فهرست مطالب

نشریه اسلام و مطالعات معنویت
پیاپی 1 (بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مسعود آذربایجانی* صفحات 7-36
  موضوع محوری این جستار سلامت معنوی است که با روش معناشناسی انجام شده است. روش معناشناسی در چهار مرحله معناشناسی واژگانی، میدان های معناشناسی، مطالعات متنی و مطالعات فرامتنی قابل بررسی است، ولی تمرکز این نوشتار، بر دو بعد سوم و چهارم است. در بخش مطالعات متنی تاکید اصلی بر متن قرآن است، البته از روایات هم استفاده می شود. یافته های این پژوهش عبارتند از: سلامت معنوی به دو معنای معنویت سالم و سلامت بعد چهارم انسان در ارتباطات با خداوند و امور قدسی است. تعریف مورد قبول معنویت عبارت است از: فراروی ارادی و وجودی از مادیت، انانیت و موقعیت در ابعاد بینشی، کنشی و گرایشی به سمت و سوی خداوند به عنوان کانون، مبدا و مقصد معنویت که زمینه تجربه زیسته باطنی و عمیق تر را فراهم می کند. سلامت معنوی در اصطلاح متون روان شناسی دارای ویژگی های ارتباط با خداوند (قدرت برتر قدسی)، هدف داری و معناداری در زندگی، حالت بنیادین پویا و مثبتی از بودن (به باشی) و برخورداری، رویکرد کل نگرانه و هماهنگ کننده به هستی است و سرانجام در ابعاد گوناگون شناختی، عاطفی و رفتاری نمودار می شود. الگوی سلامت معنوی در قرآن بر اساس بررسی و تحلیل حدود صد واژه قرآنی مرتبط، در نهایت چهار مفهوم تزکیه، حیات طیبه، تقوی و سلام (قلب سلیم) به عنوان مولفه های اصلی سلامت معنوی به دست آمد و در الگوی نهایی، مسیر فرایندی سلامت معنوی در این واژه های چهارگانه و نیز روابط شبکه ای میان آنها در نمودارهای متفاوت ترسیم شده است.
  کلیدواژگان: سلامت معنوی، قرآن کریم، روش معناشناسی، تزکیه، حیات طیبه، تقوی و سلام
 • مجتبی عطارزاده* صفحات 37-72
  چگونگی پاسخ مناسک دینی به ویژه دعا و نیایش در تامین نیاز ذاتی انسان به یک نظام معنابخش، به گونه ای که وی قادر به دریافت تفسیری معنادار از حیات کوتاه خود در این جهان گردد، مسیله ای قابل تامل است که نوشتار حاضر در ذیل کارکرد کلی دین در این رابطه، آن را مورد کاوش قرار داده و بدین منظور این تحقیق کتابخانه ای از نوع کیفی، از روش تحلیل مضمون و شیوه فرایند چرخه ای تحلیل مشتمل بر مراحل گردآوری داده ها، تحلیل احیاگرایانه داده ها بهره برده است. در پاسخ به پرسش اصلی «چگونه به رغم در حاشیه قرارگرفتن نسبت به عقلانیت مسلط بر افراد و جامعه در عصر مدرن و به رغم پیدایش رقبای جدی، دین و مناسک دینی از جمله دعا و نیایش قادر به تامین نیاز بشر به معنا هستند؟» یافته های این پژوهش نشانگر آن است که آموزه های دینی با آگاه سازی بشر نسبت به قوه ذاتی او و ارجاع به ذات الهی خویشتن، مجال درنگ و گفت وگو با خالق خویش را از طریق دعا و نیایش فراهم می نماید تا با اطمینان از یاری و حمایت های خداوند، نوعی احساس امنیت و آرامش درونی را تجربه کند و با اتکاء و بهره گیری از این پشتوانه، حیات و مرگ خود را هدفمند و معنا دار بداند. بدین سان، مناسک دینی به ویژه دعا و نیایش با پی ریزی زیرساخت های معنوی حیات انسان، نیاز این شریف ترین مخلوقات که در حیاتی مشحون از عادت و حیات بدون تامل و تفسیر، دستخوش سرگردانی ناشی از فقدان معنا در زندگی شده را تامین می نماید.
  کلیدواژگان: تجربه دینی، مدرنیسم، معنا، تجربه معنوی، دعا
 • علیرضا کرمانی* صفحات 73-100

  عرفان و معنویت پدیده هایی ذو ابعادند که در تعریف آنها توجه به این ابعاد امری لازم است. جوهره ذاتی عرفان، یعنی تجربه شهودی، تحولات وجودی ای که به این شهود منجر می شود و ظهورات آن شهود در قالب گزاره های باطنی و علم عرفان نظری و عملی از جمله اموری هستند که در این مقاله در تعریف عرفان اخذ شده اند. معنویت نیز تحولی وجودی دانسته شده است که با مجموعه‎ای به هم پیوسته از باورها و خلقیات و تجارب انفسی، توام با احساسات متعالی، تحقق می‏یابد و موجب تفاوت نگرش فرد به عالم هستی می‎شود و به وسیله گفتارها، رفتارها و تعاملات مختلف ظهور پیدا می کند. در این مقاله با روشی تحلیلی ضمن برشمردن نقاط اشتراک و افتراق معنویت و عرفان و در مقام بیان رابطه این دو، به ذومراتب بودن آنها اشاره و تبیین شده است که چگونه معنویت و عرفان در برخی از این مراتب بر هم منطبق است و عرفان اسلامی با معنویتی که در میان صاحب نظران مسلمان مطرح است، چه نسبتی دارد. در پایان نیز با بیان معیارهایی، به مصداق شناسی عرفان و معنویت و تفاوت عرفان و معنویت صحیح با عرفان نما و معنویت کاذب پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: عرفان، معنویت، تجربه عرفانی، عرفان حقیقی، معنویت حقیقی
 • مهدی علیزاده* صفحات 101-123

  نسبت معنویت و علم اخلاق زیرمجموعه ای از مباحث عام معنویت و دانش های اسلامی است که پیش فرض های علم شناختی بر آن حاکم است. انگاره کلان ما درباره پذیرش ظرفیت های پاسخگویی علوم اسلامی به چالش های عصری ما را با دوگانه پذیرش (تاییدگر) / نفی (انکارگر) منظومه علوم اسلامی مواجهه می سازد. سه گانه اخلاق - فقه - کلام این منظومه شناختی را تشکیل می‏دهد. در رهیافت تاییدگر، سه‏گانه دانش اخلاق، کلام و فقه به مثابه دانش های اصیل محوری اسلامی، هر یک حامل بخشی از نظام جامع معارف دین و پیام معنوی آن قلمداد می شود؛ بنابراین مقاله حاضر روایتگر دیدگاهی چندرشته‏ای است. از سویی با یک تحلیل انسان شناختی درمی‏یابیم که علم اخلاق در دلالت بر معنویت اسلامی، از موقعیت مرکزی و اصلی برخوردار است. برنهاده قرآنی مقاله حاضر در تحلیل انسان این است که بر اساس آیه شریفه 84 سوره اسراء، «شاکله» انسان مبنای تصمیم گیری و انتخاب های وی است. شاکله خود با سه سازه بینش و منش و کنش مرتبط است؛ در این میان منش انسان هسته مرکزی شاکله وی به شمار می رود. بینش مقدمه آن و کنش برآمده از آن است. از سویی در یک تحلیل معنویت‏نگر، این فضایل و رذایل هستند که منش فردی، خانوادگی، اجتماعی و زیست محیطی فرد را تشکیل می دهند و در نتیجه شالوده شکل گیری «شاکله» به شمار می روند؛ بنابراین علم اخلاق با رویکرد اخلاق فضیلت بیشترین نقش را در روایت‏ گری آموزه‏ های معنوی به خود اختصاص می‏دهد و البته دو دانش کلام و فقه همچون حلقه های پیشینی و پسینی، تکمیل‏گر این روایت اند.

  کلیدواژگان: معنویت، علم اخلاق، شاکله، فضیلت گرایی، رویکرد چند رشته ای، منش
 • احمد شاکرنژاد* صفحات 124-153

  به تبع گسترش علاقه به معنویت، مطالعات معنویت نیز روز به روز در حال رونق است. اما مواجهه با انبوهی از مطالعات در زمینه معنویت این پرسش را در ذهن ایجاد می کند که آیا رشته ای با نام «مطالعات معنویت» به وجود آمده است یا اینکه این مطالعات در حد مطالعات پراکنده و یا دست کم در حد تشکیل حوزه جدید مطالعاتی است. در این مقاله پس از معرفی انواع پژوهش های موجود در این باره با تمرکز بر مطالعاتی که به شکل ثانویه به دسته بندی و ترسیم اطلس مطالعات معنویت در غرب اقدام کرده اند، با روش استنادی در پی یافتن رشته مستقل «مطالعات معنویت» در سه زمینه مطالعات اجتماعی، مطالعات دینی و مطالعات الهیاتی خواهیم بود. یافته این پژوهش آن است که در این میان تنها در زمینه مطالعات الهیاتی است که محققان از شکل گیری رشته مستقل «معنویت» خبر داده اند. البته این ادعا نیازمند ارزیابی است. مقاله حاضر پس از معرفی متخصصان، گروه های علمی و آثار تولیدشده در این عرصه، تلاش می کند با رویکرد پسینی به ارزیابی این ادعا پرداخته و پاسخی برای این پرسش فراهم آورد که آیا معنویت یک رشته دانشگاهی است و یا یک حوزه مطالعاتی؟

  کلیدواژگان: معنویت جدید، معنویت گرایی، مطالعات معنویت، الهیات معنوی
 • محمدجواد فرج نژاد*، سید احمد غفاری قره باغ صفحات 154-189
  نظریه «عقلانیت و معنویت» به دنبال ایجاد رضایت باطنی انسان با رویکرد معنویت گرایی جدید است. ملکیان در این نظریه با التفات به شاخص های دنیای مدرن، مبانی انسان شناسانه خاصی را برای معنوی شدن برگزیده است. از جمله این مبانی، «فردگرایی» انسان معنوی و درنتیجه درونی و شخصی بودن معنویت است. تحقیق پیش رو بر آن است که مولفه فردگرایی نظریه «عقلانیت و معنویت» را با استفاده از تبارشناسی مفهومی آن، مورد ارزیابی و تحلیل انتقادی قرار دهد. چالش جدی در کسب رضایت باطن در سلوک انسان معنوی، بی توجهی به تاثیرپذیری واقعی انسان از ساختارها و نهادهای اجتماعی، خودشکن بودن معنویت حاصل از تفرد، تقلیل شان اخلاق و معنویت به روانشناسی درمان گرا و درنهایت تنهایی بیشتر انسان معنوی از پیامدهای منفی پذیرفتن مبنای فردگرایی در معنویت گرایی هستند. این تحقیق از نوع پژوهش های نظری بنیادین است و با داده های آن با روش توصیفی_تحلیلی، گردآوری شده و از طریق کتابخانه ای منابع را مورد بررسی قرار می دهد.
  کلیدواژگان: فردگرایی، عقلانیت، معنویت، معنویت گرایی، تنهایی، رضایت باطن
 • مصطفی همدانی* صفحات 190-224
  در نظام های تربیتی، «اهداف تربیتی» همواره از آبشخور «مبانی» تغذیه می کنند و «اصول تربیتی» که منبع استخراج «روش های تربیتی» هستند نیز به نوبه خود مستند به «مبانی» هستند. پژوهش فرارو با هدف کشف مبانی تربیت عرفانی بر اساس نظریات تربیتی عارف واصل، آیت الله سعادت پرور (که همواره در تحقیقات خود متکی به قرآن و روایات شیعی به ویژه ادعیه است و نه اقوال عارفان) نگاشته شده و در این راستا با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی، تالیفات عرفانی و تربیتی ایشان مشتمل بر 23 جلد کتاب در مباحث عرفانی را تحلیل و مقوله بندی کرده تا به مبانی به عنوان بنیادهای نظام تربیت عرفانی مورد نظر ایشان دست یابد. مبانی مورد نظر در هشت محور (خداشناختی، هستی شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی، راهنماشناختی، دین شناختی، ارزش شناختی، روش شناختی) به دست آمده اند و در این راستا برخی از آیات و روایات که مستند ایشان محسوب می شوند نیز تببین شده است.
  کلیدواژگان: آیت الله سعادت پرور، عرفان، عرفان شیعی، تربیت عرفانی، مبانی تربیت عرفانی
|
 • Masuood Azarbayjani * Pages 7-36
  The main topic of this article is spiritual health, which has been carried out with the semantic method. The method of semantics can be examined in four stages of lexical semantics, semantic fields, textual studies and meta-textual studies, but the focus of this article is on the third and fourth aspects. In the aspect of textual studies, the focus is on the text of the Qur'an, of course, narratives are also used. The findings of this study suggest that spiritual health has two meanings including healthy spirituality and health of the fourth aspect of human being in communication with God and sacred affairs. The accepted definition of spirituality is going beyond the volition and existence of materiality, egoism and situation in the dimensions of insight, action and then having tendency towards God as the focus, origin, and destination of spirituality which provides the context for deeper and more inward lived experience. Spiritual health, in the term of psychological texts, has the following characteristics including connection with God (supreme holy power), having purpose and meaning in life, a dynamic and positive fundamental state of being (well-being) and enjoyment, a holistic and coordinating approach to existence, and finally various cognitive, emotional and behavioral dimensions. Based on the analysis of about a hundred related Qur'anic words and the model of spiritual health in the Qur'an, four concepts of purification, pure life, piety and peace (a healthy heart) are considered as the main components of spiritual health. In the final model, the process path of spiritual health has been illustrated in these four words as well as the network relationships between them in different diagrams.
  Keywords: Spiritual Health, The holy Qur'an, method of semantics, purification, Pure Life, piety, peace
 • Mojtaba Attarzadeh * Pages 37-72
  How religious rites, especially du'a and prayers, respond to human's innate need for a meaningful system, in such a way that he is able to receive a meaningful interpretation of his short life in this world, is an issue worthy of consideration, and the present article is under the general function of religion in this regard, has explored it, and for this purpose, this qualitative library research has used the theme analysis method and the method of the cyclical process of analysis including the stages of data collection, data recovery analysis. This article aims to answer this main question: "how despite being on the sidelines compared to the rationality that dominates individuals and society in the modern era and despite the emergence of serious competitors, religion, and religious rituals, including du'a and prayers, are able to meet the human need for meaning?" The findings of this study suggest that religious teachings, by making people aware of their inherent power and referring to their own divine nature, provide an opportunity to pause and talk with their creator through du'a and prayer, so that with the assurance of God's help and support, experience a kind of feeling of inner security and peace and consider his life and death to be purposeful and meaningful by relying on and benefiting from this support. Therefore, religious rites, especially du'a and prayers, by laying the foundations of the spiritual infrastructure of human life, meet the needs of these most noble creatures who have been affiliated with wandering due to the lack of meaning in life, in a life full of habits and life without reflection and interpretation.
  Keywords: Religious Experience, modernism, meaning, spiritual experience, Du'a
 • AliReza Kermani * Pages 73-100

  Mysticism and spirituality are phenomena with some aspects, it is necessary to pay attention to these aspects in their definition. The essential essence of mysticism, i.e. intuitive experience, the existential developments that lead to this intuition and the emergence of those intuitions in the form of esoteric propositions, and the science of theoretical and practical mysticism are among the things that have been considered in this article in the definition of mysticism. Spirituality has also been considered an existential transformation that is realized with an interconnected set of beliefs, moods, and personal experiences, along with transcendent feelings, causes a difference in a person's attitude to the universe, and can be emerged through different words, behaviors, and interactions. In this article, through an analytical method, while enumerating the commonalities and differences between spirituality and mysticism and expressing the relationship between the two, it has been pointed out and explained how spirituality and mysticism coincide in some of these levels, and what relationship exists between Islamic mysticism and spirituality that are discussed among Muslim experts. Finally, by stating the criteria, the case studies of mysticism and spirituality and the difference between correct mysticism and spirituality and pseudo-mysticism and false spirituality have been dealt with.

  Keywords: Mysticism, Spirituality, Mystical Experience, true mysticism, true spirituality
 • Mahdi Alizadeh * Pages 101-123

  The relationship between spirituality and ethics is a subset of the general topics of spirituality and Islamic sciences, which are governed by the assumptions of cognitive science. Our main assumption about accepting the capacities of Islamic sciences to respond to contemporary challenges confronts us with the duality of accepting (confirming) or negating (denying) the system of Islamic sciences. The three sciences including ethics, fiqh (Islamic jurisprudence), and theology form this cognitive system. In the confirming approach, the three sciences of ethics, theology, and fiqh are considered as the original major Islamic sciences, each of which carries a part of the comprehensive system of religious education and its spiritual message. Therefore, the current article is considered a multidisciplinary perspective. On the one hand, with an anthropological analysis, we find that the science of ethics has a central and main position in the meaning of Islamic spirituality. The Qur'anic conclusion of this article in human analysis is that according to the 84th verse of Surah Isra, the "formation" of human is the basis of his decisions and choices. The formation itself is related to the three structures of insight, character, and action; meanwhile, human character is the central core of his formation. Insight is its introduction and action is its result. On the other hand, in a spiritualistic analysis, these are the virtues and vices that form the individual, family, social and environmental character of a person, and as a result, they are considered the foundation of the human's formation. Therefore, ethics, with the approach of virtue ethics, plays the most important role in the narration of spiritual teachings, and of course, the two sciences of theology and fiqh complete this narration as the previous and the posterior links.

  Keywords: Spirituality, Ethics, formation, virtue, multidisciplinary approach, character
 • Ahmad Shakernejad * Pages 124-153

  Following the development of interest in spirituality, studies of spirituality are also developing day by day. However, facing a multitude of studies in the field of spirituality raises the question in the mind as to whether a field called "spirituality studies" has been created or whether these studies are limited to scattered studies or at least to the extent of forming a new field of study. In this article, after introducing the types of studies available in this regard, through focusing on the studies that have categorized and drawn the spirituality studies in the West in a secondary way, we seek to find an independent field of "Spirituality Studies" in the three areas of social studies, religious studies and theological studies via citation analysis. The finding of this research suggests that it is only in the field of theological studies that researchers have reported the formation of an independent field of "spirituality". Of course, this claim needs evaluation. After introducing experts, departments, and works produced in this field, this article tries to evaluate this claim through a priori approach and provide an answer to the question of whether spirituality is an academic major or a field of study.

  Keywords: New spirituality, Spirituality, Spirituality studies, Spiritual Theology
 • Mohamadjavad Faragnejad *, Seyed Ahmad Ghafari Qarabagh Pages 154-189
  The theory of rationality and spirituality seeks to create the inner satisfaction of human with the approach of new spirituality. In this theory, by considering the indicators of the modern world, Malekian has chosen certain anthropological foundations for being spiritual. Among these foundations is the individualism of spiritual human and as a result the inner and personal nature of spirituality. The current study aims to evaluate and critically analyze the individualism component of the theory of rationality and spirituality by using its conceptual genealogy studies. Lack of paying attention to the real influence of social structures and institutions on humans, the self-destruction of spirituality resulting from individuality, reducing the dignity of ethics and spirituality to therapeutic psychology, and finally the loneliness of a spiritual person from the negative consequences of accepting the basis of individualism in spirituality, are some serious challenges in obtaining inner satisfaction in the behavior of a spiritual person. This study is a type of fundamental theoretical research, its data is collected by descriptive-analytical method, and it examines the sources through a library method.
  Keywords: Individualism, Rationality, Spirituality, loneliness, inner satisfaction
 • Mostafa Hamedani * Pages 190-224
  In educational systems, educational goals are always fed by fundamentals and educational principles, which are the source of extraction of educational methods, are documented in fundamentals. The current research has been written with the aim of discovering the basics of mystical education based on the educational theories of the scholar and mystic, the late Ayatollah Sa'adat Parvar (who always relies on the Quran and Shia narratives, especially Du'as, and not the sayings of mystics) in his research. In addition, in this regard, this study has analyzed and categorized his mystical and educational writings, including 23 volumes of books on mystical topics, in order to achieve the principles as the foundations of his desired mystical education system by using the descriptive-Analytical method. The desired principles have been obtained in eight axes (theology, ontology, anthropology, epistemology, studies of guidance, studies of religions, studies of values, methodology) and in this regard, some of the verses and narratives, which are considered as his documents, have been explained.
  Keywords: Ayatollah Sa'adat Parvar, Mysticism, Shia mysticism, mystical education, principles of mystical education