فهرست مطالب

علوم و صنایع غذایی ایران - سال نوزدهم شماره 10 (پیاپی 131، دی 1401)
 • سال نوزدهم شماره 10 (پیاپی 131، دی 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/30
 • تعداد عناوین: 30
|
 • داود داودی، نادر حبیبی*، امیر دارائی گرمه خانی، عبدالرحمان رحیمی صفحات 1-16

  انگور یکی از مهم ترین میوه های جهان است و علی رغم نافرازگرا بودن به سرعت دچار افت کیفیت می شود. هدف اصلی تکنولوژی پس از برداشت کاهش خسارات در دوره پس از برداشت است. روش های مختلفی برای افزایش ماندگاری میوه ها و سبزیجات پیشنهاد شده که عمدتا شامل استفاده از نگه دارنده های شیمیایی است که دارای مشکلات و محدودیت‏هایی می باشند. امروزه تمایل به استفاده از ترکیبات طبیعی نظیر پوشش های خوراکی فعال جهت نگهداری میوه ها زیاد شده است. این مطالعه جهت بررسی تاثیر پوشش خوراکی مالتودکسترین حاوی غلظت های مختلف کیتوزان و عصاره برگ زیتون بر ماندگاری و خصوصیات کیفی (شامل میزان مواد جامد محلول، pH آب میوه، اسیدیته، شاخص طعمی، ترکیبات فنولی کل، ویتامین ث و خواص ارگانولپتیکی) میوه انگور سیاه رقم رشه طی 90 روز انبارداری انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از پوشش مالتودکسترین حاوی کیتوزان و عصاره برگ زیتون موجب کاهش اتلاف وزن، جلوگیری از تجزیه ترکیبات فنولی و ویتامین ث نمونه ها طی دوران انبارداری شد. افزایش زمان انبارداری منجر به کاهش میزان اسیدهای آلی و افزایش pH نمونه ها شد در حالی که افزایش غلظت کیتوزان و عصاره برگ زیتون باعث حفظ بیشتر اسیدهای آلی و کاهش pH نمونه های انگور شد. میزان مواد جامد محلول کل نمونه های انگور با افزایش زمان انبارداری افزایش یافت. نتایج نشان داد که استفاده از پوشش مالتودکسترین حاوی کیتوزان و عصاره برگ زیتون موجب حفظ کیفیت و کاهش تخریب خواص حسی میوه انگور طی انبارداری شد. بهترین شرایط برای نگهداری میوه انگور شامل استفاده از پوشش مالتودکسترین حاوی 2% کیتوزان و 75/0% عصاره برگ زیتون می باشد که با اعمال این شرایط زمان انبارداری چیزی حدود دو ماه (30/57 روز) می باشد و در این دوره، میوه انگور حداقل میزان افت وزن را داشته ولی میزان ویتامین ث و پذیرش کلی محصول حداکثر می باشد که مطلوبیت این شرایط بهینه 703/0 می باشد.

  کلیدواژگان: انگور سیاه، مالتودکسترین، افت وزن، کیتوزان، عصاره برگ زیتون
 • بهاره صدر، آیناز علیزاده*، مهناز طبیبی آذر، حامد همیشه کار، لیلا روفه گری نژاد صفحات 17-29

  ویتامین D3 یک ویتامین محلول در چربی و از مهم ترین ویتامین های موردنیاز بدن می باشد. غنی سازی مواد غذایی و خصوصا آب میوه ها با این ویتامین به دلیل مشکلات پراکندگی و حساسیت به اکسیداسیون و نور نیازمند ریزپوشانی هست تا به اشکال محلول در آب تبدیل شده و از اکسیداسیون و نور محافظت گردد. بنابراین، در تحقیق حاضر اثر استفاده از هیدرولیزات زیین و اثر فرکانس التراسونیک (40 کیلوهرتز) روی ساختار نانوکمپلکس حامل ویتامین D3 و پایداری آن به مدت 30 روز در آب پرتقال انجام گرفت. راندمان کپسولاسیون و بارگیری و همچنین اندازه نانوذرات تهیه شده اندازه گیری گردید و در طی روزهای 1، 15 و 30 آزمایش های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی روی آب میوه انجام گرفت. کارایی انکپسولاسیون و بارگیری برای نانوذرات حامل ویتامین D3 در اثر پیش تیمار التراسونیک به ترتیب در حدود 2/12 (70 در برابر 4/62) و 73/14 درصد (69/10 در برابر 32/9) افزایش نشان داد. اندازه ذرات و پتانسیل زتا برای تیمارهای مختلف در محدوده 59/49-49/58 نانومتر و 5/24-62/36- به دست آمد و استفاده از نانوکمپلکس منجر به کاهش اندازه ذرات و پتانسیل زتا نسبت به ویتامین D3 آزاد در آب پرتقال گردید. با توجه به نتایج فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی به دست آمده برای آب پرتقال غنی شده، نانوکمپلکس هیدرولیزات زیین پتانسیل استفاده به عنوان یک حامل مناسب و ارزشمند جهت غنی سازی آب میوه ها با مواد زیست فعال و خصوصا ویتامین  D3را دارا می باشد و می تواند بدون داشتن اثرات مخرب در سامانه های مایع نظیر آب میوه ها مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: هیدرولیزات زئین، ویتامین D3، نانوکمپلکس، آب پرتقال.، فراصوت
 • مسعود یقبانی* صفحات 31-44

  در این پژوهش تاثیر جایگزینی شکر با شیرین کننده استویا بر خصوصیات فیزیکوشیمایی نان قندی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور در فرمولاسیون این فرآورده، استویا در سه سطح صفر درصد، 50 درصد و100 درصد با شکر جایگزین شد. پس از پخت، خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ارزیابی حسی و خصوصیات رنگی توسط روش های متداول مورد اندازه‏ گیری قرار گرفتند. نتایج آزمون شیمیایی نشان داد بین درصد چربی، پروتیین و خاکستر تفاوت معنی داری بین تیمارها وجود نداشت، اما درصد رطوبت رابطه مستقیم و میزان قندکل رابطه معکوسی با افزایش درصد استویا در فرمولاسیون داشت. نتایج آزمون‏های فیزیکی تفاوت معنی‏داری بین حجم مخصوص سه نمونه مختلف نان قندی نشان داد به‏ طوریکه نمونه نان قندی حاوی 50 درصد استویا بیشترین حجم مخصوص را داشت(085/2 سانتی‏متر مکعب بر گرم). فعالیت آبی (aw) با افزایش درصد جایگزینی استویا، از 71/0 در نمونه شاهد  به 81/0 در نمونه حاوی 100 درصد استویا افزایش پیدا کرد. نتایج خصوصیات بافتی نشان داد استویا موجب کاهش حدود 70 درصدی در سفتی بافت در روزهای اول و پنجم نگهداری نان قندی شد. در مورد پارامترهای رنگ سنجی، افزودن استویا موجب افزایش شدت روشنایی و زردی (L* و b*) و کاهش شدت قرمزی (*a) شد. نتایج ارزیابی حسی حاکی از مقبولیت بیشتر فرمولاسیون حاوی 50 درصد استویا در بین داوران بود به‏طوریکه با کسب بیشترین میانگین امتیاز از نظر پذیرش کلی (5/4 امتیاز)، به ‏عنوان بهترین فرمولاسیون انتخاب گردید.

  کلیدواژگان: استویا، شیرین کننده، کیفیت، نان قندی
 • آیدین شکاری، رحیم نقشی بند حسنی*، مرتضی سلیمانی اقدم صفحات 45-57

  به منظور بررسی اثر تیمار پس از برداشت گابا بر افزایش عمر انبارمانی و کیفیت تغذیه ای قطعات تازه برش یافته قارچ تکمه ای، تیمار قارچ تکمه ای با پنج غلظت (صفر، 01/، 1/0، 1 وmM  10) گابا صورت گرفت و 15 روز در سردخانه با دمای°C  4 و رطوبت نسبی 5±90 % نگه داری و نمونه برداری از قارچ ها در روزهای صفر، 5، 10 و 15 روز انبارمانی صورت گرفت. نتایج نشان داد که غلظتmM  1 گابا تاثیر بیشتری در کاهش قهوه ای شدن قارچ تکمه ای تازه بریده نسبت به سایر غلظت های گابا داشت. کاهش نشت یونی و تجمع مالون دی آلدهید در قارچ های تکمه ای تازه بریده تیمار شده با غلطتmM  1 گابا مشاهده شد که موجب کاهش از دست دهی وزن در این قارچ ها شد. فعالیت بالای آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در قارچ های تیمار شده با گاباmM  1، سبب افزایش محتوای ترکیبات فنولی شد که با کاهش فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز همراه بود. افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی در قارچ های تیمار شده با گاباmM  1 مشاهده گردید که همراه با افزایش معنی دار تجمع اسید آسکوربیک در این قارچ ها بود. بنابراین، گابا به عنوان یک روش ایمن و موثر می تواند در افزایش عمر انبارمانی قارچ تکمه ای تازه بریده مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: انبارمانی، قارچ تکمه ای تازه بریده، قهوه ای شدن، گابا
 • فریبا حدیدی، علی گنجلو*، محمدهادی فکور صفحات 59-70

  امروزه توسعه فراورده های غیر لبنی خصوصا انواع با کالری کاهش یافته از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا در این پژوهش تاثیر افزودن صمغ کتیرا به میزان 1 درصد وزنی/وزنی و جایگزینی ساکارز با شیرین کننده استویا به میزان 45 درصد وزنی/وزنی بر ویژگی هایی نظیر pH، مواد جامد محلول کل، سفتی بافت، گرانروی، رنگ، آب اندازی و ویژگی های حسی دسر غیر لبنی بر پایه شیر بادام حین یک دوره نگهداری سرد به مدت 21 روز بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان داد pH و آب اندازی دسر حاوی صمغ کتیرا و استویا در پایان دوره نگهداری به ترتیب 76/2 درصد و 61/58 درصد کمتر از نمونه شاهد است. این در حالی است که میزان مواد جامد محلول کل، سفتی بافت و گرانروی با افزودن صمغ کتیرا و استویا حین دوره نگهداری سرد به طور معنی داری (05/0<p) افزایش یافت. در روز اول دوره نگهداری 04/6 درصد کاهش مولفه روشنایی (L*) و به ترتیب 18/441 و 38/38 درصد افزایش مولفه های قرمزی- سبزی (a*) و زردی- آبی (b*) برای نمونه های حاوی صمغ کتیرا و استویا مشاهده شد. نتایج ارزیابی حسی نشان داد که دسر غیر لبنی بر پایه شیر بادام حاوی صمغ کتیرا و استویا امتیازات حسی بالاتری نسبت به نمونه شاهد حین دوره نگهداری سرد کسب کرده است هر چند این اختلاف برای ویژگی های رنگ، مزه و عطر و طعم معنی دار نبود (05/0>p). در نهایت می توان نتیجه گرفت صمغ کتیرا می تواند به عنوان قوام دهنده در فرمولاسیون دسر غیر لبنی بر پایه شیر بادام مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه جایگزین کردن بخشی از ساکارز با استویا تاثیر نامطلوبی بر ویژگی های فراورده نهایی ندارد لذا از آن می توان برای تولید دسری غیر لبنی با کالری کاهش یافته استفاده نمود.

  کلیدواژگان: شیر بادام، ارزیابی حسی، بافت، گرانروی، رنگ، دسر غیر لبنی
 • مرضیه اسلامی، حسن برزگر*، بهزاد ناصحی، محمد نوشاد صفحات 71-81

  توت فرنگی به دلیل حساسیت فراوان به عوامل قارچی، عمرانباری بسیار کوتاهی دارد. کاربرد ترکیبات شیمیایی ضدقارچی به منظور افزایش ماندگاری این میوه، نگرانی های فراوانی به دنبال داشته است. به همین دلیل استفاده از روش های ایمن برای کنترل فساد و حفظ کیفیت میوه ی توت فرنگی در زمان نگهداری در انبار ضروری است. در این تحقیق، تاثیر پوشش دهی با صمغ فارسی (زدو) حاوی وانیلین بر عمرنگهداری میوه توت فرنگی مورد ارزیابی قرارگرفت. سطوح صمغ مورد استفاده در تهیه محلول پوشش، 3٪ ،75/3٪ و 4٪ (حجمی/وزنی) بود و وانیلین در سه سطح   5، 6 و 7 میلی مولار به محلول پوشش ها افزوده شد. شاخص های کیفی اندازه گیری شده شامل درصد کاهش وزن، پذیرش کلی، اسیدیته، مواد جامد محلول، درصد خرابی، محتوای آنتوسیانین، بافت سنجی و مقدار ویتامین ث بود. نتایج بیانگر بهبود ویژگی های ظاهری میوه های پوشش یافته نسبت به نمونه های شاهد و همچنین کاهش چشمگیر درصد خرابی و درصد کاهش وزن در نمونه های پوشش یافته در مقایسه با شاهد بود. طبق نتایج بدست آمده، اسیدیته قابل تیتر و سفتی بافت در میوه های تیمار شده نسبت به نمونه های شاهد بهبود یافت. محتوای آنتوسیانین و مقدار ویتامین ث در نمونه های پوشش یافته، روند نزولی داشت اما این سیر نزولی در مقایسه با نمونه های شاهد، سرعت بسیار آهسته تری داشت. پذیرش کلی در نمونه های پوشش یافته نسبت به نمونه شاهد اندکی کاهش نشان داد. در پایان، بهترین فرمولاسیون پوشش جهت تیمار میوه ها، پوشش حاوی 96/3 درصد(حجمی / وزنی) صمغ فارسی، 857/0 میلی مولار وانیلین  و 2 درصد (حجمی / حجمی) گلیسرول تعیین شد.

  کلیدواژگان: توت فرنگی، عمر نگهداری، پوشش دهی، صمغ فارسی، وانیلین
 • نوید گودینی، اشرف گوهری اردبیلی*، فخرالدین صالحی صفحات 83-90

  انفیس (سیستم استنتاج تطبیقی فازی- عصبی) یک روش ترکیبی عصبی- فازی برای مدل سازی پدیده های انتقال (جرم و حرارت) در فرآوری مواد غذایی است. در این مطالعه ابتدا جهت خشک کردن صمغ استخراج شده از دانه "به"، از یک خشک کن فروسرخ استفاده گردید. سپس از روش انفیس برای مدل سازی و پیش بینی درصد تغییرات وزن این صمغ هنگام خشک شدن در خشک کن فروسرخ استفاده شد. در خشک کن فروسرخ اثر فاصله نمونه ها از لامپ پرتودهی و اثر ضخامت صمغ درون ظرف بر زمان خشک شدن و درصد کاهش وزن صمغ دانه "به" در طی زمان خشک کردن، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج خشک کردن این صمغ با روش فروسرخ نشان داد با کاهش فاصله نمونه ها از منبع حرارتی از 10 به 5 سانتی متر، میانگین زمان خشک شدن صمغ دانه "به" از 0/58 دقیقه به 3/29 دقیقه کاهش یافت (ضخامت 5/1 سانتی متر). همچنین با کاهش ضخامت صمغ موجود در ظرف نمونه از 5/1 به 5/0 سانتی متر نیز میانگین زمان خشک کردن صمغ استخراج شده از 7/45 دقیقه به 3/19 دقیقه کاهش یافت (فاصله 5/7 سانتی متر). مدل انفیس با 3 ورودی زمان خشک کردن، فاصله نمونه ها از منبع حرارتی و ضخامت صمغ موجود در ظرف نمونه برای پیش بینی درصد تغییرات وزن این صمغ هنگام خشک شدن در خشک کن فروسرخ، توسعه یافت. مقادیر ضریب تبیین محاسبه شده برای پیش بینی درصد کاهش وزن صمغ با استفاده از الگوریتم خوشه بندی کاهشی مبتنی بر انفیس برابر 983/0 بود. در مجموع می توان بیان داشت که میزان ضریب تبیین بالای بین نتایج تجربی و خروجی های مدل انفیس بیانگر دقت قابل قبول و قابلیت استفاده از این روش در مدل سازی فرایندهای انتقال جرم و حرارت در صنایع غذایی است.

  کلیدواژگان: انتقال جرم، خوشه بندی کاهشی، درصد کاهش وزن، سیستم استنتاج تطبیقی فازی- عصبی، صمغ دانه، به
 • نگین غظنفری، فرشته فلاح، علیرضا وسیعی، فریده طباطبایی یزدی* صفحات 91-99

  L-گلوتامات از فراوان ترین اسیدهای آمینه بدن است که نقش مهمی در فرآیندهای مختلف سلولی دارد و همچنین به عنوان پیش ساز مولکول های زیست فعال عمل می کند، که با توجه به کاربردهای دارویی و غذایی امروزه خیلی مورد توجه قرار گرفته است و به عنوان یک اسید آمینه مهم صنعتی به صورت تجاری تولید می شود. در این پژوهش، تولید L-گلوتامات توسط سه باکتری اسید لاکتیک بومی (لاکتوباسیلوس برویسPML1، لاکتوباسیلوس پلانتاروم 1058 و لاکتوباسیلوس فرمنتوم 4-17) در سه سطح درصد لجن لبنی (0, 10, 20%)، سه سطح درصد کنجاله سویا (0, 2.5, 5%) و سه سطح مدت زمان تخمیر (48, 84, 120 hr) با استفاده از روش آماری سطح پاسخ بهینه شد. از کروماتو گرافی لایه نازک برای ارزیابی کیفی و از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا برای تخمین کمی تولید L-گلوتامات استفاده و سپس خصوصیات ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی عصاره تخمیر مورد ارزیابی قرارگرفت و با نمونه شاهد مقایسه شد.

  کلیدواژگان: L -گلوتامات، باکتری اسید لاکتیک بومی، RSM، لجن لبنی، کنجاله سویا
 • بهاره گودرزی شمس آبادی، محمدامین مهرنیا*، محمد نوشاد، بهروز علیزاده بهبهانی، حسن برزگر صفحات 101-115

  صمغهای غذایی از جمله افزودنیهایی هستند که نقشهای گوناگونی از قبیل قوام دهندگی، ژل دهندگی و  پایدارکنندگی را در محلولهای غذایی ایفا میکنند. در این پژوهش بهترین شرایط استخراج صمغ دانه "به" و همچنین خصوصیات آنتی اکسیدانی و فیزیکو شیمیایی آن مورد بررسی قرار گرفت. راندمان استخراج صمغ دانه به، با استفاده از متغیرهای توان مایکروویو (850-250 وات)، نسبت آب به دانه (20-60)  و زمان استخراج (9-2 دقیقه)،  با روش سطح پاسخ  بهینه سازی شد. خصوصیات فیزیکوشیمیایی صمغ شامل خاکستر، رطوبت، پروتیین و چربی اندازه گیری و خواص آنتی اکسیدانی با روش DPPH ، ABTS، FRAP  و آزمون بی رنگ شدن بتاکاروتن ارزیابی گردید. بازدهی استخراج در دامنه %9/8 تا 2%/15 بود. با افزایش توان مایکروویو در زمان ثابت، بازده استخراج صمغ افزایش می یابد، لیکن افزایش توان هم زمان با افزایش زمان تیمار منجر به کاهش میزان استخراج صمغ گردید. افزایش زمان همزمان با ثابت نگه داشتن توان در ابتدا منجر به افزایش استخراج و پس از آن منجر به کاهش میزان حصول صمغ شد. قدرت مهار کنندگی و خاصیت آنتی اکسیدانی با روش های DPPH، FRAP، ABTS و آزمون بی رنگ شدن بتاکاروتن ، به ترتیب 19/53 میکروگرم بر میلی لیتر، 06/1 میکروگرم بر میلی لیتر، 61/69 میکروگرم برمیلی لیتر، 92/2 میلی گرم در 100 گرم، میزان فنل و فلاونویید کل 66/74 میلی گرم معادل اسید گالیک در گرم نمونه و 21/670 میلی گرم کویرستین بر گرم خشک نمونه به دست آمد.

  کلیدواژگان: استخراج با مایکروویو، موسیلاژ دانه به، روش سطح پاسخ، ویژگی آنتی اکسیدانی
 • فاطمه سلامت، مسعود دزیانی*، فاطمه شهدادی صفحات 117-129

  ترکیب و خواص پوشش های خوراکی به طور قابل توجهی اثرات آنها را در نگهداری مواد غذایی تحت تاثیر قرار می دهد. در این مطالعه تاثیر پوشش خوراکی کازیینات سدیم همراه سطوح مختلف اینولین (0، 1، 5/2 و 5 درصد) بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میکروبی، ریولوژیکی و ارگانولپتیکی پنیر لاکتیکی مورد بررسی قرار گرفت. پنیرهای مورد مطالعه در کارخانه شیر پگاه تولید گردید. تیمارها شامل پنج گروه شاهد (بدون پوشش)، کازیینات سدیم، کازیینات سدیم به همراه غلظت های 1، 5/2 و 5 درصد اینولین بودند. نتایج نشان داد با افزایش دوره نگهداری، pH و میزان رطوبت کاهش و اسیدیته نمونه ها بطور معنی داری افزایش یافت. بیشترین و کمترین میزان رطوبت به ترتیب مربوط به تیمار پوشش دهی شده با کازیینات سدیم و 5 درصد اینولین و تیمار شاهد بود. در ارزیابی خواص حسی تاثیر تیمارهای مورد مطالعه بر همه ویژگی های ارگانولپتیکی، به غیر از ویژگی بو و رنگ معنی دار بود بیشترین امتیاز طعم و مزه مربوط به تیمار پوشش داده شده با کازیینات سدیم و 1 درصد اینولین و کمترین امتیاز طعم مربوط به تیمار شاهد و تیمار پوشش داده شده با کازیینات سدیم و 5 درصد اینولین بود. با افزایش دوره نگهداری سختی، پیوستگی و آدامسی بودن نمونه ها افزایش یافت. در پایان دوره نگهداری بیشترین میزان سختی در تیمار شاهد و کمترین میزان سختی در تیمارهای کازیینات سدیم به همراه 5 درصد اینولین مشاهده شد که تفاوت معنی داری با تیمار کازیینات سدیم و 5/2 درصد اینولین نداشت. با افزایش دوره نگهداری شمارش میکروبی افزایش یافت و بیشترین شمارش کلی میکروبی و کپک و مخمر مربوط به تیمار شاهد و کمترین میزان مربوط به تیمار پوشش داده شده با کازیینات سدیم و 5 درصد اینولین بود. بطور کلی استفاده از پوشش خوراکی کازیینات سدیم و اینولین باعث بهبود ظاهر و جلوگیری از تغییرات بافتی و کاهش فعالیت میکروبی پنیر لاکتیکی در طول دوره نگهداری گردید.

  کلیدواژگان: پنیر لاکتیکی، پوشش خوراکی، کازئینات سدیم، اینولین، ویژگی های ارگانولپتیکی
 • امید میرزایی تاش، مهدی قره خانی*، حمید میرزایی، افشین جوادی صفحات 131-142

  عمده ترین گروه غذایی در تامین انرژی و پروتیین در رژیم غذایی جامعه ایرانی، نان می باشد. بنابراین نان مصرفی باید از کیفیت مناسبی برخوردار باشد که یکی از عوامل موثر در کیفیت آن، کیفیت و کمیت گلوتن آرد مصرفی می باشد که متاسفانه این عوامل در گندم های تولیدی در ایران مناسب نیستند. یکی از راه های اصلاح آنها، استفاده از آنزیم ها در آرد تولیدی نان می باشد. در این تحقیق اثرات افزودن آنزیم های گلوکز اکسیداز (GO) و ترانس گلوتامیناز (TG) در مقادیر 0 تا 30 پی پی ام، α- آمیلاز (AM) در مقادیر 0 تا 50 پی پی ام و زایلاناز (XA) در مقادیر 0 تا 100 پی پی ام بر خواص ریولوژیکی خمیر نان بربری و لواش تهیه شده و با استفاده از روش سطح پاسخ بررسی و ویژگی خمیرهای حاصل بوسیله آزمون های ریولوژیکی فارینوگراف، فالینگ نامبر و آلویوگراف مطالعه گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار Design Expert بیانگر این بودند که در مقادیر مختلف TG و GO، افزایش AM موجب کاهش فالینگ نامبر شد. AM و XA میزان جذب آب فارینوگراف را کاهش داد ولی اثر متقابل آن ها معنی دار نبود. در مقادیر بالای AM و TG، شاخص فارینوگراف (FQC) در بالاترین مقدار خود قرار گرفت. افزایش AM موجب کاهش شاخص P آلویوگرام شد درحالیکه افزایش GO و XA هر یک به تنهایی موجب افزایش این شاخص گردید. اثر متقابل دو آنزیم اخیر نیز معنی دار بوده و مقدار میانه هر دو سبب کاهش این شاخص گردید. در نان بربری و لواش مقادیر TG و GO در مقادیر حداکثری (30 پی پی ام) و AM در مقادیر 16 و 23 پی پی ام بیشترین تاثیر را داشتند. تاثیر آنزیم XA در نان بربری معنی دار نبود ولی در نان لواش مقدار 23 پی پی ام آن تاثیر مثبتی نشان داد.

  کلیدواژگان: گلوکز اکسیداز، α- آمیلاز، ترانس گلوتامیناز، زایلاناز، خواص رئولوژیکی، آرد
 • سکینه یگانه*، سهیل ریحانی پول صفحات 143-159

  در تحقیق حاضر پس از استخراج آستاگزانتین از میکروجلبک هماتوکوکوس (Haematococcus pluvialis) و نانو ریزپوشانی آن با پوشش ترکیبی مالتودکسترین-کازیینات سدیم، نانوکپسول های حامل با نسبت های مختلف، جایگزین نیتریت سدیم (حد مجاز mg/kg120) در فرمولاسیون سوسیس معمولی شدند. سپس خصوصیات میکروبی (شمارش باکتری های مزوفیل، سرماگرا، انتروباکتریاسه، لاکتیک اسید و سودوموناس) و بافتی سوسیس های فرموله شده طی دوره نگهداری (28 روز در دمای یخچال) مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد تیمارهایی که با نسبت های 1 (mg/kg30) به 3 (mg/kg90) و 1 (mg/kg60) به 1 (mg/kg60) نانوکپسول به نیتریت سدیم فرموله شده بودند (C و D)، در مقایسه با تیمار داری 120 میلی گرم بر کیلوگرم نیتریت سدیم (A)، کارایی یکسانی از نظر توانایی مهار رشد و تکثیر گروه های باکتریایی دارند (05/0<p) و در کل دوره نگهداری، حداقل شمارش باکتری ها مربوط به این تیمارها است (05/0>p). تیمار حاوی 90 میلی گرم بر کیلوگرم نانوکپسول و 30 میلی گرم بر کیلوگرم نیتریت سدیم (E) در مهار برخی از گروه های باکتریایی تا اواسط دوره نگهداری قابلیتی در حد تیمارهای A، C و D داشت (05/0<p). همچنین سطح شمارش در تیمار صرفا حاوی نانوکپسول (mg/kg120، B)، به صورت قابل ملاحظه ای کمتر از شاهد بود (05/0>p). نتایج بخش سنجش خصوصیات بافتی تیمارها نشان داد که اثر نانوکپسول های حامل آستاگزانتین بر افزایش ظرفیت نگهداری آب سوسیس ها و همچنین کاهش افت پخت، سختی، صمغیت، قابلیت جویدن و برش بافت بیشتر از نیتریت سدیم است (05/0>p). شاخص های قابلیت ارتجاعی، پیوستگی میان بافتی و تخلخل سوسیس های فرموله شده با نسبت های مختلف نانوکپسول و نیتریت سدیم فاقد اختلاف معنی دار (05/0<p) و مطلوب تر از شاهد بودند (05/0>p). در ادامه مشخص شد که شاخص های بافتی تیمارهای فرموله شده طی دوره نگهداری (بر خلاف شاهد) تغییر معنی داری نداشتند (05/0<p). بنابر یافته ها، نانوکپسول های حامل آستاگزانتین پتانسیل بالقوه ای برای جایگزینی نیتریت سدیم در فرمولاسیون سوسیس به منظور بهبود خصوصیات میکروبی و بافتی دارند.

  کلیدواژگان: آستاگزانتین، نانوکپسول های حامل، نیتریت سدیم، سوسیس، خصوصیات میکروبی و بافتی
 • آرزو افتخاری یزدی، احمد پدرام نیا*، فریبا نقی پور، امیرحسین الهامی راد، رضا سعیدی اصل صفحات 161-172

  استفاده از دانه کینوآ و مشتقات آن در فرمولاسیون محصولات صنایع پخت، علاوه بر بهبود ارزش تغذیه‏ای محصول نهایی، از میزان وابستگی به منابع گیاهی با نیاز آبی بالا نظیر گندم و برنج می‏کاهد، لذا در تحقیق حاضر بررسی تاثیر جایگزینی آرد برنج با مالت آنزیمی دانه کینوآی کامل و پوست‏گیری نشده در سطوح صفر، 5/2، 0/5، 5/7 و 0/10 درصد بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی، بافتی و ساختار داخلی نان قالبی بدون گلوتن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش سطح مصرف مالت کینوآ (تا 10 درصد) در فرمولاسیون محصول تاثیری معنی داری بر میزان رطوبت و فعالیت آبی ایجاد نشد. این در حالی بود که میزان سفتی بافت در هر دو بازه زمانی 2 و 72 ساعت پس از پخت در سطح مصرفی 10 درصد مالت کینوآ افزایش یافت. همچنین از میزان حجم مخصوص و تخلخل محصول تنها در سطح 10 درصد آرد مالت کینوآ کاسته شد. از سوی دیگر با افزایش میزان آرد مالت کینوآ، میزان آنتالپی نمونه ها (طی بازه زمانی 2 و 72 ساعت پس از پخت) کاهش یافت، در حالی که میزان آنتالپی با افزایش زمان نگهداری محصول روند صعودی داشت. در بررسی رنگ پوسته محصول نیز نتایج گویای کاهش میزان مولفه L* و افزایش میزان مولفه های a* و b* محصول با افزایش میزان آرد مالت در فرمولاسیون بود که این امر بیانگر تیرگی بیشتر محصول می باشد. در ارتباط با نتایج تصاویر تهیه شده با میکروسکوپ الکترونی نیز مشاهده گردید که با افزایش میزان مالت کینوآ، میانگین مقادیر قطر و مساحت منافذ محصول کاهش یافت. در نهایت داوران چشایی با ارزیابی خصوصیات حسی، به سه نمونه حاوی صفر، 5/2 و 0/5 درصد مالت کینوآ بیشترین امتیاز پذیرش‏کلی را اختصاص دادند که بیانگر بهبود خصوصیات کمی و کیفی محصول نهایی با استفاده از مالت آنزیمی و بدون گلوتن دانه کینوآ می‏باشد.

  کلیدواژگان: مالت کینوآ، نان بدون گلوتن، فعالیت آنزیمی، خصوصیات فیزیکوشیمیایی
 • زینب حسنلوفرد، مهدی قره خانی، محسن زندی*، لیلا روفه گری نژاد، علی گنجلو صفحات 173-186

  تجزیه وتحلیل مدل سازی استخراج از ترکیبات طبیعی در کاربرد صنعتی ضروری است. در مقاله حاضر، استخراج عصاره از  گیاه غازیاغیFalcaria vulgaris)) به روش حرارت دهی مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه به منظور بیان تاثیر برخی از متغیرهای مشخص (نظیر گرادیان ولتاژ، نسبت اتانول به آب، زمان و دمای استخراج) بر بازده استخراج و محتوای فنلی کل (TPC) انجام شد. مدل های سینتیک (مدل های مرتبه اول، مرتبه دوم و پلگ) و شبکه عصبی مصنوعی برای مدل سازی فرآیند استخراج به به روش حرارت دهی مقاومتی استفاده شد. مطالعه سینتیکی نقش بسیار مهمی در ارزیابی فرآیند استخراج بازی می کند، زیرا امکان تخمین مقرون به صرفه بودن فرآیند از نظر صرفه جویی در زمان، هزینه و انرژی را فراهم می نماید. نتایج نشان داد که مدل های سینتیکی مرتبه دوم و پلگ توانستند به ترتیب مقادیر محتوای فنل کل عصاره و راندمان استخراج را با موفقیت پیش بینی نمایند. ضریب همبستگی بین بازده استخراج تجربی به دست آمده و محتوای فنلی کل و مقادیر پیش بینی شده توسط شبکه عصبی مصنوعی (2-16-4) برای آموزش برابر 995/0، برای اعتبارسنجی برابر 963/0 و برای آزمایش برابر 979/0 بود، که نشان دهنده توانایی پیش بینی خوب مدل است. مدل شبکه عصبی مصنوعی کارایی پیش بینی بالاتری نسبت به مدل های جنبشی داشت. شبکه عصبی مصنوعی می تواند فرآیند را با به طور مطمین تری نسبت به مدل های سینتیکی با قابلیت های پیش بینی و تخمین بهتری مدل کند.

  کلیدواژگان: غازیاغی، استخراج، حرارت دهی مقاومتی، شبکه عصبی مصنوعی، مدل سینتیکی
 • بنفشه مهیمنی، شیلا صفائیان*، رضوان موسوی ندوشن، محمد ربانی، حمید توکلی پور صفحات 187-198

  استفاده از گیاهان دارویی یا اجزای استخراج شده از آن‏ها در بخش های مختلف صنعت غذا توجه خاصی را به خود اختصاص داده است. از این رو در تحقیق حاضر از روغن بذر کتان در دو فرم آزاد و ریزپوشانی‏شده با آلژینات در فرمولاسیون کرم کاکایو استفاده شد و ویژگی‏های میکروبی و حسی فراورده تولیدی بررسی گردید. هدف از این تحقیق تولید گاناش شکلاتی فراسودمند حاوی نگهدارنده طبیعی بود. براساس نتایج این پژوهش مشخص شد راندمان استخراج روغن بذر کتان 27/73 درصد بود. جزء اصلی روغن بذر کتان اسید آلفا لینولنیک اسید (47/1 درصد) و کمترین اسید چرب شناسایی شده در آن، اسید میریستولییک (0/06 درصد) بود. همچنین نتایج نشان داد روغن بذر کتان اثرات ضدمیکروبی قابل توجهی بر سالمونلاتیفی، اشریشیا کلی، استافیلوکوکوس اوریوس، آسپرژیلوس نایجر و کاندیدا آلبیکانس داشت. مقاومت باکتری‏های گرم منفی نسبت به روغن بذر کتان در مقایسه با باکتری‏های گرم مثبت بیشتر بود. از سوی دیگر نتایج نیز نشان‏دهنده اثرات ضدمیکروبی کمتر روغن بذر کتان ریزپوشانی‏شده با آلژینات نسبت به فرم آزاد در گاناش شکلاتی بود. این در حالی بود نمونه حاوی 3 درصد روغن بذر کتان ریزپوشانی‏شده نسبت به نمونه حاوی این روغن در فرم آزاد از ویژگی‏های حسی مطلوب‏تری برخوردار بودند. در نهایت می‏توان گفت اگرچه فرم آزاد روغن بذر کتان دارای فعالیت ضدمیکروبی بیشتری بود، اما به منظور محافظت از ترکیبات موثره روغن بذر کتان، رهایش کنترل‏شده و بازارپسندی محصول، ریزپوشانی این روغن با آلژینات جهت کاربرد در فرمولاسیون گاناش شکلاتی توصیه می‏گردد.

  کلیدواژگان: بذر کتان، خاصیت میکروبی، ریزپوشانی، کیفیت، .گاناش، فراسودمند
 • صدیقه شیخیانی، کاوه رحمانی فرح*، مهدی نیکو، فرزانه نوری، احمد قره خانی صفحات 199-210

  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر کربوکسی متیل سلولز بر کاهش جذب روغن و بررسی کیفیت ناگت ماهی کپور سرگنده در طی فرآیند سرخ کردن عمیق می باشد. جهت بهینه سازی ناگت ماهی از سطوح مختلف هیدروکلویید کربوکسی متیل سلولز (25/0، 50/0 و 75/0 درصد) در فرمولاسیون گوشت، در بخش آرد زنی اولیه (25، 50 و 75 درصد) و در خمیرآبه (25/0، 50/0 و 75/0 درصد) استفاده شد. تمامی ناگت های پیش سرخ شده در دمای 180 درجه سانتی گراد به مدت 3 دقیقه سرخ شدند. روش شناسی سطح پاسخ با استفاده از یک طرح باکس بانکن برای ارزیابی پارامتر های ثابت مطالعه بر میزان رطوبت، جذب روغن، چروکیدگی، چسبندگی، شاخص روشنایی و پذیرش کلی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش درصد صمغ در مراحل تهیه فرمولاسیون اولیه و همچنین خمیرآبه، میزان رطوبت به صورت غیرمعنی داری در ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت (05/0<p) ولی با افزایش درصد صمغ در مرحله آردزنی همواره میزان رطوبت افزایش یافت. از طرفی مشخص شد که با افزایش صمغ موجود تا 5/0 درصد در فرمولاسیون اولیه میزان جذب روغن کاهش ولی میزان چروکیدگی و چسبندگی افزایش یافت. یافته ها نشان داد که با افزایش درصد صمغ مرحله آردزنی میزان شاخص روشنایی به صورت جزیی افزایش یافت ولی با افزایش درصد صمغ خمیرآبه در ابتدا میزان این شاخص افزایش و سپس کاهش یافت. نتایج بهینه سازی فرمولاسیون نشان داد که برای ناگتی با بهترین کیفیت بایستی درصد صمغ در فرمولاسیون اولیه، مرحله آردزنی و خمیرآبه به ترتیب 50/0، 75 و 73/0 درصد باشد تا تحت شرایط مذکور مطلوبیت 801/0 حاصل گردد.

  کلیدواژگان: بهینه سازی، جذب روغن، کپور سرگنده، کربوکسی متیل سلولز، ناگت
 • سید رضا موسوی، علی نجفی*، هما بقایی صفحات 211-222

  به منظور افزایش پایداری اکسایشی روغن ها از انواع آنتی اکسیدان ها استفاده می شود. مصرف آنتی اکسیدان های سنتزی به دلیل مسیله سرطان زایی، نگرانی هایی را به همراه دارد، لذا امروزه استفاده از آنتی اکسیدان های طبیعی جهت توسعه دوره ماندگاری اکسایشی روغن ها رو به افزایش است. هدف از این تحقیق بررسی امکان استفاده از عصاره جوانه بروکلی به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی جهت توسعه پایداری اکسایشی روغن سویا بود. سطوح مختلف عصاره شامل 200، 400 و 800 پی پی ام به روغن سویا افزوده شدند و این نمونه ها با نمونه فاقد آنتی اکسیدان (شاهد) و نمونه حاوی آنتی اکسیدان سنتزی TBHQ (100 پی پی ام) مقایسه گردیدند. آزمون های مختلف شامل اندیس های اسیدی، پراکسید، آنیزیدین، توتوکس، تیوباربیتوریک اسید (TBA) و عدد رنسیمت بر روی نمونه های روغن طی دوره نگهداری تسریع شده ی 18 روزه در دمای °C60 انجام گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که طی دوره نگهداری مقادیر اندیس های اسیدی، پراکسید، آنیزیدین و TBA نمونه های روغن افزایش و عدد رنسیمت به طور معنی داری کاهش یافت (p<0.05)، با این حال، سرعت این تغییرات در نمونه شاهد به طور قابل توجهی بالاتر از سایر نمونه ها بود. افزودن عصاره جوانه بروکلی و افزایش غلظت آن در نمونه ها، سرعت اکسیداسیون لیپیدها و تجزیه تری گلیسریدها در روغن ها را به طور معنی داری کاهش داد (p<0.05) و بیشترین پایداری اکسایشی در نمونه حاوی 800 پی پی ام عصاره مشاهده شد. این سطح از عصاره حتی فعالیت ضداکسایشی بالاتری نسبت به آنتی اکسیدان سنتزی TBHQ نشان داد. در نهایت نتایج این تحقیق حاکی از فعالیت آنتی اکسیدانی قابل توجه عصاره جوانه بروکلی در روغن سویا بود و بنابراین از این عصاره در سطح 800 پی پی ام می توان به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی جهت توسعه دوره ماندگاری اکسایشی و پایداری روغن سویا استفاده نمود.

  کلیدواژگان: روغن سویا، اکسیداسیون، آنتی اکسیدان طبیعی، عصاره جوانه بروکلی، پایداری اکسایشی
 • مصطفی رحمتی جنیدآباد*، بهروز علیزاده بهبهانی، محمد نوشاد صفحات 223-231

  این پژوهش با هدف استخراج اسانس مور تلخ (Salvia mirzayanii) و تعیین ویژگی های شیمیایی و بررسی فعالیت مهارکنندگی و کشندگی رشد قارچ های عامل فساد و کپک زدگی پس از برداشت میوه سیب (پنی سیلیوم اکسپانسیوم، بوتریتیس سینه‏را و آلترناریا آلترناتا) صورت پذیرفت. میزان فنول کل با استفاده از روش فولین-سیوکالتو، میزان فلاونویید کل با کمک روش رنگ سنجی کلرید آلومینیوم، فعالیت آنتی اکسیدانی بر اساس روش های مهار رادیکال آزاد DPPH و ABTS و فعالیت ضد قارچی اسانس بر پایه روش های دیسک دیفیوژن آگار، چاهک آگار، حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی تعیین گردید. اسانس حاوی mg GAE/g 40/43 فنول کل و mg QE/g 19/17 فلاونویید کل بود. علاوه بر این، اسانس مور تلخ بطور قابل توجهی سبب مهار رادیکال آزد DPPH (μg/ml 70/62) و ABTS (μg/ml 80/78) گردید. مطابق نتایج آزمون های ضد قارچی، بوتریتیس سینه‏را و پنی سیلیوم اکسپانسیوم به ترتیب حساس ترین و مقاوم ترین سویه های قارچی نسبت به اسانس مور تلخ بودند. بطور کلی، اسانس مور تلخ را می توان جهت کنترل فرایندهای اکسیداسیون و فساد قارچی محصولات غذایی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: مور تلخ، اسانس، ضد قارچ، آنتی اکسیدان، سیب، آلودگی پس از برداشت
 • سلوا رنجبر واثق، جواد حصاری*، سید هادی پیغمبردوست، حسن محرمپور، صمد بدبدک صفحات 233-246

  با افزایش آگاهی مردم از منابع غذایی سلامت بخش و فراسودمند، استفاده از فرآورده های تخمیری شیر از جمله ماست به طور چشم گیری افزایش پیدا کرده است. دانه کینوا به دلیل دارا بودن ویژگی های تغذیه مطلوب و محتوای بالای پروتیین، انواع اسیدآمینه، اسیدچرب، املاح و ویتامین های ضروری، اخیرا مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این تحقیق، غنی سازی ماست همزده با کینوا آن بر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی، میکروبی و حسی این فراورده مورد بررسی قرار گرفت. دانه کینوا آسیاب شده در سه سطح (2، 4، 6 درصد) به شیر ماست سازی اضافه شد. هر هفته یک نمونه از هر تیمار انتخاب و آزمون های فیزیکوشیمیایی (بافت، pH، اسیدیته، ماده خشک، آب اندازی)، میکروبی (شمارش استارتر و کپک مخمر) و ارزیابی حسی نمونه ی ماست حاوی آرد دانه کینوا با نمونه کنترل مقایسه شدند. بر اساس نتایج آزمون های فیزیکوشیمیایی، افزودن آرد کینوا به طور معنی داری موجب کاهش میزان آب اندازی، pH و افزایش اسیدیته، ماده خشک، ویسکوزیته، فیبر، چربی و خاکستر  ماست شد. ارزیابی رنگ نمونه ها نشان داد که با افزایش درصد آرد دانه کینوا شاخص رنگ L به طور معنی داری کاهش و شاخص های  a و b افزایش یافتند. از سوی دیگر در نمونه های حاوی کینوا  جمعیت استارترها در اثر ترکیبات مغذی موجود در کینوا افزایش پیدا کرد. از لحاظ حسی نمونه های ماست حاوی کینوا با نمونه کنترل تفاوت معناداری نداشتند به غیر از ویژگی های بافتی که با افزودن کینوا بهبود یافت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد، استفاده از آرد کینوا در ماست همزده می تواند منجر به تولید محصولی با ویژگی های فراسودمند و مطلوب بشود.

  کلیدواژگان: ماست همزده، دانه کینوا، غنی سازی
 • بهاره صحرائیان، سید علی مرتضوی*، مهدی کریمی، فریده طباطبایی یزدی، محبت محبی صفحات 247-259

  امروز در بازار مصرف مواد غذایی، شیرین‏کننده‏های مختلفی در حال رقابت با ساکارز هستند که ضمن ایجاد شیرینی قابل قبول، خواص تکنولوژیکی و حسی فراورده تولیدی را حفظ می‏کنند. بنابراین در این پژوهش از آرد مالت آنزیمی سورگوم به عنوان جایگزین ساکارز (شکر) در کیک برنجی بدون گلوتن استفاده شد. بدین منظور رطوبت، حجم مخصوص، تخلخل، مولفه‏های رنگی پوسته، سفتی بافت و ویژگی‏های حسی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که با افزایش جایگزینی ساکارز با آرد مالت آنزیمی سورگوم حفظ رطوبت نمونه‏های تولیدی و میزان مولفه رنگی *a آن‏ها افزایش یافت. همچنین نتایج نشان داد با سپری شدن زمان یک هفته پس از پخت کیک، افت رطوبت در نمونه‏های حاوی آرد مالت کمتر از نمونه شاهد بود. آرد مالت آنزیمی سورگوم نیز قابلیت افزایش نرمی بافت را داشت و جهت جلوگیری از سفت شدن بافت طی مدت زمان نگهداری موفق عمل نمود. علاوه بر این نتایج حاکی از آن بود که نمونه‏ای که در آن 40 درصد ساکارز با آرد مالت جایگزین شده بود دارای بیشترین میزان تخلخل، حجم مخصوص و مولفه رنگی *L بود. همچنین این نمونه به لحاظ شیرینی با نمونه شاهد برابری داشت و از نظر داوران چشایی در سایر ویژگی‏ها نیز نمونه برتر بود. از این رو با توجه به نتایج بدست آمده می‎توان گفت که آرد مالت آنزیمی سورگوم قابلیت استفاده به‏عنوان یک شیرین‏کننده طبیعی بخصوص در فراورده‏های نانوایی مورد نیاز بیماران سیلیاکی دارد.

  کلیدواژگان: شیرین کننده، آرد مالت، سیلیاک، کیک بدون گلوتن
 • عطیه طباطباییان، علی نجفی*، لیلا نوری صفحات 261-273

  امروزه غنی سازی محصولات صنایع پخت توجه بسیاری از تولیدکنندگان را به سمت خود معطوف کرده است. دانه های چیا و پوسته اسفرزه به عنوان منابع غنی ترکیبات فعال مختلف، به ویژه هیدروکلوییدها و فیبرهای رژیمی مورد توجه هستند. از این رو، این تحقیق به هدف بررسی تاثیر جایگزینی بخشی از آرد گندم در فرمولاسیون کیک روغنی با ترکیب آردهای دانه چیا و پوسته اسفرزه بر ترکیب شیمیایی و خصوصیات کیفی کیک جهت تولید یک محصول فراسودمند انجام گرفت. سطوح مختلف ترکیب آردهای دانه چیا و پوسته اسفرزه شامل 0، 5، 10، 15 و 20 درصد در فرمولاسیون کیک به کار رفتند و ویسکوزیته و دانسیته خمیر کیک و همچنین ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی کیک ها مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد افزایش سطح جایگزینی آردها منجر به افزایش معنی دار ویسکوزیته (15%)  و کاهش دانسیته خمیر کیک  گردید (p<0.05). افزایش سطوح آردهای چیا و پوسته اسفرزه همچنین محتوای پروتیین، چربی، خاکستر، رطوبت و فیبر نمونه ها را به طور معنی داری افزایش و میزان سفتی بافت را کاهش داد (p<0.05). کیک های حاوی 5 و 10 درصد جایگزینی حجم مخصوص بالاتری نسبت به شاهد داشتند و حجم مخصوص کیک حاوی 15 درصد جایگزینی مشابه با شاهد بود. افزودن آردهای دانه چیا و پوسته اسفرزه از طریق حفظ رطوبت و کاهش سرعت سفت شدن بافت نمونه ها طی دوره نگهداری، موجب کاهش سرعت بیات شدن نمونه های غنی شده در مقایسه با شاهد گردید. بر اساس نتایج ارزیابی حسی، کیک های حاوی 0، 5، 10 و 15 درصد جایگزینی آرد از پذیرش بالایی برخوردار بودند. در کل بر طبق این نتایج می توان نتیجه گرفت که 15 درصد از آرد گندم در فرمولاسیون کیک یزدی را می توان با ترکیب آردهای دانه چیا و پوسته اسفرزه جهت تولید یک محصول فراسودمند غنی از فیبر جایگزین نمود.

  کلیدواژگان: بیاتی، پوسته اسفرزه، جایگزینی آرد، خصوصیات کیفی، دانه چیا، کیک
 • جلال اعلا، محمد احمدی*، لیلا گلستان، سید احمد شهیدی، نبی شریعتی فر صفحات 275-289

  در این مطالعه تاثیر عصاره گیاهان برگ بو و رزماری به دو فرم آزاد و ریزپوشانی شده با لیپوزوم، بر شاخص های شیمیایی مولد فساد (TVB-N و TBA) در ماهی کپور نقره ای چرخ کرده، موردبررسی قرار گرفت. پس از استخراج، عصاره ها از نظر ترکیبات فنلی و فلاونوییدی مورد ارزیابی قرار گرفتند. تیمارهای مورد بررسی در ماهی کپور نقره ای چرخ کرده شامل تیمار شاهد، تیمارهای حاوی 1 و 5/1 درصد از عصاره آزاد گیاهان برگ بو و رزماری و تیمارهای حاوی 1 و 5/1 درصد از عصاره های ریزپوشانی شده با لیپوزوم بوده که در دمای یخچال و در زمان های صفر، 4، 8 و 12 روز با 3 تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میزان ترکیبات فنلی و فلاونوییدی در عصاره رزماری مطلوب تر از برگ بو بوده است. میزان ترکیبات فنلی در عصاره رزماری 66/344 و در عصاره برگ بو 66/257 میلی گرم اسید گالیک/ گرم عصاره بود. همچنین میزان ترکیبات فلاونوییدی در عصاره رزماری 33/245 و در عصاره برگ بو 26/151 میلی گرم روتین/ گرم عصاره بود. نتایج تغییرات شیمیایی در ماهی کپور نقره ای چرخ کرده، نشان داد که با افزایش زمان نگهداری ماهی در دمای یخچال، پارامترهای مذکور افزایش یافته ولی بااین وجود، در تیمار حاوی فرم ریزپوشانی شده دو گیاه برگ بو و رزماری (غلظت 5/1 درصد)، تغییرات به طور معنی داری کندتر از سایر تیمارها بوده است. با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گیری کرد که به طورکلی افزودن عصاره گیاهان برگ بو و رزماری در غلظت 5/1 درصد، باعث حفظ کیفیت ماهی کپور نقره ای ازلحاظ شاخص های کیفی شیمیایی می شود.

  کلیدواژگان: خواص آنتی اکسیدانی، شاخص ها شیمیایی، گیاه برگ بو، گیاه رزماری، لیپوزوم، ماهی کپور نقره ای
 • ریحانه کاوند، مرجانه صداقتی*، نرگس مورکی صفحات 291-301

  با افزایش آگاهی مصرف کنندگان نسبت به اثرات سلامتی بخش کلسیم غنی سازی فرآورده های شیری با کلسیم افزایش یافته است. با این وجود افزودن نمک های کلسیم به شیر می تواند باعث ناپایداری شیر شود. در این تحقیق تاثیر افزودن هیدروکلوییدهای کربوکسی متیل سلولز (0.01%) ، کاپا کاراگینان (0.02%) و مخلوط کربوکسی متیل سلولز و کاپا کاراگینان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی شیر استریل غنی شده با کلسیم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل مشخص کرد افزودن کربوکسی متیل سلولز و کاپا کاراگینان تاثیر معنی داری بر pH، اسیدیته و هدایت الکتریکی نمونه های شیر نداشت(p˃0.05) اما در طول زمان نگهداری pH نمونه ها کاهش، اسیدیته و هدایت الکتریکی آنها افزایش معنی دار داشت(p<0.05). حداکثر پایداری حرارتی در تیمار اول (01/0 درصد کربوکسی متیل سلولز و 15/0 درصد سیترات کلسیم) و سوم (01/0 درصد کربوکسی متیل سلولز، 02/0  درصد کاپاکاراگینان و 15/0 درصد سیترات کلسیم) مشاهده شد، درحالیکه نمونه های شاهد و تیمار دوم (02/0 درصد کاپاکاراگینان و 15/0 درصد سیترات کلسیم) پایداری حرارتی کمتری داشتند. نتایج حاصل مشخص کرد در کلیه نمونه ها درصد رسوب با افزایش زمان نگهداری به طور معنی داری افزایش یافت(p<0.05) اما در  نمونه های تیمار و در حضور هیدروکلویید های کربوکسی متیل سلولز و کاپا کاراگینان درصد رسوب کلسیم به طور معنی داری کاهش و ویسکوزیته افزایش یافت(p<0.05). به نظر می رسد رسوب شامل تجمعاتی از پروتیین ها و یا ذرات پروتیینی با اندازه های مختلف باشند که همراه با کلسیم و فسفات تحت تاثیر نیروی جاذبه رسوب می کنند. ارزیابی پذیرش کلی مشخص کرد از نظر ارزیاب ها نمونه شاهد و تیمار اول در بین تیمارهای مورد آزمون بیشترین مقبولیت را داشتند. به نظر می رسد کاهش رسوب در تیمار اول و ویسکوزیته پایین تر آن در مقایسه با سایر تیمارها در افزایش امتیاز پذیرش کلی تیمار اول تاثیر گذار بوده است.

  کلیدواژگان: شیر، استریل، هیدروکلوئید و کلسیم، پایداری حرارتی
 • سکینه یگانه*، سهیل ریحانی پول صفحات 303-317

  هدف تحقیق حاضر در مرحله اول استخراج آستاگزانتین از میکروجلبک هماتوکوکوس (Haematococcus pluvialis) با روش ترکیبی اسید-استون و ارزیابی بازده فرایند بود. سپس آستاگزانتین مستخرج با پوشش ترکیبی مالتودکسترین-کازیینات سدیم نانو ریزپوشانی و خواص فیزیکی، آنتی اکسیدانی و رنگی نانوکپسول ها در کنار فرم خالص رنگدانه (طی یک ماه نگهداری در دمای یخچال) ارزیابی شد. نتایج نشان داد با صابونی کردن و خالص سازی اولیه و ثانویه، بازده فرایند استخراج ارتقا و میزان رنگدانه طی مراحل مذکور، از 11/8 به 76/21 میلی گرم بر گرم افزایش یافت. مطابق یافته ها، سایز و پتانسیل زتای نانوکپسول های تولیدشده به ترتیب 1/269 نانومتر و 71/46+ میلی ولت بود؛ ضمن اینکه بازده فرایند ریزپوشانی 19/85 درصد ثبت شد. پروفیل رهایش آستاگزانتین از نانوکپسول ها در محیط مشابه معده (SGF) و روده (SIF) نشان داد که رهایش رنگدانه در SGF از 21/3 تا 28/14 و در SIF از 49/18 تا 89/41 درصد متغیر است. بر اساس نتایج، فعالیت مهار رادیکال آزاد DPPH رنگدانه خالص و نانوکپسول ها (در غلظت های 100 و 200 میکروگرم بر میلی لیتر و روزهای صفر، 15 و 30) به ترتیب از حدود 21 تا 57 و 53 تا 70 درصد متغیر بود. این میزان برای قدرت کاهندگی یون فریک به ترتیب از جذب 12/0 تا 54/0 و 55/0 تا 71/0 در طول موج 700 نانومتر گزارش شد. در آزمون فعالیت کلاته کنندگی فلزات، دامنه تغییرات به ترتیب از 23 تا 52 و 52 تا 75 درصد ثبت گردید. با نانو ریزپوشانی رنگدانه و افزایش غلظت، فعالیت آنتی اکسیدانی آن به صورت معنی داری افزایش یافت (05/0>p)؛ همچنین برخلاف فرم خالص آستاگزانتین، فعالیت آنتی اکسیدانی نانوکپسول های حامل آن در طول زمان نگهداری، ثابت ماند (05/0<p). ارزیابی رنگ محصول نشان داد که شاخص روشنایی (L*) در نانوکپسول ها به صورت معنی داری بیشتر از فرم خالص رنگدانه است (05/0>p)؛ ضمن اینکه شاخص های رنگی نانوکپسول ها (بر خلاف آستاگزانتین خالص) با گذشت زمان، تغییر نکردند (05/0<p).

  کلیدواژگان: میکروجلبک هماتوکوکوس، آستاگزانتین، نانوکپسول های حامل، مالتودکسترین، خواص فیزیکی، فعالیت آنتی اکسیدانی
 • امین خلیلی، محمود رضازاد باری*، سعید حسامی تکلو، صابر امیری صفحات 319-330

  باکتریوسین ها گروهی از مولکول های منحصر بفرد هستند که توسط برخی از میکروارگانیسم ها تولید می شوند و به عنوان بخشی از ایمنی ذاتی میزبان در نظر گرفته می شوند. امروزه استفاده از نگهدارنده های زیستی در صنایع غذایی به طور گسترده در حال افزایش است. در پژوهش حاضر برای تولید باکتریوسین از که باسیلوس لکینی فورمیس ATCC 9789 استفاده شد. فعالیت ضد میکروبی باکتریوسین تولیدی در برابر پاتوژن های منتقله از غذا بررسی شد. در ادامه پس از خالص سازی، ویژگی های باکتریوسین تولید شده شامل پایداری در برابر حرارت، pH، آنزیم و اشعه فرابنفش و نیز minimal inhibitory concentration (MIC) و minimal bactericidal concentration (MBC) تعیین شد. همچنین وزن مولکولی، گروه های عاملی و ویژگی های دمایی باکتریوسین توسط آزمون sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-Page)، Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) و Differential scanning calorimetry (DSC) تعیین گردید. این باکتریوسین در حرارت ها و pHهای مختلف، تحت تابش اشعه فرابنفش و همچنین تحت تیمار با آنزیم های تریپسین و پپسین  پایداری بسیار خوبی نشان دادند. آزمون SDS-Page  نشان داد که باکتریوسین تولیدی از دو بخش با وزن مولکولی 17 و 20 کیلودالتون تشکیل شده است. نتایج آنالیز FTIR نشان دهنده ویژگی پپتیدی بود و نتایجDSC  دو پیک های اگزوترمال به ترتیب در 190 و 325 درجه سانتی گراد داشت. به طور کلی در این پژوهش بعد از استخراج و اطمینان از وجود باکتریوسین، اثر ضد میکروبی آن با تعیین MIC و MBC  بر روی پاتوژن های منتقله از غذا مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که باکتریوسین تولیدی توسط باسیلوس لکینی فورمیس  دارای اثر ضدمیکروبی قابل توجهی روی باکتری های پاتوژن های منتقله از غذا داشت.

  کلیدواژگان: اکتریوسین، نگهدارنده زیستی، پاتوژن های منتقله از غذا، باسیلوس لکینی فورمیس
 • فاطمه محدثی خراسانی، سیده شیما یوسفی*، وریا ویسانی صفحات 331-342

  در سال های اخیر استفاده از مواد طبیعی در کنار استفاده از تکنولوژی های نوین که علاوه بر افزایش عمر ماندگاری باعث حفظ خواص کیفی و ارزش تغذیه ای محصولات شوند، اهمیت دو چندان پیدا کرده است. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. بر اساس نتایج به دست آمده افزایش مدت زمان نگهداری باعث کاهش رطوبت، pH، آنتوسیانین، فنل، رنگ سنجی و افزایش افت وزن و اسیدیته شد، بیشترین تاثیر در 21 روز نگهداری مشاهده شد. کاربرد پوشش خوراکی پکتین-نانوکیتوزان حاوی اسانس مریم گلی باعث کاهش افت وزن و فعالیت آنتی اکسیدانی و افزایش آنتوسیانین، فنل و رنگ سنجی گردید در 7 روز پس از نگهداری کمترین افت وزن به مقدار 3/2 درصد و در 14 و 21 روز پس از نگهداری کمترین افت وزن به مقدار 25/4 و 86/5 درصد را تیمار 70 میلی گرم در لیتر پکتین با 30 میلی گرم در لیتر نانو کیتوزان دارا بود. با توجه به نتایج به دست آمده کاربر پوشش خوراکی پکتین-نانوکیتوزان حاوی اسانس مریم گلی به خصوص تیمار 70 میلی گرم در لیتر پکتین با 30 میلی گرم در لیتر نانو کیتوزان بیشترین تاثیر را در افزایش ماندگاری انگور سیاه داشت.

  کلیدواژگان: اسانس، انگور سیاه، پکتین، کیتوزان، مریم گلی
 • نیلوفر صالحیان لنجی، مهشید جهادی*، میترا عطاآبادی صفحات 343-355

  اسپیرولینا پلاتنسیس به دلیل دارا بودن رنگدانه های طبیعی با ویژگی های عملکردی خاص در صنایع مختلف، توجه ویژه ای را به خود  جلب کرده است. در این پژوهش تاثیر پارامترهای ویتامین ب 12 (5/0 تا 5/1 میکروگرم در لیتر)، عصاره ضایعات خرما به عنوان منبع کربن (1 تا 5/1 گرم در لیتر گلوکز) و اوره به عنوان منبع نیتروژن (50 تا 150 میلی گرم در لیتر) نیز به روش خوراک دهی نیمه مداوم در شرایط کشت غوطه وری بهینه سازی شد و میزان تولید اسپیرولینا پلاتنسیس و رنگدانه های فیکوسیانین، آلوفیکوسیانین،کاروتنویید و کلروفیل در سطح اطمینان 95% مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که اضافه کردن اوره و عصاره ضایعات خرما باعث افزایش میزان تولید زیست توده و رنگدانه های فیکوسیانین، آلوفیکوسیانین، کاروتنویید وکلروفیل می شود. نتایج حاصل از تاثیر ویتامین ب12 نشان داد که این ویتامین در غلظت کم تاثیر مثبت بر تولید اسپیرولینا و رنگدانه های فیکوسیانین، آلوفیکوسیانین، کاروتنویید و کلروفیل دارد. علاوه بر این مشاهده شد که برهمکنش اوره- ضایعات خرما و ویتامین ب12 در غلظت مناسب، تاثیر، افزاینده بر میزان تولید اسپیرولینا و رنگدانه های فیکوسیانین، آلوفیکوسیانین ، کاروتنویید و کلروفیل دارد. همچنین استفاده از عصاره ضایعات خرما با ویتامین ب12 باید به صورت بهینه در ارتباط با یکدیگر استفاده شود تا بیشترین بهره وری تولید زیست توده و رنگدانه های فیکوسیانین، آلوفیکوسیانین، کاروتنویید و کلروفیل حاصل شود. درشرایط  بهینه کشت در محدوده ویتامین ب 12، 5/0 میکروگرم در لیتر، عصاره ضایعات خرما، 5/1 گرم در لیتر گلوکز، اوره، 150 میلی گرم در لیتر میزان بیومس، فیکوسیانین، آلوفیکوسیانین، کاروتنویید و کلروفیل به ترتیب  203 (g/100g)، 128، 42/8 ، 09/4 و 2/7 میلی گرم در لیتر است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که وجود ویتامین ب 12 به همراه استفاده از ضایعات خرما شرایط میکسوتروفی را در رشد اسپیرولینا پیلاتنسیس ایجاد می کند که منجر به افزایش تولید زیست توده و رنگدانه های حاصل می شود.

  کلیدواژگان: اسپیرولینا پلاتنسیس، تخمیر غوطه وری، ضایعات خرما، فیکوسیانین، ویتامین ب 12
 • حامد صابریان* صفحات 357-371

  نسترن کوهی به عنوان یکی از گیاهان دارویی ارزشمند ایران، دارای اثرات سودمندی بر سلامتی انسان می باشد. برای تاثیرگذاری این گیاه بر سلامتی و ایجاد اثرات ضد التهابی (درمان بیماری)، دوز زیادی از این گیاه باید مصرف شود که به خاطر طعم و بافت گیاه، برای بیمار مشکل است. لذا هدف اصلی این تحقیق، تولید کنسانتره نسترن کوهی جهت افزایش میزان مواد موثره در عصاره جهت ارتقاء سطح سلامتی بود. در این راستا، تاثیر غلظت اتانول (20 الی 96 درصد اتانول)، نسبت حلال به ماده جامد (5 به یک الی 15 به 1 میلی لیتر بر گرم) و زمان استخراج (6-‏‏24 ساعت) بر ترکیبات عصاره های استخراجی از نسترن کوهی بررسی شد تا بتوان تیمار با بیشترین میزان مواد موثره را ‏انتخاب نمود. نتایج حاکی از آن بود که افزایش نسبت حلال به ماده جامد موجب افزایش همه ترکیبات موثره گردید اگرچه زمان استخراج تاثیر معنی داری بر استخراج این ترکیبات نداشت. افزایش غلظت اتانول نیز موجب افزایش میزان فلاونویید کل (TFC) و میزان کاروتنویید کل (TC) و کاهش میزان فنول کل (TPC) گردید. بنابراین، برای افزایش مواد موثره، استخراج دو مرحله ای انتخاب شد تا هم بیشترین TC و TFC استخراج شود (در شرایط بهینه نسبت حلال به ماده جامد 94/14 میلی لیتر بر گرم، زمان 6 ساعت و غلظت اتانول 96%) و هم بیشترین TPC (در شرایط بهینه نسبت حلال به ماده جامد 15 میلی لیتر بر گرم، زمان 6 ساعت و غلظت اتانول 8/35%). درنهایت، عصاره های حاصله ترکیب شده و در دمای 45 درجه سانتیگراد و تحت شرایط خلا تغلیظ شدند و به روش خشک کردن انجمادی خشک شدند. بیشترین میزان  ترپنویید کل (8 درصد تری ترپنویید نسبت به وزن پودر عصاره) نیز مربوط به عصاره حاصل از استخراج دو مرحله ای بود.

  کلیدواژگان: نسترن کوهی، استخراج، تغلیظ، تری ترپنوئید
 • سیده پریناز مبصری، معصومه مهربان سنگ آتش*، حسین ثابت سروستانی صفحات 373-386

  هسته خرما یکی از عمده ترین ضایعات کشاورزی و مصارف صنعتی خرما می باشد. هسته خرما در ایران اغلب به عنوان ضایعات دور ریخته شده و یا برای مصارف خوراک دام استفاده می شود. در این پژوهش هسته خرما مورد بررسی قرار گرفت و محصول با ارزش کربوکسی متیل سلولز با درصد خلوص بالا از آن تولید شد. ترکیبات اصلی تشکیل دهنده هسته خرما سلولز، همی سلولز و لیگنین آن هستند که این مجموعه ساختار فیبری مستحکمی را تشکیل می دهند. در این پژوهش سلولز با تیمار سدیم هیدروکسید و سدیم کلریت از پودر هسته خرما استخراج شد. سلولز استخراجی با استفاده از دو فرایند آلکالی سلولز و اتری سلولز تبدیل به CMC شد. جهت بررسی ساختار CMC از SEM استفاده شد، که حذف ناخالصی های سطحی الیاف و شکل کروی متورم الیاف نشان دهنده مناسب بودن روش استفاده شده بوده است. برای شناسایی گروه های کربوکسی متیلی جایگزین شده بر روی سلولز، از طیف سنجیFTIR  استفاده شد که پیک های موجود در عدد موج های 1425 و 1612 بر سانتی متر، جایگزینی را تایید می کند. نتایج بهینه سازی نشان داد که در شرایط غلظت سدیم هیدروکسید 799/29%، نسبت وزنی سدیم مونوکلرواستیک اسید به سلولز برابر 1، دمای 68 درجه سلسیوس و زمان واکنش 158 دقیقه، بالاترین مقدار درجه استخلاف و درجه خلوص و بازده به دست می آید که این بالاترین درجه استخلاف و درجه خلوص و بازده به ترتیب مقادیر 97/0، 99/97 و 80/166 درصد می باشند. همچنین ویسکوزیته محلوCMC  3 درصد در آب با سرعت 50 دور در دقیقه برابر با 93/347 میلی پاسکال ثانیه به دست آمد.

  کلیدواژگان: هسته خرما، سدیم هیدروکسید، سدیم مونوکلرواستیک اسید، سلولز، کربوکسی متیل سلولز
 • فائزه فرهنگ دهقان، مریم مصلحی شاد*، وجیهه فدائی نوغانی صفحات 387-399

  هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر میزان صمغ و زمان نگهداری بر روی ویژگی های فیزیکی- شیمیایی، حسی و میکروبی خامه کم چرب تولید شده با استفاده از صمغ فارسی بود. تیمارها شامل نمونه شاهد 34 درصد چربی و نمونه های خامه 18 درصد چربی محتوی 5/0 (تیمار سوم) و 8/0 درصد صمغ فارسی (تیمار بهینه) بودند. سطح افزودن پایدارکننده 5/0 درصد وزنی/وزنی بود. آزمایشات روی نمونه های خامه نگهداری شده در دمای 4 درجه سلسیوس در روزهای 1 ، 7، 10 انجام گردید. نتایج نشان داد که در هر سه نمونه، تعداد مخمر و شمارش کلی با گذشت زمان بطور معنی داری افزایش یافته است (05/0>p). همچنین در طی دوره ماندگاری در هر سه نمونه تعداد کم کلی فرم مشاهده شد اما هیچ گونه کپک، اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس مشاهده نگردید. از طرف دیگر، زمان نگهداری، تاثیر معنی داری بر کاهش ویژگی های حسی نمونه ها داشت (05/0>p). نمونه های حاوی صمغ بصورت معنی داری نسبت به شاهد بترتیب اسیدیته بالاتر و pH  پایینتری داشتند (05/0>p). در میزان ماده خشک، چربی و رطوبت هر سه نمونه تغییر معنی داری مشاهده نشد (05/0≤p). همچنین نمونه حاوی صمغ 8/0 درصد دارای بالاترین ویسکوزیته و پایین ترین آب اندازی بود. بنابراین بهترین تیمار در این پژوهش، خامه حاوی 8/0 درصد صمغ فارسی شناخته شد.

  کلیدواژگان: خامه کم چرب، صمغ فارسی، پایدارکننده، خصوصیات حسی
|
 • Davod Davodi, Nader Habibi*, Amir Daraei Garmakhany, Abdolrahman Rahimi Pages 1-16

  Grape is one of the most important fruits in the world and despite being non-climacteric, its quality decreased rapidly. The main goal of post-harvest technology is to reduce losses during the post-harvest period. Different methods have been proposed to increase the shelf-life of fruits and vegetables, mainly including the use of chemical preservatives that have problems and limitations. Nowadays, demand for using natural compounds including active edible coatings for keeping fruits quality has increased. This study was conducted to investigate the effect of maltodextrin edible coating containing different concentrations of chitosan and olive leaf extract on shelf-life and quality attributes (including total soluble solids, fruit juice pH and acidity, flavor index, total phenolic compounds, vitamin C and organoleptic properties) of black grape fruit (Rasheh variety) during 90 days of storage period. Results showed that using maltodextrin coating containing chitosan and olive leaf extract reduced weight loss and prevented the degradation of phenolic compounds and vitamin C of samples during storage period. Increasing storage time resulted in a decrease in the amount of acidity and increased pH of samples, while increasing chitosan concentration and olive leaf extract increased the maintains of organic acids and decreased the pH of grape samples. The amount of total soluble solids in grape samples increased with increasing storage time. Results showed that the use of maltodextrin coating containing chitosan and olive leaf extract maintained the quality and reduced the degradation of the sensory properties of grape fruit during storage period. The best conditions for storing grape fruit include maltodextrin coating containing 2% chitosan and 0.75% olive leaf extract. At these conditions, storage time is about two months (57.30 days) and in this period, grape fruit has the minimum weight loss, but vitamin C and total acceptability are maximum, the desirability of these optimum conditions is 0.703.

  Keywords: Black grape, Maltodextrin, Weight loss, Chitosan, Olive leaf extract
 • Bahare Sadr, Ainaz Alizadeh*, Mahnaz Tabibiazar, Hamed Hamishehkar, Leila Roufegarinejad Pages 17-29

  Vitamin D3 is a fat-soluble vitamin and one of the most important vitamins for body. Enriching foods, especially juices, with this vitamin requires encapsulation due to dispersion problems and sensitivity to oxidation and light. Therefore, in the present study, the effect of using zein hydrolysate and the effect of ultrasonic frequency (40 kHz) on the structure of nanocomplex carrying vitamin D3 and its stability in orange juice were investigated. The encapsulation and loading efficiency as well as the size of the prepared nanoparticles were measured and physicochemical, microbial and sensory evaluations were performed on the juice during days 1, 15 and 30. Encapsulation and loading efficiency for nanoparticles containing vitamin D3 by ultrasonic pretreatment increased by about 12.2 (70 vs. 62.4) and 14.73% (10.69 vs. 9.32), respectively. Particle size and zeta potential for different treatments were respectively obtained in the range of 49.59–58.49 nm and -24.5 – -36.62 and the use of nanocomplexes reduced the particle size and zeta potential compared to free vitamin D3 in orange juice. Regarding the physicochemical, microbial and sensory results obtained for fortified orange juice, zein hydrolysate nanocomplex has the potential to be used as a suitable and valuable carrier for enriching fruit juices with bioactive substances, especially vitamin D3, without any harmful effects.

  Keywords: Zein hydrolysate, Vitamin D3, Nanocomplex, Orange juice, Ultrasound
 • Masoud Yaghbani* Pages 31-44

  In this research, the effect of sugar replacement by stevia sweetener on physico-chemical properties of sweet bread was studied. For this purpose in formulation of this product, stevia in three level of 0, 50 and 100% was replaced with sucrose. After baking, physico-chemical properties, sensory evaluation and color properties were measured by common methods. The chemical test results showed, there were no significant difference for fat, protein and ash between treatments but water content had straight relation and sugar content had reverse relation with increasing stevia percentage in formulation. The physical test results showed significant differences between specific volumes of three sample of sweet bread so that the sweet bread with 50% stevia had highest specific volume (2.085 cm3/g). Water activity (aw) meaningfully increased by increasing sugar replacement with stevia from 0.71 in control sample to 0.81 in sample including 100% stevia. Textural properties results showed that the stevia addition was caused about 70 % firmness reduction in day 1 and 5 after storage of sweet bread. About color parameters, lightness and yellowness (L* & b*) were increased but redness (a*) was reduced due to stevia addition. Sensory evaluation was indicated more acceptance the formulation contain of 50% stevia among panelists so that due to most score obtaining for total acceptance (score of 4.5), was selected as the best formulation.

  Keywords: stevia, sweetener, quality, sweet bread
 • Aydin Shekari, Rahim Naghshiband Hassani*, Morteza Soleimani Aghdam Pages 45-57

  In order to investigate the effect of GABA postharvest treatment on storage life and nutritional quality of fresh cut button mushroom, mushrooms treatment with five concentrations (0, 0.01, 0.1, 1 and 10 mM) of GABA done, and stored in the refrigerator for 15 days at a temperature of 4 °C and a relative humidity of 90±5 %, and the mushroom were sampled on days 0, 5, 10 and 15. The results showed that the concentration of 1 mM GABA had a greater effect on reducing the browning index of fresh cut button mushrooms than other concentrations of GABA. Reduction of electrolyte leakage and accumulation of malondialdehyde was observed in fresh cut mushrooms treated with a concentration of 1 mM GABA, which reduced weight loss in these mushrooms. High activity of phenylalanine ammonialyase enzyme in mushroom treated with 1 mM GABA increased the content of phenolic compounds which was associated with decreased activity of polyphenol oxidase enzyme. An increase in antioxidant capacity was observed in 1 mM GABA-treated mushrooms, which was accompanied by a significant increase in ascorbic acid accumulation in these mushrooms. Therefore, GABA as a safe and effective method can be used to increase the shelf life of fresh cut button mushrooms.

  Keywords: Storage, Fresh cut button mushroom, Browning, GABA
 • Fariba Hadidi, Ali Ganjloo*, MohammadHadi Fakoor Pages 59-70

  Nowadays, the development of reduced calorie non-dairy products is of great importance. Therefore, in the current study, the effect of adding 1% w/w tragacanth gum and replacing sucrose with stevia sweetener at 45% w/w on properties such as pH, total soluble solids, firmness, viscosity, color, syneresis and sensory properties of almond milk-based non-dairy dessert was evaluated during a 21 day of cold storage. The results revealed that the pH and syneresis of the dessert containing tragacanth gum and stevia at the end of storage period were 2.76 and 58.61% lower than the control sample, respectively. However, the total soluble solids, firmness and viscosity increased significantly (p<0.05) with the addition of tragacanth gum and stevia during cold storage period. On the first day of storage, a 6.04% reduction for lightness (L*) and an increase of 441.18% and 38.38% for redness-greenness (a*) and yellowness-blueness (b*) was observed for the samples containing tragacanth gum and stevia, respectively. The results of sensory evaluation showed that almond milk-based non-dairy dessert containing tragacanth gum and stevia had higher sensory scores than the control sample during the cold storage period, although this difference was not significant for color, taste and flavor characteristics (p>0.05). Finally, it can be concluded that tragacanth gum can be used as a thickener in the formulation of almond milk-based non-dairy dessert. In addition, partial replacement of sucrose by stevia does not have an adverse effect on the properties of the final product, so it can be used to produce a reduced calorie non-dairy dessert.

  Keywords: Almond milk, Sensory evaluation, Texture, Viscosity, Color, Non-dairy dessert
 • Marzieh Eslami, Hassan Barzegar*, Behzad Nasehi, Mohammad Noshad Pages 71-81

  Strawberries have a very short shelf-life due to their high sensitivity to fungal agents. The use of chemical antifungal compounds to increase the shelf life of this fruit has raised many concerns. For this reason, it is necessary to use safe methods to control spoilage and maintain the quality of strawberry fruit during storage. In this study, the effect of coating with Persian gum containing vanillin on the shelf life of strawberry fruit was evaluated. The levels of gum used in the preparation of the coating solution were 3%, 3.75 and 4% (w / v) and vanillin was added to the coating solution at three levels of 5, 6 and 7 mM. The studied characteristics included weight loss percentage, general acceptance, acidity, soluble solids, breakdown percentage, anthocyanin content, texture analysis and vitamin C content. The results showed an improvement in the appearance of coated fruits compared to control samples and also a significant reduction in the percentage of spoilage and weight loss in coated samples compared to the control. According to the results, the titratable acidity and texture firmness in the treated fruits improved compared to the control samples. Anthocyanin content and vitamin C content in the coated samples decreased but the rate of decrease was much slower compared to the control samples. Overall acceptance in the coated samples decreased slightly compared to the control sample. Finally, the best formulation was determined to contain 3.96% (W/V) of Persian gum, 0.857 mM vanillin and 2% (V/V) of glycerol.

  Keywords: Strawberry, Shelf-life, Coating, Persian gum, Vanillin
 • Navid Godini, Ashraf Gohari Ardabili*, Fakhreddin Salehi Pages 83-90

  ANFIS (Adaptive neuro-fuzzy inference system) is a combined neuro-fuzzy method for modeling transport phenomena (mass and heat) in the food processing. In this study, first, an infrared dryer was used to dry the extracted gum from quince seed. Then, ANFIS method was used to modeling and predicting the weight changes percentage of this gum when drying in infrared dryer. In the infrared dryer, the effect of samples distance from the radiation lamp and the effect of the gum thickness inside the container on the drying time and the weight loss percentage of quince seed gum during drying time were investigated. The results of drying of this gum by infrared method showed that by reducing the samples distance from the heat source from 10 to 5 cm, the average drying time of quince seed gum decreased from 58.0 minutes to 29.3 minutes (thickness 1.5 cm). Also, by reducing the gum thickness in the sample container from 1.5 to 0.5 cm, the average drying time of the extracted gum decreased from 45.7 minutes to 19.3 minutes (distance 7.5 cm). The ANFIS model was developed with 3 inputs of drying time, samples distance from heat source and gum thickness in the sample container to predict the weight changes percentage of this gum when drying in infrared dryer. The calculated coefficients of determination values for predicting the weight loss percentage of gum using the ANFIS-based subtractive clustering algorithm was 0.983. In general, it can be said that the high coefficients of determination between the experimental results and the outputs of the ANFIS model indicate the acceptable accuracy and usability of this method in modeling heat and mass transfer processes in the food industry.

  Keywords: Adaptive neuro-fuzzy inference system, Mass transfer, Quince seed gum, Subtractive clustering, Weight loss percentage
 • Negin Ghazanfari, Fereshteh Falah, Alireza Vasiee, Farideh Tabatabaei Yazdi* Pages 91-99

  L-glutamate is one of the most abundant amino acids in the body, which plays an important role in various cellular processes and also acts as a precursor of bioactive molecules, which has received much attention due to its medicinal and food applications today, and as an important amino acid. Industrial is produced commercially. L-glutamate is one of the metabolites produced by these bacteria, which is also biologically active. In this research, the production of L-glutamate by three autochthonous lactic acid bacteria (Lactobacillus brevis PML1, Lactobacillus plantarum 1058 and Lactobacillus fermentum 4-17) at three percentage levels of dairy sludge (0, 10, 20%), three levels of soybean meal (0, 2.5, 5%) and three levels of fermentation time (48, 84, 120 hr) were optimized using RSM. TLC was used for qualitative evaluation and HPLC was used for quantitative estimation of L-glutamate production, and then the antimicrobial and antioxidant properties of the fermentation extract were evaluated and compared with the control sample.

  Keywords: L-glutamate, native lactic acid bacteria, RSM, dairy sludge, soybean meal
 • Bahareh Goodarzi Shamsabadi, MohammadAmin Mehrnia*, Mohammad Noshad, Behrooz Alizadeh Behbahani, Hassan Barzegar Pages 101-115

  Food gums are additives that play variety of roles such as consistency, gel formation, and stabilizing in food solutions. In this study, the best conditions for extracting Quince seed gum as well as its antioxidant and physicochemical properties were investigated. Extraction of gum was optimized using microwave power (250 -850 W), water to grain ratio (20-60) and time (2-9 min), by the response surface methodology. Gum physicochemical properties including ash, moisture, protein and fat were measured and antioxidant properties were evaluated by DPPH, ABTS, FRAP and β-carotene/linoleic acid bleaching assay. The extraction efficiency was in the range of 8.9% to 15.2%. As the microwave power increases in constant time, gum extraction efficiency increases, but the simultaneous power increases with increasing treatment time, resulted in decreasing gum extraction. Increasing time by keeping the power constant, initially resulted in an increase in extraction and afterward resulted in lower gum extraction. Results of scavenging capacity and antioxidant properties measured using DPPH, FRAP, ABTS and beta –carotene bleaching assay were 53.19 μg/ml, 1.06 μg/ml, 69.61 μg/ml, 2.92 μg/100g respectively, and the amount of total phenol and flavonoids were 74.66 mg GAE/g  and 670.21mg QE/g respectively.

  Keywords: Microwave extraction, Quince seed, response surface methodology, Antioxidant capacity
 • Fatemeh Salamat, Masoud Dezyani*, Fatemeh Shahdadi Pages 117-129

  The composition and properties of edible coatings significantly affect their effects on food preservation. In this study, the effect of edible coating of sodium caseinate with different levels of inulin (0, 1, 2.5 and 5%) on the physicochemical, microbial, rheological and organoleptic properties of lactic cheese was investigated. The studied cheeses were produced in Pegah milk factory. Treatments included five groups: control (uncoated), sodium caseinate, sodium caseinate with 1, 2.5 and 5% inulin. The results showed that with increasing the storage period, the pH and moisture content decreased and the acidity of the samples increased significantly. The highest and lowest moisture content were related to the treatment coated with sodium caseinate and 5% inulin and the control treatment, respectively. In evaluating the organoleptic properties, the effect of the studied treatments on all organoleptic properties, except odor and color, was significant. The highest taste score was related to the treatment coated with sodium caseinate and 1% inulin and the lowest taste score was related to the control and the treatment coated with sodium caseinate and 5% inulin. As the storage period increased, the hardness, cohesiveness and chewiness of the samples increased. At the end of the storage period, the highest hardness was observed in the control and the lowest hardness was observed in the sodium caseinate treatments with 5% inulin, which was not significantly different from the sodium caseinate with 2.5% inulin. With increasing storage period, microbial count increased and the highest total microbial count and mold and yeast were related to the control and the lowest amount was related to the treatment coated with sodium caseinate and 5% inulin. In general, the use of edible coating of sodium caseinate and inulin improved the appearance and prevented textural changes and reduced the microbial activity of lactic cheese during the storage period.

  Keywords: Lactic cheese, Edible coating, Sodium caseinate, Inulin, Organoleptic properties
 • Omid Mirzaei Tash, Mehdi Gharekhani*, Hamid Mirzaei, Afshin Javadi Pages 131-142

  Bread is the main food in providing energy and protein in the diet of Iranian society. Therefore, the consumed bread must be of good quality, and one of the effective factors in its quality is the consumed flour gluten quality and quantity, which unfortunately, these factors are not desirable for wheat produced in Iran. One of the ways to decrease this problem is to use enzymes in the bread production flour. In this research, the effects of adding glucose oxidase (GO) and trans glutaminase (TG) enzymes in amounts of 0 to 30 ppm, α-amylase (AM) in amounts of 0 to 50 ppm and xylanase (XA) in amounts of 0 to 100 ppm on rheological properties of the Barbary and Lavash bread dough were prepared and analyzed using the response surface method (RSM) and the properties of the resulting dough were studied by farinograph, Falling number and alveograph rheological tests. The results of statistical analysis using Design Expert software showed that in different amounts of TG and GO, increasing AM caused a decrease in falling number. AM and XA decreased the amount of water absorption based on farinograph, but their interaction was not significant. At high amounts ​​of AM and TG, farinograph index (FQC) was at its highest value. The increase of AM decreased the P index of the alveogram, whereas, the increase of GO and XA when used individually increased this parameter. The interaction effect of the last two enzymes was also significant and the median value of both which decreased P index. In Barbary and Lavash bread, the values ​​of TG and GO in the maximum amounts ​​(30 ppm) and AM in the values ​​of 16 and 23 ppm were the most effective. The effect of XA enzyme was not significant in Barbary bread, but 23 ppm of XA showed a positive effect in Lavash bread.

  Keywords: Glucose oxidase, α-amylase, Trans-glutaminase, Xylanase, Rheological properties, Flour
 • Sakineh Yeganeh*, Soheyl Reyhani Poul Pages 143-159

  In the present research, after extracting astaxanthin from Haematococcus microalgae and nanoencapsulation it with maltodextrin-sodium caseinate combination coating, carrier nanocapsules with different ratios replaced sodium nitrite (limit of 120 mg/kg) in the sausage formulation. Then, the microbial (Count of mesophilic, psychrophilic, enterobacteriaceae, lactic acid and pseudomonas bacteria) and tissue properties of the formulated sausages were evaluated and compared during the storage period (28 days at refrigerator temperature). The results showed that the treatments that were formulated with ratios of 1 (30 mg/kg) to 3 (90 mg/kg) and 1 (60 mg/kg) to 1 (60 mg/kg) of nanocapsule to sodium nitrite (C and D) have the same efficiency in terms of the ability to inhibit the growth and proliferation of bacterial groups compared to the treatment of 120 mg/kg (A) of sodium nitrite and in the all of storage period, the minimum count of bacteria is related to these treatments. The treatment containing 90 mg/kg of nanocapsules and 30 mg/kg of sodium nitrite (E) had the same ability as treatments A, C and D in inhibiting some bacterial groups until the middle of the storage period. Also, the count level in the treatment containing only nanocapsules (120 mg/kg, B) was significantly lower than the control. The results of measuring the texture characteristics of the treatments showed that the effect of nanocapsules carrying astaxanthin on increasing the water holding capacity of sausages and also reducing of cooking loss, hardness, gumminess, chewiness and tissue cutting is more than sodium nitrite. Springiness, cohesiveness and porosity indices of sausages formulated with different proportions of nanocapsules and sodium nitrite had no significant difference (p>0.05) and were more favorable than the control. In the following, it was found that the texture indicators of the formulated treatments (unlike the control) did not change significantly during the storage period (p>0.05).

  Keywords: Astaxanthin, Carrier nanocapsules, Sodium nitrite, Sausages, Microbial, tissue characteristics
 • Arezo Eftekhari Yazdi, Ahmad Pedram Nia*, Fariba Naghipour, AmirHossein Elhamirad, Reza Saiedi Asl Pages 161-172

  The use of quinoa seeds and its derivatives in the bakery products formulation, in addition to improving the nutritional value of the final product, reduces dependence on plant sources with high water requirements such as wheat and rice, so in this study the effect of rice flour replacement by whole quinoa enzymatic malt at levels of 0, 2.5, 5, 7.5 and 10% on physicochemical and textural properties and internal structure of gluten-free bread was investigated. The results showed that by increasing the amount of quinoa malt (up to 10%) in the product formulation no significant effect on moisture content and water activity was observed. However, the firmness of the texture in 2 and 72h after baking increased by 10% of quinoa malt. Also, the specific volume and porosity of the product was reduced only at level of 10% of quinoa malt flour. On the other hand, by increasing the amount of quinoa malt flour, the enthalpy of the samples decreased (2 and 72h after baking), while the enthalpy increased with increasing product storage time. The results of crust color evaluation showed a decrease in the amount of L* value and an increase in the amount of a* and b* values by increasing the amount of malt flour in the formulation, which indicates more turbidity of the product. The results of images obtained by Scanning Electron Microscope showed the average values ​​of diameter and pore area of ​​the product decreased by addition quinoa malt. Finally, the panellists gave the highest overall acceptance score to three samples containing 0, 2.5 and 5% of quinoa malt, which indicates the improvement of quantitative and qualitative properties of the final product using enzymatic derivatives and gluten-free quinoa.

  Keywords: Quinoa malt, Gluten-free bread, Enzymatic activity, Physicochemical properties
 • Zeinab Hassanloofard, Mehdi Gharekhani, Mohsen Zandi*, Leila Roufegarinejad, Ali Ganjloo Pages 173-186

  Analysis of the extraction modelling for natural compounds is essential for industrial application. In the present paper, ohmic-assisted extraction was investigated for the extraction of Falcaria vulgaris extract. This study was performed in order to express the effect of some pecific parameters (as: voltage gradiant, ethanol to water ratio, extraction time and temperature) on the extraction yield and total phenolic content (TPC). Kinetics models (first-order, second's-order and pelleg models) and artificial neural network were used for modeling ohmic-assisted extraction process. Kinetic study plays a very important role in evaluating the extraction process because it allows estimation of the cost-effectiveness of the process in saving time, money and energy. The results showed that the second-order and plleg's kinetic models respectively, were successfully predicted the value of the total phenol content of the extract and extraction yield in all experiments. The correlation coefficient between experimentally obtained extraction yield and total phenolic content and values predicted by artificial neural network (4-16-2) were 0.995 for training, 0.963 for validation, and 0.979 for testing, indicating the good predictive ability of the model. The artificial neural network model had a higher prediction efficiency than the kinetic models. Artificial neural network can reliably model the process with better predictive and estimation capabilities than the kinetic’s models.

  Keywords: Falcaria vulgaris, Extraction, Ohmic heating, Artificial neural network, kinetic’s model
 • Banafsheh Mohimani, Shilla Safaeian*, Rezvan Mousavi Nadushan, Mohammad Rabani, Hamid Tavakolipour Pages 187-198

  The use of medicinal plants or the components extracted from them in different sectors of the food industry has received special attention. Therefore, in the present research, linseed oil was used in two forms, free and microcoated with alginate, in the formulation of cocoa cream. The aim of this research was to produce an functional chocolate ganache containing natural preservatives. The extraction efficiency of linseed oil was 27.73 %. The main component of linseed oil was α-linolenic acid (47.1%) and the least fatty acid detected in it was myristoleic acid (0.06%). The results showed that both evaluated oils had considerable antibacterial effects against tested microorganisms (S. Typhi, E.coli, S. aureus, A. niger, and C. albicans) and gram-negative bacteria were more resistant to linseed oil than gram-positive ones. In this regard. Black seed oil showed higher antibacterial activity and both linseed and black seed oil microcapsules had lower antibacterial effects than their free form. The sample containing 3% encapsulated linseed oil had more favorable sensory peroperties than the sample containing this oil in free form. However, the free form showed higher antibacterial activity but in the regard to the protection of bioactivity of oils from the undesirable condition, controlled release and marketability of product, loading the oils in alginate bead is a suitable way for application of black seed and linseed oil in food products.

  Keywords: Linseed, Antimicrobial properties, Encapsulation, Quality, Qanache, Functional
 • Sedigeh Sheikhiani, Kaveh Rahmanifarah*, Mehdi Nikoo, Farzaneh Noori, Ahmad Gharekhani Pages 199-210

  To control the excess oil uptake and avoid the health problems associated with consumption of foods with unsafe amount of oil, some additives have been used. The aim of this study was to evaluate the effect of carboxymethyl cellulose (CMC) on oil uptake and quality of bighead carp (Hypophthalmichthys nobilis) nuggets. Twenty-seven treatments with a 3×3 factorial design was used to optimize CMC at 0.25, 0.5 and 0.75% in meat, 0.25, 0.5 and 0.75% in batter and 25, 50 and 75% in pre-dust wheat flour and coating medium. All nuggets were subjected to deep-frying at 180 ºC for 3 min. some parameters in deep-fried nuggets were measured. The oil uptake after pre frying ranged from 2.86 (treatment 5) to 0.99 (treatment 18) indicating moisture loss in some samples. Shrinkage was affected by formulation and formulation × coating medium. Also, results indicated no difference in surface oil among samples (p > 0.05). However, the amount of absorbed oil was significantly different among nuggets. Nuggets produced using 0.75% CMC showed the highest moisture content (p < 0.05). Coating layer stickiness ranged from 87.73 to 65.06% and with the exception of wheat flour, the effect of all variables and their interactions significantly influenced stickiness (p < 0.05). Therefore, the use of CMC at 0.75% in product formulation, 0.75% in coating medium and 0.25% in wheat flour could be a promising process for lowering oil uptake and improving quality of experimental nuggets.

  Keywords: Nugget, Bighead carp, Gum, CMC, Oil uptake
 • Seid Reza Mosavy, Ali Najafi*, Homa Baghaei Pages 211-222

  In order to increase the oxidative stability of oil, various antioxidants are used. The use of synthetic antioxidants causes concern for the health of consumers due to their carcinogenicity, so today the food industry seeks to use natural alternatives instead of synthetic types to improve the oxidative shelf life of oils. Therefore, the aim of this research was to investigate the possibility of using broccoli sprouts extract (BSE) as a natural antioxidant to develop the oxidative stability of soybean oil. Different levels of BSE, including 200, 400, and 800 ppm, were added to soybean oil and these samples were compared with samples without antioxidants (control) and sample containing TBHQ synthetic antioxidants (100 ppm). Different tests including acid, peroxide, anisidine, totox, thiobarbituric acid (TBA) indexes, and Rancimat number were performed on the oil samples during the accelerated storage period of 18 days at a temperature of 60 °C. The obtained results showed that during the storage period, the values of acid, peroxide, anisidine, totox, and TBA indexes of oil samples increased and the Rancimat number decreased significantly (p<0.05), however, the rate of these changes in the control sample was significantly higher than other samples. Adding BSE and increasing its concentration in the samples significantly reduced the rate of lipid oxidation and triglycerides decomposition in oils (p<0.05), and the highest oxidative stability was observed in the sample containing 800 ppm of BSE. This level of the BSE showed even higher antioxidant activity than the TBHQ synthetic antioxidant. Finally, the results of this study indicated the antioxidant activity of BSE in soybean oil, and therefore, this extract at the level of 800 ppm can be used as a natural antioxidant to develop the oxidative shelf life and stability of soybean oil.

  Keywords: Soybean oil, Oxidation, Natural antioxidant, Broccoli sprout extract, Oxidative stability
 • Mostafa Rahmati-Joneidabad*, Behrooz Alizadeh Behbahani, محمد Noshad Pages 223-231

  The aim of this study was to extract Salvia mirzayanii essential oil, and determine its chemical properties and antifungal activity against fungi causing post-harvest rot in apple fruit (Penicillium expansum, Botrytis cinerea, and Alternaria alternata). Total phenol content (by Folin Ciocalteu method), total flavonoid content (by aluminum chloride colorimetric method), antioxidant activity (based on DPPH and ABTS free radical scavenging methods), and antifungal activity (based on disk diffusion agar, well diffusion agar, minimum inhibitory concentration, and minimum fungicidal concentration) of the essential oil were determined. The essential oil contained 43.40 mg GAE/g total phenol and 17.19 mg QE/g total flavonoids. In addition, S. mirzayanii essential oil significantly inhibited DPPH (62.70 μg/ml) and ABTS (78.80 μg/ml) free radicals. According to the results of antifungal tests, Botrytis cinerea and Penicillium expansum were the most sensitive and resistant fungal strains to the essential oil, respectively. In general, S. mirzayanii essential oil can be used to control the oxidation reactions and fungal spoilage in food products.

  Keywords: Salvia mirzayanii, Essential oil, Antifungal, Antioxidant, Apple, Post-harvest contamination
 • Salva Salva Ranjbary Vasegh, JAVAD Hesari*, Seyed Hadi Peighambardoust, Hasan Moharrampour, Samad Bodbodak Pages 233-246

  The consumption of fermented milk products, including yogurt, has been increased dramatically as people become aware of the functional and health resources. Quinoa seeds have recently received more attention due to their favorite nutritional properties and high content of protein, amino acids, fatty acids, minerals, and essential vitamins. Therefore, in this study, the fortification of beneficial yogurt with quinoa and its effect on physicochemical and microbial and organoleptic properties of product were investigated. Flour of quinoa seeds were added to yogurt milk at three levels (2, 4, and 6%). A sample of each treatment is selected every week and were analysed with respect to physicochemical (texture, pH, acidity, dry matter, hydration, etc.), microbial (starter count and yeast mold), and sensory properties compering to control samples. Based on the results of physicochemical tests, addition of quinoa flour significantly reduced syneresis, pH, and increased acidity, dry matter, viscosity, fiber, fat, and ash contents. The evaluation of color of samples showed that L index decreased while a and b indexes increased significantly with increasing the percentage of quinoa flour. On the other hand, the starters counts increased in fortified samples due to the nutrients of quinoa. Sensory properties were not significantly different between fortified and control sample except of texture that was improved with quinoa addition. The results of this study showed that the use of quinoa flour in stirred yogurt can led to producing a product with desirable and functional characteristics.

  Keywords: Stirred yogurt, Quinoa seed, fortification
 • Bahareh Sahraiyan, Seyed Ali Mortazavi*, Mahdi Karimi, Farideh Tabatabaei Yazdi, Mohebbat Mohebbi Pages 247-259

  Today various sweeteners are competing with sucrose in food market. They are creating acceptable sweetness and preserving technological and sensory properties of the product. In this study enzymatic sorghum malt use as sucrose replacer in gluten-free rice cake production. For this purpose, moisture, specific volume, porosity, crust color values, firmness and sensory properties were evaluated. The results showed that with increasing substitution of sucrose by enzymatic sorghum malt, moisture content and a* increased. However, falling the moisture content in sample containing malt flour were lower than control during the storage (1week) was with the lapse of time a week after bake a cake, malt flour contains less moisture loss in samples from the control samples. The results also showed enzymatic sorghum malt increased the softness of texture and able to prevent hardening of the texture during storage. In addition, the results indicated that the sample that 40% sucrose had been replaced with malt flour had the highest porosity, specific volume and L* value. Also this sample was equal in sweetness to control and the judges taste the sample was superior in other features. Thus, according to the results we can say that an enzymatic sorghum malt can be used as a natural sweetener, especially in celiac disease is needed products.

  Keywords: Sweetener, Malt flour, Celiac, Gluten-free cake
 • Ateye Tababaian, Ali Najafi*, Leila Nouri Pages 261-273

  Today, the enrichment of baking products has drawn the attention of many manufacturers. Chia seed and psyllium husk are considered rich sources of various active compounds, especially hydrocolloids and dietary fiber. Therefore, this research aimed to investigate the effect of replacing a part of wheat flour in cupcake formulation with the combination of chia seed (CSF) and psyllium husk flour (PHF) on the chemical composition and quality characteristics of the cake to produce a functional product. Different levels of CSF and PHF combinations including 0, 5, 10, 15, and 20% were used in the cake formulation, and the viscosity and density of the cake batter, as well as the physicochemical and sensory properties of the cake samples, were tested. The results showed that increasing the level of substitution of flour led to a significant increase in viscosity (15%) and a decrease in the density of cake batter (p<0.05). Increasing the levels of CSF and PHF also significantly increased the protein, fat, ash, moisture, and fiber of samples and decreased the hardness of texture (p<0.05). Cakes containing 5 and 10% replacement had a higher specific volume than the control, and the specific volume of the cake containing 15% replacement was similar to the control. The addition of CSF and PHF by maintaining moisture and reducing the rate of hardening of the samples during the storage period reduced the rate of staling of the enriched samples compared to the control. Based on the sensory evaluation results, the cakes containing 0, 5, 10, and 15% flour replacement had high acceptance. In general, according to these results, it can be concluded that 15% of wheat flour in the cupcake formulation can be replaced with a combination of CSF and PHF to produce a functional product rich in fiber

  Keywords: Cake, Flour replacement, Chia seed, Psyllium husk, Quality characteristics, staling
 • Jalal Aala, Mohammad Ahmadi*, Leila Golestan, Seyed-Ahmad Shahidi, Nabi Shariatifar Pages 275-289

  In this study, the effect of bay laurel and rosemary leaf extracts in two forms, free and nanoliposome, on the chemical indices of spoilage (TVB-N) and (TBA) in minced Silver carp fish was investigated. Extracts were evaluated for phenolic and flavonoid compounds. The treatments studied in minced Silver carp fish included control treatment, treatments containing 1 and 1.5% of free extract of Laurus nobilis leaves and Rosemary and treatments containing 1 and 1.5%. It is one of the liposome-coated extracts that was tested at refrigerator temperature at 0, 4, 8 and 12 days with 3 replications. The results showed that the amount of phenolic and flavonoid compounds in rosemary extract was more favorable than fragrant leaves. The aqueous extract of rosemary had higher levels of phenolic (344.66 mg gallic acid / g extract) and flavonoid (245.33 mg Rutin / g extract) compounds compared to the bay laurel extract (257.66 mg gallic acid / g extract) and (151.26 mg Rutin / g extract) respectively. The results of chemical changes in minced Silver carp showed that with increasing the storage time of fish at refrigerator temperature, the mentioned parameters increased, but nevertheless, in the treatment containing the finely coated form of two plants, Laurus nobilis leaves and rosemary (concentration 1.5%), The changes were significantly slower than other treatments, and according to the results, it can be concluded that in general, the addition of extracts Odor of Laurus nobilis and rosemary leaves in a concentration of 1.5%, maintains the quality of Silver carp fish in terms of chemical quality indicators.

  Keywords: Antioxidant properties, Bay laurel, Chemical indicators, Liposome, Rosemary plant, Silver carp
 • Reyhaneh Kavand, Marjaneh Sedaghati*, Nargess Mooraki Pages 291-301

  With the increasing awareness of consumers regarding the health effects of calcium, the enrichment of dairy products with calcium has increased. However, adding calcium salts to sterile milk can cause milk instability and increase sedimentation. In this research, the effect of adding hydrocolloids of carbox ymethyl cellulose (0.01%), kappa carrageenan (0.02%) and a mixture of carboxy methyl cellulose and kappa carrageenan on the physicochemical and sensory properties of calcium-enriched sterile milk was investigated. The results indicated that the addition of carboxy methyl cellulose and kappa carrageenan had no significant effect on the pH, acidity, and electrical conductivity of milk samples (p˃0.05), but during the storage period, the pH of the samples decreased, and their acidity and electrical conductivity increased significantly (p<0.05). The maximum thermal stability was observed in the first treatment (0.01% carboxymethyl cellulose and 0.15% calcium citrate) and the third (0.01% carboxymethyl cellulose, 0.02% capacarrageenan and 0.15% calcium citrate), while Control samples and the second treatment (0.02% capacarrageenan and 0.15% calcium citrate) had less thermal stability.The results showed that in all the samples, the percentage of precipitation increased significantly with increasing storage time (p<0.05), but in the treatment samples and in the presence of carboxy methyl cellulose hydrocolloids and kappa carrageenan, the percentage of calcium precipitation decreased and viscosity increased significantly (p<0.05). It seems that the sediment consists of accumulations of proteins or protein particles of different sizes that are precipitated together with calcium and phosphate under the influence of gravity. Evaluation of overall acceptance determined that the control sample and the first treatment were the most acceptable among the tested treatments. It seems that the reduction of sediment in the first treatment and its lower viscosity compared to other treatments have been effective in increasing the overall acceptance score of the first treatment in terms of evaluators.

  Keywords: milk, sterile, hydrocolloid, calcium, heat stability
 • Sakineh Yeganeh*, Soheyl Reyhani Poul Pages 303-317

  The aim of the present research in the first stage was to extract astaxanthin from Haematococcus microalgae (Haematococcus pluvialis) by combined acid-acetone method and evaluate the efficiency of the process. Then, astaxanthin extracted was nanoencapsulated with maltodextrin-sodium caseinate combined coating and physical, antioxidant and color properties of nanocapsules were evaluated along with the pure form of the pigment (during one month of storage at refrigerator temperature). The results showed that with saponification and primary and secondary purification, the efficiency of the extraction process increased and the amount of pigment during the mentioned steps increased from 8.11 to 21.76 mg/g. According to the findings, the size and zeta potential of the produced nanocapsules were 269.1 nm and +46.71 mV, respectively; In addition, the efficiency of the nanoencapsulation process was recorded as 85.19%. The release profile of astaxanthin from nanocapsules in Simulated Gastric Fluid (SGF) and Simulated Intestinal Fluid (SIF) showed that the release of the pigment varies from 3.21 to 14.28 in SGF and from 18.49 to 41.89% in SIF. Based on the results, the DPPH free radical scavenging activity of pure pigment and nanocapsules (at concentrations of 100 and 200 μg/ml and 0, 15 and 30 days) was ranged from about 21 to 57 and 53 to 70%, respectively. This amount for the reduction power of ferric ion was reported from 0.12 to 0.54 and 0.55 to 0.71 absorbance at 700 nm wavelength, respectively. In the metal chelating activity test, the range of changes was recorded from 23 to 52 and 52 to 75%, respectively. With the nanoencapsulation of the pigment and increasing the concentration, its antioxidant activity increased significantly (p<0.05). Also, unlike the pure form of astaxanthin, the antioxidant activity of its carrier nanocapsules remained constant during storage (p>0.05).

  Keywords: Haematococcus microalgae, Astaxanthin, Carrier nanocapsules, Maltodextrin, Physical properties, Antioxidant activity
 • Amin Khalili, Mahmoud Rezazadeh Bari*, Saeed Hesami Tackallou, Saber Amiri Pages 319-330

  Bacteriocins are a group of unique molecules that are produced by some microorganisms and are considered as part of the host's innate immunity. Nowadays, the use of biological preservatives in the food industry is increasing widely. In the present study, Bacillus laciniformis ATCC 9789 was used to produce bacteriocin. The antimicrobial activity of produced bacteriocin was investigated against foodborne pathogens. Further, after purification, the characteristics of produced bacteriocin, including stability against heat, pH, enzyme and ultraviolet (UV) rays, as well as minimal inhibitory concentration (MIC) and minimal bactericidal concentration (MBC) were determined. Also, molecular weight, functional groups and temperature characteristics of bacteriocin were determined by sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-Page), Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) and differential scanning calorimetry (DSC) tests. This bacteriocin had very good stability in different temperatures, pHs and against trypsin and pepsin enzymes and under UV rays. The SDS-Page test showed that the produced bacteriocin consists of two parts with a molecular weight of 17 and 20 kDa. The results of FTIR analysis showed peptide characteristics and DSC results had two exothermic peaks at 190 and 325 ⸰C, respectively. In general, in this research, after extracting and ensuring the existence of bacteriocin, its antimicrobial effect was evaluated by determining MIC and MBC on foodborne pathogens. The results showed that the bacteriocin produced by B. licheniformis had a significant antimicrobial effect on foodborne pathogens.

  Keywords: Bacteriocin, Bio-preservative, Foodborne pathogens, Bacillus licheniformis
 • Fatemeh Mohadesi Khorasani, Shima Yousefi*, Weria Weisany Pages 331-342

  In recent years, the using of natural materials, along with the using of new technologies, which, in addition to increasing the shelf life, maintain the quality properties and nutritional value of the products, it has become doubly important. The results showed that increasing the duration of storage caused a decreasing in moisture, pH, anthocyanin, phenol, colorimetry and increased weight loss and acidity, the most effect was observed in 21 days of storage. The using of edible coating containing nanochitosan/pectin and S. officinalis decreased weight loss and antioxidant activity and increased anthocyanin, phenol and colorimetry. In 7 days after storage, the least weight loss was 2.3% and in 14 and 21 days after storage, the least weight loss was 4.25 and 5.86% in the treatment of 70 mg/lit pectin with 30 mg/lit of nano chitosan. According to the obtained results, the using of edible coating containing nanochitosan/pectin and S. officinalis especially the treatment of 70 mg/lit of pectin with 30 mg/lit of nano-chitosan, had the most effect in increasing the shelf life of black grapes.

  Keywords: essential oil, black grape, pectin, chitosan, common sage
 • Niloufar Salehian Lenji, Mahshid Jahadi*, Mitra Ataabadi Pages 343-355

  Spirulina platensis has attracted special attention in various industries due to its natural pigments with specific performance characteristics. In this study, the effects of vitamin B12 (0.5 to 1.5 µg/l), date waste extract as a carbon source (1 to 1.5 g/l of glucose), and urea as a source of nitrogen (50 to 150 mg / l) parameters by fed-batch feeding under submerged culture was optimized and the production of Spirulina platensis and natural pigments were examined. The results showed that the addition of urea and date waste extract increased the production of biomass and phycocyanin, allophycocyanin, carotenoids, and chlorophyll. The results of the effect of vitamin B12 showed that this vitamin in low concentration has a positive effect on the production of spirulina and the pigments phycocyanin, allophycocyanin, carotenoids, and chlorophyll. Also, the use of date waste extract with vitamin B12 should be used optimally in combination with each other to achieve the highest production efficiency of biomass and pigments phycocyanin, allophycocyanin, carotenoids, and chlorophyll. At low concentrations of vitamin B12, increasing changes in date waste increase carotenoid production. Also, in low concentrations of date waste, with increasing changes in vitamin B12, carotenoid production increases, but in the highest concentration of these two variables, carotenoid production decreases due to the opposite effect. In high concentrations of vitamin B12, increasing changes in urea increase chlorophyll production. At the optimized condition, (vitamin B12 0.5 µg.l-1, date waste extract 1.5 g.l-1 of glucose, urea 150 mg.l-1) the biomass, phycocyanin, allophycocyanin, carotenoids and chlorophyll contents were 203 (g/100g) 128, 8.42,  4.09 and 7.2  (mg.l-1). It can be concluded that vitamin B12 along with the use of date waste creates mixotrophic conditions in the growth of Spirulina platensis, which leads to increased production of biomass and natural pigments.

  Keywords: Date waste, phycocyanin, Spirulina platensis, submerged fermentation, Vitamin B12
 • Hamed Saberian* Pages 357-371

  Rose hip (Rosa canina L.), as a valuable medicinal herbs of Iran, has beneficial effects on the human health. High dose of the rosehip should be used to be effective on the health and anti-inflammatory activity, but it is difficult especially due to its flavor and texture. Therefore, the main goal of the research was to produce rosehip concentrate to increase the bioactive components in the extract and promote the health. Therefore, the effect of ethanol concentration (20-96%), solvent/solid (S/S) ratio (5:1- 15:1 ml/g) and the extraction time (6-24 h) on the components of the extracted samples of rosehip was investigated to select the treatment with the highest bioactive components. The results indicated that increasing of the S/S ratio enhanced all of the components; although the extraction time hadn’t any significant effects on the extraction yield. Increasing the ethanol concentration enhanced total flavonoid content (TFC) and total carotenoid (TC) and decreased total phenol content (TPC). Therefore, to obtain the highest TC and TFC (at optimum condition including S/S ratio 14.94 ml/g, time of 6 h and 96 % ethanol) and highest TPC (at optimum condition including S/S ratio 15 ml/g, time of 6 h and 35.8 % ethanol) , two stages extraction was selected. Finally, these two obtained extract were combined and concentrated under vaccum condition at 45 °C and then, freeze dried. The highest total triterpenoid content (8 % triterpenoid per weight of extract powder) was related to the two staged extract.

  Keywords: Rose hip, Extraction, Concentration, triterpenoid
 • Seyedeh Parinaz Mobasseri, Masoomeh Mehraban Sangatash*, Hossein Sabet Sarvestani Pages 373-386

  Palm kernel is one of the major agricultural wastes and industrial uses of dates. Palm kernels in Iran are often disposed of as waste or used for animal feed. In this research, this low value material was investigated and a product with a high purity value of carboxymethylcellulose was produced from it. Palm kernels contain about 63% cellulose. Cellulose along with hemicellulose and lignin are its main constituents, which form a strong fibrous structure. In this study, cellulose was extracted from palm kernel powder by treating sodium hydroxide and sodium chlorite. The extracted cellulose was converted to CMC using two processes: alkaline cellulose and ether cellulose. SEM was used to study the structure of CMC, which removed the surface impurities of the fibers and the swollen spherical shape of the fibers indicated the suitability of the method used. To identify the carboxymethyl groups substituted on cellulose, FTIR spectroscopy was used, which confirms the peaks in the wave numbers of 1425 and 1612 / cm. The optimization results showed that at a concentration of 29.799% sodium hydroxide, the weight ratio of sodium monochloroacetic acid to cellulose was 1, temprature 68 ° C and a reaction time of 158 min, the highest degree of substitution and purity and efficiency were obtained. It turns out that these highest degrees of extraction and degree of purity and efficiency are 0.97, 97.99 and 166.80%, respectively. Also, the viscosity of 3% CMC solution in water at 50 rpm was 347.93 ms.

  Keywords: Palm kernel, Sodium hydroxide, Sodium monochloroacetic acid, Cellulose, Carboxymethylcellulose
 • Faeze Frhang Dehghan, Maryam Moslehishad*, Vajiheh Fadaei-Noghani Pages 387-399

  The aim of this study was to evaluate low-fat cream production using Persian gum and the effect of the amount of gum and storage time on physico-chemical, microbiological, and sensory properties. Treatments included 34% fat control samples, 18% fat cream treatments containing 0.5% Persian gum (Third treatment) and 18% fat cream treatments containing 0.8% Persian gum (Optimal treatment) were prepared. The level of stabilizer addition was 0/5% (w/w). The experiments on cream samples stored at 4 °C were out at 1, 7, 10 days. The results showed that the yeast count and the total count significantly (p<0.05) increased over time in all cream samples during storage. Also, in all three samples, after 10 days, a small amount of coliform was observed. In all three samples, no mould, Escherichia coli and Staphylococcus was observed after 10 days. On the other hand, storage time had a significant effect (p<0.05) on the reduction of sensory properties in all cream samples. The cream samples containing Persian gum had significantly (p <0.05) higher acidity and lower pH than the control sample during storage. There was no statistically significant difference between the dry matter values, Moisture, and the fat content of cream samples (p≥0.05) during storage. Also, the sample containing 0.8% gum had the highest viscosity and the lowest synersis. Therefore, the best treatment in this study was the sample cream containing 0.8% Persian gum.

  Keywords: Low-fat Cream, Persian Gum Sensory propertises, Stabilizer