فهرست مطالب

 • سال چهل و دوم شماره 4 (پیاپی 92، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید ابراهیم شفیعی، محمد قدمیاری*، هادی مصلی نژاد صفحات 255-264
  وراثت مقاومت سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum Westwood (Hemiptera: Aleyrodidae)، به دو ترکیب ایمیداکلوپرید و کلرپایریفوس مورد مطالعه قرار گرفت. در این پژوهش، از جمعیت فیلستان ورامین (FL) به عنوان والد مقاوم و از جمعیت فردیس کرج (FR) به عنوان والد حساس استفاده شد. مقدار مقاومت جمعیت فیلستان به ایمیداکلوپرید و کلرپایریفوس به ترتیب حدودا 62/13 و 91/14 برابر بود. عدم وجود اختلاف معنی دار در LC50 کلرپایریفوس روی تلاقی های F1 (R♂×S♀) و Fʹ1 (R♀×S♂)  نشان داد که مقاومت T. vaporariorum از نوع اتوزومی (غیرجنسی) است. همچنین، میزان فاکتور غالبیت بیانگر این بود که مقاومت سفیدبالک گلخانه به کلرپایریفوس به شکل مغلوب ناقص به ارث می رسد. از طرف دیگر، با استفاده از منحنی غلظت-پاسخ مورد انتظار نسل F2 با نسل های حاصل از تلاقی، مشخص شد که تعداد ژن های دخیل در مقاومت T. vaporariorum به کلرپایریفوس بیش از یک ژن می باشد. داده های حاصل از زیست سنجی ایمیداکلوپرید نشان داد که مقاومت  سفید بالک گلخانه نسبت به این ترکیب از نوع اتوزومی است و به صورت غالب ناقص به ارث می رسد. همچنین، مقاومت سفید بالک گلخانه به ایمیداکلوپرید نیز از نوع چند ژنی می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش، می توان با استفاده صحیح، به موقع، تناوبی و مخلوط حشره کش ها، مانع از گسترش سریع مقاومت جمعیت های T. vaporariorum شد.
  کلیدواژگان: وراثت مقاومت، اتوزومی، سفیدبالک گلخانه، ایمیداکلوپرید، کلرپایریفوس
 • فاطمه حمزوی، بهرام ناصری*، مهدی حسن پور، جبراییل رزمجو، علی گلی زاده صفحات 265-278

  سوسک چهارنقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Chrysomelidae) آفتی خسارت زا روی لوبیا چشم بلبلی Vigna unguiculata (L.) در مزرعه و انبار بوده و منجر به کاهش قابل توجه وزن دانه، قدرت جوانه زنی و ارزش بازاری محصول می شود. تاثیر کوددهی لوبیا چشم بلبلی (رقم مشهد) با کودهای شیمیایی تریپل سوپرفسفات (TSP) و اوره و برخی کودهای زیستی (Bradyrhizobium japonicum، Pseudomonas putida و Glomus spp.) روی زیست شناسی و پارامترهای جدول زندگی سوسک چهارنقطه ای حبوبات در دمای 1±28 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ±65 درصد و تاریکی مطلق بررسی شد. بیش ترین درصد بقای مراحل نابالغ روی تیمارهای P. putida و شاهد (به ترتیب 75/97 و 69/95 درصد) و کمترین درصد بقاء در تیمارهای TSP و B. japonicum (به ترتیب 06/65 و 75 درصد) مشاهده شد. علی رغم اینکه طول مراحل نابالغ C. maculatus در دانه های تیمار شده با TSP و B. japonicum طولانی تر از تیمار شاهد بود، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (124/0 بر روز) و نرخ خالص تولید مثل (34/34 نتاج) حشره روی دانه های تیمارشده با TSP کمتر از شاهد (به ترتیب 143/0 بر روز و 07/51 نتاج) به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که ارزش غذایی دانه های حاصل از تیمار کود TSP و B. japonicum برای سوسک چهارنقطه ای حبوبات، کمتر از دانه های حاصل از سایر تیمارهای کودی بودند.

  کلیدواژگان: سوسک چهارنقطه ای حبوبات، لوبیا چشم‏ بلبلی، دوره ی زندگی، جدول زندگی، کود زیستی
 • مریم فروزان*، عزیز شیخی گرجان صفحات 279-290
  مگس مینوز سبزی و صیفی Liriomyza sativae Blanchard ، از مهم ترین آفات سبزی های گلخانه ای و فضای باز، محسوب می شود. با توجه به توصیه کاربرد حشره کش تیوسیکلام جهت مدیریت آفت مزبور، در پژوهش حاضر، اثرات کشندگی و زیرکشندگی(5/131:LC30، 1/87:LC20، 15/49:LC10 میلی گرم ماده موثره بر لیتر) حشره کش تیوسیکلام (اویسکت®SP50%) روی فراسنجه های زیستی این آفت در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. روش مورد استفاده در انجام آزمایش ها غوطه وری صفحه های برگی حاوی لارو مگس در ترکیب آفت کش بود. تجزیه داده ها با استفاده از تیوری جدول زندگی دو جنسی ویژه سن-مرحله رشدی انجام شد. نتایج نشان داد که، طول عمر مگس های بالغ بصورت معنی داری تحت تاثیر غلظت های زیرکشنده حشره کش کاهش یافت. باروری نیز بطور معنی داری تحت تاثیر غلظت های مورد مطالعه قرار گرفت و کمترین میزان این فراسنجه (23/34 تخم) در غلظت LC30 ثبت شد. به علاوه غلظت های زیرکشنده مورد مطالعه مقادیر نرخ خالص تولیدمثل (R0) را در مقایسه با شاهد کاهش دادند (01/78:شاهدو 58/11:LC30،6/33:LC20،76/63:LC10 نتاج/ فرد). سایر فراسنجه ها مانند نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) و نرخ متناهی افزایش جمعیت (l) نیز به طور معنی داری نسبت به شاهد کمتر شدند. بیشترین مقادیر این فراسنجه ها در شاهد ثبت شد(به ترتیب 19/0و 21/1 بر روز). کاهش نرخ رشد در تیمارهای مختلف زیرکشنده، افزایش طول مدت یک نسل (T) را دربر داشت بطوریکه کمترین آن در شاهد 49/22 روز و بیشترین در LC30 با 25/26 روز ثبت شد. یافته های پژوهش حاضر بیانگر این است که حشره کش تیوسیکلام پتانسیل خوبی در کنترل مگس مینوز در غلظت های کشنده و زیرکشنده دارد. ضرورت توجه به اثرات زیرکشندگی حشره کش ها در ارزیابی اثرات کلی آفت کش ها بر آفات و دشمنان طبیعی آنها را آشکار می کند.
  کلیدواژگان: مگس مینوز سبزی و صیفی، جدول زندگی، اثرات زیرکشنده، زیست سنجی
 • افروز فارسی*، ابراهیم سلیمان نژادیان صفحات 291-302
  شته مومی کلم (Brevicoryne brassicae L.)، یکی از آفات کلیدی و اقتصادی گیاهان خانواده چلیپاییان در جهان می باشد که اثرات مخربی بر روی کلزا (Brassica napus L.)، به همراه داشته است. در این تحقیق، به منظور تخمین دقیق از جمعیت شته مومی کلم، سه روش نمونه برداری (عکس برداری، اندازه گیری میانگین طول ساقه آلوده و میانگین وزنی شته) به عنوان تیمارهای اصلی با روش شمارش مستقیم به عنوان تیمار شاهد در سه مرحله غنچه دهی، گل دهی و غلاف دهی کلزا به طور جداگانه، مورد مقایسه قرار گرفتند. برای هر مرحله رشدی، 22 بوته کلزا و از هر بوته، سرشاخه انتهایی که دور آن توسط کلنی شته ها به طور کامل پوشانده شده بود، به عنوان واحد نمونه برداری انتخاب گردید. نتایج نشان داد که روش های اندازه گیری میانگین طول ساقه آلوده و میانگین وزنی شته در هر سه مرحله غنچه دهی، گل دهی و غلاف دهی با روش شمارش مستقیم، اختلاف معنی داری داشتند. ولی هیچگونه اختلاف معنی داری بین روش عکس برداری با روش شمارش مستقیم در طول مرحله غنچه دهی، مشاهده نشد. بر این اساس، روش عکس برداری با داشتن بالاترین میانگین ضریب تصحیح (790/0)، ضریب تبیین (9315/0) و دقت خالص نسبی (RNP) 56/51، به عنوان بهترین و دقیق ترین روش جهت تخمین دقیق جمعیت شته مومی کلم در مرحله غنچه دهی، معرفی شد. بر اساس یافته های این پژوهش، انتخاب یک روش صحیح نمونه برداری در زمان مناسب، می تواند برنامه های مدیریت تلفیقی شته مومی کلم را ارتقاء بخشد.
  کلیدواژگان: شته مومی کلم، کلزا، تخمین جمعیت، روش عکس برداری، دقت خالص نسبی
 • فرناز سیدی صاحباری*، علی اصغر طالبی صفحات 303-311
  در پژوهش حاضر، فراوانی و شاخص های تنوع گونه ای مگس های خانواده Tachinidae در هفت منطقه از استان مازندران در سال 1390، بر اساس نمونه برداری های مستمر و منظم و با استفاده از تله مالیز ارزیابی شد. در مجموع تعداد 280 نمونه از 48 گونه، 38 جنس و چهار زیرخانواده از این خانواده در استان مازندران جمع آوری و شناسایی شدند. گونه های زیرخانوادهTachininae بیشترین فراوانی را در مناطق مورد مطالعه داشته و پس از آن زیرخانواده Phasiinae قرار دارد. زیرخانواده های Exoristinae با 16 گونه و 15 جنس و Tachininae با 14 گونه و 12 جنس، بیشترین تعداد گونه و جنس را در این بررسی داشتند. از تعداد 48 گونه جمع آوری شده در استان مازندران، 26 گونه تک نمونه بودند.از نظر شاخص های تنوع گونه ای سیمپسون و شانون-واینر بین مناطق مورد بررسی اختلاف معنی داری در سطح احتمال 5٪ مشاهده شد. منطقه گزناسرا که مرتفع ترین منطقه مورد بررسی با پوشش گیاهی متنوع بود، بیشترین مقادیر شاخص های غنای گونه ای و تنوع گونه ای را در بین مناطق مورد مطالعه به خود اختصاص داد و پس از آن منطقه تنگه واز (با پوشش درختان جنگلی) قرار داشت. کمترین مقادیر شاخص های تنوع و غنای گونه ای و بیشترین ضریب یکنواختی پیلو-جی متعلق به منطقه جوربند بود که در نزدیکی دریا واقع شده و پوشش گیاهی آن عمدتا شالیزار بود. همچنین بین شاخص های تنوع گونه ای و ارتفاع از سطح دریا، همبستگی مثبتی وجود داشت.
  کلیدواژگان: دشمنان طبیعی، فون، فراوانی نسبی، غنای گونه ای
 • سمانه نیک اختر، شهرام ارمیده*، شهرام میرفخرایی، مریم فروزان صفحات 313-323

  سفید بالک گلخانهTrialeurodes vaporariorum Westwood  یکی از آفات مهم سبزی، صیفی و گیاهان زینتی می باشد. در کنترل این آفت، یافتن راهکارهای جایگزین به منظور کاهش اثرات سوء ناشی از مصرف بی رویه آفت کش های شیمیایی ضروری می باشد. بنابراین در این پژوهش، اثر زیر کشندگی (LC20) سه فرمولاسیون چریش (Azadirachta indica A. Juss) شامل نیم بسیدین®، نیم آزال® و کوفا® روی سفید بالک گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها در گلخانه با شرایط نوری 16: 8 ساعت (روشنایی: تاریکی)، دمای 2±27 درجه‏ سلسیوس و رطوبت نسبی 5±65 درصد انجام گرفت. نتایج نشان داد فرمولاسیون نیم بسیدین® با LC50 معادل 261/0 میلی گرم ماده موثر بر لیتر، سمی ترین فرمولاسیون روی پوره سن سوم این آفت بود. در بررسی اثرات زیر کشندگی، هر سه فرمولاسیون، طول دوره مراحل نابالغ، طول عمر، باروری و بقاء سفید بالک را تحت تاثیر قرار دادند. کمترین نرخ خالص تولید مثل (R0) (68/3 نتاج/ فرد)، نرخ ذاتی افزایش جمعیت(r)  (06/0 1/ روز) و نرخ متناهی افزایش جمعیت  (λ) (06/1 1/ روز) مربوط به فرمولاسیون نیم بسیدین بود. با این حال میانگین مدت زمان یک نسل (T) تحت تاثیر غلظت زیرکشنده سه فرمولاسیون قرار نگرفت. یافته های پژوهش حاضر حاکی از اثرات منفی غلظت زیرکشنده (LC20) هر سه فرمولاسیون چریش روی فراسنجه های زیستی و رشد جمعیت این آفت بود. بر همین اساس، می توان از غلظت زیرکشنده فرمولاسیون نیم بسیدین® در مدیریت تلفیقی این آفت استفاده کرد.

  کلیدواژگان: مدیریت آفات، چریش، اثرات زیر کشنده، فراسنجه های رشد جمعیت
 • محسن مفیدی نیستانک* صفحات 325-329
  اواسط شهریور 1401 و در نزدیکی ساحل ماسه ای رودخانه نکا در شمال ایران، به روش تورزدن روی گل آذین بوته های کاهوک (.Lactuca serriola L) در میان بوته های تمشک وحشی (.Rubus idaeus L) و انار وحشی (.Punica granatum L)، نمونه ای جیرجیرک جمع آوری شد که بررسی توسط کلیدهای شناسایی شکل شناسی و مقایسه با نمونه های از قبل تعیین نام شده موزه حشرات هایک میرزایانس رکورد جدید جنس و گونه را تایید کرد. این اولین گزارش جنس و گونه جیرجیرک Arachnocephalus vestidos Costa, 1855 از ایران است. این گونه تاکنون از غرب تا جنوب غرب پالیارکتیک گزارش شده بود. نمونه فوق در موزه حشرات هایک میرزایانس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور نگهداری می شود. مشخصات تفکیکی شکل شناسی خانواده، جنس و گونه و همچنین کلید شناسایی جنس ها و گونه های جیرجیرک فلسی در ایران ارایه شده است. تاکنون سه گونه از سه جنس متعلق به Mogoplistidaeاز ایران گزارش شده است.
  کلیدواژگان: گزارش جدید، فون، حشرات، ایران، راست بالان
 • علی محمدی پور، غلامحسین قره خانی*، حسین رنجبر اقدم، علی اکبر کیهانیان صفحات 331-344
  مگس میوه زیتون، (Rossi) Bactrocera oleae  حشره ای مونوفاژ بوده و مهمترین آفت زیتون در سرتاسر جهان بویژه در کشورهای مدیترانه می باشد. این پژوهش به منظور مطالعه تغییرات جمعیت مراحل مختلف زندگی و برخی ویژگی های زیست شناسی مگس میوه زیتون در دو سال در منطقه طارم سفلی استان قزوین انجام شد. نتایج این بررسی نشان داد که این حشره در منطقه طارم سفلی، سه تا پنج نسل دارد. مگس میوه زیتون، زمستان را به صورت حشرات کامل در پناهگاه های مختلف و به ندرت به صورت شفیره در زیر بقایای گیاهی و خاک های نرم باغ ها سپری می کند. با گرم شدن هوا و بعد از گذراندن یک دوره دیاپوز تولیدمثلی، در اواخر بهار و اوایل تابستان، همزمان با سخت شدن هسته زیتون، مگس میوه زیتون در میوه ها تخم گذاری انجام می دهد. بر اساس یافته های این پژوهش، فعالیت مگس میوه زیتون با تغییرات آب و هوایی و فنولوژی درخت زیتون و دسترسی به میوه زیتون منطبق بود و همبستگی کامل داشت. بر اساس نتایج، در سال اول به علت شرایط مناسب آب و هوایی و محصول فراوان، نسل اول در تیر ماه، نسل دوم بین مرداد ماه تا شهریور، نسل سوم بین شهریور ماه و مهر ماه، نسل چهارم مهر ماه و آبان ماه و نسل پنجم یا همان نسل زمستان گذران آبان ماه و آذر ماه ادامه داشت ولی در سال دوم به علت کمی محصول و شرایط آب و هوایی نسل اول در مرداد ماه، نسل دوم شهریور ماه، نسل سوم بین شهریور ماه و مهر ماه و نسل چهارم (نسل زمستان گذران) مهر ماه و آبان ماه مشاهده شد و در ماه آذر دیگر میوه ای وجود نداشت. به دلیل طول عمر حشرات کامل و طولانی بودن دوره تخم گذاری، نسل های مگس میوه زیتون، دارای همپوشانی بودند. همچنین جمعیت آفت در نسل سوم و چهارم بیش از نسل اول و دوم مشاهده شد. نسبت جنسی در نسل های اول و دوم به سود نرها بوده ولی در نسل های سوم و چهارم به 1:1 تغییر می یابد.
  کلیدواژگان: نوسان جمعیت، دما، نسل، زیست شناسی، Bactrocera oleae
|
 • Seyed Ebrahim Shafiee, Mohammad Ghadamyari *, Hadi Mosallanejad Pages 255-264
  Inheritance of resistance of the greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum Westwood (Hemiptera: Aleyrodidae), to imidacloprid and chlorpyrifos was studied. In this study, the Filistan population (FL) and the Fardis population (FR) were used as resistant and susceptible parents, which collected from Varamin and Karaj cities, respectively. The resistance ratios (RR) of FL population obtained for imidacloprid and chlorpyrifos were about 13.62 and 14.91-fold, respectively. LC50 values of chlorpyrifos on F1 (R♂×S♀) and Fʹ1 (R♀×S♂) crosses did not show any significant difference. Therefore, the resistance of T. vaporariorum to chlorpyrifos is autosomal. Also, the values of dominance factor indicated that the resistance of greenhouse whitefly to chlorpyrifos is inherited in incomplete recessive form. In addition, by using the expected mortality of the F2 generation with the generations resulting from crossing, it was determined that the resistance of T. vaporariorum to chlorpyrifos is polygenic. The results obtained from imidacloprid bioassays showed that the resistance of the greenhouse whitefly to this compound is autosomal, incompletely dominant, and polygenic. The present study suggests that according to the knowledge of the inheritance of resistance of T. vaporariorum, it is possible to delay the spread of resistance by using timely, correct, intermittent, and mixed insecticides.
  Keywords: Inheritance of resistance, Autosomal, Trialeurodes vaporariorum, Imidacloprid, Chlorpyrifos
 • Fatemeh Hamzavi, Bahram Naseri *, Mahdi Hassanpour, Jabraeil Razmjou, ALI Golizadeh Pages 265-278

  The cowpea weevil, Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Chrysomelidae), a destructive insect pest of cowpea, Vigna unguiculata (L.), in the field and storage, causes significant losses in seed weight, germination ability, and the market value. The effect of cowpea (Mashhad cultivar) fertilization with chemical fertilizers (triple superphosphate (TSP) and urea) and some biofertilizers (Bradyrhizobium japonicum, Pseudomonas putida, mycorrhizal fungi) was studied on biology and life table parameters of C. maculatus at 28 ± 1°C, relative humidity of 65 ± 5%, and complete darkness. The highest immature survival (%) was on the grains treated with P. putida and control (97.75 and 95.69%, respectively), and the lowest survival was on the grains fertilized with TSP and B. japonicum (65.06 and 75%, respectively). Although the developmental time of C. maculatus reared on TSP- and B. japonicum-treated grains was longer than the control, the intrinsic rate of increase (0.124 day-1) and net reproductive rate (34.34 offspring) on the grains treated with TSP were lower than the control (0.143 day-1 and 51.07 offspring, respectively). Results of this research showed that the nutritional value of the grains obtained from TSP and B. japonicum treatments were lower than those obtained from other fertilizer treatments.

  Keywords: Callosobruchus maculatus, cowpea, Life history, life table, Biofertilizer
 • Maryam Forouzan *, Aziz Sheikhi Garjan Pages 279-290
  Liriomyza sativae Blanchard is considered as one of the most important pests of greenhouse and farm vegetables. According to the recommendation of using thiocyclam insecticide against the mentioned pest, in the present study the lethal and sub-lethal effects (LC10= 49.15, LC20= 87.1 and LC30= 131.5 a.i. mg/L) of thiocyclam insecticide (Evisect® SP50%) was evaluated on the biological parameters of this pest under laboratory conditions. The method used in the experiments was Leaf dip technique for leaves containing fly larva. Data analysis was performed using Age-stage two sex life table theory.  The results showed that adult lifespan/longevity was significantly reduced by sublethal concentration. Fecundity was also affected by the studied concentrations and the lowest amount of this parameter (34.23 eggs/female) was recorded in LC30 concentration. Accordingly, sublethal concentrations reduced the net reproductive rate (R0), and there were significant differences among the values of this parameter at all treatments tested when compared with control (control: 78.01, LC10: 63.76, LC20: 33.6 and LC30: 11.58 offspring/individual). Other parameters such as intrinsic rate of increase (r), finite rate of increase (l) were also significantly lower than the control. The highest estimated values for r and λ were recorded at control (0.19 and 1.21 day-1, respectively). Finally, with the reduced rate of development for individuals treated with sublethal concentrations, the mean generation time (T) was significantly higher in individuals exposed to any concentration tested, So that it was the lowest in the control with 22.49 days and the highest in LC30 with 26.25 days. The findings of the present research indicate that thiocyclam insecticide has a good potential in controlling the leaf miner in lethal and sublethal concentrations, and the importance of considering the role of sublethal effects when attempting to evaluate the total impacts of specific pesticide on an insect pest population and its natural enemy.
  Keywords: Vegetable leaf miner, life table, Sub lethal effects, population growth parameters
 • Afrooz Farsi *, Ebrahim Soleymannejadian Pages 291-302
  The cabbage aphid, Brevicoryne brassicae L., is one of the major and economic pests of cruciferous plants in the world which has destructive effects on the rapeseed, Brassica napus L. In this research, for accurate estimating of the cabbage aphid population, three sampling methods (photography, measuring the average length of the infected stem and average weight of the aphid) as the main treatments were separately compared to direct count method, as the control treatment during budding, flowering and sheathing stages of rapeseed. For each stage, twenty-two canola plants were chosen and from each chosen plant, top stem covering completely by the aphids was selected as the sampling unit. The results showed that measuring the average length of the infected stem and average weight of aphid methods were significant difference with direct count method during budding, flowering and sheathing stages. However, there was no significant difference between photography and direct count methods during budding stage. Based on this, the photography method with maximum average of correction factor (0.790), coefficient of determination (0.9315) and relative net precision (RNP) (51.56) is the best and most accurate technique for precise estimation of cabbage aphid population during budding period. According to the obtained results of this study, choosing the correct sampling method at the right time can promote the integrated management programs of cabbage aphid.
  Keywords: Brevicoryne brassicae, Brassica napus, Population estimation, photography method, relative net precision
 • Farnaz Seyyedi-Sahebari *, Ali Asghar Talebi Pages 303-311
  In the present study, the relative abundance and species diversity indices of family Tachinidae were evaluated based on continuous and regular sampling using Malaise traps in seven regions of Mazandaran province during 2011. A total of 280 specimens belonging to 48 species, 38 genera and 4 subfamilies of this family were collected and identified. Species of subfamily Tachininae are the most abundant in the studied areas, followed by Phasiinae. Subfamilies Exoristinae with 16 species and 15 genera and Tachininae with 14 species and 12 genera had the highest number of species and genera in this study. Among the 48 species collected in Mazandaran province, 26 species were single samples. Biodiversity indices showed a significantly difference between studied areas of Mazandran province (P≤ 0.05) based on Simpson and Shannon & Wiener diversity indices. Ghaznasera the elevated area with diverse vegetation, had the highest values of species richness and species diversity indices among the studied areas, followed by Tanghevaz region (forest vegetation). The lowest values of these indices and highest value of Pielou-J evenness, belonged to Jorband, including areas near the sea and rice fields. Also, a positive correlation between biodiversity indices and altitude of studied areas was observed.
  Keywords: Fauna, natural enemies, Relative abundance, Species richness
 • Samaneh Nikakhtar, Shahram Aramideh *, Shahram Mirfakhraei, Maryam Forouzan Pages 313-323

  Greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum Westwood is one of the most important pests of vegetables, crops, and ornamental plants. In order to control this pest, it is necessary to find alternative solutions in order to reduce the adverse effects caused by the excessive use of chemical pesticides. Therefore, this research investigated the sub-lethal effect (LC20) of three formulations of Azadirachtin, including Nimbecidine®, NeemAzal T/S®and Kofa® investigated on the greenhouse condition. Experiments were carried out in the greenhouse with light conditions of 16:8 hours (light: dark), temperature 27±2 °C, and 65±5% RH. The results showed that Nimbecidine®formulation with LC50 was equal to 0.261a.i. mg/L was the most toxic formulation on the third instar nymph of this pest. In investigating the sub-lethal effects of all three formulations, they affected the duration of immature stages, survival, longevity, and fecundity of the whitefly. The lowest net rate of reproduction (R0) (3.68 offspring), the intrinsic rate of population increase (r) (0.06 1/day), and the finite rate of population increase (λ) (1.06 1/day) were related to the Nimbecidine® formula. However, the average duration of one generation (T) was not affected by the sublethal concentration of the three formulations. The findings of the present research indicated the adverse effects of the sub-lethal concentration (LC20) of all three neem formulations on the biological parameters and population growth of this pest. Accordingly, it is possible to use the sublethal concentration of the Nimbecidine® formula in the integrated management of this pest

  Keywords: greenhouse whitefly, Azadirachtin, Sub-lethal effects, parameters of population growth
 • Mohsen Mofidi-Neyestanak * Pages 325-329
  Mid of September 2022 and the near sandy bank of Neka River in the north of Iran, a cricket was collected on prickly lettuce bushes (Lactuca serriola L.) amongst wild bushes of rubus (Lactuca serriola L.) and trees of pomegranate (Punica granatum L.). Identification through morphological taxonomic keys and comparison with previously named specimens in the Hayk Mirzayans Insect Museum (HMIM) confirmed a new record. This is the first report of the genus and species of cricket Arachnocephalus vestidos Costa, 1855 from Iran. This insect has been reported from west to southwest Palearctic so far. The specimen is deposited in HMIM of the Iranian Research Institute of Plant Protection (IRIPP). The detailed morphological characteristics of the family, genus and species, as well as a key to identify the genera and species of scaly crickets in Iran is provided. So far, three species of three genera belonging to Mogoplistidae are reported from Iran.
  Keywords: new record, Fauna, insects, Iran, Orthoptera
 • Ali Mohammadipour, Gholam Hossein Gharekhani *, Hossein Ranjbar Aghdam, Ali Akbar Keyhanian Pages 331-344
  Olive fruit fly, Bactrocera oleae (Rossi), is one of the most important and main pests that attack olives all around the world, especially in Mediterranean countries. This research was done to study some biological characteristics of the pest in two years. This pest has three to five generations in the Tarom sofla area of Qazvin province. Results showed that fly overwinters as adult mainly but rarely as pupa beneath the plant debris and surface soil layer of the olive orchards. The olive fruit fly attacks the fruits as the weather warms up and after a period of reproductive diapause, in late spring and early summer, at the same time as the olive core hardens (Pit hardening). Climatic changes and olive tree phenology and access to olive fruit were constant and fully correlated with olive fruit fly activity. Based on these results, the first generation, because of the favorable conditions and the product of in the first year, happened generally in July, the second generation has continued between August and September, the third generation between September and October, the fourth generation in October and November, and the fifth generation or the wintering generation in November and December. But in the second year, due to the low yield and weather conditions, the first generation was generally observed in August, the second generation in September, the third generation between September and October, and the fourth generation (wintering generation) in October and November, and another fruit was not observed in December. Due to the long oviposition period, the olive fly has overlapping generations. The density of the olive fly population in the third and fourth generation is more than the first and second generation. In the early generations, the sex ratio is in favor of males, but in the last generation, it changes to 1:1.
  Keywords: Bactrocera oleae, biology, Poplulation fluctuations, Generation