فهرست مطالب

قبسات - پیاپی 106 (زمستان 1401)
 • پیاپی 106 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدکاظم علمی سولا، سید مرتضی حسینی شاهرودی، اکرم ساقی* صفحات 5-24

  در تعریف نفس و بیان ویژگی های آن در مباحث مربوط به نفس شناسی فلسفه صدرایی بحثی ویژه درباره جنسیت بیان نشده و این امر موجب شده است محققانی که در این زمینه پژوهش کرده اند، نفس را بدون جنسیت توصیف کنند؛ اما در این مقاله سعی شده است با توجه به مبانی حکمت صدرایی از قبیل وحدت نفس و بدن در مراحل متناظر وجودی خود و... جنسیت داشتن برای نفس تبیین شود. البته این ویژگی مختص نفس است و به سایر مجردات قابل اطلاق نیست؛ چراکه نفسانیت نفس به همراهی آن با بدن در تمام ساحات وجودی نفس است. با اثبات جنسیت داشتن نفس، درواقع انسان ها به دو نوع اصلی تقسیم خواهند شد. ارزش این تقسیم در رد نظر برخی مکاتب فمنیستی که احقاق حقوق زنان را در برابری زن و مرد در تمام شیون می دانند و نیز تبیین تفاوت های میان دو جنس بسیار روشن است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل مبانی حکمت صدرایی جنسیت پذیری نفس تبیین شده است.

  کلیدواژگان: حکمت متعالیه، جنس، جنسیت، نفس، بدن
 • حمیدرضا شاکرین صفحات 25-45
  شناخت رابطه دین، اخلاق و معنویت از جمله مسایل مهم دین شناختی و ارزش شناختی بوده و در گذر تاریخ محل بگومگوهای زیادی نزد اندیشمندان واقع شده است. در عصر حاضر به ‎ویژه در پی تحولاتی که در غرب جدید رخ نمود، این مسیله با شدت و حدت بیشتری جان گرفت و نظریه های جدیدی پا به عرصه بحث نهاد. از جمله نگره هایی که به سان شبهه ای در برابر دین و کارکردهای آن رخ نمود، گمانه تعارض دین و اخلاق است. در این مقال برآنیم به روش توصیفی- تحلیلی تقریر نیچه و راچلز از انگاره فوق و پیشنهاد عملی هاسپرز در این زمینه را مرور کرده، به بحث و بررسی بنشینیم. ماحصل تحقیق این است که پنداره تعارض نه در حوزه معرفتی و درون‏مایه ها و آموزه ‏های اخلاقی و دینی درست می نماید و نه در ساحت دین ورزی و انجام فعل اخلاقی؛ بلکه در حوزه نخست اخلاق جزیی انفکاک ‏ناپذیر از دین بوده و در عرصه عمل نیز بین آن دو نسبت تلازم برقرار است و اخلاق گسسته از دین تنک ‏مایه، سست‏ بنیان و فاقد پشتوانه های معرفتی و انگیزشی لازم است.
  کلیدواژگان: دین، اخلاق، تعارض دین و اخلاق، تلازم دین و اخلاق، نیچه، راچلز، هاسپرز
 • مهدی عباس زاده صفحات 47-65
  مطالعه و بررسی «دین» و تبیین چیستی و تامل در ویژگی های آن، از مهم‏ترین مباحث مطرح در فلسفه دین است. نوع ارتباط ادیان با یکدیگر و آینده فلسفه دین، همواره به مثابه دو موضوع چالش برانگیز در ذیل این مبحث لحاظ شده اند. گذشته از «الهیات جهانی» که در مغرب زمین با هدف برقراری گفت وگوی بینادینی شکل گرفت و به موضوع ارتباط ادیان با یکدیگر ناظر است، اخیرا ایده ای با عنوان «فلسفه دین جهانی» به طور جدی مطرح شده است که با موضوع آینده فلسفه دین مرتبط است. نوشتار حاضر درصدد است ضمن طرح ایده فلسفه دین جهانی -در تقابل با ایده «پایان فلسفه دین»- مفهوم و برداشت از وصف «جهانی» را روشن سازد تا از این رهگذر بتوان در باب فلسفه دین جهانی دقیق تر سخن گفت. در این راستا سه مسیله اصلی: 1. چیستی یا ماهیت فلسفه دین جهانی؛ 2. امکان فلسفه دین جهانی؛ 3. تحقق فلسفه دین جهانی و شرایط تحقق آن بررسی خواهند شد و در ادامه، راهکارهایی به منظور ارتقای مباحث فلسفه دین به سطح جهانی پیشنهاد می شوند و «رویکرد وجودی به دین» به مثابه یکی از این راهکارها معرفی می گردد. به نظر می رسد فلسفه دین وجودی -همانند فلسفه دین جهانی- می تواند از پایان فلسفه دین جلوگیری کند.
  کلیدواژگان: دین، عقل، فلسفه دین، جهانی، وجودی
 • رستم شامحمدی صفحات 67-98
  امروزه طبیعت گرایی دینی یکی از رویکردهای بارز در الهیات فلسفی معاصر به شمار می آید که از آن قرایت های مختلفی ارایه شده است. در این میان طبیعت گرایی دینی مبتنی بر الهیات پویشی که ریشه در فلسفه پویشی وایتهد دارد و نماینده بارز آن گریفین است، از جایگاه بس مهمی برخوردار است؛ چراکه تلاش می کند با عبور از طبیعت گرایی حداکثری از یک سو و عبور از فراطبیعت گرایی دینی از دیگر سو، طرحی نو را دراندازد که با شرایط جهان پسامدرن سازگاری داشته باشد. مقاله حاضر بر آن است اولا نشان دهد چگونه گریفین به این طرح یا الگوی الهیاتی رسیده است. ثانیا مهم ترین مشخصه های این رویکرد الهیاتی را در مقایسه با فراطبیعت گرایی دینی و طبیعت گرایی حداکثری معلوم سازد. ثالثا با نگاهی نقادانه نشان دهد این رویکرد هرچند از حیث سازگاری با علم پسامدرن توفیقاتی داشته است، با چالش هایی روبه ‏روست از قبیل بی ‏توجهی به داده های ذاتا دینی به ویژه وحی و متون مقدس، ناسازگاری در درک وجود خدا از حیث حضور عناصری فراطبیعت گرایانه و تعارض با عقلانیت معتدل یا انتقادی. افزون بر اینها در مقایسه با الگوی برگرفته از حکمت صدرایی، نمی تواند تبیین قانع‏ کننده ای از رابطه خدا و جهان و فاعلیت خداوند به دست دهد که مقبولیت عام پیدا کند.
  کلیدواژگان: طبیعت گرایی، فراطبیعت گرایی دینی، طبیعت گرایی دینی مبتنی بر الهیات پویشی، فلسفه و الهیات پویشی، الهیات پسامدرن
 • عبدالله محمدی صفحات 99-125
  از جمله مباحث مهم فلسفه و کلام شیعی، اثبات اصالت روش است. وجود برخی شباهت ‏ها سبب شده عده ای، مباحث فلسفی و کلامی متفکران شیعی را تقلید از فلسفه یونان و معتزله بدانند. مسیله اصلی این مقاله آن است که نشان دهد الگوی عقلانیت شیعی، نه تقلیدی و مترجم بلکه مستقل و اصیل است. اثبات این مدعا از این جهت ضروری است که علاوه بر پاسخ به اتهام یادشده، رویکرد متفاوتی در تحلیل عقلانی را نمایان می سازد. این مقاله با روش اسنادی، تحلیلی به بررسی روش تعقل در دو حوزه فلسفه و کلام پرداخته و اثبات می کند متکلمان و فیلسوفان شیعی به دلیل بهره مندی از تراث وحیانی و شهودی، عقلانیتی کاملا متمایز از معتزله و یونان باستان داشتند. تاثیرپذیری فلسفه اسلامی از این منابع، برهانی‏ بودن روش فلسفی را مخدوش نساخته است.
  کلیدواژگان: عقلانیت شیعی، عقل گرایی، کلام شیعی، فلسفه اسلامی، کلام فلسفی
 • محمد بیدهندی، سید محمد حسین میردامادی* صفحات 127-149
  در تاویل هستی و متن، حقایقی که از دید ظاهری در تفسیر عالم و متن پنهان است، به منصه ظهور آورده می‎شود. ملاصدرا به عنوان یک فیلسوف، دارای مبانی مستدلی در وجودشناسی است که بر سبک تاویلی او تاثیر گذاشته است. این مبانی قابل قاعده مندی است که هدف این مقاله نیز استنتاج این قواعد و نشان‎دادن تاثیر آنها بر تاویل متن است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی بر مبنای وجودشناسی صدرایی است و به استنتاج و بررسی پنج قاعده اصلی و چند قاعده فرعی -که در زیرشاخه های قواعد اصلی قابل پیگیری است- می ‎پردازد و با ذکر نمونه‎های تاویل متن، تاثیر قواعد هستی‎شناسی را بر تاویل متن نشان می‎دهد. قواعد اصلی استخراج ‎شده عبارت‎اند از ارجاع ماهیت به وجود، ظرفیت‎های تاویلی در وجود (مراتب وجود)، ظاهر، بستر وجود شناختی، تطابق عوالم در تاویل و ارجاع کثرت به وحدت. این مقاله ضمن آنکه منطقی فلسفی از تاویل های متن را نشان می‎دهد، نظریه ‎ای تاویلی از هستی در قالب قواعد نیز محسوب می‎شود.
  کلیدواژگان: تاویل، قواعد تاویل، هستی ‎شناسی، قرآن، ملاصدرا
 • محسن مهاجرنیا صفحات 151-175
  طرح نظریه ریاست سنت در امتداد فلسفه سیاسی و در سطح قضایای عقلی و فلسفی اولین بار توسط حکیم ابونصر فارابی صورت گرفت. او در سخت‏ترین شرایط سیاسی انتقال از امام معصوم (عج) به عصر غیبت، با روش برهانی به کمک فقه و فقیهان شتافت و نظریه ‏ای بدیع و ماندگار در امتداد فلسفه سیاسی تولید کرد. طبیعی است او نمی توانست بر اساس فلسفه سیاسی یونانی به این مهم مبادرت ورزد، مگر آنکه پیش از آن، به اسلامی‏سازی این دانش اهتمام ورزد. فارابی بر پایه دغدغه دینی و معرفتی موفق شد حکمت عملی یونانی را به ‏درستی دریافت کند و با استقرار آن بر تراز حکمت نظری قرآنی، از دو جهت «مبناسازی» و «غایت ‏پردازی» فلسفه سیاسی متمایزی از خاستگاه تاریخی آن ایجاد کند و آن را در ذیل آموزه‎های دینی و فراانگاره اسلامی قرار دهد. این عملیات معرفتی راه را برای تولید و تکثیر مسایل عقلی در زیست بوم اسلامی فراهم آورد و فارابی از این طریق توانست نقطه کانونی «مدینه فاضله» را در فلسفه سیاسی خویش طراحی کند وبا واقع ‏گرایی و واقع‏ بینی از مجرای آن به حوزه رسالت «رییس اول» و امامت «رییس مماثل» و ریاست فقیه جامع‏ الشرایط با عنوان «رییس سنت» و در فقدان وجود او در قالب شورای رهبری «روسای سنت» و«روسای افاضل»برسد. او با موجه‏سازی و معقول‏ نمودن سطوح مختلف نظام سیاسی فاضله متناسب با شرایط مختلف جوامع اسلامی، مشکل خلا رهبری و گرفتاری فلسفه سیاسی در دام ذهنیت‏گرایی را حل نمود. تحقیق حاضر با روش عقلی و برهانی به تحلیل متون فلسفی فارابی متمرکز شد و دستاورد بدیع فوق را در امتداد فلسفه سیاسی فارابی ارایه نمود.
  کلیدواژگان: فلسفه سیاسی، ریاست سنت، حکیم ابونصر فارابی
 • محمداسماعیل عبداللهی صفحات 177-191

  نرم ‏افزار جامعه‏ سازی اسلامی، گسترش سطح معنویت فردی به ساحت اجتماعی و سطح معنویت اجتماعی است. معنویت اسلامی، معنویتی برخاسته از عرفانی است که بر پایه نظام عبادی و شریعت باشد و در چارچوب نظام اخلاقی و تربیتی اسلام شکل گرفته باشد. چنین معنویتی با شاخصه های شریعت ‏پایه، اخلاق‏ مدار و تربیت ‏محور می تواند امتداد اجتماعی پیدا کند؛ به گونه ای که در هر مواجهه ای، روح حاکم بر آن پدیده و باطن آن را لحاظ کند و ارتباط آن با اجزای دیگر عالم و با کل (وجود مطلق) را بسنجد و هر یک از پدیده های هستی، منبع معرفت معنابخش زندگی به شمار آید. این تحقیق درواقع پاسخ به این مسیله است که چرا باید معنویت اسلامی از ساحت فردی به ساحت اجتماعی امتداد یابد؟ بررسی پاسخ این مسیله در گرو پاسخ به این پرسش هاست: شاخصه های معنویت ‏گرایی اسلامی چیست؟ رابطه دین و معنویت چگونه است؟ نقش معنویت در هویت سازی اجتماعی چیست؟ راهبردهای تحقق‎بخش امتداد اجتماعی معنویت اسلامی چیستند؟ تحقیق صورت‏گرفته در چارچوب این پرسش‎ها و بر اساس روش تحقیق کتابخانه ای بر محور فعالیت منظم مبتنی بر دانش موجود حاصل از تحقیقات یا تجارب، صورت می گیرد و به منظور تولید مواد، فراورده‏ ها، ابزار و فرایندها و روش های جدید یا بهبود آنها به کار می رود. تغییر نگرش جامعه نخبگانی از معنویت‏ گرایی فردی به معنویت‏گرایی اجتماعی بر پایه جهان بینی و ایدیولوژی اسلامی و محوریت ‏یافتن امتداد اجتماعی معنویت گرایی اسلامی برای تحقق جامعه ‎سازی اسلامی از مهم‏ترین اهداف این تحقیق به شمار می رود. انعکاس بیرونی و تصویر‎سازی از ضرورت پردازش امتداد عملی معنویت‏ گرایی و تعیین گستره تمدنی معنویت و استخراج راهبردهای تحقق ‎بخش امتداد اجتماعی معنویت اسلامی از نتایج به ‏دست آمده این تحقیق است.

  کلیدواژگان: معنویت، معنویت‏گرایی، امتداد اجتماعی، ساحت اجتماعی، معنویت اسلامی، معنویت دینی
|
 • MohammadKathem Elmi Sola, Seiid Morteza Hoseini Shahrudi, Akarm Saghi * Pages 5-24

  In the ta’wīl (spiritual hermeneutic) of existence and text, facts that are hidden from the external view in the interpretation of the world and text are brought to the fore. As a philosopher, Mulla Sadra has well-founded foundations in ontology that have influenced his ta’wīl style, these foundations can be regulated and the purpose of this article is to deduce these rules and show their effect on the ta’wīl of text. The research method is Descriptive-analytical and based on Sadra's ontology and deals with the inference and investigation of five main rules and several sub-rules (which can be traced in the sub-branches of the main rules), and by mentioning examples of the ta’wīl of text, it shows the effect of ontological rules on the ta’wīl of text. The main rules extracted are the reference of essence to being, ta’wil capacities in being (levels of being), appearance, the ontological basis, compatibility of worlds in ta’wil and reference of plurality to unity. This article shows the philosophical logic of the ta’wil of text, it is considered a ta’wil theory of being, in the form of rules.

  Keywords: Ta’wil, Rules of Ta’wil, ontology, Qur'an, Mulla sadra
 • Hamidreza Shakerin Pages 25-45
  Studying the relation between religion, morality and spirituality is an important issue in religious studies and ethics. It, also has followed several disputes between thinkers through human history of thinking. In the contemporary era, regarding several changes in western societies, the subject has survived stronger, and had some recent ideas being appeared. Some of the ideas, which seems to lead to a misgiving about religion and its function, is the idea of contradiction between morality and religion. This issue is to study and evaluate this idea as suggested by Nietzsche, Rachels and Hospers. The conclusion is that it is nether compatible with moral teachings of religion, nor with religious or moral conduct. Regarding the first era, it seems that morality is an unseparable part of religion. Regarding the second also, they are so associated that separation of moralities from religion makes it very limited, unsubstantial, with very week motivation power.
  Keywords: Religion, Morality, contradiction of morality, religion, association of morality, religion, Nietzsche, Rachels, Hospers
 • Mahdi Abbaszadeh Pages 47-65
  The study and review of "religion" and discovery of its quiddity and reflection on its characteristics are among the most important issues in the Philosophy of religion. The type of relationship between religions and the future of the philosophy of religion have always been included as two challenging issues under this topic. In addition to "world/global theology" that was formed in the West with the aim of establishing an interreligious dialogue -and it is related to the relationship between religions-, a topic called "world/global philosophy of religion" has recently been seriously raised -which is related to the topic of the future of philosophy of religion. The present article seeks to proposing the idea of world philosophy of Religion (Contrary to the idea of "the end of philosophy of religion"), and to clarifying the concept and interpretation of the term "world", so that we can speak more accurately about world philosophy of religion. In this regard, three main issues: 1. The quiddity or nature of world philosophy of religion; 2. The possibility of a world philosophy of religion; And 3. The realization of a world philosophy of religion, and the conditions for its realization will be examined, and in the following, some solutions to promote the issues of philosophy of religion to the world level are proposed and "existential approach to religion" is introduced as one of these solutions. It seems that "existential philosophy of religion" -like world philosophy of religion - can prevent the end of the philosophy of religion.
  Keywords: Religion, Reason, Philosophy of Religion, World, existential
 • Rostam Shamohammadi Pages 67-98
  Today, religious naturalism is one of the prominent approaches in contemporary philosophical theology, from which various readings have been presented. The religious naturalism based on dynamic theology, which is rooted in Whitehead's dynamic philosophy and is a prominent representative of Anne Griffin, has a very important position, because she tries to overcome maximal naturalism on the other hand, and overcoming religious supernaturalism, on the other hand, will introduce a new plan that is compatible with the conditions of the postmodern world. This article aims to firstly show how Griffin arrived at this theological plan or model. Secondly, to clarify the most important characteristics of this theological approach in comparison with religious supernaturalism and maximal naturalism. Thirdly, with a critical view, show that although this approach has been successful in terms of compatibility with postmodern science, it faces challenges such as neglecting essentially religious teachings, especially revelation and scriptures, inconsistency in understanding the existence of God in terms of Presence of supernatural elements, and conflict with moderate or critical rationality. In addition to these, compared to the model derived from Sadra's philosophy, it cannot provide a convincing explanation of the relationship between God and the world and God's agency that will gain general acceptance.
  Keywords: naturalism, Religious Supernaturalism, Religious Naturalism based on Dynamic Theology, Philosophy, Dynamic Theology, Postmodern Theology
 • Abdollah Mohammadi Pages 99-125
  Among the important topics of Shi’a philosophy and theology is the proof of the authenticity of the method. Some similarities has caused some people to consider the Shi’a thinker’s philosophical and theological discussions as imitations of Greek and Mu’tazilite philosophy. The main problem of this article is to show that the model of Shi’a rationality is not an imitator or translator, but independent and original. The proof of this claim is necessary because, in addition to the answer to the mentioned charge, it shows a different approach in rational analysis. This article examines the method of reasoning in the two fields of philosophy and theology with a documentary and analytical method and proves that Shi’a theologians and philosophers had a completely different rationality from Mu'tazila and ancient Greece due to the benefit of revelation and intuition. The influence of Islamic philosophy from these sources has not distorted the proof of the philosophical method.
  Keywords: Shi’a Rationality, Rationalism, Shi’a Theology, Islamic philosophy, Philosophical Theology
 • Mohammad Bidhendi, Mohammad Hossain Mirdamadi * Pages 127-149
  In the definition of the self and the expression of its characteristics in the discussions related to the Sadra's psychology, no characteristics specific to a specific gender have been expressed, and this has caused the researchers who have researched in this field to describe the self without gender; But in this article, it has been tried according to foundations of Sadra’s philosophy, such as the unity of soul and body in the corresponding stages of their existence etc. having gender should be explained to the soul. Of course, this feature is specific to soul and cannot be applied to other immaterial beings; Because the being the soul of the soul is accompanied by the body in all areas of existence of the soul. By proving the gender of soul, humans will be divided into two main types. The value of this division is very clear in rejecting the opinion of some feminist schools that assert the rights of women against men and women in all matters and explain the differences between the two genders. In this article, using the library method and analyzing the basics of Sadra’s philosophy, the gender of the soul is explained.
  Keywords: transcendental wisdom, Gender, soul, body
 • Mohsen Mohajernia Pages 151-175
  The proposal of the theory of the leadership of tradition in the political philosophy and at the level of rational and philosophical issues was first made by Abû Nasr al-Fârâbî. In the most difficult political conditions of the transition from the Ahl al-Bayt (a.s.) to the age of the occultation, he rushed to the help of figh and jurists with the proof method and produced an innovative and lasting theory along the lines of political philosophy. It is natural that he could not do this according to Greek political philosophy, unless he first paid attention to the Islamicization of this knowledge. Based on his religious and epistemological concern, al-Fârâbî succeeded in correctly understanding the Greek practical philosophy and with establishing it on the level of Quranic theoretical philosophy created a political philosophy distinct from its historical origin from two aspects of "foundation" and "goalization" and placed it under religious teachings and Islamic meta-image. This epistemological operation provided the way for the production and proliferation of intellectual issues in the Islamic ecosystem, and in this way, al-Fârâbî was able to design the focal point of "utopia" in his political philosophy, and with realism from its channel to the mission of the "first head" and the imamate of the "relative head" and the headship of the figh Jame al-Shar'ayt with the title "head of the tradition" and in his absence in the form of the leadership council of "leaders of the tradition" and "leaders of the virtuous". By justifying and rationalizing the different levels of the ideal political system according to the different conditions of Islamic societies, he solved the problem of leadership vacuum and the trouble of political philosophy in the trap of subjectivism. This article was focused on the analysis of al-Fârâbî's philosophical texts with a rational and proof method and presented the above-mentioned innovative achievement along al-Fârâbî 's political philosophy.
  Keywords: Political Philosophy, the Head of tradition, Abû Nasr al-Fârâbî
 • MOHAMMAD SMAILE ABDOLLAHY Pages 177-191

  Islamic community building software is the extension of the level of individual spirituality to the social field and the level of social spirituality. Islamic spirituality is a mysticism arising from mysticism that is based on the system of worship and Sharia and is formed within the framework of the moral and educational system of Islam; Such spirituality with the characteristics of basic Sharia, morality and education can be socially extended so that in each encounter, the spirit that governs the phenomenon and its interior and its relationship with other parts of the world And to measure the whole (absolute existence) and to consider each of the phenomena of existence as the source of knowledge of the meaning of life.
  This research is, in fact, the answer to the question: Why should Islamic spirituality extend from the individual to the social? Examining the answer to this question depends on answering the following questions: What are the characteristics of Islamic spiritualism? What is the relationship between religion and spirituality? What is the role of spirituality in social identity building? What are the strategies for realizing the social extension of Islamic spirituality? The research is conducted in the framework of these questions and based on the library research method based on regular activity based on existing knowledge gained from research or experience, and in order to produce materials, products, tools and processes and methods. New or improved.
  Changing the attitude of the elite society from individual spiritualism to social spiritualism based on Islamic worldview and ideology and focusing on the social extension of Islamic spiritualism for the realization of Islamic socialization is one of the most important goals of this study. External reflection and illustration of the necessity of processing the practical extension of spirituality and determining the scope of spirituality civilization and extracting strategies to realize the social extension of Islamic spirituality are the results of this study.

  Keywords: Spirituality, Spiritualism, Social extension, social sphere, Islamic spirituality, Religious Spirituality