فهرست مطالب

اخلاق وحیانی - سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 25، زمستان 1401)
 • سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 25، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/16
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید محمد اکبریان* صفحات 5-32
  تمایز میان مفاهیم اعتقادی و دینی با مفاهیم اخلاقی در میان اندیشمندان مسلمان مسیله‎ای بدیهی به نظر می‎رسد؛ اما ایزوتسو با طرح نظریه شبکه معنایی مفاهیم دینی و اعتقادی این مسیله را با چالش مواجه کرده است. در این شبکه معنایی، مفاهیم دینی و اعتقادی با مفاهیم اخلاقی یکسان و در یک شبکه قرار دارند و گاهی نیز با یکدیگر مترادف شده‎اند. مفاهیم اخلاقی در این شبکه بر اساس تضاد بنیادین میان کفر و ایمان به دو طبقه کلی تقسیم شده اند و بر طبق آنها تمام انسان‎ها در آیات قرآن بر اساس تقسیم به دو گروه مومن و کافر، از هیچ صفت اخلاقی مشترک برخوردار نیستند. اولین انتقاد بر این نوع شبکه بندی، وجود انسان مسلمان به عنوان حد وسط است که از هر دو نوع فضایل اخلاقی نیک و بد برخوردار است. دیدگاه ایزوتسو اگر چه با ادعای انحصار به بافت درونی قرآن طرح شده، اما این ادعا با عبارات دیگر او و آیات دیگر و روایات دینی سازگار نیست و بر خلاف دیدگاه مشهور اندیشمندان اسلامی است که آن نیز مستند به بافت درونی متون دینی و از جمله قرآن است. مطابق با همین انتقادات رویکرد او در مورد صفت حلم و جاهلیت نیز با اشکالات متعدد مواجه می‎شود.
  کلیدواژگان: شبکه معنایی، مفاهیم اخلاقی، مفاهیم دینی، طبقه بندی
 • مهرداد ندیمی*، جهانگیر مسعودی صفحات 33-60
  در اخلاق هنجاری با توجه به ملاکی که برای تعیین حسن و قبح افعال اختیاری انسان ارایه می شود، دو دسته کلی از نظریات شکل گرفته است که عبارت اند از نظریات نتیجه گرایی و نظریات وظیفه گرایی. نتیجه گرایی رویکردی است که خوب، بد، درستی و نادرستی عمل را وابسته به نتایج حاصل از عمل می داند. در مقابل، وظیفه گرایی نظریه ای است که در ارزیابی عمل اختیاری انسان صرف نتیجه را ملاک درستی و نادرستی نمی داند. برخی از تقریر های این نظریه معیار فعل اخلاقی و ملاک حسن و قبح اعمال و افعال انسان را در هماهنگی و عدم هماهنگی آن ها با وظایف از پیش تعین یافته می داند. مقاله حاضر در صدد بررسی اخلاق اسلامی در رویارویی با این دو رهیافت در اخلاق هنجاری است. نگارنده بر این باور است که آموزه های دینی موید رویکرد نتیجه گرایی در اخلاق است. برای این منظور در این تحقیق، ضمن اشاره به غایت نهایی اخلاق و بیان نوع رابطه رفتارهای اخلاقی با آن از منظر تعالیم اسلامی، نشان داده خواهد شد که از منظر تعالیم اسلامی نظریه اخلاقی اسلام جزء نظریات نتیجه گرایی است البته با قرایت خاصی از نتیجه و نتیجه گرایی که در طول مقاله بیان خواهد شد.
  کلیدواژگان: اخلاق، نتیجه گرایی، وظیفه گرایی، واقع گرایی، فعل اخلاقی
 • سید هادی سهرابی*، رحیم دهقان صفحات 61-90

  تحقق قانون طلایی اخلاق؛ بررسی موانع و راهکارهای گرایشیرحیم دهقان ، سید هادی سهرابی چکیده:قانون طلایی به عنوان یک قانون عام اخلاقی توصیه می کند که؛ با دیگران بگونه ای رفتار کن که در همان موقعیت رضایت می دهی با تو چنان رفتار شود. علیرغم تصدیق این قانون از سوی تمام انسان ها، به نظر می رسد نوعی شکاف بین نظر و عمل به این قانون وجود دارد. بخشی این شکاف، در موانع مربوط به ساحت گرایشی انسان ریشه دارد که نیازمند واکاوی است. از این رو، مساله اصلی در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این است که عمده ترین موانع مربوط به ساحت گرایشی انسان بر سر راه تحقق این قانون چیست و چه راهکارهایی در جهت رفع این موانع می توان ارایه داد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که؛ پیروی از هوای نفس، ضعف اراده، و همرنگی با جماعت، از عمده ترین موانع گرایشی انسان در جهت تحقق این قانون است. بر همین اساس، تسلط عقل بر دیگر قوای نفس، هدفداری و برنامه ریزی و ممارست در تقویت اراده، و نیز تقویت روحیه ایثار و از خودگذشتگی در جامعه را می توان از جمله راهکارهای ناظر به موانع گرایشی دانست. از این رو، لازمه تحقق این قانون رفع موانع مذکور بر اساس راهکارهای بیان شده در این مقاله است.

  کلیدواژگان: قانون طلایی، انسان، جامعه، ساحت گرایشی، تخیل
 • احسان ابراهیمی*، نرجس السادات محسنی صفحات 91-126

  فقیهان دینی، درباره ولایت پدر بر دختر باکره بالغه رشیده یا استقلال وی در ازدواج، اختلاف نظر دارند. در این میان، برخی فقهای معاصر همچون آیت الله جوادی آملی در دیدگاهی میانه، به نظریه تشریک قایل شده اند؛ یعنی لزوم شراکت اذن ولی و رضایت دختر در عقد نکاح. اساس این دیدگاه، در نظر گرفتن برخی بایدها و نبایدهای اخلاقی است که شرطیت اذن پدر برای باکره رشیده را از باب احتیاط (نه به عنوان شرط صحت) می داند. مسیله اصلی در این پژوهش، بررسی ادله اخلاقی نظریه تشریک اذن ولی و رضایت باکره رشیده با تاکید بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی است. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و روش پردازش نیز توصیفی تحلیلی است. براساس یافته های تحقیق، توجه ولی به خواسته های مولی علیها و پرهیز از استبداد به رای، رعایت مصالح مولی علیها از سوی ولی، پیشگیری ولی از فروپاشی خانواده و تزلزل اجتماع، رعایت احترام ولی از سوی مولی علیها، حفظ ناموس و آبروی خانواده از سوی مولی علیها و توجه مولی علیها به آداب و رسوم قومی و قبیله ای از ادله اخلاقی نظریه تشریک هستند. نتایج تحقیق نشان می دهد که به حسب عنوان اولی، باکره رشیده در ازواج خود مستقل است و اذن ولی، شرط صحت نکاح نیست؛ ولی با توجه به عناوین ثانوی و برای رعایت برخی مصالح و مفاسد اخلاقی، اذن ولی از باب احتیاط لازم است.

  کلیدواژگان: ولی، مولی علیها، اذن ولی، باکره رشیده، اصاله الاحتیاط، ادله اخلاقی، فقه اخلاقی
 • سلیمان موحدی راد*، محمدرضا سرمدی، مهران فرج الهی صفحات 127-154
  این پژوهش با راهبرد مطالعه کتابخانهای و با روش توصیفی- تحلیلی با نظر به تحلیل فرارونده جهت دست یابی مقدمات لازم برای تدوین الگوی تربیت فضیلت مندانه بر مبنای سند تحول بنیادین انجام شده است. با بررسی سیر تحول فضیلت گرایی در بستر تاریخ، موضوع اصلی تربیت انسان فضیلت مند را بررسی و با انسان مطلوب سند تحول بنیادین مطابقت داده شد. پس از کدگذاری و مقوله بندی و تحلیل محتوا، توانسته الگوی فضیلت را مبتنی بر مبانی تربیت فضیلت مندانه از جمله فطرت به شناخت و باور فضیلت، کرامت ذاتی و اکتسابی به عنوان جنبه ای از کوشش اختیاری جهت تزکیه و تحصیل معرفت و هستی یابی، اراده و میل برای انجام فعل فضیلت مندان بنیاد نهاد. از همین رو الگوی پیشنهادی بر مبنایی تدوین شده است تا متربی در مسیر شدن تکاملی خود، ابتدا به شناخت فضیلت و باور به آن برسد و به دریافت درستی از وجود خود نایل شود، سپس شوقی درونی به آن پیدا کند و اشتداد شوق، میل او را به صورت ارادی به انجام عمل فضیلت مندانه در عالم بیرون سوق دهد.
  کلیدواژگان: الگوی فضیلت، سند تحول بنیادین، تربیت فضیلت مندانه، مبانی تربیت فضیلت مندانه
 • محمود یوسف وند*، محمدمهدی یوسف وند صفحات 155-186

  در نظام های حقوق کیفری، برای حرفه بازجو چهارچوب اخلاقی مقرر شده است. این پژوهش به بررسی تطبیقی اخلاق بازجو در حقوق ایران با مطالعه مبانی فقهی و اخلاقی پرداخته؛ و یک تحقیق کیفی با رویکرد تطبیقی است که از حیث اهداف کاربردی و از حیث ابزار تحقیق اسنادی و کتابخانه ای است. اطلاعات جمع آوری شده شامل تجزیه و تحلیل قوانین کیفری ایران و منابع فقهی است. بر اساس یافته های تحقیق در حقوق ایران، بازجو مانند بسیاری از مشاغل و حرفه ها دارای قوانین اخلاقی است؛ در صورت تخلف از قوانین اخلاقی علاوه بر نقض دادرسی عادلانه و عدم احترام به کرامت انسانی، سبب عذاب وجدان بازجو می شود و دارای ضمانت اجرای مادی و اجتماعی است. برآیند اخلاق بازجو، دادرسی عادلانه و رعایت کرامت انسانی متهم است. عدم رعایت ارزش های اخلاقی برای بازجو مجازات اخروی و در حقوق ایران گاهی کیفر و در مواردی جبران خسارات به متهم به همراه دارد.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، صفات بازجو، دادرسی عادلانه، اخلاق
|
 • Seyed Mohsmmsd Akbarian * Pages 5-32
  The distinction between belief and religious concepts with moral concepts seems to be an obvious issue among Muslim thinkers; But Izutsu has faced a challenge to this problem by proposing the semantic network theory of religious and belief concepts. In this semantic network, religious and belief concepts are the same as moral concepts and are located in the same network, and sometimes they have become synonymous with each other. Ethical concepts in this network are divided into two general classes based on the fundamental conflict between disbelief and faith, and according to them, all human beings in the verses of the Qur'an, based on the division into two groups of believers and unbelievers, do not have any common moral qualities. The first criticism of this type of networking is the existence of the Muslim man as a middle ground, who has both good and bad moral virtues. Although Izutsu's point of view is proposed with the claim of exclusiveness to the inner texture of the Quran, but this claim is not compatible with his other expressions and other verses and religious traditions and is contrary to the famous view of Islamic thinkers, which is also documented on the inner texture of religious texts, including the Qur'an. Is. According to these criticisms, his approach regarding the attribute of humility and ignorance is also faced with many problems.
  Keywords: Semantic network, moral concepts, religious concepts, Classification
 • Mehrdad Nadimi *, Jahangir Masoudi Pages 33-60
  In normative ethics, according to the criterion that is presented to determine the goodness and ugliness of human voluntary actions, two general categories of theories have been formed, which are the theories of consequentialism and Deontology. Consequentialism is an approach that considers the good, bad, correctness and incorrectness of an action dependent on the results of the action. On the other hand, Deontology is a theory that does not consider only the result as a criterion of right and wrong in the evaluation of human voluntary action. Some interpretations of this theory consider the criterion of moral action and the criterion of goodness and badness of human actions in their harmony and lack of harmony with predetermined tasks. This article aims to investigate Islamic ethics in confronting these two approaches in normative ethics. The author believes that religious teachings support the consequentialist approach in ethics.For this purpose, in this research, while pointing to the ultimate goal of ethics and stating the type of relationship between moral behavior and it from the perspective of Islamic teachings, it will be shown that from the perspective of Islamic teachings, the moral theory of Islam is part of the theories of consequentialism, although with a special reading of the result and consequentialism. which will be explained throughout the article.
  Keywords: ethics, Consequentialism, Deontology, Realism, moral act
 • Seyed hadi Sohrabi *, Rahim Dehghan Pages 61-90

  Fulfillment of the golden rule of ethics; Examining obstacles and solutions of orientationRahim Dehghan, Sayed Hadi SohrabiSummary:The golden rule as a general moral law recommends that; Treat others as you would like to be treated in the same situation. Despite the approval of this law by all people, it seems that there is a kind of gap between the opinion and practice of this law. Part of this gap is rooted in the obstacles related to the field of human tendency, which needs to be analyzed. Therefore, the main issue in this research, which was carried out with a descriptive-analytical method, is that what are the main obstacles related to human tendency towards the realization of this law and what solutions can be provided to solve these obstacles. . The research findings indicate that; Following the whims of the ego, weakness of will, and matching with the crowd are the main obstacles to the human tendency to realize this law. Based on this, mastery of reason over other powers of the soul, goal setting and planning and practice in strengthening the will, as well as strengthening the spirit of sacrifice and self-sacrifice in the society, can be considered among the solutions for tending obstacles. Therefore, it is necessary to fulfill this law by removing the mentioned obstacles based on the solutions stated in this article.

  Keywords: golden rule, Human, Society, tendency field, Imagination
 • Ehsan Ebrahimi *, Narjes Sadat Mohseni Pages 91-126

  Religious jurists disagree about the father's guardianship over the adult virgin daughter mature or her independence in marriage. In the meantime, some contemporary jurists such as Ayatollah Javadi Amoli, in a middle opinion, have attached to the theory of sharing; it means the necessity of the guardian's permission and consent of the daughter in the marriage contract. The basis of this point of view is to consider some moral dos and don'ts, which considers the condition of the father's permission for a mature virgin as a precaution (not as a condition of correctness). The main issue in this research is to examine the moral foundations of the theory of participation of the guardian's permission and the consent of the Virgin mature, emphasizing the point of view of Ayatollah Javadi Amoli. The data collection method is library and the processing method is descriptive and analytical. The results of the research show that according to the first ruling, the virgin Rashida is independent in her marriage and the permission of the guardian is not a condition for the validity of the marriage; But according to the secondary ruling and to comply with some interests and moral corruption, the guardian's permission is necessary for the sake of caution.

  Keywords: permission of the guardian, virgin mature, conditions of the marriage contract, the principle of caution, moral jurisprudence
 • Soleyman Movahhedi Rad *, Mohammadreza Sarmadi, Mehran Farajollahi Pages 127-154
  This research was carried out with a library study strategy and a descriptive-analytical method with a view to the analysis of the process in order to obtain the necessary prerequisites for developing a model of virtuous education based on the document of fundamental transformation. By examining the course of evolution of virtueism in the context of history, the main issue of educating a virtuous person was examined and matched with the ideal person of the document of fundamental transformation. After coding and categorizing and analyzing the content, he was able to model the virtue based on the foundations of virtuous education, including the nature to recognize and believe in virtue, inherent and acquired dignity as an aspect of voluntary effort to cultivate and acquire knowledge and existence, will and desire for Performing the actions of virtuous people is the foundation. Therefore, the proposed model has been compiled on the basis that a teacher, in the path of his evolution, first comes to know virtue and believe in it and achieves a correct understanding of his existence, then he finds an inner passion for it and the intensity of his passion is his desire. to voluntarily lead to perform a virtuous action in the outside world.
  Keywords: Virtue Model, Fundamental Transformation Document, Virtual Education, Fundamentals of Virtual Education
 • Mahmoud Yousefvand *, MohammadMahdi Yousefvand Pages 155-186

  There is an ethical framework for the profession of an investigator in criminal justice systems. Present adaptation has focused on the comparative investigation of interrogator's ethics in Iranian law by studying jurisprudence and ethics foundations, and it is a qualitative research with a comparative approach, which is in terms of practical goals and in terms of documentary and library research tools.The collected information includes the analysis of Iranian criminal laws and jurisprudence sources.According to the research findings in Iranian law, the interrogator, like many jobs and professions, has ethical rules; In case of violation of moral laws, in addition to violation of fair proceedings and lack of respect for human dignity, it causes torment of the interrogator's conscience and has a guarantee of material and social enforcement. The result of the interrogator's ethics is a fair trial and respecting the human dignity of the accused. Non-observance of moral values for the interrogator leads to otherworldly punishment, and in Iranian law, sometimes punishment and in some cases compensation to the accused.

  Keywords: Professional Ethics, Characteristics of the interrogator, Fair judgement