فهرست مطالب

اندیشه نوین دینی - پیاپی 71 (زمستان 1401)
 • پیاپی 71 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد حسین ‎زاده‎ یزدی* صفحات 7-28

  درتفکر مغرب زمین، از مهم ترین ادله اثبات وجود خداوند متعال، استدلال از راه امکان و وجوب است. واکاوی روند تقریرهای گوناگون آن، ویژگی های هر یک از آن تقریرها و تمایزهای آنها و نیز ارزیابی اعتبارمعرفت شناختی شان و دستیابی به معیار یا راه حلی برای ارزیابی، انگیزه کاوش کنونی است. پیامد این پژوهش این است مجموع تقریرها به دو شیوه یا با دو رویکرد عرضه شده اند: 1. تقریرهایی از راه علیت یا تبیین علی؛ 2. تقریرهایی از راه توصیف و توضیح یا تبیین غیرعلی. از سویی با بررسی تقریر آکویناس و لاک که از نمونه های شاخص تبیین علی اند، بدین نتیجه رهنمون می شویم که آن تقریرها یا استدلال از راه حدوث اند یا  استدلال از راه تبیین غیرعلی و نه استدلال از راه امکان و وجوب و نه استدلال بر اساس تبیین علی. ازاین رو، اعتبار معرفت شناختی آنها زیر سوال است. از سویی دیگر، استدلال لایب نیتس و دیگر تقریرهای از راه تبیین غیرعلی، دچار معضل اعتبار معرفت شناختی اند و دستیابی به معرفت یقینی، حتی بنابر فرض درستی، میسور نیست.

  کلیدواژگان: برهان امکان، تبیین علی، اصل دلیل کافی، استدلال از راه علیت، اعتبار معرفت شناختی، استدلال از راه حدوث، تبیین غیرعلی
 • مهدی قلی پور، محمد سعیدی مهر* صفحات 29-44

  یکی از مسایل مهم و چالشی در باب صفات الهی، مسیله رابطه وجودی ذات و صفات الهی و کیفیت اتصاف ذات به صفات کمال است. خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب تجریدالاعتقاد از نظریه «عینیت ذات و صفات کمالی خداوند» دفاع کرده و آن را بر ویژگی واجب الوجود بودن خدا استوار ساخته است. اینک این پرسش مطرح است که چگونه می توان فقط با اتکا بر وجوب وجود، نظریه عینیت صفات و ذات الهی را مدلل کرد. فرضیه مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی، آن است که خواجه، مفهوم «وجوب وجود» را عنوانی شامل برای برخی از مبانی وجودشناختی و الهیاتی خود قرار داده تا نظریه عینیت را مدلل کند. عمده مبانی وجودشناختی او در این مبحث، عبارت است از اشتراک مفهوم، اصالت و تشکیک وجود. همچنین بهره گیری او از برخی اصول الهیاتی مانند «عینیت وجوب ذاتی با وجود حق تعالی» «وحدت واجب بالذات» «بساطت حقیقت واجب بالذات» و «استغنای واجب بالذات» که برای استدلال کامل تر نظریه عینیت، مدد می رساند.

  کلیدواژگان: واجب الوجود، توحید صفاتی، عینیت، زیادت، خواجه نصیر طوسی
 • محمدجواد اصغری*، فاطمه سادات فقیهی صفحات 45-64

  برهان آگاهی یکی از ادله معاصر بر وجود خداوند است. این برهان با تکیه بر اینکه پیدایش آگاهی در جهان نیازمند تبیین است و تبیین علمی برای آن کافی نیست، به تبیین خداباورانه نسبت به این پدیده می پردازد. برهان مزبور در دوران معاصر توسط سه فیلسوف خداباور به نامهای ریچارد سویینبرن، رابرت آدامز و جی پی مورلند در دفاع از خداباوری تقریر شده است. این مقاله درصدد است ابتدا با ارایه مفهوم شناسی دقیقی از آگاهی و انواع آن، تقریرهای مختلف فلاسفه مزبور از برهان آگاهی بر وجود خدا را با روش تحلیلی-انتقادی بررسی نماید. بر این اساس مسیله مورد بحث در این پژوهش، تحلیل ماهیت برهان آگاهی بر وجود خداوند است که با بررسی دیدگاه سه فیلسوف معاصر صورت می گیرد. تبیین و دفاع از یک برهان جدید در میان براهین سنتی بر وجود خداوند و اثبات عدم امکان تبیین آگاهی بر مبنای دیدگاه های مادی گرایانه از یافته ها و نتایج تحقیق حاضر است.

  کلیدواژگان: برهان آگاهی، وجود خدا، ریچارد سوئینبرن، رابرت آدامز، مورلند، جان لاک
 • فریده محمدزمانی* صفحات 65-85

  گراهام اپی فیلسوف معاصر استرالیایی، خداناباور طبیعت گراست که هرگونه علت ماوراء الطبیعی را انکار می کند . مسیله تحقیق این است که؛ مبانی اپی در جایگزینی طبیعت گرایی به جای خداباوری چیست؟ یافته های تحقیق که با روش تحلیلی برهانی به دست آمده، نشان می دهد؛ مبانی معرفت شناختی، روش شناختی و هستی شناختی اپی که بر اساس آن طبیعت گرایی را باورپذیرتر از خداباوری می داند  واقع بینانه نیستند و دارای چالش ها و لغزش های اساسی است. در معرفت شناختی؛ نگرش وی از برهان موفق با چالش های عدیده ای روبه روست؛ در روش شناسی، استنادش بر اصل سادگی است اما وی با ادعای سادگی طبیعت گرایی در برابر خداباوری، پاسخ درخوری در برابر سوالات زیادی که مطرح می شود فراهم نمی آورد و معضلات فلسفی کلامی در باب آن را برطرف نمی سازد. در هستی شناختی نیز طبیعت گرایی جایگزین برتری برای خدا نیست و احتمال جایگزینی طبیعت گرایی به جای خداباوری بسیار ضعیف است؛ هم چنین اپی تبیین درستی از علیت ندارد و علیت را با اصل موجبیت خلط کرده است.

  کلیدواژگان: گراهام اپی، مبانی، برتری، طبیعت گرایی، خداباوری
 • زهرا کلهر*، محمدباقر عباسی صفحات 87-102

  زیبایی نزد ابن سینا همان وجود و کمال محض و علم از اوصاف و کمالات وجودی است. ذات باری با ادراک ذات زیبای خویش، مسرور به ذات و این عشق و ابتهاج، علت ماسوا می شود. نویسندگان این پژوهش با روش توصیفی انتقادی و با رویکرد تحلیل زبانی و هرمنوتیک اصولیون شیعی، به دنبال یافتن پاسخی برای این مسیله اند که در إلاهیات سینوی دو صفت از اوصاف الهی یعنی علم و زیبایی چه نسبتی با یکدیگر و با ذات دارند و از سوی دیگر نسبت این دو چه تاثیری در خوانش ما از إلاهیات سینوی دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که ظاهر عبارات ابن سینا در تبیین کیفیت ارتباط اوصاف با ذات به ویژه در دو صفت مورد نظر یعنی علم واجب به زیبایی اش دارای تناقض است که جز از طریق قایل شدن به مراتب در ساحت واجب، قابل رفع و رجوع نیست. اما همین قایل شدن به مراتب، إلاهیات سینوی را به هستی شناسی عرفانی نزدیک می کند.

  کلیدواژگان: ابن سینا، علم واجب، زیبایی واجب، وحدت، إلاهیات سینوی، هستی شناسی عرفانی
 • عبدالرضا سلامی زواره*، حسن سعیدی صفحات 103-120

  بی تردید قرآن کریم، به عنوان معجزه مهم و جاوید پیامبر اکرم، همانند هر معجزه ای، شرایط خاصی دارد که از جمله آن ها «تحدی» یا مبارزه طلبی در هر زمینه ای به ویژه محاسبات ریاضی است. این مسیله در این نوشتار با روش تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای بررسی می شود که در آن علاوه بر بیان شرایط معجزه (به ویژه تحدی)، به تبیین دیدگاه های مختلف در رابطه با علت ناتوانی انسان از آوردن سوره یا کتابی همانند قرآن (به عنوان تحدی) می پردازد. مطابق یافته های تحقیق، محاسبات ریاضی در خصوص تعداد جملات (فصیح و بلیغ) احتمالی (حاصل از لغات عربی) نشان می دهد که علاوه بر دو نظریه «صرفه» (ناتوان شدن انسان توسط خداوند) و دیدگاه مقابل آن (امتناع ذاتی و ناتوان بودن انسان)، دیدگاهی دقیق تر است که معتقد به امتناع وقوعی باشد که علت ناتوانایی بشر از آوردن مثل قرآن، درواقع نبودن متنی در حد و اندازه آن است، نه عدم توانایی او و تحدی قرآن کاشف از نبود چنین متنی است.

  کلیدواژگان: قرآن، تحدی، معجزه، امتناع ذاتی، امتناع وقوعی
 • محمدجعفر جامه بزرگی* صفحات 121-137

  مسیله حرکت در دو نظام فکری فلسفه و کلام اسلامی دو راه متفاوت را پیموده است. یک مسیله مهم در این میان، یافتن آن دسته از مبانی معرفتی، روشی و هستی شناسانه ای است که به شکل گیری رویکرد خاص متکلمان به طبیعت و حرکت منجر شده است. مسیله مقاله این است که رویکرد متکلمان اسلامی به پرسش از طبیعت و حرکت چیست و مبتنی بر چه اصول و روشی است؟ طبق یافته های مقاله از نظر آنان شناخت طبیعت همانا شناخت فعل الله و غایت آن معرفه الله است. بنابراین طبیعت شناسی، شناختی بالاصاله نیست بلکه شناختی آلی و نردبانی برای شناخت حق تعالی و تنزیه او از ماسوی است. معرفت شناسی سلبی متکلمان، زمینه اصلی باور به جسمانی بودن ماسوی الله و باور به جوهر فرد است. همچنین حرکت، امری واحد، متصل و تدریجی به معنای فلسفی آن نیست، بلکه برپایه نظریه جوهر فرد، اکوان اربعه و خلا، حرکت امری گسسته و منحصر در حرکت انتقالی است. این مقاله به روش تحلیلی به مسیله پرداخته است.

  کلیدواژگان: اکوان اربعه، جوهر فرد، حرکت، خلا، زمان، طبیعت
 • عبدالقاسم کریمی* صفحات 139-158

  علامه جعفری و فرانکل برای عینیت بخشی معنای زندگی، ساز و کارهای عملی خاصی را بر اساس اصول و مبانی مکتب فکری خود پیشنهاد می دهند. مسیله تحقیق دراین پژوهش بنیادی که به روش تحقیق کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی-توصیفی است، بررسی راهکارهای عملی علامه جعفری به عنوان یک فیلسوف معناگرای اسلامی و فرانکل به عنوان یک روان شناس مبدع سبک معنا درمانی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد، علامه جعفری بر اساس مبانی و روش های دینی، عقلانی و وجدانی با طرح مراحل و اصول سه گانه تصعید روح، اصول تعالی بخش و اصول سلبی، محقق کردن حیات معقول را برای معنا بخشی به زندگی ترسیم می کند و فرانکل بر مبنای اصول و روش های تجربی و روانشناختی، سه رویکرد ارزش های تجربی، ارزش های خلاقانه و ارزش های نگرشی را برای تحقق معنابخشی از طریق عشق، وجدان، حقیقت روح، خودآگاهی، مسیولیت پذیری و انتخاب گری را پیشنهاد می دهد.

  کلیدواژگان: عینیت بخشی، جعفری، فرانکل، رویکردها، اصول
 • مهدی دانائی فرد، حسین حجت خواه* صفحات 159-176

  از آثار مهم شناخت حقیقت نفس، باور و توجیه چگونگی زندگی پس از مرگ است. براین اساس، مسیله اصلی این تحقیق، بررسی مقایسه ای تبیین این چگونگی در دیدگاه پویشی و برخی دیدگاه های مشابه در سنت کلام اسلامی است. برخی از معتزلیان و نیز سیدمرتضی با اعتقاد به یگانه انگاری نفس، آن را همین شخص ظاهری و هیکل مشهود می دانند که روح در منافذ آن حلول کرده است و برخی همچون شیخ مفید و وایتهد، با اعتقاد به دوگانه انگاری نفس و بدن، نفس را جوهری غیر از بدن و متعلق به آن دانسته اند؛ هرچند وایتهد این جوهر را مادی و شیخ مفید آن را روح مجرد و غیرمادی می داند. پژوهش حاضر، با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و مهم ترین یافته آن، ارتباط تبیین صحیح و بدون ابهام بقای نفس پس از مرگ، با تمایز ساختاری میان نفس و بدن است که دیدگاه پویشی و نیز برخی دیدگاه های یگانه انگاری نفس در سنت اسلامی، در این مسیله با چالش مواجه هستند.

  کلیدواژگان: حقیقت نفس، بقای نفس، انسان شناسی، مدرسه بغداد، الهیات پویشی
 • محمدصادق احمدی، ان شاءالله رحمتی*، بابک عباسی صفحات 177-196

  پیشرفت های علمی از طرفی چالش های جدید و انتقادهای فراوانی به برهان نظم وارد کرده است و از سوی دیگر به نقطه عطفی در ارایه خوانش های جدید و تقریرهای نوین برهان نظم تبدیل شده است. ریچارد داوکینز به این جزم رسید که یافته های علمی همواره راه را برای تبیین طبیعت گرایانه نظم گشوده است. از آن سو آنتونی فلو نیز به این باور رسید که پیشرفت های جدید علمی موجب تقویت نتیجه برهان نظم شده است. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر اصل«طرحمندی طبیعت» استدلال فلو و داوکینز را با رویکرد کلامی مورد ارزیابی قرار داده است. مساله اصلی پژوهش این است که بهترین تبیین، برای نظم وارگی هستی، «فرگشت» و «انتخاب طبیعی» است یا «طراح هوشمند»؟. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که تبیین منشاء نظم بر مدار فرگشت با چالش های علمی و الهیاتی فراوانی روبروست و استدلال تجمیعی فلو به یک استنتاج مبتنی بر احتمالات منجر خواهد شد به نحوی که عقلایی و قابل اعتنا است، اگرچه یک برهان عقلی و قیاسی نیست. و نیز این پژوهش نشان می دهد می توان بدون استفاده از اصول و مفاهیم غامض فلسفی، از علوم تجربی، رهیافتی به الهیات داشت.

  کلیدواژگان: برهان نظم، فرگشت، طراحی هوشمند، انتخاب طبیعی، طرحمندی طبیعت
|
 • Mohammad Hosseinzadeh Yazdi* Pages 7-28

  In Western thinking, one of the most important proofs of God's existence is reasoning through possibility and necessity. Analyzing the process of its various expressions, the characteristics of each of those expressions and their distinctions, as well as evaluating their cognitive validity and achieving a criterion or a solution for evaluation, is the motivation of the current research. The result of this research is that all expressions have been presented in two ways or with two approaches: 1. Expressions through causality or causal explanation; 2. Expressions through description and explanation or non-causal explanations. On the other hand, by examining Aquinas's and Locke's expositions, which are examples of causal explanations, we are led to the conclusion that those expositions are either reasoning through occurrence or reasoning through non-causal explanation, not reasoning through possibility and necessity, nor reasoning based on causal explanation. Therefore, their epistemological validity is under question. On the other hand, Leibniz's argument and other explanations through non-causal explanation fail to carry epistemological validity, and it is not possible to achieve certain knowledge, even based on the correct assumption.

  Keywords: Argument of Possibility, Causal Explanation, Principle of Sufficient Reason, Reasoning through Causality, Epistemological Validity, Reasoning through Occurrence, Non-Causal Explanation
 • Mehdi Qolipour, Mohammad Saeedimehr* Pages 29-44

  One of the important and challenging issues regarding Divine attributes is the that of the existential relationship between Divine Essence and Attributes and the how of Essence`s being qualified with the Attributes of perfection. Khawjah Nasir al-Din Tusi defended the theory of "the identity of God's Essence and Perfect Attributes" in his book Tajrid al-i`tiqad and based it on God's state of being essentially necessary in existence. Now the question is raised that: how can the theory of the identity of Divine Attributes and Perfectional Essence be proved on the basis of the necessity of existence? The hypothesis of this article, using the descriptive-analytical method, is that Khawjah put the concept of "necessity of existence" as an inclusive title for some of his ontological and theological foundations to explain the theory of identity. His main ontological foundations in this topic are the unity of the concept, originality, and gradational state of existence. Also, his use of some theological principles such as "the identity of the Essential necessity with the Existence of  the Supreme Right", "the unity of the Necessary by the Essence", "the simplicity of the Essence of the Necessary by the Essence" and "the reachness of the Necessary by the Essence " which help to argue more fully the theory of identity.

  Keywords: Wajib al-Wujud, Monotheism of Attributes, Identity, Additionality, Khawjah Nasir Tusi
 • MohammadJavad Asghari*, Fatemeh Sadat Faqihi Pages 45-64

  The proof of awareness is one of the contemporary proofs of the existence of God. This argument relies on the fact that the emergence of consciousness in the world needs an explanation and scientific explanation is not enough for it. It deals with the theistic explanation of this phenomenon. This argument has been presented in modern times by three theistic philosophers named Richard Swinburne, Robert Adams and JP Moreland in defense of theism. This article tries to provide a detailed conceptualization of consciousness and its types, and, then, examines the various interpretations of the above-mentioned philosophers about the proof of the consciousness of God's existence with an analytical-critical method. The problem discussed in this research, therefore, is the analysis of the what of the proof of the knowledge of the existence of God, which is done by examining the viewpoints of the three contemporary philosophers. The explanation and defense of a new argument among the traditional arguments on the existence of God and the proof of the impossibility of explaining the consciousness based on materialistic views are the findings and results of the present research.

  Keywords: Proof of Consciousness, Existence of God, Richard Swinburne, Robert Adams, Moreland, John Locke
 • Farida Mohammad Zamani* Pages 65-85

  Graham Oppy, a contemporary Australian philosopher, is a naturalistic atheist who denies any supernatural causes. The problem of research is that; What are Oppy's principles in replacing naturalism instead of theism? The findings of the research, which were obtained with the analytical method of evidence, show that Oppy's epistemological, methodological and ontological foundations, based on which he considers naturalism more believable than theism, are not realistic and have fundamental challenges and slippages. In epistemology, his view of a successful argument faces many challenges; in methodology, he relies on the principle of simplicity, but by claiming the simplicity of naturalism against theism, he does not provide adequate answers to the many questions that are raised and does not resolve the theological philosophical problems about it. Ontologically, naturalism is not a substitute for God's supremacy, and the possibility of replacing naturalism with theism is very weak. Also, Oppy does not have a correct explanation of causality and has confused causality with the principle of determinism.

  Keywords: Graham Oppy, Basics, Superiority, Naturalism, Theism
 • Zahra Kalhor*, MohammadBagher Abbasi Pages 87-102

  According to Ibn Sina, beauty is pure existence and perfection, and knowledge is one of the existential attributes and perfections. With the realization of Its Beautiful Nature, the Essence of God becomes Happy through the Essence and this Love and Enjoyment becomes the cause for creatures. The authors of this research, using the descriptive-critical method and with the approach of linguistic analysis and hermeneutics of the Shiite scholars of usul, seek to find an answer to the problem that in the Avicenna`s theology, what may be taken as the relationship between the two Divine Attributes, Knowledge and Beauty from one side and between the two Attributes and Divine Essence from othe side? And again, What effect does the relationship of these two have on our view to Avicenna theology? The findings of the research show that the appearance of Ibn Sina's expressions in explaining the quality of the relationship between Attributes and Essence, especially in the case of the two mentioned Attributes, i.e. Divine Knowledge to the Beauty is of such a contradiction that, except by viewing degrees in the Divine Essence, may not be resolved. While, such a view would bring Avicenna theology closer to mystical ontology.

  Keywords: Ibn Sina, obligatory science, obligatory beauty, unity, Sinavi theology, mystical ontology
 • AbdulReza Salami Zavareh*, Hasan Saeedi Pages 103-120

  Undoubtedly, the Holy Qur'an, as an important and eternal miracle of the Holy Prophet, like any miracle, has special conditions, one of which is tahaddi, challenge, in any field, especially mathematical calculations. In this article, this issue is analyzed with an analytical method and by referring to library sources, in which, in addition to stating the conditions of the miracle (especially tahaddi), various views regarding the reason for the human inability to bring a surah or a book like the Qur'an are explained. According to the findings of the research, mathematical calculations regarding the number of probable sentences (fasih & baligh, eloquent and fluuent) (from Arabic words) show that in addition to the two theories of "sarfeh" (disability of man by God) and the opposite view (human natural disability), is a more accurate point of view that believes in the field. it, therefore, can be said that the reason for human inability to bring the example of the Qur'an is actually the lack of a text of its size, not his own lack of ability and, in fact, the challenge of the Qur'an is the discovery of the lack of such text.

  Keywords: Quran, Challenge, Miracle, Natural Disability, Accidental Disability
 • MohammadJafar Jamebozorgi* Pages 121-137

  The issue of movement in the two systems of thought including Islamic philosophy and Islamic theology has followed two different paths. An important issue in this is to find those epistemological, methodological and ontological foundations that have led to the formation of the theologians' special approach to nature and movement. The problem of the article is: what is the approach of Islamic theologians to the question of nature and movement and what principles and what methods is it based on and studied with? According to the findings of the article, from their point of view, knowing nature means knowing God's actions and it leads to knowing God. Therefore, natural science is not an essentially sought knowledge, but an organic knowledge and a ladder to know the Supreme Being and His distinction from others. The negative epistemology of theologians is the main reason for believing in the corporeality of contingent world and believing in the individual substance, jawhar. Also, movement is not a single, connected, and gradual thing in its philosophical sense, but based on the theory of individual substance, four beings, akwan, and vaccum, khala`, movement is a discrete and a unique thing in transitional movement. This article deals with the problem in an analytical way.

  Keywords: the Four Beings, Individual Substance, Movement, Vaccum, Time, Nature
 • Abdul Qasim Karimi* Pages 139-158

  In order to objectify the meaning of life, Allameh Jaafari and Frankel suggest certain practical mechanisms based on the principles and foundations of their school of thought. The research problem in this fundamental research, which is a library research method and with an analytical-descriptive approach, is to examine the practical working procedures of Allameh Jafari as an Islamic semanticist philosopher and Frankel as a psychologist who created the style of semantic therapy. The findings of the research show that Allameh Jaafari, based on religious, rational and conscientious principles and methods, by planning the three stages and principles of exalting the soul, transcendence-giving principles and negative principles, explains the ways for the realization of reasonable life to give meaning to life. Relying on experimental and psychological principles and methods, Frankel proposes three approaches: empirical values, creative values and attitudinal values to realize meaningfulness through love, conscience, truth of the soul, self-awareness, responsibility and choice-based state.

  Keywords: Objectification, Jaafari, Frankel, Approaches, Principles
 • Mehdi Danaeifard, Hossein Hojjatkhah* Pages 159-176

  One of the important effects of knowing the essence of the self is believing in the hereafter life and justifying how to live after death. Therefore, the main problem of this research is a comparative study of the explanation of this method in the process view and some similar views in the tradition of Islamic theology. Some of the Mu'tazilites as well as Seyyed Mortaza, believing in the monotheism of the soul, consider it to be the same external person and visible body in which the soul has dissolved, and some, such as Sheikh Mofid and Whitehead, believing in the dualism of the soul and the body, consider the soul to be an essence other than body belonging to it. However, Whitehead considers this essence to be material, and sheikh views it as an immaterial being. The current research has been carried out with a descriptive and analytical method. The most important finding of the study is the connection between the correct and unambiguous explanation of the survival of the soul after death, with the structural distinction between the soul and the body. The process perspective as well as some views of the monotheism of the soul in the Islamic tradition face a challenge.

  Keywords: Essence of the Soul, Survival of the Soul, Anthropology, School of Baghdad, Prpcess Theology
 • MohammadSadiq Ahmadi, Enshaallah Rahmati*, Babak Abbasi Pages 177-196

  On the one hand, scientific advances have brought new challenges and many criticisms to the design argument, and on the other hand, it has become a turning point in presenting new readings and interpretations of the argument. Richard Dawkins came to the view that scientific findings have always opened the way for a naturalistic explanation of natural order. On the other hand, Anthony Flew also came to the belief that new scientific developments have strengthened the result of the design argument. Using a descriptive-analytical method and relying on the principle of "designed state of nature", The present article has evaluated Flew and Dawkins' arguments. The main problem of the research is that the best explanation for the orderliness of existence is "evolution" and "natural selection" or "intelligent designer"? The result of the research indicates that the explanation of the origin of order on the course of evolution faces many scientific and theological challenges, and Flew's collective reasoning will lead to a conclusion based on probabilities in a way that is rational and worthy of consideration, although a rational argument, though not being in logical deductive form. And also this research shows that it is possible to have an approach to theology from empirical sciences without using ambiguous philosophical principles and concepts.

  Keywords: Design Argument, Evolution, Smart Design, Natural Selection, Designed State of Nature