فهرست مطالب

اندیشه دینی - پیاپی 85 (زمستان 1401)
 • پیاپی 85 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی اسدی* صفحات 3-32
  از همان هنگام که محقق طوسی در حل برخی از دشواره های مربوط به زمان بعد چهارم (سرمدگروی ایستا) را پیش نهاد برخی از اندیشمندان مسلمان به شدت در نقد آن کوشیده اند. در این میان نقدهای قطب الدین رازی در محاکمات - به ویژه از نظر تاریخی - از اهمیت خاصی برخوردار است. چه، ذیل سخنان او اندیشمندان بسیاری در طول تاریخ به عنوان شارح یا ناقد به ابراز دیدگاه های خود پیرامون چهاربعدگروی پرداخته اند. از این رو در این پژوهش به تعلیقه های فراوان محاکمات - که اغلب به صورت نسخه ی خطی و چاپ نشده اند - توجه خاصی شده است. قطب رازی در نقد خود نخست بر بداهت وجود تغیر و حرکت در زمان حاضر، و نه در گذشته و آینده، پای می فشرد و سپس بر غیرقارالذات بودن حرکت و نبود حرکت قطعیه در خارج. برخی از شارحان یا ناقدان او نقدهای افزون تری نیز پیش کشیده اند که معروف ترین آن ها دیدگاه دوانی است؛ یعنی اشکال تقارن تناقض آمیز حرکت قطعیه با وصف گذشته (یا حضور). آن نقدهای دیگر عبارت اند از: نیستی مطلق حرکت قطعیه در آینده؛ خلاف بداهت بودن وجود گذشته در گذشته و آینده در آینده؛ ادراک ناپذیری گذشته در گذشته و آینده در آینده؛ پیدایش تسلسل محال در امور زمانی؛ جدلی بودن وجود حرکت گذشته/آینده در زمان گذشته/آینده در خارج. در این نوشتار همه ی آن بررسی های پراکنده یک جا گردآوری و تحلیل و ارزیابی عقلی خواهد شد؛ دیدگاه های کسانی چون سیف الدین ابهری، جرجانی، دوانی، غیاث الدین دشتکی، باغ نوی، م‍ح‍ق‍ق س‍ب‍زواری، احمد علوی، ابراهیم حسینی، م‍ح‍ق‍ق خوانساری و... . با بررسی اشکال های جدی ای که در طول تاریخ بر بعد چهارم وارد شده است مشخص خواهد شد که چرا حال گروی در بحث زمان جای گزین مناسبی برای چهاربعدگروی است: اگر مشکلی چون جزء لایتجزا در مورد زمان حال و حال گروی وجود نداشت، می توانستیم بگوییم حال گروی درست است و چهاربعدگروی مطلقا نادرست. ولی با وجود چنین مشکلی هم اینک تنها می توانیم بگوییم حال گروی جای گزین مناسبی برای چهاربعدگروی است.
  کلیدواژگان: چهاربعدگروی، گذشته، آینده، زمان، حرکت قطعیه، قطب الدین رازی
 • محمدعلی اسماعیلی*، مهری چنگی اشتیانی صفحات 33-56
  معیارشناسی عوارض ذاتی که نقش مستقیمی در مرزبندی دانش ها دارد، از گذشته دور مورد گفتگو بوده، درباره آن دیدگاه های مختلفی ارایه شده است. در این میان، شیخ محمدحسین غروی اصفهانی (1296-1361ق) وشاگردش علامه طباطبایی (1281-1360ش) ضمن بهره گیری از تراث پیشینیان، به تحلیل و ارزیابی دیدگاه مشهور میان منطق دانان پرداخته، تاملات ژرفی ارایه نموده اند. جستار حاضر می کوشد با روش توصیفی- تحلیلی این دو دیدگاه را با استفاده از آثار مختلف شان تنظیم، تقریر، مقایسه و ارزیابی نماید. از رهگذر این نوشتار آشکار می شود که محقق اصفهانی در مساله تمایز علوم، میان مقام تعریف و جعل تفکیک نموده، ملاک تمایز علوم در مقام تعریف را «موضوع» و در مقام جعل، «غرض» می داند؛ چنانکه ضمن نقد دیدگاه مشهور میان منطق دانان و نیز نقد دیدگاه محقق خراسانی، معیار عارض ذاتی را «نفی واسطه در عروض عرفی» می داند. علامه طباطبایی میان علوم برهانی و غیربرهانی تفکیک نموده، تخصیص محمولات به عوارض ذاتی را ویژه علوم برهانی و مقتضای یقینی بودن مقدمات برهان می داند و بر اساس همین ویژگی به ترسیم ویژگی های عارض ذاتی می پردازد. در این دو دیدگاه علی رغم دقت های فراوانی برخی کاستی ها نیز وجود دارد که در مقاله حاضر بدانها پرداخته ایم.
  کلیدواژگان: عرض ذاتی، عرض غریب، واسطه در ثبوت، واسطه در عروض، محقق اصفهانی، علامه طباطبایی
 • مهرداد حسن بیگی*، محمدحسن وکیلی صفحات 57-78

  در نگاه سید حیدر آملی مراتب سه گانه شریعت، مراتب طولی یک حقیقت است که هرگز از یکدیگر انفکاک ندارند. وی تکامل معنوی انسان را منطبق بر مراتب سه گانه شریعت می داند. در نگاه او نیل به کمالات معین هر شخص، ممکن نمی شود مگر با لحاظ تناسب مناسک شرعی با استعداد ذاتی افراد؛ به همین دلیل، هر کسی برای رسیدن به کمالات معین خود به برنامه و دستور العمل خاص نیازمند است که در شریعت ملاحظه شده است. ظهور شریعت و تبیین پذیری آن به وسیله عقل است. عقل محدود، ناتوان از فهم مناسک شرعی است و به دلیل محدودیت های ادراکی، انسان نیازمند به شریعت است. هدف شریعت تکمیل قوای علمی و عملی انسان است. از جمله دستاوردهای دیدگاه سید حیدر، پیوند مناسک شریعت با متن واقعیت است. با لایه های سه گانه ای که در متن هستی، معرفت و شریعت وجود دارد، تمام لایه ها به یک حقیقت عینی واحد باز می گردد. در واقع تمام لایه-های شریعت، اعم از مناسک شرعی و باورها ریشه حقیقی و اتصالی تکوینی خواهند داشت. در این نگاه، انسان در حین معرفت یابی به شریعت، التزام جدی به حفظ ظواهر متن شریعت را دارد. در ساحت عمل نمی توان بدون تحفظ به ظاهرمناسک شرعی، به باطن آن راه یافت. در این نوشتار با روش تحلیلی-توصیفی مبانی عرفانی این دیدگاه را استخراج نموده و ارتباط هر کدام از این اصول را با ابعاد مختلف دیدگاه سید حیدر تبیین شده است.

  کلیدواژگان: شریعت، تکامل معنوی، مناسک شرعی
 • عبدالعلی شکر* صفحات 79-96
  حدوث جسمانی نفس و نیل آن به مرتبه تجرد عقلانی پس از طی مراحل استکمالی، از دست آوردهای مکتب حکمت متعالیه به شمار می رود که مسبوق به سابقه در میان حکمای قبل از صدرالمتالهین نیست. مطابق مبانی ایشان، نفس انسانی به واسطه حرکت ذاتی و جوهری خویش از مرتبه مادیت به مرتبه تجرد محض نایل می شود. این مفاد قاعده جسمانیه الحدوث و روحانیه البقای نفس است. شبهه ای که به عنوان مسیله تحقیق از این منظر پدیدار می گردد این است که چگونه یک امر واحد حقیقی مانند نفس، متصف به دو وصف متضاد یا متناقض؛ یعنی مادیت و تجرد می شود؟ آیا این همان انقلاب مستحیل است؟ یافته های تحقیق در این مساله نشان می دهد که بر اساس اصالت وجود و مراتب تشکیکی آن، شبهه مورد نظر توان ورود به این عرصه را نخواهد داشت؛ زیرا استحاله انقلاب ذاتی مربوط به نگرش اصالت ماهیت و نیز اصالت وجود مبتنی بر تباین وجودات است. مراتب تشکیکی وجود نفس ناطقه انسانی مصحح این است که نفس در یک مرتبه مادی است و در مرتبه دیگر، مادیت را پشت سر گذاشته و به مرتبه تجرد می رسد. بنابر این وحدت در مرتبه در اینجا صادق نیست تا اجتماع دو امر متضاد یا متناقض لازم آید. در مراتب تشکیکی به جهت عینیت مابه الامتیاز با مابه الاتفاق، خدشه ای در بساطت و وحدانیت نفس نیز وارد نمی کند. این دیدگاه ضمن سازگاری با آموزه های وحیانی، مویداتی نیز در این حوزه دارد. این نوشتار با روش تحقیق توصیفی و تحلیل مبانی، به بررسی و تحلیل این مساله پرداخته است.
  کلیدواژگان: نفس، حدوث جسمانی، تجرد، حرکت جوهری، ملاصدرا
 • سید رضا موذن*، حبیب الله دانش شهرکی صفحات 97-112
  لاهیجی و سبزواری دو حکیم مطلع از دیدگاه های مطرح شده در مکتب صدرا هستند با این حال در قاعده اتحاد عاقل و معقول دو رویه جدا از هم را پیش گرفته اند. این نوشتار مفهوم اتحاد را در این قاعده از دیدگاه این دو حکیم توصیف و پس از آن در پرتو یک قانون کلی تبیین کرده است و با روش مطالعه تطبیقی مواضع وفاق و خلاف واقعی را بین این دو حکیم نشان داده است. این نوشتار نشان می دهد اختلاف واقعی نسبت به این قاعده در مواضع این دو حکیم، نه در استحکام ادله بلکه به تصور این دو از مفهوم اتحاد برگشت دارد. لاهیجی به درستی معتقد است اتحاد ماهیت معقول و ماهیت عاقل نادرست است و سبزواری با اضافه کردن قید وجود به اتحاد عاقل و معقول معتقد است این اتحاد چنانچه به معنای انبساط یا انطواء تفسیر شود قولی شایسته است. این نوشتار نشان می دهد این دو دیدگاه متعارض در پرتو قاعده اصاله وجود یا ماهیت باید خوانش شود.
  کلیدواژگان: قاعده اتحاد عاقل به معقول، فیاض لاهیجی، سبزواری، علم شناسی
 • لیلا نصرتی*، عباس شیخ شعاعی، محمدجواد رضایی ره صفحات 113-132

  دوگانه انگاری افراطی نفس و بدن در فلسفه ی دکارت مساله ی رابطه ی آن دو را پیش آورد. یکی از نقدهایی که مخالفان دوگانه انگاری بر این دیدگاه وارد کرده اند همین مساله بوده است. گیلبرت رایل نیز در کتاب مفهوم ذهن (1949) که در رد دوگانه انگاری دکارتی نوشته است این اشکال را مطرح کرده است. این مساله توسط خود دکارت و معاصرانش نیز مطرح و پاسخ داده شده است. اما راه حل هایی که دکارت برای حل این مساله ارایه داد قانع کننده نبودند و او در نهایت برای حل (منحل کردن) این مساله فکر نکردن به چگونگی این رابطه را پیشنهاد داد. صدرالمتالهین با برداشتن شکاف بین نفس و بدن و با استفاده از مبانی خاص خود از جمله اصالت و تشکیک وجود، حرکت جوهری و... و همچنین با مطرح کردن وسایطی چون روح بخاری و بدن مثالی به دنبال پاسخ مناسبی به این مساله بود. در این دیدگاه نفس و بدن دو موجود متمایز منفصل نیستند؛ بلکه آن دو مراتب یک حقیقت واحدند. اگرچه بر اساس دیدگاه صدرا می توان پاسخ بهتری به مساله ی تعامل نفس و بدن ارایه داد اما این دیدگاه نیز با اشکال ها و ابهام هایی مواجه است. به نظر می رسد فیلسوفان علی رغم همه ی تلا ش هایشان نتوانسته اند پاسخ در خوری به این مساله دهند اما این امر نمی تواند دلیلی بر انکار وجود نفس باشد.

  کلیدواژگان: بدن، نفس، دوگانه انگاری، رایل، ملاصدرا
|
 • Mahdi Assadi * Pages 3-32
  Some Muslim thinkers, from the very time that the four–dimensionalism (static Eternalism) was suggested by Naṣīr al–Dīn Ṭūsī (1201-1274 AD) to resolve some difficulties of time, have intensely tried to criticize it. Critiques of Quṭb al–Dīn al–Rāzī (d. 1375 AD) in Muḥākamāt are of particular importance among them specially from a historical point of view. Because, so many Muslim thinkers here – i.e. in the sub–commentaries of Muḥākamāt – have tried to offer their own views about the four–dimensionalism either negatively or positively. So, we have paid a special attention to the so numerous sub–commentaries of Muḥākamāt most of them are unedited and unpublished manuscripts. Al–Rāzī in his critique puts an emphasis first on the fact that the movement and change are self–evidently existent in the present time and not in the past and future and then on the facts that the movement is nonfixed and the qaṭʿīyyah movement is nonexistent in the external world. Some of the sub–commentators have proposed even further critiques the most famous of them is Dawwānī’s view: contradictory coincidence of the qaṭʿīyyah movement and the past(/present) property. The other critiques of four–dimensionalism are: absolute nonexistence of the qaṭʿīyyah movement in future; its being counterintuitive; its being inconceivable; appearance of the impossible infinite regress; its being eristic. We will collect all of the views scattered in the sub–commentaries throughout history and will analyze them rationally to show that why the presentism is a suitable alternative to the four–dimensionalism: if there were not such a difficulty as being an infinitesimal atom about the presentism, it would be possible to say that it is correct and the four–dimensionalism is not. But, since there is such a difficulty, we can only say that it is a suitable alternative to the four–dimensionalism.
  Keywords: Four–Dimensionalism, Past, future, Time, Qaṭʿīyyah Movement, Quṭb al–Dīn al–Rāzī
 • M.Ali Ismaeili *, Mehri Changi Pages 33-56
  Criterion of inherent complications, which has a direct role in the demarcation of knowledge, has been discussed since the distant past, and various views have been presented about it. In the meantime, Sheikh Mohammad Hossein Gharavi Isfahani (1296-1361 AH) and his student Allameh Tabatabaei (1360-1281 AH) while taking advantage of the legacy of the predecessors, have analyzed and evaluated the famous view among logicians and presented deep reflections. The present essay tries to organize, describe, compare and evaluate these two views using their different works using the descriptive-analytical method. Through this article, it becomes clear that the Isfahani scholar distinguishes between definition and falsification in the issue of distinction of sciences, and considers the criterion of distinction of sciences as "subject" in the position of definition and "purpose" in the position of falsification; Thus, while criticizing the famous view among logicians and also criticizing the view of Mohaghegh Khorasani, he considers the criterion of inherent contingency to be "the negation of mediation in conventional prose". Allameh Tabatabai distinguishes between proof and non-proof sciences, he considers the assignment of predicates to inherent complications as special for proof sciences and the necessity of the certainty of the premises of the proof, and based on this characteristic, he draws the characteristics of inherent complications. In these two views, despite the many precisions, there are some shortcomings that we have discussed in this article.
  Keywords: Intrinsic width, strange width, mediation in evidence, mediation in prose, Mohagheg Isfahani, Allameh Tabatabai
 • Mehrdad Hasanbaygi *, Mohammadhasan Vakili Pages 57-78

  In Seyyed Haider Amoli's view, the three levels of the Sharia are the longitudinal levels of one truth that are never separated from each other. He considers the spiritual evolution of man to be in accordance with the three levels of Sharia. In his view, it is not possible to achieve certain perfections of each person except in terms of the compatibility of Sharia rituals with the inherent talent of individuals; For this reason, everyone needs a specific plan and instructions to reach their certain perfections, which are considered in the Sharia. The appearance of Sharia and its explanation is through reason. The limited intellect is incapable of understanding Sharia rituals, and due to cognitive limitations, man needs Sharia. The purpose of Sharia is to complete the scientific and practical powers of man. Among the achievements of Seyyed Haider's view is the connection of Sharia rituals with the text of reality. With the triple layers that exist in the text of existence, knowledge and Sharia, all the layers return to a single objective truth. In fact, all the layers of Sharia law, including Sharia rituals and beliefs, will have a true root and formative connection. In this view, a person has a serious obligation to preserve the appearance of the text of the Sharia while seeking knowledge about the Sharia. In the field of action, it is not possible to get into its inner world without preserving the appearance of Sharia rituals. In this article, the mystical principles of this view have been extracted with analytical-descriptive method and the connection of each of these principles with different aspects of Seyyed Haider's view has been explained.

  Keywords: Sharia, spiritual evolution, religious rituals
 • Abdolali Shokr * Pages 79-96
  the theory of “physical origination and psychic survival of Nafs” and its attainment to the level of intellectual abstraction after the stages of self-development is one of the achievements of the school of transcendent theosophy which is unprecedented among the pre-Mulla Sadra scholars. According to his principles, the human Nafs achieves the level of pure abstraction through the substantive motion from the level of pure materiality. This is the meaning of the physical origination and psychic survival of Nafs. The skepticism that arises from this perspective is how a single real thing, such as the soul, is characterized by two contradictory descriptions; That is, it becomes material and immaterial? Isn't this the essential transformation that its impossibility is accepted by scholars as well as Mulla Sadra? Research on this issue shows that based on the principality of existence and its analogical gradation, this doubt does not enter; because the impossibility of the essential transformation is related to principality of essence and also the originality of existence based on the difference of beings. The analogical gradation of the existence of the human soul indicates that the soul in one stage is material, and in another stage, passes this materiality and reaches the stage of abstraction. Therefore, there is no unity in rank here until the agreement of two opposites is necessary. In the analogical gradation of the existence, the common factor and the distinguishing factor are the same; Therefore, there is no problem in the simplicity and unity of the soul. This view is also consistent with religious teachings. This article has studied and analyzed this issue with a descriptive method and analysis of the basics.
  Keywords: Nafs, abstractness, physical origination, substantive motion, Mulla Sadra
 • Seyyed Reza Moazzen *, Habibullah Daneshshahraki Pages 97-112
  Mulla Sadra Shirazi is the innovator or hard defender of theory of originality of existence against the originality of nature. On this basis, he believes that the individuation of an object depends on the manner of its existence. Prof. Mesbah Yazdi, knows this viewpoint as the start point of promise to the originality of existence. Mulla Sadra believes that Farabi also used to know the individuation as the manner of existence and he attributes this viewpoint to Farabi. He has confirmed this attribution in four books of: Asfar, Description to Hedayat Asiriyeh, Rasael Tesa, and a commentary on Shafa Theologies; however, he does not mention any document for this attribution. Upon review of documents, this writing assays that documentation; and by presenting the following three evidences including a review on some other documentations of Sadra, reviewing the case in explicit opinions of Farabi, and reviewing this theory on the basis of principle of cognition of future under the shadow of the past, confirms the attribution of the said viewpoint to Farabi, and indicates that Mulla Sadra is the first one for this claim.
  Keywords: The rule of unity of the wise to the sensible, Fayyaz Lahiji, Sabzevari, scientology
 • Leila Nosrati *, Abbas Sheikhsoaee, Mohammadjavad Rezaeirah Pages 113-132

  The extreme dualism of soul and body in Descartes' philosophy raises the issue of the relationship between the two. One of the criticisms that opponents of dualism have made on the existence of the soul has been this issue. Gilbert Ryle also raised these issues in his book The Concept of Mind (1949), which he wrote in refuting Cartesian dualism. This issue has been raised and answered by Descartes himself and his contemporaries. But the solutions that Descartes offered to solve this problem were not convincing and finally, to solve (dissolution) this problem, he suggested not thinking about how this relationship is.By removing the gap between the soul and the body, and by using his own principles, such as the principality of existence, gradation of existence, substantial movement, etc., and also by propounding intermediaries such as steamy soul and the ideal body, Sadr al-Muti'allihīn sought an appropriate answer to this problem. In this view, the soul and the body are not separate two distinct entities; Rather, the two are levels of a single truth. Although, based on Sadra's point of view, a better answer can be given to the problem of interaction between soul and body, but this point of view also faces problems and ambiguities. It seems that philosophers, despite all their efforts, have not been able to give a proper answer to this problem, but this cannot be a reason to deny the existence of the soul.

  Keywords: body, soul, Dualism, Ryle, Mullā Sadrā