فهرست مطالب

طب سنتی اسلام و ایران - سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 51، پاییز 1401)

مجله طب سنتی اسلام و ایران
سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 51، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید ارسلان خسروی، محمد کمالی نژاد، سید محمدرضا جوادی، محمد غلامی فشارکی، حسن نامدار* صفحات 181-194

  زخم ها آسیب های شایعی هستند که تسریع امر درمان، کنترل عفونت و کاهش عوارض ناشی از آ نها از دغدغه های حوزه پزشکی است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی انواع زخم ها و عوامل موثر بر ترمیم آنها از دیدگاه طب ایرانی در مقایسه با طب رایج انجام شده است تا بتوان راه کار های جدیدی را جهت کنترل زخم ها و کاهش عوارض آنها یافت. این مطالعه، که یک بررسی مروری و کتابخانه ای است، به بررسی تعریف انواع زخم و دسته بندی آنها و عوامل موثر بر ترمیم زخم ها براساس پنج کتاب اصیل طب ایرانی با عنوان های کامل الصناعه الطبیه، القانون فی الطب، ذخیره خوارزمشاهی، طب اکبری و اکسیر‏ اعظم پرداخته است. همچنین منابع مرتبط با موضوع در طب نوین از پایگاه های داده ای PubMed/MEDLINE، Scopus و Google Scholar مورد جست وجو قرار گرفته و در انتها یافته ها با هم مقایسه و بحث و بررسی شدند. براساس نتایج این مطالعه، زخم ها براساس میزان آسیب ایجادشده در سطح پوست از دیدگاه طب ایرانی به هفت دسته تقسیم می شوند که فرایند ترمیم و درمان آنها در افراد مختلف براساس تنوع سن، جنس، وزن و وضعیت سبک زندگی می تواند متفاوت باشد. از دیدگاه طب نوین نیز زخم ها براساس طول، عمق، حجم و میزان تمیزی به انواع مختلفی تقسیم می شوند. طبق این یافته ها، سبک زندگی و شش اصل ضروری سلامتی از دیدگاه طب ایرانی، می توانند در فرایند ترمیم زخم موثر باشند. در مواجهه با زخم ها گام اول تفکیک آنها براساس دسته بندی بیان شده است که به نظر می رسد بتوان به کمک راه کارهای درمانی طب ایرانی در کنار طب نوین، در قالب اصلاح شش اصل سلامتی و درمان های معرفی شده، در روند ترمیم زخم تسریع ایجاد کرد و عوارض زخم ها را کاهش داد.

  کلیدواژگان: زخم، ترمیم زخم، طب ایرانی، ابن سینا
 • حسن خلیلی، اکرم غلامی*، مصطفی راد، فرشته قراط صفحات 195-202
  سابقه و هدف

  تهوع از عوارض بعضی تکنیک های تشخیصی است. این عارضه بعد از انجام اندوسکوپی که یکی از روش های تشخیصی- درمانی است بروز می کند و حالت آزاردهنده ای برای بیمار دارد. بابونه از جمله گیاهانی است که در طب سنتی خاصیت ضدتهوع دارد. این مطالعه با هدف تاثیر استنشاق بابونه بر تهوع بعد از انجام اندوسکوپی انجام شد.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه یک کارآزمایی یک سوکور تصادفی شده با جمعیت 160 نفر در دو گروه مداخله و کنترل است که نمونه گیری آن در خرداد 97 در بیمارستان واسعی سبزوار انجام شد. پس از بررسی معیارهای ورود و خروج، فرم رضایت آگاهانه و اطلاعات دموگرافیک توسط بیمار تکمیل و سپس رایحه درمانی به مدت 20 دقیقه قبل از اندوسکوپی انجام شد. پس از اتمام اندوسکوپی، تهوع بیمار با استفاده از معیار VAS اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS21 و آزمون های آماری کای دو، فیشر، کلموگروف- اسمیرنوف و تی تست انجام شد.

  یافته ها:

   بیشتر افراد شرکت کننده در این مطالعه زنان، افراد غیرشاغل و ساکن شهر بودند. میانگین سنی کل جمعیت 10/42 بود. میانگین نمره تهوع بعد از اندوسکوپی در گروه مداخله 2/22±5/27 و در گروه کنترل 2/31±5/93 بود که از نظر آماری تفاوت معنی دار نداشتند (0/67=p).

  نتیجه گیری: 

  نتایج این پژوهش نشان داد که استنشاق اسانس بابونه بر کاهش تهوع بعد از اندوسکوپی موثر نبوده است.

  کلیدواژگان: بابونه، اندوسکوپی، تهوع
 • شاهین مردانی نژاد*، محمدرضا خسروانی فراهانی صفحات 203-220
  سابقه و هدف

  امروزه این امکان وجود دارد که بتوان از فرهنگ بومی برای مقابله با بیماری ها و بهبود کیفیت زندگی استفاده کرد. با وجود این، مطالعه چندانی در زمینه داروشناسی بومی در شهرستان مبارکه انجام نشده است. این پژوهش با هدف بررسی منابع داروهای گیاهی مورد استفاده، نام محلی، اندام مورد استفاده، فراوانی نسبی، ارزش استفاده هر گونه و تاثیر معیارهای شهرنشینی، سطح سواد و جنسیت بر فرهنگ استفاده از داروهای گیاهی در شهرستان مبارکه انجام شد.

  مواد و روش ها:

   با روش پرسشنامه ای و نمونه گیری در بیش از یک درصد از خانواده های شهرستان اجرا (23550)، شاخص های تناوب استناد به استفاده  Frequency of Citation of Use=FC، ارزش استفاده (Use Value=UV) و ارزش خانواده (Family Use Value=FUV) گیاهان دارویی مورد استفاده، ارزیابی شدند.

  یافته ها: 

  بررسی ها نشان داد 62 گونه گیاهی مورد استفاده در طب سنتی منطقه اجرا (با حداقل 3 استناد از کاربرد مشترک) قابلیت جمع آوری داشتند. نعناع (Mentha spicata) و گل گاوزبان (Echium amaenum) بیشترین تناوب استناد به استفاده (FC) را داشتند. خاکشیر (Descurainia sophia)، آویشن (Thymus vulgaris) و گل گاوزبان (Echium amaenum) بیشترین ارزش (UV) را در بین گیاهان دارویی منطقه دارا بودند. خانواده گاوزبانیان (Boraginaceae)، چتریان (Apiaceae)، شب بویان (‏Brassicaceae‏) و نعناعیان (‏Labiatae‏) ‏به ‏ترتیب بیشترین ارزش (FUV) را در بین خانواده های گیاهی مورد استفاده در منطقه داشتند.

  نتیجه گیری:

   طی شناسایی فلور شهرستان 85 درصد گونه های گیاهی مورد استفاده به صورت خودرو یا کشت شده از گیاهان شهرستان تهیه می شد. عرضه کنندگان سنتی بر تجویز و عرضه داروهای گیاهی نقش مهمی داشتند و به دلیل اطلاعات نه چندان مناسب ساکنان از عوارض و خطرات این داروها افزایش سطح آگاهی و نظارت بیشتر بر عطاری ها کاملا ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: طب سنتی، گیاهان دارویی، اتنوفارماکولوژی
 • لیلا قاسمی فرد، نرجس خواصی، سعید سرداری* صفحات 221-232

  هیپرکلسترولمی، حمله قلبی را در افراد به میزان سه برابر نسبت به افراد با پروفایل لیپید خون طبیعی افزایش می ‏دهد. از طرفی کاهش یک درصد کلسترول به کاهش خطرات مرتبط با عروق کرونر به میزان 3/2 درصد منجر می ‏شود. ترکیبات ضدچربی خون به ‏تنهایی اثرات کارآمد و موفق درمانی ندارند، اما تحقیقات متعددی تاثیرات مثبت استفاده هم‏زمان از برنامه ‏های غذایی، فعالیت‏ های فیزیکی (سبک زندگی) و در کنار آن‏ها داروهای گیاهی را در کنترل هیپرلیپیدمی نشان داده ‏است؛ بنابراین اولین و بزرگ‏ترین گام برای کنترل و بهبود هیپرکلسترولمی، اصلاح سبک ‏زندگی و رعایت اصول حفظ ‏الصحه است. از این رو بر آن شدیم به تبیین هیپرکلسترولمی از دیدگاه طب ‏‏ایرانی بپردازیم تا بتوان با کسب آگاهی از عوامل افزایش کلسترول و فاکتورهای لیپیدی به پیشگیری، درمان و عوارض هیپرکلسترولمی بپردازیم. به همین جهت برای جمع ‏آوری اطلاعات به جست وجوی واژه‏ های هیپرکلسترولمی، دهن ‏الدم، ضعف هضم کبدی، شحم، پیه، چربی، بلغم، دسومت در منابع طب ‏ایرانی و پایگاه ‏های اطلاعاتی با کلیدواژه های متعدد فارسی و انگلیسی پرداختیم. سپس موضوعات مرتبط با تعریف، علل، علایم و پیش‏ آگهی کنار هم قرار داده‏ و درنهایت درون مایه های مطالعه استخراج و گزارش شد. نتایج حاصل از مطالعات نشان داد که هیپرلیپیدمی و هیپرکلسترولمی از دیدگاه طب ایرانی به‏ دلیل به‏ هم خوردن تعادل اخلاط و به‏ دنبال آن تجمع اخلاط (امتلا) و اختلال در عملکرد طحال و کبد به ‏وجود می‏ آید. عدم تعادل اخلاط نیز در اکثر موارد با عدم‏ رعایت حفظ ‏الصحه ارتباط مستقیم دارد؛ بنابراین با رعایت اصول حفظ‏ الصحه می‏ توان از ابتلا به انواع بیماری‏ ها از جمله بیماری ‏های قلبی، که یکی از عوارض هیپرکلسترولمی است، جلوگیری و نیز به روند درمان بیماری‏ ها کمک بسزایی کرد.

  کلیدواژگان: هیپرکلسترولمی، طب ایرانی، سبک زندگی
 • بهرام مهرتاش، مرضیه بیگم سیاه پوش* صفحات 233-244

  دردهای ناحیه مقعد از شکایات شایع بالینی هستند که می‏ توانند بنا به علل متعددی ایجاد شوند. در طب ایرانی به طور مفصل به بیماری‏ های مقعدی پرداخته شده است و هدف از این مطالعه، آشنایی با دیدگاه طب ایرانی در مقوله دردهای مقعد به منظور دستیابی به درمان‏ های جدید، کم عارضه و موثر است. بر همین اساس، موضوع با مروری بر کتاب اکسیر اعظم که از مهم ترین منابع معالجات در طب ایرانی است، همچنین با جست وجو در پایگاه ‏های اطلاعات الکترونیک مانند Google Scholar, SID  PubMed, مورد مطالعه قرار گرفت. براساس دیدگاه اکسیر اعظم، دردهای مقعد گاه به دلیل عوامل موجود در مقعد و اطراف آن، مانند بواسیر و شقاق و گاه به دلیل علل خارج از مقعد مانند ریح البواسیر و زخم روده ایجاد می ‏شوند. همچنین می ‏توان عوامل ایجاد دردهای مقعدی را به دو دسته عوامل فیزیکی مانند ایجاد شقاق در مقعد و عوامل شیمیایی مانند عبور مدفوع حاوی مواد سوزاننده از مقعد تقسیم کرد. دسته بندی دردهای مقعدی و اشاره دقیق به علل ایجاد دردهای مقعدی و مشابهت با یافته ‏های طب نوین در کنار درمان‏ های دارویی آسان، کم عارضه و متنوع که در منابع طب ایرانی مانند کتاب اکسیر اعظم آمده است، امید دستیابی به روش ‏های درمانی جدید را در پی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: طب ایرانی، بیماری های مقعد، خارش مقعد، بواسیر، شقاق مقعد
 • مرضیه کاظمی* صفحات 245-250

  بدرالدین محمد‏بن بهرام‏بن محمد قلانسی سمرقندی، پزشک مشهور ایرانی است که اگرچه پژوهشگرانی چون لوکلر، بروکلمان، کحاله، زهیربابا (مصحح قرابادین او) و دیگران درباره زمان وفاتش اتفاق نظر ندارند، اما شواهد برآمده از تنها اثر باقی مانده ‏اش و نیز آثار حکمای پس از او که از آرای او بهره برده ‏اند، موید حیات او در سده ششم و هفتم هجری قمری است. قلانسی انگیزه خود از نگارش قرابادین را فقدان مآخذی دانسته است که دستورالعمل داروهای مرکب پرکاربرد را با تکیه بر داروهای مفرده در دسترس شرح داده باشند. او برای رفع این خلا از منابع معتبر یونانی و دوره اسلامی نظیر نوشته ‏های جالینوس، دیوسکوریدس، ثابت‏بن قره، علی‏بن ربن طبری، رازی، ابوریحان بیرونی و ابن ‏سینا با ذکر نام آنها بهره برده است. قلانسی پس از مقدمه ‏ای تفصیلی درباره زمان و نحوه گردآوری و نگهداری داروهای مفرده و روش های مختلف آماده ‏سازی آنها، دستور تهیه انواع داروهای مرکب را در چهل‏ و‏نه باب شرح داده و نحوه استفاده آنها را ارایه کرده است. دو باب پایانی این اثر به روش های دفع جانوران موذی و خواص برخی داروهای مفرده اختصاص دارد و گاه کاربردهای فراطبیعی و به نوعی جادویی این داروها نیز با ذکر منبع آمده است. قلانسی در طرز تهیه یا مصرف داروهای مرکب نیز نوآوری های درخور توجهی دارد که اثر او را از آثار مشابه متمایز می‏ کند. این اثر به فارسی ترجمه شده که نقدهایی بر آن وارد است.

  کلیدواژگان: تاریخ پزشکی، داروسازی، طب ایرانی
 • مجید ملاآقابابا*، حامد آرضایی صفحات 251-260

  امروزه نظریه سایق (Drive Theory) بمثابه گرایشی در روان شناسی به تحلیل مراحل فعل ارادی می پردازد. ابن سینا نیز درباره مراحل فعل ارادی انسان نظریه پردازی کرده است. پرسش این است که با توجه به مباحث قوای شوقیه در فلسفه ابن سینا و نظریه سایق چه ارتباطی میان این دو نوع نگرش درباره محرک فعل ارادی انسان وجود دارد. به نظر می رسد، با چهارچوب های ارایه شده در نظریه سایق و کاربرد مفاهیمی همچون حالت سایق، رفتار هدف گرا، رسیدن به هدف مناسب، کاهش حالت سایق و آسودگی به هنگام رسیدن به هدف، می توان نظریه ای را در باب محرک فعل ارادی انسان از آثار ابن سینا استخراج کرد که در آن قوای شوقیه و اراده، معادل با سایق و رفتار هدف گرا هستند. در این راستا، در این نگاشته با مراجعه به آثار ابن سینا مولفه های دیدگاه او را در باب قوای شوقیه استخراج کرده و به تحلیلی متون مربوط پرداخته ایم. پس از آن با توجه به دیدگاه های جدید درباره انگیزش به ویژه نظریه سایق، مفاهیم موردنظر برای بازسازی دیدگاه ابن سینا استخراج شد. در این مسیر توجه دوسویه تحلیلی و مقایسه ای به دیدگاه ابن سینا درباره قوای شوقیه و ابعاد مختلف نظریه سایق درباره محرک فعل ارادی انسان صورت پذیرفته است. بررسی متون نگارندگان را به این دیدگاه سوق داد که در آثار ابن سینا فرایند محرک فعل ارادی انسان مطرح است. این فرایند شامل مولفه هایی ازجمله تصور فعل، ایجاد شوق، اراده، انجام فعل و درنهایت آرامش بعد از انجام فعل است. با بررسی تطبیقی این مکانیسم و نظریه روان شناسان سایق به الگویی مشابه بین این دو نظریه می رسیم. به عبارت دیگر، با توجه به بررسی تطبیقی میان نظریه سایق و نظریه قوای شوقیه ابن سینا، می توان به ساختاری مشابه برای محرک فعل ارادی انسان در این دو نظریه رسید.

  کلیدواژگان: تاریخ پزشکی، طب ایرانی، روان شناسی
|
 • Seyed Arsalan Khosravi, Mohammad Kamalinejad, Seyed Mohammadreza Javadi, Mohammad Gholami Fesharaki, Hasan Namdar* Pages 181-194

  Wounds are common injuries, that promotion of healing, infection control, and reducing the complications of which are an issue in medicine. The present study was conducted to evaluate the types of wounds and factors affecting their healing from the perspective of Persian medicine compared to conventional medicine, in order to find potential new solutions to control wounds and their complications. This review study was conducted to investigate definition of wounds and their classification based on five original Persian medicine books, including Kāmil al-Sinā`a al-Tibbīya by Haly Abbas, Al-Qanun fi al-Tibb by Avicenna, Zakhireye Khwarazmshahi by Sayyid Isma'il Jurjani, Tibb-i Akbari by Muhammad Akbar Arzānī, and Exir-i Azam by Muhammad Azam Khan Chishti. PubMed/MEDLINE, Scopus, and Google Scholar databases were searched for relevant evidence in contemporary medicine and comparison between results was made. According to these results, wounds are divided into seven categories in Persian medicine based on the amount of damage caused to the skin and the process of repairing and treating them is different based on various factors like age, sex, weight and lifestyle. Wounds are categorized based on length, depth, volume and cleanliness in modern medicine. According to results of this study results, lifestyle and six essential principles of health from the perspective of Persian medicine can be effective in the wound healing process. The first step in wound management, is diagnosing the category. The healing process can be accelerated with methods of Persian medicine (six principles of health and treatment methods) as a complementary method to modern medicine and complications can thereby be reduced.

  Keywords: Wound, Wound healing, Persian Medicine, Avicenna
 • Hasan Khalili, Akram Gholami*, Mostafa Rad, Fereshte Ghorat Pages 195-202
  Background and Purpose

  Nausea is a side effect of some diagnostic techniques, one of which is diagnostic-therapeutic endoscopy. This complication occurs after the procedure and is annoying for the patient. Chamomile is a herb with anti-nausea properties in traditional medicine. This study was conducted with the aim of investigating the effect of chamomile inhalation on nausea after endoscopy.

  Materials and Methods

  This study is a single-blind randomized trial with a population of 160 participants in two intervention and control groups, sampled in June 2017 at Vasei Sabzevar Hospital. After examining inclusion and exclusion criteria, the informed consent form and demographic information were completed by the patient, and then aromatherapy was performed for 20 minutes before endoscopy. Immediately after the endoscopy, nausea was measured using the VAS scale. Data analysis was performed using SPSS21 software and Chi-2, Fisher, Kolmogrof-Smirnov and t-test statistical tests.

  Results

  Most of the participants in this study were women, unemployed, and urban residents. The average age of the entire population was 42.10. The average score of nausea after endoscopy was 5.27±2.22 in the intervention group and 5.93±2.31 in the control group, which did not have a statistically significant difference (p=0.67).

  Conclusion

  The results of this study showed that inhalation of chamomile essential oil is not effective in reducing nausea after endoscopy.

  Keywords: Chamomile, Endoscopy, Nausea
 • Shahin Mardani-Nejad*, Mohamadreza Khosravani Farahani Pages 203-220
  Background and Purpose

  Today, it is possible to use native culture to deal with diseases and improve quality of life. Not much study has been conducted in the field of indigenous pharmacology in the city. This research was conducted to investigate sources of used herbal medicines, local name, part used, relative frequency, and value of use of each species as well as the effect of urbanization criteria, literacy level, gender on the culture of using herbal medicines in Mobarakeh township‎.

  Materials and Methods

  Using the questionnaire method and sampling of more than one percent of the families of Mobarakeh township (23550), the indicators of frequency of citation of use (FC), use value (UV) ‎and the family use value (FUV) of the used medicinal plants was evaluated.

  Results

  This research showed that 62 species of plants in the traditional medicine of the implementation area (with at least 3 citations of common use mentioned by the interviewees) could be collected. Mint (Mentha spicata) and Borage (Echium amaenum) had the highest reports of consumption. Flixweed (Descurainia sophia), thyme (Thymus vulgaris) and borage (Echium amaenum) had the highest use value (UV) among the medicinal plants of the region. Boraginaceae, Apiaceae, Brassicaceae and Labiatae families had the heist values of FUV among the plant families used in the region, in the order given.

  Conclusion

  During the identification of the city's flora, 85% of the plant species used were obtained from wild or cultivated plants in the region. Traditional suppliers played an important role in the prescription and supply of herbal medicines, and due to the inadequate information of residents about the side effects and harms of these medicines, it seems absolutely necessary to increase the level of awareness and monitoring of herbal medicine stores.

  Keywords: Traditional Medicine, Medicinal plants, Ethnopharmacology
 • Leila Ghassemifard, Narjes Khavasi, Saeed Sardari* Pages 221-232

  The risk of heart attack is increased three folds in hypercholesterolemia compared with normal blood lipids. On the one hand, decreasing cholesterol by 1%, declines the risks associated with coronary arteries by 2.3%. On the other hand, Anti-hyperlipidemic compounds alone cannot be used as an efficient therapy. However, numerous studies have shown that concurrent use of a healthy diet plan, physical activity (lifestyle), and herbal medicines to control hyperlipidemia can have positive effects in controlling hyperlipidemia. Thus, the first and most essential step to control and improve hypercholesterolemia is to modify lifestyle and observe the principles of health maintenance. Therefore, we decided to explain hypercholesterolemia through the Persian medicine standpoint in order to help prevent and treat hyperlipidemia and its complications.To obtain relevant information, the words hypercholesterolemia, Dohn Ad-dam, hepatic indigestion, visceral fat, fat, phlegm, and Dosoumat were searched in Persian medical sources and databases with several Persian and English keywords. Subsequently, data was categorized into definition, causes, symptoms and prognosis topics. Finally, the concepts of the study were extracted and reported. The results showed that hyperlipidemia and hypercholesterolemia are caused by an imbalance in humors and  accumulation of the humors in the spleen (Emtela) with consequent dysfunction of the spleen and liver. In most cases, the imbalance of humors is directly related to the lack of lifestyle management. Therefore, adhering to principles of health maintenance, can prevent many diseases, such as heart disease as one of the complications of hypercholesterolemia, and also help the process of treatment.

  Keywords: Hypercholesterolemia, Persian Medicine, Lifestyle
 • Bahram Mehrtash, Marzieh Beygom Siahpoosh* Pages 233-244

  Anal pain is as a common clinical complaint, which occurs due to various causes. In Persian Medicine (PM), anal disorders have been explained in detail. The aim of this study is to investigate the viewpoint of PM regarding anal pain in order to achieve new, less complicated and effective treatments for this condition. Accordingly, one of the most important sources of treatments in PM, the book Exir-e Azam, was reviewed. Electronic databases such as Google Scholar, PubMed and SID were also searched. According to PM, anal pain is sometimes caused by factors in the anus and preanal region, such as hemorrhoid and fissure. Sometimes, it occurs due to causes outside the anus such as “Rih al-Bavasir”- a referred pain from the kidneys, and also intestinal ulcers. Moreover, causes of anal pain can be divided into two categories: physical factors such as fissures, and chemical agents such as passing feces containing burning substances through the anus. As a conclusion, categorizing types and causes of anal pain and based on the similarities with findings of modern medicine, along with easy, less complicated and diverse medicinal treatments that are found in PM sources such as Exir-e Azam, promise finding potential new treatments.

  Keywords: Persian Medicine, Anus Diseases, Pruritus Ani, Hemorrhoids, Anal Fissure
 • Marzie Kazemi* Pages 245-250

  Badr al-Dīn Muhammad ibn Bahrām ibn Muhammad al-Qalānīsi al-Samarqandi was a famous Iranian physician. Despite dispute among scholars, including Leclerc, Brockelmann, Kahhāla, Zahir al-Baba (the editor of Qalānīsi's Qarabadin), lived in the 6th-7th century A.H. based on facts found in his only available book Qarābāḍīn; and literature of descendant physicians who used or quoted his ideas. As he stated, lack of sources with clear manual of preparing and using compound medicines, encouraged al-Qalānisī, to write his book using reputative Greek and Islamic references like works of Galen, Dioscorides, Thābit ibn Qurra, Ali ibn Sahl Rabban al-Ṭabari, Rhazes, Al-Bīrūnī, Avicenna while mentioning them by abbreviations. Following a noteworthy introduction about simple drugs, he has explained how to prepare, preserve and use compound drugs, in forty-nine chapters. The main subject of two last chapters is how to get rid of vermins, and some supernatural or magical uses of simple medicines, with citation of references. Al-Qalānīsi has noteworthy innovations in preparation and using compound medicines that individuates his work. His book has recently been translated into Persian but there are some criticisms on it.

  Keywords: History of Medicine, Pharmacy, Persian Medicine
 • Majid Mollaaghababa*, Hamed Arezaei Pages 251-260

  Nowadays, drive theory, as a trend in psychology, analyzes the stages of volitional action. Ibn Sina has also theorized about the stages of human volitional action. The question is what the relationship is between these two types of attitudes regarding the motivation of human volitional action, according to the discussions of faculty of appetite (qūwa šawqiyya) in Ibn Sina's philosophy and the drive theory. It seems that with the frameworks presented in the drive theories and application of concepts such as the driver mode, goal-oriented behavior, achieving the right goal, reducing the driver mode, and relief when reaching the goal, it is possible to extract a theory about the motivation of human voluntary action from Ibn Sina's works. In this regard, by referring to Ibn Sina's works, we have extracted the components of his view on the faculty of appetite (qūwa nuzūʿiyya šawqiyya) and analyzed the related texts. After that, according to the new views on motivation, especially the drive theory, the desired concepts were extracted to reconstruct of Avicenna's view. Examining the literature led the writers to the point of view that in Ibn Sina's works, the process of motivating human volitional action is discussed. This process includes components such as imagining the act, creation of excitement, will, doing the act, and finally tranquility after doing the act. By comparing this mechanism and the theory of driving psychologists, we reach a similar pattern between these two theories. In other words, according to the comparative study between the drive theory and Ibn Sina's theory of willful motive faculties, it is possible to reach a similar structure for the stimulus of human volitional action in these two theories.

  Keywords: History of Medicine, Persian Medicine, Psychology