فهرست مطالب

پژوهشنامه معارف اهل بیت
پیاپی 1 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید علی ربانی موسویان* صفحات 13-44
  روایات فراوانی در رابطه با فضیلت و امر بر گریستن بر حضرت امام حسین علیه السلام از جانب رسول خدا و ایمه اهل بیت علیهم السلام از فریقین رسیده است و تاکید فراوان فقهاء عظام نیز همواره بر اقامه عزا بر آنحضرت بوده است. گستره دایره روایات این موضوع و شدت اهمیت و تاکید آن از جانب بزرگان مذهب موجب شد تا با هدف یافتن حکم واقعی بکاء بر امام حسین علیه اسلام با روش توصیفی و تحلیلی ادله این موضوع مورد واکاوی مجدد قرار گیرد. نتایج حاصله نشان داد اصل اعتقاد به مشروعیت گریه و اقامه عزا بر آنحضرت از ضروریات مذهب بوده و انجام آن بر این اساس که به طور عموم مصداق آیه مودت و فریضه تولی است مانند سایر مصادیق واجبات، واجب است و همانگونه که هیچ مصداقی از عناوین واجبات به این سبب که مصداق آن واجب، محدود به آن مورد نیست از دایره وجوب خارج نگشته و مستحب نمیگردد، گریه و اقامه بر امام حسین علیه السلام نیز که از مصادیق واجب تولی و مودت اهل بیت است به عذر محدود نبودن مصداق مودت و ابراز محبت به گریستن بر آنحضرت، از دایره فریضه بودن خارج نمیگردد. این درحالی است که ادله خاص فراوان از جانب معصومین نشان میدهد هیچ مصداقی مانند گریه بر امام حسین علیه السلام برای مودت و تولی (غیر از اصل اعتقاد به امامت و وجوب معرفت ایمه و باور به مفروض الطاعه بودن معصومین) این مقدار مورد تاکید قرار نگرفته و اصرار شارع بر اقامه بکاء بر آنحضرت تا حدیکه آن را از علایم ایمان شمرده عذری را در ترک آن برای مکلف مومن در حد میسور باقی نمیگذارد.
  کلیدواژگان: امام حسین (ع)، گریه بر حسین علیه السلام، حکم گریه کردن، اقامه عزا، افضل اعمال، گریستن اهل بیت، تولی، اشک بر مصیبت، انواع بکاء
 • کیومرث گلستانی* صفحات 45-78

  میل فطری به شناخت حقایق از یک سوی، و اشتیاق نفع طلبی ومصونیت از ضرر و خطر از سوی دیگر،داعیه واشتیاقی برای تفکر و اکتساب دانشها و بینشها می باشد .تحقیقی بودن اصول دین، اصلی است مسلم که سیره کلامی وعملی معصومین (ع) ، شرع و عقل و وجدان آن را تایید می نماید، اصول دین اعتقادات مبنایی است که قبول آن ها باعث داخل شدن در دین می شود و انتقال آن ها در فروع تعبدی، بعنوان روح این فروع، زیست مومنانه را بهمراه خواهدداشت. معصومین درمواردی که به اصول دین برمی گردد .با انواع استدلالهای متفاوت برای طیف های گوناگون جامعه بیان می نمودند. گرچه روش های استدلال متفاوت است و شامل استدلالهای صریح ،کلامی و استدلالهای غیرمستقیم سیره عملی نیزمی باشد. گرچه شناخت اصول دین، باور و اندیشه ای خنثی نیست که در حوزه رفتار و کردار انسان اثری نداشته باشد و در رابطه با دیگر اندیشه ها و تیوری های وی قرار گیرد و از نظام های اجتماعی و سیاسی و ارزش های اخلاقی او گسسته باشد، بلکه اصول دین از یک سو، نظام ارزشی اخلاقی انسان موحد را پدید می آورد و از لحاظی مناسبات حقوقی، اجتماعی و سیاسی را نظم می بخشد .

  کلیدواژگان: دین، تحقیق، اصول، روایات، معصومین
 • کاظم استادی* صفحات 79-106
  آموزه های دینی، شامل بسیاری از جملات «خبری» و «خبری مشرط» هستند که مومنین و یا غیر مومنین را به «نتایج» یا «جزاء هایی» وعده می دهند. از آنجایی که عدم نتیجه عملی صدق این جزاء ها، می تواند در زندگی روزمره فرد فرد مسلمانان و حتی غیرمسلمانان، اثرگذار باشد و موجب تقویت یا سستی بنیان اعتقادات دینی و یا ترویج و تقبیح مذهب شود، لازم است برای رفع این مشکل، این آموزه ها را از هر طریقی که امکان دارد، مورد ارزیابی قرار داد. اگر گزاره های دینی، قابل تجربه باشند، می توان و حتی باید آن ها را تجربه کرد و اگر در آزمون تجربی، نتوانست صادق باشند، به استناد تجربه، صدق آن گزاره را ابطال نمود. بنابراین، تجربه می تواند برخی گزاره های دینی (حداقل به صورت موردی و با پذیرش قواعدی به صورت کلی) را ابطال و یا اثبات نماید؛ و آموزه های دینی را از پلشتی ها و خرافات بزداید. به نظر می رسد این راه جدید (یعنی آزمون تجربی)، جدای از بررسی های نظری احادیث و روایات، ابزار مناسبی برای بررسی عملی صحت و صدق روایات و احادیث باشد.
  کلیدواژگان: حدیث، تجربه، صدق روایت، خرافه، فلسفه حدیث
 • محمدرضا آرام* صفحات 107-122

  این پژوهش آیه ی بلاغ را با توجه به تفاسیر شیعه و سنی، تفسیر کرده و ضمن استناد به احادیث و روایات، ارتباط آن را با ولایت و امامت امیرالمومنین علی علیه السلام بیان کند و نیز در ادامه ضمن بررسی تحلیلی این آیه، به شبهات موجود در مدلول این آیه پرداخته و سپس به بررسی جوانب مختلف دلالت آیه بلاغ و شان نزول آن می پردازد.نویسنده ارتباط این آیه را با آیات قبل و بعد - که درباره اهل کتاب است - در قالب چند پرسش و پاسخ توضیح داده است.این آیه به صراحت نشان میدهد که رسول، جز انجام رسالت و رسانیدن پیام وظیفه دیگری ندارد و کسی که زیر بار رسالت رفته است البته به لوازم آن که همان تبلیغ و رسانیدن امر ولایت است باید قیام کند .کلیدواژه ها: آیه بلاغ، ولایت و امامت امیرالمومنین علی علیه السلام، ابلاغ رسالت، شان نزول، غدیرخم.

  کلیدواژگان: آیه بلاغ، ولایت و امامت امیرالمومنین علی علیه السلام، اباغ رسالت، شان نزول، غدیرخم
 • فاطمه رحمانی سید شکری* صفحات 123-156
  پژوهش حاضر، بیان معنای تاویل عرفانی واژه «خلیفه» در سوره بقره می باشد . نظر به اهمیت بررسی واژگان و اصطلاحات قرآنی، این پژوهش پس از بررسی معنای لغوی این واژه، با تدبر در آیات 30الی39سوره بقره به دریافت مفهوم عرفانی «خلیفه الهی » اقدام نموده و با استفاده از مفاهیم واژگان و عبارات کلیدی موجود در آیات مذکور، به نظر میرسد به معنای عرفانی این لقب درانسان دست یافته است. درهمین راستا، ساختار وجودی «آدم » و رسالتش نیز مفهوم یابی شده است. دراین تحقیق، تاثیر تعلیم حقیقی «الاسماءکلها» در ساختار انسان مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه به دست آمده این است که: تجلی کامل اسماء الهی دروجو دنوع انسان؛ شاید عامل اصلی برای تحقق صفت «خلیفه الهی»در او باشد. وقوع این امر، فرمانبرداری قوای همه عالم را از انسان، در پی خواهد داشت که در قا لب سجده ملایکه برآدم درقرآن از آن تعبیرشده است. عینیت این ویژگی در شخصیت اولیاء الهی (در راس آنها اهل بیت «علیهم السلام») درعالم ملک ،به تدریج خود را آشکار می سازد؛ پس هدف از هبوط آدم به «ارض» (که عالم ماده و تدریج است) نمایش کسب مقام«خلیفت الهی» به شکل تدریجی آن است که در نهایت، سبب رسیدن اولیاء الهی به مقامات عالیه مظاهرک امل اسماء الهی خواهد شد و قرب کامل به «الله » را به دنبال خواهد داشت.آنگاه است که امامت در آنها به منصه ظهور می رسد؛پس وظیفه اصلی «خلیفه الهی» در امر امامت ،خود را نشان میدهد. در حقیقت ایمه علیهم السلام کسانی هستندکه اسما و صفات «رب العالمین» در معنای اتم و اکمل خود، در آنها از قوه به فعل درآمده است. و این معنای تاویل عرفانی علم الاسماءکلها است. در مورد دیگر انسان ها، به تناسب ایمان و عمل آنها، و همچنین به میزان پیروی آنها از اهل بیت «علیهم السلام»-که مصداق حقیقی انسان کامل هستند-خداوند مرتبه ای ازمراتب کمال انسانی و خلیفه الهی بودن را به آنان عطا می فرماید که خود عاملی است برای بهره مندی ازمراتب قرب الهی واولیاء مقرب.
  کلیدواژگان: تاویل عرفانی، خلیفه، ارض، آدم، علم اسماء، سجده، هبوط
 • عباسعلی رستمی ثانی* صفحات 157-168

  خود ارزیابی فرایند شناخت نسبت به خود و طراحی ایجاد وحفظ رفتارهایی است که به یقین  می تواند انسان را به رشد و کمال انسانی برساند  زیرا آسیب وراهکار ها را نسبت به خود از دیگران بهتر می شناسد چون نسبت به خود علم حضوری دارد، خود ارزیابی یک نوع خود کنترلی است که نیاز به هزینه ندارد نه پلیس لازم دارد ونه نصب دور بین، وجود وجدان و باورهای درونی چراغ هدایت اوست هدف این پژوهش خود شناسی و بررسی روش ها  برای رسیدن به سعاد ت وکمال دنیوی واخروی انسان است ، این تحقیق بعد از طرح مباحثی در موردخود ارزیابی ازنگاه اسلام، به کار کرد های آن نیز پر داخته است و آن را بهترین مدل برای تامین سعادت فردی واجتماع بشردانسته است.

  کلیدواژگان: قرآن، روایات، خود ارزیابی، کار کردها، مدل ها
 • حورا سادات قضات* صفحات 169-194

  یکی از مباحث مهم در ادیان الهی-که پیشینه ای به طول تاریخ بشر دارد-مسیله چیستی؛ چگونگی و حقیقت مفهوم «نبوت» است. مسیله نبوت مسیله ای است که با توجه به جایگاه مهم و برجسته آن در ادیان، ذهن هر اندیشمند علاقمند به مباحث الهیات را به خود مشغول ساخته است. الهیات یهودی، الهیات مسیحی و الهیات اسلامی در هر دو مذهب شیعه و اهل سنت، هریک به طرح مباحثی در این امر پرداخته و آثاری نگاشته اند. از رهگذر نیم نگاهی به مفهوم نبوت در الهیات مسیحی که به بهانه مطالعه مقاله «جان پنی» با عنوان «تست پیشگویی نبوت» صورت گرفت و به تبع آن الهیات یهودی و حتی الهیات اسلامی البته با رویکرد کلامی، اینگونه به نظر می رسد که آنچه در این باره و پیرامون مسیله نبوت در خلال تمامی این بیانات و آثار دیده می شود با احترام به ساحت همه پویندگان راه علم و تحقیق دارای خلاها و نواقص بسیاری بوده و روشن کننده ابهامات موضوع نمی باشد و هیچیک به اندازه مکتب عرفا و نگاه عرفانی به این مسیله به حقیقت این مفهوم نزدیک نبوده است.لذا پژوهش حاضر بر آن است تا به منظور فهم و تبیین حقیقت مسیله نبوت، این مسیله را از دیدگاه ژرف و دقیق عرفان شیعی مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور بیش از همه نقطه نظرات عارف واصل حضرت امام خمینی (ره) مد نظر قرار گرفته است. به باور نگارنده دیدگاه عارفانه شیعی ژرف ترین و دقیق ترین دیدگاه مطرح شده در این باره است و تبیین و تفهیم و درک صحیح این مفهوم از دیدگاه عرفان شیعی، به جهت جامعیت و شمولیت آن، مانع از گفت و شنودهای بی حاصل شده و انسان را به حقیقت رهنمون می شود. همچنین این تبیین عرفانی از مسیله نبوت را می توان پاسخگوی بسیاری از سوالات و مباحث مطروحه در این حوزه دانست. لذا بسیاری از مباحث و مسایل، مانند آنچه در مبحث «تست پیشگویی نبوت» طرح و دنبال می شوند در مقابل این دیدگاه بلند و ناب اصولا جلوه ای جز خردی و رنگ باختگی نمی یابند.

  کلیدواژگان: نبوت، ولایت، عرفان شیعی، امام خمینی، الهیات، االهیات مسیحی
|
 • Seyed Ali Rabbani Mousaviyan * Pages 13-44
  There are many narrations regarding the virtue and the command to mourn Imam Hussain (peace be upon him) from the Messenger of Allah and the Imams of the Ahl al-Bayt (peace be upon them) from the two sects and the great jurists have always emphasized mourning for him. The scope of the narrations of this issue and the intensity of its importance and emphasis by religious leaders led to re-examination of the evidence of this issue with the aim of finding the real ruling on Imam Hussain against Islam. The results showed that the principle of believing in the legitimacy of crying and mourning for his Prophet is one of the essentials of religion, not religion, and doing it on the basis that it is generally an example of the verse of mawaddat and the obligation of tawalli, like other examples of obligations, becomes obligatory, and just as there is no example of Titles of obligations due to the fact that the example of that obligation is not limited to that case, it is not outside the scope of obligation and it is not recommended. The love of crying for him does not go out of the scope of duty. This is while many specific evidences from the innocents show that there is no example like crying over Imam Hussain (peace be upon him) for mercy and forgiveness (other than the principle of belief in the Imamate and the necessity of knowledge of the Imams and believing in the assumption of obedience of the innocents). It has not been established and the Shariah's insistence on making a prayer for him does not leave an excuse for the oblige of the believer.
  Keywords: Imam Hussain (as), Crying over Imam Hussain (as), ruling on crying, performing mourning, best deeds, Weeping of Ahl al-Bayt (as), Tears for Suffering, all kinds of crying
 • Kiomars Golestani * Pages 45-78

  The innate desire to know the facts on the one hand, and the desire to seek profit and protection from harm and danger on the other hand, is a request and desire to think and acquire knowledge and insights. The fact that the principles of religion are research is the main thing, it is certain that the verbal and practical life of the innocents (as), Sharia, intellect and conscience confirm it, the principles of religion are the basis of beliefs that accept them leads to entering the religion and transferring them in the branches of worship, as the soul. This branch will include a religious life. In matters related to the principles of religion, infallible Imams used different arguments for different spectrums of society. Although the methods of reasoning are different and include explicit and verbal arguments and indirect practical arguments as well.

  Keywords: Religion, Research, principles, Infallible Imams (as)
 • Kazem Ostadi * Pages 79-106
  Religious teachings include many "news" and "conditional news" sentences that promise "results" or "punishments" to believers or non-believers. Since the lack of practical results of the truth of these punishments can be effective in the daily lives of Muslims and even non-Muslims and cause the strengthening or weakening of the foundations of religious beliefs or the promotion and condemnation of religion, it is necessary to remove these teachings from It was evaluated in every possible way. If religious propositions can be experienced, they can and even should be experienced, and if they are not true in the experimental test, the truth of that proposition can be disproved based on experience. Therefore, experience can prove or disprove some religious propositions (at least on a case-by-case basis and by accepting general rules); And remove religious teachings from myths and superstitions. It seems that this new way (i.e. experimental test), apart from the theoretical investigations of hadiths and hadiths, is a suitable tool for the practical examination of the authenticity of hadiths and hadiths
  Keywords: Hadith, Experience, truthfulness of narration, superstition, philosophy of hadith
 • MohammadReza Aram * Pages 107-122

  This research interprets the verse Balāgh according to the Shia and Sunni interpretations and while referring to hadiths and narrations, it explains its connection with the guardianship, vilāyah and imamate of Amir al-Mu'minin Ali (peace be upon him) and also, while analyzing this verse, it deals with the existing doubts in the meaning of this verse and then examines various aspects of the meaning of the verse Balāgh and the cause of its revelation. The author has explained the connection of this verse with the preceding and following verses - which are about people of the book - in the form of several questions and answers.This verse clearly shows that the Messenger has no other duty than to carry out the mission and deliver the message, and the one who has gone under the burden of the mission, of course, must rise to its requirements, which is the propagation and delivery of the matter of the vilāyah.Keywords: Verse Balāgh, the Guardianship and Imamate of Amir al-Mu'minin Ali (peace be upon him), Convey of the message, the Cause of revelation, Ghadīr Khum.

  Keywords: The Verse Balāgh, the Guardianship, Imamate of Amir al-Mu'minin Ali (peace be upon him), Convey of the Message, the Cause of Revelation, Ghadīr Khum
 • Fatemeh Rahmani * Pages 123-156
  This research is a paraphrased explanation of the word "Caliph" (Khalifeh) in Sura Baqarah. Keeping in mind the importance of investigation in Qurʾanic words and phrases, the author has come to perceive the true meaning of "Divine Caliph" after studying lexical meaning of the word through prudence and thinking over verses 30-39 of Sura Baqarah in the Qurʾan. It is done by using true meaning of existing keywords and phrases in the above mentioned verses and it looks like that she has reached the true meaning of this title in human being. To this end, existential structure of Ādam and his mission has also been purported. In this study the effect of real teaching of Asmāʾullāh in humans’ structure has been studied. The result is perfect manifestation of Allah's names (attributes) in human being. The main factor in proving the attribute of "Divine Caliph" to be true is the perfect manifestation of Allah's attributes in human being accordance of which will be followed by the obedience of all the world forces to human being. That is shown in the form of angels bowing to Ādam as stated in Qurʾan. In fact, Imams (as) are whom that names and attributes of "Lord of all the world" (Rabb al-ʿĀlamīn) have been put in practice in them in full sense and this is the conceptual meaning of "Then He gave Ādam knowledge of the nature and reality of all things and everything."
  Keywords: caliph, World (Earth), Ādam, the Knowledge of Allah's Name, Bowing Down. Descent
 • Abbas Ali Rostamisani * Pages 157-168

  Self-evaluation is the process of self-awareness and the design of creating and maintaining behaviors which can certainly lead a person to human growth and perfection because he knows the harm and solutions to himself better than others because he has a knowledge of himself, self-evaluation is a type of self-control that does not require money, it does not require the police. Without installing binoculars, the existence of his conscience and inner beliefs is his guiding light. The purpose of this research is self-knowledge and the investigation of methods to achieve the happiness of worldly and otherworldly human development. After discussing the self-evaluation from the point of view of Islam, this research has also focused on its functions and considered it the best sample for securing individual happiness and human society.

  Keywords: Qur'an, narrations, Self-Evaluation, functions, Samples
 • Hoora Sadat Qozat * Pages 169-194

  One of the important topics in divine religions is the truth of the concept of "prophecy". The problem of prophecy is a problem that, due to its prominent position in religions, has occupied the mind of every thinker interested in theological topics. Jewish, Christian and Muslim thinkers have discussed and written works on this issue. Considering the concept of prophecy in Christian theology, Jewish theology and even Islamic theology, of course, with a theological approach, it seems that what is seen in this regard and around the issue of prophecy in all these statements and works has many gaps and shortcomings and it is not clear, and none has been as close to the truth of this concept as the school of Shiite mysticism. Therefore, the current research is aimed at explaining the truth of the problem of prophecy, to examine it from the deep perspective of Shiite mysticism. For this purpose, most of all the points of view of Imam Khomeini (as) have been taken into consideration. According to the author's belief, correct explanation and understanding of this concept from the point of view of Shiite mysticism, due to its comprehensiveness and inclusiveness, prevents fruitless conversations and leads people to the truth. Also, this mystical explanation of the problem of prophecy can be seen as the answer to many questions and issues raised in this field. Therefore, many topics and issues, such as those discussed and followed in the topic of "prophecy prediction test", in contrast to this lofty and pure view, in principle, do not show anything other than smallness and defeatism.

  Keywords: prophecy, guardianship, Shiite mysticism, Imam Khomeini, theology, Christian theology