فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی - پیاپی 21 (پاییز و زمستان 1401)
 • پیاپی 21 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • حمیده اثنی عشری، محمدحسین صفرزاده*، پریناز صفت جو صفحات 7-31

  شرکت ها به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز برای توسعه فعالیت ها می توانند اقدام به افزایش سرمایه کنند، و از این رو ملزم به تهیه و تصویب گزارش توجیهی افزایش سرمایه هستند. سرمایه گذاران جهت تصمیم گیری درخصوص مشارکت در طرح افزایش سرمایه شرکت ها به نرخ بازده سهام توجه خاص می کنند. عوامل متعددی بر بازده سهام تاثیر می گذارد که بررسی آنها می تواند جهت پیش بینی بازده سهام اثرگذار باشد. از این رو، این مقاله واکنش سرمایه گذاران به پیش بینی های مدیریت از تغییر در دارایی های غیرجاری عملیاتی ناشی از افزایش سرمایه را می سنجد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران بود و نمونه آماری با لحاظ برخی معیارها انتخاب شد (702 شرکت سال). فرضیه های پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته آزمون شدند. نتایج نشان داد پیش بینی های مدیریت از تغییرات دارایی های غیرجاری عملیاتی در گزارش توجیهی افزایش سرمایه با بازده غیرعادی آتی سهام رابطه معکوس و معناداری دارد. ضمن آن که، تغییرات همه اجزای دارایی های غیرجاری عملیاتی برای بازار محتوای اطلاعاتی دارد که با کم واکنشی همراه است.

  کلیدواژگان: تغییر در دارایی های غیرجاری عملیاتی، بازده غیرعادی آتی سهام، گزارش توجیهی افزایش سرمایه
 • اکرم تفتیان*، فریده نور محمدی، فاطمه منصوری محمدآبادی صفحات 33-65

  احساس ریسک، بر برآورد ریسک توسط سرمایه گذاران و تصمیم گیری آن ها اثر می گذارد. در این مقاله نتایج بررسی تجربی احساس ریسک گزارش های سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین رابطه همزمان احساس ریسک گزارش های سالانه و ارزش بازار شرکت به همراه اثر تدوین گزارش تفسیری مدیریت گزارش شده است. هدف پژوهش پیش رو، بررسی رابطه دوطرفه احساس ریسک گزارش های سالانه و ارزش بازار شرکت 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش رگرسیون دومرحله ای برآورد شد و احساس ریسک گزارش های سالانه به روش تحلیل محتوا محاسبه گردیده است. پس از مشاهده و آزمون اطلاعات 1690 سال- شرکت در بازه زمانی 1387-1399 نتایج برآورد بیانگر وجود رابطه دوطرفه بین احساس ریسک گزارش های سالانه و نسبت کیوتوبین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین رابطه بین احساس ریسک گزارش های سالانه و نسبت قیمت به سود و نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام نسبت به تاثیرگذاری گزارش تفسیری مدیریت تفاوت معناداری دارد.

  کلیدواژگان: احساس ریسک، ارزش بازار شرکت، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش های سالانه
 • محمدرضا نیکبخت*، سونیا پناهی صفحات 67-90

  بدون شک رسوایی های مالی آغاز هزاره سوم چنان فاجعه آمیز و تکان دهنده بود که حسابداران و حسابرسان تا ابد سال های نخستین هزاره سوم را با این رسوایی های حرفه ای به یاد می آورند. هدف اصلی مقاله حاضر تبیین تاثیر عوامل درون سازمانی (ویژگی های شرکت، ساختار هیات مدیره و ساختار کمیته حسابرسی) بر تقلب های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور نیل به این هدف 1606 سال شرکت (146 شرکت طی 11 سال) مشاهده جمع آوری شده از گزارش های مالی سالیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389 تا 1399 مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره لوجیت نشان می دهد که اندازه شرکت، نقدینگی شرکت، عمر شرکت، فرصت رشد شرکت، سودآوری شرکت، استقلال هیات مدیره، استقلال کمیته حسابرسی و تخصص مالی کمیته حسابرسی بر تقلب های مالی تاثیر منفی و معناداری دارند. در حالی که، نسبت بدهی شرکت و دوره تصدی مدیر عامل بر تقلب های مالی تاثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین نتایج نشان می دهند که از لحاظ آماری، اندازه هیات مدیره و اندازه کمیته حسابرسی بر تقلب های مالی تاثیر معناداری ندارد

  کلیدواژگان: تقلب مالی، ویژگی های شرکت، ساختار هیات مدیره، ساختار کمیته حسابرسی
 • منا پارسایی*، علی رحمانی، پریسا افشار صفحات 91-123

  دانشگاه های دولتی در ایران طبق الزام های قانونی و استانداردهای بخش عمومی صورت های مالی تهیه می کنند. با این وجود این صورت های مالی همراه با گزارش فعالیت سالانه به نحوی که در بخش های اقتصادی مرسوم است، نمی باشد. تهیه چنین گزارش هایی در اساسنامه برخی دانشگاه ها الزامی است. هدف این پژوهش تدوین چارچوبی برای گزارشگری سالانه دانشگاه ها می باشد تا ذینفعان بتوانند اطلاعات منسجم و شفافی از حوزه های مختلف دانشگاه داشته باشند و الزام اساسنامه ای به نحو یکنواخت و جامعی رعایت شود. این پژوهش کاربردی است و به روش سندکاوی، تحلیل محتوا و پیمایش اجرا شده است. ابتدا گزارش های سالانه 20 دانشگاه خارجی تحلیل محتوا گردید و مولفه های گزارشگری، شناسایی شد. جهت اعتبارسنجی، از طریق پرسشنامه اقدام به جمع آوری نظر 28 متخصص گردید و چارچوب پیشنهادی گزارشگری سالانه دانشگاه ها تدوین شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که گزارش های سالانه باید دربرگیرنده اطلاعات در حوزه آموزش، پژوهش، نوآوری، سلامت، هنر، اجتماعی، محیط زیست، ایمنی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، پشتیبانی، صنعت، مراسم، اقتخارات، نظرسنجی، رتبه بندی، اطلاعات جمعیتی، زیرساخت ها، منابع انسانی، راهبری و مولفه های مالی باشد. همچنین ارایه اطلاعات در حوزه پژوهش، زیرساخت ها و اطلاعات درآمد و هزینه بیشترین اهمیت را میان سایر مولفه ها داشته اند. این پژوهش برای اولین بار چارچوب گزارشگری سالانه دانشگاه ها را در ایران پیشنهاد می نماید و به غنای ادبیات موجود در خصوص گزارشگری می افزاید. همچنین شواهد علمی برای سازمان حسابرسی جهت ترویج گزارشگری پایداری و نیز یکپارچه در بخش عمومی فراهم می کند.

  کلیدواژگان: گزارشگری آموزش عالی، مولفه های مالی، مولفه های غیر مالی، گزارشگری سالانه دانشگاه
 • جواد نیک کار* صفحات 125-165

  هدف این مقاله، بررسی نقش توسعه بازار سهام بر ابعاد سیاسی و اخلاقی رفتارهای مدیرتی (شامل؛ رفتارهای خوش‎بینانه، کوته بینانه، نمایندگی، مدیریت سود و هزینه سیاسی ناشی از رفتار مدیران) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور پنج فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده‎های مربوط به 140 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال‎های 1387 تا 1400 (متشکل از دو دوره بازار سرمایه شامل سال‎های 1387-1393 و 1394-1400) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت و روش رگرسیون لوجستیک، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان داد که در میان رفتارهای فرصت طلبانه مدیران، رفتارهای خوشبینانه، نمایندگی و مدیریت سود تحت تاثیر توسعه بازار سهام در دوره دوم بازار سرمایه نسبت به دوره اول کاهش بیشتری می یابند و تحت تاثیر، اثر افزایشی توسعه بازار سهام هستند. از سوی دیگر، نتایج موید آن است رفتار کوته بینانه مدیران تحت تاثیر توسعه بازار سهام در دوره دوم بازار سرمایه نسبت به دوره اول قرار نگرفت. افزون بر این، نتایج بیانگر آن است که هزینه سیاسی ناشی از رفتار مدیران تحت تاثیر توسعه بازار سهام در دوره دوم بازار سرمایه نسبت به دوره اول کاهش بیشتری می‏یابد و تحت تاثیر، اثر افزایشی توسعه بازار سهام بوده است.

  کلیدواژگان: توسعه بازار سهام، شفافیت در گزارشگری مالی، توسعه اقتصادی، سازوکارهای نظارتی و رفتار فرصت طلبانه مدیران
 • محمود حواسی طالب، رضوان حجازی*، ایرج نوروش صفحات 167-207

  حسابرسی مستقل باهدف ایجاد اطمینان نسبت به صورت های مالی انجام می شود و اظهارنظر حسابرسان مستقل، میزان عاری بودن صورت های مالی حسابرسی شده از تحریفات و اشتباهات را نشان می دهد. مقاله حاضر باهدف طراحی الگوی اظهارنظر حسابرسان مستقل با رویکرد زمینه بنیان انجام شده است. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و کوربین انجام شده است. نمونه گیری به روش نظری و با بهره گیری از شیوه های هدفمند_ قضاوتی و گلوله برفی صورت پذیرفته که بر مبنای آن 23 مصاحبه با خبرگان به عمل آمد. نتایج و تجزیه وتحلیل های به دست آمده از مصاحبه ها، طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی منجر به ارایه مدل اظهارنظر حسابرسان بر مبنای نظریه پردازی زمینه بنیان شامل 6 مقوله و 41 مفهوم گردید. بر اساس مدل اظهارنظر حسابرسان مستقل، مدیران مالی با درک و شناسایی عوامل علی موثر بر اظهارنظر حسابرسان مستقل و بهبود شرایط زمینه ای می توانند راهبردهایی را برای دستیابی به اظهارنظر حسابرسی در سطح قابل قبول و باکیفیت مطلوب ضمن درنظرگرفتن شرایط مداخله گر اتخاذ نمایند

  کلیدواژگان: اظهارنظر، حسابرسان مستقل، زمینه بنیان، کیفیت گزارشگری مالی
 • حمید اردشیری، احسان کمالی*، امین رستمی، مهدی صفری گرایلی صفحات 209-243

  نظارت بر عملکرد مالی دولت در بودجه بخش عمومی کشور به منظور بررسی تطبیق و جلوگیری از انحرافات عملیات مالی دولت نسبت به هدف های تعیین شده در برنامه و تصحیح انحرافات احتمالی صورت می گیرد که اهمیت و نقش تعیین کننده در شفافیت و سلامت نظام مالی کشور دارد. هدف مقاله حاضر، شناسایی عوامل کلیدی و ارایه الگویی برای نظارت مالی هوشمند در نظام حسابداری و گزارشگری بخش عمومی کشور بوده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد و با مصاحبه از خبرگان پژوهش انجام شده است. جامعه آماری اساتید دانشگاه در رشته حسابداری و حسابرسان ارشد وزارت دارایی و دیوان محاسبات بوده است. در این پژوهش با مصاحبه با دوازده نفر از اساتید دانشگاه در رشته حسابداری و حسابرسان ارشد وزارت دارایی و دیوان محاسبات حالت اشباع حاصل شد. نتایج نشان داد که مقوله های اصلی الگوی نظارت مالی هوشمند شامل منابع و سرمایه انسانی، عوامل محتوایی، آموزش ضمن خدمت، بهره گیری از فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، عوامل محیطی، مدیریت ریسک، نظام عملیاتی کسب وکار، مکانیسم های نظارتی و مولفه های ساختاری بوده است که با توجه به مقوله های محوری، شرایط علی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر، راهبردهایی تدوین و الگوی نهایی ارایه شده است. همچنین عوامل زیرساختی، منابع انسانی و فناوری های روز از عناصر مهم نظارت هوشمند در عصر حاضر می باشند.

  کلیدواژگان: نظارت مالی هوشمند، نظام حسابداری، گزارشگری بخش عمومی، رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد، پژوهش کیفی
 • مهدی مرادی*، ابوالفضل سلیمانی، اعظم پوریوسف صفحات 245-279

  هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین احتیاط مدیریتی و تحریف های با اهمیت مبنای تعدیل گزارش حسابرسان و همچنین بررسی اثر تعدیل کنندگی توانایی مدیریتی بر این رابطه است. داده های به کار گرفته شده، شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1392 تا 1398 است. برای تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک بر مبنای داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد احتیاط مدیریتی بر تحریف های با اهمیت مبنای تعدیل گزارش حسابرس تاثیر مثبت دارد. این یافته نشان می دهد تاثیر مثبت اقدامات احتیاطی بر کارایی سرمایه گذاری و بهبود عملکرد شرکت ها که در تحقیقات قبلی تایید شده است، در اقتصادهای تورمی نظیر ایران، دستخوش تغییر می شود. در این شرایط، احتیاط مدیریتی کاهش قدرت خرید منابع نقدی و افزایش ارزش دارایی های سرمایه ای و در نتیجه کاهش عملکرد و تمایل مدیران به تحریف صورت های مالی را به دنبال دارد. تحقیق حاضر همچنین نشان می دهد توانایی مدیر بر تحریف های با اهمیت مبنای تعدیل گزارش حسابرس تاثیر مثبت دارد که از دیدگاه فرصت طلبانه توانایی مدیر حمایت می کند. این دیدگاه کمتر در پژوهش های مرتبط مخصوصا پژوهش های داخلی مورد توجه قرار گرفته است و در نهایت تاثیر تعدیل کنندگی توانایی مدیر بر رابطه احتیاط مدیریتی و تحریف های با اهمیت مبنای تعدیل گزارش حسابرس مورد بررسی قرار گرفت و تایید نگردید. به عبارتی، توانایی مدیر بر تحریف های با اهمیت افشا شده در گزارش حسابرسان مستقل تاثیر مثبت دارد ولی نمی تواند رابطه احتیاط مدیریتی و تحریف های با اهمیت افشا شده را تعدیل نماید.

  کلیدواژگان: احتیاط مدیریتی، تحریف صورت های مالی، توانایی مدیر
 • محمدرضا برنا، رسول برادران حسن زاده*، علیرضا فضل زاده، یونس بادآور نهندی صفحات 281-320

  تقلب جدی ترین تهدید برای منافع عمومی و بازارهای سرمایه محسوب می شود. به علت وجود اطلاعات اندک در خصوص پدیده تقلب و فقدان چارچوب نظری کامل در کشور، این پژوهش با هدف تدوین الگوی عوامل موثر بر وقوع تقلب در صورت های مالی شرکت های ایرانی انجام شد. پژوهش حاضر به روش تحلیل مضمون (تم) از طریق مصاحبه به صورت هدفمند با 21 نفره از خبرگانی که در زمینه بررسی تقلب های برخی از شرکت های متقلب ایرانی با مراجع نظارتی و قضایی در پرونده های مهم همکاری داشته اند؛ درطول سالهای 1399تا1400 صورت گرفته است. این تحقیق علل موثر بر وقوع تقلب در صورتهای مالی شرکت های ایرانی را در: 1- عوامل شخصیت، ویژگی ها و تمایلات فردی (خود شیفتگی/ بیش اعتمادی، اخلاق و تعهد، انگیزه/ فشار، توجیه و ویژگی های فردی) 2-عوامل ساختاری(محیط و فرهنگ سازمانی، مدیریتی(ناشایستگی و انگیزه/فشار)، فرصت/بستر سازمانی و3-عوامل کلان برون سازمانی (اقتصادی - صنعتی و اجتماعی - سیاسی) به همراه زیر مجموعه (اجزای) عوامل آن ها، شناسایی نمود. نتایج این پژوهش منجر به توسعه مدل های قبلی مانند مثلث تقلب، لوزی تقلب، پنج ضلعی تقلب و دیگر الگوهایی که تاکنون روی عوامل فردی اثرگذار بر تقلب مطرح شده اند، می گردد. نتیجه نشان می دهد علاوه بر عوامل فردی مطرح شده قبلی (به همراه برخی از عوامل جدید فردی شناسایی شده در این پژوهش) تقلب معلول عوامل ساختاری و کلان برون سازمانی (با زیر مجموعه عوامل شناسایی شده)، است. یافته های این پژوهش پیشنهادی به کمیته تدوین استانداردها در راستای تجدید نظر استاندارد شماره 240 حسابرسی و کمکی برای نهادهای نظارتی برای شناسایی عوامل وقوع و مبارزه با پدیده تقلب می باشد.

  کلیدواژگان: تقلب در صورت های مالی، حسابداری دادگاهی، تحلیل تم
 • فرامرز کرمی طالقانی، محمدرضا وطن پرست*، جواد رضازاده، کیهان آزادی صفحات 321-362

  بررسی ادبیات مالی و حسابداری نشان می دهد که تصمیم گیری سازمانی، یک موضوع اساسی در حاکمیت شرکتی است. به دلیل نوع ساختار سازمانی گروه‎های تجاری و بالتبع نقش مدیریت مرکزی و شرکت های تابعه در فرایند تصمیم گیری، ممکن است که چگونگی توزیع حق تصمیم‎گیری سازمانی در این گروه‎ها تحت تاثیر هزینه انتقال دانش (در شرایط تصمیم گیری متمرکز) و هزینه‎های نمایندگی (در شرایط تصمیم‎گیری غیرمتمرکز) قرار گیرد و پیامدهای اقتصادی از قبیل عدم کارایی بازارهای سرمایه داخلی گروه‎های تجاری را در پی داشته باشد. بر این اساس، درک اهمیت کارایی تخصیص منابع و عملکرد بازارهای سرمایه داخلی گروه ‎های تجاری از منظر تمرکز سازمانی ضروری به نظر می رسد. بنابراین، هدف این مقاله، بررسی رابطه غیرخطی تمرکز سازمانی و کارایی بازارهای سرمایه داخلی گروه‎های تجاری در تخصیص منابع و عملکرد با در نظر گرفتن عدم اطمینان محیطی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، اطلاعات 18 گروه تجاری که شرکت اصلی آنها در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس پذیرفته شده اند، طی سال‎های 1394 الی 1400 جمع‎آوری و با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده‎های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‎های پژوهش نشان می‎دهد که تمرکز سازمانی با کارایی تخصیص منابع و کارایی عملکرد بازارهای سرمایه‎ داخلی گروه‎های تجاری رابطه غیرخطی دارد. هم چنین، یافته‎ها نشان می‎دهد که عدم اطمینان محیطی رابطه غیرخطی تمرکز سازمانی با کارایی تخصیص منابع وکارایی عملکرد بازارهای سرمایه داخلی گروه های تجاری را تعدیل می‎کند.

  کلیدواژگان: تمرکز سازمانی، بازارهای سرمایه داخلی گروه‎های تجاری، کارایی تخصیص منابع، کارایی عملکرد، عدم اطمینان محیطی
 • سید رضا سید نژاد فهیم*، اسماعیل اقدامی صفحات 363-386

  در سال های اخیر همزمانی قیمت سهام از مباحث قابل توجه تحلیل گران، سرمایه گذاران و سایر ذی نفعان بوده است. اگرچه نتایج تحقیقات انجام شده درباره همزمانی قیمت سهام بیانگر تاثیر عوامل متعددی بر آن است، که یکی از این عوامل پوشش رسانه ای است. رسانه ها با کشف بینش های جدید در مورد شرکت ها با انتشار اخبار خاص شرکت برای مخاطبان گسترده، به کاهش عدم تقارن اطلاعات کمک می کنند و در نتیجه بر قیمت گذاری تاثیر می گذارند. هدف این مقاله بررسی رابطه بین پوشش رسانه ای و همزمانی قیمت سهام با درنظرگرفتن نقش تعاملی حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی شرکت ها است. برای دستیابی به هدف پژوهش، نمونه ای شامل 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1393 تا 1399 انتخاب شد و فرضیه های تدوین شده با استفاده از مدل های رگرسیونی آزمون شدند. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان می دهد پوشش رسانه ای اثر منفی و معنی داری بر همزمانی قیمت سهام ندارد. نتایج فرضیه های دوم و سوم نیز بیانگر آن بوده است که حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی تاثیر منفی بر رابطه فوق نمی گذارند.

  کلیدواژگان: پوشش رسانه ای، حاکمیت شرکتی، شفافیت اطلاعاتی، همزمانی قیمت سهام
|
 • Hamideh Asnaashari, Mohammad Hossein Safarzadeh *, Parinaz Sefatjoo Pages 7-31

  Companies can raise capital in order to provide the liquidity needed to develop activities and projects, and to do so, they are required to approve a capital raising prospectus. Investors consider stock returns to decide whether to participate in a corporate capital raising plan. There are several factors that affect stock returns, the study of which can be effective in predicting stock returns. Therefore, this research studied the response of investors to management forecasts of changes in non-current operating assets (CNCOA) resulting from capital raising. The population constitutes of the companies listed on Tehran Stock Exchange (TSE) or Iran Farabourse co; the sample was chosen using some criteria (702 firm-year). The hypotheses were examined by generalized least squares (GLS). The results show that management forecasts of changes in non-current operating assets in the capital raising prospectus have a significant inverse relationship with abnormal future stock return. Furthermore, all components of CNCOA have information content for the market followed by underreact ion.

  Keywords: Change in Non-Current Operating Assets, Abnormal Future Stock Returns, Capital Raising Prospectus
 • Akram Taftiyan *, Farideh Noor Mohammadi, Fatemeh Mansuri Mohammad Abadi Pages 33-65

  Risk sentiment affects the estimation of risk by investors and their decision making. This research reports the results of the experimental investigation of the risk sentiment of the annual reports of the companies admitted to the Tehran Stock Exchange, as well as the simultaneous relationship between the risk sentiment of the annual reports and the company's market value, along with the effect of compiling the management's interpretive report. In this regard, the aim of the upcoming research is investigation the two-way relationship between the risk sentiment of the annual reports and the market value of 130 companies listed to the Tehran Stock Exchange. For this purpose, the system of simultaneous equations was estimated using the two-stage regression method, and the risk sentiment of the annual reports was calculated using the content analysis method. After observing and testing the information of 1690 - the company in the time period of 2019-2018, the estimation results show the existence of a two-way relationship between the risk sentiment of annual reports and Q-tobin ratio in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. Also, the relationship between the risk sentiment of annual reports and the price-to-earnings ratio and the equity market value ratio has a significant difference compared to the influence of the management's interpretive report.

  Keywords: Risk Sentiment, Company Market Value, Management Commentary Report, Annual Reports
 • Mohammad Reza Nikbakht *, Sonya Panahi Pages 67-90

  The main purpose of this study is to explain the effect of intra-organizational factors (firm characteristics, board structure, and audit committee structure) on financial fraud in listed firms on the Tehran Stock Exchange. In order to achieve this purpose, 1606 firm-year (146 firms for 11 years) observations collected from the annual financial reports of listed firms on the Tehran Stock Exchange during the period 2010 to 2020 have been tested. The results of logit multivariate regression analysis show that firm size, firm liquidity, firm age, firm growth opportunity, firm profitability, board independence, audit committee independence, and audit committee financial expertise have a negative and significant effect on financial fraud. However, the debt ratio and the CEO tenure have a positive and significant effect on financial fraud. The results also show that statistically board size, audit committee existence, and audit committee size do not have a significant effect on financial fraud.

  Keywords: financial fraud, Firm Characteristics, Board structure, Audit Committee Structure
 • Mona Parsaei *, Ali Rahmani, Parisa Afshar Pages 91-123

  Public universities in Iran prepare financial statements according to the legal requirements and public sector accounting standards. However, these financial statements accompanied by the annual activity reports are not the same as the annual reports prepared in economic sectors. Preparation of such reports is mandatory in the articles of association of some universities. Our purpose is to design a framework for the annual reporting of universities so that the stakeholders can have coherent and transparent information about the various fields of the university. This study is an applied research conducted through document analysis, content analysis and survey. First, by reviewing the annual reports of twenty universities, we do a content analysis and identify components of the annual reports of the universities. Then, in order to validate the framework of the annual report, we use 28 experts’ opinions collected through a questionnaire in order to present our proposed framework for the annual reporting. Our results show that providing information in the fields of education, research, innovation, health, art, social, environmental, safety, communication and information technology, supporting activities, industry, ceremony, awards, survey, ranking, demographic information, infrastructures, human resources, governance and financial components are useful for stakeholders. Also, research information, infrastructures, and revenue and expense information are the most important components. Our research presents an annual reporting framework for universities for the first time in Iran and adds to the existing literature regarding integrated reporting.

  Keywords: Annual Report, Financial Components, Nonfinancial Components, University Reporting
 • Javad Nik Kar * Pages 125-165

  The purpose of this research is to investigate the role of stock market development on the political and ethical aspects of management behaviors (including: optimistic, short-sighted behaviors, agency cost, profit management and political costs caused by managers' behavior) in companies listed in the Tehran stock exchange. For this purpose, five hypotheses for investigating this issue were compiled and data related to 140 stock exchange member companies for the time period between 2008 and 2021 (consisting of two capital market periods including 2008-2014 and 2015-2021). It was investigated and analyzed. The regression model of the research was examined and tested using panel data method with fixed effects approach and logistic regression method. The results of the research showed that among managers' opportunistic behaviors, optimistic behaviors, representation and profit management under the influence of stock market development in the second period of the capital market decrease more than in the first period and are affected by the increasing effect of stock market development. On the other hand, the results confirm that the short-sighted behavior of managers was not affected by the development of the stock market in the second period of the capital market compared to the first period. In addition, the results indicate that the political cost caused by the managers' behavior under the influence of the stock market development in the second period of the capital market decreases more than the first period, and under the influence, there was an increasing effect of the stock market development.

  Keywords: Stock Market Development, Transparency in Financial Reporting, Economic Development, Regulatory Mechanisms, Managers' Opportunistic Behavior
 • Mahmoud Havasi Taleb, Rezvan Hejazi, *, Iraj Noravesh Pages 167-207

  Auditing is done with the purpose of creating confidence in the financial statements, and the auditors' comments show the extent to which the audited financial statements are free of distortions and errors. The current research was conducted with the aim of designing the opinion model of independent auditors with the grounded theory approach. The qualitative research method is based on theorization of the grounded theory, to collect the information from semi-structured interviews and analysis of the information was done using the Strauss and Corbin method. Sampling was done by theoretical method and using targeted-judgment and snowball techniques, based on which 23 interviews were conducted. The results of the analysis obtained from the interviews, during the process of open, central and selective coding, led to the presentation of the model of the auditors' comments based on theorization of the Grounded Theory, including 6 categories and 41 concepts. Based on the model of auditors' opinions, financial managers, by understanding and identifying the causal factors affecting auditors' opinions and improving the background conditions, can implement strategies in order to achieve an audit opinion at an acceptable level and with Adopt the desired quality while considering the interfering conditions.

  Keywords: Audit opinion, Auditors, reporting quality, Grounded theory
 • Hamid Ardashiri, Ehsan Kamali, *, Amin Rostami, Mehdi Safari Gerayli Pages 209-243

  Financial supervision in the country's public sector budget is carried out in order to check the implementation and prevent deviations of the government's financial operations from the goals set in the program and to correct possible deviations, which is important and has a decisive role in the health of the country's financial system. The purpose of this research was to design a framework for intelligent financial monitoring in the accounting and reporting system of the country's public sector. According to the purpose and nature, this research was a qualitative research in terms of method, which was conducted by using the approach based on the theory of foundation data and by interviewing research experts. The statistical population was university professors in the field of accounting and senior auditors of the Ministry of Finance and the Audit Bureau. In this study, the saturation state was obtained by interviewing twelve university professors in the field of accounting and senior auditors of the Ministry of Finance and the Court of Accounts. The results showed that the main categories of the intelligent financial monitoring include resources and human capital, content factors, in-service training, use of new information and communication technologies, environmental factors, risk management. , business operating system, regulatory mechanisms and structural components, and according to the central categories, causal conditions, contextual conditions and intervening conditions, strategies have been developed and the final framework has been presented. Also, infrastructural factors, human resources and modern technologies are important elements of smart surveillance in this era.

  Keywords: Intelligent Financial Monitoring, Accounting system, Public Sector Reporting, Approach Based on Foundational Data Theory, qualitative research
 • Mahdi Moradi *, Abolfazl Soleimani, Azam Pouryousof Pages 245-279

  The purpose of this study is to investigate the effect of managerial caution on significant distortions of the auditors' report adjustment basis and also to investigate the moderating effect of managerial ability on this relationship. The data used include 130 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2014 to 2020. Logistic regression model based on panel data was used to analyze the data and test the hypotheses. The results of testing the research hypotheses show that managerial caution has a positive effect on significant distortions of the auditor's report. The present study also shows that the manager's ability has a positive effect on significant distortions of the auditor's report adjustment basis, which supports from an opportunistic perspective of the manager's ability. This view has received less attention in related research. Finally, the moderating effect of manager's ability on the relationship between managerial caution and significant distortions of the auditor's report adjustment basis was examined and not confirmed. Conclusion the ability of the manager has a positive effect on significant distortions of the auditor's report adjustment basis, but cannot moderate the relationship between managerial caution and significant distortions. This finding shows that the positive effect of caution actions on investment efficiency and improving the performance of companies, which has been confirmed in previous research, is changing in inflationary economies such as Iran.

 • Mohammad Reza Borna, Rasoul Baradaran Hassan Zadeh *, Alireza Fazlzadeh, Younes Yadavar Nahandi Pages 281-320

  Fraud is the most serious threat to the public interest and capital markets. Due to the lack of information about the phenomenon of fraud and the lack of a complete theoretical framework in the country, the aim of this study was to develop a Pattern of factors affecting the occurrence of fraud in the financial statements of Iranian companies. The present study is based on the theme analysis through purposeful interviews with 21 experts who have cooperated with regulatory and judicial authorities in important cases in investigating the fraud of some Iranian fraudulent companies; It has been done during the years 2020 to 2021. In this study, the reasons affecting the occurrence of fraud in the financial statements of Iranian companies in: 1- Personality factors, personal characteristics and tendencies (narcissism / overconfidence, ethics and commitment, motivation / pressure, justification and personal characteristics), 2- Factors Structure (organizational environment and culture, management (incompetence and motivation / pressure), opportunity / organizational context and 3- macro-organizational factors (economic-industrial and socio-political) along with a subset of each factor, were identified. fraud rhombus, fraud pentagon and other patterns that have been proposed so far on individual factors affecting fraud, The findings of this study are proposed to the Standards Development Committee in order to revise the auditing standard No. 240 and to assist regulatory bodies in identifying the causes of occurrence and combating the phenomenon of fraud.

  Keywords: Fraud, Forensic Accounting, Theme analysis
 • Faramarz Karami Taleghani, Mohamadreza Vatanparast *, Javad Rezazadeh, Keyhan Azadi Pages 321-362

  Research literature shows that organizational decision-making is a fundamental issue in corporate governance. Due to the type of organizational structure of business groups and, consequently, the role of central management and subsidiaries in the decision-making process, it is possible that the distribution of organizational decision-making rights in these groups is affected by the cost of knowledge transfer (in conditions of centralized decision-making) and the cost agencies (in decentralized decision-making conditions) and have economic consequences such as the inefficiency of the internal capital markets of business groups. Therefore, the aim of this research is to investigate the non-linear relationship between organizational concentration and the efficiency of internal capital markets of business groups in resource allocation and performance considering environmental uncertainty. In order to achieve the goal of the research, the information of 18 business groups, whose main companies are listed in the Tehran Stock Exchange or OTC, were collected during the years 2015 to 2022 and analyzed using multiple regression analysis based on panel data. it placed. The findings of the research show that organizational concentration has a non-linear relationship with the efficiency of resource allocation and the efficiency of the internal capital markets of business groups. Also, the findings show that environmental uncertainty modifies the nonlinear relationship of organizational focus with the efficiency of resource allocation and the efficiency of the internal capital markets of groups.

  Keywords: Organizational Concentration, Internal Capital Markets of Business Groups, Resource Allocation Efficiency, Performance Efficiency, Environmental uncertainty
 • Seyed Reza Seyed Nezhad Fahim *, Esmail Eghdami Pages 363-386

  In recent years, the synchronization of stock prices has been one of the significant topics for analysts, investors, and other stakeholders. Although the results about the simultaneity of stock prices indicate the influence of several factors on it, one of these factors is media coverage. The role of the media in the economy has long been debated. The media help reduce information asymmetries by discovering new insights about companies or publishing company-specific news to a wider audience, thus influencing pricing. The purpose of this study is to investigate the relationship between media coverage and stock price synchronicity by considering the moderating role of corporate governance and information transparency of companies. To achieve the research goal, a sample of 141 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period 2013 to 2019 was selected and the hypotheses were tested using regression models. The results of the first hypothesis of the study showed that media coverage does not have a negative and significant effect on stock price synchrony. The results of the second and third hypotheses of the research also indicate that corporate governance and information transparency do not have a negative effect on the above relationship.

  Keywords: Corporate Governance, Information Transparency, Media Coverage, Stock Price Synchronization