فهرست مطالب

نشریه مطالعات جامعه شناختی در ورزش
سال دوم شماره 3 (پیاپی 4، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/08/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سمانه نظری، رحیم رمضانی نژاد، حمیدرضا گوهر رستمی، محمدمهدی رحمتی صفحات 223-239
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر، بازنمایی و تحلیل گفتمان‌های جنسیتی حاکم بر ورزش زنان با رویکرد جامعه‌شناختی است.

  روش‌شناسی: 

  پژوهش حاضر از نوع تحقیق کیفی و با استفاده از روش تحلیل تماتیک (تحلیل مضمون) انجام گردید. براین اساس، 150 مقاله پژوهشی معتبر به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس اشتراک مفهومی، مورد تحلیل و کدگذاری قرار گرفت. به‌طورکلی، از 11 مضمون پایه (اصلی)، 3 مضمون سازمان و درنهایت تم فراگیر استخراج شد که شبکه مضامین مرتبط با گفتمان‌های جنسیتی حاکم بر ورزش زنان را ترسیم و تحلیل می‌کند. روش اعتبارسنجی پژوهش نیز بر اساس ارایه و بازخورد نتایج پژوهش به صاحب‌نظران برای تایید نهایی آن اعمال گردید.

  یافته‌ها: 

  بر اساس، تحلیل مضمون داده‌های پژوهش، سه مضمون پایه شامل حاکمیت هنجارهای جنسیتی در ورزش، بازنمایی رسانه‌ای ورزش زنان و تبعیض جنسیتی در ورزش شناسایی شدند که توانستند مضمون مرکزی گفتمان‌های جنسیتی حاکم بر ورزش زنان را آشکار سازند.

  نتیجه‌گیری: 

  بر اساس سه مضمون پایه، تغییر در نقش‌ها، نگرش‌ها و باورهای جامعه به ورزش زنان می‌تواند به تغییر حاکمیت هنجارهای جنسیتی در ورزش؛ بازنمایی کمی و کیفی ورزش زنان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به عینیت‌بخشی مناسب مشارکت زنان؛ و درنهایت استقرار برابری جنسیتی در حقوق و مزایا، منابع، آموزش و مدیریت می‌تواند منجر به درک بهتر ورزش زنان و درنتیجه، ایجاد سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های راهبردی در این زمینه راهگشا باشد.

  کلیدواژگان: جنسیت، ورزش زنان، هنجارهای جنسیتی، برابری جنسیتی
 • محمدمهدی سالاری، مهدی طالب پور، حجت حاجی پور صفحات 240-249
  هدف

  پژوهش حاضر در راستای پی بردن به نحوه مدیریت بحران در برگزاری رویدادهای ورزشی در دوران کرونا انجام شده است.

  روش‌شناسی:

   این تحقیق بر بستر مدل سه مرحله‌ای مورفی است. در مدل مورفی مدیریت بحران در سه مرحله پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این الگو، سوالات پایه مصاحبه با خبرگان تدوین و داده‌های کیفی حاصل از مصاحبه‌ها تحلیل شدند و در نهایت با تحلیل داده‌های کیفی مدیریت بحران در برگزاری رویدادهای ورزشی در دوران کرونا به دست آمد. این چارچوب طبق چرخه عمر بحران طراحی شده و برای هر یک از مراحل پیش از بحران، حین بحران و پس از بحران اهداف، راهبردها و اقدامات لازم برای مواجهه با بحران در برگزاری رویدادهای ورزشی در دوران کرونا ارایه شده است.

  یافته‌ها:

   بر اساس یافته‌های تحقیق در مرحله پیش از بحران هدف اصلی پیشگیری است که از طریق راهبردهای آمادگی و توانمندسازی محقق می‌شوند. در مرحله دوم هدف اصلی مدیریت اثرات از طریق دو راهبرد کنشی/واکنشی و کاهش خسارات دنبال می‌شود. در نهایت نیز مرحله پس از بحران قرار دارد که راهبردهای تحقق آن بازیابی بازاریابی، مدیریت مالی/کارایی عملیاتی و تاب آوری کسب و کارها به دست می‌آید.

  نتیجه‌گیری:

   نتایج نشان میدهد لازم است مدیران و مسیولان برگزاری رویدادهای ورزشی به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده برای هر یک از مراحل قبل، حین و پس از بحران راهبردها و اقدامات لازم را اتخاذ نمایند.

  کلیدواژگان: مدیریت بحران، رویدادهای ورزشی، کرونا
 • زهره مشکاتی، سحر فائقی، امیر تیمور پاینده نجف آبادی صفحات 250-265

  هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش فرهنگی ورزشکاران کانوپولوی تیم ملی ایران با میزان دستیابی به موفقیت ورزشی بوده است. روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی و آزمودنی‌های پژوهش حاضر کلیه ورزشکاران کانوپولوی تیم ملی ایران شامل 22 نفر (8 مرد و 14 زن) بودند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌های محقق‌ساخته هوش فرهنگی ورزشی (با چهار بعد اصلی شناختی، فراشناختی، انگیزشی و رفتاری) بوده است. قابلیت اعتماد پرسش‌نامه‌ هوش فرهنگی با مقدار ضریب تتای ترتیبی 94/0 تایید شد. جهت آزمون فرضیه‌ها از روش تحلیل بیزی که قابلیت انجام تحلیل ساختاری با حجم نمونه کم را دارد، توسط نرم‌افزارAMOS استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل برآورد تمامی مسیرهای عامل هوش فرهنگی و ابعاد آن با میزان موفقیت ورزشی در سطح 95 درصد رابطه معنادار داشته است. به علاوه بین هوش فرهنگی و هیچ یک از ابعاد آن در بین ورزشکاران زن و مرد کانوپولوی تیم ملی ایران تفاوت معناداری گزارش نشد(05/0≥ 776/0). متناسب با یافته‌های پژوهش و با توجه به آموزش‌پذیر‌بودن عامل هوش فرهنگی به عنوان کلید کمک‌رسان در دستیابی به موفقیت ورزشی، پیشنهاد می‌گردد مسیولین و مدیران ورزش کانوپولو طی فرآیندی به نیازسنجی، برنامه‌ریزی و آموزش ورزشکاران پرداخته تا در راستای تعالی و رشد اجتماعی-فرهنگی‌شان اقدام گردد.

  کلیدواژگان: هوش فرهنگی، موفقیت ورزشی، کانوپولو، تیم ملی، ایران
 • زهرا امینی روشن، الهام خوش بخت احمدی، سید مرتضی عظیم زاده صفحات 266-282
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش جایگاه اجتماعی ارزش ویژه برند بر تداعیات مشتریان از مجموعه‌های فرهنگی ورزشی آبی شهرستان بیرجند به انجام رسید.

  روش‌شناسی:

   این پژوهش از نظر روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه تحقیق شامل مشتریان مجموعه‌های آبی بود که از بین آن‌ها تعداد 384 نفر به صورت تصادفی _ طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه محمدی (1390) بکار گرفته شد و بمنظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون فریدمن و رگرسیون استفاده شد؛ همچنین فرضیه‌های تحقیق با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس 25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ابعاد ارزش ویژه برند در این پژوهش شامل برجستگی برند، عملکرد برند، قضاوت برند، احساسات برند، هم‌نوایی برند و تصویرسازی برند است.

  یافته‌ها:

   نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که جایگاه اجتماعی ارزش ویژه برند و ابعاد آن بر تداعیات مشتری از برند در مجموعه‌های فرهنگی ورزشی آبی شهرستان بیرجند تاثیرگذار است و در بین ابعاد ارزش ویژه برند، بعد عملکرد برند بیشترین همبستگی را با تداعیات مشتری از برند دارد.

  نتیجه‌گیری: 

  در بازار امروز، تداعیات ذهنی مشتریان از برند با موفقیت و ماندگاری آن برند ارتباط داشته و دارای جنبه رقابتی است، خصوصا در بازارهای صنعتی که مشتریان وفادار می‌توانند حیات یک شرکت را تضمین کرده و یا آن را به نابودی بکشانند بطورکلی هر چه مشتریان نسبت به برند، تداعیات مثبت بیشتری داشته باشند ارزش ویژه برند و جایگاه اجتماعی آن افزایش می‌یابد زیرا مشتریان استفاده از آن برند را به دوستان وآشنایان خود توصیه می‌کنند.

  کلیدواژگان: برند، ارزش ویژه برند، ابعاد ارزش ویژه، برند تداعیات برند، مجموعه آبی
 • الهام سادات حسینی مقدم، حسین پورسلطانی زرندی، رضا شجیع صفحات 283-292
  هدف

  علی رغم پیشرفت در علم و تکنولوژی و سیطره دانش بر جامعه بشری، باورها و رفتارهای خرافی هنوز در بین جوامع مختلف جایگاه خود را دارد. ورزش یکی از حوزه هایی است که از این موضوع مستثنی نیست. تمایل به اعتقادات خرافی، مکانیسم دفاعی است که در نتیجه عدم باور به توانایی های خویش، تمایل به کنترل و قطعیت در آینده بروز و ظهور می یابد. هدف این تحقیق تحلیل و بررسی ابعاد خرافات در ورزشکاران فوتبال و فوتسال شهر کرمان است.

  روش‌شناسی: 

  روش تحقیق پژوهش از لحاظ نوع و تحلیل داده‌ها، از نوع کمی و پیمایش میدانی بوده است. جامعه آماری پژوهش را 200 نفر از فوتبالیست ها و فوتسالیست های شهر کرمان تشکیل دادند، که به منظور انتخاب افراد نمونه از روش نمونه‌گیری طبقه ای استفاده شده است.

  یافته‌ها: 

  نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که از بین ابعاد مختلف رفتارهای خرافی بعد فردی، روانی و اعتقادی و محیطی به ترتیب بیشترین تاثیرگذاری را در ایجاد باور و به تبع آن رفتارهای خرافی در بین ورزشکاران شهر کرمان داشته است .

  نتیجه‌گیری:

   ابعاد خرافات با درجات مختلفی ‌از تاثیرگذاری در ورزشکاران تاثیرگذارندکه علت این رتبه بندی تفاوت های فردی میان نمونه‌های پژوهش می‌باشد.

  کلیدواژگان: ابعاد رفتارهای خرافی، تفاوت های فردی، ورزشکار
 • کاظم چراغ بیرجندی، سید حسین خواجه صفحات 293-308
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیرکمال گرایی اخلاقی بر رفتار اجتماعی آنلاین با نقش میانجی اعتماد بین فردی آنلاین و هویت اخلاقی در المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور بود.

  روش‌شناسی:

   روش تحقیق از نوع توصیفی می‌باشد و به شکل میدانی انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان ورزشکار المپیاد های دانش آموزی کشور بودند. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری تعداد نمونه با توجه به جدول مورگان به تعداد 384 نفر انتخاب شدند که شیوه نمونه گیری به صورت خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه کمال گرایی اخلاقی یانگ و همکاران (2015)، پرسشنامه رفتار اجتماعی آنلاین ایگرس و همکاران (2018) ، پرسشنامه اعتماد بین فردی آنلاین اسورا و همکاران براساس مدل مایر و میشرا (2015) و پرسشنامه هویت اخلاقی بلک و رینولدز (2016) مورد استفاده قرار گرفتند. برای اطمینان از روایی پرسشنامه‌ها، بعد از تدوین آن‌ها از نظرات و راهنمایی‌های استادان صاحب‌نظر در علم مدیریت ورزش استفاده شد و نظرات آن‌ها در پرسش‌نامه نهایی لحاظ گردید..

  یافته‌ها:

   نتایج تحقیق نشان داد هویت اخلاقی و اعتماد بین فردی آنلاین در ارتباط بین کمال گرایی اخلاقی و رفتار اجتماعی آنلاین نقش میانجی دارد؛ همچنین مدل ساختاری پژوهش با توجه به مقدار شاخص52/0GOF= نشان از برازش مطولب داشت.

  نتیجه‌گیری:

   لذا توصیه می شود؛ برای رشد رفتار اجتماعی آنلاین مطلوب در دانش آموزان ورزشکار توجه به بحث اخلاق و به ویژه کمال گرایی اخلاقی و هویت اخلاقی در مدارس و آموزش ها آنان گنجانده شود

  کلیدواژگان: کمال گرایی اخلاقی، رفتار اجتماعی آنلاین، اعتماد بین فردی آنلاین، هویت اخلاقی، المپیاد استعدادیابی برتر
 • علی کریمی، حسام الدین علی دوستی صفحات 309-320
  هدف

  پژوهش با هدف تدوین الگوی جامعه شناختی نهادینه کردن ورزش همگانی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه انجام شد.

  روش‌شناسی:

   روش تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی؛ بر مبنای راهبرد، ترکیبی و بر مبنای روش اجرا توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه (7000 نفر) ورودی نیمسال اول 1399-1400بودند که با روش نمونه‌گیری، طبقه‌ای- تصادفی و بر اساس جدول مورگان (364 نفر) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش استفاده از پرسشنامه استاندارد محقق ساخته بود. در این پژوهش روایی پرسش‌نامه ها با استفاده از روایی محتوایی و بر اساس نظرخواهی با خبرگان علمی دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی پرسش‌نامه‏‏ ، با ضریب آلفای کرونباخ 84/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل یافته‌ها و تدوین الگو، از نرم افزار آماری Smart PLS، مدل معادلات ساختاری و روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است.

  یافته‌ها:

   نتایج نشان داد که نقش خانواده در نهادینه کردن ورزش همگانی با ضریب تاثیر 40/0 و مقدار T 95/3، نقش رسانه های اجتماعی در نهادینه کردن ورزش همگانی با ضریب تاثیر 77/0 و مقدار T 640/ 15 و نقش دانشگاه در نهادینه کردن ورزش همگانی با ضریب تاثیر 32/0 و مقدار T 94/3 تاثیر مثبت و معنادار داشته است.

  نتیجه‌گیری: 

  به خوبی مشاهده می گردد که نقش رسانه های اجتماعی در نهادینه کردن ورزش همگانی نسبت به سایر شاخص ها پررنگ تر می باشد و نقش دانشگاه در این زمینه از سایر شاخص ها کمرنگ تر بوده است.

  کلیدواژگان: ورزش همگانی، رسانه های اجتماعی، نهاد های آموزشی
 • حمید احمدی، اسما فکرت، علی محمد امیرتاش صفحات 321-343

  هدف از این تحقیق مدل پارادایمی راهکارهای توسعه اقتصاد ورزشی بارویکرد جامعه شناختی و رتبه بندی این راهکارها بود. روش پژوهش آمیخته بود. جامعه ی آماری در بخش کیفی شامل خبرگان اقتصاد، مدیریت ورزشی و مدیریت بازرگانی بود. در بخش کمی شامل فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد، مدیریت ورزشی و مدیریت بازرگانی. بخش کیفی با استفاده از مصاحبه های عمیق با نمونه گیری گلوله برفی (11مصاحبه) راهکارها شناسایی و پس از اشباع نظری، مصاحبه ها متوقف شد. در بخش کمی یافته های حاصل از مصاحبه ها پس از کدگذاری در قالب پرسشنامه در مقیاس لیکرت، بین 130نفر از افراد طبقه ی مورد نظر توزیع و 104 پرسشنامه جمع آوری شد. روایی و پایایی بخش کیفی به روش های باز کدگذاری و بازبینی اعضا مورد بررسی قرار گرفت. روایی و پایایی پرسشنامه نیز به تایید 12نفر از متخصصان مدیریت ورزشی و اقتصاد رسید. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت (α=0/77). برای تحلیل مصاحبه ها از روش گراندد تیوری استفاده و منجر به شناسایی24کدانتخابی، 51کد محوری و 118 کدباز در 5مقوله ی شرایط علی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردهای موثر و پیامدهای حاصل شناسایی شد و مدل پارادایمی براساس این کد گذاری ها انجام شد. و آمار توصیفی و استنباطی(آزمون فریدمن) استفاده شد و راهکارها رتبه بندی Spss22در بخش کمی برای تحلیل داده ها از نرم افزار شدند. بدین ترتیب نخستین رتبه عامل تحول در درآمدزایی باشگاه ها و پایین ترین رتبه عامل توسعه ی تحقیقات و پژوهش ها شناخته شد.

  کلیدواژگان: اقتصاد، ورزش، اقتصاد ورزشی، صنعت ورزش
|
 • Samaneh Nazari, Rahim RamezaniNejad, HamidReza Goharrostami, MohammadMahdi Rahmati Pages 223-239
  Objective

  Deep analysis of women's issues in sport and especially in the sociology of sport has always been among major scientific approaches and paradigms, and one of the most special discourses in sport is its gender issues. Therefore, the purpose of this research is to represent and analyze gender-dominant discourses in women's sports with a sociological approach.

  Methodology

  The current research was qualitative and used a thematic analysis method. Therefore, 150 valid research articles were analyzed and coded based on conceptual commonality and purposive sampling techniques. The textual data with these samples continued until the researcher reached the theoretical saturation stage. The research data were classified in the form of analysis of the topics related to the discourses. In general, from 11 basic (main) themes, 3 organizing themes and finally a semantic theme were extracted, which draws and analyzes the network of themes related to gender dominant discourses in women's sports. The research validation method was also applied based on the presentation and feedback of the research results to the experts for its final approval.

  Results

  Based on the theme analysis of the research data, three basic themes including the domination of gender norms in sports, media representation of women's sports and gender discrimination in sports were identified, which were able to represent the central theme of gender dominant discourses in women's sports. In a general view, all of the themes extracted at the middle level and the basic concepts at the micro level were all related and there was a close relationship between these categories for drawing gender discourses in women's sports. Based on the network of drawn themes, it can be concluded that the sum of these themes can well represent the semantic theme.

  Conclusion

  Based on three basic themes, the change in the roles, attitudes and beliefs of the society towards women's sports can change the dominance of gender norms in sports; Quantitative and qualitative representation of women's sports in the media and social media to make appropriate objectification of women's participation; And finally, the establishment of gender equality in rights and benefits, resources, education and management can lead to a better understanding of women's sports and, as a result, create policies and strategic plans in this field.

  Keywords: gender, women's sports, gender norms, gender equality
 • Mohammad mehdi Salari, Mehdi Talebpour, Hojjat Hajipoor Pages 240-249
  Objective

  The present study was conducted to find out how to manage the crisis in holding sporting events during the Corona pandemic.

  Methodology

  This research is based on Murphy's three-stage model. In Murphy's model, crisis management is examined in three stages: pre-crisis, syn-crisis and post-crisis. Based on this model, the basic interview questions were compiled and the qualitative data obtained from the interviews were analyzed, and finally, the qualitative data of crisis management in holding sporting events during the Corona were investigated. This framework was designed according to the crisis life cycle and for each of the pre-crisis, syn-crisis and post-crisis stages, the goals, strategies and measures necessary to face the crisis in holding sporting events during the Corona are presented.

  Results

  According to the findings of pre-crisis research, the main goal is prevention, which is achieved through preparedness and empowerment strategies. In the second stage, the main goal of impact management is pursued through two strategies: action / reaction and harm reduction. Finally, in the post-crisis phase, the strategies were marketing recovery, financial management / operational efficiency, and business resilience.

  Conclusion

  The results show that managers and organizers of sporting events must adopt the necessary strategies and measures in order to achieve the goals set for each of the pre-crisis, syn-crisis and post-crisis stages. The results of the present study include measures such as pre-crisis forecasting, learning, participation and adaptation to the new post-crisis system, which are important and necessary in crisis management. Therefore, in the pre-crisis stage, the following measures were identified: designing and creating a crisis management system in sports events, planning to prepare sports businesses in the face of possible crises, creating a dynamic system for predicting possible events and crises in sports events and related businesses, creating integration and coordination between internal and external elements of sporting events and related businesses, establishing a comprehensive information management system for forecasting, planning and managing the effects of sporting events, training manpower and managing sporting events and related businesses as the key to success in crisis management. Capacity building to empower actors at sporting events and related businesses, and defining financing mechanisms for businesses to empower them in the face of potential crises are suggested.

  Keywords: Crisis Management, Sports Events, Corona
 • Zohre Meshkati, Sahar Faeghi, Amir Timor Payandeh Najafabadi Pages 250-265
  Objective

  This study aims at investigating the relationship of cultural intelligence in the Iran national team canoe-polo athletes with athletic achievement.

  Methodology

  This study is descriptive- correlation and the subjects are all Iran national team canoe-polo athletes including 22 individuals (8 males and 14 females). The research method consisted of a researcher-made cultural-sports intelligence questionnaire (with four major dimensions of cognitive, Meta-cognitive, motivational and behavioral). The reliability of the questionnaire was confirmed with a 0.94 coefficient of ordinal theta for cultural intelligence. Hypothesis testing was done through the Bayesian Analysis Approach capable of doing structural analysis with a small sample volume by AMOS software.

  Results

  Findings showed that the measurement model of all tracks the cultural intelligence factor and its dimension together with the amount of achievement at the %95 level. There was not a significant difference between cultural intelligence and none of its dimensions in male and female athletes of Iran national team (0.776 ≥ 0.05).

  Conclusion

  According to research findings and cultural intelligence ability to be trained as helping keys in reaching athletic achievement, it is recommended that canoe-polo officials and sports managers try to understand the need, plan and train the athletes so that it will be an act of improving the socio-cultural aspect of this issue.

  Keywords: Cultural Intelligence, Sports Achievement, Canoe-polo, National Team, Iran
 • Zahra Aminiroshan, Elham Khoshbakht Ahmadi, Seyed Morteza Azimzadeh Pages 266-282
  Objective

   The present study was conducted to investigate the role of the social status of the brand value on the associations of customers from the water cultural and sports complexes of Birjand city.

  Methodology

   The research method was descriptive-correlative. The statistical population of this research was users of the Birjand aquatic complex, from which 384 people were randomly selected as a sample. The Mohammadi Questionnaire (2011) was used to collect data and Pearson Correlation, Friedman test and regression were used to analyze the data; the research hypotheses were also analyzed using SPSS 25 software. Dimensions of brand equity in this study include brand prominence, brand performance, brand judgment, brand sentiment, brand compliance and brand imagery

  Results

  The results of this study confirmed the effect of brand equity and its dimensions of the brand value on the associations of customers of the aquatic complex of Birjand city and determined that among the dimensions of brand equity, the brand performance factor has the highest correlation with associations

  Conclusion

   Customers' mental associations with the brand in today's marketplace are related to the success and longevity of the brand and are competitive, especially in industrial markets where loyal customers can guarantee the life of a company or destroy it in general. The more positive associations a brand has the greater its brand value and social status because customers recommend using that brand to their friends and acquaintances.

  Keywords: Brand, brand equity, Dimensions of brand equity, brand associations, aquatic complex
 • Elham Sadat Hosseini Moghadam, Hossein Poursoltani Zarandi, Reza Shaji Pages 283-292
  Objective

   Despite the advances in science and technology and the dominance of knowledge over human society, superstitious beliefs and behaviors still operate in different societies. Sport is one of the areas that is no exception. The tendency to superstition is a defense mechanism that arises as a result of not believing in one's abilities, the tendency to control and certainty in the future. The purpose of this study is to analyze the dimensions of superstitions in football and futsal athletes in Kerman.

  Methodology

   The research method in terms of type and data analysis is quantitative and field survey. The statistical population of the study consists of 200 football and futsal players in Kerman, which were selected by the stratified sampling method.

  Results

  The results of this study show that among the various dimensions of superstitious behaviors, the individual, psychological, belief and environmental dimensions have the greatest impact on creating belief and, consequently, superstitious behaviors among the athletes of Kerman.

  Conclusion

   The dimensions of superstition are affected by different degrees of influence on athletes which are due to individual differences between research samples.

  Keywords: Dimensions of superstitious behaviors, individual differences, athlete
 • Kazem cheragh birkandi, Seyed Hossin Khaje Pages 293-308
  Objective

   The purpose of this study was to investigate the effect of moral perfectionism on online social behavior with the mediating role of online interpersonal trust and moral identity in students of the country's top sports talent Olympiad.

  Methodology

   The research method is descriptive and field-based. The statistical population of the study included student-athletes of the country's student olympiads. Due to the infinity of the statistical population, the number of samples was 384 people according to Morgan's table and the sampling method was a multi-stage cluster. Research tools included Yang et al.'s (2015), Moral Perfectionism Questionnaire, Igres et al.'s Online Social Behavior Questionnaire (2018), Asura et al.'s online interpersonal trust questionnaire based on Mayer and Mishra model (2015), and Black and Reynolds's Moral Identity Questionnaire (2016). To ensure the validity of the questionnaires, the opinions and guidelines of experts in sports management science were used and their opinions were included in the final questionnaire.

  Results

  The results showed that moral identity and online interpersonal trust play a mediating role in the relationship between moral perfectionism and online social behavior; Also, the structural model of the research showed a favorable fit according to the index value of GOF = 0.52.

  Conclusion

   Therefore it is recommended that paying attention to ethics discussion, especially moral perfectionism and moral identity in schools and their teachings should be included for the development of desirable online social behavior in student-athletes.

  Keywords: Moral perfectionism, online social behavior, online interpersonal trust, moral identity, top talents olympiad
 • Ali Karimi, Hesamaldin Alidousti Pages 309-320
  Objective

   The present research was conducted to develop a sociological model of institutionalizing public sports among the students of Payam Noor University in Kermanshah Province.

  Methodology

   A purpose-based, applied research method was utilized based on a hybrid strategy and a descriptive-survey implementation method. The statistical population of the research included all the students of Payam Noor University in Kermanshah province (7000 people) who entered the first semester of 2019-2020 which were selected as a statistical sample by stratified random sampling and based on Morgan's table (364 people). The tool used in this research was the researcher-made questionnaire. In this research, the validity of the questionnaires was examined using content validity and based on the opinion of the university scientific experts. The reliability of the questionnaire was calculated with Cronbach's alpha coefficient of 0.84. In order to analyze the findings and compile the model, the smart PLS statistical software, structural equation model, and confirmatory factor analysis method were used.

  Results

   The results showed that the role of the family in institutionalizing public sports with an impact factor of 0.40 and a value of 3.95 t, the role of social media in institutionalizing public sports with an impact factor of 0.77 and a value of 15.640 t, and the role of the university in institutionalizing public sports with an impact factor of 0.32 and a value of 3.94 had a positive and meaningful impact.

  Conclusion

   It was found that the role of social media in institutionalizing public sports is more profound than other indicators, and the university's role in this field was weaker than other indicators.

  Keywords: public sports, social media, educational institutions
 • Hamid Ahmadi, Asma Fekrat, Alimohammad Amirtash Pages 321-343
  Objective

  With the rapid increase and expansion of works and writings that deal with the sociological approach to sports, the scientific analysis of the mutual impact of sports and society has been relatively established, and the titles in the collection of sports in the global community are proof of this. Sports in the sense that it is a social phenomenon can be considered a field of sociology. The current research aims to present a paradigmatic model of sports economy development solutions with a sociological approach based on grounded theory.

  Methodology

  The research method is mixed. The statistical population in the qualitative section includes experts in economics, sports management, and business management, and in the quantitative section, it includes graduates with master's degrees and PhDs in economics, sport management, and business management. In the qualitative part, the solutions were identified through in-depth interviews with snowball sampling, and the interviews were stopped after theoretical saturation. In the quantitative part, after coding, the findings from the interviews were designed in the form of a Likert scale questionnaire, and the validity and reliability of the questionnaire were checked by experts, and 104 questionnaires were distributed among 130 people of the target class and collected. Through the Friedman test, the solutions for the development of the sports economy were ranked.

  Results

  In the qualitative part, after the completion of the interviews, the process of open, central and selective coding in 5 categories of causal conditions such as institutionalism in sports, background factors such as the development of expert staff, intervening factors such as the development of researches and researches, effective strategies such as the entry of clubs into the stock exchange and the resulting consequences such as the expansion of entrepreneurship and job creation were identified. In the quantitative section, the factor of transformation in income generation of clubs was identified as the first rank, and the factor of development of research was recognized as the lowest rank.

  Conclusion

  Based on the paradigm model obtained from this research, sports managers must take advantage of the long-term benefits of sports as a capital good.

  Keywords: Economics, Sports, Sports Economics, Sports Industry