فهرست مطالب

 • پیاپی 33 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/16
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی اکبر خاصه، حیدر مختاری*، ماهره عاشقی معاف صفحات 1-36

  پژوهش حاضر به بررسی علم سنجی مقالات حوزه بازیابی اطلاعات ایران، نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از ابتدای طرح موضوع در مقالات فارسی تا سال 1398 پرداخته است. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی است که با استفاده از فنون علم سنجی، ازجمله تحلیل استنادی و تحلیل هم رخدادی واژگان انجام گرفته است. داده های موردنیاز از پایگاه اطلاعاتی «نمایه استنادی علوم جهان اسلام» استخراج شده اند. جامعه آماری تعداد 395 مقاله پایگاه استنادی علوم در حوزه بازیابی اطلاعات است که برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای «بیب اکسل»، «ووس ویور» و «اکسل» استفاده شد. «رحمت الله فتاحی» با 11 مقاله و 16 استناد بیشترین تعداد مقاله و استناد را داشت. 72/77 درصد مقالات به صورت مشارکتی و رویکرد دونویسندگی با 154 مقاله بیشترین رویکرد هم نویسندگی بوده است. در تالیف مقالات 626 نویسنده مشارکت داشتند که 923 بار در مقاله های مختلف تکرار شدند. بزرگ ترین شبکه هم نویسندگی شامل 27 نویسنده است. «نجلا حریری»، «فریده عصاره» و «سعید رضایی شریف آبادی» به ترتیب بالاترین امتیاز را ازنظر مرکزیت رتبه، بینابینی و نزدیکی داشتند. کلیدواژه های «بازیابی اطلاعات»، «موتورهای جستجو» و «اینترنت» پرتکرارترین کلیدواژه ها بودند. زوج های هم واژگانی «جامعیت-دقت بازیابی»، «اینترنت-موتورهای جستجو» در رده اول و دوم پرتکرارترین زوج های هم واژگانی قرار داشتند. خوشه بندی موضوعی مقالات این حوزه حاکی از وجود هشت خوشه موضوعی، «جستجو، پردازش و ارزیابی اطلاعات»، «ذخیره و بازیابی در نظام های اطلاعات»، «رفتار اطلاعاتی»، «نمایه سازی»، «مدیریت اطلاعات و علم سنجی»، «موتورهای جستجو»، «جامعیت و مانعیت» و «سواد اطلاعاتی» بود. استقبال از رویکرد هم نویسندگی در تولید آثار علمی حوزه بازیابی اطلاعات نشان دهنده تمایل نویسندگان به تالیف پژوهش های مشترک است و نویسندگان این حوزه باید تلاش بیشتری برای تولید مقالات باکیفیت داشته باشند تا میزان اثرگذاری و استنادپذیری آن ها بیشتر شود. بزرگ ترین خوشه این حوزه، «جستجو، پردازش و ارزیابی اطلاعات» است که نشان دهنده اهمیت این موضوع در حوزه بازیابی اطلاعات است و کوچک ترین خوشه، «سواد اطلاعاتی» است که لازم است پژوهش های بیشتری در این زمینه انجام شود. این مطالعه ضمن دادن تصویری کلان از پژوهش های بازیابی اطلاعات در ایران، الگویی برای ترسیم ساختار علمی حوزه های مشابه فراهم می کند و به سیاست گذاران پژوهش در این حوزه در اتخاذ تصمیم برای مدیریت تحقیق در این حوزه کمک می کند.

  کلیدواژگان: ایران، بازیابی اطلاعات، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، علم سنجی
 • اعظم نجفقلی نژاد* صفحات 37-68
  هدف از این پژوهش آگاهی از برداشت و تفسیر کاربران از برچسب های اطلاعاتی محیط رابط کاربری وبگاه کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با روش تحقیق آمیخته انجام گرفت. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته، مصاحبه و مشاهده صورت گرفت. با روش مکاشفه ای از مشارکت کنندگان خواسته شد با صرف وقت قابل توجه و به صورت عمقی به بررسی مقوله ها، عناصر و برچسب های استفاده شده در وبگاه کتابخانه دیجیتال بپردازند و میزان درک خود را از برچسب های وبگاه در پرسشنامه آنلاین در قالب طیف لیکرت مشخص کنند. سپس برای مطالعه برداشت و تفسیر کاربران از برچسب های اختصاص یافته به عناصر موجود در وبگاه، از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه پژوهش شامل کاربران کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران بودند که در دو گروه کاربران مبتدی (مراجعان) و کاربران پیشرفته (کتابداران) به تعداد 20 نفر (10 کاربر مبتدی و 10 کاربر پیشرفته) انتخاب شد. جهت افزایش اطمینان به داده های حاصل از پژوهش از زاویه بندی روش شناسی استفاده شد. طی این روش، پژوهشگر از چندین روش جهت گردآوری داده ها استفاده کرد (استفاده از مصاحبه همراه با مشاهده، مطالعه اکتشافی و پرسشنامه)، همچنین کلیه راهبردها و گام های پژوهش همراه با مستندات لازم در زمان گردآوری داده ها ثبت و ضبط شد. درنهایت بعد از گردآوری داده ها، پژوهشگر از روش بازبینی توسط مشارکت کنندگان استفاده کرد. طی این فرایند کنترل کیفیت، از 7 مشارکت کننده درخواست شد تا یادداشت ها و نتایج حاصل از داده ها را بخوانند و نظر خود را مبنی بر صحت یافته های به دست آمده بیان کنند. برای اطمینان از پایایی ابزار گردآوری داده ها و برطرف شدن مشکلات احتمالی پرسشنامه، از آزمون آلفای کرونباخ (85/0) استفاده شد. برای تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار spss استفاده شد. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه نیز از تحلیل محتوا و از نرم افزار اکسل استفاده شد. یافته ها نشان داد میانگین نهایی قابلیت فهم برچسب ها و اصطلاحات بکار رفته در وبگاه، بالای 50 درصد است و نشان دهنده وضعیت مطلوبی در درک اصطلاحات و برچسب های بکار رفته در وبگاه برای بازنمودن مقوله های اطلاعاتی است اما برخی برچسب ها نیازمند تغییر و به روزرسانی است. برخی اصطلاحات از دید کاربران، قابلیت فهم بالایی ندارند و نیازمند بازنگری هستند ازجمله: «مرور»، «نیم نگاه»، «طبقه بندی نوعی»، «ثبت منابع»، «ملاحظات حقوقی»، «سایت اصلی»، «متون»، «پیایند» و «مجموعه». دوستانه بودن و کاربرپسندی واژه های موجود در وبگاه، ممنوعیت استفاده از واژه های تخصصی، پیچیده و مبهم ازجمله خواسته های کاربران بود. اصطلاحات و واژگان جدیدی توسط کاربران پیشنهاد شد. استفاده از اصطلاحات تخصصی کتابداری در وبگاه، واژه های ناملموس و انتزاعی و نبود توضیحات کافی درباره برچسب ها، نبود راهنمای جامع، پرداختن به جزییات بیشتر، پیچیده جلوه دادن وبگاه و عدم یکدستی در به کارگیری واژگان برای مفاهیم مشابه ازجمله مشکلاتی است که باعث می شود کاربر تجربه مطلوبی از پیمایش وبگاه نداشته باشد.
  کلیدواژگان: رابط کاربری، برچسب اطلاعاتی، کتابخانه دیجیتال، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، کاربرمحوری
 • محمدحسن عظیمی*، شهناز خادمی زاده، معصومه حیدرزاده صفحات 69-93

  هدف از این پژوهش بررسی میزان به کارگیری عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان آب و برق خوزستان است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش کمی است که در آن از روش توصیفی پیمایشی بهره گرفته است. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه است که پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شده است. در پژوهش حاضر از آزمون تی تک نمونه ای، آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که میانگین ساختار سازمانی (89/2) در مدیریت دانش پیاده سازی شده در سازمان آب و برق خوزستان پایین تر از حد متوسط بود. در خصوص میانگین وضعیت فرهنگ سازمانی (20/3) در مدیریت دانش پیاده سازی شده در سازمان آب و برق خوزستان یافته نشان داد که میانگین اکتسابی بالاتر از حد متوسط بود. یافته ها نشان داد که میانگین وضعیت فناوری اطلاعات (23/3) در مدیریت دانش پیاده سازی شده در سازمان آب و برق خوزستان بالاتر از حد متوسط بود درحالی که میانگین وضعیت منابع انسانی (75/2) در مدیریت دانش پیاده سازی شده در سازمان آب و برق خوزستان پایین تر از حد متوسط بود همچنین میانگین وضعیت رهبری (75/3) در مدیریت دانش پیاده سازی شده در سازمان آب و برق خوزستان بالاتر از حد متوسط بود. تحلیل یافته ها و نتیجه گیری پژوهش نشان داد که از بین عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش پیاده سازی ساختار سازمانی و وضعیت منابع انسانی در سطح مطلوبی قرار ندارند و نیاز است با برنامه ریزی در این خصوص زمینه ارتقاء وضعیت این عوامل فراهم شود. مدیریت دانش پیاده شده در سازمان آب و برق استان خوزستان نیازمند ایجاد شبکه ای موثر از عوامل ساختاری سازمان؛ فرهنگ؛ فناوری؛ مدیریت منابع انسانی و رهبری درزمینه مدیریت دانش پیاده شده در سازمان است و هر یک از این عوامل به تنهایی نمی توانند درزمینه مدیریت دانش توفیق حداکثری را کسب کنند.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، عواملی کلیدی موفقیت، سازمان آب و برق استان خوزستان
 • کبری گوران اوریمی، میترا قیاسی*، صفیه طهماسبی لیمونی صفحات 95-133
  طراحی وب سایت های سبز با توجه به مولفه های رابط کاربر سبز، کارآمدی مصرف انرژی را در وب سایت ها بهبود می بخشد. ازاین رو پژوهش حاضر باهدف شناسایی نقاط قوت و ضعف وب سایت های کتابخانه های دیجیتال ایران بر اساس شاخص های رابط کاربری سبز انجام پذیرفت. پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش وب سنجی انجام گردید. جامعه آماری شامل 59 وب سایت کتابخانه دیجیتالی بود. ابزار، سیاهه وارسی محقق ساخته بود که روایی آن توسط متخصصان تایید شد و پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ (785/0) تایید گردید. ارزیابی وب سایت ها با استفاده از 2 ابزار آنلاین و نظر مشاوران و طراحان وب سایت انجام شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی - (آزمون های دوجمله ای و کای اسکور) انجام شد. بر اساس یافته های پژوهش وب سایت های موردبررسی ازنظر طراحی رابط کاربری (030/0=P) با یکدیگر تفاوت معنی دار دارند و بیشترین تعداد (8/28%) در سطح متوسط قرار دارند. کتابخانه های دیجیتال دانشگاهی (8/25%) و نیز کتابخانه های دیجیتال غیردانشگاهی (6/28%) در سطح خوب قرار دارند. اولویت بندی وب سایت های کتابخانه های دیجیتال ایران نشان داد که: کتابخانه دیجیتالی دانشگاه پیام نور (محصول شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق)، کتابخانه دیجیتال آستانه مقدس حضرت معصومه (محصول پارس آذرخش) و کتابخانه دیجیتال آستان قدس رضوی (محصول آستان قدس رضوی حرم مطهر) همگی با امتیاز کامل 25 در سطح عالی و دو وب سایت های کتابخانه دیجیتالی دانشگاه علوم پزشکی ایران (محصول یکتا وب افزار شرق) و کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی مشهد (محصول شرکت پارس آذرخش) با امتیاز 7 در رتبه آخر ازنظر رعایت مولفه های موردنظر قرار دارند. وضعیت رابط کاربری سبز در وب سایت های کتابخانه های دیجیتالی ایران متوسط به بالا است. همچنین وضعیت مولفه های رابط کاربری سبز وب سایت های کتابخانه های دیجیتال دانشگاهی و غیردانشگاهی در سطح خوبی قرار دارد.
  کلیدواژگان: رابط کاربری سبز، رابط کاربر گرافیکی، وب سبز، کتابخانه های دیجیتال، وب سنجی
 • زهرا صادقی، محمدرضا معتدل*، عباس طلوعی صفحات 135-159

  حصول سود بیشتر در سازمان ها نیازمند دستیابی آن ها به ابزارهایی دقیق برای تقویت کسب وکار به منظور برنامه ریزی مالی مناسب است. لذا هدف این تحقیق، نمایش دانش توسط شبکه عصبی جهت ارایه چارچوبی برای دستیابی به سود مطلوب در برنامه ریزی مالی سازمان بود. این پژوهش از نوع کاربردی بود و به روش پیمایش تحلیلی انجام شد. جامعه پژوهش، سازمان های حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و در آن از داده هایی که از سامانه رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران (کدال) استخراج شدند استفاده شد. این تحقیق با استفاده از روش شبکه عصبی و در محیط برنامه مطلب انجام شد. یافته های پژوهش محدوده تغییرات عوامل موثر بر شاخص اصلی در برنامه ریزی مالی سازمان (سود) بوده و همچنین مهم ترین عوامل موثر بر آن تعیین گردید. چارچوب پیشنهادی در سه مجموعه مختلف از سه صنعت متفاوت بررسی شده و دارای نتایج قابل قبولی بود؛ بنابراین نتیجه تحقیق بیانگر قابل استفاده بودن چارچوب پیشنهادی دراین پژوهش برای سایر سازمان های حاضر در بورس و اوراق بهادار بود.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی مالی، شبکه های عصبی، سود مطلوب
 • ثریا زنگنه*، فریبا زنگنه، امین زارع صفحات 161-196
  هدف پژوهش بررسی رفتار اطلاع یابی در بافت زندگی روزمره ساکنان شهر کرمانشاه مطالعه موردی قوم کرد با تاکید بر نظریه زندگی سه بعدی می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به شیوه پیمایشی انجام گرفت. حجم نمونه با فرمول کوکران 384 نفر به دست آمد. نمونه گیری به روش خوشه ای دومرحله ای صورت گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. داده ها با نرم افزار اس.پی.اس.اس نسخه 24 تحلیل شد. اخبار مهم ترین کانال کسب اطلاعات زندگی روزمره قوم کرد بود. پاسخگویان بیشتر از پیام رسان های خارجی مانند تلگرام و واتساپ با اختلاف فاحش نسبت به پیام رسان های داخلی استفاده کردند. میانگین متغیرهای هویت قومی (88/3) هویت ملی (03/4) و حس تبعیض (14/3) به دست آمد. یافته ها نشان داد متغیرهای جمعیت شناختی بر همبستگی هویت قومی، هویت ملی، احساس تبعیض با اطلاع یابی در بافت زندگی روزمره تاثیر ندارند. برای بررسی معناداری رابطه هر سه متغیر مستقل پژوهش یعنی هویت قومی، هویت ملی، حس تبعیض با متغیر وابسته رفتار اطلاع یابی در بافت زندگی روزمره قوم کرد از رگرسیون چندمتغیره به روش هم زمان استفاده شد. مقدار ضریب تعیین تعدیل شده نشان داد 26 درصد از تغییرات رفتار اطلاع یابی در بافت زندگی روزمره قوم کرد، توسط متغیرهای مستقل هویت قومی و حس تبعیض پیش بینی شد. رفتار اطلاع یابی در بافت زندگی روزمره قوم کرد مفهوم پیچیده ای است که تحت تاثیر متغیرهای زیادی است که متغیرهای مستقل هویت قومی و احساس تبعیض توانستند کمی بیش از یک چهارم از تغییرات آن را پیش بینی کنند؛ بنابراین لزوم بررسی دیگر عوامل اثرگذار بر رفتار اطلاع یابی در بافت زندگی روزمره این قوم احساس می شود.
  کلیدواژگان: رفتار اطلاع یابی در بافت زندگی روزمره، مدل الیس، نظریه زندگی در چرخه، نظریه زندگی سه بعدی، قوم کرد
 • محبوبه ربیعی*، وحیدرضا میرزائیان صفحات 197-262
  پردازش زبان طبیعی به عنوان شاخه ای از زبان شناسی محاسباتی که تلاش عمده آن در جهت به کارگیری رایانه در فرآیند خودکارسازی درک و پردازش زبان طبیعی انسان و تمرکز بر تعامل میان انسان و رایانه است، در حوزه های مختلف علوم ازجمله علم اطلاعات و دانش شناسی، جایگاه مهمی یافته است. مطالعه حاضر باهدف اصلی شناسایی زیرشاخه ها و حوزه های فرعی علم اطلاعات و دانش شناسی که پردازش زبان طبیعی در آن ها موثر واقع شده است و به شیوه کتابخانه ای یا تحلیل اسنادی انجام پذیرفته است، این مطالعه ضمن اشاره به حوزه هایی ازعلم اطلاعات که پردازش زبان طبیعی در آن ها مفید واقع شده، به نقش کتابخانه های دیجیتال در عرصه علم اطلاعات و کاربرد پردازش زبان طبیعی در آن ها می پردازد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که پردازش زبان طبیعی در بسیاری از حوزه های فرعی و مرتبط با علم اطلاعات مانند بازیابی اطلاعات، کتاب سنجی، مدیریت اسناد و مدارک، استخراج خودکار اطلاعات، نمایه سازی خودکار، خلاصه سازی خودکار متون، طبقه بندی خودکار متون، نظام های پرسش و پاسخ و به کارگیری فناوری خطایاب املایی، ابهام زدایی از عبارات پرسش کاربران و پیش بینی واژه های موردنظر آن ها، تبدیل گفتار به متن و بالعکس و یاری رساندن به کاربران دارای معلولیت های جسمی مانند کم بینایان و نابینایان، نظر کاوی و تحلیل احساس واژگان مورداستفاده کاربران کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، قابل ردیابی است.
  کلیدواژگان: پردازش زبان طبیعی، علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابخانه های دیجیتال
|
 • AliAkbar Khasseh, Heidar Mokhtari *, Mahere Asheghi Moaf Pages 1-36

  Nowadays, bibliometrics has been an interdisciplinary field with all scientific fields as its scope. The present study is related to the scientometric study of articles in information retrieval produced in Iran from the beginning of the topic in Persian papers to 2019. This research was an applied research which has been done using scientometric techniques such as citation analysis and co-word analysis. The data required for this research have been extracted from the "Islamic World Science Citation" database. The statistical population was 395 articles in the field of information retrieval, which was analyzed using "BibExcel," "VOSviewer," and " Excel" software packages. Some inconsistencies in author names and keywords have been tried to be unified. There was an increasing trend in published papers and received citations. Highly-cited and most influential authors in the field are well-known in the field. "Rahmatullah Fattahi" is in the first place with 11 articles and 16 citations. 77.72% of the articles have been authored in groups (two or more authors) and the two-authored approach with 154 articles has the most co-authorship approach. Six hundred twenty-six authors participated in writing the articles, which were repeated 923 times in various articles. The largest co-authorship network consists of 27 nodes (authors). "Najla Hariry," "Farideh Osareh," and "Saeed Rezaei Sharifabadi" have the highest score in terms of the centrality of rank, intermediate, and closeness among other researchers, respectively. The keywords "information retrieval," "search engines" and "internet" were the most frequently used keywords in the field of information retrieval. The word pairs of "recall - retrieval accuracy" and "Internet - search engines" were the first and second most frequent pairs of co-occurring-word pairs, respectively. Thematic clustering of articles in this field indicates the existence of eight subject clusters: "search, processing and evaluation information," "Storage and retrieval in information systems," "information behavior," "indexing," "information management and Scientometrics," "search engines," "precision and recall" and "information literacy." Co-authorship network showed that authors in the field tended to author with collaborating each other. Considerable items on information retrival have been published in Persian The acceptance of the co-authorship approach in the production of scientific works in information retrieval indicates the willingness of authors to write co-authored research. However, considering that 54.9% of the authors of this study did not receive the H index, the authors should make more efforts to produce quality articles. The largest cluster of this research is the "search, processing and evaluation information" cluster, which indicates the importance of this issue in information retrieval, and the smallest cluster is the "information literacy" cluster, which needs further research in this research field. The study helps authors identify hot topics and highly-considered subjects in information retrieval and provide a pattern for conducting scientometric analyses in similar fields.

  Keywords: Scientometrics, Information Retrieval, Islamic Science Citation Center, Iran
 • Azam Najafgholinejad * Pages 37-68
  Awareness of users' perceptions and interpretations of the information labels of the user interface of digital library of the NLAI. The present study was an applied research with a mixed method. Data were collected through a researcher-made questionnaire, interview, and observation. Through a exploratory method, participants were asked to spend considerable time and in-depth to examine the categories, elements, and labels used in the digital library website and to determine their understanding of the website labels in the online questionnaire in the form of a Likert scale. Then, the semi-structured interview technique was used to study users' perceptions and interpretations of the labels assigned to the elements on the website. The study population included users of the digital library of the NLAI, which was selected in two groups of novice users (clients) and advanced users (librarians) of 20 people (10 novice users and 10 advanced users). In order to validate the research results, Methodological angulation was used to increase the reliability of the research data. During this method, the researcher used several methods to collect data (using interviews with observation, exploratory study, and questionnaire), as well as all research strategies and steps with the necessary documentation at the time of data collection were recorded. Finally, after collecting the data, the researcher used the Member checking method. During this quality control process, the researcher asked the 7 participants to read the notes and the results of the data and express their opinion on the accuracy of the findings. Cronbach's alpha test (0.85) was used to ensure the reliability of the data collection tool and the possible problems of the questionnaire. SPSS software was used to analyze the research data. Content analysis and Excel software were used to analyze the interview data. The results showed that the final average of comprehensibility of labels and terms used in the website is over 50% and indicates a good understanding of the terms and labels used in the website to represent information categories, but some labels need to be changed and updated. Some terms are not very understandable from the users' point of view and need to be revised, such as: "review", "quick look", "typical classification", "source registration", "legal considerations", "main site", "texts", "Periodical" and "Collection". The friendliness and user-friendliness of the words on the website, and the ban on the use of specialized, complex, and ambiguous words were among the demands of the users. New terms and labels were suggested by users. The use of specialized library terminology on the website, intangible and abstract words and lack of sufficient explanations about labels, lack of a comprehensive guide, going into more detail, complications on the website, and inconsistency in the use of words for similar concepts are some of the problems that cause the user does not have a good browsing experience.
  Keywords: User Interface, Information Label, Information Categories, Digital Library, National Library, Archives of Iran (NLAI), User-oriented
 • MohammadHassan Azimi *, Shahnaz Khademizadeh, Masoumeh Heydarzadeh Pages 69-93

  The purpose of this study was to Survey of the success key factors application in the implementation of knowledge management in Water and Power Organization of Khuzestan.This research is applied in terms of purpose and a quantitative by using a descriptive survey method. The data collection tool is a questionnaire whose reliability was calculated by Cronbach's alpha test of 0.87. In the present study, one-sample test, Kolmogorov-Smirnov test has been used. The data of this study were analyzed using SPSS software version 26. The results indicate that the mean of organizational structure (2.89) in knowledge management implemented in the Khuzestan Water and Power Organization is lower than average. Regarding the status of organizational culture (3.20) in knowledge management implemented in Khuzestan Water and power Organization, the results showed that the mean acquisition is higher than average. The results show that the mean status of information technology (3.23) in knowledge management implemented in Khuzestan Water and power Organization is higher than average While the results indicate that the mean status of human resources (2.75) in knowledge management implemented in the Khuzestan Water and power Organization is lower than average. Finally, the results indicate that the leadership status (3.75) in the knowledge management implemented in the Khuzestan Water and power Organization is higher than average. Among the success key factors for the implemented knowledge management; The organizational structure and human resources are not at the desired level and it is necessary to provide the ground for improving the status of these factors by planning in this regard.

  Keywords: Knowledge Management, key success factors, Khuzestan Water, Electricity Organization
 • Kobra Gooran Orimi, Mitra Ghiasi *, Safiyeh Tahmasebi Limooni Pages 95-133
  Designing green websites using green user interface components improves their energy expenditure efficiency. This research aim to identify the strengths and weaknesses of the Iranian digital libraries’ websites according to the UI Green metric criteria. This applied study adopted a webometrics approach. Our research population was 59 digital libraries’ websites. Our tool was a researcher-made checklist. Experts certified its validity. Its reliability was confirmed using Cronbach’s Alpha test (alpha=0.758). Websites were evaluated both by two online tool and by website advisors and designers. We analyzed data using descriptive and inferential statistics (binomial and chi-squared tests). Our results showed a significant difference in user interface design between the studied websites (P=0.030). Most websites(28.8%) are middle-level. Academic (25.8%) and non-academic digital libraries (28.6%) are at a good level. Ranking the Iranian digital libraries showed that the digital libraries of Payame Noor University(by Ertebatat Payme Mashregh Engineering Co.), Fatemeh Masumah Holy Shrine (by Pars Azarakhsh), Astan Quds Razavi (by Astan Quds Razavi Holy Shrine) are in the excellent level by scoring the total 25 points. Two digital libraries, the digital library of Iran University of Medical Sciences (by Yekta Web Afzar Shargh Co.) and Mashhad University of Medical Sciences (by Pars Azarakhsh Co.), are in the last place in complying with the intended components by scoring 7. Iranian digital libraries have an above-average status in using the green user interface. Furthermore, the green user interface components of academic and non-academic digital library websites were in good level.
  Keywords: Green User Interface, Graphic User Interface, Green Web, Digital Libraries, Webometrics
 • Zahra Sadeghi, MohammadReza Motadel *, Abbas Toloie Pages 135-159

  Making more profit in organizations requires accurate tools to strengthen the business for proper financial planning. Therefore, the purpose of this study was to demonstrate knowledge of the neural network to provide a framework for achieving the desired profit in the organization's financial planning. This research was of the applied type and was performed by the analytical survey method. The study population was the organizations present in the Exchange and Securities Organization, and the data extracted from the official system of the Exchange and Securities Organization of Iran (Cadal) were used. This research was conducted using the neural network method in a MATLAB program environment. Findings The range of changes of factors affecting the main index in the organization's financial planning (profit) and the most important factors affecting it were determined. The proposed framework was reviewed in three different sets of three various industries and had acceptable results. Therefore, the study results indicated that the proposed framework in this study could be used for other organizations present in the stock exchange and securities.

  Keywords: financial planning, Neural Networks, Profit
 • Soraya Zangeneh *, Fariba Zangeneh, Amin Zare Pages 161-196
  Investigation of the residents of kermanshah city’s the everyday life information-seeking (ELIS) behavior: a study of the kurd folk with an emphasis on the theory of life in the round. The present study was applied and surveyed The sample size was 384 with Cochran’s formula. Sampling was performed using two stage cluster sampling. The research instrument was a researcher-made questionnaire. The data were analyzed by SPSS software version 24. The news was the most important daily information channel of Kurd Folk. Respondents used more than external messengers like Telegram and WhatsApp with a significant different compared to native messengers. Variables mean of ethnic identity (3.88), national identity (4.03) and sense of discrimination (3.14) were got. Findings showed demographic variables did not affect on the correlation between ethnic identity, national identity, feelings of discrimination with (ELIS)Behaviour. amount of The Adjusted R-Squared in Multivariate regression by method stepwise showed that 26% of the changes the Kurd Folk's (ELIS) Behavior were predicted by the independent variables of ethnic identity, and sense of discrimination. The results showed that the Kurd Folk’s ELIS Behaviour is a complex concept that it is influenced by many variables that independent variables of ethnic identity and sense of discrimination were able to predict a little over a quarter of its changes. Therefore, it is necessary to examine other predictors and factors influencing the behavior of this folk.
  Keywords: everyday Life Information-Seeking Behavior, ELIS Model, A Theory of Life in the Round, Theory of the small world, Kurd Folk
 • Mahboubeh Rabiei *, Vahidreza Mirzaeian Pages 197-262
  Natural language processing as a branch of computational linguistics whose main effort is to use computers in the process of automating the understanding and processing of human natural language and focusing on human-computer interaction has found ab important place in various fields of science including information science and knowledge. The main purpose of this study is to identify the sub-branches and sub-fields of information science and knowledge in which natural language processing has been effective, and has been done through library and documentary analysis. located deals with the role of digital libraries in the field of information science and application of natural languages processing in them. The result of this study shows that natural language processing in many sub-fields related to information science such as information retrieval, bibliometric, document management, automatic information extraction, automatic indexing , automatic text summarization, automatic text classification, question and answer systems and using spell checker technology, debugging user query phrase and predicting their preferred words, translating speech in to text and vice versa and helping users with physical disabilities such as the visually impaired and the blind, surveying and analyzing the sense of libraries and information centers is Traceable.
  Keywords: natural language, Processing Information Science, Digital Libraries