فهرست مطالب

مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
سال یازدهم شماره 2 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/16
 • تعداد عناوین: 10
|
 • هومن بهمن پور*، مژگان زعیم دار، بهرنگ سلاجقه صفحات 9-28
  هدف از انجام این پژوهش، ارایه الگوی بهینه آموزشی برای ارتقای سطح دانش عمومی و تخصصی شهروندان تهرانی نسبت به مقوله تنوع زیستی می باشد. در گام نخست، از پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش سطح آگاهی شهروندان استفاده شد. سپس با استفاده از آرای خبرگان اقدام به وزن دهی و ارزیابی روش های گوناگون آموزشی گردید. بدین منظور، دو سطح هدف به عنوان سناریوهای مورد انتظار طراحی گردید. برای ارزیابی دقیق و تعیین مسیر بهینه که واجد کمترین زمان و پایین ترین هزینه باشد، از الگوریتم دایجسترا و الگوریتم مورچگان (ACA) استفاده شد. نتایج بیانگر آن بود که دانش عمومی زنان در مورد تنوع زیستی نسبت به مردان بالاتر بوده و در مورد دانش تخصصی این مورد برعکس بوده است. از سوی دیگر، میان دانش تنوع زیستی و سطح تحصیلات رابطه مثبت معنی داری وجود داشته است. همچنین، برای دستیابی به هدف سطح اول، «الگوی آموزشی ترکیبی» با وزن 196/1 و الگوی آموزشی «الگوی آموزشی مجازی» با وزن 608/0 به ترتیب مناسب ترین و نامناسب ترین الگوی آموزشی برای انتقال دانش عمومی به شهروندان ارزیابی شدند. در خصوص هدف سطح دوم روش «آموزش چهره به چهره» با وزن نهایی 64 و «تهیه و توزیع بسته های آموزشی» با وزن 43 واجد بیشترین امتیاز بودند. در نهایت، مسیر بهینه برای ارتقای سطح دانش تخصصی شهروندان، دارای وزن 161 بوده که به ترتیب شامل مواردی نظیر دستیابی به سطح دانش عمومی خوب، ایجاد فضای آموزشی، حمایت از شکل گیری سازمان های مردم نهاد محیط زیستی، اقدامات تشویقی و نیازسنجی و بازنگری بوده است.
  کلیدواژگان: آموزش محیط زیست، الگوریتم مورچگان، تنوع زیستی، شهر تهران
 • محمد منتظری، علی یعقوبی پور*، غلامرضا جلالیان صفحات 29-50
  هدف از این پژوهش طراحی الگوی پیشران های بهره وری پایدار مبتنی بر دانش و آگاهی محیط زیستی در کسب وکارهای کوچک و متوسط با استفاده از رویکرد مدل یابی ساختاری تفسیری است. رویکرد پژوهش، آمیخته و مبتنی بر طرح اکتشافی و شامل دو بخش کیفی و کمی بود. مشارکت کنندگان شامل 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران کسب وکارهای کوچک و متوسط استان کرمان به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. بخش کیفی، با هدف شناسایی عوامل مرتبط با بهره وری پایدار از طریق بررسی مبانی نظری و انجام کدگذاری مصاحبه با اعضای پانل انجام شد و بخش کمی نیز از طریق تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به مدل سازی ساختاری-تفسیری پرداخت. پس از تحلیل داده ها و ترسیم مدل، درمجموع 16 متغیر در قالب نه سطح به عنوان پیشران های بهره وری پایدار در کسب وکارهای کوچک و متوسط شناسایی شدند. در این میان، دو عامل مدیریت سبز و نوآوری سبز واجد بیشترین میزان نفوذ و هدایت تعیین شدند که باید به عنوان سنگ زیربنای بهره وری پایدار در کسب وکارهای کوچک و متوسط مدنظر مدیران قرار گیرند.
  کلیدواژگان: پیشران، بهره وری پایدار، دانش و آگاهی محیط زیستی، کسب وکارهای کوچک و متوسط، رویکرد ساختاری تفسیری
 • سیروس احمدی*، سید صمد بهشتی، احسان کهنسال خوب صفحات 51-69
  مطالعه پیمایشی حاضر به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رفتارهای مدیریت پسماند جامد (کاهش، بازاستفاده و بازیافت) در شهرآبادان، پرداخته است. در این پژوهش 395 نفر از شهروندان به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب و داده های موردنیاز از آنان جمع آوری شده است. بر اساس یافته های توصیفی تحقیق، میانگین سن پاسخگویان 5/32 سال بوده است. 7/53% کل پاسخگویان را مردان و 3/46% را زنان تشکیل داده اند. بر مبنای یافته های تحلیلی تحقیق، رابطه ی بین نگرش های زیست محیطی با بازاستفاده و بازیافت زباله مثبت و معنا دار است. هنجارهای ذهنی در هر دو بعد «هنجارهای توصیفی» و «هنجارهای تاکیدی» و فرهنگ شهروندی در هر دو بعد «تعهدات شهروندی» و «مشارکت شهروندی» رابطه ی مثبت و معنا داری با رفتارهای مدیریت پسماند دارند. به علاوه، سن رابطه منفی و معنا داری با کاهش زباله نشان می دهد. میانگین رفتارهای مدیریت پسماند جامد در میان گروه های مختلف تحصیلی دارای تفاوت معنا داری است. میانگین بازاستفاده از زباله در میان زنان بالاتر از مردان است و میانگین کاهش و بازاستفاده از زباله در دو گروه مجردین و متاهلین دارای تفاوت معنا داری است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد متغیرهای مستقل 38/0 از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند که در این میان کنترل رفتار ادراک شده در بعد بیرونی بیشترین سهم را در تبیین واریانس متغیر وابسته دارا است.
  کلیدواژگان: مدیریت پسماند جامد، کاهش، بازاستفاده، بازیافت، نگرش محیط زیستی، هنجارهای ذهنی، فرهنگ شهروندی
 • حلیمه رزمی، علی شمس*، محمدحسین شهیر صفحات 71-86

  امنیت زیستی نقش مهمی در بهره وری اقتصادی پرورش طیور محلی به عنوان یکی از ارکان معیشت خانوارهای روستایی و همچنین کنترل و انتقال بیماری های مشترک بین انسان و دام و یا اشاعه عوامل آلودگی سایر بیماری ها دارد. دانش یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار در رعایت موارد امنیت زیستی است. هدف مقاله حاضر، سنجش سطح امنیت زیستی پرورش طیور محلی در شهرستان مراغه و عوامل مرتبط با آن است. پارادایم تحقیق ترکیبی (کمی و کیفی توامان) بود. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه و پرسشنامه ای که روایی آن توسط اعضای هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه زنجان تایید شده بود، گردآوری شد. جامعه آماری تحقیق پرورش دهندگان طیور محلی (خانوارهای روستایی) در روستاهای شهرستان مراغه بودند که از بین آن ها، 224 خانوار به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای و نمونه آماری بخش کیفی هم به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده و مورد مطالعه واقع شدند. یافته ها نشان داد که دانش 8/80 درصد زنان روستایی در ارتباط با پرورش طیور محلی در حد متوسط بوده و سطح امنیت زیستی در 1/78 درصد واحدهای پرورشی در حد ضعیف است. اکثریت پرورش دهندگان از واکسن و داروهای دامی استفاده نمی کردند و جایگاه طیور به گونه ای بود که امکان شست وشو و ضدعفونی وجود نداشت. دانش پرورش طیور و تحصیلات دارای رابطه مثبت و معنی دار ولی درآمد سالانه و سن رابطه منفی و معنی داری با سطح امنیت زیستی داشتند. بخشی از پایین بودن سطح امنیت زیستی در واحدهای تولیدی به دانش و آگاهی پایین پرورش دهندگان و بخشی نیز به دلیل سیستم پرورشی فضای باز این واحدها برمی گردد. دلایل و انگیزه های رعایت و عدم رعایت هر یک از اصول مورد مطالعه به روش کیفی مورد بررسی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: خانوارهای روستایی، طیور محلی، امنیت زیستی، دانش مدیریتی، شهرستان مراغه
 • جواد قاسمی*، حسام الدین غلامی، امیر افضلی گروه، امیر علم بیگی صفحات 87-106

  با توجه گسترش اکوتوریسم، بررسی اثرات آن بر توانمندسازی جوامع محلی از اهمیت بالایی برخوردار است. از همین رو، این پژوهش به دنبال اندازه گیری میزان توانمندسازی جوامع محلی در اثر اکوتوریسم بود. در این راستا با بهره گیری از چارچوب مفهومی چرخ توانمندسازی مندوزا راموس (2013)، پیمایشی در شهرستان سوادکوه اجرا شد. بر این اساس، با استفاده از فرمول دانیل، حجم نمونه برابر 240 نفر برآورد شد که این تعداد با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها از طریق یک پرسشنامه گردآوری شد که برای تعیین روایی آن علاوه بر نظرخواهی از متخصصان (روایی صوری)، از روایی همگرا استفاده شد. به منظور محاسبه پایایی آن نیز دو روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بهره گرفته شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 22 و Smart PLS انجام شد. یافته های حاصل آمار استنباطی که با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی انجام پذیرفت، نشان داد که توانمندسازی جامعه محلی دارای پنج مولفه اصلی (روان شناختی، محیط زیستی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) است و همگنی و پایایی معرف ها مورد تایید بود. همچنین، نتایج نشان داد که میانگین توانمندسازی کل در شهرستان سوادکوه برابر 1/3 از 5 بود. بیشترین میزان توانمندسازی مربوط به مولفه های توانمندسازی روان شناختی (35/3) و محیط زیستی (22/3) بود و کمترین میزان توانمندسازی مربوط به مولفه های سیاسی (89/2) و اقتصادی (96/2) بود. مولفه توانمندسازی اجتماعی (10/3) در وضعیت متوسط قرار داشت. بر این اساس توصیه می شود؛ با رویکرد مشارکتی و با بهره گیری از اصول و فنون تسهیلگری نسبت به بهبود توانمندسازی سیاسی و اقتصادی در شهرستان سوادکوه اقدام شود.

  کلیدواژگان: گردشگری، اکوتوریسم، توانمندسازی، جامعه محلی، توسعه روستایی
 • علی سعیدی*، حامد میبودی صفحات 107-117
  کسب آگاهی های محیط زیستی، اولین گام در راه پایداری محیط است و اساسا شرط بقای آینده بشریت آگاهی های محیط زیستی، توانایی فهم اصول شناخت محیط زیست و زندگی کردن بر اساس آن ها است. استانداردهای مدارس سبز که شامل فضای فیزیکی، فرهنگ سازمانی و اهداف آموزشی هستند، نمودی کلی از یک مدرسه سبز را فراهم می کنند. یکی از وظایف مهم مدارس سبز، فراهم آوردن بستر مناسب برای آموزش محیط زیست به دانش آموزان است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالش های ارزشیابی آموزش محیط زیست در مدارس سبز کشور است. در این پژوهش با بهره گیری از روش پژوهش پیمایشی، چالش های مشخص شده موردبررسی و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در بررسی فرضیه ها پس از محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها و ضریب تعیین، با استفاده از آزمون معناداری ضریب همبستگی به بررسی فرضیه های پژوهش پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد تنها تنوع محتوای آموزشی و ابهام در منابع اطلاعاتی به عنوان چالش های ارزشیابی آموزش محیط زیست در مدارس سبز مطرح می باشند و این دو متغیر با یکدیگر می توانند تا 1/18 درصد از واریانس چالش ها را پیش بینی نمایند.
  کلیدواژگان: چالش ها، مدرسه سبز، آموزش محیط زیست، ایران
 • محبوبه اسکندری راد، عصمت رسولی*، وحید فلاح صفحات 119-136

  هدف پژوهش حاضر، تبیین طراحی الگوی برنامه درسی یادگیری خدمات رسانی با تاکید بر اقتصاد سبز برای دانش آموزان دوره اول متوسطه است. این پژوهش در زمره تحقیقات کاربردی می باشد که با روش تحقیق کیفی-کمی انجام شده است. بر این اساس با مصاحبه خبرگان الگویی، برای یادگیری خدمات رسان با تاکید بر اقتصاد سبز استخراج شد؛ سپس از نظر معلمان علوم دوره اول متوسطه اعتبارسنجی شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان علوم دوره اول متوسطه شهر ساری که تعداد آنها 630 و با استفاده از جدول مورگان 238 معلم به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها در بخش کیفی از نرم افزار اطلس تی آی و در بخش کمی از نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد عنصر یادگیری خدمات رسان دارای مولفه های بازسازی اجتماعی، آموزش سواد اجتماعی و کنش اجتماعی و عنصر اقتصاد سبز دارای مولفه های حمل ونقل پایدار، انرژی تجدیدپذیر، سلامت محیطی، ساختمان های سبز، مدیریت آب، مدیریت پسماند است.

  کلیدواژگان: یادگیری خدمات رسان، اقتصاد سبز، سواد اجتماعی، مدیریت پسماند
 • ثریا کرمی، محمدرضا بهرامیان، طیبه بساکی*، صدیقه غنائی، محمدعلی نجات صفحات 137-149

  هدف از این مطالعه شناسایی و رتبه بندی روش های ترویج فرهنگ صحیح استفاده از منابع طبیعی است. بدین منظور بر اساس نظر خبرگان در حوزه منابع طبیعی 8 معیار اصلی و 12 شاخص فرعی برای طراحی پرسشنامه انتخاب گردید. سپس بر اساس اطلاعات حاصل از پرسشنامه که توسط متخصصین حوزه منابع طبیعی تکمیل گردید، وزن دهی و رتبه بندی شاخص ها با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویز و روش تحلیل سلسه مراتبی که یکی از تکنیک های معتبر در حوزه تصمیم گیری چند معیاره است انجام گردید. یافته های تحقیق حاضر حاکی از آن است که از بین 8 معیار، معیارهای «تسهیل یادگیری مشارکتی»، «رشد تفکر انتقادی» و «وجود تعامل» به ترتیب از اهمیت بیشتری برخوردارند. تجزیه وتحلیل نهایی نشان داد سه معیار اشاره شده در بستر روش های مشارکتی، کارآمدترین شیوه جهت ترویج فرهنگ استفاده از منابع و محیط زیست می باشد.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری چند معیاره، منابع طبیعی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 • میلاد ملکی معصوم اباد، علی محمد خورشید دوست* صفحات 151-165

  مناظر شهری بستری برای تعاملات اجتماعی و گذران اوقات فراغت است. این فضاها متاثر از جمعیت زیاد، تراکم پوشش گیاهی، ورودی های غیراصولی، دید کم، نبود نظارت، محدودیت منابع روشنایی در شب و امکان اختفا و ایجاد حس آشفتگی منجر به وقوع پنهانی جرم می شود. با توجه به سرانه کم فضای سبز در برخی مناطق شهر اردبیل، پارک های معروف شهر شاهد حضور جمعیت کثیری از مردم است. ازجمله این پارک ها در شهر اردبیل مجموعه تفریحی گردشگری شورابیل است که در ایام تعطیل و ساعات شب شهروندان زیادی به آن مراجعه می کنند که همین امر، کنترل و نظارت پارک را دشوار می سازد. در این تحقیق مولفه های موثر در ارتقاء امنیت کاربران در مناظر شهری با استفاده از مدل AHP ازنظر متخصصان در حیطه منظر شامل پنج مولفه اصلی دسترسی، فرم و ریخت شناسی، ادراک عمومی، لذت و کیفیت بصری، کالبدی و سیستم های مدیریت شهری به دست آمد. برای تعیین اوزان هر یک از مولفه های به دست آمده از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. درنهایت با استفاده از نرم افزار ARCGIS، نقشه های پایه استانداردشده فازی و نقشه همپوشانی وزن دهی شده ارایه گردید. با توجه به نتایج به دست آمده، مولفه سیستم های مدیریت شهری با وزن 274/0، ارجح ترین مولفه در جهت ارتقاء امنیت و در ادامه به ترتیب اولویت، مولفه های دسترسی فرم و ریخت شناسی، ادراک عمومی- لذت و کیفیت بصری و کالبدی به ترتیب با اوزان 202/0، 198/0، 197/0 و 129/0 به دست آمد. همچنین زیر معیار دستگاه های امنیتی با وزن 122/0 با ارجحیت ترین مورد به دست آمد (هرچقدر وزن مولفه ها بیشتر باشد یعنی ازلحاظ نیاز به رسیدگی جهت افزایش امنیت در آن مولفه است و بالعکس هرچقدر وزن کمتر باشد ازلحاظ امنیت در وضعیت مناسبی می باشد). با توجه به مقیاس، بستر قرارگیری، نحوه طراحی و چگونگی حضور گروه های اجتماعی در پارک، راهکارهایی در جهت افزایش بعد اجتماعی پارک یعنی تردد افراد در طی شبانه روز با آزادی بیشتر یا کاهش جرم و آسیب در آن ارایه شد. مولفه های مورداستفاده در این تحقیق می تواند برای طراحان منظر و فضاهای سبز شهری در جهت بالا بردن سطح امنیت در پارک های شهری و همچنین در ارتقاء امنیت کاربران در مناظر شهری گام مهمی بردارد و جنبه آموزشی داشته باشد.

  کلیدواژگان: آسایش در پارک های شهری، امنیت در مناظر شهری، پارک شهری، شورابیل اردبیل
 • سحر طبیبیان*، مهناز رنجبر صفحات 167-184

  مهم ترین اثر فضای سبز در شهرها کارکردهای زیست محیطی آنها است که با ایجاد تعادل بخشی در متابولیسم شهر از یک سو و بالا بردن سطح زیبایی از سوی دیگر سبب افزایش کیفیت زیستی شهرها به ویژه در جنوب کشور می شود. هدف این تحقیق، ارزیابی دیدگاه، آگاهی و مشارکت شهروندان، به عنوان سه شاخص وابسته در مورد توسعه و تاثیر فضای سبز شهری در شهر اهواز بوده است. روش تحقیق به شکل توزیع و تکمیل پرسشنامه با طرح سوالات چندگزینه ای، طی 4 هفته متوالی از طریق مصاحبه حضوری درب منازل صورت گرفت. حجم نمونه نیز به صورت توافقی انتخاب، روش نمونه گیری، تصادفی خوشه ای و جامعه آماری افراد بالای 18 سال از خانواده ها در نظر گرفته شد. پس از تکمیل پرسشنامه، اطلاعات موجود با استفاده از نرم افزار SPSS22 وارد کامپیوتر و برای تجزیه وتحلیل آماری نتایج تحقیق از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، T-test، کای اسکویر،Ftest، تجزیه واریانس و دانکن استفاده گردید. نتایج نشان داد که ارتباط بین متغیرهای مستقل در تحقیق شامل جنسیت، میزان تحصیلات، سن و شغل با دیدگاه پاسخگویان در سطح 1 درصد معنادار است. فرض برابری میانگین شاخص دیدگاه، بین زنان و مردان با اطمینان 95 درصد رد شد. از طرفی شاخص دیدگاه در رده های تحصیلی و شغلی در سطح 5 درصد، معنادار بود. همچنین بین سن پاسخگویان و دیدگاه آنها رابطه معنی دار وجود داشت. بنابراین با افزایش سن، رده تحصیلی و شغلی، دیدگاه آنها، نسبت به اهمیت توسعه فضای سبز افزایش میابد. ارتباط بین سن، جنسیت، تحصیلات و شغل پاسخگویان با شاخص آگاهی در سطح 05/0 معنی دار بود. درحالی که هیچ یک از متغیرها ارتباط معنی داری با شاخص مشارکت نداشتند.

  کلیدواژگان: ارزیابی، دیدگاه، آگاهی، مشارکت، فضای سبز شهری
|
 • Hooman Bahmanpour *, Mojgan Zaeimdar, Behrang Salajegheh Pages 9-28
  The purpose of this study is to provide an optimal educational model to improve the general and specialized knowledge of Tehran citizens regarding biodiversity. In the first step, a researcher-made questionnaire was used to assess the level of citizens' awareness. Then, using the opinions of experts, various educational methods were weighed and evaluated. For this purpose, two target levels were designed as expected scenarios. Digest and Ant (ACA) algorithms were used to accurately evaluate and determine the optimal route with the lowest time and lowest cost. The results showed that women's general knowledge about biodiversity was higher than men’s and vice versa about specialized knowledge. On the other hand, there was a significant positive relationship between biodiversity knowledge and education level. Also, to achieve the first level goal, the "Combined educational model" with a weight of 1.196, and the educational model "Virtual educational model" with a weight of 0.608 were evaluated as the most appropriate and inappropriate educational model for transferring general knowledge to citizens, respectively. Regarding the purpose of the second level, the method of "face-to-face training" with a final weight of 64 and "preparation and distribution of training packages" with a weight of 43 had the highest score. Finally, the optimal path for raising the level of specialized knowledge of citizens has a weight of 161, which includes such things as achieving a good level of general knowledge, creating an educational environment, supporting the formation of environmental NGOs, incentives, needs assessment, and review.
  Keywords: Environmental Education, Ant Algorithm, Biodiversity, Tehran
 • Mohammad Montazeri, Ali Yaghoubipoor *, Gholamreza Jalalian Pages 29-50
  The aim of this study is to design a sustainable productivity model based on environmental knowledge and awareness in small and medium-sized industries using an interpretive structural modeling approach. The research approach was mixed with an exploratory design that consisted of two qualitative and quantitative parts. The participants included 15 academic experts and managers of small and medium-sized industries of Kerman province that were selected through purposeful sampling and snowball sampling methods. The qualitative part was carried out with the aim of identifying the factors related to sustainable productivity by searching in the theoretical bases and analyzing the content of interviews with members of the panel, and the quantitative part was done through the formation of a Structural Self-Interaction Matrix (SSIM). After analyzing data and drawing the model, 16 variables were identified in the nine levels as the drivers of sustainable productivity in small and medium-sized industries. Meanwhile, two factors including green management and green innovation have the highest influence and guidance, and managers must consider these factors as the foundation stone of sustainable productivity in small and medium-sized industries.
  Keywords: Driver, sustainable productivity, environmental knowledge, awareness, Small, Medium-Sized Enterprises (SMEs), interpretive structural modeling approach
 • Siroos Ahmadi *, Sayyed Samad Beheshti, Ehsan Kohansalkhoob Pages 51-69
  This study has investigated the effective social factors on solid waste management behaviors (reduce, reuse, and recycle) in Abadan city. 395 people who were selected using the multi-stage random sampling method responded to the questions. Based on the descriptive findings, the mean age of the respondents is 32.5, and 53.7% are men and 46.3% are women. The analytical findings show that there is a positive and significant relationship between environmental attitudes and reusing and recycling. Mental norms in both dimensions of "descriptive norms" and "emphatic norms", and citizenship culture in both dimensions of "obligations" and "participation" have shown a positive and significant relationship with waste management behavior. In addition, age has a negative and significant relationship with waste reduction. The mean for solid waste management behavior is significantly different among differently educated groups. The mean for reusing among women is significantly higher than among men and the mean for reduction and reusing are significantly different between single and married people. The regression analysis indicates that the independent variables can explain 0.38 of the dependent variable and the perceived behavior control in its external dimension is the most powerful variable for predicting the dependent variable.
  Keywords: Solid Waste Management, Reduction, Reuse, recycling, Environmental attitude, Mental norms, Citizenship culture
 • Halimeh Razmi, Ali Shams *, MohammadHossein Shahir Pages 71-86

  Biosecurity is a key factor in the economic productivity of rural family poultry units, as an effective component of rural household livelihoods; As well as the control and transmission of common diseases between humans and animals or the spread of other infectious agents. Knowledge is one of the most important factors in observing biosecurity. The purpose of this study was to investigate the biosecurity level of rural family poultry units in Maragheh Township and the factors related to it. The research paradigm was a mixed method. The statistical population of the study consisted of local poultry farmers (rural households) in Maragheh villages. Data were gathered through interviews, observation, and a valid questionnaire from 224 rural women. These women were selected with a multi-stage randomized sampling method. Samples of the qualitative part were selected and studied by purposeful sampling and snowball. The results showed that 78.1 percent of units had a low level of biosecurity. The knowledge of 80.8 percent of rural women regarding poultry was medium. Most owners did not use vaccines and veterinary services. The birds’ cages were not disinfected or cleaned. Knowledge and education about poultry production had a positive significant correlation with the biosecurity level of units but owners’ age and yearly income had a negative correlation with the biosecurity level. The weak status of biosecurity is partly due to the owners’ low poultry production knowledge and partly due to the open space living place of the units. The reasons and motivations to observe each of the biosecurity principles were studied qualitatively.

  Keywords: Rural households, Family poultry, Biosecurity, Management Knowledge, Maragheh Township
 • Javad Ghasemi *, Hesamedin Gholami, Amir Afzaligrouh, Amir Alambeigi Pages 87-106

  Given the rise in popularity of ecotourism, investigating its impacts on the local community is of great importance. Thus, this study aimed to analyze ecotourism’s effects on the empowerment of local communities. In this regard, based on the empowerment wheel conceptual framework (Mendoza-Ramos, 2013) a survey was conducted in Savadkuh County. The sample size was calculated to be 240 people according to Daniel's sampling formula and was accessed through the convenience-sampling method. Data were collected through a questionnaire, the validity of which was approved by a panel of experts and construct validity (AVE Index). The reliability of the questionnaire was approved by calculating Cronbach's alpha and composite reliability (CR). The data were analyzed by SPSS22 and Smart PLS software. Besides the confirmation of indicators’ homogeneity and reliability, the results of confirmatory factor analysis confirmed that local community empowerment's measurement model had five components (i.e. psychological, environmental, political, economic, and social). In addition, results revealed that the total mean score of local people empowerment was 3.1 out of 5. The highest mean scores were for the psychological (3.35) and environmental (3.22) dimensions of empowerment, respectively. The lowest mean scores were for the political (2.89) and economic (2.96) dimensions of empowerment, respectively. The social empowerment dimension (3.10) was almost at a moderate level. Accordingly, it is recommended to improve the political and economic empowerment of Savadkuh County’s local people through participatory approaches and facilitation techniques.

  Keywords: Tourism, Ecotourism, Empowerment, Local community, Rural Development
 • Ali Saeidi *, Hamed Meiboudi Pages 107-117
  Acquiring environmental knowledge is the first step towards environmental sustainability, and basically, the condition for the future survival of humanity is environmental knowledge, the ability to understand the principles of knowing the environment and living based on them. Green school standards, which include physical space, organizational culture, and educational goals, provide an overview of a green school. One of the important duties of green schools is to provide a suitable field for environmental education for students. The aim of the current study is to identify the challenges of evaluating environmental education in green schools in Iran. In this paper using a survey method challenges were identified and investigated and then the data were analyzed by using SPSS software. After calculating the Pearson correlation coefficient between the variables and the determination coefficient, the research hypotheses have been examined using the correlation coefficient significance test. The results show that only the diversity of educational content and ambiguity in information sources are considered challenges in evaluating environmental education in green schools. Together, these two variables can predict up to %18.1 of the variance of challenges.
  Keywords: Challenges, Green school, Environmental Education, Iran
 • Mahbobeh Eskandari, Esmat Rasoli *, Vahid Fallah Pages 119-136

  The purpose of this study is to explain the design of a service learning curriculum model with an emphasis on green economics for junior high school students. This research is among the applied researches that have been done by qualitative-quantitative research method (Mixed Method). Accordingly, by interviewing experts, a model was drawn for service learning with an emphasis on green economics; then the junior high school science teachers validated it. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. The statistical population of the study was all 630 junior high school science teachers in Sari and 238 teachers were selected as the research sample by simple random sampling using the Morgan table. Atlas TI software was applied to collect data in the qualitative part and SPSS and LISREL software in the quantitative part. The results revealed that the service-learning element has components of social reconstruction, social literacy training, and social action. Meanwhile, the green economy element has components of sustainable transportation, renewable energy, environmental health, green buildings, water management, and waste management.

  Keywords: service learning, Green Economy, social literacy, Waste Management
 • Soraya Karami, MohammadReza Bahrameian, Tayebeh Basaki *, Sadigheh Ghanaei, MohammadAli Nejat Pages 137-149

  The purpose of this study is to identify and rank the methods of promoting the culture of using natural resources. For this purpose, based on the opinion of experts in the field of natural resources, 8 main criteria and 12 sub-indicators were selected for designing the questionnaire. Then, based on the information obtained from the questionnaire, which was completed by experts in the field of natural resources, weighting and ranking of indicators were performed using EXPERT CHOICE software and the Analytical Hierarchy Process (AHP) method, which is one of the valid techniques in the field of Multi-Criteria Decision Making (MCDM). The research findings indicate that among the eight criteria, the criteria of "facilitating participatory learning", "development of critical thinking" and "existence of interaction" are more important, respectively. The final analysis showed that the three criteria mentioned in the context of participatory methods are the most effective way to promote the culture of resource use and the environment.

  Keywords: Multi-criteria decision making (MCDM), natural resources, Analytic Hierarchy Process
 • Milad Maleki, Ali Mohammad Khorshiddost * Pages 151-165

  Urban landscapes are a platform for social interactions and leisure. These spaces are affected by high population, dense vegetation, unprincipled entrances, low visibility, lack of supervision, limited night light sources, and the possibility of hiding and creating a sense of confusion leading to the hidden occurrence of crime. Due to the low per capita green space in some areas of Ardebil, the city's famous parks are witnessing the presence of a large population. One of these parks in Ardebil is the Shurabil tourist entertainment complex, which is visited by many citizens during the holidays and at night, which makes it difficult to control and monitor the park. In this study, effective components (five main components: access, form and morphology, general perception, pleasure and visual quality, physical and urban management systems) in improving the safety of users in urban landscapes using the AHP model (expert opinion in the field of landscape) are obtained. The hierarchical analysis method was used to determine the weights of each of the obtained components (the obtained data were entered into EXPERT CHOICE software). Finally, fuzzy standardized base maps and weighted overlap maps were presented using ArcGIS software. According to the obtained results, improving security weighing 0.274 is the most preferred component of urban management systems, and then the components of form access and morphology, general perception-pleasure, and visual and physical quality with weights of 0.202, 0.198, and 0.197 were obtained respectively. Also, the sub-criterion of security devices weighing 0.122 was determined to be the most preferred case. (The higher the weight of the components,  means the need for increased security in that component, and vice versa, the lower the weight means security is in a good state). Depending on the scale, location, design, and presence of social groups in the park, solutions were proposed to increase the social dimension of the park (meaning people would be free to move around at all times of the day with more freedom) or to reduce crime. The components used in this research can be an important step for landscape designers and urban green spaces in order to increase the level of security in urban parks and also to improve the safety of users in urban landscapes.

  Keywords: Comfort in urban parks, security in urban landscapes, Shurabil Ardebil urban park
 • Sahar Tabibian *, Mahnaz Ranjbar Pages 167-184

  The most important effects of green spaces in cities are their environmental functions, which are created by a balance in the metabolism of the city and raising the level of beauty that leads to the increase of biological qualities of cities. The purpose of this research is to evaluate the views, awareness, and participation of citizens regarding the development and impact of urban green space in the city of Ahvaz. The research method was conducted in the form of distribution and completion of a questionnaire with multiple choice questions for 4 consecutive weeks. The sampling method was cluster random and the statistical population was considered to be people over 18 years. After completing the questionnaire, the available information was entered into the computer using SPSS22. Pearson's correlation coefficient, T-test, chi-square, F-test, LSD, Duncan's test, and analysis of variance were used. The results showed that the relationship between the independent variables, including gender, level of education, age, and occupation, with the view index, is significant at the 1% level. The assumption of the equality of mean in the view index between men and women was rejected with 95% certainty. View index in the educational and occupational categories was significant at the level of 5%. Also, there was a significant relationship between the age of the respondents and their views. Therefore, with the increase in age, educational and occupational level, their view on the importance of green space development increases. The relationship between age, gender, education, and occupation of the respondents with awareness index was significant at 0.05 level. While none of the variables had a significant relationship with the participation index.

  Keywords: Evaluation, view, awareness, Participation, Urban green space