فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 46، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • عبدالمجید صدیقی، جعفر باباجانی*، علی دلاور، فرخ برزیده صفحات 1-26

  جایگاه اجتماعی به نوعی موقعیت فرد در ساختار اجتماعی است که منابع موجود و در دسترس او را تعیین می کند. در میان برجسته ترین هویت های اجتماعی در جوامع امروزی، هویت شغلی مبنای مهمی برای تصور از خود، عزت نفس و انگیزش شخصی است. در پژوهش حاضر بر اساس مصاحبه با 20 نفر از خبرگان حوزه حسابرسی در سال 1400 و بر اساس روش تحلیل تم، الگویی برای تبیین جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران پیشنهاد شده است. همچنین به منظور سنجش اعتبار الگوی ارایه شده، با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن تایید شده، نظرات 116 نفر از خبرگان در سال 1401 دریافت و تجزیه وتحلیل گردید. بر اساس یافته های پژوهش برای جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران، چهار تم اصلی شامل کلیات، ابعاد قشربندی اجتماعی، چالش ها و نهایتا راهکارهای بهبود جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی شناسایی شد. یافته ها نشان می دهد چالش های این حرفه شامل بحران هویت حرفه ای (اثر منفی حرفه حسابرسی روی زندگی شخصی حسابرسان؛ ضعف خودنظارتی) و بحران استقلال حرفه ای (حق الزحمه پایین و رقابت غیرحرفه ای؛ عدم رعایت آیین رفتار حرفه ای) موجب تضعیف جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران شده است. نتایج این پژوهش می تواند مورداستفاده جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: جایگاه اجتماعی، حرفه حسابرسی، تحلیل تم
 • فاطمه مرشدی، سید علی حسینی* صفحات 27-48

  هدف این پژوهش، تعیین معیارهای سنجش ریسک شرکت‎ها برای پذیرش در بازار سرمایه و رتبه‎بندی آن‎ها می‎باشد. برای دستیابی به این هدف، با مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش و همچنین مصاحبه با بعضی از خبرگان بازار سرمایه، مجموعه‎ای از معیارهای سنجش ریسک شرکت‎ها استخراج شدند و سپس با اجرای دلفی فازی و نظرخواهی از خبرگان، معیارهای سنجش ریسک مورد اجماع نظر خبرگان تعیین شدند. سپس، با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی، بارعاملی معیارها تعیین و با انجام روش رتبه‎بندی ماباک، وزن هر یک از معیارها در سنجش ریسک شرکت‎ها تعیین شد.نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی نشان می‎دهد که از مجموع 107 معیار مورد اجماع نظر خبرگان، تعداد 100 معیار شامل 33 معیار از 38 معیار مرتبط با "ریسک عملیاتی"، 25 معیار از 27 معیار مرتبط با "ریسک استراتژیک"، تمامی 20 معیار مرتبط با "ریسک مالی" و تمامی 22 معیار مرتبط با "ریسک اطلاعات"، مورد تایید قرار گرفته است. هم‎چنین، نتایج حاصل از رتبه‎بندی ماباک حاکی از آن است که معیارهای مرتبط با حاکمیت شرکتی از گروه معیارهای سنجش ریسک استراتژیک دارای بیشترین تاثیرگذاری بر ریسک شرکت‎ها در زمان پذیرش می‎باشند.

  کلیدواژگان: پذیرش در بازار سرمایه، ریسک عملیاتی، ریسک استراتژیک، ریسک مالی، ریسک اطلاعات
 • اسماعیل فرزانه کارگر، مهدی بهارمقدم*، امید پورحیدری صفحات 49-70

  این پژوهش با هدف بررسی روند حسابرسی صورت جریان های نقدی توسط حسابرسان معتمد بورس در ایران انجام شده است. پژوهش با استفاده از روش پیمایش بوسیله اجرای یک پرسشنامه ساختاریافته بر روی نمونه ای تصادفی از حسابرسان اجرا شده که از آن ها در مورد اهمیت صورت جریان های نقدی، میزان حسابرسی اجزای تفصیلی آن و استفاده از نسبت های مالی خاص مربوط به جریان های نقدی در ارزیابی تداوم فعالیت صاحب کار، سوال می کند. صرف کمترین زمان برای حسابرسی صورت جریان های نقدی و بی توجهی به نسبت های جریان نقدی در ارزیابی تداوم فعالیت صاحب کار نشان می دهد که حسابرسان، صورت جریان های نقدی را کم اهمیت ترین بخش صورت های مالی در طول حسابرسی سالانه می دانند. همچنین، کمتر از نیمی از حسابرسان، به موضوعات خاصی از قبیل لزوم تطبیق ارایه مخارج تحصیل ظرفیت با استانداردهای حسابداری و حذف معاملات غیر نقدی بااهمیت از صورت جریان های نقدی، توجه می کنند.حسابرسانی که کمترین زمان را صرف حسابرسی صورت جریان های نقدی می کنند، علاوه بر اینکه مخاطرات اخلاقی در رابطه نمایندگی خود با صاحب کاران را افزایش می دهند؛ ممکن است مشکلات نمایندگی را در رابطه سنتی میان مدیر و ذینفعان نیز تقویت نمایند. با بررسی دقیق نظرات حسابرسان، تلاش شده ادبیات موجود در مورد عملکرد حسابرسی صورت جریان های نقدی در ایران بسط داده شود.

  کلیدواژگان: حسابرسی، خطر اخلاقی، صورت جریان های نقدی، نظریه نمایندگی
 • کریم رضوانی راز، حمید حقیقت*، محمدرمضان احمدی، قاسم رکابدار صفحات 71-98

  هزینه سرمایه یکی از مهم ترین و موثرترین ابزارهای مالی در اتخاذ بسیاری از تصمیمات مدیریتی و سرمایه گذاری به شمار می آید که از عوامل متعددی متاثر می شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیرگذاری دو عامل کلیدی کیفیت سود و کیفیت افشاء بر هزینه سرمایه با در نظر گرفتن نقش واسطه ای هزینه های نمایندگی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری است. این پژوهش از نوع پژوهش های کمی و از دسته علی و ازلحاظ روش اجرا در زمره همبستگی و بر اساس هدف از نوع کاربردی است. نمونه آماری از جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد 174 شرکت طی دوره مورد بررسی 1398-1393 برمبنای روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. با توجه به وضعیت داده های جمع آوری شده ازلحاظ نرمال بودن، برای برآورد مدل از روش توزیع آزاد مجانبی (ADF) استفاده شده است. با در نظر گرفتن آزمون مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرهای موردبررسی، نتیجه آزمون رابطه بین هزینه های نمایندگی و هزینه سرمایه مثبت و معنی دار به دست آمده است. نتایج حاصله نشان می دهد که کیفیت سود به طور مستقیم بر هزینه سرمایه تاثیرگذار نبوده و به واسطه هزینه های نمایندگی به طور غیرمستقیم تاثیر منفی دارد. اثر کل (مجموع اثر مستقیم و غیرمستقیم) کیفیت سود بر هزینه سرمایه در سطح خطای پنج درصد معنی دار و منفی است. همچنین اثر مستقیم افشای اختیاری بر هزینه سرمایه معنی دار نیست، درحالی که اثر غیرمستقیم و اثر کل آن با مداخله هزینه های نمایندگی بر هزینه سرمایه در سطح خطای یک درصد منفی و معنی دار است.

  کلیدواژگان: کیفیت سود، افشای اختیاری، هزینه سرمایه، هزینه های نمایندگی، مدل سازی معادلات ساختاری
 • حدیثه حاجی مرادخانی، شهناز مشایخ* صفحات 99-120

  با توجه به تاکید نهادهای حسابداری در خصوص استفاده از فن آوری های آموزشی در کلاس های حسابداری مقدماتی جهت جذاب تر کردن این دوره ها و ایجاد علاقه و نگرش مثبت در دانشجویان نسبت به حسابداری، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بازی های آموزشی دیجیتال بر علاقه مندی و نگرش دانشجویان انجام شد. روش پژوهش شبه آزمایشی است و با استفاده از بازی دیجیتال اصول حسابداری موجود در کافه بازار، در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97، اجرایی شده است. نمونه مورد آزمون با روش نمونه گیری در دسترس، شامل 100 نفر دانشجوی اصول حسابداری (1) بود در قالب چهار کلاس درسی در دسترس در دانشگاهی در تهران که کلاس ها به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل، تخصیص یافتند. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد علاقه مندی و نگرش به حسابداری به عنوان ابزار گردآوری داده استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمایش با روش تحلیل کوواریانس نشان داد بازی مذکور، علاقه و نگرش به حسابداری را در دانشجویان درس اصول حسابداری (1) بهبود داده است. علاوه بر این، نتایج حاکی از آن است که تاثیر مثبت استفاده از بازی دیجیتال اصول حسابداری بر نگرش به حسابداری دانشجویان غیر حسابداری (مدیریت)، بیشتر بوده است. مطابق با نظر انجمن حسابداری آمریکا، جذاب تر کردن کلاس های حسابداری مقدماتی با استفاده از فن آوری های آموزشی نظیر بازی ها می تواند موجب بهبود علاقه-مندی و نگرش دانشجویان نسبت به حسابداری و جذب آنان به این حرفه شود.

  کلیدواژگان: نگرش به حسابداری، بازی آموزشی، بازی دیجیتال، یادگیری عاطفی، اصول حسابداری
 • ابراهیم عباسی*، غزال عباسی، عماد کوشا، اصغر اسدی صفحات 121-146

  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر اعلام هدف از افزایش سرمایه شرکت ها برتغییرات قیمت سهام در پیرامون مجامع است.در این پژوهش اثرات قیمتی چهار روش افزایش سرمایه شامل حق تقدم ، سهام جایزه ، ترکیبی از این دو وروش مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به تفکیک سه هدف شرکت ها از اعلام افزایش سرمایه شامل طرح توسعه شرکت، اصلاح ساختار مالی و مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش روی جامعه ی شامل 287 شرکت طی دوره چهار ساله ی 1394 الی 1397 انجام شده است. روش پژوهش تحلیل رویدادی است که به روش آمار توصیفی بازده های تیوریک و بازده تعدیل شده با شاخص اندازه گیری شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که اختلاف میانگین قیمت تیوریک از میانگین قیمت پایانی روز معاملاتی بعد از مجامع در انتشار سهام جایزه،حق تقدم و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مثبت است.بالاترین متوسط بازده تیوریک متعلق به شرکتهایی است که هدف مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر برای روش ترکیبی از حق تقدم وسهام جایزه، هدف اصلاح ساختارمالی برای روش تجدید ارزیابی دارایی ها و هدف طرح توسعه شرکت در روش سهام جایزه اعلام کرده بودند. در مورد سهام جایزه و تجدید ارزیابی دارایی ها با بالا رفتن درصد افزایش سرمایه اختلاف میانگین قیمت تیوریک از میانگین قیمت اولین روز معاملاتی بعد از مجامع و همچنین متوسط بازده تیوریک افزایش می یابد.بعلاوه بازده روزانه ی تعدیل شده با شاخص کل در چهار روش افزایش سرمایه و به تفکیک اهداف شرکت ها،در روز های پیرامون مجامع صفر نیست.

  کلیدواژگان: بازده سهام، افزایش سرمایه، حق تقدم، سهام جایزه، مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
 • پگاه معتمدی، یدالله تاری وردی*، فرزانه حیدرپور صفحات 147-172

  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر قدرت مدیرعامل بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تعیین میزان مدیریت سود واقعی از سه معیار شامل: هزینه اختیاری غیرعادی، هزینه تولید غیرعادی و جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی استفاده شده است. بدین منظور داده‏های مربوط به 108شرکت برای دوره زمانی بین سال های 1389 تا 1398 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های ترکیبی با رویکرد تلفیقی، روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت بررسی و آزمون شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد قدرت مدیرعامل تاثیر منفی و معناداری بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که قدرت مدیرعامل تاثیر منفی و معنی داری بر مدیریت سود واقعی (هزینه اختیاری غیرعادی، هزینه تولید غیر عادی و جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی) دارد. بنابراین نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیران قدرتمند دارای استقلال بیشتر و داری نقش نظارتی بیشتر بر هیات مدیره دارند که این امر موجب کاهش تضییع حقوق ذی نفعان و کاهش هزینه نمایندگی می شود و در نتیجه کاهش هزینه نمایندگی موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش عدم شفافیت اطلاعات مالی و در نتیجه موجب کاهش مدیریت سود می شود

  کلیدواژگان: قدرت مدیرعامل، مدیریت سود واقعی، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی
 • علیرضا لیثی، حیدر محمدزاده سالطه*، علی اکبر نونهال نهر، مهدی زینالی صفحات 173-194

  تیوری رمزگذاری دوگانه و تیوری بارشناختی از تیوری های مطرح در علم روان شناختی، بیان می کنند که دریافت اطلاعات تصویری می تواند از طریق تحریک عملکردهای غیرخطی مغز انسان موجب انجام قضاوت های مطلوب تر نسبت به عملکردهای خطی مغز در حالت عادی گردد. الگوی نقشه پردازی ذهنی عملکردهای غیر خطی مغزانسان (استفاده همزمان از نوشتار و تصاویر) را به سمت درک آسان تر مفاهیم و بدون استفاده از تحلیل های دیگر سوق می دهد. حسابرسی دانشی است که در تمامی مراحل خود برقضاوت های حرفه ای حسابرسان استواراست، لذا در تحقیق حاضر برای نخستین گام به ارزیابی تاثیر استفاده از الگوی نقشه پردازی ذهنی بر قضاوت های حرفه ای حسابرسان در محیط ایران پرداخته شده است. این تحقیق با مشارکت کامل 118 نفر از حسابرسان مستقل در سال 1399 انجام گردیده و از روش تحقیق طرح آزمایش(بااستفاده از دو گروه آزمایش و کنترل) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از الگوی نقشه ذهنی تاثیر مثبت و معنی داری بر قضاوت های حسابرسان دارد و همچنین تجربه کاری حسابرسان به عنوان یک متغیرتعدیل گر بررسی گردیده و نتایج نشان داد که تاثیر استفاده از الگوی نقشه ذهنی در گروه های دارای تجربه کاری پایین تر نسبتا قوی تر بوده است.

  کلیدواژگان: نقشه پردازی ذهنی، قضاوت حرفه ای، نظریه بارشناختی، نظریه رمز دوگانه، حسابرسی
 • کبری نورشاهی*، عبدالرحیم نوه ابراهیم، حمید آراسته، حسن رضا زین آبادی صفحات 195-222

  هدف:

   پژوهش حاضر بازنگری برنامه درسی رشته حسابداری در مقطع کاردانی دانشگاه فنی و حرفه ای مبتنی بر نیاز های مهارتی بازار اشتغال بود؛ روش پژوهش، کیفی و رویکرد آن داده بنیاد است. جامعه آماری ، خبرگان حوزه آموزش رشته کاردانی حسابداری می باشند. برای انتخاب مشارکت کنندگان، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. برای گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته بهره گرفته شد. پروتکل مصاحبه با استفاده از مقررات وزارت علوم در بازنگری و تدوین برنامه های درسی تهیه شد و مصاحبه تا آنجا ادامه یافت تا مولفه های پنهان مورد شناسایی قرار گرفته و به اشباع نظری برسند. با 19 نفر مصاحبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازتحلیل محتوا استفاده شد. فرایند تحلیل داده ها با توجه به مراحل گرانهایم و لاندمن (2004) انجام شد. داده ها در سه مرحله به کدهای اولیه و کدهای محوری و کدهای انتخابی تبدیل شدند. الگوی بدست آمده، با توجه به معیارهای ده گانه اشتراوس و کوربین 2012 و همچنین استفاده از 5 کدگذار آشنا به موضوع اعتباریابی شد.

  یافته ها

  این پژوهش4 بعد،22 مولفه و 491 نشانگر برنامهدرسی رشتهحسابداری در مقطع کاردانی دانشگاه فنی و حرفه ای مبتنی بر نیاز های مهارتی بازار اشتغال را شناسایی کرد. نتایج به کارگیری مولفه های حاصل از پژوهش در تهیه ، اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی آنها را با نیازهای بازار کار هماهنگ خواهد کرد.

  کلیدواژگان: بازنگری، برنامه درسی، کاردانی حسابداری، دانشگاه فنی و حرفه ای، بازار اشتغال حسابداری
 • علی داد نوش فر*، عبدالرضا محسنی، مصطفی قاسمی صفحات 223-254

   تصمیم گیری اخلاقی مفهومی است که ثمرات آن بر مطلوبیت سازمانی و اهداف مربوط به آن مشهود است و وجود داشتن رویکرد و مدلی در این راستا می‏تواند تصمیم گیری اخلاقی را در سازمان بیشتر از گذشته به عنوان ابزاری توانمند نمایان نمایند؛ بنابراین هدف این مقاله تهیه و تدوین الگویی برای بهبود تصمیم گیری اخلاقی در حرفه حسابداری با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد می‏باشد. در این پژوهش از روش پژوهش کیفی مبتنی بر نظریه بنیادی داده ها در راستای مدل سازی تصمیم گیری اخلاقی اقدام شده است و در راستای تایید شاخص های دسته بندی شده از الگوی تایید عاملی و رویکرد مدل Q استفاده شده است در این پژوهش از نظرات 11 خبره حرفه حسابداری و حسابرسی در راستای شناسایی و تایید شاخص ها در راستای مدل بنیادی یعنی شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها انجام شده است. نتایج باتوجه به تعداد 181 مفهوم در خصوص تصمیم گیری اخلاقی در حسابداری، منجر به شکل گیری و تایید پارادایمی با تعداد 15 مقوله اصلی (شامل: عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل اجتماعی، ویژگی های فردی، ویژگی های سازمانی، ویژگی های اجتماعی، شرایط فردی، شرایط سازمانی، شرایط اجتماعی، محدودیت ها، شرایط محیطی، توسعه فردی، توسعه سازمانی، پیامدهای فردی و پیامدهای سازمانی) و 62 مقوله فرعی منجر شده است که در راستای ساختار پارادایم در بخش های شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها در مدل قرار گرفته است. تایید دسته بندی شاخص‏های این مدل پیشنهادی با استفاده از نظریه Q و تحلیل عاملی و تایید رویکرد کیفی آن با تکنیک زاویه بندی یا مثلث سازی، منجر شده است که نتایج آن از تاییدات بیشتری برخوردار باشد.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری اخلاقی حسابداران، نظریه داده بنیاد، حرفه حسابداری، مدل
 • توحید کاظمی*، پرویز پیری صفحات 255-276

  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی عملکرد الگوهای یادگیری ماشین در پیش بینی طرح های تقلب مورد استفاده در گزارشگری مالی در فضای چند کلاسه با استفاده از مجموعه داده نامتوازن است. از این رو صورت های مالی 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی سال 1387 الی 1399 با استفاده از روش های رگرسیون لجستیک، درخت تصمیم، الگوریتم گرادیان تقویت شده و ماشین بردار پشتیبان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. الگوهای مزبور در محیط پایتون با رویکرد چندکلاسه پیاده سازی و اجرا شدند. معیار ارزیابی عملکرد محاسبه و مقایسه شد. افزون بر این عملکرد الگوهای یادگیری ماشین در تشخیص نوع تقلب در صورت های مالی با رویکرد دوکلاسه و بر اساس مجموعه داده متوازن نیز بررسی گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد تفاوت معنادار در عملکرد الگوهای یادگیری ماشین در فضای چند کلاسه وجود دارد و روش ماشین بردار پشتیبان نسبت به سایر روش ها عملکرد بهتری دارد. با تقلیل فضای مسیله به دسته بندی دو کلاسه تفاوت معنادار در عملکرد الگوهای یادگیری ماشین در تشخیص گزارش های مالی مشکوک به "بیش نمایی دارایی، کم نمایی بدهی و هزینه"، "بیش نمایی دارایی و کم نمایی هزینه" و "کم نمایی هزینه و بدهی" تایید نشد. با این حال، عملکرد ماشین بردار پشتیبان بر عملکرد روش رگرسیون لجستیک و درخت تصمیم در پیش بینی گزارش های مالی مشکوک به "بیش نمایی دارایی و درآمد" ارجح است. پژوهش حاضر با توسعه فضای مسیله با هدف دسته بندی چندکلاسه سعی دارد شکاف تحقیقاتی موجود در قلمرو موضوعی پژوهش را رفع نماید.

  کلیدواژگان: طرح تقلب، گزارشگری مالی متقلبانه، یادگیری ماشین، دسته بندی چند کلاسه
|
 • Abdolmajid Sedighi, Jafar Babajani *, Ali Delavar, Farrokh Barzideh Pages 1-26

  Social status is an individual’s position within the social structure, which determines his or her available resources. Among the most salient of social identities, occupational identities are an important basis for self-image, self-esteem, and personal motivation. In the current research, based on interviews with 20 experts in the field of auditing in 1400 and based on the theme analysis method, a model has been proposed to explain the social status of the auditing profession in Iran. Also, to assess the validity of the presented model, using a researcher-made questionnaire whose validity and reliability was confirmed, the opinions of 116 experts were received in 2022 and analyzed. According to the results, auditing professions’ social status in Iran included four main themes known as generalities, social stratification, challenges, and solutions improvement. The results show that the challenges of this profession include the professional identity crisis) the negative effect of the profession on the personal life of auditors, weak self-control) and the professional independence crisis (low fees and unprofessional competition, non-comply with professional codes of conduct) have weakened the social status of the auditing profession in Iran. The findings of this research can be used by the Iranian Association of Certified Public Accountants and the Audit Organization.

  Keywords: social status, Auditing profession, Thematic analysis
 • Fatemeh Morshedi, Seyed Ali Hosseini * Pages 27-48

  The purpose of this study is to determine and rank the criteria for measuring the risk of companies for listing at the capital market. To achieve this goal, by studying the theoretical foundations and research background as well as interviewing capital market experts, a set of risk assessment criteria of companies were extracted, and then by performing fuzzy Delphi and consulting experts, the risk assessment criteria consensus of experts was determined. Then, using confirmatory factor analysis, the factor loading of the criteria was determined and by performing the Mabac ranking method, the weight of each criterion in determining the risk of companies was determined.The results of confirmatory factor analysis show that out of 107 criteria agreed by experts, 100 criteria include 33 out of 38 criteria related to "operational risk", 25 criteria out of 27 criteria related to "strategic risk", all 20 criteria related to "financial risk" and all 22 criteria related to "information risk" have been approved. Also, the results of the MABAC ranking indicate that the criteria related to corporate governance from the group of strategic risk have the greatest impact on corporate risk at the time of listing.

  Keywords: Capital Market Listing, Operational Risk, Strategic Risk, Financial risk, Information Risk
 • Esmail Farzaneh Kargar, Mahdi Bahar Moghaddam *, Omid Pourheidari Pages 49-70

  The purpose of the study is to revise the accounting curriculum for the associate degree of the Technical and Vocational University based on the skills needs of the employment market. Method This research is applied in terms of the type of research and the research method is qualitative with a grounded theory approach. The statistical population of the present study is the experts involved in the training of accounting students. In the present study, the purposive sampling method was used. The semi-structured interview tools were used to collect the required research data. The interview protocol was prepared using the literature, documents, and regulations of the Ministry of Science in revising the curriculum approval of the supervisor. The interviews continued until the hidden and various aspects and components of the phenomenon were identified and reached theoretical saturation. Therefore, a total of 19 people were interviewed. To analyze the data, a content analysis technique was used. The data analysis process was performed according to the steps proposed by Granheim and Landman (2004). In three steps, the data were transformed into primary codes, core codes, and selected codes based on research questions. In the final stage, the obtained model was validated according to the ten criteria of Strauss and Corbin (2012) as well as the use of two coders familiar with the subject. This study identified 4 dimensions, 22 components, and 491 indicators of the curriculum of accounting in the associate degree of Technical and Vocational University based on the skills needs of the employment market. Dimensions and components were objectives and specifications, course titles and course topics, the teaching method of learning and teaching process, and methods of evaluating the learning rate of accounting students in the Technical and Vocational University based on the skills needs of the employment market. It seems that paying attention to the views of experts and employers in curriculum development can add to its richness and adapt them to the needs of the labor market and possibly facilitate the entry of graduates into the employment market.

  Keywords: Audit, moral hazard, Statement of Cash Flows. Agency Theory
 • Karim Rezvaniraz, Hamid Haghighat *, MohammadRamezan Ahmadi, Ghasem Rekabdar Pages 71-98

  The cost of capital is one of the most important and effective financial tools in making many management and investment decisions that are affected by several factors. The purpose of this study is to investigate the effect of two key factors of earning quality and voluntary disclosure on the cost of capital by considering the mediating role of agency costs using structural equation modeling. The research is of the quantitative and causal type, and in terms of the implementation method, it is in the correlation category, and based on the purpose, it is of the applied type. A statistical sample from the population of companies listed on the Tehran Stock Exchange including 174 companies during the period 2015-2020 has been selected based on the method of systematic elimination. Due to the normality of the collected data, the asymptotic free distribution (ADF) method has been used to estimate the model which makes it possible to investigate the direct and indirect relationships among the variables. The effect of indirect happens when the effect of independent variables on the dependent variable is passed on by the intermediary variable. In the present research, agency cost is placed as an intermediary variable between two independent variables (quality of earning and discretionary disclosure) and a dependent variable (cost of capital) and causes an indirect relationship between them. By considering the direct and indirect path between the studied variables, the test result obtained a positive and significant relationship between agency costs and capital costs. The results also show that earning quality does not directly affect on the cost of capital, but indirectly hurts the cost of capital due to agency costs. The effect of total earning quality on capital cost is significant and negative. Also, the direct effect of discretionary disclosure on the cost of capital is not significant, while the indirect effect and its total effect on the cost of capital due to agency costs are negative and significant.

  Keywords: earning quality, discretionary Disclosure, Cost of capital, Agency Costs, Structural Equation Modeling
 • Hadiseh Haji Moradkhani, Shahnaz Mashayekh * Pages 99-120

  Accounting bodies have always emphasized the use of educational technologies in introductory accounting courses to make them more appealing and to have a positive impact on students’ interest and attitude towards this profession. The purpose of the present study is to investigate the effect of digital instructional games on students' attitudes toward accounting. The game used in this quasi-experimental research is the digital game Accounting Principles, available at Cafe Bazar, and the experiment was conducted during the first semester of the academic year 2018-2019. The sample was selected through convenience sampling and included 100 students of Accounting Principles (1) in four available classes at a university in Tehran. The classes were randomly assigned into experimental and control groups. A standard attitude survey was used to collect data. The results showed that the digital game Accounting Principles improved accounting students’ perception of this discipline. Moreover, the results showed the positive impact of the game on the attitude of non-accounting (management) students towards accounting was stronger. Consistent with the view of the American Accounting Association, findings suggest that making introductory accounting courses more attractive by using instructional technologies such as games can improve accounting students' interest and attitudes toward accounting and attract them to this major.

  Keywords: Attitude toward Accounting, Instructional Game, Digital Game, Affective Learning, Accounting Principles
 • Ebrahim Abbasi *, Ghazal Abbasi, Emad Kosha, Asghar Asasdi Pages 121-146

  This study aims to investigate the effect of capital raising on equity price changes around the extraordinary general meetings (E.G.M) dates. In this study, the price effects of four capital raising methods including stock right, stock dividend, a combination of these two, and assets reevaluation surplus, separating three corporate goals from the capital raising including corporate development plan, financial structure reform, and participation in raising capital by capable firms were examined.This study was conducted on 287 firms in Tehran Stock Exchange. Statistical society during the four years from 2015 to 2019 years. The research methodology is event analysis which is measured by the descriptive statistic of theoretical price and adjusted returns by the TEPIX index.The result of this study shows that the difference between the theoretical price average and mean close price after the E.G.M dates for stock dividend, stock right, and assets revaluation surplus is positive. The highest average theoretical return belongs to the participation goal in capital-raising capable firms for a combination of stock right and stock dividend, financial structure reform for reevaluation, and development of the firm in stock dividend. In the case of a stock dividend and assets reevaluation, the difference between the theoretical average price and average close price after E.G.M and also the average theoretical return is increasing when the capital raising percentage goes up. In addition, the daily return adjusted by TEPIX on the four ways of capital raising and separating corporate goals is not zero around the E.G.M dates

  Keywords: Stock Return, Capital raising, Stock Right, Stock Dividend, Assets Reevaluation Surplus
 • Pegah Motamedi, Yadollah Tariverdi *, Farzaneh Heidarpoor Pages 147-172

  This study aims to investigate the effect of CEO power on accrual-based earnings management and real earnings management of listed companies in the Tehran Stock Exchange. These three dimensions of real earnings management in our tests are abnormal discretionary expenses, abnormal production costs, and abnormal cash flow from operations. For this purpose, data related to 108 companies from 2010 to 2020 were analyzed. The regression model of the research has been examined and tested using the panel data approach and panel data with a fixed-effects approach. The results showed that CEO power has a significant negative impact on accrual-based earnings management. Also, the results showed that the concentration of CEO power has a significant negative impact on real earnings management (abnormal discretionary expenses, abnormal production cost, and abnormal cash flows from operations). Therefore, the research results indicate that powerful executives have more independence and more supervisory roles on the board which reduces the disadvantages of stakeholder rights and reduces the agency costs. Reducing agency costs reduce information asymmetry and reduce opacity in finances and thus indicates earnings management.

  Keywords: CEO Power, Real Earnings Management, Accrual Based Earnings Management
 • Alireza Leissi, Heydar Mohammadzadeh Salteh *, Aliakbar Nonahal Nahr, Mehdi Zeynali Pages 173-194

  The purpose of this study is to determine and rank the criteria for measuring the risk of companies for listing at the capital market. To achieve this goal, by studying the theoretical foundations and research background as well as interviewing capital market experts, a set of risk assessment criteria of companies were extracted, and then by performing fuzzy Delphi and consulting experts, the risk assessment criteria consensus of experts was determined. Then, using confirmatory factor analysis, the factor loading of the criteria was determined and by performing the Mabac ranking method, the weight of each criterion in determining the risk of companies was determined.The results of confirmatory factor analysis show that out of 107 criteria agreed by experts, 100 criteria include 33 out of 38 criteria related to "operational risk", 25 criteria out of 27 criteria related to "strategic risk", all 20 criteria related to "financial risk" and all 22 criteria related to "information risk" have been approved. Also, the results of the MABAC ranking indicate that the criteria related to corporate governance from the group of strategic risk have the greatest impact on corporate risk at the time of listing.

  Keywords: Mind Mapping, Professional judgment, Cognitive load theory, Dual-Coding theory, Auditing
 • Kobra Noorshahy *, Abdolrahim Navehebrahim, Hamid Arasteh, Hassanreza Zeinabadi Pages 195-222
  Objective

  The purpose of this study was to revise the accounting curriculum in the associate degree of Fany & Herfeey University based on the skills needs of the employment market;

  Method

  The research method was qualitative with theory approach. The statistical population were experts in the field of accounting associate education. Objective sampling method was used. Semi-structured interview tools were used to collect data. The interview protocol was prepared using the regulations of the Ministry of Science in reviewing and compiling curricula, and the interview with 19 people was conducted to reach saturation of data collection. Content analysis was used to analyze the data. The data analysis process was performed according to Granheim and Landman (2004) steps. The data were converted into primary codes, pivot codes and selected codes. The obtained model was validated according to the ten criteria of Strauss and Corbin 2012 as well as the use of 5 coders familiar with the subject.

  Findings

  This study identified 4 dimensions, 22 components and 491 indicators of the curriculum of accounting in the associate degree of technical and vocational university based on the needs of skills, employment market.

  Results

  Applying the components of research in the preparation, implementation and evaluation of curricula will harmonize them with the needs of the labor market.

  Keywords: Review, Accounting curriculum, Associate degree, Fany& Herfeey University, Employment market, Skills
 • Alidad Noshfar *, Abdolreza Mohseni, Mostafa Ghasemi Pages 223-254

  Ethical decision-making refers to a concept whose effects on organizational desirability and relevant objectives are clear, as having an approach or model in this connection will reveal ethical decision-making within the organization as a powerful instrument. Thus, this study aimed to develop a model to improve ethical decision-making in the accounting profession using the Grounded Theory approach. This research has used a Grounded Theory-based qualitative approach to model ethical decision-making, utilizing the confirmatory factor model and the Q model approach to confirm the classified indicators. In this research, the views of 11 accounting and auditing professionals have been used to determine and confirm such indicators as causal, underlying, and intervening conditions, as well as strategies and outcomes, in line with a grounded model. Consistent with the 181 concepts on ethical decision-making in accounting, the results led to the development and confirmation of a paradigm with the number of 15 main categories (e.g., individual, organizational and social factors, individual, organizational and social characteristics, and individual, organizational and social conditions, limitations, environmental conditions, individual and organizational development, individual and organizational outcomes), and 62 secondary categories, which were consistent with the paradigmatic structure under causal, underlying, intervening conditions and strategies and outcomes sections in the model. The confirmation of the classification of the proposed model’s indicators using the Q theory and confirmatory analysis and its qualitative approach using angulation or triangulation technique led to greater confirmation of its results.

  Keywords: accountants’ ethical decision-making, Grounded Theory, Accounting Profession, model
 • Tohid Kazemi *, Parviz Piri Pages 255-276

  This paper attempts to evaluate the performance of machine learning models in fraudulent financial Reporting schemes prediction via a multi-classification approach and using an unbalanced dataset. Therefore, the financial statements of 134 companies listed on the Tehran Stock Exchange from 2009 to 2021 were investigated by Logistic Regression, Decision Tree, Boosting Algorithms, and Support Vector Machine. Models were programmed with Python and Performance indicators were calculated and compared. Furthermore, the machine learning model’s performance was investigated in binary classification with the balanced dataset to predict each fraud scheme exclusively. According to the results via a multi-classification approach, then the significant difference between machine learning models’ performance was approved. Support Vector Machin was preferred in multiclass problem space with the unbalanced data set. To predict fraud schemes via binary classification, a significant difference between machine learning models’ performance was not approved except to predict the “Overstatement assets and income” scheme. Support Vector Machin was preferred to Logistic Regression and Decision Tree model. The present research attempts to fill the research gap in the research area by developing machine learning models with a multi-classification approach.

  Keywords: fraud scheme, Fraudulent financial reporting, Machine Learning, Multi-Classification