فهرست مطالب

آینده پژوهی دفاعی - پیاپی 26 (پاییز 1401)

نشریه آینده پژوهی دفاعی
پیاپی 26 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عزیز نصیرزاده، محمدرضا حافظ نیا*، ابراهیم رومینا، حسین ولی وند زمانی صفحات 7-36

  نیروی هوایی آمریکا از سال 1990 تاکنون بطور مستمر در بحران های فراوانی در اقصی نقاط جهان به انجام عملیات پرداخته است؛ این روند از یکسو باعث خستگی و فرسودگی ناوگان فعلی نیروی هوایی شده و از سوی دیگر، گرایش نیروی انسانی با کیفیت به خدمت در نیروی هوایی آمریکا کاهش یافته و فرماندهان این نیرو را بر آن داشته است که در جهت فایق آمدن به این مشکل، اقدام به نوسازی ناوگان های هوایی با هواپیماهای پیشرفته «اف-35» و «اف-22»، جایگزینی سوخت رسان های «کی سی-135» و «کی سی-10» با «کی سی-46» و بمب افکن های «بی-1» و «بی-2» با «بی-21» نمایند و با سیاست تعدیل استعداد نیروی انسانی، عمده اعتبارات را به سمت پروژه های پروازی سوق دهند. این مقاله به دنبال کشف چالش ها و مشکلات فراروی قدرت هوایی امریکا به روش توصیفی- تحلیلی در قالب کتابخانه ای(اسنادی) و پیمایشی- میدانی به کمک آمار و اطلاعات مستخرجه و منتشر شده از منابع گوناگون طی سال های 2021 - 2019 با تاکید بر برنامه های بودجه ای تخصیصی به نیروی هوایی و همچنین برگزاری جلسات خبرگی و توزیع پرسشنامه در یک جامعه متخصص و خبره در حوزه هوانوردی (به تعداد80 نفر) است. نتایج حاصل از تحلیل تحقیق نشان می دهد که عوامل اثرگذاری همچون؛ قدمت بالا و هزینه بر بودن نگهداری و تعمیر ناوگان فعلی، پروژه های در حال توسعه، عدم تامین اعتبار به موقع، طولانی شدن روند تولید محصولات و در نهایت عدم تحقق برنامه های نوسازی، نیروی هوایی این کشور را در یک وضعیت پراسترس و تنگنای راهبردی قرار داده و ضمن ایجاد شرایط مبهم و چندگانه، توان رزمی نیروی هوایی آمریکا را بشدت کاهش داده است.

  کلیدواژگان: قدرت هوایی، ناوگان هوایی ایالات متحده آمریکا، نیروی هوایی
 • مرضیه صمدی فروشانی، مجید رجب پور* صفحات 37-67
  بهره وری سرمایه انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران نقش کلیدی و محوری در حصول و وصول به آمادگی کارآمد دفاعی-امنیتی برای انجام به هنگام ماموریت های محوله و کسب نتایج مورد انتظار با به کارگیری نهاده های موجود بخش های دفاعی و نهاده های در دسترس در محیط ملی و بین المللی را دارد. پژوهش حاضر به مدل سازی و شبیه سازی بهره وری سرمایه انسانی آجا پرداخته و بر شناسایی سیاست های ارتقاء بهره وری سرمایه انسانی آجا (امیران و افسران ارشد) متمرکز است. برای این منظور پس از بررسی ادبیات، ابتدا با استفاده از داده های موجود در سطح آجا و مشارکت سیاست گذاران توسعه سرمایه انسانی آجا، مدل پویای بهره وری سرمایه انسانی آجا طراحی و پس از اعتبارسنجی مدل، رفتار متغیرهای کلیدی مدل در افق شبیه سازی ده ساله (1410-1400)، تجزیه و تحلیل شد. با توجه به رفتار متغیرها و نتایج آزمون تحلیل حساسیت مدل، سیاست های پیشنهادی در سه راهبرد "توسعه سرمایه فکری آجا، توسعه زیرساخت های نظام اداری، توسعه نظام انگیزشی سرمایه های فکری آجا"، شناسایی و به صورت جداگانه و ترکیبی بر روی مدل اعمال شد و نتایج مقایسه و تحلیل گردید. با توجه به یافته های حاصل از شبیه سازی مدل، سیاست های ترکیبی منتخب شامل "تخصیص منابع مالی به توسعه سرمایه انسانی آجا، مستندسازی و ثبت تجارب امیران و افسران ارشد آجا، همکاری با قطب های دانشی ملی و بین المللی، جریان آزاد اطلاعات و هوشمندسازی فرآیندها، حمایت سازمانی و بهبود کیفیت زندگی کاری، غنی سازی شغل در راستای بهبود هویت درک شده، اختیار و آزادی عمل تصمیم گیران در راستای توسعه نوآوری و کارآفرینی سازمانی"، به عنوان بهترین سیاست های ارتقاء بهره وری سرمایه انسانی آجا ارایه شده است.
  کلیدواژگان: بهره وری سرمایه انسانی، پویایی شناسی سیستم، سیاست گذاری اقتصاد دفاعی، ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)
 • احدالله انگزی قدس، حسن گیوریان*، کرم الله دانش فرد صفحات 69-108

  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا در خط مشی های دفاعی آینده انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و داده ها به صورت آمیخته(کیفی - کمی) با رویکرد اکتشافی متوالی با روش داده بنیاد و میدانی جمع آوری شد. در بخش کیفی بر اساس روش داده بنیاد، داده های موردنیاز با انجام 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته (شامل 6 خبره دانشگاهی و 10 فرمانده) که با استفاده از شیوه ی نمونه گیری گلوله برفی و با شاخص اشباع نظری جمع آوری و تحلیل شد؛ و در بخش کمی، گردآوری داده ها به صورت میدانی بود که تعداد 384 تن از فرماندهان، مدیران و کارشناسان ارتش جمهوری اسلامی ایران ابتدا به صورت تصادفی طبقه ای و سپس با فرمول کوکران به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در ادامه داده ها به کمک نرم افزار SPSS و معادلات ساختاری Smart PLS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که الگوی ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا در خط مشی های دفاعی آینده دارای 106 کد باز، 14 کد محوری و 6 کد انتخابی است که بر اساس نتایج حاصل از برآورد معادلات ساختاری، یعنی بار عاملی و آماره تی، شرایط علی بر مقوله محوری و این مقوله بر راهبردها و راهبردها بر پیامدها و شرایط مداخله گر و زمینه ای بر راهبردها تاثیر معناداری داشتند.

  کلیدواژگان: الگو، ارتقاء مشارکت، نیروهای چهارگانه آجا، خط مشی های دفاعی آینده
 • نبی الله دهقان* صفحات 109-138
  فرهنگ سازمانی مهم ترین بایسته نرم افزاری هرگونه راهبرد تحول زا آجا، طی سالیان متمادی شکل گرفته و لذا تغییر و تحول آن نیز یک شبه اتفاق نمی افتد و مستلزم پژوهش، برنامه ریزی و تخصیص منابع مناسب می باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر باهدف تدوین راهبردهای تحولی فرهنگ سازمان آجا صورت گرفته است. این مطالعه بر مبنای نتایج پژوهش، از نوع تحقیقات کاربردی و بر مبنای ماهیت و اهداف پژوهش از نوع تحقیقات اکتشافی-توصیفی می باشد. رویکرد حاکم بر این پژوهش، رویکرد آمیخته اکتشافی می باشد یعنی ابتدا از روش های کیفی (نظیر مرور نظام مند و تحلیل محتوا) و سپس جهت اولویت بندی و امتیازدهی به عوامل راهبردی از روش کمی (پیمایشی) بهره گیری شد. جامعه موردمطالعه و جامعه آماری شامل اسناد راهبردی درون سازمانی و برون سازمانی و نیز خبرگان آجا بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند نمونه های لازم انتخاب شدند. در این پژوهش جهت تحلیل داده ها علاوه بر تحلیل های کیفی از ابزارها و فنون مطالعات راهبردی نظیر ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و نیز ماتریس SWOT استفاده گردید. یافته های پژوهش 15 راهبرد تحولی را به عنوان راهبردهای اولویت دار معرفی می نماید؛ که مهم ترین آن ها عبارت اند از بازطراحی ساختار فرهنگی آجا و تشکیل معاونت فرهنگی و شوراهای فرهنگی در تمامی سطوح آجا، تشکیل هسته های فرهنگی و حلقه های صالحین در گستره سازمانی آجا، کیفیت بخشی و تنوع بخشی به برنامه های بصیرت افزایی و تربیت اسلامی کارکنان پایور و وظیفه آجا، تصویب جایزه تعالی فرهنگ سازمانی آجا و تشکیل و تقویت قرارگاه های منطقه ای نهضت نرم افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری های دفاعی و امنیتی.
  کلیدواژگان: راهبرد، تحول، فرهنگ سازمانی، ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)
 • رضا شربت زاده*، مهدی نادری نسب، ابراهیم علیدوست، رضا جهان فر صفحات 139-173
  یکی از مقدمات دستیابی به مراحل بالاتر و ارتقاء در هر حوزه ای؛ شناخت محیط، تصمیم گیری و تصمیم سازی مناسب در زمان مناسب و برخورداری از برنامه ای اثرگذار و پویا همراه با شناخت نسبی نسبت به تحولات احتمالی در آینده محسوب می شود. تدوین استراتژی در این راستا معنا می یابد. این تحقیق با هدف تدوین استراتژی های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران برای المپیک 2024 انجام شد. در این تحقیق تجزیه و تحلیل محیط درونی و بیرونی ورزش قهرمانی انجام و موقعیت استراتژیک و استراتژی های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت های فوق مشخص شد. همچنین در این پژوهش ضمن مطالعه اسناد بالادستی کشور، از برنامه های استراتژیک ورزشی سایر کشورها نظیر روسیه، انگلیس، آمریکا و... به منظور کمک به طراحی برنامه جامع و تدوین استراتژی های ورزش قهرمانی ایران استفاده شد. جامعه آماری پژوهش 174 نفر از مدیران وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، مسیولان، مربیان و متخصصین ورزشی بودند که نمونه گیری به صورت تمام شمار انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از فرم های نظرسنجی، پرسشنامه (پس از تعیین اعتبار و پایایی) و جلسات بحث گروهی استفاده شد و نتایج تحقیق نشان داد که وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت های المپیک از 9 قوت، 16 ضعف، 10 فرصت و 10 تهدید برخوردارند. ماتریس عوامل درونی وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در المپیک نشان داد که مجموع نمرات ماتریس 723/1 است که نشان دهنده غلبه ضعف ها بر قوت ها است. در ماتریس عوامل بیرونی نیز مجموع نمرات ماتریس بیرونی 467/1 است که نشان دهنده غلبه تهدیدها بر فرصت های محیطی ورزش قهرمانی کشور است. تحلیل ماتریس داخلی و خارجی نشان دهنده آن است که موقعیت استراتژیک ورزش قهرمانی WT می باشد و این نشان دهنده چیرگی ضعف ها بر قوت ها و عدم توانایی در استفاده از فرصت ها و دفع تهدیدهاست و اجرای استراتژی تدافعی را برای رسیدن به هدف می طلبد. البته استراتژی های برخاسته از فرصت، رشته های ورزشی جدید در المپیک 2024 و تلاش به تغییر موقعیت راهبردی  از WT به ST، امکان دستیابی ایران به جایگاه هشتم در المپیک 2024 را تسهیل خواهد کرد.
  کلیدواژگان: استراتژی، ورزش قهرمانی، ایران، المپیک
 • امید اردلان*، سید پرهام پورصفوی، معصومه حیدری صفحات 175-203

  هدف این پژوهش در گام نخست، شناسایی پیشران های جذب و گزینش حداکثری نخبگان و در مرحله بعدی، اعتبارسنجی آن در دانشگاه های نیروهای مسلح مبتنی بر پژوهشی آمیخته و به روش توصیفی- اکتشافی بوده است. در ابتدا مبتنی بر روش نظریه پردازی داده بنیاد، پیشران های شکل دهنده مدل با کدگذاری باز شناسایی و در ادامه با بهره مندی از کدگذاری محوری و انتخابی، مدل مورد نظر ارایه شده است. در ادامه به اعتبارسنجی مدل در بین جامعه مورد مطالعه به روش مدلسازی معادلات ساختاری پرداخته شده است. جامعه آماری برای ارایه مدل، شامل خبرگان و برای اعتبارسنجی مدل، شامل نخبگان وظیفه معرفی شده از بنیاد ملی نخبگان به دانشگاه های نیروهای مسلح در سال 1400-1399 بوده است. نمونه آماری خبرگان تا مرحله اشباع نظری به تعداد 14 نفر به روش هدفمند قضاوتی و برای مرحله اعتبارسنجی مدل، به تعداد 175 نفر مبتنی بر قواعد حجم نمونه در روش معادلات ساختاری انتخاب گردیده است. ابزار گردآوری داده ها شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته برای مرحله مدلسازی و پرسشنامه با طیف لیکرت پنج تایی برای مرحله اعتبارسنجی بوده است که روایی پرسشنامه به روش همگرایی و واگرایی و پایایی آن به روش پایایی معرف ها و مرکب تایید گردیده است. نتایج بخش کیفی منتج به شناسایی پیشران های جذب و گزینش حداکثری نخبگان در قالب مدل پژوهش گردید و در پایان، نظریه مبتنی بر 15 قضیه حکمی خلق شد. همچنین یافته های بخش کمی، اعتبار مدل ساختاری پژوهش را تایید و فرضیه های پژوهش (به غیر از فرضیه های شماره 5، 8، 9، 10، و 14) را اثبات نموده است.

  کلیدواژگان: نخبگان، جذب و گزینش، دانشگاه های نیروهای مسلح، نظریه پردازی داده بنیاد، رویکرد حداقل مربعات جزئی
|
 • Aziz Nasirzadeh, Mohammd Reza Hafeznia *, Ebrahim Roumina, Hossein Valivand Zamani Pages 7-36

  Since 1990, the US Air Force has continuously conducted operations in many crises in the world; On one hand, this process has caused fatigue of the current fleet of Air Force, and on the other hand, the tendency of quality human resources to serve in US Air Force has decreased, and it has prompted the commanders to overcome this problem. Modernization of air fleets with advanced "F-35" and "F-22" planes, replacement of "KC-135" and "KC-10" refuelers with "KC-46" and "B-1" and "B-2" bombers with "B-21" and with the policy of adjusting the talent of manpower, direct most of the funds towards flight projects. This article seeks to discover the challenges facing the American air power in a descriptive-analytical way and survey/field with the help of statistics and information extracted and published officially from reliable sources during 2019-2021 with Emphasis on budget programs allocated to the Air Force, as well as holding expert meetings and distributing questionnaires in an expert community in the field of aviation or a statistical community of 80 people. The results of research analysis show that the influencing factors such as: "high age and costliness of maintenance of the current fleet, projects under development, failure to provide credit on time, prolongation of the production process and ultimately failure to fulfill the plan modernizations", has placed the air force of this country in a high-stress situation and a strategic bottleneck, which, while creating ambiguous and multiple conditions, has greatly reduced the combat power of the American air force.

  Keywords: Air power, United States Air Force, Air Force
 • Marzieh Samadi Foroushani, Majid Rajabpor * Pages 37-67
  The productivity of the human capital of the Army of the Islamic Republic of Iran plays a pivotal role in achieving effective defense-security readiness to carry out the mission on time and to achieve the expected results by using the existing inputs of the defense sector and inputs available in the national and international environment. In this research, modeling and simulation of AJA human capital productivity system has been done and focused on identifying AJA human capital productivity promotion policies. For this purpose, after reviewing the literature, first using the data of the Army of the Islamic Republic of Iran and the participation of AJA human capital development policy makers, a dynamic model of AJA human capital productivity is designed and after validating the model, the behavior of key model variables on the horizon Ten-year simulation (1400-1410) was analyzed. According to the behavior of variables and the results of the model sensitivity analysis test, the proposed policies in three strategies: Development of AJA intellectual capital; Development of the infrastructure of the administrative system and Development of motivational system of AJA intellectual capitals were identified and applied separately and in combination on the model and the results were compared and analyzed. According to the findings of the model simulation, the selected hybrid policies include: Allocation of financial resources to the development of human capital AJA; Documenting and recording the experiences of AJA princes and senior officers; Cooperation with national and international knowledge poles; Free flow of information and intelligent processes; Organizational support and improving the quality of life and work; Job enrichment in order to improve perceived identity and Authority and freedom of action of decision makers in order to develop organizational innovation and entrepreneurship are presented as the best policies to improve human capital productivity.
  Keywords: Human Capital Productivity, system dynamics, Defense Economy Policy Making, Army of the Islamic Republic of Iran (AJA)
 • Ahad Angazi, Hasan Givarian *, Karamollah Daneshfard Pages 69-108

  The current research was conducted with the aim of designing a promote for promoting the participation of the four forces of Aja in the future defense policies. This research is applied in terms of purpose, and the data was collected in a mixed (qualitative-quantitative) approach with a sequential exploratory approach with the base and field data method. In the qualitative part, based on the foundation data method, the necessary data were collected and analyzed by conducting 16 semi-structured interviews (including 6 academic experts and 10 commanders) using the snowball sampling method and theoretical saturation index. And in the quantitative part, the data was collected in the field, where 384 commanders, managers and experts of the Islamic Republic of Iran Army were first randomly selected as a sample, and then using Cochran's formula. Then, the data was analyzed with the help of SPSS software and Smart PLS structural equations. The findings of the research showed that the Pattern of promoting the participation of the four forces of Aja in the future defense policies has 106 open codes, 14 core codes and 6 selective codes, which are based on the results of estimating the structural equations, i.e. factor load and t-statistics, causal conditions on the core category. And this category had a significant effect on the strategies and the strategies on the consequences and intervening and background conditions on the strategies.

  Keywords: pattern, Participation Promotion, AJA Four Forces, Defense Policies
 • Nabiollah Dehghan * Pages 109-138
  Organizational culture is the most important software requirement of any AJA transformation strategy, that formed over the years, therefore, its change does not happen overnight and requires research, planning and allocation of appropriate resources. Therefore, the present study has been conducted with the aim of formulating cultural transformation strategies of AJA organization. The approach of this research is a mixed exploratory approach, that is, first, qualitative methods (such as systematic review and content analysis) and then quantitative (survey) method was used to prioritize and score strategic factors. The study population and the statistical population included strategic documents within and outside the organization as well as AJA experts who selected the necessary samples using purposive sampling method. In this study, in order to analyze the data, in addition to qualitative analysis, tools and techniques of strategic studies such as external factors evaluation matrix, internal factors evaluation matrix and SWOT matrix were used. The research findings introduce 15 transformation strategies as priority strategies. The most important of which are: Redesigning the cultural structure of AJA and forming the cultural deputy and cultural councils at all levels of AJA, The formation of cultural cores and righteous circles in the organizational scope of AJA, The quality and diversity of the Islamic education and enlightenment programs of soldiers and Aja's employees, Approval of the AJA Organizational Culture Excellence Award and forming and strengthening the regional headquarters of the software movement, production and development of defense and security sciences and technologies.
  Keywords: Strategy, transformation, Organizational Culture, Aja
 • Reza Sharbatzadeh *, Mehdi Naderynasab, Ebrahim Alidost, Reza Jahanfar Pages 139-173
  This study was conducted with the aim of formulating the strategies of the Ministry of Sports and the Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran for the 2024 Olympics. And winning a medal in the 2024 Olympics was determined. The statistical population of the study was 174 managers of the Ministry of Sports and Youth, the National Olympic Committee, sports management specialists, national team coaches, officials of medal-winning federations and medal chances. Sampling was done in full. The results showed that the Ministry of Sports and Youth and the National Olympic Committee in the field of championship sports and winning medals in the Olympics have 9 strengths, 16 weaknesses, 10 opportunities and 10 threats. The matrix of internal factors of the Ministry of Sports and Youth and the National Committee The Olympics in the field of championship sports and winning medals in the Olympics showed that the total score of the matrix is ​​1.723, which indicates the overcoming of weaknesses over strengths. By changing the strategic position from WT to ST, it will facilitate the possibility of Iran achieving the eighth place in the 2024 Olympics.
  Keywords: Strategy, Championship Sports, Iran, Olympic
 • Omid Ardalan *, Seyed Parham Porsafavi, Masoome Heidari Pages 175-203

  The purpose of this study was to identify the drivers of recruitment and selection of elites in the first step, and in the next step, its validation in the Armed Forces universities based on a mixed research and descriptive-exploratory method. First, based on the grounded theory method, the model-forming impulses are identified by open-coding, and then, using the axial and selective coding, the model is presented. Also, the model is validated among the study population by structural equation modeling. The statistical population included experts and for validation of the model, included duty elites introduced by the National Elite Foundation to Armed Forces universities in 1399-1400. . The statistical sample of experts up to the theoretical saturation stage is 14 people in a purposeful judgment method and for the model validation stage, 175 people based on the sample size rules in the structural equation method has been selected. Data collection tools included semi-structured interviews for the modeling stage and a questionnaire with a five-point Likert scale for the validation stage. The results of the qualitative part led to the identification of the drivers of maximum elite recruitment and selection in the form of a research model, and in the end, a theory based on 15 theorems was created. The findings of the quantitative section also confirmed the validity of the structural model of the research and the research hypotheses (except for Hypotheses 5, 8, 9, 10, and 14).

  Keywords: Elites, Recruitment, Selection, Armed Forces Universities, grounded theory, Partial Least Squares Approach