فهرست مطالب

آمایش محیط - پیاپی 59 (زمستان 1401)
 • پیاپی 59 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/16
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ابوالفضل قنبری*، موسی واعظی، رحیمه رستمی، مائده باکویی صفحات 1-21

  توسعه و گستردگی شهرها از عوامل اصلی در تغییرات کاربری اراضی است که عدم توجه به آن سبب مشکلات زیست محیطی، اقتصادی- اجتماعی شده است. از این رو، تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی توسعه شهری و تغییرات کاربری اراضی در دو کلان شهر تبریز و کرج در بازه ی زمانی 2000 تا 2017 پرداخته است. پژوهش از نظر نوع کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش شی گرا و مدل هلدرن استفاده شده است. نتایج تحقیق نمایانگر رشد سریع تر کرج نسبت به تبریز می باشد؛ به طوری که تبریز 2/4 درصد و کرج 7 درصد توسعه پیدا کرده است و این توسعه در بازه های تعیین شده به ترتیب 5/1، 2 و 5/0 درصد در تبریز و 4، 2 و 1 درصد در کرج می باشد. در کرج مراتع با بیشترین تخریب (10 درصد)، و در تبریز کاربری مختلط باغی و زراعی با 5/4 درصد بیشترین تخریب را داشته است. نتایج مدل هلدرن نشان می دهد که رشد کرج صد درصد از رشد جمعیت پیروی کرده است و رشد بالای جمعیت اثر رشد بدقواره شهری را خنثی کرده است و در تبریز 55/0 درصد از رشد، ناشی از افزایش جمعیت و 45/0 درصد از رشد، ناشی از رشد بی قواره شهری می باشد.

  کلیدواژگان: توسعه شهری، تغییر کاربری اراضی، روش شی گرا، مدل هلدرن، تبریز، کرج
 • نسا خزاعی*، حسین مجتبی زاده خانقاهی صفحات 23-44
  سوانح طبیعی در دنیا همواره با چالشی بزرگ در راه توسعه پایدار مورد توجه بوده است. در نتیجه، راه های رسیدن به این توسعه به وسیله الگوهای کاهش آسیب پذیری ضرورت پیدا کرده است. در این میان تبیین رابطه تاب آوری در برابر سوانح طبیعی، در واقع نحوه تاثیرگذاری ظرفیت های اجتماعی، اقتصادی، نهادی، سیاسی و اجرایی جوامع در افزایش تاب آوری و شناخت ابعاد تاب آوری در اجتماع است. بنابراین کاهش خطر سوانح از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف اصلی از انجام این پژوهش تحلیل وضعیت تاب آوری در بافت مسیله دار فرحزاد و ارایه الگوی بهینه در این بافت ها با استفاده از تکنیک تی تک نمونه ای و معادلات ساختاری است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای از شاخص های تاب آوری اجتماعی، تاب آوری اقتصادی و تاب آوری مدیریتی- نهادی نشان داده است که، برای ارزیابی شاخص تاب آوری اجتماعی از 7 متغیر استفاده شده است. تحلیل اطلاعات جمع آوری شده نشان می دهد که میزان رضایت مندی مردم منطقه از متغیرهای توانایی انطباق با آشفتگی ها و تنش ها ، میزان مشارکت برای رفع بحران ، تمایل اجتماعی به مشارکت ، مشارکت در تصمیم گیری، پیوندهای اجتماعی با همسایگان و درک محلی از خطر بالاتر از حد متوسط بوده و رضایتمندی قابل قبولی در این خصوص وجود دارد. مقدار خطای آلفای (Sig) آزمون T برای این 6 متغیر برابر با 00/0 است، از آنجا که این میزان خطا، از میزان خطای قابل قبول برای آزمون یعنی از 05/0 کمتر است، در نتیجه می توان استدلال کرد که تفاوت میزان رضایت مشاهده شده برای این سنجه ها با حد متوسط رضایتمندی به حدی است که در سطح اطمینان بالای 99 درصد معنی داری است. اما متغیر دانش و آگاهی نسبت به بحران، میزان رضایتمندی مردم منطقه در حد متوسط بوده و نارضایتی محسوسی در این خصوص مشاهده می شود و از آنجا که مقادیر Sig مشاهده شده برای تمامی این شاخص ها کمتر از 05/0 می باشد، می توان نتیجه گرفت که تفاوت مشاهده شده در دیدگاه پرسش شوندگان از حد متوسط رضایتمندی جامعه کاملا معنی دار بوده است. در نهایت خود شاخص تاب آوری اجتماعی با میانگین 50/3 و سطح معنی داری کمتر از 05/0 (000/0) بالاتر از حد متوسط می باشد و رضایت مندی مردم محله فرحزاد از شاخص تاب آوری اجتماعی را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: وضعیت تاب آوری، بافت های مسئله دار شهری، الگوی بهینه، محله فرحزاد تهران
 • بهمن شجاعی وند*، شهریور روستایی، اکبر اصغری زمانی صفحات 45-68
  تصویر ذهنی عبارت است از تصویر یا برداشتی که هر انسان از خود، دیگران و محیط اطراف دارد. هدف از این پژوهش بررسی تصویر ذهنی مردان و زنان از فضاهای شهری و پی بردن به چگونگی تفاوت موجود در تصویر ذهنی آنها بر اساس سلسله مراتب تصویر ذهنی است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و در آن از روش های پیمایشی و توصیفی- تحلیلی استفاده شده و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه، با حجم نمونه به دست آمده از فرمول کوکران و نقشه های کروکی وار است. در تحلیل داده های به دست آمده از آزمون های مقایسه ای، توصیفی و تحلیل محتوا بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که بین مردان و زنان از نظر تصویر ذهنی از فضاهای شهری تفاوت معناداری وجود دارد و مقدار میانگین رتبه ای نشان داد که تصویر ذهنی در مردان در مقایسه با زنان قوی تر است. همچنین تصویر ذهنی مردان در مقایسه با زنان از کلیت بیشتری برخوردار است و در مقابل زنان بیشتر با جزییات تصویر ذهنی خود را شکل می دهند. مردان در ارایه ی تصویر ذهنی خود عمدتا در تمامی سطوح سلسله مراتب تصویر ذهنی به نام مکان ها با نقاط ثقل مختلف و با تاکید بر راه ها اشاره می کنند در مقابل زنان در جزیی ترین نقشه ها هم کمتر به نام مکان ها اشاره می کنند و در تصویر ذهنی آنها تعاملات اجتماعی و فضایی با تکیه بر محل سکونت به عنوان نقطه ی ثقل بیشتر به چشم می خورد و عمده تاکید آنها بر نشانه ها است.
  کلیدواژگان: فضاهای شهری، تصویر ذهنی، سلسله مراتب، تبریز
 • فرناز لشگری، جمال الدین سهیلی* صفحات 69-92

  مجتمع های مسکونی در عصر حاضر به گونه ای طراحی می شوند که میزان تبادلات اجتماعی در آن ها کاهش پیدا کرده است. یکی از عواملی که نقش تعاملات اجتماعی را در مجتمع های مسکونی کم رنگ کرده است، مسیله امنیت محیطی می باشد. بدین جهت در این پژوهش به بررسی نقش تعاملات اجتماعی در ایجاد امنیت محیطی، در مجتمع های مسکونی پرداخته شده است. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر روش پیمایشی- همبستگی می باشد. این پژوهش در ابتدا به بررسی مبانی نظری و دیدگاه های صاحب نظران در زمینه‏های تعاملات اجتماعی و امنیت محیطی پرداخته است. سپس شاخص‏های تاثیر‏گذار استخراج و با استفاده از مدل مفهومی پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفته‏ شده است. جامعه آماری در این پژوهش از میان مجتمع های مسکونی شهر تهران در نظر گرفته شده است که با توجه به مشخصه ها و مولفه های طرح مطالعاتی و گستردگی جامعه آماری، مجتمع مسکونی اکباتان به عنوان بخش کوچک تر جامعه آماری در نظر گرفته شد و در نهایت، با تحلیل اطلاعات به دست آمده، فرضیه‏ی پروژه مورد آزمون قرار‏گرفت. با توجه به اطلاعات به دست آمده مشخص گردید که بین تعاملات اجتماعی و امنیت محیطی در مجتمع مسکونی رابطه معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: مجتمع مسکونی، تعاملات اجتماعی، امنیت محیطی، شهرک اکباتان، تهران
 • ماندانا رضائی، وحید ناصحی فر*، رضا تقوایی، تحفه قبادی صفحات 93-111

  هم زمان با دگرگونی تعاملات برنامه ریزی و بازار توسعه شهری تحت تاثیر فرایندهای جهانی شدن و رقابت شهری، شاخص های رشد اقتصادی شهرها نیز شکل جدیدی یافته اند؛ به طوری که برخی از مراکز تولیدی و کارخانجات باموفقیت توانسته اند پایه اقتصادی شهرها را از راه توسعه بخش تجارت و بازرگانی با ارزش افزوده بالا تنوع بخشند؛ و برخی دیگر در این کار موفق نبوده اند. این در حالی است که در کشور ما در عمل، به تسهیل فرایندهای بازرگانی و بازاریابی، در مقیاس های اقتصادی و بستر های الکترونیکی و دیجیتالی در جهت دستیابی به شهر های اقتصادی توجه کمی معطوف شده است. از این رو این مقاله سعی دارد بر اساس متدلوژی تحلیل مضمون، برای بازاریابی حسی که اخیرا” از جدیدترین و مهم ترین روش های بازرگانی و بازاریابی در دنیا است در شبکه های اجتماعی که این روزها به یکی از محبوب ترین ابزار ها در فضای مجازی تبدیل شده است؛ در راستای دستیابی به شهر اقتصادی چارچوبی مفهومی ارایه دهد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد، اکتشافی، و از لحاظ نحوه تجریه و تحلیل داده ها کیفی می باشد. بدین منظور گروهی از متخصصان بازاریابی انتخاب شدند و مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و فرایند انتخاب خبرگان و انجام مصاحبه با آن ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و مجموعا 16 مصاحبه صورت گرفت. سرانجام نتایج تحقیق منجر به ارایه الگوی مفهومی بازاریابی حسی در شبکه های اجتماعی بر اساس پنج بعد حواس پنجگانه، احساسات، تفکر، عمل و رابطه شد.

  کلیدواژگان: شهر اقتصادی، بازاریابی حسی، شبکه های اجتماعی، بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی
 • مریم سجودی*، کرامت الله زیاری، مجید یاسوری، احمد پوراحمد صفحات 113-138
  پژوهش حاضر بر آن بوده است تا فراتحلیلی بر نگاه آسیب شناسانه در مطالعات اسنادی داخلی مبتنی بر سطح منطقه داشته باشد. فرایند کار در مطالعات اسنادی چون اسناد فرادست و گزارشات، برخی از پیش نویس های منتشر شده و منتشر نشده، طرح های پوشش دهنده استانی، رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد و مقالات مشتمل بر دو مرحله بوده است؛ مرحله اول بر اساس روش شیوه های اسنادی و جمع آوری منابع و اسناد اولیه و ثانویه (آسیب های دسته بندی شده) و در مرحله دوم بر اساس روش های فراتحلیل، تحلیل محتوا، گرندد تیوری (آسیب های موردی آشکار و مستتر) پیگیری شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد در مرحله اول مهم ترین نتایج آسیب های دسته بندی شده تاکید بر: رویکرد اسناد، روش و رویه، مدیریت منطقه، مسایل اقتصادی، مفاهیم و اندیشه ها، حوزه عملی و اجرا داشته اند و در مرحله دوم نیز در میان 54 پژوهش مورد بررسی در زمینه ماهیت پژوهش بیشترین فراوانی با 42 مورد با تحقیقات کاربردی، در زمینه روش تحقیق بیشترین فراوانی با 25 مورد با پیمایشی- میدانی، در زمینه فنون گردآوری داده ها بیشترین فراوانی معادل 27 مورد مبتنی بر پرسشنامه بوده اند. همچنین از 31 مورد دارای پایایی ابزار سنجش، 27 مورد آن ها دارای میانگین بین 7/0 تا 9/0 بوده اند. همچنین 43 مورد آن ها دارای فرضیه و یا پرسش پژوهش بوده اند و نهایتا باتوجه به به کارگیری اکثریت پژوهش ها از چهارچوب تحلیلی، به کارگیری ماهیت پژوهش در استفاده از نظریات نشان می دهد که 48 مورد آن ها صرفا مبتنی بر نظریه آزمایی بوده اند و مابقی آن ها نیز نوعی نظریه آزمایی بوده اند که با ارایه الگوها و پیشنهادهایی می توان آن ها را در زمره پژوهش های مبتنی بر ارایه نظریه جای داد؛ اگر چه به طور کامل دارای خط و مشی و اصول یک پژوهش بنیادی و نظریه ساز نبوده اند.
  کلیدواژگان: فراتحلیل، تحلیل محتوا، گرندد تئوری، نگاه آسیب شناسانه، مطالعات داخلی
 • حسین شیرمحمدی، مجید شمس* صفحات 139-158
  شهرها با چالش های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی فزاینده ای مواجه بوده که در کنار هم تاب آوری شهری را تهدید می کنند. مناطق شهری و ساکنانی که در آنجا زندگی و کار می کنند، همواره در معرض استرس های مزمن، حاد و شوک ها، بوده که با تاثیرات محیط طبیعی از جمله تغییر اقلیم، زلزله، سیل و... تقویت می شوند و از آن جایی که جمعیت جهان در حال افزایش است و از 7.7 میلیارد در سال 2020 به 9.7 میلیارد در سال 2050 تخمین زده می شود، مشکلات و چالش های بی شمار دیگری نیز از جمله شیوع اپیدمی های فرگیر را پیش رو خواهد داشت. در این بین برنامه ریزی شهری در پی آن است که با تغییر رویکرد به تاب آوری شهری کمک نماید. لذا تاب آوری شهری مفهومی است که با برنامه ریزی شهری تقویت می شود. یکی از این راه حل های افزایش تاب آوری مجموعه اقداماتی با عنوان راه حل های مبتنی بر طبیعت NBS ست این راه حل ها برگرفته از یک رویکرد سیستمی برای تقویت نگهداری، بهبود و احیای تنوع زیستی و اکوسیستم ها در مناطق شهری، گسترش منابع زیرساخت سبز و سازگاری اقلیم مبتنی بر اکوسیستم است.
  کلیدواژگان: مدل، تاب آوری برنامه ریزی شهری، چالش شهری، NBS
 • محسن احدنژاد روشتی، حسین طهماسبی مقدم*، محمدتقی حیدری صفحات 159-185

  همه گیری و شیوع گسترده ویروس کرونا با شتابی کم سابقه، زیست بشری و به طور خاص شهرها را در معرض یک مخاطره دشوار داده که این بار بیش از آسیب های موضوعی و موضعی، کلیت و بقای جوامع شهری را در تمام ارکان آن، در معرض آسیب قرار داده است. مدیریت بحران اجتماع محور به عنوان روشی نوین در مدیریت بحران به منظور مشارکت تمام اقشار جامعه در زمینه ی مخاطرات، اثرات بسزایی در کاهش آسیب پذیری و درنتیجه زمان پایداری در برابر بلایا در شهرها دارد لذا هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر برافزایش تاب آوری جوامع در برابر همه گیری کرونا با رویکرد مدیریت بحران اجتماع محور است. این پژوهش به لحاظ روش توصیفی-تحلیلی و ازلحاظ هدف کاربردی است. شناسایی مولفه های پژوهش از طریق بررسی مبانی نظری و تیوریک پژوهش و انجام تحلیل دلفی با مشارکت متخصصین رشته برنامه ریزی شهری در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی به عنوان اعضای پانل صورت گرفته است. برای گردآوری داده های موردنیاز از روش کتابخانه ای و از روش پیمایشی به صورت پرسشنامه استفاده شد. در بخش تجزیه وتحلیل از مدل تحلیل عاملی تاییدی در قالب مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS نوع مولفه ها با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر مولفه ها مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل ساختار ارتباطی عوامل موثر شناسایی شده با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی نشان می دهد که عوامل شناسایی شده دارای ارتباط ساختاری معنادار در خلق جوامع تاب آور در برابر کرونا در شهر زنجان می باشد. نتایج همچنین نشان می دهد که عامل مشارکت و شبکه های اجتماعی (F1) با بار عاملی 89/0، عامل سرمایه اجتماعی (F2) با بار عاملی 88/0، دانش و مهارت ها (F3) با بار عاملی 85/0 و آگاهی (F4) با بار عاملی 75/0 بیشترین تاثیر را در خلق جوامع تاب آور در برابر بیماری کرونا دارند.

  کلیدواژگان: جوامع تاب آور، تحلیل عاملی، کروناویروس، کووید-19، شهر زنجان
 • سیامک صفوری، بشیر بیک بابایی*، پرویز نوروزی صفحات 187-205

  بر اساس یافته های این پژوهش از بین 27 عامل شناسایی شده موثر در بازآفرینی بافت منطقه هشت تبریز 9 عامل به عنوان پیشران حیاتی جهت سناریوسازی انتخاب شدند. در بین سناریوها نیز سناریوهای قوی به عنوان سناریوهای مطلوب انتخاب شد. در بین سناریوهای قوی سناریوهای اول، دوم، سوم و چهارم به دلیل بالا بودن درجه مطلوبیت جزء برترین سناریوها مشخص گردید. نتایج نشان می دهد جهت بازآفرینی منطقه هشت تبریز توجه به بهبود وضعیت شاخص های: عوامل مدیریتی، توسعه گردشگری، مرمت آثار تاریخی و مدیریت ترافیکی الزامی است. چون شاخص های مذکور در آستانه تبدیل به بحران هستند و ادامه روند مذکور مانع بازآفرینی مطلوب منطقه هشت تبریز می شود.

  کلیدواژگان: بافت فرسوده، پیشران های حیاتی، سناریو، منطقه هشت تبریز
 • ابراهیم تقوی*، رسول صمدزاده، محمدتقی معصومی صفحات 207-225

  قرارگیری اکثر شهرها در حریم گسل های فعال، باعث افزایش آسیب پذیری ابنیه شهری در مقابل زلزله شده است. شهر مرند در پهنه بندی زلزله، در حریم 15 کیلومتری خط گسل فعال آذربایجان قرار گرفته است. وجود بافت های حاشیه ای و فرسوده، باعث آسیب مضاعف این بافت ها در برابر زلزله خواهد شد. پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل ریسک زلزله در سکونتگاه های انسانی شهر مرند با روش شناسی توصیفی _ تحلیلی پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق بافت های فرسوده شهر مرند می باشد. برای ارزیابی ریسک زلزله در منطقه مورد مطالعه، ابتدا مدل ارزیابی و ریسک زلزله در بافت فرسوده شهر مرند، ارایه گردیده و سپس با وزن دهی به شاخص ها با استفاده از نظر متخصصان علوم شهری و پردازش اطلاعات در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی، از طریق مدل همپوشانی وزن دار، نقشه پهنه بندی آسیب پذیری بافت فرسوده شهر مرند استخراج گردید. از شاخص های کیفیت بنا، قدمت بنا، نوع سازه، فاصله از معابر، نوع نما، تراکم ساختمانی و تراکم جمعیتی برای ارزیابی میزان آسیب پذیری بافت فرسوده استفاده شده است. بر اساس نقشه های مستخرج از مدل همپوشانی وزن دار، 40 درصد از مساحت بافت فرسوده شهر مرند با مساحت 372958 متر مربع (2/37 هکتار) در معرض آسیب پذیری خیلی بالا و بالا در برابر زلزله قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: آسیب پذیری، ریسک، زلزله، سکونت گاه های انسانی، مرند
|
 • Abolfazl Ghanbari *, Mousa Vaezi, Rahimeh Rostami, Maedeh Bakooyi Pages 1-21

  The development and expansion of cities are one of the main factors in the land use change that have been neglected due to environmental, and socio-economic, environmental problems. The present research is aimed at a comparative study of urban development and land use change in two metropolises of Tabriz and Karaj during the period 2000 to 2017. The research is applied and descriptive-analytic. The object-oriented method and Heldern model were used to analyze data. Comparison of urban growth indicates the rapid growth of Karaj compared to Tabriz. Tabriz has grown 4.2% during this period, but Karaj has grown by 7% and this development has been 1.5%, 2%, and 0.5% respectively in Tabriz and 4%, 2%, and 1% in Karaj and the most degraded rangelands (10%) in Tabriz have had the most combined use of garden and agriculture with 4.5% of destruction. Holdern model shows that Karaj's growth has followed the growth of the population, and the high growth of the population has undermined the city's growth. Tabriz has an average of 0.55% growth due to population growth and 0.45% growth due to urban growth.

  Keywords: Urban Development, Land Use Change, object oriented method, Holdern Model, Tabriz, Karaj
 • Nesa Khazaey *, Hossian Mojtabazadehkhanghahi Pages 23-44
  Natural disasters around the world have always been a major challenge for sustainable development. As a result, ways to achieve this development through vulnerability reduction models have become necessary. Explaining the relationship between resilience to natural disasters and how social, economic, institutional, and political capacities of societies influence resilience enhancement and recognition of resilience dimensions in society is therefore important to reduce the risk of disasters. The main purpose of this research is to analyze the status of resilience in Farahzad problematic fabric and to present optimal patterns in these fabrics using single sample t-technique and structural equations. The results of the t-test of social, economic, and managerial-institutional resiliency indices showed that seven variables were used to evaluate the social index and also the analysis of collected data showed that people's satisfaction with ability variables, adaptation to turbulence, and participation rates, social bonds with neighbors are above average, and there is acceptable satisfaction. The p –value of the T-test for these six variables is 0.00, since the error is less than the acceptable error rate of the test, which means less than 0.05, the difference can be statistically meaningful. The level of satisfaction observed for these measures is moderately satisfactory to a level that is significant at the 99% of confidence level; however, for the variable of knowledge and awareness of the crisis, the level of satisfaction is moderate and there is a significant dissatisfaction in this regard, and since the observed p-values for all of these indices are less than 0.05, it can be concluded that the observed difference from the respondents’ viewpoint and the average level of community satisfaction were quite significant. Finally, the social resiliency index was 3.50 and the p-value was less than 0.05 (0.000). It shows the satisfaction of the people of the Farahzad neighborhood with the index of social resilience.
  Keywords: resilience status, urban problematic fabrics, Optimal pattern, Farahzad neighborhood, Tehran
 • Bahman Shojaeivand *, Shahrivar Rostaei, Akbar Asghari Zamani Pages 45-68
  The purpose of this research is to examine the mental image of men and women. The present study was a descriptive-analytical one. The data collection tool was a questionnaire with a sample size derived from the Cochran formula and sketch maps. In analyzing the data obtained, comparative and descriptive tests and content analysis were used. The results showed that there was a significant difference between men and women in terms of the mental image of urban spaces, and the mean value of the ranking showed that the mental image was stronger in men than that in women. Also, the mental image of men was more general than that of women, and women were more likely to shape their mental image in details. Men in their mental image presented themselves at all levels of the mental image hierarchy, called places with different points of gravity and with emphasis on paths. In contrast, women pointed out less to the names of the places while they focused more in their mental image on the most detailed maps, social and spatial interactions focusing on their habitat as a point of gravity, and their main emphasis was on landmarks.
  Keywords: Urban Spaces, Mental image, hierarchy, Tabriz
 • Farnaz Lashgari, Jamalledin Soheili * Pages 69-92

  Nowadays, residential complexes are designed in such a way that the amount of social exchanges in them has decreased. One of the factors that has diminished the role of social interactions in residential complexes is the issue of environmental security. Therefore, in this research, the role of social interactions in creating environmental security in residential complexes has been investigated. The research method in this study is based on the survey-correlation method. The statistical population in this research was sampled from among the residential complexes of Tehran. Ekbatan residential complex was considered as the smaller part of the statistical population and finally, by analyzing the obtained information, the hypothesis related to the project was tested. According to the obtained information, it was found that there is a significant relationship between social interactions and environmental security in the residential complex.

  Keywords: Residential Complex, social interactions, Environmental Security, Ekbatan town
 • Mandana Rezaei, Vahid Nasehifar *, Reza Taghvaei, Tohfeh Ghobadi Pages 93-111

  Simultaneous with the transformation of planning interaction and urban development market, under the influence of globalization processes and urban competition, the economic growth indicators of cities have also found a new form in such a way that some production centers and factories have been able to diversify the economic base of cities through the development of high-value-added trade and commerce; however, some others have not been successful in this way. Since in our country, in practice, little attention has been paid to facilitating business and marketing processes on economic scales as well as electronic and digital platforms to achieve economic cities; therefore, this article tries to use the method of content analysis for sensory marketing, which is recently one of the newest and most important methods of marketing in the world of social networks, which has become one of the most popular tools in cyberspace these days. This research in terms of its purpose is applied and in terms of how to analyze the data is qualitative and in terms of its approach is exploratory. For this reason, a group of marketing experts was selected and were interviewed in details. In this study, the purposive sampling method was used and the process of selecting experts and conducting interviews with them continued until theoretical saturation was achieved. Sixteen interviews were conducted. Finally, the research results led to the presentation of a conceptual model of sensory marketing in social networks based on the dimensions of the five senses, emotions, thinking, action and relationship.

  Keywords: Economic city, Sensory Marketing, Social networks, marketing-based social networking
 • Maryam Sejodi *, Keramatollah Ziari, Majid Yasoori, Ahmad Pourahmad Pages 113-138
  Pathological view of controversial issues such as the regional sphere in which different sciences and attitudes are involved in its conceptual, functional, and executive foundations is very important. For this purpose, the present study aims to have a meta-analysis of the pathological view in internal documentary studies based on the level of the region. Work process at the level of documents such as upstream documents and reports, some published and unpublished drafts, provincial cover projects, among doctoral dissertations and master theses and articles (scientific research, extension science, and journal conference) relied on two phases; The first stage is based on the method of documentary methods and collection of primary and secondary sources and documents (categorized damages) and the second stage is based on meta-analysis methods, content analysis, and grounded theory (obvious and hidden case damages). The obtained results show that in the first stage, the most important results of categorized damages have an emphasis on document approach, method and procedure, area management, economic issues, concepts and ideas, practical field and implementation, and in the second stage among the 54 types of research in the field of the nature of research with the highest frequency with 42 cases with applied research, in the field of research method with the highest frequency with 25 cases with survey-field, in the field of data collection techniques with the highest frequency equal to 27 cases were resulted based on a questionnaire. Also, 31 cases had the reliability of measuring instruments, of which 27 cases had an average between 0.7 and 0.9. Also, 43 of them had research hypotheses or questions, and finally, considering the use of the majority of research from an analytical framework, the application of the nature of research in the use of theories shows that most research studies, or 48 of them, are only based on theory testing and the rest of them have been a kind of theory testing supported by providing models and suggestions. Thus they can be included in the theory-based research; however, they did not fully have the policy and principles of fundamental and theoretical research.
  Keywords: meta-analysis, Content Analysis, Grounded Theory, pathological view, internal studies
 • Hossein Shirmohammdi, Majid Shams * Pages 139-158
  Cities are facing increasing environmental, social, and economic challenges that threaten urban resilience, urban areas, and residents who live and work there. It has always been exposed to chronic, acute stress and shocks, which are strengthened by the effects of the natural environment, such as climate change, earthquakes, floods, etc. And since the world's population is increasing and it is estimated from 7.7 billion in 2020 to 9.7 billion in 2050, it will face countless other problems and challenges, including the spread of widespread epidemics. In the meantime, urban planning seeks to help urban resilience by changing the approach. Therefore, urban resilience is a concept that is strengthened by urban planning. One of these solutions to increase resilience is a set of measures called nature-based solutions (NBS). These solutions are derived from a systemic approach to strengthen the maintenance, improvement, and restoration of biodiversity and ecosystems in urban areas, and to expand green infrastructure resources, and climate adaptation based on the ecosystem.
  Keywords: Sustainability, NBS model, Urban Planning, urban challenge
 • Mohsen Ahadnejad Reveshty, Hossein Tahmasebi Moghadam *, MohamadTaghi Heydari Pages 159-185

  During the pandemic and spread of Corona Virus, human life, and cities were exposed to a difficult risk, which has exposed urban societies in all their elements, more than just local and topical damages. Therefore, the current research aims to analyze the effective factors that increase social resilience to the Corona epidemic through social crisis management. This research is descriptive-analytical and practical in terms of its purpose. Based on an analysis of the theoretical foundations of the research and a Delphi method with experts in urban planning who belong to research centers and universities as panelists, the research components were identified. This research used a library method and a survey method in the form of a questionnaire to collect the required data. In the analysis section of the confirmatory factor analysis model in the form of structural equation modeling in AMOS software, the type of components was analyzed according to the impact and effectiveness on other components. The analysis of the structure of the identified effective factors using confirmatory factor analysis shows that the identified factors have a significant structural relationship in creating resilient communities against Corona in Zanjan. The results also show that participation and social networks factor (F1) with a factor load of 0.89, social capital factor (F2) with a factor load of 0.88, knowledge and skills (F3) with a factor load of 0.85, and awareness (F4) with a factor load of 0.75, have the greatest effect in creating resilient societies against the corona disease.

  Keywords: Community resilience, factor analysis, Corona virus, COVID-19, Zanjan
 • Seyamak Safori, Basher Beygbabaee *, Parviz Noorozy Pages 187-205

  Based on the findings of this study, out of the 27 identified factors that contribute to fabric regeneration in Tabriz's Eighth District, nine factors were selected as critical drivers for screening. Among the scenarios, strong scenarios were selected as desirable ones. Among the strong scenarios, the first, second, third, and fourth ones were identified as the most favorable scenarios due to the high degree of utility. The results show that improvement of indices: managerial factors, tourism development, restoration of monuments and traffic management are necessary for the recreation of Tabriz's Eighth District because these indices are on the verge of becoming a crisis and thus the continuation of this process impedes favorable regeneration in the Tabriz’s Eighth District.

  Keywords: old fabric, critical drivers, Scenario, Eighth District of Tabriz
 • Ebrahim Taghavi *, Rasul Samadzadeh, MohamadTaghi Masomi Pages 207-225

  The location of most of the cities in the boundaries of active faults has increased the vulnerability of urban buildings to earthquakes. The city of Marand is located within 15 kilometers of the active fault line of Azerbaijan in earthquake zoning. The presence of marginal and worn-out tissues will cause double damage to these tissues against earthquakes. The present research has investigated and analyzed the earthquake risk in the human settlements of Marand using a descriptive-analytical methodology. The statistical population of this research is the worn-out tissues of Marand. In order to assess the earthquake risk in the study area, first the earthquake risk assessment model was presented in the worn-out context of Marand, and then by weighting the indicators using the opinion of urban science experts and information processing in the geographical information system environment, through the model weighted overlap, vulnerability zoning map of worn out fabric of Marand was extracted. Building quality indicators, building age, structure type, distance from roads, facade type, building density, and population density have been used to evaluate the vulnerability of worn-out fabric. According to the maps derived from the weighted overlay model, 40% of the worn-out fabric area of ​​Marand with an area of ​​372,958 square meters (37.2 hectares) is exposed to very high and high vulnerability to earthquakes.

  Keywords: Vulnerability, Risk, Earthquake, Human Settlements, Marand