Aim

  The aim of this study was to investigate the effect of nettle extract consumption and aerobic exercise on MMP2 and FGF2 gene expression in mice with melanoma.

  Method

  20 male Wistar rats were randomly divided into 4 groups including: control, aerobic, nettle and aerobic + nettle. The training program included running on a treadmill for 30 minutes at a speed of 16 meters per minute. One meter per minute was added every week until it reached 22 meters per minute in the eighth week. The experimental group consumed 30 mg / kg / day of nettle ethanol extract orally for 8 weeks. RT PCR was used to measure the expression of MMP2 and FGF2 genes.

  Findings

  Data analysis showed that consumption of nettle extract and endurance training did not have a significant effect on MMP2 and FGF2 gene expression in different groups (p = 0.064, p = 0.405, respectively). Although a decrease in MMP2 and FGF2 gene expression was observed in nettle and hybrid groups; but it did not reach a significant level.

  Discussion & Conclusion

  The results showed that nettle may reduce angiogenic activity and cancer prognostic factor in mice with melanoma.

  Keywords: Nettle extract, MMP2, FGF2, Melanoma cancer
 • Saeed Pirmoradi* Pages 12-21
  Introduction

  cancers are one of the most common diseases known worldwide that have many tissue and structural heterogeneities that make the treatment process difficult. Breast cancer is one of the most well-known, and many patients with it are HER2 positive. Conventional cancer treatments today are not effective enough in preventing death. Immunotoxins are hybrid molecules that contain a part of the immune system, one antibody or a binding part of the antibody, and the other part is a toxic part. In this study, we seek to design a new immunotoxin, including the anti-HER2 receptor, trastuzumab, derived from a single-strand variable fragment (scFv) that binds to a functional part of a spider family venom called a neurotoxin.

  Methods

  We examined the physicochemical properties, secondary structure and solubility of chimeric proteins using ProtParam, PepCalc, respectively. A 3D model of the hybrid protein was created using I-TASSER servers. Then its structure and solubility were evaluated using PROCHECK and protein-sol. AllergenFP v.1.0 server was used to predict immunotoxin sensitivity and mRNA stability was assessed by RNAfold. Finally, docking between immunotoxin and HER2 was performed using the ClusPro server.

  Results

  The results of the analysis showed that the hybrid protein can be a protein with a stable secondary structure in solution and has a strong three-dimensional structure and also has a relatively stable structure mRNA and can bind to the HER2 receptor.

  Discussion & Conclusion

  The results of the designed immunotoxin indicated a stable and soluble protein with the ability to bind optimally to HER2 receptors, which makes it a suitable immunotoxin candidate for use in the treatment of breast cancer, the assurance of which requires studies. And its study is in clinical phases.

  Keywords: Cancer, immunotoxin, bioinformatics, monoclonal antibodies
 • Hossein Kardan Yamchi, MohammadHassan Ehrampoush, Ali Asghar Ebrahimi* Pages 22-36
  Aim

  One of the most important and influential pollutants in the water is heavy metals, which exceeds its permissible levels causing various diseases, including cancer. The aim of this study was to review the relationship between the amount of heavy metals in drinking water and cancer and provide a more effective solution.

  Methodology

  This was a systematic review using the PRISMA protocol to search literatures in international (PubMed, Google Scholar, Science Direct) and national (SID, Magiran, and MedLib) databases. According to the PICOS strategy, all published papers were retrieved in English and Persian languages until February 2020 using different combinations of keywords such as water, heavy metals and cancer and the Persian equivalent keywords. Final selected papers were critically appraised with the PRISMA checklist.

  Results

  Results of review studies showed that the presence of heavy metals in water has many effects on human carcinogenic risk. In some studies, analyzes of water samples have shown a significant relationship between the amount of heavy metals and the incidence of cancer. Calculation of various index such as Carcinogenic Risk (CR), Total Carcinogenic Risk (TCR), Excess Lifetime Cancer Risk (ELCR) index, Health Risk Assessment index (HRAEPA) on the carcinogenic effects of heavy metals and its comparison with standards in various studies show that most heavy metals, especially Arsenic, lead, cadmium and chromium have a high potential for carcinogenicity in humans through drinking water.

  Conclusion

  Some studies have emphasized the relationship between amount of heavy metals in water to cancer. Increasing the concentration of heavy metals and their compounds from the maximum acceptable concentration in drinking water has adverse effects on human health and leads to mutagenicity or carcinogenesis. To prevent the harmful effects of heavy metals in water, the first step is to control man-made pollutant sources, and continuous monitoring and pre-treatment treatment becomes more important and necessary.

  Keywords: Heavy Metals, Water, Cancer, Systematic Review
 • Saeed Pirmoradi*, Mohamad Darvishkhadem Pages 37-54
  Introduction

  Inhibition of inflammatory processes in various diseases can have effective therapeutic applications. The effective function of cis-aconitate decarboxylase (CAD) enzyme, a product of IRG1 gene, in the inflammatory processes of various diseases has been recently proven in clinical studies. In humans, the enzyme (CAD) catalyzes cis-aconitic acid to itaconic acid.

  Methods

  In this work, with the help of bioinformatics tools, functional hotspots were identified and their position in ACOD1 structure was investigated. Then, the effects of all mutation modes at these points were investigated and more dangerous mutations were selected. Interactions of selected mutant enzymes with other proteins were evaluated and visualized.

  Results

  During the analysis of different mutations in functional hotspots of ACOD1 enzyme, it was found that 9 mutations (A247C, A248T, A101C, L156P, A244P, N248C, N248F, E150Y, E150W) in the seven predicted hotspots had the most destructive effects in terms of function. And decreased the stability and interaction of ACOD1 enzyme with other proteins.

  Conclusions

  From the bioinformatic analysis of the results of the predicted SNPs of the functional hot spots of the human ACOD1 gene, finally, among all the studied mutations, 9 mutations were obtained that had more destructive effects on the ACOD1 enzyme function. which researchers can use to investigate their role and effectiveness in clinical processes and as diagnostic markers in cancer diseases related to inflammation or as possible drug targets. This insilico study provides a possible path to clarify the study of molecular mechanisms involved in inflammatory processes caused by IRG1 gene mutation and its protein product (ACOD1).

  Keywords: Hotspots, Bioinformatics, Mutations, Aconite Decarboxylase
 • Homa Poorabdolah*, Nasrin Jafari Varjoshani, Masoomeh Namadian Pages 55-67

  Background :

   Cancer can affect patients' family functioning. Family performance evaluation is essential for patients before planning family-based interventions. Therefore, the present study was performed to determine the family performance of patients with gastric cancer and its related factors in Zanjan in 2018.

  methods

  This study was a descriptive cross-sectional study. The research samples were 108 patients with gastric cancer hospitalized in oncology wards and outpatients referred to the clinic of Valiasr Medical Center in Zanjan who were studied by census method in 1397. Data collection tools were demographic information questionnaire and standard family performance measurement questionnaire (FAD). To obtain the validity of the family performance questionnaire, face validity method was used. The reliability of the questionnaire was determined by calculating the Cronbach's alpha coefficient (87%).

  Finding

  The mean age of patients was 51.92. 8.779 years. Patients participating in this study reported their family functioning in all dimensions was relatively good and within the normal range. Among the dimensions of family functioning, overall performance (mean 74.22 2. 2.742) was the weakest and emotional companionship (mean 2.763 ± 57.75) was the best dimension. Emotional dimension with gender, age, duration of marriage, number of children, number of family members, duration of diagnosis, number of hospitalizations, guardianship,place of residence, level of education, job, monthly income of patients, Had a statistically significant relationship.

  Result

  According to the findings of the study, it is recommended to provide a door method with educational services and counseling and comprehensive support from various support systems in the community, including the health care system to improve the performance of patients' families.

  Keywords: Family Function, Gastric Cancer, Cancer-related factors
 • Yasaman Pourandish, Nima Abbasi Veldani, Abdollah Abolfathi, Neda Pourandish, Fatemeh Mehrabi* Pages 68-78
  Introduction

  Surgery, chemotherapy and radiotherapy are the main pillars of brain tumor treatment. Radiotherapy is usually done with photon, which with this method, photon radiates to healthy tissue and causes secondary cancers. Proton therapy is a new method in radiotherapy that addresses many of these concerns. Considering the newness of this treatment method, we decided to introduce this method and its applications to review the systematic review of proton therapy in the treatment of brain tumors.

  Methods

  In this systematic review, Scopus, Medline PubMed, Google Scholar, CINAHL, Trip and Magiran, SID databases were searched between 2017 and 2022. The search was done based on the keywords, Proton therapy, Brain Tumor, Proton radiotherapy and suitable Mesh words and using the PRISMA checklist, and 16 articles were included in the study out of 40 articles searched.

  Findings

  Proton therapy in adults is effective in treating low-grade glioma tumors and benign tumors such as meningioma. They are also used as an effective treatment in the control of chondrosarcoma and chordoma tumors that are resistant to other types of radiation therapy. The role of this therapeutic method in the treatment of brain tumors, craniopharyngiomas, ependymomas, germ cell tumors, low-grade gliomas, medulloblastomas and atypical teratoid/rhabdoid tumors in children is very important because it does not spread to the surrounding tissue and reduces the possibility of late toxicity of the central nervous system. Gives.

  Conclusion

  Considering the benefits of proton therapy, such as reducing the damage of healthy tissue around the tumor, its use in the treatment of tumors resistant to radiotherapy and its wide application in the treatment of all types of brain tumors in children, this treatment method is recommended in the country for patients with tumors. brain to plan and execute.

  Keywords: Brain Tumor, Proton therapy, radiotherapy