فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رضا اکبری* صفحات 7-27
  مسیله معنویت، مسیله ای نوپدید نیست، بلکه به عنوان دغدغه همیشگی در دوره ها و مکان های مختلف -و البته تحت عناوین مختلف- مورد توجه بوده است. سفر به دوره های مختلف فلسفه اسلامی، با همراه داشتن توشه پرسش های معاصر، به ما اجازه می دهد که نظام مسایل این حوزه را در فلسفه اسلامی رهگیری کرده و این سنت را به سخن درآوریم. این کار که تلاشی توامان -توجه به حوزه معنویت و توجه به سنت فلسفه اسلامی- را خواستار است نیازمند دستورالعمل های روشی برای بهبود نتیجه است. آگاهی از حوزه مباحث معنویت و مطالعه میان رشته ای/ چند رشته ای مهم ترین دستورالعمل روشی در بخش اول است؛ زیرا داشتن پرسش های طبقه بندی شده امری ضروری برای ایجاد هر نوع گفتگوی ثمربخش است. کل گرایی که سبب یکسان پنداری مکاتب فلسفی در سنت اسلامی می شود، نگاه موضعی که درهم تنیدگی فلسفه با تفسیر، کلام و عرفان را مورد غفلت قرار می دهد، و شباهت گرایی لفظی که ارتباط دوره جدید با قدیم را تنها از مسیر کلمات مشابه پیگیری می کند، مهم ترین مواردی هستند که پرهیز از آنها در بخش دوم (توجه به سنت فلسفه اسلامی) ضروری است. توجه به تضمین چند مسیله معاصر در یک مسیله سنتی، پخش بودگی یک مسیله جدید در چند مسیله سنتی، تطور تاریخی مسایل، و ظرفیت بالای استعاره های موجود در فلسفه اسلامی -از جمله، استعاره های «پرنده»، «نور»، و «آینه»- برای مفهوم سازی و استخراج گزاره های مرتبط با حوزه معنویت، از جمله اموری است که توجه به آنها ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: معنویت، روش‎ شناسی معنویت، معنویت و فلسفه اسلامی، مسئله یابی حوزه معنویت
 • سید احمد غفاری قره باغ* صفحات 28-51

  هدف این پژوهش تعریف معنویت و تبیین حقیقت آن و هم چنین، بررسی مناسبات این اصطلاح با دیگر اصطلاحات متقارب، از تاملات نخستین این موضوع علمی است. در این نوشتار، به بررسی مولفه های دخیل در حقیقت معنویت، و به بررسی مناسبات معنویت و عرفان در بستر اندیشه اسلامی اهتمام شده است. روش پژوهش حاضر با استفاده از روش اصطیاد و اجتهاد، به بررسی تحلیلی مولفه های معنویت در اندیشه اسلامی و مناسبات آن با عرفان اسلامی پرداخته است. یافته های این پژوهش، معنویت اسلامی به معنای اهتمام متعبدانه و مبتهجانه به قرب الهی از طریق سوگیری به ارزش های دینی در سطوح اندیشه و گرایش و تصمیم و رفتار است؛ همچنین، معنویت اسلامی، مناسبات متفاوتی با تلقیات مختلف عرفان اسلامی در حوزه های نظر و عمل دارد. به عقیده نویسنده ، با وجود مناسبات مهم میان معنویت اسلامی و عرفان اسلامی، تفاوت های مهمی در سطح مصداقی میان آن دو وجود دارد، و همین، سبب می شود که معنویت، اعم مصداقی از عرفان محسوب شود. اصلی ترین عامل این تفاوت، به ماهیت شهودی عرفان بازمی گردد، که در رویکرد معنوی، الزامی نیست.

  کلیدواژگان: معنویت، معنویت اسلامی، علم عرفان اسلامی، عرفان اسلامی، شهود
 • عبدالحسین خسروپناه، زهرا آبیار*، شریفه محمدی صفحات 52-93

  امروزه با نظر به گسترش و نفوذ عرفان ها و معنویت های کاذب و روی آوری جوانان به آن، بازشناسی و معرفی معنویت حقیقی و اسلامی از زبان عالمان و اسلام شناسان امری ضروری به نظر می رسد. نظر به اهمیت این مسیله، این پژوهش با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون به استخراج الگوی مفهومی معنویت از دیدگاه مقام معظم رهبری پرداخته و نشان می دهد پنج مضمون فراگیر «بازاندیشی مفهومی معنویت»، «عوامل واگراساز معنویت»، «عوامل همگراساز معنویت»، «سه گانه همسونگر» نوعی معنویت «انقلابی-سیاسی غایت نگر» را برساخته است که به «زیست مبتنی بر حیات طیبه» می انجامد. همچنین به دست می آید که «اخلاق» از یک سو در بازآفرینی مفهومی معنویت، نقش مهمی دارد؛ به نحوی که گاه اخلاق با معنویت همسان تفسیر می شود، از سویی دیگر، در میان عوامل همگراساز، توجه به تزکیه و تهذیب نفس به عنوان مقدمه اخلاق، از برجستگی بیشتری برخوردار است. این امر در مضمون فراگیر «زیست غایتمندانه» نیز به عنوان راهبر تمام فعالیت های اجتماعی به دست می آید، به نحوی که می توان گفت در کنار سه عنصر اساسی معنویت، عقلانیت و عدالت، توجه به روح اخلاق در تبیین حیات طیبه مد نظر است؛ همچنین معنویت، روح و بنیان اخلاق بوده و عقلانیت به عنوان ابزار شناخت در تلفیق با عدالت، حیات طیبه را می سازد که در آن نیازهای فردی و اجتماعی بشریت با نگاهی جامع دیده شده است.

  کلیدواژگان: معنویت، تحلیل مضمون، مقام معظم رهبری، الگوی مفهومی
 • مینو اسدزندی*، علی سیدکلال صفحات 94-129
  هدف این پژوهش استفاده از معنویت های غیردینی برای آرامش، شادی، رضایت از زندگی به سبک شخصی، فارغ از آموزه های دینی، سبب تحول در زیست دینی مردم مسلمان می شود. این مطالعه با هدف تبیین نقش عرف اجتماعی در ایجاد گرایش به معنویت های فرادینی/ سکولار در جامعه ایران انجام شد. روش این پژوهش در مطالعه ترکیبی، مبتنی بر مدل کروسل و همکاران (2003) با رویکرد اکتشافی- تبیینی و نظریه قلب سلیم، داده های کیفی حاصل از:- مرور غیرنظامند و تحلیل محتوای قراردادی انواع مختلف معنویت، کاربردهای طب مکمل، نظریه شخصیت و نظریه آسیب شناسی معنوی مدل قلب سلیم، - داده های کمی حاصل از کاربردهای بالینی مدل، تلفیق شدند. اعتبار فرا استنباط های تحقیق، در بخش داده های کمی از طریق اعتبار درونی- بیرونی، در بخش داده های کیفی با «اعتمادپذیری» یا «شاخص قابلیت» سنجیده شدند. یافته های پژوهش منطبق کردن دین بر عرف و سبک زندگی الگوهای اجتماعی، سبب تغییر در گرایش محوری افراد از دلبستگی ایمن به خدا به سمت دلبستگی به غیر خدا می شود. عدم توانایی در تبیین معنوی هدف و معنای زندگی، معرفی رنج های زندگی به عنوان تاوان گناهان، با قطع دلبستگی ایمن به خدا، ایجاد پریشانی های معنوی و ناکارامدی معنای زندگی، افراد را به جستجوی آرامش و معنای زندگی از طریق معنویت فرا دینی / سکولار متمایل می کند. درنتیجه این پژوهش با توجه به تاثیر ارتباطات بین فردی و سبک زندگی الگوها در شکل گیری شخصیت افراد و نقش عرف اجتماعی در نوع دلبستگی به خدا، استفاده از پروتکل مراقبتی قلب سلیم برای تعمیق معنویت پیروان معنویت گرایی دینی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: بیمار، خانواده، سکولاریسم، طب مکمل، مددجو، معنویت، معنویت فرا دینی
 • مجتبی الهی خراسانی* صفحات 130-153
  «معنویت»، برخورداری از امری باطنی و قدسی و قابل ادراک قلبی یا ذهنی در انسان است و در دهه های اخیر، مطالعه آن اهمیت یافته و روابط میان امر معنوی و دیگر پدیده ها از جمله علوم، مورد پرسش و کاوش قرار گرفته است. مطالعه سهم معنویت در فربه ترین دانش در علوم اسلامی - یعنی فقه - که تنظیم کننده زندگی عملی مسلمین است، می تواند نشان دهد دانش فقه و احکام شرعی متخذ از آن، چقدر در تامین و تضمین معنویت - به معنای امر معنوی - در زندگی یک مسلمان سهیم است. تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی و به استناد اطلاعات مندرج در کتاب های فقهی و دیدگاه های فقیهان، نشان می دهد که از منظر فقهی، نصابی از توجهات معنوی به عنوان معیار و شرط صحت یا قبولی برای بسیاری از رفتارهای شرعی از مناسک تا معاملات است و غایت رعایت احکام تکلیفی و وضعی، تقویت ایمان و دستیابی به قرب الهی است که عالی ترین درجات معنوی به حساب می آید. نویسنده نتیجه گرفته است که علم فقه با ترسیم و تجویز منظومه ای از رفتارهای اخلاقی و حقوقی، یک رابطه دوسویه مستمر و پایدار میان امر معنوی و زندگی انسان برقرار می کند و عمل به احکام شرعی، به سلامت و ارتقای معنوی فرد و جامعه می انجامد.
  کلیدواژگان: معنویت، امر معنوی، فقه، احکام تکلیفی، ملاکات احکام، ارزش های اخلاقی، قرب الهی، عدالت، افتاء، اجتهاد
 • مرتضی بخشی گلسفیدی*، محمد جعفری صفحات 153-187

  انسان از حیث انسانیت در همه دوران دارای بنیه ای مشترک می باشد؛ ولی برخی از روشنفکران معنوی مانند ملکیان مدعی هستند که ویژگی های اساسی انسان مدرن با انسان سنتی بسیار متفاوت بوده و ازاین رو انسان معاصر نیازمند معنویت پیشرفته است. پرسش این است که مولفه های انسان مدرن چیست؟ انسان مدرن چه خصوصیات خاصی دارد که معنویت دینی پاسخگوی نیازهای روحی او نیست؟ این مقاله با روش اسنادی و تحلیل محتوا و جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای، مولفه های انسان شناختی معنویت مدرن را از میان آثار مصطفی ملکیان احصاء کرده و آنها را نقد کرده است. نتیجه آنکه برای انسان مدرن، شاخصه های متعددی ادعا شده است که شش شاخصه اصلی آن عبارتند از: دغدغه «چه باید کنم؟»، داشتن زندگی اصیل، عدم تساوی انسان ها، آزادی، رضایت باطن و تنهایی. همه این مولفه ها قابل نقد هستند. برخی از این مولفه ها با یکدیگر تناقض دارند. برخی از آنها با مبانی فکری ملکیان نمی سازد و برخی هم با نگاه فلسفی و یا روان شناختی نقد می شوند.

  کلیدواژگان: معنویت مدرن، انسان مدرن، معنویت های نوظهور، مصطفی ملکیان
 • الهام شاهزیدی*، قاسم زارعی، راضیه فرهادی، مریم کتانی، محمدصادق ابوطالبی صفحات 188-218

  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر بیداری بین الطلوعین و مناجات، بر میزان اضطراب و عزت نفس بانوان بخش مرکزی اصفهان است. روش پژوهش، میدانی و شبه تجربی بوده، بدین منظور 45 نفر از بانوان جوان بخش مرکزی اصفهان که به روش داوطلبانه انتخاب شده بودند، به سه گروه 15 نفره (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) تقسیم شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه عزت نفس پپ و اضطراب کتل بود که در هر سه گروه، به عنوان پیش آزمون اجرا شد. سپس آزمودنی ها، به مدت چهل روز، در بازه بین الطلوعین به وظایف خود عمل کردند. (گروه الف: بیداری و مناجات؛ گروه ب: بیداری و انجام امور روزمره؛ گروه کنترل: خواب). در پایان از همه گروه ها پس آزمون به عمل آمد. تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت. برای آنالیز داده ها از تفاوت واریانس های مکرر و آزمون شفه استفاده شد. یافته ها نشان داد در متغیر عزت نفس، گروه الف نسبت به گروه ب و کنترل، تفاوت معناداری در ابعاد تحصیلی، خانوادگی و اجتماعی داشتند؛ اما گروه ب، نسبت به گروه کنترل، تفاوت معناداری نشان ندادند؛ همچنین مناجات و بیداری در بین الطلوعین تفاوت معناداری را در خرده مقیاس های L و O اضطراب گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل ایجاد کرده است. به طور کلی می توان گفت بانوانی که در بازه بین الطلوعین مشغول مناجات بوده اند، پس از چهل روز به سطح عزت نفس بالاتری رسیده و از میزان اضطراب آنها کاسته شده است.

  کلیدواژگان: چهل روز، بیداری بین الطلوعین، مناجات، اضطراب، عزت نفس، بانوان
|
 • Reza Akbari * Pages 7-27
  Spirituality is not a new issue, but it is an all-time concern in different periods and places and under various titles. By traveling to different periods of Islamic philosophy, accompanied by contemporary questions, we can understand the systematic issues of spirituality in Islamic philosophy. This work, which demands a joint effort of paying attention to (1) the field of modern spirituality and (2) the tradition of Islamic philosophy, requires methodological instructions to improve the survey. Since having classified questions is essential to create any fruitful dialogue, knowing the field of spirituality and having interdisciplinary/ multidisciplinary study are the most significant methodological guidelines in the first part. In the second part, three noteworthy things must be avoided: Universalism, which ignores the differences between philosophical schools in the Is
  Keywords: Spirituality, methodology of spirituality, spirituality, Islamic philosophy, problem solving in the field of spirituality
 • Seyed Ahmad Ghaffari Gharebagh * Pages 28-51

  This study aims to define spirituality and explain its truth, and to examine the relationship of this term with other related terms, one of the first reflections on this scientific topic. This article has considered the examination of the elements involved in the truth of spirituality, and the investigation of the relationship between spirituality and mysticism in the context of Islamic thought. The present research, using the method of extraction and ijtihad, has analyzed the components of spirituality in Islamic thought and its relationship with Islamic mysticism. According to the findings of this study, Islamic spirituality means a devout and ambitious effort to be close to God through a bias towards religious values at the levels of thought, tendency, decision, and behavior. In addition, Islamic spirituality has different relationships with different perceptions of Islamic mysticism in the fields of opinion and practice. In the author's opinion, despite the important relationships between Islamic spirituality and Islamic mysticism, there are important differences in the level of evidence between them, and this is the reason why spirituality is considered an example of mysticism. The main reason for this difference is the intuitive nature of mysticism, which is not necessary in the spiritual approach.

  Keywords: Spirituality, Islamic spirituality, the science of Islamic mysticism, Islamic mysticism, intuition
 • AbdulHossein Khosropanah, Zahra Abyar *, Sharifeh Mohammadi Pages 52-93

  Today, due to the spread and influence of mysticism and false spirituality and young people's approach to it, it seems necessary to recognize and introduce true and Islamic spirituality from the language of scholars and Islamologists. Considering the importance of this issue, this study, by using the qualitative method of thematic analysis, extracted the conceptual model of spirituality from the perspective of the Leader of Iran, and it shows that the five comprehensive themes of rethinking the concept of spirituality, diverging factors of spirituality, converging factors of spirituality, and harmonic triad have created a kind of revolutionary-political goal-oriented spirituality that leads to a life based on pure life. It is also found that "morality" plays an important role in the conceptual reproduction of spirituality on the one hand, in a way that morality is sometimes interpreted as the same as spirituality. On the other hand, among the converging factors, attention to purification of the soul and self-refinement as a prelude to morality is more prominent. This is also achieved in the comprehensive theme of "purposeful life" as the leader of all social activities, in such a way that it can be said that along with the three basic elements of spirituality, rationality, and justice, attention to the spirit of morality is considered in explaining the pure life. In addition, spirituality is the soul and foundation of morality, and rationality as a tool of knowledge in combination with justice creates a pure life in which the individual and social needs of humanity are seen with a comprehensive view.

  Keywords: Spirituality, Thematic analysis, Supreme Leader of Iran, conceptual model
 • Minoo Asadzandi *, Ali Seyed Kalal Pages 94-129
  This study aims to show that use of non-religious spiritualities for peace, happiness, satisfaction with life in a personal style, regardless of religious teachings, causes transformation in the religious life of Muslim people. This study was conducted with the aim of explaining the role of social custom in creating a tendency towards extra-religious or secular spirituality in Iranian society. The method of this research is a mixed method study, based on the model of Cresswell et al model. (2003) with an discovery- explanatory approach and the theory of the sound heart. Qualitative data from non-systematic review and content analysis of various types of spirituality, complementary medicine applications, personality theory, and spiritual pathology theory of the sound heart model were combined with quantitative data from clinical applications of the model. The validity of the meta-inferences of the research was measured in the quantitative data section through internal-external validity, in the qualitative data section with "reliability" or "capability index". The findings of the study including adapting religion to the custom and lifestyle of social models, lead to a change in the central tendency of people from safe attachment to God to attachment to someone other than God. The lack of ability to explain the purpose and meaning of life, introducing the sufferings of life as a punishment for sins, by cutting off secure attachment to God, creating spiritual distress and inefficiency of the meaning of life, inclines people to search for peace and the meaning of life through trans-religious or secular spirituality. Based on the findings of this research, considering the impact of interpersonal communication and the lifestyle of role models in the formation of people's personality and the role of social custom in the type of attachment to God, it is recommended to use the sound heart care protocol to deepen the spirituality of followers of religious spiritualism.
  Keywords: Patient, family, secularism, complementary medicine, client, Spirituality, trans-religious spirituality
 • Mojtaba Elahi Khorasani * Pages 130-153
  Spirituality is benefitting from an inner and sacred thing that can be perceived by the heart or mind in humans, and in recent decades, its study has become important and the relationship between spirituality and other phenomena, including sciences, has been questioned and explored. Studying the contribution of spirituality in the richest knowledge in Islamic sciences – Fiqh (Islamic jurisprudence) - which regulates the practical life of Muslims, can show how much fiqh and the religious rulings derived from it contributes to the provision and guarantee of spirituality - in the sense of spiritual affairs - in the life of a Muslim. The present study, using a descriptive-analytical method and based on the information contained in books of fiqh and the views of jurists, shows that from a fiqh point of view, a set of spiritual considerations is a criterion and a condition of correctness or acceptance for many religious behaviors, from rituals to transactions and the goal of observing the mandatory and status rules is to strengthen faith and achieve closeness to God, which is considered the highest spiritual level. The author has concluded that fiqh, by drawing and prescribing a system of ethical and legal behaviors, establishes a continuous and stable two-way relationship between the spiritual matter and human life, and following religious rulings leads to the health and spiritual advancement of the individual and society.
  Keywords: Spirituality, spiritual affair, Fiqh, obligatory rulings, criteria of rulings, Moral Values, closeness to God, Justice, ifta, Ijtihad
 • Morteza Bakhsigolsefidi *, Mohammad Jafari Pages 153-187

  In terms of humanity, human has a common foundation in all eras, but some spiritual intellectuals such as Malekian claim that the basic characteristics of modern human are very different from traditional human, and therefore contemporary human needs advanced spirituality. The question is what are the components of modern human? What are the special characteristics of modern human that religious spirituality does not answer his spiritual needs? This article has analyzed the anthropological components of modern spirituality from the works of Mustafa Malekian and criticized them with the documentary and content analysis method and library data collection. The findings suggest that many characteristics have been claimed for the modern human, the six main characteristics of which include the concern of "what should I do?", having an authentic life, human inequality, freedom, inner satisfaction, and loneliness. All these components can be criticized. Some of these components contradict each other. Some of them do not agree with Intellectual foundations and some are criticized from a philosophical or psychological point of view.

  Keywords: Modern spirituality, modern human, emerging spiritualties, Mustafa Malekian
 • Elham Shahzeidi *, Ghasem Zarei, Razeyeh Farhadi, Maryam Katani, MohammadSadegh Aboutalebi Pages 188-218

  This study aims to examine the effect of vigils and prayers on the level of anxiety and self-esteem of women in the central part of Isfahan. The research method was field and quasi-experimental, for this purpose, 45 young women from the central part of Isfahan, who were selected voluntarily, were divided into three groups of 15 people (two experimental groups and one control group). The research tool was the Pep Self-Esteem and Kettle Anxiety Questionnaire, which was implemented as a pre-test in all three groups. Then the subjects performed their tasks for forty days in the middle of the dawn (Group A: vigil and prayers; Group B: vigil and doing daily tasks; control group: sleep). At the end, a post-test was performed for all groups. Data analysis was done on two descriptive and inferential levels. The difference of repeated variances and Scheffe's test were used to analyze the data. The findings showed that in the variable of self-esteem, group A compared to group B and control had a significant difference in academic, family and social aspects; But group B did not show any significant difference compared to the control group. In addition, prayers and vigils in the middle of the dawn have created a significant difference in the L and O anxiety subscales of the experimental group compared to the control group. In general, it can be said that the women who have been engaged in prayer in the middle of the dawn, after forty days, have reached a higher level of self-esteem and their level of anxiety has decreased.

  Keywords: Forty days, vigil in the middle of the dawn, prayers, anxiety, self-esteem, women