فهرست مطالب

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
سال شانزدهم شماره 8 (پیاپی 127، آبان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ارشد ویسی، سمیرا احمدی، ایوب صوفی زاده، سید عباس حسینعلی پور، عابدین ثقفی پور صفحات 602-611
  زمینه و هدف

    لیشمانیوز جلدی یک بیماری عفونی انگلی با انتشار وسیع در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیریاست. این بیماری در مناطقی از استان قم در مرکز ایران به صورت آندمیک دیده می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین خصوصیات اپیدمیولوژیک و آندمیسیتی لیشمانیوز جلدی نوع روستایی در استان قم صورت گرفت.

  روش بررسی

    در یک مطالعه مقطعی، از 45 روستای واقع در مناطق اندمیک بیماری لیشمانیوز جلدی در بخش های مرکزی و کهک از استان قم، 8 روستا بصورت راندوم انتخاب شدند. در پایان هر فصل به هر یک از خانوارها مراجعه و اطلاعات دموگرافیک، ابتلا یا سابقه ابتلا به لیشمانیوز افراد ساکن در این خانوارها در فرم های استاندارد ثبت گردید.

  یافته ها

   از 4228 نفر ساکن در 8 روستای اندمیک لیشمانیوز در استان قم 1920 نفر (41/45درصد) دارای اسکار و سابقه ابتلا به بیماری بودند.  165 مورد جدید دارای زخم فعال  گزارش شد. میزان بروز بیماری در جمعیت بررسی شده 49/71 در 1000 نفر جمعیت محاسبه شد. در مطالعه حاضر 33/13 درصد مبتلایان زیر 7 سال و 87/67 درصد مبتلایان بالای 15 سال داشتند. با این توصیف مناطق مورد مطالعه بطور کلی در مناطق هیپواندمیک طبقه بندی شد.

  نتیجه گیری

   با توجه به اینکه وضعیت بیماری در مناطق مورد مطالعه بصورت هیپواندمیک است. بنابراین روش های حفاظت فردی از گزش پشه خاکی ها مانند استفاده از پشه بند بخصوص پشه بندهای آغشته به سموم، استفاده از توری برای درب و پنجره های اماکن مسکونی و استفاده از ترکییبات دورکننده حشرات بمنظور کنترل بیماری در این مناطق توصیه می شود.

  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، اندمیسیتی، لیشمانیوز پوستی نوع روستایی، استان قم، ایران
 • جعفر عدنانی ساداتی، بابک عقیلی، فاطمه بدری، مصطفی واحدیان صفحات 612-627
  زمینه و هدف

   لیشمانیوز جلدی بیماری مشترک بین انسان و حیوان است که به وسیله پشه خاکی ماده منتقل می شود. انگل لیشمانیا بیماریهای پیچیده ای را ایجاد می کنند. این بیماری در نواحی مختلف ایران بصورت اندمیک گزارش می شود. هدف از این مطالعه تعیین جنبه های اپیدمیولوژیک در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی در مراجعه کننده گان به آزمایشگاه رفرانس مرکز بهداشت شهر قم از سال 1395 تا 1400  بود.

  روش بررسی

   در این مطالعه توصیفی- مقطعی که در آزمایشگاه رفرانس مرکز بهداشت  شهرقم انجام شد، پرونده کلیه افراد مبتلا به لیشمانیوز که از فروردین سال 1395 تا پایان اسفند 1400 که  با تشخیص بالینی یا آزمایشگاهی  تحت پیگیری و درمان قرار گرفتند بررسی شد. برای تحلیل داده ها از آزمونهای t مستقل، مجذور کای و آزمون دقیق فیشراستفاده شد.

  یافته ها

   با توجه به نتایج به دست آمده  از مجموع 1084 بیمار مبتلا به لیشمانیوز در شهر قم ، 539 نفر مرد (75 درصد) و 180 نفر زن (25درصد) بودند. بیشترین مبتلایان در سن بین 20 تا 30 سالگی قرار گرفتند و 776 نفر از بیماران سابقه مسافرت به مناطق اندمیک بیماری را داشتند. میزان شیوع بیمار لیشمانیوز در فصل پاییز از دیگر فصول سال بالاتر بود. 2/32 درصد افراد بیش از سه زخم در بدن داشتند و  در 3/49 درصد از موارد محل زخم در دستها بود.
   

  نتیجه گیری

   با توجه به شیوع لیشمانیوز در منطقه مورد بررسی در سالهای مختلف لازم است در زمینه کنترل و پیشگیری از این بیماری اقدامات بهداشتی موثری صورت گیرد.

  کلیدواژگان: لیشمانیوز جلدی، پشه خاکی، اپیدمیولوژی، قم، ایران
 • محمد مهدی زاده، یاسمین برکیان، سیده زینب سادات رسول، ابوالفضل محمدبیگی، محمد علی گل، حمید اورعی صفحات 628-639
  زمینه و هدف

  مصرف بی‎رویه آنتی‎بیوتیک‎ها به دلیل مقاومت میکروبی و تحمیل هزینه‏های درمانی اضافه بر بیمار از نگرانی‎های جامعه پزشکی می‎باشد. هدف از مطالعه‎ حاضر بررسی تاثیر دوره بازآموزی بر نحوه تجویز آنتی‎بیوتیک در دندانپزشکان عمومی استان قم بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه مداخله ای آموزشی، آنتی‎بیوتیک‎های تجویزشده توسط دندانپزشکان عمومی استان قم شامل 22418 نسخه در قالب بیمه ‎های خدمات درمانی و تامین اجتماعی در دو گروه 67 نفره مداخله (دندانپزشکان شرکت‏کننده در بازآموزی بهمن 1397)  و کنترل در دو دوره‎ سه ماهه‎ مورد بررسی قرار گرفت.

   یافته ‏ها:

   میانگین تعداد نسخ تجویز شده توسط هر دندانپزشک در گروه مداخله قبل و بعد از بازآموزی به ترتیب 73/62 و 92/72 بود (043/0= Pvalue) و میزان تجویز بعد از بازآموزی افزایش یافته بود. میانگین تعداد نسخ در گروه کنترل قبل و بعد از بازآموزی به ترتیب 88/96 و 06/100 بود (57/0 = Pvalue)  و نسخ تجویز شده اختلاف معنی‎‎داری با یکدیگر نداشتند.میانگین تعداد نسخ حاوی آنتی‎بیوتیک تجویز شده توسط هر دندانپزشک قبل از بازآموزی در گروه مداخله و کنترل به ترتیب 48/95 ± 73/62 و 56/134 ± 88/96  بود که و میزان تجویز بعد از بازآموزی افزایش یافته بود اما اختلاف معنی‎‎داری با یکدیگر نداشتند (09/0=P).   

  نتیجه‏ گیری:

   مداخله آموزشی در رسیدن به اهداف خود نسبتا ناموفق بود. نبود انگیزه کافی، عدم استفاده از روش های آموزشی مفید و موثر، عدم مشارکت در بحث ها می تواند در این نتایج دخالت داشته باشد.

  کلیدواژگان: دندانپزشکان، آنتی‎بیوتیک، تجویز، بازآموزی
 • مهرداد روغنی، عاطفه جعفری، انسیه جنیدی صفحات 640-653
  مقدمه و هدف

  آلومینیوم جزآلاینده‌های محیطی است، که باعث سمیت عصبی می‌گردد. بربرین درگروه آلکالویید‌های مشتق از گیاهان نظیر زرشک محسوب می شود و خواص درمانی سودمند آن در بیماری‌های مختلف اثبات شده است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرحفاظتی بربرین در نوروتوکسیسیته القا شده با آلومینیوم می‌باشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی 32 موش نر نژاد ویستار بطور تصادفی به 4 گروه شم، شم دریافت‌کننده‌ی ‌بربرین، ضایعه‌دیده و ضایعه‌دیده دریافت‌کننده بربرین تقسیم‌ شدند. برای القا نوروتوکسیسیتی محلول آلومینیوم‌کلرید (AlCl3) حل شده در آب مقطر به میزان 5µL و با دوزmg/kg 37/0 به سمت چپ هیپوکامپ پشتی تزریق گردید. موش های تحت درمان میزان mg/kg100 بربرین از یک ساعت قبل از جراحی به‌طور روزانه تا یک هفته بعد از جراحی و به فرم خوراکی دریافت کردند. در هفته چهارم، تمامی گروه‌ها مورد آزمایش‌ رفتاری مربوط به یادگیری و حافظه استفاده ازشاتل باکس قرار گرفتند. در پایان کار مالون دی آلدیید و پروتیین و سطوح ROS و فعالیت استیل کولین استراز اندازه‌گیری شد. نتایج با استفاده از آزمون آنووای یک‌طرفه و تست توکی مورد آنالیز قرار گرفت.

  یافته ها

  در گروه AlCl3 تحت درمان نسبت به گروه AlCl3، تاخیر اولیه تفاوت معنی داری نداشت اما تاخیر در حین عبور دارای افزایش معنی داری بود. میزان MDA و ROS و فعالیت استیل کولین استراز کاهش معنی داری نشان داد.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد اگرچه درمان با بربرین در گروه ضایعه دیده توسط آلومینیوم کلرید سبب تفاوت معنی‌داری در یادگیری موش‌ها نشد اما موجب بهبود معنی‌دار حافظه، کاهش معنی‌دار مالون دی آلدیید، کاهش معنی‌دار سطح رادیکال های آزاد اکسیژن و کاهش معنی‌دار فعالیت استیل کولین استراز شد و می توان گفت بربرین با خواص آنتی اکسیدانی موجب بهبود حافظه و حفاظت عصبی در برابر نوروتوکسیسیته ناشی از آلومینیوم کلرید گردید.

  کلیدواژگان: کلرور آلومینیوم، بربرین، نوروتوکسیسیته، یادگیری و حافظه، پراکسیداسیون لیپیدی
 • مهدی شمالی احمدآبادی، محسن ذبیحی، قاسم دستجردی، زهرا موحدیان، سید معزالدین حیدری خورمیزی، سید رضا احمدی مهرآبادی، عاطفه برخورداری احمدآبادی صفحات 654-663
  زمینه و هدف

   مشکلات روانی ناشی از اعتیاد و یا قطع مصرف مواد می‌تواندخطر مصرف مجدد را در بیماران تحت درمان متادون افزایش دهد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر ترکیبی متادون با سرترالین یا ونلافاکسین بر شاخص‌های سلامت روانی بیماران سوء مصرف مواد مخدر انجام شد.

  روش بررسی

   این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی با طرح پیش آزمون و پس آزمون است. ابتدا 40 نفر از بیماران تحت درمان متادون به روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. گروه اول درمان ترکیبی متادون و ونلافاکسین و گروه دوم متادون و سرترالین را در طول مدت مداخله دریافت کردند. ارزیابی بیماران بر اساس پرسشنامه اضطراب-استرس-افسردگی انجام شد. داده‌ها با استفاد از آزمون t زوجی و تحلیل کوواریانس و در سطح معنی‌داری 05/0تجزیه و تحلیل شد.

  یافته‌ها:

   یافته‌های پژوهش نشان داد اثر ترکیبی متادون با سرترالین و ونلافاکسین بر ابعاد سلامت روان (افسردگی، اضطراب و استرس) موثر بوده است (001/0>P). تفاوت معنی‌داری بین تاثیر ترکیبی متادون با سرترالین و ونلافاکسین بر افسردگی، اضطراب و استرس مشاهده نشد (05/0<P).

  نتیجه‌گیری: 

  با توجه به تشابه تاثیر اثر ترکیبی متادون با ونلافاکسین و سرترالین بر ابعاد سلامت روان، انتخاب داروی مکمل متادون می‌تواند بر اساس نظر روانپزشک و میزان عوارض دارویی در بیماران باشد.

  کلیدواژگان: ونلافاکسین، سرترالین، متادون، سلامت روان
 • محمدرضا فروهرمنش، مهدی ابراهیمی، مریم عیدی صفحات 664-675
  زمینه و هدف

   کبد در معرض مسمومیت ناشی از ترکیبات شیمیایی مختلف قرار دارد. با توجه به اثرات آنتی اکسیدانی موجود در دانه خربزه و همین طور نقش NF-κB و میلوپراکسیداز (MPO) در بروز التهاب ناشی از استرس اکسیداتیو، در مطالعه حاضر تاثیر عصاره هیدروالکلی دانه خربزه بر میزان رونویسی از ژن‌های کدکننده NF-κB و MPO در موش‌های مسموم شده با اتیلن گلیکول با روش real-time PCR مورد ارزیابی قرارگرفت.

  روش بررسی

   تعداد 30 سر رت بصورت تصادفی در 5 گروه سالم، کنترل مسموم (اتیلن گلیکول 75/0 درصد) و تجربی (اتیلن گلیکول 75/0 درصد و غلظت های 150، 300 و 500 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن عصاره) تقسیم شده و به مدت 38 روز تیمار شدند. سپس بافت کبدی رت ها خارج شده و میزان رونویسی از ژن های NF-κB و MPO با روش real-time PCR بررسی شد.

  یافته‌ها:

   میزان رونویسی از ژن کدکننده NF-κB و MPO در کبد موش های گروه کنترل مسموم نسبت به موش های گروه سالم افزایش معنی‌داری داشت. تیمار با عصاره هیدرواتانلی دانه خربزه در غلظت های 300 و 600 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن موجب کاهش معنی دار رونویسی از ژن کدکننده NF-κB در گروه های تجربی شد. تیمار عصاره هیدرواتانلی دانه خربزه در غلظت های 150، 300 و 600 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن موجب کاهش معنی دار رونویسی از ژن MPO در گروه های تجربی در مقایسه با گروه کنترل مسموم شد.

  نتیجه‌گیری: 

  کاهش سطح MPO و NF-κB نشان دهنده تاثیر درمانی عصاره دانه خربزه بر آسیب کبدی است.

  کلیدواژگان: عصاره دانه خربزه، اتیلن گلیکول، مسمومیت کبدی، MPO، NF-κB
 • بهاره نجفی، احمد نصیری صفحات 676-689
  زمینه و هدف

   تعارض کار و زندگی بعنوان ناسازگاری بین نقشهای کاری و خانوادگی تعریف میشود ، برقراری تعادل بین این دو نوع نقش چالشی بزرگ برای پرستاران بویژه پرستاران تازه کار محسوب میشود. بنابراین این مطالعه با هدف تبیین تجارب پرستاران تازه کار از تعارض کار- زندگی  انجام شد.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوا است که تعداد 13 نفر از پرستاران تازه کار در بیمارستان های آموزشی بیرجند به روش مبتنی برهدف انتخاب  و نمونه گیری تا اشباع داده ها ادامه یافت. نمونه ها پرستاران تازه کار با 6  ماه تا 1 سال سابقه کاری ، بودند. روش جمع آوری داده ها مصاحبه های  باز و بدون ساختار بود. مصاحبه ها ضبط شده کلمه به کلمه پیاده شد. و تحلیل اطلاعات همزمان با نمونه گیری انجام شد.

  یافته ها

   پس از تحلیل ، داده ها در چهارطبقه اصلی( تشویش ذهنی ناشی از مشکلات خانوادگی، کمرنگ شدن علایق بخاطر کار شیفتی،  تنش در ارتباطات خانوادگی و کوتاهی در قبال خانواده بواسطه برنامه نامنظم)و در9 زیر طبقه "دغدغه مراقبت از فرزند ضمن کار، نگرانی زوجین از تداخل شیفت کاری، درگیری ذهنی ازبیماری اعضای خانواده ضمن کار ،  دست کشیدن از علایق بواسطه شیفتهای چرخشی "و... بود.

  نتیجه گیری

   از آنجاییکه تعارض کار وزندگی پیامدهای نا خوشایندی ازجمله کاهش رضایت شغلی و ترک شغل بهمراه دارد و با توجه به معضل کمبود پرستاران، مدیران و برنامه ریزان بایستی  با انجام تمهیدات حمایتی مناسب و تمرکز بیشتر بر مشکلات این گروه از پرستاران از بروز این قبیل از تعارضات جلوگیری نمایند.

  کلیدواژگان: تعارض کار و زندگی، پرستاران، تازه کار، تحلیل محتوی، مطالعه کیفی
|
 • Arshad Veysi, Samira Ahmadi, Aioub Sofizadeh, Seyed Abbas Hosseinalipour, Abedin Saghafipour Pages 602-611
  Background and Objectives

  Cutaneous leishmaniasis is a widespread parasitic infectious disease in the tropics and subtropics. This disease is endemic in parts of Qom province in central Iran. The aim of this study was to determine the epidemiological characteristics and endemicity of cutaneous leishmaniasis in Qom province.

  Methods

  In a cross-sectional study, out of 45 villages located in endemic areas of cutaneous leishmaniasis in central and Kahak districts of Qom province, 8 villages were randomly selected. At the end of each seasons, each household was visited and demographic information, infection or history of getting leishmaniasis among people living in these households were recorded in the standard forms.

  Results

  Out of 4228 people living in 8 endemic leishmaniasis villages in Qom province, 1920 (45.41%) had scars and a history of getting disease. 165 new cases with active lesions were reported. The incidence of the disease in the studied population was 71.49 per 1000 persons. In the present study, 13.33% of patients were under 7 years old and 67.87% were patients over 15 years old. With this description, the study areas were generally classified as hypoendemic areas.

  Conclusion

  Due to the fact that the condition of the disease in the study areas is hypoendemic. Therefore, personal protection methods against sandfly bites such as the use of mosquito nets, especially mosquito nets impregnated with insecticides, using the nets for doors and windows in residential areas and the use of insect repellent compounds to control the disease in these areas are recommended.

  Keywords: Epidemiology, Endemicity, Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis, Qom province, Iran
 • Jafar Adnani sadati, Babak Aghili, Fatemeh Badri, Mostafa Vahedian Pages 612-627

  Cutaneous leishmaniasis is a common disease between humans and animals that is transmitted by mosquitoes. Leishmanias cause complex diseases. This disease is reported as endemic in different regions of Iran. The aim of this study is to determine the epidemiological aspects in patients with leishmaniasis referred to Qom health center from 2015 to 2021.

  Method

  In this descriptive study, all the people with leishmaniasis who were followed up and treated with a clinical or laboratory diagnosis of Leishmanias disease were under the investigation from April 1395 to the end of March 1400.

  Findings

  According to the obtained results obtained from the total patients with leishmaniasis in Qom province, who were 539 Men (75 percent), and 180 women (25 percent) and most of the patients were between the ages of 20 to 30. 87/3 Percent of the patients had a history of traveling to endemic areas of the leishmaniasis in the past year. The prevalence rate of this disease was higher in the autumn season than in other seasons.32/2 Percent’s of the patient’s people had 3 or more wounds and in 49/3   Percent’s of cases, the wound was in their hands.

  Conclusion

  Considering the prevalence of leishmaniasis in the studied area in different years, it is necessary to take effective health measures in the field of control and prevention of leishmaniasis.

  Keywords: Cutaneous leishmaniasis, mosquito, epidemiology, Qom, Iran
 • Mohammad Mehdizadeh, Yasamin Barakian, Seyedeh Zeinab Sadat Rasool, Abolfazl Mohammadbeigi, Mohammad Aligol, Hamid Oureie Pages 628-639
  Background and Objectives

   Irational use of antibiotics due to microbial resistance and imposing additional treatment costs on the patient is one of the concerns of the medical experts. The purpose of this study was to investigate the effect of retraining course on prescribing antibiotics in general dentists of Qom province.

  Methods

   In this Educational interventional study, the antibiotics prescribed by general dentists in Qom province included 22418 prescriptions in the form of medical insurance and social security in two intervention groups of 67 people (dentists participating in Retraining in February 2017) and control in two three-month periods (November, December and December 2018) and (May, June and July 2018) were investigated.

  Results

   The average number of prescriptions prescribed by each dentist in the intervention group before and after retraining was 62.73 and 72.92 respectively (P value = 0.043) and the amount of prescriptions increased after retraining. The average number of prescriptions in the control group before and after retraining was 96.88 and 100.06 respectively (P value = 0.57) and the prescribed prescriptions did not differ significantly from each other. The average number of prescriptions containing antibiotics prescribed by each dentist before retraining in the intervention and control groups were 62.73 ± 95.48 and 96.88 ± 134.56, respectively, and the number of prescription increased after retraining, but there was no significant difference with each other (P=0.09).

  Conclusion

   The educational intervention was relatively unsuccessful in reaching its goals. Lack of sufficient motivation, lack of useful and effective teaching methods, lack of participation in discussions can be involved in these results.

  Keywords: Dentists, Antibiotics, Prescriptions, Retraining
 • Mehrdad Roghani, Atefeh Jafari, Ensiyeh Joneidi Pages 640-653
  Background and Objectives

  Aluminum is a component of environmental pollutants, which causes neurotoxicity. Berberine is in the group of plant-derived alkaloids such as barberry and its beneficial therapeutic properties in various diseases have been proven. The aim of the present study was to investigate the protective effect of berberine on aluminum-induced neurotoxicity.

  Methods

  In this experimental study, 32 male Wistar rats were randomly divided into 4 groups: sham, berberine-receiving sham, lesions-seeing and berberine-receiving lesions. To induce neurotoxicity, a solution of aluminum chloride (AlCl3) dissolved in distilled water was injected at 5 µL at a dose of 0.37 mg/kg to the left of the dorsal hippocampus. The treated rats received 100 mg/kg of berberine daily from one hour before surgery to one week after surgery and orally. In the fourth week, all groups were tested for behavioral learning and memory using the shuttle box. At the end, malondialdehyde, protein, ROS levels and acetylcholinesterase activity were measured. The results were analyzed using one-way ANOVA test and Tukey test.

  Results

  In the treated AlCl3 group compared to the AlCl3 group, the initial delay was not significantly different but the delay during transit was significantly increased. MDA and ROS levels and acetylcholinesterase activity showed a significant decrease.

  Conclusion

  The results of this study showed that although treatment with berberine in the lesion group by aluminum chloride did not cause a significant difference in learning in rats, but it significantly improved memory, significantly reduced malondialdehyde, significantly reduced oxygen free radical levels and significantly reduced activity. Acetylcholinesterase and it can be said that berberine with antioxidant properties improved memory and neuroprotection against neurotoxicity caused by aluminum chloride.

  Keywords: Aluminum chloride, Berberine, neurotoxicity, Learning, Memory, Lipid Peroxidation
 • Mehdi Shomaliahmadabadi, Mohsen Zabihi, Ghasem Dastjerdi, Zahra Movahedian, Seyed Moazeddin Heidari Khormizi, Seyedreza AhmadiMehrabadi, Atefe Barkhordari Ahmadabadi Pages 654-663
  Background and Objectives

   Psychological problems caused by addiction or opioid withdrawal symptoms can increase the risk of re-abuse in patients receiving MMT. This study aimed to Comparison of the combined effect of methadone with sertraline or venlafaxine on mental health indicators of drug abuse patients.

  Methods

   This study is a clinical trial with a pre-test and post-test design. At first, 40 patients treated with methadone were selected by voluntary sampling and randomly divided into two groups. The first group received venlafaxine and the second group received sertraline during the intervention. Patients were evaluated based on the Anxiety-Stress-Depression Questionnaire. Data were analyzed using paired t-test and analysis of covariance at the significance level of 0.05.

  Results

   Findings showed that sertraline and venlafaxine effectively affect mental health dimensions, including depression, anxiety, and stress, in patients undergoing MMT (P<0.001(. No significant difference was observed between the effect of sertraline and venlafaxine on depression, anxiety, and stress in these patients ((P<0.05).

  Conclusion

   Venlafaxine and sertraline can be used to improve the mental health dimensions of patients undergoing MMT, and due to their similar efficacy, drug selection can be based on the psychiatrist's decision and the extent of drug side effects.

  Keywords: Venlafaxine, sertraline, mental health, MMT
 • MohamadReza Forouharmanesh, Mehdi Ebrahimi, Maryam Eidi Pages 664-675
  Background and Objectives

   The liver is exposed to poisoning caused by various chemical compounds. Considering the antioxidant effects found in melon seeds and the role of NF-κB and MPO in the occurrence of inflammation caused by oxidative stress, in the present study the effect of hydroethanolic extract of C. melo seeds on the transcriptional level of NF-κB and MPO genes in ethylene glycol hepatotoxicity induced rats was evaluated.

  Methods

   The number of 30 rats was randomly divided into 5 groups including healthy groups, poisoned control (0.75% ethylene glycol), and experimental (0.75% ethylene glycol and concentrations of 150, 300, and 500 mg/kg body weight of the extract) and were treated for 38 days. Then, the liver tissue of the rats was removed and transcriptional levels of NF-κB and MPO genes were evaluated by real-time PCR method.

  Results

   The transcriptional level of the NF-κB and MPO in the liver of the poisoned control group rats has a significant increase compared to the healthy group. Treatment with hydroethanolic extract of C. melo seeds in concentrations of 300 and 600 mg/kg of body weight causes a significant decrease in the transcriptional level of the NF-κB gene in the experimental groups. The treatment of hydroethanolic extract of C. melo seeds in concentrations of 150, 300, and 600 mg/kg of body weight causes a significant decrease in the transcription of the MPO gene in the experimental groups compared to the poisoned control group.

  Conclusion

   The decrease in MPO and NF-κB indicates the therapeutic effect of melon seed extract on liver damage.

  Keywords: C. melo seed, liver toxicity, MPO, NF-κB
 • Bahareh Najafi, AHMAD NASIRI Pages 676-689
  Background and Objectives

  Work-life conflict is defined as incompatibility between work and family roles, establishing a balance between these two types of roles is considered a big challenge for nurses, especially new nurses. Therefore, this study was conducted with the aim of explaining the experiences of new nurses from work-life conflict.

  Methods

  The present research is a qualitative study of the content analysis type, in which the number of 13 novice nurses in Birjand teaching hospitals was selected and sampled using the purpose-based method until data saturation. The samples were novice nurses with 6 months to 1 year of work experience. The data collection method was open and unstructured interviews. The recorded interviews were transcribed verbatim. And data analysis was done simultaneously with sampling.

  Results

  After analysis, the data in the main four categories (mental anxiety due to family problems, dimming of interests due to shift work, tension in family communication and lack of respect for the family due to irregular schedule) and in 9 subcategories "concern about child care while Work, couple's worry about work shift interference, mental conflict due to illness of family members while working, giving up interests due to rotating shifts, etc.

  Conclusion

  Since the conflict between work and life has unpleasant consequences such as reduced job satisfaction and leaving the job, and due to the problem of shortage of nurses, managers and planners should take appropriate support measures and focus more on the problems of this group of nurses. such as avoid conflicts.

  Keywords: work-life conflict, nurses, novice, content analysis, qualitative study