فهرست مطالب

 • پیاپی 19 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • غلامرضا جلالی فراهانی، عباس خیراتی* صفحات 1-15

  طرح راهبردی حاصل کار طرح ریزی راهبردی برای مدیریت راهبردی است که در آن موضوعات و مولفه های متعددی تعریف، تبیین یا تجویز می گردد. بخش مهمی از طرح راهبردی تبیین مطلوبیت هایی است که علاوه بر راهنمایی لازم برای انجام فعالیت ها، شناسایی نتایج مورد انتظار و امکان توفیق در دستیابی به وضعیت مطلوب، به تعیین سمت و سو و معنادارکردن فعالیت ها نیز خواهد پرداخت. این مطلوبیت ها که در قالب اهداف و چشم انداز مطرح می گردد می تواند کیفیت و اثربخشی مورد انتظار را در پیاده سازی و اجرای هرچه بهتر طرح به همراه داشته باشد. در طرح راهبردی حفاظت از زیرساخت های کلیدی کلان شهرها نیز یکی از ارکان اصلی طرح در قالب تبیین اهداف و چشم انداز مطرح گردیده است که با توجه به اهمیت آنها، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، پرسشنامه، مصاحبه و تعامل فکری با نخبگان در حوزه زیرساخت های شهری داده های لازم جمع آوری و تحلیل شده است. در این پژوهش بمنظور تدوین اهداف و ترسیم چشم انداز طرح از منظر داشتن ویژگی های مناسب برای یک چشم انداز مطلوب، پس از بررسی اسناد بالادستی حوزه حفاظت از زیرساخت و استفاده از نظرات خبرگان، مفاهیم لازم مرتبط با آنها استخراج و بررسی گردیده اند که نتایج حاصل پس از تجزیه و تحلیل، اعتبارسنجی و اولویت بندی نیز شده است.

  کلیدواژگان: طرح راهبردی، اهداف، چشم انداز، حفاظت از زیرساخت، زیرساخت کلیدی شهری
 • طهمورث سهرابی، محمدعلی کرامتی، حمیدرضا محمدی* صفحات 17-34

  وجود نفت و گاز و سایر منابع فسیلی به عنوان ثروت های خدادادی در ایران، نقش قابل توجهی در روند توسعه این کشور دارد. یکی از عوامل اساسی در راستای بهره برداری بهبنه از این میادین نفتی و گازی، در اختیار داشتن تکنولوژی های مرتبط با این حوزه است. برای کاستن فاصله تکنولوژی بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه، انتقال تکنولوژی بعنوان یکی از گزینه های کاهش شکاف فناوری در نظر گرفته می شود. هدف این مطالعه، ارایه مدل مناسب انتقال تکنولوژی در حوزه فراساحل نفت و گاز می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند، 18 نمونه انتخاب شده است. در ابتدا با انجام مصاحبه با این خبرگان و سپس بهره گیری از تکنیک کیفی تحلیل تم، 8 عامل موثر بر انتقال تکنولوژی مناسب شناسایی شدند. در گام بعدی با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری مدل نهایی پژوهش ارایه گردید. این مدل دارای 5 سطح بوده که به ترتیب اهمیت، سطح پنجم: عوامل دولتی، عوامل مالی و اقتصادی، سطح چهارم: ماهیت تکنولوژی، سطح سوم: ویژگی های سازمان انتقال دهنده، سطح دوم: مدیریت و رهبری، منابع انسانی و سطح اول: ویژگی های سخت افزاری و نرم افزاری سازمان گیرنده تکنولوژی می باشند. در نهایت به منظور بهبود و تسهیل در فرایند انتقال تکنولوژی پیشنهاداتی ارایه گردید.

  کلیدواژگان: _ انتقال تکنولوژی، فراساحل نفت و گاز، تحلیل تم، مدل سازی ساختاری تفسیری
 • سید رضا موسوی، کامبد امینی حسینی*، هومن معتمد صفحات 35-48

  همجواری بافت مسکونی با تاسیسات خطرناک صنعتی، یکی از چالش های پیش روی مدیریت بحران در شرایط رخداد سوانح طبیعی یا انسان ساخت در دنیای مدرن امروز است. از این رو محاسبه ی پیامدهای ناشی از آسیب به این تاسیسات، از اهمیت زیادی در برنامه ریزی شهری و مدیریت بحران برخوردار است. پیامدهای آسیب به تاسیسات خطرناک می توانند با سناریوهای متفاوتی مورد ارزیابی قرار بگیرند. اضافه فشار ناشی از انفجار، تابش حرارتی ناشی از آتش سوزی و مسمومیت بدلیل پخش مواد سمی از دلایل عمده ی تهدید بافت های شهری مجاور تاسیسات خطرناک می باشند. بنابر میزان آسیب پذیری و اهداف کاهش ریسک، سناریوهای متفاوتی در نظر گرفته می شود. شهر تهران نیز در معرض مخاطرات مختلف ناشی از آسیب به تاسیسات خطرناک می باشد. از انواع تاسیساتی که می توانند تهدیدی جدی برای ساکنان شهر تهران باشند، انبارهای نفت شمال غرب، شمال شرق و جنوب این شهر از اهمیت بیشتری برخوردارند. لذا تعیین حریم امن اطراف این تاسیسات، به عنوان یکی از چالش های موجود در زمینه ی مدیریت بحران تهران مطرح است. در این مقاله با در نظر گرفتن پیامدهای ناشی از انفجار ابر بخار (به عنوان بدترین سناریوی موجود)، نسبت به تعیین حریم امن اطراف انبارهای نفت تهران پرداخته شده است. بدین منظور از دو روش مرسوم در محاسبه ی اضافه فشار ناشی از انفجار ابر بخار استفاده شده و اختلاف میان نتایج آن ها، مورد بحث و بررسی قرار داده شده است. هم چنین با بررسی آسیب پذیری ساختمان های موجود در اطراف هرکدام از انبار های نفت، اضافه فشار معیار برای تخریب ساختمان ها مشخص شده و حریم امن اطراف این تاسیسات محاسبه گردیده است.

  کلیدواژگان: انفجار ابر بخار، تاسیسات خطرناک، انبار نفت، تهران، مدیریت بحران، حریم امن
 • امید مبارکی*، مرضیه اسمعیل پور، امیر مدرومی صفحات 49-65

  شهرنشینی از خصوصیات بارز جهان امروز است و اکثر جمعیت دنیا در شهرها ساکن هستند. بیشتر شهرها و مراکز سکونتگاهی در مکان هایی بنا شده اند که در معرض انواع مخاطرات طبیعی و یا مخاطرات انسانی بر اثر دخالت ها و پیشرفت های تکنولوژی بشری قرار دارند که این چالشی اساسی در دست یابی جوامع شهری به توسعه پایدار می باشد. نگرشی که تا به امروزه در برنامه ریزی شهری و مدیریت بحران در برخورد با سوانح وجود داشته نگرش مقابله ای و کاهش آسیب پذری بوده است، در حال حاضر رویکرد تا ب آوری دیدگاه جدیدی است که به جای تمرکز بر کاهش آسیب پذیری و نگاه مقابله ای به افزایش تاب آوری و انعطاف پذیری شهرها در برابر مخاطرات طبیعی و انسانی تاکید می-کند. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد. برای انجام تحقیق از تحلیل پرسشنامه ای که توسط 40 نفر از خبرگان و متخصصان شهری تکمیل شده استفاده شد.نتایج نشان می دهد که شهر ارومیه به لحاظ تاب آوری اجتماعی و زیرساختی در حد نسبتا مطلوب قرار دارد اما از نظر تاب آوری نهادی- مدیریتی، اقتصادی و کالبدی- محیطی دارای وضعیت مطلوبی نیست. در مجموع تاب آوری کلی شهر ارومیه از نظر متخصصان پایین تر از حد مطلوب می باشد، به طوری که مقدار محاسبه شده تاب آوری کلی شهر ارومیه 94/2 کمتر از حد مبنا (3) است. و بر اساس آزمون رگرسیون گام به گام از میان مولفه های تاب آوری شهر ارومیه شاخص اجتماعی بیشترین تاثیر را در تاب آوری شهر ارومیه داشته و شاخص زیرساختی کمترین تاثیر را داشته است.

  کلیدواژگان: مخاطرات طبیعی، مخاطرات انسانی، توسعه پایدار، تاب آوری، شهر ارومیه
 • بهنام شکوری، محمدمهدی ذوالفقارزاده کرمانی، مجید افشاری راد* صفحات 67-87

  هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش بررسی و ارایه الگوی مناسب برای بازاریابی محصولات و خدمات فرهنگی در شهرداری تهران با رویکرد پدافند مردم محور می باشد.روش پژوهش: این تحقیق از نوع توصیفی اکتشافی بوده و از روش کیفی و کمی (روش آمیخته) برای ارزیابی و ارایه الگو استفاده می کند. جامعه آماری این مطالعه را کلیه مدیران، سیاستگذاران، خط مشی گذاران فرهنگی، سیاسی و اقتصادی فعال در دولت و شهرداری و اساتید دانشگاهی حوزه مدیریت فرهنگی، خط مشی گذاری تشکیل می دهند که در این زمینه دارای آثار پژوهشی یا اجرایی باشند. نمونه گیری به صورت نظری و با 14 نفر از آنان مصاحبه هایی با طرح پرسش هایی باز انجام شد. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل داده تحلیل تیوری داده بنیاد و سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. در بخش کمی و به روش تصادفی با در نظر گرفتن جدول مورگان، 260 پرسشنامه ارسال و در نهایت 212 پرسشنامه با 70 سوال با بهره گیری از رهیافت معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد مدل به روش معادلات ساختاری نشان داد که شرایط زمینه ای و مداخله گر به طور مستقیم و غیرمستقیم بر راهبردها و شرایط علی اثرگذار هستند و همچنین راهبردهای اتخاذ شده بر بازاریابی محصولات و خدمات فرهنگی تاثیرگذار هستند.

  کلیدواژگان: الگوی بازاریابی، محصولات و خدمات فرهنگی، اقتصاد فرهنگ، شهرداری تهران، بازاریابی محصولات و خدمات فرهنگی، پدافند مردم محور
 • عسکری مجتهدزاده، زینب کرکه آبادی*، سعید کامیابی صفحات 89-103

  توسعه و گسترش شهرنشینی در قرن بیستم باعث شکل گیری سازمان های فضایی متفاوتی در الگوهای شهری و منطقه ای شده است. این پژوهش با بکارگیری روش جاذبه (اندازه گیری جریان ها و فاصله از مرکز) به تعیین محدوده منطقه شهری سمنان پرداخته است و هدف آن مشخص کردن مرز منطقه شهری سمنان براساس روابط عملکردی می باشد. از مرکز شهر سمنان حریمی به شعاع 20 و50 کیلومتر در GIS زده شده، شهر سمنان به عنوان شهر اصلی و شهرهای درجزین، سرخه، شهمیرزاد و مهدیشهر به عنوان شهرهای پیرامونی انتخاب گردیدند. در روش اندازه گیری جریان ها، میزان جمعیت جابه جا شده بین دو شهر و میزان کالای جابه جا شده محاسبه گردیده و نمره نهایی (iT) هر شهر محاسبه گردید. شهرهای سرخه و درجزین با همبستگی متوسط، مهدیشهر با همبستگی بالا و شهمیرزاد با همبستگی خیلی بالا با شهر سمنان می باشند. در روش فاصله از مرکز برای تعیین محدوده منطقه شهری سمنان فاصله مناسبی برای حداکثر مسافتی که شهر سمنان می-تواند با حفظ ماهیت شهر- منطقه ای خود بر نقاط شهری پیرامونی تاثیر گذار باشد (فاصله راحت ترین زمان برای رسیدن به شهر اصلی) مشخص و شهرهایی که حد مطلوبی از امتیاز را داشته باشند با استفاده از این روش در محدوده منطقه شهری قرار می گیرند. از هم پوشانی نقشه های حاصل از روش های اندازه گیری جریان ها و فاصله از مرکز در GIS، منطقه شهری سمنان، درجزین، سرخه، شهمیرزاد و مهدیشهر تعیین گردید. سطح تاب آوری کل در محدوده منطقه شهر سمنان برابر با 3/21 و پایین تر از میانگین 3/5 می باشد.لذا محدوده شهر-منطقه در این ابعاد از تاب آوری لازم برخوردار نمی باشد.

  کلیدواژگان: روش فاصله از مرکز، روش جاذبه، منطقه-شهر، تابآوری، سمنان
|
 • Golamreza Jalali Farahani, Abbas Kheyrati * Pages 1-15

  A strategic plan is the result of strategic planning work for strategic management in which several topics and components are defined, explained or prescribed. An important part of the strategic plan is the explanation of the benefits, which, in addition to the necessary guidance for carrying out activities, identifying the expected results and the possibility of success in achieving the desired situation, will also determine the direction and meaning of the activities. These benefits, which are presented in the form of goals and vision, can bring the expected quality and effectiveness in the implementation and execution of the plan as best as possible. In the strategic plan for the protection of the key infrastructures of the metropolises, one of the main elements of the plan has been proposed in the form of explaining the goals and vision, which according to their importance, using the descriptive-analytical method and the use of documentary and library studies, questionnaires, interviews and interaction. The necessary data has been collected and analyzed in collaboration with elites in the field of urban infrastructure. In this research, in order to formulate the objectives and draw the vision of the project from the perspective of having the right features for a desirable vision, after reviewing the upstream documents in the field of infrastructure protection and using the opinions of experts, the necessary concepts related to them have been extracted, analyzed, validated and prioritized.

  Keywords: Strategic Plan, Goals, Vision, Infrastructure protection, Key urban infrastructure
 • Tahmores Sohrabi, MohamadAli Keramati, Hamidreza Mohamadi * Pages 17-34

  The existence of oil and gas and other fossil resources as divine wealth in Iran has a significant role in the development of this country. One of the main factors behind the exploitation of these oil and gas fields is the possession of related technologies in this field. Technology transfer is the best option to reduce the technology gap between developed and developing countries. The purpose of this study is to present an appropriate model for the transfer of technology in the offshore sector of oil and gas field. In this research, by using non-probabilistic and purposeful sampling method, samples were selected as 18 people. Initially, by interviewing these experts and then using the qualitative technique of the theme analysis, eight factors influencing the transfer of technology were identified. Then, by using the interpretive structural modeling method, the model of the research was developed. This model has five levels, respectively: Fifth level: government factors, financial and economic factors, fourth level: nature of technology, third level: features of transition organization, second level: management and leadership, human resources and first level: hardware and software features of technology receivers. Finally, suggestions were made to improve and facilitate the technology transfer process.

  Keywords: Technology transfer, Offshore Sector of the oil, gas, Theme analysis, InterpretiveStructural Modeling
 • R. Mousavi, K. Amini Hosseini *, H. Motamed Pages 35-48

  The proximity of residential structures to hazardous industrial facilities is one of the challenges facing disaster management in natural or artificial disasters in today's modern world. Therefore, calculating the consequences of damage to these facilities and its effects on damage and loss of residential structures is of great importance in urban planning and disaster management. The consequences of damage to hazardous facilities, depending on the type of activity and the hazardous materials they store, can be assessed in different scenarios. Overpressure due to explosion, heat radiation due to fire, and poisoning due to the spread of toxic substances are the main reasons for the threat to urban areas adjacent to hazardous facilities. Different scenarios are considered in each case depending on the vulnerability and risk reduction goals. Tehran is also exposed to various hazards caused by damage to hazardous facilities. Among the types of facilities that are thought to be a severe threat to the residents of Tehran, the oil depots in the northwest, northeast, and south of the city are more important. Therefore, determining the safe area around these facilities and how to comply with them has always been one of the challenges in crisis management in this city. This article, taking into account the consequences of the vapor cloud explosion (as the worst-case scenario), determines the safe area around these three oil depots in Tehran. For this purpose, two conventional methods have been used to calculate the overpressure due to vapor cloud explosion. The difference between the results of the two methods has been discussed. Also, by examining the vulnerability of the buildings around each of the oil depots, the standard overpressure for the demolition of the buildings has been determined. Finally, the safe area around these facilities has been calculated.

  Keywords: Vapor Cloud Explosion (VCE), Hazardous Installations, Oil Depot, Disaster Management, Safe Zone, Tehran
 • Omid Mobaraki *, Marziyeh Esmaeilpour, Amir Madroomi Pages 49-65

  Urbanization is one of the most prominent features of the world today, and most of the world's population resides in cities. Most towns and settlements are located in places that are exposed to various natural hazards or man-made disasters due to the interference and advancement of human technology which is a major challenge in achieving the sustainable development of urban communities. An attitude that has been present in urban planning and crisis management in dealing with accidents has been coping attitudes and reducing vulnerability. At present, the approach to upgrade is a new perspective that emphasizes the reduction of vulnerability and a resilient view to increasing the resilience and flexibility of cities against natural and man-made disasters. The type of applied research and its method is descriptive-analytical. To do research, a questionnaire was used that was completed by 40 urban experts. The results show that the Urmia city is relatively favorable in terms of social and infrastructural exposure, but in terms of institutional-managerial, economic, and physical-environmental vibrations, it is not desirable. In general, the overall viability of Urmia city is less than optimal for experts, so that the calculated value of the overall vibration of Urmia city is 2.94 below the baseline (3). In the end, according to the stepwise regression test, among the components of the urban vibrancy of Urmia, the social index had the most effect on the urbanization of Urmia, and the infrastructure index had the least effect.

  Keywords: Natural hazards, Man-made disasters, Sustainable development, Resilient, Urmia
 • Behnam Shakouri *, MohammadMehdi Zolfagharzadeh Kermani, Majid Afsharirad Pages 67-87

  The main objective of this paper is to conceptualize marketing strategies and models in cultural products and services. This research has been carried out within the framework of a Qualitative/Quantitative approach using the Grounded Theory and SEM Methods. Statistical population was all management, strategies, marketing experts and University professors who has executive or academic experience about cultural marketing. In qualitative research, the data were collected through open audiovisual recording interviews (with 14 expert) and their content was transcribed. The interview data were analyzed in three stages, including open, axial and selective coding steps, and categorized as concepts and themes. The findings of study included five categories of causal conditions, intervening conditions, contextual conditions, strategies and consequences that have been presented in the form of Strauss and Corbin’s coded pattern. Then designed questionnaire and distribution between 212 experts in Tehran Municipality and analysis by Amos software were done. All assumptions was confirmed and highlight role of Pricing, Branding, Advertising, Customer Database and culture-building as strategies for having sustainable development, expanding Iranian-Islamic culture and increase market share as a consequence designing the marketing pattern for cultural products and services.

  Keywords: Marketing Pattern, Cultural Products, Services, Economics of Culture, TehranMunicipality
 • Askari Mojtahedzadeh, Zeinab Karkehabadi, Saeid Kamyabi Pages 89-103

  The development and expansion of urbanization in the twentieth century has led to the formation of different spatial organizations in urban and regional patterns. Semnan city with a strategic position in the country's communication network and proximity to the capital and industrial, mining and agricultural potentials due to changes and implementation of political divisions in the last decade and the promotion of small towns around Semnan to the city without paying attention to interconnections and demarcations performance encountered. Existence of flows of goods, manpower, and interurban and peripheral services represents a range of activities that cannot be stopped within local boundaries. This study has used the gravity method (measurement of flows and distance from the center) to determine the boundaries of Semnan urban area and its purpose is to determine the boundaries of Semnan urban area based on functional relationships. From the city center of Semnan, a radius of 20 and 50 km was hit in GIS, the city of Semnan was selected as the main city and the cities of Dargzin, Sorkheh, Shahmirzad and Mahdishahr were selected as the surrounding cities. In the flow measurement method, the amount of population displaced between the two cities and the amount of goods displaced were calculated and the final score (iT) of each city was calculated by including the relevant formulas. According to calculations, the cities of Sorkheh and Dargzin are with moderate correlation, Mahdishahr with high correlation and Shahmirzad with very high correlation with Semnan. In the method of distance from the center to determine the boundaries of Semnan urban area, a suitable distance for the maximum distance that Semnan city can affect the surrounding urban areas while maintaining the nature of its city-regions (the easiest time to reach the main city) is specified. Besides, cities that have the desired level of points are located in the urban area using this method. From the overlap of the maps obtained from the methods of measuring flows and distance from the center in GIS, Semnan urban area was determined based on statistical functional relationships and the area of Semnan urban area consisting of Semnan, Dargzin, Sorkheh, Shahmirzad and Mahdishahr cities. The total resilience level in Semnan region is equal to 3.21, lower than the average of 3.5. As it was said before, only the social and cultural dimension is resilient and in terms of other dimensions, especially the economic and institutional management dimensions, resilience is at a very low level.

  Keywords: Gravity method, Measurement of flows, Distance from the center, Urban area, Andresilience analysis of urban areas, Semnan