فهرست مطالب

پژوهش های قرآن و حدیث - سال پنجاه و پنجم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)
 • سال پنجاه و پنجم شماره 2 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • اسماعیل اثباتی* صفحات 285-309
  شیخ صدوق اهتمام خاصی به جمع آوری روایات رضوی داشت که حاصل آن نگارش کتاب عیون اخبار الرضا(ع) است. سوگمندانه بسیاری از منابعی که دانشمندان آن روزگار از آن ها بهره می بردند از گردباد حوادث ایمن نمانده و تنها راه اطلاع از محتوای آن ها مراجعه به گزارش هایی است که از آن ها در کتاب ها باقی مانده است. با مطالعه عناوین ابواب، موضوع و سندهای روایات و مقایسه آن ها با اطلاعات رجالی می توان برخی از این کتاب ها را شناسایی کرد. در این نوشتار 30 مورد از منابع مورد استفاده شیخ صدوق شناسایی شده است. از جمله کتاب های مسایل حسن بن علی الوشاء، محمد بن سنان، فتح بن یزید جرجانی، کتاب «الفرق بین الامه و الآل» ریان بن صلت، کتاب« ذکر مجالس الرضا مع اهل الادیان» اثر نوفلی. با استفاده از نتایج این پژوهش می توان گام های مهمی برای بازیابی و بازسازی میراث مفقود روایات رضوی برداشت.
  کلیدواژگان: روایات امام رضا(ع)، شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا(ع)، منبع شناسی
 • امیر احمدنژاد*، عرفانه باباصفری رنانی صفحات 311-336
  مسیله نسخ در قرآن در زمره دانش هایی است که از دیرباز در علوم مختلف اسلامی مورد توجه اندیشمندان مسلمان بوده و دیدگاه های متفاوت و گاه ضد و نقیضی درباره آن مطرح شده است. از آنجا که روایات، منشا بسیاری از این اختلاف دیدگاه ها در اندیشه نسخ بوده است، پژوهش حاضر به بررسی اعتبار تاریخی اسناد این دست از روایات می پردازد. بدین منظور، پس از جمع آوری روایاتی که حاکی از نسخ آیه ای از قرآن است، با استفاده از روش های تاریخ گذاری حدیث برپایه حلقه مشترک، اسناد روایات را مورد بررسی و تحلیل قرار داده، تا به این سوال اساسی پاسخ داده شود که این روایات در چه زمان و مکانی و توسط چه کسانی انتشار یافته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که قتاده، سدی، حسین بن واقد، حجاج بن محمد و ابو صالح از چهره های شاخص نسخ به شمار می آیند و مبدا گسترش روایات، قرن دوم هجری در بصره و کوفه بوده است.
  کلیدواژگان: تاریخ گذاری حدیث، تحلیل اسناد، حلقه مشترک، روایات تفسیری، قتاده، ناسخ و منسوخ، نسخ
 • محمدسعید بیلکار*، محمدرضا شاهرودی، احمد پاکتچی، منصور پهلوان صفحات 337-365

  نقدهای مخالفان به قرآن از دیرباز به صورت های مختلف طرح، و متقابلا با جواب دانشمندان مسلمان روبه رو شده است. در این میان، ساختارهای ادبی قرآن، حجم بسیاری از شبهات را به خود اختصاص داده که از این شبهات، برخی مرتبط با استعمال ساختار جمع برای مدلول مثنی است. «بازگرداندن ضمیر جمع به مرجع مثنی» در آیات 18 حج و 9 حجرات؛ همچنین «آوردن واژه جمع به جای مثنی» در آیات 4 تحریم و 38 مایده اهم شبهات مطرح شده در این باره است. مقاله پیش رو در صدد پاسخ به شبهات فوق برآمده و نیز به دنبال این است که در چه مواضعی ساختار جمع برای مدلول مثنی در قرآن به کار رفته و چه تحلیلی برای این کاربرد ها از منظر زبان شناسی می توان ارایه کرد؟ علاوه بر پاسخ نحویان سنتی از جمله «کراهت اضافه دو واژه مثنی» که مبتنی بر آموزه های نحوی و بلاغی است، این شبهات از منظر دستور تطبیقی زبان های سامی نیز قابل نقد و پاسخ گویی اند. چه اینکه با مطالعه زبان های خویشاوند عربی، نظیر: عبری، سریانی و دیگر زبان های سامی، مشخص می گردد که در این زبان ها ساختار مثنی به عنوان یک ساختار صرفی مورد استفاده نبوده و ساختار جمع جایگزین آن شده است. در این زبان ها، تنها نمونه هایی محدود از واژگان با علامت مثنی یافت می شوند. در آیات بسیاری از قرآن نیز، با وجود اینکه کاربرد مثنی مطابق با قواعد مربوطه صورت گرفته، با مطالعه ساختارهای منحصر به فرد مثنی، نمایان می شود که این ساختار در زبان عربی قرآنی، وضعیتی منعطف دارد و در برخی کاربردها همانند دیگر خویشاوندانش به سمت ساختار جمع گرایش یافته است. کاربرد ساختار جمع برای مدلول مثنی در قرآن به دسته های زیر قابل تقسیم است: «استفاده از فعل جمع برای مثنی»، «استفاده از ضمیر جمع برای مثنی»، «استفاده از قید مخصوص جمع برای مثنی»، «استفاده از واژه جمع برای مثنی در حالت اسمی» و «استفاده از وصف جمع برای مثنی».

  کلیدواژگان: دستور تطبیقی زبان های سامی، شبهات ادبی قرآن، کاربرد ساختار جمع برای مثنی، مثنی، مثنی در قرآن
 • حسین رضایی*، مجید معارف صفحات 367-382
  تاریخ نشان می دهد که از دیرباز تا کنون، یکی از روش های مبارزه با قرآن کریم، تولید و ترویج شبهاتی علیه این کتاب آسمانی بوده و در این راستا مخالفان از هیچ کوششی دریغ نکرده اند و تالیفات متعددی در این حوزه نگاشته شده است. از جمله این تالیفات، کتابی با عنوان "نقد قرآن" است که در بخشی از آن، با مبنای انکار هرگونه اعجاز برای قرآن کریم و با استناد به اسناد تاریخی، درستی پیش گویی قرآن کریم در مورد پیروزی رومیان بر ایرانیان انکار گردیده و آن را نه یک معجزه، بلکه اشتباهی تاریخی برشمرده است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی با گرایش انتقادی و بر اساس منابع کتابخانه ای انجام شده، در صدد بررسی این ادعا و نقد آن است و می کوشد، بطلان ادعای مخالفان را اثبات و از نظریه اعجاز قرآنی دفاع نماید. این نگاشته، نشان می دهد که ادله نویسنده کتاب نقد قرآن نه تنها موجب انکار اعجاز در قرآن کریم نیست، بلکه جلوه ای از حقانیت آن را نیز به اثبات می رساند.
  کلیدواژگان: اعجاز، دکتر سها، غلبه روم بر ایران، قرآن کریم، نقد قرآن
 • فرهاد زینلی بهزادان* صفحات 383-398
  در معناشناسی «لسان صدق» در قرآن کریم، با هدف حل برخی مشکلات پیرامون تفسیر این ترکیب قرآنی بافتار دو آیه مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفته است. این ترکیب قرآنی در دعای حضرت ابراهیم علیه السلام با دو قید تکمیلی «لی» و «فی الآخرین» همراه شده است: مفسران با هدف سازش دادن بین این دو قید، واژه «لسان» را به معانی مجازی «ستایش»، «یادکرد» و حتی در موردی آن را به معنای «شهرت» دانسته اند، اما این معانی شاهد یا قرینه ای از قرآن کریم ندارند. حرف «فی» در قید تکمیلی «فی الآخرین» به معنای «حول (درباره)» است و معناشناسی ترکیب «لسان صدق» نشان می دهد که واژه «لسان» در آن می تواند به معنای «کلام» یا «زبان» باشد؛ در احتمال نخست این ترکیب به کلامی که حامل وعده های پیامبرگونه و صادق درباره پسینیان است، ارتباط پیدا می کند و در احتمال دوم بر زبانی که بیان کننده وعده های پیامبرگونه و صادق درباره پسینیان است، دلالت دارد.
  کلیدواژگان: صدق، صدق وعده، لسان صدق، معناشناسی
 • محسن شهیدی، مریم حاجی عبدالباقی*، سید محسن میرباقری صفحات 399-417
  توجه به مفهوم فرهنگ معیشت از منظر قرآن کریم روش صحیح کسب و مصرف را برای انسان، نمایان ساخته و او را با آموزه های قرآنی در این مقوله آشنا می سازد. از آنجایی که دو گروه عالمان و حاکمان در صلاح و فساد و سرنوشت جامعه بسیار تاثیرگذارند، مطالعه و تبیین مدل معیشتی و پیگیری اصلاح رفتار ایشان بر اساس فرهنگ قرآنی معیشت، ضروری بوده و موضوعی کاربردی است. در این نوشتار سعی شده است، آنچه لازمه کسب و مصرف در معاش علما و امراست از آیات و روایات استخراج و مولفه های فرهنگ معیشت شان بیان شود تا مطالبه گری از ایشان نیز با استنادات قرآنی و روایی میسر گردد. هنگامی که مبلغ دین لباس حاکم جامعه را بر تن کرده و زمامدار جامعه از قشر روحانیت باشد اهمیت موضوع مضاعف شده و وظایف ایشان در امور معیشتی به مراتب بیشتر خواهد بود. لذا پژوهش نظری پیش رو، به روش تحلیلی- توصیفی، درصدد یافتن مولفه های فرهنگ معیشت حاکمان و مبلغان دین و بررسی انطباق این دو قشر است.
  کلیدواژگان: حاکمان، فرهنگ معیشت، قرآن کریم، مبلغان دین
 • دانا طالب پور* صفحات 419-442

  نظریه انسجام متنی هلیدی و حسن، یکی از مقوله های مهم زبان شناسی معاصر است که برخلاف نظریات صرف ساخت گرایی، توجه مهمی به ساختارهای زبانی در بافت موقعیتی دارد و به واسطه آن می توان نتایج قابل تاملی را در زمینه میزان انسجام متن ارایه داد. در نظرگاه آنان، عوامل انسجام متن در سه دسته دستوری، واژگانی و پیوندی قرار می گیرد. در پژوهش حاضر، ابعاد سه گانه انسجام در خطبه 181 نهج البلاغه، بررسی شد؛ به طوری که انسجام دستوری با بسامد 44 درصد، بیشترین سهم انسجام را در خطبه داشته است و انسجام واژگانی با بسامد 43 و انسجام پیوندی با بسامد 13 درصد به ترتیب در جایگاه بعدی اهمیت قرار دارند. این فراوانی نشانگر آن است که برجستگی کلام امیرالمومنین، علاوه بر محتوای ژرف آن، مرهون کاربست هوشمندانه عوامل پیوندسازی است که از این همایش و تفکر در کنه معانی و مضامین آن  حاصل می گردد و از عظمت جایگاه آن پرده برمی دارد.

  کلیدواژگان: انسجام متنی، حسن، خطبه 181، نهج البلاغه، هلیدی
 • هادی غلامرضائی، کاوس روحی برندق*، نصرت نیل ساز صفحات 443-465
  به باور جان برتن قرآن در زمان پیامبرخداd و توسط خود حضرت گردآوری شده است؛ از این رو، روایات جمع قرآن همگی جعلی هستند. وی انگشت اتهام خود را به سوی فقهای اهل سنت گرفته و زمان جعل را نیمه اول قرن سوم دانسته است. این مقاله درصدد است با تاریخ گذاری روایت «رجوع حذیفه به عثمان و پیشنهاد توحید مصاحف» که به باور برتن از نخستین روایات جعل شده در این موضوع است، نشان دهد آیا ادعای این مستشرق انگلیسی توسط روشی که خود مستشرقین ابداع کرده اند، تایید می شود یا خیر؟ مطابق این تحقیق، هرچند این روایت از مشکلاتی همچون منفرد بودن طریق و نامشخص بودن راوی اصلی رنج می برد، اما حتی بر مبنای افرادی هم چون شاخت و ینبل نیز هیچ دلیل قاطعی مبنی بر جعلی بودن آن، به ویژه در زمان مورد ادعای برتن وجود ندارد. چنان که بررسی متن نقل های مختلف این حدیث نیز موید این مدعا می باشد.
  کلیدواژگان: اختلاف قرائت، تاریخ گذاری احادیث، توحید مصاحف، جان برتن، جمع قرآن، حذیفه بن یمان
 • سمیه کلهر*، مهدی مهریزی، مژگان سرشار صفحات 467-485
  در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت مصادیقی ذکرشده که متعلق خمس قرار می گیرند. یکی از این متعلقات، رکاز است. پژوهش های صورت گرفته در این زمینه، بیشتر جنبه فقهی دارند و نگاه تاریخی و تطبیقی ندارند. در منابع شیعی و اهل سنت دو دسته روایت راجع به رکاز نقل شده است. یک دسته رکاز را به طور مطلق ذکر کرده اند. در این دسته از روایات قرینه ای که نشان دهنده مفهوم رکاز باشد، وجود ندارد. دسته دوم روایات متعددی از پیامبر(ص)، برخی صحابه و تابعان در اهل سنت و نیز از امامان شیعه(ع) نقل شده که دارای قراین درون متنی است که به کمک آن ها می توان تا حدودی به فهم رکاز نزدیک شد. رکاز در شیعه به معانی معدن، هر چیز با ارزش پیداشده، هر نوع مال بلااستفاده، مسکوکات رایج و در اهل سنت به معانی معدن، گنج های قدیمی و دفینه ها آمده است. عمده اختلاف روایات در مفهوم رکاز، به نوع برداشت لغوی این واژه برمی گردد.
  کلیدواژگان: خمس، دفینه، رکاز، گنج، معدن
 • محمدعلی مهدوی راد، محمد سهرابی* صفحات 487-504

  خط شناسی بخش مهمی از مصحف شناسی است که می تواند در برآورد زمان و مکان کتابت یک مصحف نقشی تعیین کننده ایفا نماید، اگر  این مهم با باوری نادرست همراه شود، برآورد زمان و مکان کتابت برخی مصاحف نیز با قضاوت نادرست همراه گشته و از این رهگذر نتایج و سپس شبهه هایی در باره تاریخ قرآن کریم پدید خواهد آمد؛ یکی از  این باورهای نادرست پیرامون خطی کهن به نام «مایل» رخ داده که پژوهشگران امروزی با نام «حجازی» از آن یاد می کنند؛ مقاله حاضر با مراجعه به اسناد روشن می سازد که خاستگاه خط یادشده، شام بوده و پس از انتقال به برخی دیگر از سرزمین ها و پیش از پایان قرن نخست هجری رو به افول نهاده؛ این دستاورد تعیین زمان و مکان کتابت برخی مصاحف بسیار کهن را دگرگون نموده و مانع پدید آمدن شبهه های پیرامون تاریخ قرآن کریم خواهد شد.

  کلیدواژگان: سبک حجازی، سبک شامی، مایل نویسی، مصاحف کهن
 • آلاء وحیدنیا* صفحات 505-528
  مطالعه مخطوطات فراوان و متنوع قرآنی به جامانده از ایرانیان در طی ادوار مختلف به عنوان مستندی تاریخی از سرگذشت و سیر تحول قرایات می تواند به ارایه تصویری روشن تر از تاریخ انتقال متن قرآنی و تاریخ شیعه در منطقه جغرافیایی مهم و پهناوری از جهان اسلام یعنی ایران، منجر شود. این مقاله با مطالعه بیش از 40 قرآن دست نویس مربوط به ایران پس از حمله مغول و به ویژه، دوران صفوی به عنوان نخستین حکومت ملی و شیعه در ایران پس از اسلام، درکنار بررسی دیگر مستندات تاریخی از سرگذشت قرایات در ایران نشان می دهد که درپی حمله مغول به ایران درخشش و تاثیر گذاری محافل قرایی ایران، همچون محافل کهن خراسانی، رو به افول نهاده و بعدها این محافل به تدریج تحت تاثیر محافل قرایی تثبیت شده در خارج از ایران، با پذیرش قرایات هفتگانه یا دهگانه رسمی دوباره پا گرفته اند. تصویری که از بررسی قرآن های خطی ایرانی دوران صفوی از قرایات مطلوب ایرانیان شیعی و نحوه ثبت آن در مصاحف آن روزگار به دست می آید، نشان می دهد هرچند قرایت عاصم به طور چشم گیری نسبت به دیگر قرایات ارجحیت داشته، اما برخلاف عثمانی در ایران ترجیح مطلق بر روایت حفص از عاصم نبوده است. نه تنها حضور پررنگ روایت ابوبکر شعبه از عاصم به عنوان دومین قرایت مطلوب ایشان در بسیاری از قرآن های خطی دیده می شود، بلکه گاه روایت او به عنوان روایت اصلی و مرجح بر روایت حفص، در قرآن ها ثبت شده است.
  کلیدواژگان: ابوبکر شعبه، صفویه، قرآن خطی، قرائت
 • محمدجواد ورادی اصفهانی، نهله غروی نائینی*، نصرت نیل ساز، احمد پاکتچی صفحات 529-552
  در نظر ونزبرو متن قرآن متشکل از واحدهایی کوتاه و مجزاست که در طی فرایندی تدریجی بسط یافته اند و کنار هم قرارگرفته اند. با این فرض هدف از تحلیل ادبی متن قرآن شناختن این واحدهای مستقل، که ونزبرو آن ها را بیانات پیامبرانه می نامد، و بررسی فرم های مرتبط با آن ها و مراحل تاریخی گسترش آن هاست. در این راستا وی برای نمونه به تحلیل تحریر های مختلف داستان شعیب در قرآن می پردازد و تحریر های مختلف این داستان را نمایانگر وجود سنت های مختلف و مستقل در قرآن می داند که تفاوت در الگوی روایت در این تحریر ها ریشه در اختلاف و استقلال آن سنت ها از یکدیگر دارد. به زعم ونزبرو این تفاوت به گونه ای است که بیش از یک نسل برای پدید آمدن آن لازم است و از این امر به عنوان شاهدی برای تدوین دیرهنگام متن نهایی قرآن، یعنی اواخر قرن دوم، استفاده می کند. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی-انتقادی به تبیین و ارزیابی تحلیل ادبی ونزبرو از آیات مرتبط با داستان شعیب در قرآن و نتایج آن می پردازد و نشان می دهد که تحلیل ونزبرو بر پایه فرض هایی کلی استوار است که اعتبار آن ها محل مناقشه است.
  کلیدواژگان: بیانات پیامبرانه، تاریخ گذاری، تحلیل ادبی، تدوین قرآن، داستان شعیب، ونزبرو
|
 • Esmail Esbati * Pages 285-309
  Sheikh Sadūq paid particular attention to collecting the narrations of Imam Reza (AS), resulting in compiling the book ‘Uyūn Akhbār al-Ridā (AS). Unfortunately, many of the books used by scholars of that time have been lost. The only way to know their content is to refer to the reports that remained in the books. Some of these books can be identified by studying the titles of the chapters, the subject, and the chain of narrators of hadiths, as well as, comparing them with bibliographic and biographical information. In this article, 30 sources used by Sheikh Sadūq are identified including the books "Al-Masā'il" by Hassan bin Ali al-Washā’, "Al-Masā'il" by Muhammad bin Sinān, “Al-‘Ilal” by Fadl bin Shāzhān, “Al-Farq bain al-'Umma wal-Āl” by Rayān bin Salt, “Dhikr Majālis al-Ridā ma'a Ahl Al-Adyān” by Nūfilī. Using the results of this research, important steps can be taken to recover and rebuild the lost legacy of Imam Reza's (AS) narrations.
  Keywords: ‘Uyūn Akhbār al-Ridā (AS), source, Sheikh Sadūq, Imam Reza’s (AS) Narrations
 • Amir Ahmadnezhad *, Erfaneh Babasafari Renani Pages 311-336
  The issue of abrogation (naskh) in the Qur'an is a knowledge that has long been considered by Muslim scholars in various Islamic sciences, so that different and sometimes contradictory views have been expressed about it. Since the narrations (hadiths) are the origin of most different opinions on abrogation, this research examines the historical validity of Asnad of the narrations. Accordingly, collecting the narrations that indicate the abrogation of a Qur’anic verse and using the method of dating hadith based on the common link, it analyzed the Asnad of these narrations to answer the main question of research that “when, where, and by whom were these narrations spread?” The result shows that Qatāda, Suddī, Ḥussein b. Wāqid, Ḥajjāj bin Muhammad, and Abū Sāliḥ are among the key figures of naskh who are remarked as the origin of the spread of narrations in the second century AH in Basra and Kūfa.
  Keywords: Dating Hadith, Sanad Analysis, Common Link, Exegetical Narrations, Qatāda, Abrogating, Abrogated, abrogation
 • MohammadSaeid Bilkar *, MohammadReza Shahroodi, Ahmad Pakatchi, Mansour Pahlevan Pages 337-365

  The Qur’an has long been criticized in various ways and vis-a-vis Muslim scholars have strived to answer such criticism. Some criticisms aimed specifically at the literary structures of the Qur’an. “Returning the plural pronoun to the dual form”, as the Qur’an 22: 18 and 49: 9, as well as using the plural instead of dual form, as in the Qur’an 66: 4 and 5: 38, are among the most important examples of misconceptions about the issue of using plural structure for dual (al-muthannā). Concentrating the issue, this study aims to explain the use of plural form for dual from a linguistics perspective. In addition to the traditional syntactic answers, to see using the dual in one sentence as frowned upon, these views may also be criticized through the comparative grammar of the Semitic languages. Studying other Semitic languages, including Hebrew, Syriaic, etc., proves that in these languages ​​the dual form is not used as a morphological structure but the plural form has been replaced of it. In these languages, only limited examples of dual words are found. In many Qu’anic verses, although the use of dual is done in accordance with the relevant rules, studying the unique structures of dual shows that this form in the Qur’anic Arabic language is flexible and, in some applications, like its relatives, tends to the plural structure. The use of the plural structure for the dual meaning in the Qur’an may be divided into these categories: 1- using the plural verb for dual, 2- using the plural pronoun for dual, 3- using the plural adverb for dual, 4- using the plural word for dual in the nominal case, and 5- using the plural adjective for dual.

  Keywords: Dual Structure, Useing Plural Structure for Dual, Qur’anic Literary Misconceptions, Comparative Grammar of Semitic Languages, Dual in the Qur’an
 • Hossein Rezaee *, Majid Maaref Pages 367-382
  History shows that for a long time until now, one of the methods of fighting against the Holy Qur’an has been to create and promote misconceptions about this divine book. The opponents have not spared any effort and so many works have been written in this field, among which there is a book entitled “Criticism of the Qur'an”. Based on the denial of any miracles for the Holy Qur'an, it denied the correctness of the Holy Qur'an's prophecy about the victory of Romans over Iranians and so has considered it not a miracle, but a historical mistake. This study, based on a descriptive-analytical method with a critical orientation using library sources, aims to investigate this claim and criticize it. It comes to prove the invalidity of the opponents’ claim and then defend the theory of Qur’anic miracles. It shows that the arguments of the author of Criticism of the Qur'an do not only deny the miracles in the Holy Qur'an but also prove a manifestation of its authenticity.
  Keywords: Holy Qur’an, Miracle, Criticism of the Qur'an, Rome's Conquest of Iran
 • Farhad Zeinali Behzadan * Pages 383-398
  In the semantics of “Lisāna Sidq” in the Holy Qur’an, with the aim of solving some problems surrounding the interpretation of this Qur’anic term, the context of the two verses related to it has been studied here. This Qur’anic term in the prayer of Prophet Abraham (AS) is accompanied by two complementary adverbs: “Lī” and “Fī Al-Akhirīn”; To reconcile between these two adverbs, commentators use the word “Lisān” as figurative meanings of “praise”, “remembrance” and in one case, they have considered “fame”, but these meanings do not have evidence in the holy Qur’an. The letter “Fī” in the complementary adverb “Fī Al-Akhirīn” means “Hawl (about)” and the semantics of the term “Lisāna Sidq” shows that the word “Lisān” may mean “speech” or “tongue”: according the former, this term is related to the statements that carries prophetic and truthful promises about “Al-Akhirīn”, and according to the latter, it refers to the tongue that expresses prophetic and truthful promises about “Al-Akhirīn”.
  Keywords: truth, Lisāna Sidq, Semantics of Truth, Promise
 • Mohsen Shahidi, Maryam Hajiabdolbaghi *, Seyed Mohsen Mirbagheri Pages 399-417
  The concept of livelihood culture from the perspective of the Qur'an shows the correct method of business and consumption for human beings and acquaints them with the Qur’anic teachings in this category. Since two groups of religious scholars and rulers are influential in the interest, corruption, and destiny of society, studying and explaining the model of livelihood and pursuing the reform of their behavior, based on the Qur’anic culture of livelihood, seems to be necessary. This article aims to extract what is necessary for business and consumption in the livelihood of religious scholars and rulers from Qur’an and Hadith and express the components of their livelihood culture so that it is possible to demand from them based on Qur’anic citations and narrations. When the preacher of religion wears the dress of a ruler of society and so the ruler is selected among the clergy, the importance of the issue is doubled and so his duties in affairs of livelihood would be much more. Therefore, this theoretical research, through a descriptive-analytical method, seeks to find the components of the livelihood culture of rulers and preachers and then examine the compatibility of these social groups.
  Keywords: The Holy Qur’an, livelihood Culture, Rulers, Preachers of Religion
 • Dana Talebpour * Pages 419-442

  Halliday and Hassan's theory of textual coherence is one of the important categories of contemporary linguistics, which, unlike purely constructivist theories, pays significant attention to linguistic structures in a situational context. In their opinion, text cohesion factors are placed in three categories: grammatical, lexical, and conjunctive. This research investigates three dimensions of coherence in the 181st sermon of Nahj al-Balagha. As a result, grammatical coherence with a frequency of 44% has the largest share of coherence in the sermon. Lexical coherence with a frequency of 43 and conjunctive coherence with a frequency of 13% are in the next place of importance, respectively. This abundance shows that the prominence of Imam Ali's words, in addition to their deep content, is due to the intelligent use of linking factors resulting from this conference and thinking about its meanings and themes, revealing the greatness of its position.

  Keywords: Cohesion Text, Nahj al-Balaghah, Sermon 181, Halliday, Hassan
 • Hadi Gholamrezaii, Kavous Roohi *, NOSRAT Nilsaz Pages 443-465
  According to John Burton, the Qur'an was compiled during the time of the Prophet of God (PBUH) and by the Prophet himself; Hence, the narrations on collecting the Qur'an are all fabricated. He has pointed the finger of blame at Sunni jurists and introduced the first half of the third century as the time of fabrication. This article goes to date the narration of "Hudhayfah’s proposal to unify the Qur’anic Mushafs” to determine whether the claim of this English Orientalist is confirmed by the method invented by the Orientalists themselves or not. According to this research, although this narration has problems such as the small number of narrators and the uncertainty of the main narrator, even according to the opinion of people like Schacht and Juynboll, there is no conclusive evidence that it is fake, especially concerning the time claimed by Burton.
  Keywords: John Burton, Collecting the Qur’an, Dating Traditions, Hudhayfah Ibn Yaman
 • Somayeh Kalhor *, Mahdi Mehrizi, Mojgan Sarshar Pages 467-485
  In Shiite and Sunni hadith sources, examples are mentioned that belong to khums (almsgiving), of which is “Rikāz”. The previous researches regarding this issue are mostly jurisprudential and do not have a historical and comparative approach. In Shiite and Sunni sources, narrations of rikāz are divided into two categories: a group of narrations mentions rikāz clearly in sole, in which there is no indication to the concept of rikāz. The other group mentions several narrations from the Prophet (PBUH), some Companions and Followers of in Sunni, as well as the Shiite Imams (AS). They have in-text evidences by which one can get a closer understanding of rikāz. In Shi’a rikāz means mine, everything found valuable, any kind of unused property, and common coins and in Sunni it means mine, old treasures, and dafīna (burials). The main difference between the narrations in the concept of rikāz refers to the lexical interpretation of this word.
  Keywords: Almsgiving, Rikāz, Dafīna, mine, Treasure
 • MuhammadAli Mahdavirad, Muhammad Sohrabi * Pages 487-504

  Paleography is an important part of manuscript studies that can have a significant role in the estimation of the time and place of writing a manuscript. However, if it is accompanied by an inaccurate belief, the estimation of the time and place of writing some manuscripts will be tainted with incorrect judgments and so, untrue results followed by misconceptions about the history of the noble Qur’an will appear. One of the existing incorrect beliefs has occurred about an ancient script called “Māyil”, which is called by recent researchers as “Ḥijāzī.” Referring to documents, this article shows that the origin of the aforementioned script has been the Levant, and it declined after transference to some other lands, before the end of the first century AH. Findings change the determination of the time and place of writing some manuscripts and prevent the appearance of misconceptions about the history of the noble Qur’an.

  Keywords: Ancient Manuscripts, Māyil Script, Ḥijāzī Style, Levant Style
 • Ala Vahidnia * Pages 505-528
  Analyzing numerous and diverse Iranian Qur’an manuscripts surviving from the past, may shed further light on the history of transmission of the text of the Qur’an and the history of Shi’ism in Persia, a vast important region of Muslim geography. This article deals with studying the Qur’an manuscripts dating from the rise of copying the Qur’an and the formation of the Qur’an reading circles in Persia following the return of peace to the land, approximately a century after the Mongol invasion and particularly since the emergence of the Safavid state as the first national state in Persia in Islamic times. As reflected in this study, upon the decline of brilliant, inspirational, and independent reading circles, e.g. the early circles of Khorasan after the Mongol invasion, they were in time inspired by those standardized abroad and rose once again by recognizing the standard ‘seven readings’. Variant readings preferred by Persian Shi’a and the forms of recording them in the Qur’an manuscripts copied in the Safavid Persia are indicative of the fact that Persians and Ottomans concertedly preferred the reading of Ḥafṣ narrating from ‘Ᾱṣim. They frequently attested variant readings of Shuʻbah narrating from ‘Ᾱṣim, as their secondly and sometimes as the main and primary preferred reading.
  Keywords: Qur’an Manuscripts, Safavid, Abubaker Shuʻbah, reading
 • Mohammad Javad Veradi Esfahani, Nehle Gharavi Naeeni *, NOSRAT Nilsaz, Ahmad Pakatchi Pages 529-552
  According to Wansbrough, the text of the Qur'an came into existence out of short, separate units that have been developed and put together in a gradual process. Based on this assumption, the purpose of literary analysis of the text of the Qur'an is to identify these independent units, which Wansbrough calls prophetic logia, and to study their related forms and the historical stages of their development. Accordingly, he analyzes the different versions of Shu'aib's story in the Qur'an and considers the different versions of this narrative to suggest the preexistence of different and independent traditions incorporated into the Qur’anic text. This difference, in his view, is such that it takes more than just a single generation to emerge. Thus, he counts it as evidence for the late canonization of the final text of the Qur'an at the end of the second century. This article explains and evaluates Wansbrough's literary analysis of related verses of the Shu'aib’s story in the Qur'an and its results.
  Keywords: Wansbrough, Prophetical Expressions, Literary Analysis, Collection of the Qur’an, Dating Qur’anic Stories, Shu'aib’s Story