فهرست مطالب

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
سال شانزدهم شماره 6 (پیاپی 125، شهریور 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فریبا ضیایی آذرخوارانی، ناهید رژه*، محبوبه والیانی، رضا کاظمی صفحات 440-451
  زمینه و هدف

  اکثر بیماران در طی سنگ شکنی برون اندامی اضطراب را تجربه می کنند. طب فشاری٬ یکی از راه های غیردارویی، تسکین اضطراب در بیماران کاندیدای سنگ شکنی برون اندامی است. این مطالعه٬ با هدف تعیین تاثیر طب فشاری بر اضطراب زنان سالمند کاندیدای سنگ شکنی برون اندامی انجام شده است.

  روش بررسی

  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که بر 66 زن سالمند کاندیدای سنگ شکنی برون اندامی در مرکزجراحی اردیبهشت اصفهان در سال1400 انجام شد. بیماران به روش مستمر و سپس با روش تصادفی سازی بلوکی به دو گروه آزمایش و کنترل وارد مطالعه شدند.گروه آزمایش به مدت20 دقیقه تحت طب فشاری قرار گرفتند.گروه کنترل با مدت زمان مشابه فقط لمس (بدون هیچ گونه فشاری) دریافت کردند. پرسش نامه اضطراب اشپیلبرگر و مقیاس دیداری اضطراب 60 دقیقه قبل از مداخله و بلافاصله بعد از مداخله تکمیل شد. داده ها با استفاده از آمارهای تی مستقل و تی زوجی، کای اسکویر و یومن ویتنی تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها:

   دو گروه ازنظر متغیرهای جمعیت شناختی همسن بودند. قبل از مداخله، کیفیت و شدت اضطراب بین 2 گروه تفاوت معناداری نداشت (05/0P).

  نتیجه گیری:

   یافته های این پژوهش نشان داد طب فشاری به عنوان مداخله غیردارویی ایمن، می تواند بر کاهش اضطراب سالمندان کاندیدای سنگ شکنی برون اندامی تاثیر داشته باشد.

  کلیدواژگان: طب فشاری، اضطراب، سالمند، سنگ شکنی
 • حسین متعارفی، شهریار سخایی، مهسا اشرفی، ثریا زینل پور، حامد قلیزاد گوگجه یاران* صفحات 452-461
  مقدمه

  آموزش دانشجویان پرستاری، به عنوان پرستاران آینده و خط مقدم مراقبت از بیماران  برای اطمینان از این که دارای دانش و مهارت های مناسب در پیشگیری و کنترل عفونت هستند، بسیار مهم است. لذا تحقیق حاضر با هدف تاثیر آموزش احتیاطات استاندارد بر دانش و عملکرد دانشجویان پرستاری انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع نیمه تجربی که بر روی 70 نفر از دانشجویان پرستاری سال آخر انجام شد و به صورت تصادفی دو گروه مداخله و کنترل تعیین شد. معیارهای ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه دموگرافیک و الگوی ارزشیابی کرک پاتریک بود.برای گروه مداخله برنامه آموزشی براساس مدل کرک پاتریک اجرا شد و برای گروه کنترل جزوه آموزشی در اختیار دانشجویان داده شد.  پس از برنامه آموزشی، اثربخشی آن در سه سطح (واکنش، یادگیری، رفتار) مدل کرک پاتریک ارزیابی شد. برای بررسی میزان یادگیری با استفاده از آزمون محقق ساخته به صورت پیش و پس آزمون یک هفته بعد از آموزش میزان یادگیری افراد مورد سنجش قرار گرفت. جهت بررسی عملکرد، چک لیست مشاهداتی استفاده شد که از 8 بخش و در مجموع 66 تشکیل شده است انجام یا عدم انجام هر یک از 66 عملکرد توسط واحدهای پژوهش، توسط پژوهشگر در روزهای مختلف به صورت نامحسوس قبل و یک ماه بعد از مداخله بررسی و چک لیست پر شد نهایتا پس از جمع آوری داده های آماری، نتایج با استفاده از امارهای توصیفی واستنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  یافته های این مطالعه نشان می دهد که میانگین نمره یادگیری و عملکرد دانشجویان پرستاری بعد از برنامه آموزشی بطور معناداری افزایش یافت.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج بیانگر اثربخشی دوره برگزار شده برای دانشجویان پرستاری بود و به نظر می رسد مدل کرک پاتریک، می تواند روشی مناسب جهت ارزشیابی اثربخشی آموزش های حیطه سلامت باشد

  کلیدواژگان: احتیاطات استاندارد، آموزش، دانشجویان پرستاری، پرستاران
 • نادر حاجلو*، سعید پورعبدل، مهدی بیکی، امیرمحسن راه نجات صفحات 462-475
  زمینه و هدف

  محققان پیش بینی می کنند که اثرات منفی همه گیری کرونا ویروس جدید (کووید-19)ادامه خواهد داشت. این اثرات منفی تنها به مشکلات روان شناختی محدود نمی شود. مشکلات جدی فیزیولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از کووید-19 قبلا در کشورهای مختلف مشاهده شده است. در شرایط همه گیری کووید-19و تاثیر روان شناختی، فیزیولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی آن، ساخت و هنجاریابی ابزارهای مناسب برای سنجش جنبه های آن ضروری است؛ بنابراین، هدف این پژوهش بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه ی فارسی مقیاس فوبیای کرونا در نمونه ایرانی بود.

  روش بررسی

  جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه افراد 18 تا 60 ساله در بازه زمانی اسفندماه 1400 تا اردیبهشت ماه سال 1401 بودند. نمونه آماری پژوهش٬ شامل 291 نفر بودند که به روش نمونه گیری دردسترس ازطریق فراخوان اینترنتی انتخاب شدند. به منظور بررسی روایی همگرا و واگرا از نسخه دوم پرسش نامه پذیرش و عمل و مقیاس دشواری در تنظیم هیجان و مقیاس ترس از کرونا استفاده شد. روایی سازه ازطریق تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد. پایایی به کمک روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی و تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزارهای اس. پی. اس. اس. نسخه 25 و لیزرل نسخه 8/8 انجام شد.

  یافته ها:

   نتایج تحلیل عاملی تاییدی همانند فرم اصلی، چهار عامل روان شناختی، روان تنی، اقتصادی و اجتماعی را تایید کرد. همچنین، ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس برابر با 90/0 و برای خرده مقیاس های عوامل روان شناختی، عوامل روان تنی، عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی به ترتیب برابر 87/0درصد، 88/0 درصد، 89/0 درصد و 91/0 درصد به دست آمد. علاوه براین، ضریب بازآزمایی با فاصله چهار هفته برای کل پرسش نامه 86/0 درصد و برای خرده مقیاس های عوامل روان شناختی، عوامل روان تنی، عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی به ترتیب برابر 83/0 درصد، 79/0 درصد، 82/0 درصد و 88/0 درصد به دست آمد. همچنین ضرایب همبستگی نشان دهنده روایی همگرا و تشخیصی مطلوب پرسش نامه بود (001/0>P).

  نتیجه گیری: 

  باتوجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که مقیاس فوبیای کرونا ابزاری قابل اعتماد و روا برای اندازه گیری ترس از کرونا است.

  کلیدواژگان: کووید-19، ترس مرضی، مطالعات روایی، پایایی
 • اعظم حسین پور*، شیوا نقوی، سیداحمد بطحایی، فاطمه شریفی فرد، مهسا حاجی محمد حسینی، حسین شرفی صفحات 476-487
  زمینه و هدف

    این مطالعه، باهدف بررسی همبستگی بین مهارت های ارتباطی با خودکارآمدی و صلاحیت بالینی دانشجویان اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی قم انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه، از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری، دانشجویان اتاق عمل سال 1400 دانشکده پیراپزشکی قم بودند که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. به منظور جمع آوری داده ها، علاوه بر پرسش نامه جمعیت شناختی (سن، جنس، ترم تحصیلی)، از پرسش نامه های مهارت های ارتباطی کویین دام، پرسش نامه صلاحیت بالینی درک شده و خودکارآمدی بالینی استفاده شد. سپس اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نسخه 26 نرم افزار SPSS و روش های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل و آن,وا) تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها:

   نتایج مطالعه حاضر نشان داد همبستگی آماری معنادار و مثبتی بین مهارت های ارتباطی با صلاحیت بالینی (001/0≥P،  478/0= r) و مهارت های ارتباطی با خودکارآمدی بالینی (001/0≥P، 445/0=r) وجود داشت.

  نتیجه گیری:

   نتایج این پژوهش نشان داد بین مهارت های ارتباطی با خودکارآمدی بالینی و صلاحیت بالینی دانشجویان، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد؛ بنابراین باتوجه به اهمیت مهارت های ارتباطی در ارایه مراقبت ایمن و باکیفیت، پیشنهاد می شود مدیران آموزشی و برنامه ریزان، به تعلیم مهارت های ارتباطی در برنامه آموزشی دانشجویان -به ویژه دانشجویان اتاق عمل-  به شیوه ای موثر و مستمر توجه کنند.

  کلیدواژگان: ارتباط، صلاحیت بالینی، خودکارآمدی، اتاق عمل
 • علی عبداللهی، محمدرضا دین محمدی* صفحات 488-499
  زمینه و هدف

  در شرایط همه گیری های ناگهانی، پرستاران بیش از دیگر اعضای تیم سلامت در خط اول مواجهه با بحران قرار دارند. این مطالعه٬ با هدف تعیین سلامت اجتماعی پرستاران ایرانی و عوامل مرتبط با آن در طی همه گیری کووید-19 انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه مقطعی مبتنی بر وب٬ پس از تاییدیه کمیته اخلاق پژوهش، 612 پرستار از طریق ارسال پرسش نامه سلامت اجتماعی بررسی شدند. داده ها در طی ماه های دی و بهمن سال 1399 در بستر شبکه های اجتماعی از پرستاران شاغل در بیمارستان های سراسر کشور گردآوری و با آمار توصیفی (تعداد درصد، میانگین وانحراف معیار) و آزمون رگرسیون خطی چندگانه با  نسخه 22 نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل شدند. سطح معناداری در مطالعه 05/0 درصد انتخاب شد.

  یافته ها: 

  میانگین نمره سلامت اجتماعی در پرستاران مورد مطالعه 5/9±1/74 از 140 نمره بود. تحلیل رگرسیون خطی چندگانه، 3 عامل سن (β=-0/95 ٬P=0/04)، جنس (P=0/01 ٬β =0/1) و نوع استخدامβ=-0/1 ٬P=0/3) را در پیش بینی سلامت اجتماعی پرستاران موثر دانست. دیگر عوامل فردی و شغلی موثر شناخته نشدند.

  نتیجه گیری: 

  وضعیت سلامت اجتماعی پرستاران شاغل در بیمارستان های کشور٬ از وضعیت نسبتا مطلوبی برخوردار است. بالاتر رفتن سطح تحصیلات، سن و تخصصی شدن خدمات قابل ارایه از طریق ارتقا وظیفه سازمانی در حوزه مدیریتی-آموزشی در بهبود سطح سلامت اجتماعی پرستاران مفید است. همچنین تغییر رابطه استخدامی پرستاران به صورت دایمی می تواند به طور موثری سطح سلامت اجتماعی آنان را افزایش دهد.

  کلیدواژگان: سلامت اجتماعی، کووید-19، بیماری های همه گیر، پرستاران، کارکنان سلامت
 • حسین آذری، حبیب رودساز*، بهروز رضائی منش، میرعلی سیدنقوی صفحات 500-515
  زمینه و هدف

  پژوهش های مدیریت در حوزه های مختلف ازجمله بهداشت و درمان به دنبال آن هستند که با استفاده از خدمات مطلوب تر به اعتماد بیشتر شهروندان دست یابند. علی رغم عمومیت این دیدگاه، بوروکراسی هراسی به عنوان نگرشی جدید در حوزه رفتار٬ این پژوهش ها را مورد تشکیک قرار داده است و ابعاد جدیدی را ارایه می دهد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف شناسایی مولفه های نگرش بوروکراسی هراسی در مراکز آموزشی درمانی استان قم انجام شد.

  روش بررسی

  در این پژوهش٬ از روش کیفی و برای تجزیه وتحلیل آن از تکنیک تحلیل مضمونی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش٬ مراجعین مراکز آموزشی درمانی دولتی استان قم است. در این راستا٬ با 190 نفر از مراجعین مصاحبه شد و پس از آن٬ متون مصاحبه در 3 مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و مضامین فراگیر تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها:

   این تجزیه وتحلیل منجر به شکل گیری 131 کد توصیفی، 50 کد تفسیری و 10 مضمون فراگیر شد. یافته ها نشان دادند تجربیات مستقیم، شخصیت فرد، الگو و سرمشق، نظام سیاسی حاکم بر بوروکراسی دولتی، سرمایه اجتماعی، کژکارکردهای بوروکراسی، ویژگی های باطنی بخش دولتی، مادی گرایی، ارزش های اخلاقی و عدالت اجتماعی نگرش بوروکراسی هراسی را تشکیل می دهند.

  نتیجه گیری:

   نتایج نشان داد افراد دارای نگرش بوروکراسی هراسی به وضوح دارای نگاهی بدبینانه هستند. بنابراین رضایت از خدمات دریافتی بخش دولتی٬ الزاما منجر به اعتماد نسبت به بدنه اجرایی دولت نمی شود. برخی شهروندان٬ دایما در معرض تبلیغات منفی نسبت به مراکز آموزشی درمانی دولتی قرار دارند، بنابراین نگرش آن ها نسبت به این مراکز منفی و دارای سوگیری است.

  کلیدواژگان: نگرش، بوروکراسی هراسی، اداره بیمارستان، بیمارستان ها، تحقیق کیفی
 • مریم نیلقاز، معصومه مهدوی اورتاکند*، فاطمه نوربخش صفحات 516-529
  زمینه و هدف

  پسوریازیس یک بیماری مزمن و التهابی پوستی است که درمان قطعی ندارد. عوامل میکروبی متعددی در تشدید پسوریازیس شناخته شده اند که از مهم ترین آن ها، استافیلوکوکوس اوریوس است. افزایش مقاومت به متی سیلین در سویه های استافیلوکوکوس اوریوس یک مشکل بزرگ در سراسر جهان است. این مطالعه با هدف بررسی اثر ضدباکتریایی اسانس دارچین بر روی استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به متی سیلین جد شده از ضایعات پوستی بیماران مبتلا به پسوریازیس انجام شد.

  روش بررسی

  در این پژوهش 140 بیمار مبتلا به پسوریازیس مراجعه کننده به درمانگاه پوست و روماتیسم بیمارستان شریعتی تهران مورد مطالعه شدند. تست های تشخیصی ازجمله رنگ آمیزی گرم، کاتالاز، کواگولاز، تخمیر قند مانیتول و تست دزوکسی ریبونوکلیاز انجام شد. جهت شناسایی فنوتیپی سویه های استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به متی سیلین ، تست حساسیت به متی سیلین با استفاده از دیسک سفوکسیتین به روش دیسک دیفیوژن انجام شد. فعالیت ضدمیکروبی اسانس دارچین به روش‏ میکرودایلوشن براث بر روی سویه های استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به متی سیلین بررسی شد و حداقل غلظت بازدارنده از رشد غلظت بازدارندگی آن به دست آمد.

  یافته ها:

   نتایج نشان داد از 140 بیمار مورد مطالعه، 57/43 درصد از بیماران دارای استافیلوکوکوس اوریوس و 28/14 درصد از این افراد آلوده به استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به متی سیلین بودند. ارتباط معناداری بین جنسیت، سن و محل نمونه گیری از افراد حامل استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به متی سیلین وجود نداشت. نتایج نشان داد اسانس دارچین، اثر ضدمیکروبی روی سویه های استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به متی سیلین دارد.

  نتیجه گیری: 

  اسانس دارچین می تواند جایگزین مناسب آنتی بیوتیک ها، به عنوان بخشی از فرمولاسیون دارویی در کنترل و درمان عفونت های پوستی ناشی از این باکتری باشد.

  کلیدواژگان: پسوریازیس، استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین، مواد ضدعفونی کننده
|
 • Fariba Ziaei Azarkhavarani, Nahid Rejeh*, Mahbobeh Valiani, Reza Kazemi Pages 440-451
  Background and Objectives

  Most patients experience anxiety during the Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL). One of the on-pharmacological ways to control anxiety in patients with ESWL is acupressure. This study aims to determine the effect of acupressure on anxiety in older women candidates for ESWL

  Methods

  This randomized controlled clinical trial was conducted on 66 eligible older women candidates for ESWL referred to Ordibehesht Surgical Center in Isfahan, Iran in 2021. They were selected by a continuous sampling method and assigned to the intervention and control groups by the block randomization method. The intervention group received acupressure for 20 minutes, while in the control group, the acupoints were only touched (without applying pressure). Data collection tools were the Spielberger State-Trait Anxiety Inventory and Visual Anxiety Scale, completed 60 minutes before and immediately after the intervention. T-test, chi-square test, and Mann-Whitney U test were used to analyze the data.

  Results

  The two groups were similar in terms of demographic variables. Before the intervention, there was no statistically significant difference between the two groups in anxiety (P> 0.05). After the intervention, the mean severity of anxiety was 3.70±0.77 in the experimental group and 7.36±0.55 in the control group. The mean post-test quality of anxiety was 35.48±5.97 in the intervention group and 61.39±2.42 in the control group. These differences between the two groups were statistically significant (P<0.001).

  Conclusion

  Acupressure is a safe and non-pharmacological intervention that can reduce the anxiety of older women candidates for ESWL.

  Keywords: Acupressure, Anxiety, Aged, lithotripsy
 • Hossein Motaarefi, Shahriar Sakhaei, Mahsa Ashrafi, Sorayya Zinalpoor, Homed Gholizad gougjeh yaran* Pages 452-461
  Introduction

  Educating nursing students as future and front-line nurses of patient care is very important to ensure that they have the appropriate knowledge and skills in infection prevention and control. Therefore, the present study was conducted with the aim of the effect of teaching standard precautions on the knowledge and practice of nursing students.

  Materials and Methods

  This quasi-experimental study was performed on 70 final year nursing students and was randomly assigned to the intervention and control groups. Criteria for data collection tools included demographic questionnaire and Kirk Patrick evaluation model. For the intervention group, a training program was implemented based on the crack patrick model and for the control group, an educational booklet was given to students. After the training program, its effectiveness was evaluated in four levels (reaction, learning, behavior, results) of Kirk Patrick model. To assess the amount of learning using the researcher-made test before and after the test one week after training, the amount of learning was measured. To evaluate the performance, an observational checklist was used which consists of 8 sections and a total of 66. Whether or not each of the 66 functions was performed by the research units, by the researcher on different days imperceptibly before and one month after the intervention and The checklist was completed. Finally, after collecting statistical data, the results were analyzed using descriptive and inferential statistics.

  Results

  The findings of this study show that the average learning score of nursing students after the educational program based on the Kirk Patrick model increased significantly and also the average performance score of nursing students after the educational program increased significantly.

  Discussion & Conclusion

  The results indicate the effectiveness of the course held for nursing students and it seems that Kirk Patrick model can be a suitable way to evaluate the effectiveness of health education

  Keywords: Standard precautions, Education, Students, Nursing, Nurses
 • Nader Hajloo*, Saeed Pourabdol, Mahdi Beyki, AmirMohsen Rahnejat Pages 462-475
  Background and Objectives

  It is predicted that the negative effects of the novel coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic will continue. These negative effects are not limited to psychological problems. Serious physiological and economic problems have also been observed. It is important to develop and standardize appropriate tools to assess its different effects. This study aims to investigate the psychometric properties of the Persian version of the COVID-19 Phobia Scale (C19P-S) in Iranian samples.

  Methods

  In this study,  participants were people aged 18-60 years in Iran from March to May 2022, who were selected by a convenience sampling method. In order to evaluate the convergent and discriminant validity, the second version of the acceptance and action questionnaire, the brief version of the difficulty in emotion regulation scale, and the fear of COVID‐19 scale were used. The factor structure of the questionnaire was examined by confirmatory factor analysis. Reliability was examined using Cronbach’s alpha coefficient and the test-retest method. The data were analyzed in SPSS version 25 and LISREL version 8.8.

  Results

  The results of confirmatory factor analysis confirmed the four-factor structure the Persian C19P-S. Cronbach’s alpha coefficient for the whole scale was 0.90; for the subscales of psychological, psychological, economic and social factors, it was 0.87, 0.88, 0.89, and 0.91, respectively. In addition, the test-retest reliability with a four-week interval for the whole scale was 0.86; for the subscales of psychological, psychological, economic and social factors, it was 0.83, 0.79, 0.82, and 0.88, respectively. The correlation coefficients indicated the favorable convergent and discriminant validity of the Persian C19P-S  (P<0.001).

  Conclusion

  The Persian C19P-S is a reliable and valid scale for measuring coronaphobia in Iranian samples.

  Keywords: COVID-19, Phobic Disorders, Validation Studies as Topic, Reliability
 • Azam Hosseinpour*, Shiva Naghavi, Seyed Ahmad Bathaei, Fatemeh Sharifi Fard, Mahsa Haji Mohammad Hoseini, Hossein Sharafi Pages 476-487
  Background and Objectives

  This study aims to investigate the relationship of communication skills with clinical self-efficacy and clinical competence in operating room students.

  Methods

  This is a descriptive-correlational study. Participants were 100 operating room students from the School of Allied Medical Sciences, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran in 2021, who were selected by a census method. To collect data, in addition to a demographic form (surveying age, sex, semester), Queendom communication skills test, perceived perioperative competence scale-revised, and clinical self-efficacy questionnaire were used. Descriptive statistics (Percentage, Mean±SD) and inferential statistics (Pearson correlation test, independent t-test, and ANOVA) were used in analyzing the data.

  Results

  There was a significant and positive correlation between communication skills and clinical competence (r=0.478, P≤0.001) and between communication skills and clinical self-efficacy (r=0.445, P≤0.001).

  Conclusion

  Communication skills of Iranian operating room students have a positive and significant relationship with their clinical self-efficacy and clinical competence. Considering the importance of communication skills in providing safe and high-quality patient care, attention should be given to the communication skills training of these students by the educational planners and managers.

  Keywords: Communication, Clinical competence, Self-efficacy, Operating room
 • Ali Abdollahi, Mohammadreza Dinmohammadi* Pages 488-499
  Background and Objectives

  During the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic, nurses were in the frontline of patient care. This study aims to determine the social well-being of Iranian nurses working in hospitals during the COVID-19 pandemic and its related factors.

  Methods

  In this cross-sectional study, 612 nurses working in hospitals across the country participated. They completed the social well-being scale online from January to February 2021. The collected data were analyzed using descriptive statistics (Frequency, percentage, mean, and standard deviation) and multiple linear regression analysis in SPSS software, version 22 software. The significance level was set at 0.05.

  Results

  The mean total score of social health well-being was 74.1±9.5 out of 140. Multiple linear regression analysis results showed that age (P=0.04, β=-0.95); gender (P=0.01, β=0.1) and type of employment (P=0.03, β=-0.1) were the predictors of nurses’ social well-being. Other demographic and job-related factors were not significant.

  Conclusion

    The social well-being status of Iranian nurses working in hospitals during the COVID-19 pandemic is relatively favorable. The increase educational level and age and the specialization of available services through the promotion of organizational tasks can be helpful in improving the social well-being of nurses. Changing the employment of nurses from temporary to permanent can also increase their social well-being.

  Keywords: Social well-being, COVID-19, Pandemics, Nurses, Healthcare workers
 • Hossein Azari, Habib Roodsaz*, Behrouz Rezaei Manesh, MirAli Seyed Naghavi Pages 500-515
  Background and Objectives

  Studies in various fields of healthcare seeks to gain the trust of citizens by providing more favorable services. Despite the generality of this view, Bureauphobia as a new attitude in the field of behavior, questioned these studies. The current study aims to identify the components of bureauphobia in in people referred to public hospitals in Qom, Iran.

  Methods

  This is a qualitative study using thematic analysis. The study population consists of all people referred to public Hospitals in Qom province. Of these, 190 were selected and interviewed. The interview transcribes were analyzed in three stages: descriptive coding, interpretive coding, and identifying main themes.

  Results

  The analysis led to the formation of 131 descriptive codes, 50 interpretive codes and 10 main themes. The results showed that direct experiences, personality, role/ example, the political system governing public bureaucracy, social capital, malfunction of the bureaucracy, intrinsic features of the public sector, moneyism, moral values, and social justice were the components of bureauphobia.

  Conclusion

  People with bureauphobia have a pessimistic view. Satisfaction with the services provided by public hospitals does not necessarily lead to trust in these centers. Some people are constantly exposed to negative opinions about public hospitals; hence, their attitudes towards public hospitals are negative and biased.

  Keywords: Attitude, Bureauphobia, Hospitals, Qualitative research
 • Maryam Nilghaz, Masoumeh Mahdavi-Ourtakand*, Fatemeh Noorbakhsh Pages 516-529
  Background and Objectives

  Psoriasis is a chronic and inflammatory skin disease, which is has no definitive cure. Several microbial agents have been identified that have a role in the exacerbation of psoriasis, one of which is Staphylococcus aureus. Increased Methicillin-resistance Staphylococcus aureus (MRSA) strains is a major problem worldwide. This study aims to evaluate the antibacterial effect of Cinnamomum zeylanicum essential oil on MRSA strains isolated from skin lesions in patients with psoriasis.

  Methods

  In this study, participants were 140 patients with psoriasis referred to the dermatology and rheumatology clinic of Shariati Hospital in Tehran, Iran. Diagnostic tests including gram staining, catalase test, tube coagulase test, mannitol fermentation test, and deoxyribonuclease test were performed. To identify the phenotype of MRSA strains, methicillin susceptibility testing was performed using cefoxitin by disk diffusion method. The antimicrobial activity of Cinnamomum zeylanicum essential oil was investigated by broth microdilution method and its minimum inhibitory concentration against MRSA strains was calculated.

  Results

  Of 140 patients, 43.57% had infection with Staphylococcus aureus and 14.28% had MRSA infection. There was no significant relationship between gender, age and sampling area in patients with MRSA infection. The results showed that Cinnamomum zeylanicum essential oil had antimicrobial effects on MRSA strains.

  Conclusion

  The Cinnamomum zeylanicum essential oil can be a suitable alternative to antibiotics for the control and treatment of skin infections caused by Staphylococcus aureus.

  Keywords: Psoriasis, Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus, Anti-Infectives